UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak."

Transkript

1 UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe Vedtatt av kommunestyret sak 47/02

2 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN MÅLSETTING MÅLGRUPPE ORGANISERING, STYRING OG DRIFT AV UNGDOMSKONTORET INNSATSOMRÅDER KOMPETANSE OG ENTREPRENØRSKAP MEDBESTEMMELSE KULTUR OG FRITID PROSJEKTVUGGE INTERNASJONALISERING PRAKTISK HJELP OG INFORMASJON HELSE IVERKSETTING, GJENNOMFØRING OG EVALUERING TILTAK, KOMPETANSE OG ENTREPRENØRSKAP TILTAK, MEDBESTEMMELSE TILTAK, KULTUR OG FRITID TILTAK, INTERNASJONALISERING TILTAK, PRAKTISK HJELP OG INFORMASJON TILTAK, HELSE... 26

3 1 Bakgrunn for ungdomsplanen. Ungdomsprosjektet Mobilisering av ungdom på kysten av Vest Finnmark ble startet høsten 2000 av de 4 kystkommunene Måsøy, Kvalsund, Hasvik og Loppa. Prosjektet hadde som mål å starte utviklingsprosesser der ungdommens egne ønsker og behov skulle bli ivaretatt. Ungdommens egenaktivitet og engasjement skulle ligge til grunn for den lokale endring og utvikling. Dette for å gjøre etablering i egen kommune og region mer attraktiv sett med ungdommens øyne. Erfaringer fra ungdomsprosjektet: Ungdom ønsker å være aktivt med på å påvirke sin egen fritid. Ungdommen er kreative og har visjoner for hvordan deres fritid og fremtid skal se ut. Ungdom er engasjert, når de får reelle muligheter til å engasjere seg. Ungdommen har et helt annet behov for informasjon enn andre grupper i samfunnet. Informasjonen må være på deres premisser for at den skal nå frem. Ungdommen uttaler selv at brev fra offentlige instanser som oftest ikke leses, men at SMS, Mail og Chat er kommunikasjonsmåter de benytter flittig. Ungdomsprosjektet har derfor brukt slike kommunikasjonsmidler aktivt i tillegg til å drive oppsøkende virksomhet for å komme i kontakt med ungdommen. Ungdomsprosjektets tiltak, har alltid vært i samarbeid med ungdommen selv, og oppslutningen om de enkelte tiltak har stort sett vært meget god. De erfaringene ungdomsprosjektet har gjort seg under prosjektperioden blir støttet av NIBR rapporten, Lav terskel, rask oppfølging som konkluderer med at Ung-info kontorene i indre finnmark har hatt en meget positiv effekt for ungdom fra disse kommunene, også de som hadde flyttet ut. Det at kontorene har en meget lav terskel, fører til at ungdom lettere tar kontakt, og dermed kommer i dialog med kommunens og andre offentlige representanter, gjør at de bygger gode relasjoner til hjemkommunen sin. I prosjektperioden har vi, også her i kommunen, erfart at ungdommens behov har blitt tydeliggjort i langt større grad enn tidligere, og vi opplever at ungdommen begynner å få et mer positivt syn på egen kommune og at de føler at kommunen bryr seg om dem. Det er nå viktig å sikre at den gode utviklingen her i kommunen fortsetter, derfor samles nå innsats og tiltak rettet mot ungdom i ungdomsplanen. Mens ansvaret for gjennomføring av ungdomsplanen legges til ungdomskontoret i Måsøy.

4 2 Målsetting. Måsøy kommune ønsker å sette ungdom i fokus ved å utarbeide en egen plan for ungdom og ungdomsarbeidet i Måsøy. Hovedmålet med planen er: å styrke arbeidet i forhold til ungdom gjennom å samordne og utvikle ungdomssatsingen i Måsøy. å bidra til et nyskapende Måsøy ved å ta i bruk ressursene hos ungdom å skape en arena for utvikling av sosiale ferdigheter og kompetanse å sikre Måsøy kommune som et attraktivt alternativ for ungdom å bygge opp ungdommens identitet og tilhørighet til kommunen Innsatsen blir i hovedsak konsentrert om tre områder som man i Måsøy ser som de viktigste satsningsområdene. Kompetanse og entreprenørskap Medbestemmelse Kultur og fritid Videre Har vi ytterligere tre innsatsområder som er av avgjørende betydning, i det de sees som grunnlaget for å lykkes i arbeidet med å nå de overordnede målsetninger for ungdomsarbeidet i kommunen. Internasjonalisering Praktisk hjelp og informasjon Helse. 3 målgruppe Planens primærmålgruppe er kommunens barn og unge mellom 13 og 25 år. I tillegg vil planen gjelde barn mellom 10 og 13 år, blant annet gjennom tilbud gitt i regi av junior klubben. En annen sekundærmålgruppe er unge voksne mellom 25 og 30 år, som vil bli ivaretatt gjennom at de oppsøker kontoret.

5 4 Organisering, styring og drift av ungdomskontoret. 4.1 Organisering. Ung i Måsøy består av en felles samling av ungdomsrettede tiltak i Måsøy kommune. Ansvar for gjennomføring av tiltak og oppfølging av planen legges til ungdomskontoret. Planen gir en overbygning for organisering og innsatsområder i regi av ungdomskontoret. Ungdomskontoret er lokalisert i forbindelse med klubb Astors lokaler på Havøysund skole. Ungdomskontoret er medlem i forum for UngInfo kontor i Norge. 4.1 Styring Ungdomskontoret er kommunalt. Måsøy kommune vil til enhver tid kunne bestemme styringen av kontoret. Ungdomskontoret er administrativt plassert i Kultur- og oppvekstetaten. Ungdomskontoret skal ha et driftsstyre med funksjonstid på 1 år. Driftsstyret er kontorets øverste driftsorgan, her evalueres drift og innsatsområder, og eventuelle endringer foreslåes og vedtaes. Utvalget skal være konstituert innen 1. oktober. Driftsstyret består av : Leder av ungdomsrådet, leder av styret for klubb Astor, en forelderrepresentant, er representant fra kultur og oppvekst etaten og en ungdomsansvarligpolitiker i KST. Ungdomskonsulent fungerer som sekretær for driftsstyret. 4.2 Drift. Ungdomskontoret regnes og drives som en egen avdeling. Det skal alltid være minst en ansatt i tilknytning til ungdomskontoret. Ungdomskontoret ledes av ungdomskonsulenten, som vil fungere som daglig leder på ungdomskontoret, og skal jobbe med oppfølging, iverksetting, gjennomføring og rullering av tiltakene i Ung i Måsøy Ungdomskonsulenten er ansvarlig for at fritidsklubbene drives etter de forutsetninger kommunen har vedtatt gjennom retningslinjer, ungdomsprogram og budsjett. Alle ansatte, i tilknytning til ungdomskontor og klubb, er ansvarlige for å gi råd og veiledning til ungdom. De skal inspirere og oppmuntre til aktivitet og deltakelse med både den enkeltes og fellesskapets behov for øye Jevnlige samarbeidsmøter avholdes mellom ungdomskonsulent, klubbleder og klubbarbeidere. Personalet knyttet til ungdomskontoret og klubben gis lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med det til enhver tid gjeldende avtaleverk.

6 4.3 Samarbeidspartnere Naturlige samarbeidspartnere for ungdomskontoret vil være: skolene i kommunen, administrasjonen i Måsøy kommune, næringslivet, frivillige organisasjoner, lag og foreninger i kommunen, samt ungdomskontor/ ungdomskonsulenter i andre kommuner. Gjennom medlemskapet i forum for Ungdomsinformasjonskontor i Norge knyttes gode kontakter som blir naturlige partnere for samarbeid og erfaringsutveksling. 5 Innsatsområder. Måsøy kommune skal være en moderne og fremtidsrettet kommune hvor alle skal ha mulighet til egenutvikling, godt samhold og trygghet i hverdagslivet. Ungdom er ingen homogen gruppe, men gjennom sterk satsning på medvirkning, kultur og næring, imøtekommes en del allmenne ungdomsbehov. Videre vil individuelle behov og ønsker kunne ivaretas gjennom informasjon, motivasjon, og veiledning på bakgrunn av personlige henvendelser og egenaktivitet Kjønnsperspektiv Kjønnperspektivet må ligge til grunn for all aktivitet rettet mot ungdom. Mange kommuner i Finnmark, også Måsøy, preges av fraflytting og skjev kjønnsfordeling. Ungdom, og da spesielt jenter, flytter ut av fylket pga. utdanning og jobb. Problemstillingen knyttet opp mot tilbakeflytting må ses i et kjønnsperspektiv. Mekanismene som styrer unge jenters og gutters valg er ulike, derfor må også strategiene for å møte problemet være ulike. Dette må vi som er ansvarlig for tiltak rettet mot ungdom være bevisst, for dermed å kunne tilrettelegge slik at vi imøteser både unge jenter og gutters behov. Andre grunnleggende perspektiv Ungdomskontoret og klubben, er sammen en åpen arena for alle, uansett interesser, kulturell, etnisk og økonomisk bakgrunn. Her skal barn og unge møtes på egne premisser, kommunikasjon, informasjon og veiledning skal tilpasses brukerne. Dette skal være et treff- sted og en sosial møteplass, der den enkelte skal få vise sine sterke sider, men hvor deltagelse i aktiviteter skjer på frivillig basis. Den voksnes rolle blir å motivere og legge til rette for at den enkelte tar personlige utfordringer. Ungdomskontor og klubb skal sammen være en arena som vektlegger og fremmer de demokratiske prinsipper og som er opptatt av å styrke den sosiale

7 kompetansen og deltakerevnen hos brukerne. Og slik sett være en arena som motvirker negative utviklinger innen vold, mobbing, rasisme og rus. 5.1 Kompetanse og entreprenørskap Måsøy kommune skal være en kommune som gir ungdom mulighet til medvirkning, samhandling, etablering og egenutvikling En utfordring har vært å få ungdom fra Finnmark, og Måsøy kommune, til å ta utdanning, og da særlig utdanning som er etterspurt i arbeidsmarkedet lokalt og regionalt. For å bedre på dette, er det nødvendig med nær dialog mellom næringsliv, ungdom og offentlig sektor. Her er yrkes- og utdanningsveiledning gitt i regi av skolene viktige tiltak, mens større arrangement krever samhandling og tverrsektorielt samarbeid, her vil ungdomskontoret være en viktig og naturlig bidragsyter. En annen utfordring er å få ungdom med utdanning tilbake til Finnmark. For å oppnå dette må de få jobber hvor de får brukt kompetansen sin, eventuelt gis mulighet for å starte egne bedrifter. Ved å fokusere på entreprenørskap håper vi å stimulere ungdommens interesse og forutsetninger for å skape framtidsrettede aktiviteter og arbeidsplasser. De vil kunne oppdage ressurser og muligheter der de bor, og få en motvekt til sentraliseringstendensene. Ungdom med kompetanse vil være med på å opprettholde og utvikle gode tjenestetilbud, samt utvikle kompetanse i et framtidsretta og levedyktig næringsliv. Å legge til rette for tilbakeflytting er nødvendig for at lokalsamfunnene skal kunne utvikle seg positivt og bli attraktive. Gjennom større satsing på entreprenørskap i skole og fritidstilbud vil ungdommen i større grad mestre krav til omstilling og nyskapning. De vil få mulighet til å utvikle seg som kreative, initiativrike og ansvarsbevisste samfunnsborgere som utvikler demokratiet og bygger samfunnet. 5.2 Medbestemmelse Måsøy kommune skal være en moderne og fremtidsrettet kommune hvor ungdom får mulighet til å være en aktiv deltaker i arbeidet med å stake ut kursen frammover. Det er viktig at ungdommen selv får innflytelse på lokale planer og prioriteringer. Kommunen trenger denne medvirkningen for å kunne planlegge for framtida. Ved at ungdommen får være en aktiv deltaker i de kommunale beslutningsprosesser, vil de få opplevelsen av å delta og bli hørt, samt at de også

8 vil og se resultater av egen medvirkning. Dette vil kunne skape eierforhold, lokal tilhørighet og engasjement som bidrar til utvikling av lokalsamfunnet. Med opprettelsen av ungdommenes folkevalgte organ, ungdomsrådet, ønsker en å styrke ungdommens muligheter for deltagelse og reell politisk innflytelse i saker som opptar ungdom. Dette er også en arena for skolering i demokratiske og politiske prosesser. 5.3 Kultur og fritid Barn og ungdom i Måsøy kommune skal ha oppvekstvilkår som er basert på trygghet, tilhørighet og egenaktivitet. Følelsen av å høre til i et lokalsamfunn er en viktig trivselsfaktor. En aktiv ungdomskultur med gode fritidstilbud og attraktive møteplasser vil styrke ungdommens tilknytning til hjemkommunen og fylket, og dermed øke sjansen for at de velger å komme tilbake etter endt utdanning. Videre vil deltagelse i kulturaktiviteter og ulike former for kunstnerisk arbeid kunne bidra til å styrke den enkelte ungdoms selvtillit og identitet. Den globaliserte og kommersialiserte kulturen er ikke en trussel for ungdom som er sikre på egen identitet, og dermed tør å ta egne valg og skille seg ut. Ungdom generelt er i mindre grad enn før organisert gjennom tradisjonelle lag og foreninger, og flere aktiviteter som tilbyes, er nå organiseres av tilfeldige grupper. Man ser også en tendens til at ungdomsrådene og klubbstyrene i større grad står for lokale og regionale ungdomsarrangement. Dette er viktig å ta hensyn til dette i den offentlige forvaltningen, som må bli mer tilpasningsdyktig, og tidligere se hvilke behov og ønsker som er gjeldende i ungdomsgruppene. Kommunens fritidstilbud til ungdom må nå i større grad bestå av å motivere og veilede ungdommen til organisering og gjennomføring av ungdomsinitierte tiltak, for da først evner man å være mer up to date i det tilbudet som gies Prosjektvugge Barn og ungdom i Måsøy kommune skal settes i stand til t å realisere sine egne ideer gjennom riktig veiledning og egen aktivitet. Mål: Motivere ungdom til å ta i bruk egen kreativitet og realisere ideene sine. Innhold: sette ungdom i stand til å identifisere, realisere og gjennomføre ideer. utvikle en grunnleggende forståelse av metodisk og analytisk arbeidsmåte

9 opparbeide en forståelse av grunnleggende prinsipp i forhold til økonomiskdrift. Gjennom Prosjektvugga vil ungdommen tilbys veiledning og praktisk hjelp til å realisere egne ideer. Resultatet blir at ungdommen får et tilpasset og oppdatert kulturtilbud, men like viktig er det at de opparbeider seg en grunnleggende etablererkompetanse som de vil nyte godt av senere i livet også. Det skal utarbeides ei sjekkliste for organisering, søknadsskriving og finansiering av ungdomsinitierte tiltak. Et enkelt etablerer verktøy. Ansvar: Ungdomskonsulent, men alle ansatte på ungdomskontoret og klubben blir viktige veiledere for ungdommene. Og vil måtte ha fokus på sin veileder rolle, slik at ungdommen settes i stand til å identifisere, planlegge og gjennomføre sine ideer. Utfordringer: Å gjøre det så enkelt at ungdommen faktisk settes i stand til å realisere sine ideer. Finansiering: Hjelpe ungdommen til å søke finansiering gjennom nasjonale, fylkeskommunale og kommunale fond og tilskuddsordninger. 5.5 Internasjonalisering Ved å legge til rette for internasjonalt arbeid vil ungdommens internasjonale forståelse og deres kulturelle kunnskaper styrkes. De vil få innsikt i og en forståelse for forskjellige kulturer, dermed vil deres toleranse for andre kulturer øke. Gjennom å åpne døren til sin egen kommune, som vertskap for ungdom fra fjern og nær, vil ungdom få styrket sin tilhørighet til hjemplassen. Og de vil også få nytt perspektiv på sin egen kultur og identitet. Ungdom vil videre forberedes til opptreden på den internasjonale arena. Det er særlig viktig for Finnmarks ungdom å være internasjonalt orientert da 80 % av produksjonen går til eksport og vi er et grensefylke både til Russland og Finland. 5.6 Praktisk hjelp og informasjon Ungdom i Måsøy kommune skal gies relevant informasjon og god oversikt over ungdomsrelaterte tiltak i kommunen. Alle henvendelser skal tilbyes rask og riktig hjelp i regi av ungdomskontoret direkte, eller ved viderehenvisning til riktig etat Ungdom er i en fase i livet hvor mange og viktige valg skal tas. De skal ta valg som angår blant annet utdanning, yrkesliv, bosted og personlig utvikling. For at

10 ungdom skal kunne foreta best mulige valg, er de avhengige av korrekt, objektiv og oppdatert informasjon. Ungdom trenger å ha få steder å forholde seg til. Når ungdom lurer på noe, vet de at de kan spørre på ungdomskontoret, og at de vil kunne få veiledning og svar hurtig. Ungdomskontoret skal innhente, bearbeide og tilrettelegge informasjon av relevans for ungdom, og slik være i stand til å svare eller henvise ungdom videre ved alle typer spørsmål. Videre skal kontorets medarbeidere stimulere ungdom til selvstendig informasjonssøking. 5.7 Helse Måsøy kommune har som målsetning å gi et helhetlig helsetilbud til ungdom. Som i hovedsak er basert på forebyggende arbeid. Alle skal sikres god kvalitet og likeverdig tilgang på offentlig helse tilbud. Ungdomskontoret skal kunne svare eller henvise ungdom videre ved alle typer spørsmål, man skal også kunne hjelpe ungdom å knytte kontakt med riktig person for å få nødvendig hjelp. Det forventes at ansatte, tar kontakt med ungdommer de oppfatter at har det vanskelig, og veileder og oppfordrer de til å benytte det eksisterende helsetilbudet i kommunen. 6 Iverksetting, gjennomføring og evaluering Ungdomskontoret vil bli den aktive driver med ansvar for gjennomføring av de fleste tiltak i planen. For å nå ungdomsplanens målsetninger, blir det nå viktig med en bred informasjon om ungdomsplanen og intensjonen med denne. Dette vil gi forståelse for betydningen av å samle innsatsen mot ungdom og se den i sammenheng. Videre må den forestående opprettelsen av ungdomskontoret og nettstedet Ung-info Måsøy markedsføres og synliggjøres, likeså må de andre tiltakene i planen markedsføres og opplyses ut mot målgruppa. Det er generelt en utfordring å få til et samarbeid mellom fylkeskommunale- og kommunale instanser slik som fritidsklubb, ungdomskontor, næringskonsulent, skolehelsetjenesten, oppfølgingstjenesten, og sosialtjenesten. Men der stiller vi ganske sterkt her i kommunen, hvor man allerede begynner å se konturene av et godt samarbeid med gjensidig dialog mellom partene. Når tiltaksdelen av ungdomsplanen rulleres er det ungdomskontorets oppgave å hente innspill fra de andre aktørene nevnt i planen.

11 Hver høst, skal ungdomsplanen, ung i Måsøy, evalueres og rulleres i regi av driftsstyret. Da skal særlig tiltaksdelen vektlegges for å gi en oversikt over progresjon, gjennomføring og resultat av tiltakene i planen. Videre er det da viktig å foreta en vurdering av om tiltak skal ut, eller om hvorvidt nye tiltak skal inn i planen. 7.1 Tiltak, Kompetanse og entreprenørskap Partnerskap skole-næringsliv Mål: - Sikre kunnskap og forståelse hos ungdom om arbeidslivs- og næringslivsspørsmål, og da særlig innsikt i det lokale næringsliv. - Være studie- og yrkesveiledning i praksis for elever og studenter. Innhold: Partnerskap er: Bedrift og skole inngår gjensidig forpliktende samarbeid i den hensikt å gi elever større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. Partnerskapsavtalene inneholder ulike pedagogiske opplegg, tilpasset skole og bedrift. Ungdomsbedrift er: å etablere sin egen bedrift. Deltagerne skal gjennom et skoleåret drive et miniforetak, fra start til avvikling, med støtte av lærere og rådgivere fra næringslivet. NHO utvikler og tilbyr undervisningsmateriell. Ansvar: Havøysund skole og Tobø fisk a/s Samarbeidspartnere: næringskonsulent, ungdomskontoret, næringslivet

12 Utfordringer: Kvalitetssikre og sørge for videreføring av den 3-års avtalen som er inngått. Jobbe for at flere skoler, inngår avtaler med en større del av det lokale næringsliv. For mer info:rektor/rådgiver H-sund skole, a/s Yrkesorienteringsdag for ungdom. Mål: Synliggjøre jobb muligheter og behov i det lokale næringsliv. Innhold: Vi skal arrangere YO-messa annet hvert år. Da samles aktører fra næringslivet og presenterer sin bedrift med fokus på framtidsplaner og utvikling for å synliggjøre behovet for arbeidskraft. Dette er en god mulighet for næringslivet å komme i dialog med ungdom. Ansvar: H-sund skole, ungdomskonsulent, næringskonsulent Samarbeidspartnere: næringsliv og adm. i kommunen. Utfordringer:. Motivere flere aktører, slik at man får en bredest mulig profilering av lokalt næringsliv. For mer info: kontakt Ungdomskonsulenten, eller gå inn på nettstedet for ungdom i Måsøy, lærlinger Mål: Å få ungdom fra Måsøy tilbake etter endt utdanning, samt bidra til kompetanseutvikling for næringslivet, og tjenesteytende avdelinger i kommunen. Innhold: Muligheten for å få lærlingeplass i Måsøy kommune er stor. Det er et politisk og administrativt ønske om å kunne tilby tilstrekkelig med lærlingplasser innenfor kommunale sektor. Næringslivet har til en hver tid lærlinger i lære. Ansvar: Kommuneledelsen og bedriftene i kommunen. Men det er viktig at lærlingen selv tar kontakt og synliggjør behov, det meste kan ordnes. Samarbeidspartnere: kommunens avdelinger, næringsliv Utfordringer: Synliggjøre det lokale og regionale behov for kompetanse, samt å motivere ungdommen til å ta ønskede utdanninger. For mer info: opplæringskontorene, Rådmann i Måsøy kommune Besøk i 10. klasse Mål: Synliggjøre jobb og utdanningsmuligheter lokalt. Innhold: Representant fra kommunens ledelse og ungdomskonsulent møter 10. klasse for å informere om lokale muligheter og motivere for utdanning i tråd med lokale behov. Viktig å fortelle ungdommen hvor viktig de faktisk er for kommunen. Ansvar: Havøysund skole inviterer til besøk i Januar For mer info om lokale muligheter: UngInfo Måsøy kommunens hjemmeside

13 7.1.5 Utdanningsstipend Mål: Motivere til høyere utdanning, bruk av stipend for å rekruttere til ønskede yrker Innhold: Arbeide for å etablere en fast ordning. Utfordringer: Man bør utvikle retningslinjer for tildeling for å sikre at stipendordningen utnyttes i tråd med kommunens reelle behov. For mer info: Mail Formannskapskontoret eller ring Elevstipend Mål: Motivere til at ungdom skal ta videregående utdanning. Innhold: Søknad rettes til Formannskapskontoret Utfordringer: Man bør revidere retningslinjer for tildeling for å se på effekten av stipendordningen, og om hvorvidt den utnyttes i tråd med kommunens reelle behov. Finansiering: satt av kr ,- Pr.år. For mer info: Mail Formannskapskontoret eller ring Elevstipend Naturbruk Mål: Rekruttere til fiskeri næringa. Innhold: Det at ungdom søker til fiskerinæringa er helt avgjørende for framtida i Måsøy kommune. Det bør jobbes for å få opprettet eget stipend for elever som går grunnkurs naturbruk, og fiskerirelatert VK1. For derigjennom å motivere ungdom fra kommunen til å ta fiskerirelatert utdanning. Ansvar: Ungdomskonsulent, næringskonsulent, rådmann og ungdomsrådet Samarbeidspartnere:Rådgiver H-sund skole, næringslivet. Utfordringer: finne en finansieringsform som er gjennomførbar, se på en løsning der aktuelle bedrifter er med finansiører Sommerjobb for ungdom Mål: Sysselsette ungdom i lokalt næringsliv, slik at de blir kjent med lokale bedrifter, og derigjennom ser muligheter for framtidige arbeidsplasser. Innhold: Utvikle en metode for innhenting av ledige jobber, utvikling av interessante arbeidsoppgaver samt markedsføring og organisering av tilbudet. Slik at sommerjobb tilbudet utvikles og kvalitetssikres til å bli et godt alternativ for kommunens ungdom. Ansvar: Ungdomskontoret. Samarbeidspartnere: Etatslederne, lokalt næringsliv, ungdom Utfordringer: Skape et mer attraktivt sommerjobb tilbud for ungdom. For mer info: UngInfo Måsøy

14 7.1.9 Småjobb sentral for ungdom Mål: Sysselsette ungdom til å gjøre små jobber, dette blir også et service tilbud ovenfor kommunens næringsliv og øvrige innbyggere. Innhold: Utvikle en metode for innhenting av ledige jobber, markedsføring og organisering av tilbudet. Slik at småjobb tilbudet utvikles og kvalitetssikres til å bli et godt alternativ for kommunens ungdom, innbyggere og næringsliv. Ansvar: Ungdomskontoret. Samarbeidspartnere: lokalt næringsliv, ungdom For mer info: UngInfo Måsøy Ekskursjon til fiskerihøyskolen Mål: Motiverere ungdom til høyere utdanning innen fiskeri. Innhold: Det at ungdom søker til fiskerinæringa er helt avgjørende for framtida i Måsøy kommune. Det er viktig med en bred synliggjøring av de mange mulighetene som finnes innen fiskeri, også innen høyere utdanning. Interesserte elever fra 10. klasse og videregående skole samt eldre ungdom, inviteres med på ekskursjon til fiskerihøyskolen og havbruksstasjonen i Tromsø. Ansvar: Ungdomskonsulent, næringskonsulent, rådmann Samarbeidspartnere: Lokalt næringsliv og fiskerihøyskolen Finansiering: ,- Søker å finansiere ekskursjonen med støtte fra lokalt næringsliv. For mer info: UngInfo Måsøy Akademisk lærling Mål: Å få ungdom fra Måsøy tilbake etter endt høyere utdanning, samt bidra til kompetanseutvikling for næringslivet. Innhold: Stipend gis til bedrift i Finnmark og studenter fra Finnmark som har to år igjen av høyere utdanning. Disse inngår gjensidig bindende avtale. Dette for å gi studenten arbeidserfaring fra bedrift og samtidig ha kontakt med næringslivet i hjemkommunen. Studenten får sommerjobb i bedriften og bedriften får tilført kompetanse. Bedriften forplikter seg å ansette kandidaten i 6 mnd etter endt utdanning. Studenten forplikter seg til å jobbe for bedriften i bindingstiden, samt skrive oppgaver relatert til bedriftens virksomhet i samråd med bedriften. I 2002 utlyses 5 stipender. I 2003 skal det utlyses ytterligere 10 stipend. Ansvar: NHO Finnmark Samarbeidspartnere: Finnmark fylkeskommunen, NHO Finnmark, SND Utfordringer: Å markedsføre ordningen til aktuelle studenter og bedrifter i kommunen. Info vil regelmessig legges ut på nettstedene. Finansiering: Finnmark fylkeskommune, SND

15 For mer info: Kontakt NHO Finnmark, Etablererseminar Mål: - Å motivere og stimulere ungdommen til å se muligheten til å etablere egen bedrift. - Å bygge nettverk med andre fra Finnmark mht framtidig bedriftsetablering. - Å styrke kontakten mellom ungdom og kommunen, samtidig som økt kompetanse om etablering på sikt er positivt for kommunene. Innhold: Temaet for seminaret er nyskaping i næringsøyemed og innføring i etableringsprosessen. Ansvar: Ungdomskontorene og Ung Info Samarbeidspartnere: UngInfoi Porsanger, Infonuorra i Karasjok og ungdomsprosjektet på kysten av Vest Finnmark med kommunene Måsøy, Kvalsund, Loppa og Hasvik, fylkeskommunen. Utfordringer: Finne ungdommer som er motivert for dette og som har en liten gründer i magen. Info vil legges ut på nettstedene. Finansiering: Finnmark fylkeskommune, kommunene, Sametinget SNDs etablererstipend Mål: - Bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge. - Stimulere til økt etableringsvirksomhet for å skape lønnsomme arbeidsplasser. Innhold: Se retningslinjer for mer informasjon Ansvar: SND Utfordringer: Informere om stipendet, og finne fram til og motivere ungdom som går men en liten grunder i magen. Info vil legges ut på nettstedene Finansiering: SND For mer info: SND Finnmark, tlf Etablererseminar for ny etablering i kystflåten. Mål:Å jobbe fram et tilbud om et etablererseminar med fokus på nyetablering i kystflåten. - Å motivere og stimulere ungdommen til å se muligheten til å etablere egen bedrift. - Å bygge nettverk med andre som ønsker å etablere seg i kystflåten. - Å styrke kontakten mellom ungdom og kommunen, samtidig som økt kompetanse om etablering på sikt er positivt for kommunene. Innhold: Temaet for seminaret må bli, nyskaping i næringsøyemed og innføring i etableringsprosessen. Ansvar: Ungdomskonsulent, næringskonsulent, fiskarlaget, fiskerikontoret

16 Samarbeidspartnere: kommunene i regionen og fylkeskommunen. Utfordringer: Finne ungdommer som er motivert for dette og som har en liten grunder i magen, samt finne medfinansiører. Finansiering: Finnmark fylkeskommune, kommunene, SND. Seminaret vil annonseres på nettstedene og oppslagssteder i kommunen Egenkapitalfond for ungdom som investerer i kystfiskefartøy Mål: Å bidra til innkjøp av kystfiskefartøy for ungdom under 30 år. Innhold: Se forskrifter for mer informasjon Ansvar: Finnmark fylkeskommune Utfordringer: Synliggjøre, informere og motivere til bruk av fondet. Samarbeidspartner: SND Finansiering: Finnmark fylkeskommune 7.2 Tiltak, Medbestemmelse Ungdomsråd Mål: - Gi ungdom innflytelse over utformingen av ungdomspolitikken i kommunen. - Stimulere til bedre kontakt mellom ungdom, politikere og administrasjon. - Arbeide for bedre ressursutnyttelse og samordning av ungdomspolitikken. - Ta initiativ til saker som angår ungdom. - Bidra til medvirkning, medbestemmelse og deltakelse blant ungdom. - Oppdra til samfunnsengasjement. Ansvar: Ungdomskonsulent og Ungdomsrådet. Samarbeidspartnere: Andre kommuner v/ungdomsråd, UPU, regionale ungdomsråd. Bakgrunn: For å sikre ungdommenes innflytelse i kommunen, var opprettelsen av ungdomsrådet en av de første tingene som måtte på plass her i kommunen. Høsten 2000 ble et interimstyre etablert. De jobbet på flere områder, og fikk gjennomslag for en rekke ting. Men det viktigste de gjorde var å utvikle

17 vedtekter for ungdomsråd i kommunen, disse blei vedtatt i kommunestyret mai Finansiering: ,- settes av til drift og tiltak hvert år. Se etter oppslag på UngInfo Måsøy under fanen Ungdomsrådet Ungdomshøringer Mål: Få frem synspunkter, for slik å sikre grunnlaget for ungdommens innflytelse. Innhold: Innkalle til folkemøter for ungdom der de får annledning til å fremme sine synspunkter, og å diskutere rundt det de mener må til for å sikre ei positiv utvikling i kommunen. Her velges representantene til UR, og det er gjennom de innkomne forslag på tiltak grunnlaget for ungdomsrådets og ungdomskontorets innsatsområder legges Ansvar: Ungdomskonsulent, sittende UR. Utfordringer: Kvalitetssikre og videreutvikle arrangementet. Man bør se på om ikke man kan inkludere politikere og kommuneadministrasjon på møtene, slik at ungdom også kommer i direkte dialog med disse. Kanskje kan ungdommens spørretime være en vei å gå. For mer info: Se etter oppslag på UngInfo Måsøy Måsøy ti på topp. Mål: Prioritere innsatsområder for ungdomsrådet. Innhold: Hele UR går igjennom alle forslag fra høringene, vekter og prioriterer de ti viktigste tiltakene. Dette blir Styrende for UR arbeid det neste året. Ansvar: Ungdomsrådet. For mer info: Se etter oppslag på nettstedet under ungdomsrådet Klubbstyret Mål: Sikre medlemmenes interesse og ungdoms medvirkning i forbindelse med drift av ungdomsklubben. Annet: Leder av klubbstyret sitter som medlem i ungdomsrådet, med nestleder som personlig vara. Ansvar: Klubbleder, ungdomskonsulent, leder av klubbstyret Samarbeidspartnere: klubbstyrer ved andre klubber. Utfordringer: Sikre reell innflytelse, samt få gjennomført tilstrekkelig antall møter. Finansiering: Kurspott for klubbstyret opprettes kr. 2000,-

18 7.2.5 Elevråd Mål: Sikre elevdemokratiet. Annet: Leder av elevrådet sitter som medlem i ungdomsrådet, med nestleder som personlig vara. Ansvar: skolene v/kontaktlærer for elevråd Samarbeidspartnere: elevråd ved andre skoler. Utfordringer: Sikre reell innflytelse, samt få gjennomført tilstrekkelig antall møter Ungdomsansvarlig i Kommunestyret. Mål: Å forenkle ungdommers kontakt inn i KST Innhold: KST oppnevner en kontaktperson som skal ha særdeles ansvar for å følge opp ungdomssaker og ungdomsrådet i KST. Ansvar: kommunestyret For mer info: Kontakt ordfører på mail eller tlf: Ungdomspolitisk utvalg - UPU Mål: Å styrke den politiske siden av ungdomsarbeidet i Finnmark fylkeskommune. Mandat: 1. Uttaleinstans i saker som angår ungdom. 2. Initiativtaker i saker for å fremme ungdommens interesser. UPU er et høringsorgan i alle saker som angår ungdom. De har ikke besluttende myndighet. Det kan imidlertid vedtas at de skal delta i beslutningsprosessen i enkelte saker. I tillegg kan UPU selv ta initiativ til å sette ungdomsperspektivet på dagsorden. Ansvar: Finnmark fylkeskommune Utfordringer: Komme i dialog med finnmarksungdommene for å få innspill til sitt arbeid og områder ungdommen vil at UPU skal arbeide med. Det bør opprettes en formalisert kontakt med ungdomsrådene i kommunene og UPU. Videre bør UPU synliggjøre seg for ungdommene i Finnmark. Finansiering: Finnmark fylkeskommune v/kontaktperson for UPU tlf: Ungdommenes fylkesråd Mål: Styrke det ungdomspolitiske arbeidet i Finnmark gjennom opprettelse av et fylkesorgan for ungdomsråd. Innhold. Ønske om å se på opprettelsen av råd for ungdomsdemokrati på fylkesplan: Programgruppen for område medvirkning består av en representant fra ungdomsrådet i Nordkapp, Gamvik og Karasjok, en representant fra Ungdomspolitisk utvalg og Sametingets ungdomspolitiske utvalg. Gruppen ble

19 valgt fra deltakerne på ungdomsrådsseminaret i Lakselv, våren Denne gruppen vil kunne bli en nettverks- og ressursgruppe for de forskjellige organisasjonene. Programgruppen skal også se på ungdommens medvirkning på fylkesnivå, hvordan denne fungerer i dag og hvordan dette kan gjøres bedre. Ansvar: ungdomsprosjektet på fylket, Ungdomsrådet og ungdomskonsulent. Samarbeidspartnere: Ungdomsrådet og ungdomskonsulent i andre finnmarkskommuner. For mer info: Ungdomskonsulenten, ungdomsprosjektet lederen på fylket 7.3 Tiltak, Kultur og fritid Fritidsklubber Mål: Sikre et godt og variert fritidstilbud for ungdom i kommunen. Innhold: For nærmere informasjon, se retningslinjer for drift av ungdomsklubb i Måsøy kommune Ansvar: Måsøy kommune Utfordringer: Sikre tilstrekkelige bevilgninger, og kompetanseheving for ansette. For mer info: UngInfo Måsøy Prosjekt vugge Mål: Motivere ungdom til å ta i bruk egen kreativitet og realisere ideene sine. Innhold: sette ungdom i stand til å identifisere, realisere og gjennomføre ideer. utvikle en grunnleggende forståelse av metodisk og analytisk arbeidsmåte opparbeide en forståelse av grunnleggende prinsipp i forhold til økonomiskdrift. Gjennom Prosjektvugga vil ungdommen tilbys veiledning og praktisk hjelp til å realisere egne ideer. Resultatet blir at ungdommen får et tilpasset og oppdatert kulturtilbud, men like viktig er det at de opparbeider seg en grunnleggende etablererkompetanse som de vil nyte godt av senere i livet også. Det skal utarbeides ei sjekkliste for organisering, søknadsskriving og finansiering av ungdomsinitierte tiltak. Et enkelt etablerer verktøy. Ansvar: Ungdomskonsulent Samarbeidspartnere: Klubbleder, klubbansatte, næringskonsulent, andre ungdomskontor Utfordringer: Å gjøre det så enkelt at ungdommen faktisk settes i stand til å realisere sine ideer. Finansiering: Søke finansiering gjennom nasjonale, fylkeskommunale og

20 kommunale fond og tilskuddsordninger. For mer info: Kom innom ungdomskontoret eller UngInfo Måsøy Måsøy kommunale kulturskole Mål: Å gi et godt og bredt utdanningstilbud på kulturfeltet, til barn, unge og voksne i Måsøy kommune. Kulturskolen tilbyr undervisning i: Lek og bevegelse, Teaterlek, Nysirkus, Barnekunst, Kunstverksted, Band, Fiolin, Piano. Barneidrett i samarbeid med Havøysund Idrettslag, Havøysund Skiklubb og Havøysund Svømmeklubb. Kulturskolen selger dirigent- og instruktørtjenester til Havøysund Skolekorps og Havøysund Musikkforening. Diverse tilbud i regi av Klubb Astor, hvor lærerkrefter kjøpes fra kulturskolen. Utfordringer: I samarbeid med skolekorpset ønsker kulturskolen i 02/03 å ta initiativ til en ordning der alle korpsmedlemmer etter hvert som de flytter bort på skole eller arbeid, får beholde instrumentet sitt! Mange ungdommer holder i dag ved like forbindelsen til musikkmiljøet og ønsker å fortsette med det. Ordningen gjør det mulig for ungdommene våre å delta ved skolekorpsets arrangementer og helgeøvelser, samt også delta i musikklivet på skole- /arbeidsstedet. Gjelder gruppen år. For mer info: Måsøy kulturskole v/ rektor tlf: Ungdommens kulturmønstring - UKM Mål: Å gi ungdommen en arena for å vise seg frem. Dette vil synliggjøre ungdommens egen kultur og kan initiere til økt aktivitet. Innhold: Lokale, regional og nasjonal kulturmønstring. UKM er en arena som er åpen for alle uansett genre og nivå. Det er viktig å presisere at UKM ikke er en konkurranse, men en mønstring. Ansvar: kulturkonsulent i samarbeid med Kulturskole, klubb Astor og ungdomskontoret. Samarbeidspartnere: Fylkeskulturkontoret og UKM Norge Finansiering: For mer info: Kontakt kulturkonsulenten, eller stikk innom ungdomskontoret Måsøy kommunale kino Mål: Opprette et organ for drift av kommunal kino. Innhold: Organet vil få ansvar for bestilling og visning av film. Ansvar: kulturkonsulenten. Samarbeidspartnere: Kulturskolen, UR, Ungdomskontoret. Utfordringer: Utvikle en permanent løsning som er enkel å gjennomføre og følge opp.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 09/708 UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE - INNFLYTELSE LOKALT HØRING

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 09/708 UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE - INNFLYTELSE LOKALT HØRING HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 09/708 UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE - INNFLYTELSE LOKALT HØRING Rådmannens innstilling: Saksutredning: Med bakgrunn i

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

REKRUTTERINGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

REKRUTTERINGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE REKRUTTERINGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyre i sak 34/09 Rekrutteringsplanen trer i kraft 1. januar 2010 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. VEDTEKTER

Levanger Ungdomsråd. Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. VEDTEKTER Levanger Ungdomsråd Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. VEDTEKTER Rådmannens forslag (januar 2017) FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 1. Ungdomsrådet skal

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole»

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» 2015-2018 31.10.2017 Tirill Tønder & Rita Rydheim Samarbeidsprosjekt mellom AVDIR og UDIR Høsten 2015 ble det etablert en pilot i hvert fylke. I dag er det

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt og

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling.

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling. Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen Kontaktperson i fylkeskommunen: Forankring i prosjektet(flere muligheter) Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201105759-18

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Demokratiprogram for barn og unge

Demokratiprogram for barn og unge Demokratiprogram for barn og unge Vedtatt av bystyret 27. mai 2014 FORORD Demokratiprogrammet skal styrke barn og unges deltakelse samt innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst og levekår. Gjennom

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969 Kommunal- og regionaldepartementet, Akersgata 59, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref Your ref: Vår ref Our ref: Vår dato Our date: 25.11.2013 Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer