Februar ved Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud Borghild Ulshagen. Kvalvågnes. Denne artikkelen kan inneholde ord.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar 2014. ved Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud Borghild Ulshagen. Kvalvågnes. Denne artikkelen kan inneholde 75-125 ord."

Transkript

1 Februar 2014 NYHETSBREV N SAKER AV TERESSE: IN- USH Buskerud hadde si 5 års markering som utviklingssenter 10. desember Det vart ei fin markering og her får du presentert Programmet vårt for dagen Opning og velkommen Prosjektansvarleg ved Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud Borghild Ulshagen : Kulturelt innslag : Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud, Ål Eit tilbakeblikk på arbeidet gjennom dei siste 5 åra, -og kva er satsingsområder i dag? Velkomen til bords v/ Carina Slåtto og Marianne Kvalvågnes «Pasientsikkerhetskam panjen» I trygge hender» v/ Siv Vorhaug Uteaktivitetar for demente bruk av sansehagen Tone Fossgård Berg Implementering i bruk av medikamentskrin t v/ Berit Kilde : Småmat og lefsekling, kaffe og bursdagskake,hallingdal Hotel Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud, Ål Eit tilbakeblikk på arbeidet gjennom dei siste 5 åra, - og kva er satsingsområder i dag fortset. Kvardagstrening for pers Korleis har rolla som utviklingssenter påverka brukerane og dei tilsette ved avd. Tunet og avd. Stugu v/ Ål bu- og behandlingssenter avdelingsleiar Marit Øen Li og Tone Fossgård Berg onar med Parkinsonsjukdom Tettare på v/ Liv Helene Jensen Forsterka demensomsorg v/ Liv Helene Jensen Sikker legemiddel handtering, Læringsnettverk Prosjekt Kvardagstrening for personar med Parkinson v/ Marthe L. Eklund og Birgit Ulshagen Rehabilitering på avdeling Tunet v/ Vigdis Luksengard I DETTE NUMMERET: 5 års markering USH Velkommen til Bords ABC opplæring Trivsel ute året rundt Nettverkssamling USHT Velferdsteknologi Denne artikkelen kan inneholde ord. Overskriften er en viktig del av nyhetsbrevet, og må vurderes grundig. Kort sagt skal den gi en presis presentasjon av innholdet, og trekke leserne inn i artikkelen. Lag overskriften før du skriver artikkelen. På den måten hjelper overskriften deg til å holde fokus i artikkelen. Eksempler på mulige overskrifter er Produkt vinner industripris, Nytt produkt sparer tid!, Flere medlemmer enn noensinne, Nytt kontor åpner snart Kva har samarbeidet med utviklingssenter bidrege til for høgskulen i Buskerud v/ Dekan Heidi Kapstad : Helsingar: : Oppsummering ved Kommunalsjef Karsten Dideriksen

2 N Y H E I T S B R E V Side 2 VELKOMMEN TIL BORDS Velkommen til bords har 6 temaer: Kartlegging Borddekking Tilrettelegging Kvalitetssikring Mellommåltider Alvorlig sykdom USH Buskerud har utviklet og produsert e- kvaliteten i ernæ- ernæring og å styrke læringsprogrammet ringsarbeidet i hjemmebaserte og institu- "Velkommen til bords" for å styrke ernæringsarbeidet i sykehjem og ter. Velkommen til sjonsbaserte tjenes- hjemmebaserte tjenester.- bords er et praktisk E -læringsprogrammet er rettet e- basert på Nasjonale retningslinjer for forebyggrammet er delt inn i læringsprogram. Proging av underernæring 6 hovedtemaer med og blir utviklet i tverrfaglig samarbeid mellom tips og spørsmål til videoer, praktiske pleiepersonalet og ernæringspersonell samt websjon. Alle temaene er videre faglig reflekdesigner og teknisk ansvarlig. ernæringspraksis. av betydning for god Målet med e-programmet For bruk av programmet: er å bidra til kunnskapsbasert praksis i forhold til Velg temaer i den rekkefølgen du/dere ønsker. Se videoen først og merk deg aktuelle temaer og spørsmål underveis. Vurder hvordan dette kan passe i din/deres praksis. Sjekk refleksjonsspørsmålene og diskutere gjerne spørsmålene i gruppe med kolleger. Brukes programmet i internopplæring kan du/dere registrere deltagerne og få kursbevis ved henvendelse til Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud. Programmet finner du her:

3 Side 3 N Y H E I T S B R E V PROSJEKT KVARDAGSTREN I N G F O R PERSONAR MED PARKINSON SJUKDOM Prosjektet Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom» er et forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Ål kommune, avdeling for fysioterapi og avdeling for hjemmetjenester, Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling for helsevitenskap. Det er et lokalt forankret utviklingsarbeid med tilbud om tilpasset trening for personer med Parkinsons sykdom i Ål kommune. Hverdagstreningen for personer med Parkinsons sykdom omfatter både individuell trening og gruppetrening. Forskningen omfatter utvikling og utprøving av fire ukers individuelt intensivt treningsprogram, med oppfølging av fysioterapeut og hjemmetrenere, samt systematisk evaluering. Utviklingsarbeidet omfatter i tillegg dagaktiviteter med fysisk trening i grupper to ganger ukentlig, og inkluderer stemmetrening. Det er utviklet en instruksjonsfilm for fysisk trening og stemmetrning som støtte for hverdagstrening i hjemmet. Filmen bidrar til styrket motivasjon og riktig gjennomføring av treningen og aktivitetene. Målsettingen er å prøve ut og tilpasse en modell for hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom. Hverdagstreningsmodelle n skal tilpasses individuelt med bruk av ressurser innenfor kommunens daglige drift. Prosjektet har et medvirkningsbasert aksjonsforskningsdesign som innebærer individuell tilpassing og tett samarbeid mellom ledere, fagfolk og forskere. Prosjektperioden er fra 2012 til og med Bildetekst som Prosjektet «Hverdagstrening» er et ledd i Ål kommunens satsning på utvikling av helsefremmende og forebyggende tiltak.

4 N Y H E I T S B R E V Side 4 SIKKER LEGEMIDDELHÅND T E R I N G Hensikt: - å utvikle og etablere tverrfaglige samarbeidsarenaer for å kvalitetssikre legemiddelhåndterin gen hos hjemmeboende som får sine legemidler håndtert av hjemmesykepleien og ved legemiddelhåndter ing på sykehjem. Bakgrunn Feil bruk av legemidler fører til unødvendige lidelser for mange pasienter i sykehjem. Helsetilsynet har funnet alvorlige mangler ved gjennomføring av legemiddelbehandling for pasienter i sykehjem (7/2010.) Studier viser legemiddelrelaterte problemer hos opptil 80 prosent av pasientene i både sykehjem og sykehus. Minst én av ti sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler. Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester har blitt valgt som ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampan jen I trygge hender. Den nasjonale kampanjen har pågått fra Innsatsområdene er valgt ut på bakgrunn av potensialet for klinisk forbedring i Norge, tiltak som er dokumentert effektive, gode data for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. Hvert innsatsområde inneholder 3-4 av de viktigste tiltakene for å redusere pasientskade. Helsedirektoratet oppfordrer Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester til å drifte dette læringsnettverket. Hva er et læringsnettverk? Deltakere på læringsnettverket vil introduseres til innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder. I buskerud har utviklingssentrene valgt å samarbeide om læringsnettverket, og det er startet læringsnettverk i tre regioner med 13 kommuner som deltar.

5 Side 5 N Y H E I T S B R E V ABC OPPLÆRING Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC er en del av kompetansetiltakene i Demensplan 2015 og Kompetanseløftet Studiemodellen innebærer at deltakerne selv leser studiehefter og møtes i selvstyrte, tverrfaglige studiegrupper for å løse refleksjonsoppgaver i fellesskap. I tillegg gis det to dagsseminarer per år. Studieheftene er samlet i permer som er beregnet på ett års studiearbeid. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle studiematerialet og administrere gjennomføringen av satsingen. Gjennomføringen skjer i tett samarbeid med kompetansemiljøer over hele landet. Helsedirektoratet støtter satsingen økonomisk. Kommunene må selv dekke en del utgifter til gjennomføringen lokalt som organisering, lokaler og innkjøp av studiepermer til deltakerne. Det kan søkes støtte fra Kompetanseløftet 2015 gjennom fylkesmannsembetene. ABC-deltakerne har i tillegg til å lese ABC -studieheftene, to undervisningsdager per studieperm. Denne undervisningen gis fra Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), fra alderspsykiatriske og/eller geriatriske fagmiljøer i spesialisthelsetjenestene eller direkte fra Aldring og helse. Også personell fra videregående skole, høyskoler og universiteter underviser i ABCseminarene..Kontaktperson: Herbjørg Dalene Bjerke I Buskerud er det Utviklingssenter for sykehjem i Ål kommune som er ansvarlig for ABC opplæringen. Alle 21 kommuner i Buskerud er med i opplæringsmodellen. kommune.no

6 N Y H E I T S B R E V Side 6 AKTIV OMSORG- TRIVSEL U T E ÅRET RUNDT Snømåking på gangstiene Å være ute og gjøre noe Det kan innebære å se på blomster, ta på grenene eller kongler om synet er dårlig. Eller kanskje holde en sommerfugl Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud (USH-B) og Høgskolen i Buskerud (HiBu) tok initiativ til et samarbeidsprosjekt med Ål og Nes kommune i Hallingdal for å fremme kunnskap om betydningen av uteaktiviteter for personer med demens i sykehjem. Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratets program Aktiv omsorg, og gjennomført i samarbeid med fagfolk ved spesialenhetene for personer med demens. Samarbeidet ble organisert som et medvirkningsbasert praksisutviklingsprosjekt med arbeidsgrupper i hver kommune, som kartla og la til rette for tilpassede og meningsfulle uteaktiviteter for den enkelte. Vi valgte å bruke foto som metode for å dokumentere ulike uteaktiviteter gjennom årstidene. Rapporten er skrevet med bakgrunn i referater fra arbeidsgruppene og analyse av lydopptak fra arbeidsgruppemøtene, og er utgitt i desember Hensikten med denne rapporten er å vise betydningen av og inspirere til trivelige aktiviteter ute, året rundt for personer med demens i sykehjem. Eldre personer kan på tross av langt fremskreden demenslidelse ha et høyt aktivitetsnivå. Manglende orienteringsevne stiller imidlertid krav til omgivelsene både inne i sykehjemmet og utenfor. Å tilrettelegge for uteaktiviteter omfatter tilpassing av meningsfulle aktiviteter for den enkelte person. Det omfatter kartlegging av ønsker og tilpassing til aktuell funksjon. Å være ute kan omfatte småturer arm i arm, koste trappa, hente avisen, luke i blomsterbedet, gå en tur med sykkel eller på spark på vintertid. Meningsfulle aktiviteter ute omfatter også mer spesifikke tiltak som tur på jernbanestasjonen, eller å hesje høy på sommeren, eller gå en tur til fjells. Presentasjonen omfatter alle årstidene, fra vinter, vår, sommer og høst. Det er innhentet tillatelse fra personen selv og/eller pårørendes til bruk av fotografiene av trivelige uteaktiviteter. Rapporten finner du her: o/tjenester/helse/ Utviklingssenter/ for den som liker det og er glad i dyr og natur? Nyte det nære og det vakre.

7 Side 7 N Y H E I T S B R E V NETTVERKSSAMLING USHT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en viktig kanal for informasjon, kunnskapsspredning og ikke minst mulighet for penger til prosjekter i fylket. Utviklingssentrene har kontakter i alle kommunene, mange har felles kontakter for de to sentrene. Sentrene samarbeider tett og vil i framtida prøve ut felles samlinger for nettverkene. Vi har hatt nettverkssamling som dagssamling, og vil i mars 2014 forsøke oss på en todagers samling. Med tema: Kommunale pleieog omsorgstjenester i utvikling 6. og 7. mars 2014 Sole hotell & Herregaard, Noresund Alternativ 1: 6.mars For ansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester Alternativ 2: 7.mars For kontaktpersoner til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og deres nærmeste ledere Alternativ 3: 6-7. mars For kontaktpersoner til utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester med nettverksmiddag og overnatting Program 6.mars kl : Kommunale pleie- og omsorgstjenester i utvikling Geriatriens somatiske symptombilde ved geriater Natalie Aresvik. Rafaela et klassifiseringsverktøy Velferdsteknologi om bruk av GPS Hverdagsrehabilitering Hjemmetjenester i utvikling LCP i kommunehelsetje nesten ved Til drøfting: Behov for fagdager/ utdanning i kommunene Behov for kompetanseheving Hva ønsker kommunene fra Utviklingssentrene? Hvordan kan vi spre kunnskaper om og fra ulike prosjekt? Vi ber om at deltakerne forbereder seg til denne drøftingen. Samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og fylkesmannen i Buskerud

8 Side 8 N Y H E I T S B R E V VELFERDSTEKNOLOGI Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet. I Ål kommune har vi eit samarbeidsprosjekt med Arena Helse og iglobal tracking AS om velferdsteknologi i boliger til personer med bistandsbehov. Utprøving og videreutvikling av tekniske hjelpemidler. Det er i dag under utprøving trygghetsalarm med toveiskommunikasjon og GPS. Epilepsialarm som armband er under utprøving hos ein person. Utprøving av trykksensor i stol, seng og sofa som skal varsle for å hindre fall. Fuktmatte som gir alarm ved fuktighet om natta, dette for å slippe besøk uten at dette er nødvendig. Personen som har fått montert denne vil dermed slippe å bli vekt unødvendig på natt. Medisindosett som gir alarm dersom medisinen ikke vert tatt til rett tid. Det er planlagt utprøving av memoplaner og fallsensor på kropp og dusjerobot. Her venter en på utstyr og håper på utprøving i Trygghetsalarm

9 F I R M A N A V N Ål Bu og behandlingssenter 3570 Ål USH Buskerud skal bidra til å skape gode omsorgstenester for brukarane og styrke fagmiljøet for dei tilsette i tråd med Helsedirektoratet sin visjon for Utviklingssenter for sjukeheim og heimeteneste er Utvikling gjennom kunnskap (Overordna strategi ). Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester skal vera pådrivar for kunnskap og kvalitet i sjukeheim og heimeteneste i fylket (Overordna strategi ). UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP Delmål (Overordna strategi ): Pådrivar for fag- og tenesteutvikling innan lokalt og nasjonalt definera satsingsområde Pådrivar for vidareutvikling av praksistilbodet til elevar, lærlingar og studentar Pådrivar for kompetanseutvikling hjå tilsette Tilretteleggar for forsking og utvikling i helse - og omsorgstenestene

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Ål Bu- og behandlingssenter er utviklingssenter for sykehjem. Drammen kommune er utviklingssenter for hjemmetjenester. Herbjørg Dalene Bjerke og Sissel Eriksen

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 Tilgards 2014 LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 SAMMENDRAG Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Demensomsorgens ABC Pasientsikkerhet i praksis Eden Alternative. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Demensomsorgens ABC Pasientsikkerhet i praksis Eden Alternative. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 1 2012 1. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Demensomsorgens ABC Pasientsikkerhet i praksis Eden Alternative U Utviklingssenter

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten»

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Program 23. mars 2015 Kl. 08.30 09:00 Kl 09. 00 09.15 Kl 09.20-09.40 Kl 09.45-10.05 Kl 10.10-10.30

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her Side 2 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Forord. Sandefjord, november 2013. Utviklingssenter for sykehjem

Forord. Sandefjord, november 2013. Utviklingssenter for sykehjem RAPPORT Forord Prosjektet Musikk i omsorg har hatt en målsetning om å la musikk få en større og mer sentral plass i omsorgsarbeidet ved institusjoner, bofellesskap for demente og dagtilbud i Sandefjord

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi ellom i mellom Nummer 2 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering

Detaljer

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Om implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin Utviklingssenter for sjukeheimar, Buskerud i samarbeid med Palliativ enhet, Drammen

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Prosjektrapport IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Etablering av undervisning, veiledning og faglig nettverkverksbygging mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 2008 Rigmor Furu og Kirsten Eriksen

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer