UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak."

Transkript

1 UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe Vedtatt av kommunestyret sak 47/02

2 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN MÅLSETTING MÅLGRUPPE ORGANISERING, STYRING OG DRIFT AV UNGDOMSKONTORET INNSATSOMRÅDER KOMPETANSE OG ENTREPRENØRSKAP MEDBESTEMMELSE KULTUR OG FRITID PROSJEKTVUGGE INTERNASJONALISERING PRAKTISK HJELP OG INFORMASJON HELSE IVERKSETTING, GJENNOMFØRING OG EVALUERING TILTAK, KOMPETANSE OG ENTREPRENØRSKAP TILTAK, MEDBESTEMMELSE TILTAK, KULTUR OG FRITID TILTAK, INTERNASJONALISERING TILTAK, PRAKTISK HJELP OG INFORMASJON TILTAK, HELSE... 26

3 1 Bakgrunn for ungdomsplanen. Ungdomsprosjektet Mobilisering av ungdom på kysten av Vest Finnmark ble startet høsten 2000 av de 4 kystkommunene Måsøy, Kvalsund, Hasvik og Loppa. Prosjektet hadde som mål å starte utviklingsprosesser der ungdommens egne ønsker og behov skulle bli ivaretatt. Ungdommens egenaktivitet og engasjement skulle ligge til grunn for den lokale endring og utvikling. Dette for å gjøre etablering i egen kommune og region mer attraktiv sett med ungdommens øyne. Erfaringer fra ungdomsprosjektet: Ungdom ønsker å være aktivt med på å påvirke sin egen fritid. Ungdommen er kreative og har visjoner for hvordan deres fritid og fremtid skal se ut. Ungdom er engasjert, når de får reelle muligheter til å engasjere seg. Ungdommen har et helt annet behov for informasjon enn andre grupper i samfunnet. Informasjonen må være på deres premisser for at den skal nå frem. Ungdommen uttaler selv at brev fra offentlige instanser som oftest ikke leses, men at SMS, Mail og Chat er kommunikasjonsmåter de benytter flittig. Ungdomsprosjektet har derfor brukt slike kommunikasjonsmidler aktivt i tillegg til å drive oppsøkende virksomhet for å komme i kontakt med ungdommen. Ungdomsprosjektets tiltak, har alltid vært i samarbeid med ungdommen selv, og oppslutningen om de enkelte tiltak har stort sett vært meget god. De erfaringene ungdomsprosjektet har gjort seg under prosjektperioden blir støttet av NIBR rapporten, Lav terskel, rask oppfølging som konkluderer med at Ung-info kontorene i indre finnmark har hatt en meget positiv effekt for ungdom fra disse kommunene, også de som hadde flyttet ut. Det at kontorene har en meget lav terskel, fører til at ungdom lettere tar kontakt, og dermed kommer i dialog med kommunens og andre offentlige representanter, gjør at de bygger gode relasjoner til hjemkommunen sin. I prosjektperioden har vi, også her i kommunen, erfart at ungdommens behov har blitt tydeliggjort i langt større grad enn tidligere, og vi opplever at ungdommen begynner å få et mer positivt syn på egen kommune og at de føler at kommunen bryr seg om dem. Det er nå viktig å sikre at den gode utviklingen her i kommunen fortsetter, derfor samles nå innsats og tiltak rettet mot ungdom i ungdomsplanen. Mens ansvaret for gjennomføring av ungdomsplanen legges til ungdomskontoret i Måsøy.

4 2 Målsetting. Måsøy kommune ønsker å sette ungdom i fokus ved å utarbeide en egen plan for ungdom og ungdomsarbeidet i Måsøy. Hovedmålet med planen er: å styrke arbeidet i forhold til ungdom gjennom å samordne og utvikle ungdomssatsingen i Måsøy. å bidra til et nyskapende Måsøy ved å ta i bruk ressursene hos ungdom å skape en arena for utvikling av sosiale ferdigheter og kompetanse å sikre Måsøy kommune som et attraktivt alternativ for ungdom å bygge opp ungdommens identitet og tilhørighet til kommunen Innsatsen blir i hovedsak konsentrert om tre områder som man i Måsøy ser som de viktigste satsningsområdene. Kompetanse og entreprenørskap Medbestemmelse Kultur og fritid Videre Har vi ytterligere tre innsatsområder som er av avgjørende betydning, i det de sees som grunnlaget for å lykkes i arbeidet med å nå de overordnede målsetninger for ungdomsarbeidet i kommunen. Internasjonalisering Praktisk hjelp og informasjon Helse. 3 målgruppe Planens primærmålgruppe er kommunens barn og unge mellom 13 og 25 år. I tillegg vil planen gjelde barn mellom 10 og 13 år, blant annet gjennom tilbud gitt i regi av junior klubben. En annen sekundærmålgruppe er unge voksne mellom 25 og 30 år, som vil bli ivaretatt gjennom at de oppsøker kontoret.

5 4 Organisering, styring og drift av ungdomskontoret. 4.1 Organisering. Ung i Måsøy består av en felles samling av ungdomsrettede tiltak i Måsøy kommune. Ansvar for gjennomføring av tiltak og oppfølging av planen legges til ungdomskontoret. Planen gir en overbygning for organisering og innsatsområder i regi av ungdomskontoret. Ungdomskontoret er lokalisert i forbindelse med klubb Astors lokaler på Havøysund skole. Ungdomskontoret er medlem i forum for UngInfo kontor i Norge. 4.1 Styring Ungdomskontoret er kommunalt. Måsøy kommune vil til enhver tid kunne bestemme styringen av kontoret. Ungdomskontoret er administrativt plassert i Kultur- og oppvekstetaten. Ungdomskontoret skal ha et driftsstyre med funksjonstid på 1 år. Driftsstyret er kontorets øverste driftsorgan, her evalueres drift og innsatsområder, og eventuelle endringer foreslåes og vedtaes. Utvalget skal være konstituert innen 1. oktober. Driftsstyret består av : Leder av ungdomsrådet, leder av styret for klubb Astor, en forelderrepresentant, er representant fra kultur og oppvekst etaten og en ungdomsansvarligpolitiker i KST. Ungdomskonsulent fungerer som sekretær for driftsstyret. 4.2 Drift. Ungdomskontoret regnes og drives som en egen avdeling. Det skal alltid være minst en ansatt i tilknytning til ungdomskontoret. Ungdomskontoret ledes av ungdomskonsulenten, som vil fungere som daglig leder på ungdomskontoret, og skal jobbe med oppfølging, iverksetting, gjennomføring og rullering av tiltakene i Ung i Måsøy Ungdomskonsulenten er ansvarlig for at fritidsklubbene drives etter de forutsetninger kommunen har vedtatt gjennom retningslinjer, ungdomsprogram og budsjett. Alle ansatte, i tilknytning til ungdomskontor og klubb, er ansvarlige for å gi råd og veiledning til ungdom. De skal inspirere og oppmuntre til aktivitet og deltakelse med både den enkeltes og fellesskapets behov for øye Jevnlige samarbeidsmøter avholdes mellom ungdomskonsulent, klubbleder og klubbarbeidere. Personalet knyttet til ungdomskontoret og klubben gis lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med det til enhver tid gjeldende avtaleverk.

6 4.3 Samarbeidspartnere Naturlige samarbeidspartnere for ungdomskontoret vil være: skolene i kommunen, administrasjonen i Måsøy kommune, næringslivet, frivillige organisasjoner, lag og foreninger i kommunen, samt ungdomskontor/ ungdomskonsulenter i andre kommuner. Gjennom medlemskapet i forum for Ungdomsinformasjonskontor i Norge knyttes gode kontakter som blir naturlige partnere for samarbeid og erfaringsutveksling. 5 Innsatsområder. Måsøy kommune skal være en moderne og fremtidsrettet kommune hvor alle skal ha mulighet til egenutvikling, godt samhold og trygghet i hverdagslivet. Ungdom er ingen homogen gruppe, men gjennom sterk satsning på medvirkning, kultur og næring, imøtekommes en del allmenne ungdomsbehov. Videre vil individuelle behov og ønsker kunne ivaretas gjennom informasjon, motivasjon, og veiledning på bakgrunn av personlige henvendelser og egenaktivitet Kjønnsperspektiv Kjønnperspektivet må ligge til grunn for all aktivitet rettet mot ungdom. Mange kommuner i Finnmark, også Måsøy, preges av fraflytting og skjev kjønnsfordeling. Ungdom, og da spesielt jenter, flytter ut av fylket pga. utdanning og jobb. Problemstillingen knyttet opp mot tilbakeflytting må ses i et kjønnsperspektiv. Mekanismene som styrer unge jenters og gutters valg er ulike, derfor må også strategiene for å møte problemet være ulike. Dette må vi som er ansvarlig for tiltak rettet mot ungdom være bevisst, for dermed å kunne tilrettelegge slik at vi imøteser både unge jenter og gutters behov. Andre grunnleggende perspektiv Ungdomskontoret og klubben, er sammen en åpen arena for alle, uansett interesser, kulturell, etnisk og økonomisk bakgrunn. Her skal barn og unge møtes på egne premisser, kommunikasjon, informasjon og veiledning skal tilpasses brukerne. Dette skal være et treff- sted og en sosial møteplass, der den enkelte skal få vise sine sterke sider, men hvor deltagelse i aktiviteter skjer på frivillig basis. Den voksnes rolle blir å motivere og legge til rette for at den enkelte tar personlige utfordringer. Ungdomskontor og klubb skal sammen være en arena som vektlegger og fremmer de demokratiske prinsipper og som er opptatt av å styrke den sosiale

7 kompetansen og deltakerevnen hos brukerne. Og slik sett være en arena som motvirker negative utviklinger innen vold, mobbing, rasisme og rus. 5.1 Kompetanse og entreprenørskap Måsøy kommune skal være en kommune som gir ungdom mulighet til medvirkning, samhandling, etablering og egenutvikling En utfordring har vært å få ungdom fra Finnmark, og Måsøy kommune, til å ta utdanning, og da særlig utdanning som er etterspurt i arbeidsmarkedet lokalt og regionalt. For å bedre på dette, er det nødvendig med nær dialog mellom næringsliv, ungdom og offentlig sektor. Her er yrkes- og utdanningsveiledning gitt i regi av skolene viktige tiltak, mens større arrangement krever samhandling og tverrsektorielt samarbeid, her vil ungdomskontoret være en viktig og naturlig bidragsyter. En annen utfordring er å få ungdom med utdanning tilbake til Finnmark. For å oppnå dette må de få jobber hvor de får brukt kompetansen sin, eventuelt gis mulighet for å starte egne bedrifter. Ved å fokusere på entreprenørskap håper vi å stimulere ungdommens interesse og forutsetninger for å skape framtidsrettede aktiviteter og arbeidsplasser. De vil kunne oppdage ressurser og muligheter der de bor, og få en motvekt til sentraliseringstendensene. Ungdom med kompetanse vil være med på å opprettholde og utvikle gode tjenestetilbud, samt utvikle kompetanse i et framtidsretta og levedyktig næringsliv. Å legge til rette for tilbakeflytting er nødvendig for at lokalsamfunnene skal kunne utvikle seg positivt og bli attraktive. Gjennom større satsing på entreprenørskap i skole og fritidstilbud vil ungdommen i større grad mestre krav til omstilling og nyskapning. De vil få mulighet til å utvikle seg som kreative, initiativrike og ansvarsbevisste samfunnsborgere som utvikler demokratiet og bygger samfunnet. 5.2 Medbestemmelse Måsøy kommune skal være en moderne og fremtidsrettet kommune hvor ungdom får mulighet til å være en aktiv deltaker i arbeidet med å stake ut kursen frammover. Det er viktig at ungdommen selv får innflytelse på lokale planer og prioriteringer. Kommunen trenger denne medvirkningen for å kunne planlegge for framtida. Ved at ungdommen får være en aktiv deltaker i de kommunale beslutningsprosesser, vil de få opplevelsen av å delta og bli hørt, samt at de også

8 vil og se resultater av egen medvirkning. Dette vil kunne skape eierforhold, lokal tilhørighet og engasjement som bidrar til utvikling av lokalsamfunnet. Med opprettelsen av ungdommenes folkevalgte organ, ungdomsrådet, ønsker en å styrke ungdommens muligheter for deltagelse og reell politisk innflytelse i saker som opptar ungdom. Dette er også en arena for skolering i demokratiske og politiske prosesser. 5.3 Kultur og fritid Barn og ungdom i Måsøy kommune skal ha oppvekstvilkår som er basert på trygghet, tilhørighet og egenaktivitet. Følelsen av å høre til i et lokalsamfunn er en viktig trivselsfaktor. En aktiv ungdomskultur med gode fritidstilbud og attraktive møteplasser vil styrke ungdommens tilknytning til hjemkommunen og fylket, og dermed øke sjansen for at de velger å komme tilbake etter endt utdanning. Videre vil deltagelse i kulturaktiviteter og ulike former for kunstnerisk arbeid kunne bidra til å styrke den enkelte ungdoms selvtillit og identitet. Den globaliserte og kommersialiserte kulturen er ikke en trussel for ungdom som er sikre på egen identitet, og dermed tør å ta egne valg og skille seg ut. Ungdom generelt er i mindre grad enn før organisert gjennom tradisjonelle lag og foreninger, og flere aktiviteter som tilbyes, er nå organiseres av tilfeldige grupper. Man ser også en tendens til at ungdomsrådene og klubbstyrene i større grad står for lokale og regionale ungdomsarrangement. Dette er viktig å ta hensyn til dette i den offentlige forvaltningen, som må bli mer tilpasningsdyktig, og tidligere se hvilke behov og ønsker som er gjeldende i ungdomsgruppene. Kommunens fritidstilbud til ungdom må nå i større grad bestå av å motivere og veilede ungdommen til organisering og gjennomføring av ungdomsinitierte tiltak, for da først evner man å være mer up to date i det tilbudet som gies Prosjektvugge Barn og ungdom i Måsøy kommune skal settes i stand til t å realisere sine egne ideer gjennom riktig veiledning og egen aktivitet. Mål: Motivere ungdom til å ta i bruk egen kreativitet og realisere ideene sine. Innhold: sette ungdom i stand til å identifisere, realisere og gjennomføre ideer. utvikle en grunnleggende forståelse av metodisk og analytisk arbeidsmåte

9 opparbeide en forståelse av grunnleggende prinsipp i forhold til økonomiskdrift. Gjennom Prosjektvugga vil ungdommen tilbys veiledning og praktisk hjelp til å realisere egne ideer. Resultatet blir at ungdommen får et tilpasset og oppdatert kulturtilbud, men like viktig er det at de opparbeider seg en grunnleggende etablererkompetanse som de vil nyte godt av senere i livet også. Det skal utarbeides ei sjekkliste for organisering, søknadsskriving og finansiering av ungdomsinitierte tiltak. Et enkelt etablerer verktøy. Ansvar: Ungdomskonsulent, men alle ansatte på ungdomskontoret og klubben blir viktige veiledere for ungdommene. Og vil måtte ha fokus på sin veileder rolle, slik at ungdommen settes i stand til å identifisere, planlegge og gjennomføre sine ideer. Utfordringer: Å gjøre det så enkelt at ungdommen faktisk settes i stand til å realisere sine ideer. Finansiering: Hjelpe ungdommen til å søke finansiering gjennom nasjonale, fylkeskommunale og kommunale fond og tilskuddsordninger. 5.5 Internasjonalisering Ved å legge til rette for internasjonalt arbeid vil ungdommens internasjonale forståelse og deres kulturelle kunnskaper styrkes. De vil få innsikt i og en forståelse for forskjellige kulturer, dermed vil deres toleranse for andre kulturer øke. Gjennom å åpne døren til sin egen kommune, som vertskap for ungdom fra fjern og nær, vil ungdom få styrket sin tilhørighet til hjemplassen. Og de vil også få nytt perspektiv på sin egen kultur og identitet. Ungdom vil videre forberedes til opptreden på den internasjonale arena. Det er særlig viktig for Finnmarks ungdom å være internasjonalt orientert da 80 % av produksjonen går til eksport og vi er et grensefylke både til Russland og Finland. 5.6 Praktisk hjelp og informasjon Ungdom i Måsøy kommune skal gies relevant informasjon og god oversikt over ungdomsrelaterte tiltak i kommunen. Alle henvendelser skal tilbyes rask og riktig hjelp i regi av ungdomskontoret direkte, eller ved viderehenvisning til riktig etat Ungdom er i en fase i livet hvor mange og viktige valg skal tas. De skal ta valg som angår blant annet utdanning, yrkesliv, bosted og personlig utvikling. For at

10 ungdom skal kunne foreta best mulige valg, er de avhengige av korrekt, objektiv og oppdatert informasjon. Ungdom trenger å ha få steder å forholde seg til. Når ungdom lurer på noe, vet de at de kan spørre på ungdomskontoret, og at de vil kunne få veiledning og svar hurtig. Ungdomskontoret skal innhente, bearbeide og tilrettelegge informasjon av relevans for ungdom, og slik være i stand til å svare eller henvise ungdom videre ved alle typer spørsmål. Videre skal kontorets medarbeidere stimulere ungdom til selvstendig informasjonssøking. 5.7 Helse Måsøy kommune har som målsetning å gi et helhetlig helsetilbud til ungdom. Som i hovedsak er basert på forebyggende arbeid. Alle skal sikres god kvalitet og likeverdig tilgang på offentlig helse tilbud. Ungdomskontoret skal kunne svare eller henvise ungdom videre ved alle typer spørsmål, man skal også kunne hjelpe ungdom å knytte kontakt med riktig person for å få nødvendig hjelp. Det forventes at ansatte, tar kontakt med ungdommer de oppfatter at har det vanskelig, og veileder og oppfordrer de til å benytte det eksisterende helsetilbudet i kommunen. 6 Iverksetting, gjennomføring og evaluering Ungdomskontoret vil bli den aktive driver med ansvar for gjennomføring av de fleste tiltak i planen. For å nå ungdomsplanens målsetninger, blir det nå viktig med en bred informasjon om ungdomsplanen og intensjonen med denne. Dette vil gi forståelse for betydningen av å samle innsatsen mot ungdom og se den i sammenheng. Videre må den forestående opprettelsen av ungdomskontoret og nettstedet Ung-info Måsøy markedsføres og synliggjøres, likeså må de andre tiltakene i planen markedsføres og opplyses ut mot målgruppa. Det er generelt en utfordring å få til et samarbeid mellom fylkeskommunale- og kommunale instanser slik som fritidsklubb, ungdomskontor, næringskonsulent, skolehelsetjenesten, oppfølgingstjenesten, og sosialtjenesten. Men der stiller vi ganske sterkt her i kommunen, hvor man allerede begynner å se konturene av et godt samarbeid med gjensidig dialog mellom partene. Når tiltaksdelen av ungdomsplanen rulleres er det ungdomskontorets oppgave å hente innspill fra de andre aktørene nevnt i planen.

11 Hver høst, skal ungdomsplanen, ung i Måsøy, evalueres og rulleres i regi av driftsstyret. Da skal særlig tiltaksdelen vektlegges for å gi en oversikt over progresjon, gjennomføring og resultat av tiltakene i planen. Videre er det da viktig å foreta en vurdering av om tiltak skal ut, eller om hvorvidt nye tiltak skal inn i planen. 7.1 Tiltak, Kompetanse og entreprenørskap Partnerskap skole-næringsliv Mål: - Sikre kunnskap og forståelse hos ungdom om arbeidslivs- og næringslivsspørsmål, og da særlig innsikt i det lokale næringsliv. - Være studie- og yrkesveiledning i praksis for elever og studenter. Innhold: Partnerskap er: Bedrift og skole inngår gjensidig forpliktende samarbeid i den hensikt å gi elever større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. Partnerskapsavtalene inneholder ulike pedagogiske opplegg, tilpasset skole og bedrift. Ungdomsbedrift er: å etablere sin egen bedrift. Deltagerne skal gjennom et skoleåret drive et miniforetak, fra start til avvikling, med støtte av lærere og rådgivere fra næringslivet. NHO utvikler og tilbyr undervisningsmateriell. Ansvar: Havøysund skole og Tobø fisk a/s Samarbeidspartnere: næringskonsulent, ungdomskontoret, næringslivet

12 Utfordringer: Kvalitetssikre og sørge for videreføring av den 3-års avtalen som er inngått. Jobbe for at flere skoler, inngår avtaler med en større del av det lokale næringsliv. For mer info:rektor/rådgiver H-sund skole, a/s Yrkesorienteringsdag for ungdom. Mål: Synliggjøre jobb muligheter og behov i det lokale næringsliv. Innhold: Vi skal arrangere YO-messa annet hvert år. Da samles aktører fra næringslivet og presenterer sin bedrift med fokus på framtidsplaner og utvikling for å synliggjøre behovet for arbeidskraft. Dette er en god mulighet for næringslivet å komme i dialog med ungdom. Ansvar: H-sund skole, ungdomskonsulent, næringskonsulent Samarbeidspartnere: næringsliv og adm. i kommunen. Utfordringer:. Motivere flere aktører, slik at man får en bredest mulig profilering av lokalt næringsliv. For mer info: kontakt Ungdomskonsulenten, eller gå inn på nettstedet for ungdom i Måsøy, lærlinger Mål: Å få ungdom fra Måsøy tilbake etter endt utdanning, samt bidra til kompetanseutvikling for næringslivet, og tjenesteytende avdelinger i kommunen. Innhold: Muligheten for å få lærlingeplass i Måsøy kommune er stor. Det er et politisk og administrativt ønske om å kunne tilby tilstrekkelig med lærlingplasser innenfor kommunale sektor. Næringslivet har til en hver tid lærlinger i lære. Ansvar: Kommuneledelsen og bedriftene i kommunen. Men det er viktig at lærlingen selv tar kontakt og synliggjør behov, det meste kan ordnes. Samarbeidspartnere: kommunens avdelinger, næringsliv Utfordringer: Synliggjøre det lokale og regionale behov for kompetanse, samt å motivere ungdommen til å ta ønskede utdanninger. For mer info: opplæringskontorene, Rådmann i Måsøy kommune Besøk i 10. klasse Mål: Synliggjøre jobb og utdanningsmuligheter lokalt. Innhold: Representant fra kommunens ledelse og ungdomskonsulent møter 10. klasse for å informere om lokale muligheter og motivere for utdanning i tråd med lokale behov. Viktig å fortelle ungdommen hvor viktig de faktisk er for kommunen. Ansvar: Havøysund skole inviterer til besøk i Januar For mer info om lokale muligheter: UngInfo Måsøy kommunens hjemmeside

13 7.1.5 Utdanningsstipend Mål: Motivere til høyere utdanning, bruk av stipend for å rekruttere til ønskede yrker Innhold: Arbeide for å etablere en fast ordning. Utfordringer: Man bør utvikle retningslinjer for tildeling for å sikre at stipendordningen utnyttes i tråd med kommunens reelle behov. For mer info: Mail Formannskapskontoret eller ring Elevstipend Mål: Motivere til at ungdom skal ta videregående utdanning. Innhold: Søknad rettes til Formannskapskontoret Utfordringer: Man bør revidere retningslinjer for tildeling for å se på effekten av stipendordningen, og om hvorvidt den utnyttes i tråd med kommunens reelle behov. Finansiering: satt av kr ,- Pr.år. For mer info: Mail Formannskapskontoret eller ring Elevstipend Naturbruk Mål: Rekruttere til fiskeri næringa. Innhold: Det at ungdom søker til fiskerinæringa er helt avgjørende for framtida i Måsøy kommune. Det bør jobbes for å få opprettet eget stipend for elever som går grunnkurs naturbruk, og fiskerirelatert VK1. For derigjennom å motivere ungdom fra kommunen til å ta fiskerirelatert utdanning. Ansvar: Ungdomskonsulent, næringskonsulent, rådmann og ungdomsrådet Samarbeidspartnere:Rådgiver H-sund skole, næringslivet. Utfordringer: finne en finansieringsform som er gjennomførbar, se på en løsning der aktuelle bedrifter er med finansiører Sommerjobb for ungdom Mål: Sysselsette ungdom i lokalt næringsliv, slik at de blir kjent med lokale bedrifter, og derigjennom ser muligheter for framtidige arbeidsplasser. Innhold: Utvikle en metode for innhenting av ledige jobber, utvikling av interessante arbeidsoppgaver samt markedsføring og organisering av tilbudet. Slik at sommerjobb tilbudet utvikles og kvalitetssikres til å bli et godt alternativ for kommunens ungdom. Ansvar: Ungdomskontoret. Samarbeidspartnere: Etatslederne, lokalt næringsliv, ungdom Utfordringer: Skape et mer attraktivt sommerjobb tilbud for ungdom. For mer info: UngInfo Måsøy

14 7.1.9 Småjobb sentral for ungdom Mål: Sysselsette ungdom til å gjøre små jobber, dette blir også et service tilbud ovenfor kommunens næringsliv og øvrige innbyggere. Innhold: Utvikle en metode for innhenting av ledige jobber, markedsføring og organisering av tilbudet. Slik at småjobb tilbudet utvikles og kvalitetssikres til å bli et godt alternativ for kommunens ungdom, innbyggere og næringsliv. Ansvar: Ungdomskontoret. Samarbeidspartnere: lokalt næringsliv, ungdom For mer info: UngInfo Måsøy Ekskursjon til fiskerihøyskolen Mål: Motiverere ungdom til høyere utdanning innen fiskeri. Innhold: Det at ungdom søker til fiskerinæringa er helt avgjørende for framtida i Måsøy kommune. Det er viktig med en bred synliggjøring av de mange mulighetene som finnes innen fiskeri, også innen høyere utdanning. Interesserte elever fra 10. klasse og videregående skole samt eldre ungdom, inviteres med på ekskursjon til fiskerihøyskolen og havbruksstasjonen i Tromsø. Ansvar: Ungdomskonsulent, næringskonsulent, rådmann Samarbeidspartnere: Lokalt næringsliv og fiskerihøyskolen Finansiering: ,- Søker å finansiere ekskursjonen med støtte fra lokalt næringsliv. For mer info: UngInfo Måsøy Akademisk lærling Mål: Å få ungdom fra Måsøy tilbake etter endt høyere utdanning, samt bidra til kompetanseutvikling for næringslivet. Innhold: Stipend gis til bedrift i Finnmark og studenter fra Finnmark som har to år igjen av høyere utdanning. Disse inngår gjensidig bindende avtale. Dette for å gi studenten arbeidserfaring fra bedrift og samtidig ha kontakt med næringslivet i hjemkommunen. Studenten får sommerjobb i bedriften og bedriften får tilført kompetanse. Bedriften forplikter seg å ansette kandidaten i 6 mnd etter endt utdanning. Studenten forplikter seg til å jobbe for bedriften i bindingstiden, samt skrive oppgaver relatert til bedriftens virksomhet i samråd med bedriften. I 2002 utlyses 5 stipender. I 2003 skal det utlyses ytterligere 10 stipend. Ansvar: NHO Finnmark Samarbeidspartnere: Finnmark fylkeskommunen, NHO Finnmark, SND Utfordringer: Å markedsføre ordningen til aktuelle studenter og bedrifter i kommunen. Info vil regelmessig legges ut på nettstedene. Finansiering: Finnmark fylkeskommune, SND

15 For mer info: Kontakt NHO Finnmark, Etablererseminar Mål: - Å motivere og stimulere ungdommen til å se muligheten til å etablere egen bedrift. - Å bygge nettverk med andre fra Finnmark mht framtidig bedriftsetablering. - Å styrke kontakten mellom ungdom og kommunen, samtidig som økt kompetanse om etablering på sikt er positivt for kommunene. Innhold: Temaet for seminaret er nyskaping i næringsøyemed og innføring i etableringsprosessen. Ansvar: Ungdomskontorene og Ung Info Samarbeidspartnere: UngInfoi Porsanger, Infonuorra i Karasjok og ungdomsprosjektet på kysten av Vest Finnmark med kommunene Måsøy, Kvalsund, Loppa og Hasvik, fylkeskommunen. Utfordringer: Finne ungdommer som er motivert for dette og som har en liten gründer i magen. Info vil legges ut på nettstedene. Finansiering: Finnmark fylkeskommune, kommunene, Sametinget SNDs etablererstipend Mål: - Bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge. - Stimulere til økt etableringsvirksomhet for å skape lønnsomme arbeidsplasser. Innhold: Se retningslinjer for mer informasjon Ansvar: SND Utfordringer: Informere om stipendet, og finne fram til og motivere ungdom som går men en liten grunder i magen. Info vil legges ut på nettstedene Finansiering: SND For mer info: SND Finnmark, tlf Etablererseminar for ny etablering i kystflåten. Mål:Å jobbe fram et tilbud om et etablererseminar med fokus på nyetablering i kystflåten. - Å motivere og stimulere ungdommen til å se muligheten til å etablere egen bedrift. - Å bygge nettverk med andre som ønsker å etablere seg i kystflåten. - Å styrke kontakten mellom ungdom og kommunen, samtidig som økt kompetanse om etablering på sikt er positivt for kommunene. Innhold: Temaet for seminaret må bli, nyskaping i næringsøyemed og innføring i etableringsprosessen. Ansvar: Ungdomskonsulent, næringskonsulent, fiskarlaget, fiskerikontoret

16 Samarbeidspartnere: kommunene i regionen og fylkeskommunen. Utfordringer: Finne ungdommer som er motivert for dette og som har en liten grunder i magen, samt finne medfinansiører. Finansiering: Finnmark fylkeskommune, kommunene, SND. Seminaret vil annonseres på nettstedene og oppslagssteder i kommunen Egenkapitalfond for ungdom som investerer i kystfiskefartøy Mål: Å bidra til innkjøp av kystfiskefartøy for ungdom under 30 år. Innhold: Se forskrifter for mer informasjon Ansvar: Finnmark fylkeskommune Utfordringer: Synliggjøre, informere og motivere til bruk av fondet. Samarbeidspartner: SND Finansiering: Finnmark fylkeskommune 7.2 Tiltak, Medbestemmelse Ungdomsråd Mål: - Gi ungdom innflytelse over utformingen av ungdomspolitikken i kommunen. - Stimulere til bedre kontakt mellom ungdom, politikere og administrasjon. - Arbeide for bedre ressursutnyttelse og samordning av ungdomspolitikken. - Ta initiativ til saker som angår ungdom. - Bidra til medvirkning, medbestemmelse og deltakelse blant ungdom. - Oppdra til samfunnsengasjement. Ansvar: Ungdomskonsulent og Ungdomsrådet. Samarbeidspartnere: Andre kommuner v/ungdomsråd, UPU, regionale ungdomsråd. Bakgrunn: For å sikre ungdommenes innflytelse i kommunen, var opprettelsen av ungdomsrådet en av de første tingene som måtte på plass her i kommunen. Høsten 2000 ble et interimstyre etablert. De jobbet på flere områder, og fikk gjennomslag for en rekke ting. Men det viktigste de gjorde var å utvikle

17 vedtekter for ungdomsråd i kommunen, disse blei vedtatt i kommunestyret mai Finansiering: ,- settes av til drift og tiltak hvert år. Se etter oppslag på UngInfo Måsøy under fanen Ungdomsrådet Ungdomshøringer Mål: Få frem synspunkter, for slik å sikre grunnlaget for ungdommens innflytelse. Innhold: Innkalle til folkemøter for ungdom der de får annledning til å fremme sine synspunkter, og å diskutere rundt det de mener må til for å sikre ei positiv utvikling i kommunen. Her velges representantene til UR, og det er gjennom de innkomne forslag på tiltak grunnlaget for ungdomsrådets og ungdomskontorets innsatsområder legges Ansvar: Ungdomskonsulent, sittende UR. Utfordringer: Kvalitetssikre og videreutvikle arrangementet. Man bør se på om ikke man kan inkludere politikere og kommuneadministrasjon på møtene, slik at ungdom også kommer i direkte dialog med disse. Kanskje kan ungdommens spørretime være en vei å gå. For mer info: Se etter oppslag på UngInfo Måsøy Måsøy ti på topp. Mål: Prioritere innsatsområder for ungdomsrådet. Innhold: Hele UR går igjennom alle forslag fra høringene, vekter og prioriterer de ti viktigste tiltakene. Dette blir Styrende for UR arbeid det neste året. Ansvar: Ungdomsrådet. For mer info: Se etter oppslag på nettstedet under ungdomsrådet Klubbstyret Mål: Sikre medlemmenes interesse og ungdoms medvirkning i forbindelse med drift av ungdomsklubben. Annet: Leder av klubbstyret sitter som medlem i ungdomsrådet, med nestleder som personlig vara. Ansvar: Klubbleder, ungdomskonsulent, leder av klubbstyret Samarbeidspartnere: klubbstyrer ved andre klubber. Utfordringer: Sikre reell innflytelse, samt få gjennomført tilstrekkelig antall møter. Finansiering: Kurspott for klubbstyret opprettes kr. 2000,-

18 7.2.5 Elevråd Mål: Sikre elevdemokratiet. Annet: Leder av elevrådet sitter som medlem i ungdomsrådet, med nestleder som personlig vara. Ansvar: skolene v/kontaktlærer for elevråd Samarbeidspartnere: elevråd ved andre skoler. Utfordringer: Sikre reell innflytelse, samt få gjennomført tilstrekkelig antall møter Ungdomsansvarlig i Kommunestyret. Mål: Å forenkle ungdommers kontakt inn i KST Innhold: KST oppnevner en kontaktperson som skal ha særdeles ansvar for å følge opp ungdomssaker og ungdomsrådet i KST. Ansvar: kommunestyret For mer info: Kontakt ordfører på mail eller tlf: Ungdomspolitisk utvalg - UPU Mål: Å styrke den politiske siden av ungdomsarbeidet i Finnmark fylkeskommune. Mandat: 1. Uttaleinstans i saker som angår ungdom. 2. Initiativtaker i saker for å fremme ungdommens interesser. UPU er et høringsorgan i alle saker som angår ungdom. De har ikke besluttende myndighet. Det kan imidlertid vedtas at de skal delta i beslutningsprosessen i enkelte saker. I tillegg kan UPU selv ta initiativ til å sette ungdomsperspektivet på dagsorden. Ansvar: Finnmark fylkeskommune Utfordringer: Komme i dialog med finnmarksungdommene for å få innspill til sitt arbeid og områder ungdommen vil at UPU skal arbeide med. Det bør opprettes en formalisert kontakt med ungdomsrådene i kommunene og UPU. Videre bør UPU synliggjøre seg for ungdommene i Finnmark. Finansiering: Finnmark fylkeskommune v/kontaktperson for UPU tlf: Ungdommenes fylkesråd Mål: Styrke det ungdomspolitiske arbeidet i Finnmark gjennom opprettelse av et fylkesorgan for ungdomsråd. Innhold. Ønske om å se på opprettelsen av råd for ungdomsdemokrati på fylkesplan: Programgruppen for område medvirkning består av en representant fra ungdomsrådet i Nordkapp, Gamvik og Karasjok, en representant fra Ungdomspolitisk utvalg og Sametingets ungdomspolitiske utvalg. Gruppen ble

19 valgt fra deltakerne på ungdomsrådsseminaret i Lakselv, våren Denne gruppen vil kunne bli en nettverks- og ressursgruppe for de forskjellige organisasjonene. Programgruppen skal også se på ungdommens medvirkning på fylkesnivå, hvordan denne fungerer i dag og hvordan dette kan gjøres bedre. Ansvar: ungdomsprosjektet på fylket, Ungdomsrådet og ungdomskonsulent. Samarbeidspartnere: Ungdomsrådet og ungdomskonsulent i andre finnmarkskommuner. For mer info: Ungdomskonsulenten, ungdomsprosjektet lederen på fylket 7.3 Tiltak, Kultur og fritid Fritidsklubber Mål: Sikre et godt og variert fritidstilbud for ungdom i kommunen. Innhold: For nærmere informasjon, se retningslinjer for drift av ungdomsklubb i Måsøy kommune Ansvar: Måsøy kommune Utfordringer: Sikre tilstrekkelige bevilgninger, og kompetanseheving for ansette. For mer info: UngInfo Måsøy Prosjekt vugge Mål: Motivere ungdom til å ta i bruk egen kreativitet og realisere ideene sine. Innhold: sette ungdom i stand til å identifisere, realisere og gjennomføre ideer. utvikle en grunnleggende forståelse av metodisk og analytisk arbeidsmåte opparbeide en forståelse av grunnleggende prinsipp i forhold til økonomiskdrift. Gjennom Prosjektvugga vil ungdommen tilbys veiledning og praktisk hjelp til å realisere egne ideer. Resultatet blir at ungdommen får et tilpasset og oppdatert kulturtilbud, men like viktig er det at de opparbeider seg en grunnleggende etablererkompetanse som de vil nyte godt av senere i livet også. Det skal utarbeides ei sjekkliste for organisering, søknadsskriving og finansiering av ungdomsinitierte tiltak. Et enkelt etablerer verktøy. Ansvar: Ungdomskonsulent Samarbeidspartnere: Klubbleder, klubbansatte, næringskonsulent, andre ungdomskontor Utfordringer: Å gjøre det så enkelt at ungdommen faktisk settes i stand til å realisere sine ideer. Finansiering: Søke finansiering gjennom nasjonale, fylkeskommunale og

20 kommunale fond og tilskuddsordninger. For mer info: Kom innom ungdomskontoret eller UngInfo Måsøy Måsøy kommunale kulturskole Mål: Å gi et godt og bredt utdanningstilbud på kulturfeltet, til barn, unge og voksne i Måsøy kommune. Kulturskolen tilbyr undervisning i: Lek og bevegelse, Teaterlek, Nysirkus, Barnekunst, Kunstverksted, Band, Fiolin, Piano. Barneidrett i samarbeid med Havøysund Idrettslag, Havøysund Skiklubb og Havøysund Svømmeklubb. Kulturskolen selger dirigent- og instruktørtjenester til Havøysund Skolekorps og Havøysund Musikkforening. Diverse tilbud i regi av Klubb Astor, hvor lærerkrefter kjøpes fra kulturskolen. Utfordringer: I samarbeid med skolekorpset ønsker kulturskolen i 02/03 å ta initiativ til en ordning der alle korpsmedlemmer etter hvert som de flytter bort på skole eller arbeid, får beholde instrumentet sitt! Mange ungdommer holder i dag ved like forbindelsen til musikkmiljøet og ønsker å fortsette med det. Ordningen gjør det mulig for ungdommene våre å delta ved skolekorpsets arrangementer og helgeøvelser, samt også delta i musikklivet på skole- /arbeidsstedet. Gjelder gruppen år. For mer info: Måsøy kulturskole v/ rektor tlf: Ungdommens kulturmønstring - UKM Mål: Å gi ungdommen en arena for å vise seg frem. Dette vil synliggjøre ungdommens egen kultur og kan initiere til økt aktivitet. Innhold: Lokale, regional og nasjonal kulturmønstring. UKM er en arena som er åpen for alle uansett genre og nivå. Det er viktig å presisere at UKM ikke er en konkurranse, men en mønstring. Ansvar: kulturkonsulent i samarbeid med Kulturskole, klubb Astor og ungdomskontoret. Samarbeidspartnere: Fylkeskulturkontoret og UKM Norge Finansiering: For mer info: Kontakt kulturkonsulenten, eller stikk innom ungdomskontoret Måsøy kommunale kino Mål: Opprette et organ for drift av kommunal kino. Innhold: Organet vil få ansvar for bestilling og visning av film. Ansvar: kulturkonsulenten. Samarbeidspartnere: Kulturskolen, UR, Ungdomskontoret. Utfordringer: Utvikle en permanent løsning som er enkel å gjennomføre og følge opp.

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727)

Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727) 1 Måsøy kommune Kommuneplan Langsiktig del 2000-2012 Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 4 1.1 PLANENS INNHOLD 4 1.2 PLANENS STRUKTUR 4 1.3

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer