Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner"

Transkript

1 Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1

2 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt. Kommunene har til sammen et areal på 4893 km 2. Hovednæringsveien er fiskeri, og nye satsingsområder er olje og gass, vindkraft og reiseliv. Begge kommuner er foreslått med i fylkeskommunenes nyskapings- og omstillingsprosjekt, hvor en skal satse på utviklingsarbeid innen samfunns- og næringsliv. Lebesby og Gamvik kommuner har deltatt med forprosjektet Ungdommens Framtidsverksted i småsamfunnssatsingen til Kommunal- og regionaldepartementet. Den erfaringen vi har gjort i forprosjektet gjør at vi ønsker å delta videre i småsamfunnssatsingen med et hovedprosjekt. Målsetningen i hovedprosjektet er å gjennomføre tiltak som vil: Få flere unge i etableringsfasen tilbake til hjemkommunen. Få flere unge i jobb eller til å velge relevant utdanning. Gjennom Ungdommens Fremtidsverksted, arbeidet ungdommene seg frem til fire hovedsatsingsområder; økt trivsel, varierte arbeidsplasser, samhold og samarbeid samt tilbakeflytting. Økt trivsel er et vidt begrep, men ungdommene påpekte at gode kultur og fritidstilbud er viktig. Det er et økende behov for arbeidskraft innen ulike sektorer i kommune og næringsliv, men ungdom mener at de får lite informasjon om mulighetene i arbeidsmarkedet. Ungdommene var helt bevisst på at de ønsker samarbeid, både innad i kommunen og mellom kommunene. Tilbakeflytting vil komme som et resultat om får gjennomført de tre andre satsingsområdene på en tilfredsstillende måte, og her er kontakt og informasjon viktig. Nyskapings- og omstillingsperioden for kommunene vil gå over fire år, og det sees som viktig at prosjekt Ungdomssatsing Nordkyn går i samme periode for å kunne dra effekten av hverandre. Prosjekt Ungdomssatsing Nordkyn skal samarbeide med Nyskapings- og 2

3 omstillingsprogrammet der det er mulig å samarbeide. Med bakgrunn i dette søkes hovedprosjektet gjennomført i perioden Ungdom ønsker et styrket samarbeid mellom Gamvik og Lebesby kommune. Begge kommunene er små kystkommuner og vil bli styrket om kommunene står samlet. Prosjektet vil også søke samarbeid med folkehelseprosjektet om tiltak som vil være naturlig for prosjektet Ungdomssatsing Nordkyn. 2. Bakgrunn for hovedprosjektet 2.1 Oppsummering av forprosjekt: I forprosjektet ble det opprettet ei styringsgruppe bestående av Ragna Christensen, rådgiver Finnmark fylkeskommune Toril Svendsen, prosjektleder Næring - Lebesby kommune Øyvind Berg, kulturkonsulent Gamvik kommune. I forprosjektet har det vært avholdt framtidsverksteder, samtaler med ungdom, egen nettside og oppstart av filmprosjekt. Filmprosjektet skal følge prosessene i forprosjektet og i et eventuelt hovedprosjekt. Prosjektledelsen har besøkt Dyrøy kommune, presentert forprosjektet i kommunestyrene og hatt møte med mht samarbeid i hovedprosjektet med politiske ledelse i kommunene, med NAV, kulturledere, rådmenn, trygdeleder, sosialleder, rådgiver og lærere ved ungdomsskolene. Det ble gjennomført felles framtidsverksted for alle ungdomsskoleelevene i kommunene den 27.oktober 2006, hvor det deltok 60 elever. Det var satt av en skoledag til dette. Deres prioriteringer var like som ungdommene fra år, med spesielt fokus på at de behøver gode tilbud som ungdom for å ønske seg tilbake til sitt hjemsted som voksen, og at de ønsker 3-årig videregående skole på sitt hjemsted. 2.2 Fremtidsverksted: Den november 2006 var det framtidsverksted for ungdom fra år (viser til vedlagte sluttrapport fra forprosjektet). Her deltok det 21 ungdommer fra kommunene. Dette 3

4 var en blanding av studenter, arbeidstakere og arbeidsledige. Det var jevn fordelig av jenter og gutter, samt aldersspredning. De som var vanskelige å få med på verkstedet var arbeidsledig ungdom. På verkstedet kom ungdom frem til fire hovedsatsinger som må prioriteres for å oppnå målene våre: 1) Økt trivsel 2) Varierte arbeidsplasser 3) Samhold og samarbeid 4) Tilbakeflytting Møter med andre ungdom, som ikke deltok på fremtidsverkstedet, har bekreftet det som kom frem under fremtidsverkstedet. I starten ønsket prosjektet å trekke med så mange som mulig, derfor ble film et av tiltakene som ble satt i gang. Film er noe som appellerer til mange ungdom, derfor ønsket ungdomsprosjektet å bruke det. Film og media appellerer også til ei gruppe ungdom som ellers ikke er med på aktiviteter. 2.3 Samarbeidspartnere: Besøket i Dyrøy kommune ga prosjektet nye ideer om hva som burde prioriteres, spesielt samarbeidet som eksisterer innad i kommunen der. Dyrøy har en ungdomsbase som er et lokale som ungdom selv har ansvaret for. På møtet med andre etater og kommunal ledelse i Lebesby og Gamvik, fikk prosjektledelsen bekreftet hvor viktig det er med samarbeide mellom de forskjellige etater, spesielt mht arbeidsledig ungdom. Her fikk prosjektledelsen også bekreftet at både ungdom og skoleverk ønsker mer kontakt med det lokale næringslivet. 3. Målet med hovedprosjektet Det var satt samme mål i forprosjektet som det er satt i hovedprosjektet. Forprosjektet, som gikk fra september 2006 til januar 2007, skulle avdekke hvilke tiltak bør settes i verk og som eventuelt skulle videreføres. 4

5 Målsetningene for hovedprosjektet er; 1. Å rekruttere og motivere ungdom til å ta relevant utdanning og velge å etablere seg i hjemkommunen 2. Å få antall ungdommer i aldersgruppen opp på samme nivå som Finnmark 3. Å redusere antall unge som mottakere av a-trygd og sosial stønad Når en ser på alderssammensetningen i % av befolkningen har kommunene i aldersgruppen år nærmere 3 % lavere andel i denne gruppen enn snittet i Finnmark. Blant mottakere av a-trygd og sosialstønad i denne aldersgruppen er det flest gutter. Av arbeidsstyrken som er mellom år er det ca 4 % som er arbeidsledige. I januar 07 annonserte Aker Seafoods at de legger ned filetproduksjonen i Kjøllefjord, og det er dermed fare for at mange vil søke seg bort og at antall arbeidsledige vil øke. I det perspektivet er det enda viktigere å satse på ungdom, og å se andre muligheter fremover. 4. Organisering Prosjekteiere er Lebesby og Gamvik kommuner i samarbeid. Prosjektorganisering hovedprosjekt; 1. Prosjektleder 2. Kontaktpersoner mot ungdommene i begge kommuner 3. En styringsgruppe med representanter fra kommunene og fylkeskommunen 4. Referansegruppe I styringsgruppe og referansegruppe ønsker vi å trekke med ungdom selv og andre som ellers arbeider med ungdom. Dette for å implementere ungdomssatsingen i de etablerte organisasjonene. 5

6 5. Oppgaver Prosjektet skal ta utgangspunkt i de fire strategiene som ungdom kom frem til, som grunnlag for et hovedprosjekt. I tillegg har en i forprosjektet konkludert med at det er viktig å satse på arbeidsledig ungdom. Dette er viktig både for ungdommene selv, og fordi det vil bli behov for arbeidskraft fremover. 5.1 Økt trivsel Dagens situasjon i kommunene, er at det er få varierte jobbmuligheter og utdanningstilbud. Ungdommene er fornøyd med idrettstilbudene, men på kultursiden er det få tilbud rettet mot ungdom, noe som merkes spesielt i helgene. Begge kommunesentrene har kino, basseng og kulturhus, men de trenger opprusting. Ungdommene ønsker større kontakt mellom kommunene, spesielt når det foregår kulturaktiviteter, men det kollektive trafikktilbudet er dårlig. Gamvik kommune er kommet godt i gang med ungdomsarbeid, og Lebesby kommune har nylig ansatt en som skal jobbe med ungdom. Det legges opp til samarbeid med ungdomslederne slik at flere ungdomstiltak kan bli felles i kommunene. Et av de primære ønskene ungdommene har, er et sted å være. Det skal derfor opprettes en ungdomsbase, etter modell fra Dyrøy, et lokale som ungdom selv disponerer og har ansvar for. 5.2 Varierte arbeidsplasser Ungdom mener det er flere som vil flytte tilbake, men de er avhengige av at det finnes jobb. I tilknytning til et sted å bo ønsker de også varierte kulturtilbud. Et av målene i prosjektet er å rekruttere/motivere ungdom til å velge relevant utdanning. En viktig oppgave blir derfor å synliggjøre for ungdom hvilke muligheter som kan finnes innenfor eksisterende og nye næringer: Det er nå etablert en vindpark utenfor Kjøllefjord, og tre nye vindkraftprosjekter er under planlegging på Nordkyn, noe som tilsvarer nærmere 50 arbeidsplasser innenfor elektro, ingeniør, mekaniske fag. 6

7 Kifjord utenfor Kjøllefjord er utpekt som et av to mulige ilandføringssteder i Øst- Finnmark for olje- og gassforekomster på grunn av de gode maritime og arealmessige forholdene der. Reiselivsnæringen er også på tur opp, og vi har mange små og dyktige næringsaktører på Nordkyn som samarbeider for å komme på reiselivskartet. Rekrutteringen til fiskeryrket og fiskeriarbeidsplasser er dalende, men vi har stor tro på at fiskeri fortsatt vil være bærebjelken i samfunnet, og vi trenger fagkompetanse innenfor området. Innenfor helsesektoren og andre kommunale etater vil det i fremtiden være behov for arbeidskraft. Varierte arbeidsplasser er viktig, og det er viktig med et oppfølgingsprogram for gründere, slik at de får hjelp og at arbeidslivet trekkes sterkere inn i skolen. Ungdom ønsker at en skal jobbe for å få et tettere samarbeid med lokalt arbeidsliv i forbindelse med yrkesorientering, så de blir bedre orientert om mulighetene. Det skal arrangeres yrkesmesse med fremtidsbilde av kommunene våre, og et eksempel på elevoppgaver er å produsere film og annet markedsførings materiell som viser de forskjellige yrkene i våre kommuner. 5.3 Samhold og samarbeid Ungdom legger vekt på å få økt samarbeid mellom kommunene, de ser det som positivt både for kulturtilbud og næringsaktivitet. En årlig ungdomskonferanse skal arrangeres (viser til vedlagte tabell over tiltak). Opprettelse/revitalisering av ungdomsrådene, skal være med på å gi ungdommene bestemmelsesrett i kommunene. Ungdomsrådene i begge kommunene skal også ha felles møter innimellom, og i tillegg ha nettverk med andre ungdommer i Øst-Finnmark. Det etableres en samarbeidsgruppe, som skal samordne tiltak og ressurser rettet mot ungdom, hvor ansatt ved prosjektet skal være koordinator for gruppa. En ressursgruppe av ungdom som deltok i fremtidsverkstedet vil og bli opprettet. Ved å satse på motivasjonskurs og felles ungdomsavis/nettside/filmprosjekt/arrangement i kommunene vil samholdet og samarbeidet styrkes. Det skal lages en informasjonsplan slik at kommunene er 7

8 informert når det er aktiviteter og arrangement i hverandres kommuner, og jobbe for bedre kommunikasjon. En av oppgavene i prosjektet blir å sørge for at de små stedene som ligger utenfor kommunesentrene trekkes med. Prosjektet skal danne grunnlag for at samhold og samarbeid mellom kommunene skal fortsette når prosjektperioden er over. 5.4 Tilbakeflytting Ungdom ønsker informasjon om kommunens og næringslivets planer, arbeidsplasser og fremtidsvisjoner. Prosjektet vil se hvordan en på best mulig måte kan holde ungdom informert, for eksempel ved å innføre Brev hjemmefra som skal sendes regelmessig. Innhenting av informasjon fra KRD og andre kommuner vedrørende ulike prosjekter, som for eksempel blilyst, vil og være nyttig. 5.5 Arbeidsledig ungdom Motivasjonskurs, kartlegge kompetanse og behov for kompetanse, gjennomføre samarbeidsprosjekt med aetat/sosialkontor; kurs eller lignende er noe av det som skal gjennomføres for arbeidsledig ungdom. Ungdomsressursene skal brukes i forhold til arrangement og andre anledninger. En viktig jobb er å opprette kontakt med de arbeidsledige, blant annet ved å arrangere kurs rettet mot ungdom, men som ikke nødvendigvis er yrkesrettet. Møtet med NAV/sosialkontor avdekket at de samarbeider men mangler koordinator. Her vil en se om prosjektet kan ta på seg rolle som koordinator for gruppa. 8

9 6 Budsjett hovedprosjekt Årlige budsjett Prosjektleder/kontaktpersoner mot ungdom Lebesby og Gamvik kommuner kr Utstyr til aktiviteter i ungdomsbasen kr Tiltak kr Reiseutgifter kr Møteutgifter, adm. utgifter, styringsgruppe kr Sum kr Forslag til finansiering; Kommunal- og regionaldepartementet kr Finnmark Fylkeskommune kr Lebesby kommune kr Gamvik kommune kr Sum kr Totalbudsjettet over fire år, settes til kr ,-. Dersom kommunene får 4-årige prosjektet, vil det bli utarbeidet budsjett og tiltaksplaner årlig. Det kan underveis komme en dreining i prosjektet fra lønn/administrasjon og over på tiltak. Men i den første fasen, er prosessene viktige og kommunene anser det som sannsynlig at det vil være mest behov for administrative ressurser i starten. Dvs at det i senere faser går mer over på praktisk rettet arbeid. Der det er muligheter vil prosjektet søke midler hos andre eksterne finansieringskilder til gjennomføring av spesielle tiltak/kurs. 9

10 Evaluering av hovedprosjekt Pilotprosjektet Ungdomsatsing Nordkyn er et samarbeidsprosjekt mellom to forholdsvis små kystkommuner i Finnmark. Begge kommunene sliter med at ungdom flytter, samt at ungdom i mindre grad tar utdanning som kommunene har behov for. Arbeidsledig ungdom, og da kanskje spesielt gutter, er et problem i mange mindre kommuner rundt om i landet. I piloten ønsker vi å se om prosjektet på noen måte kan bistå til å løse denne utfordringen. Prosjektet skal evalueres hvert år med tanke på eventuelle endringer som bør foretas, om en er på rett spor eller ikke. Som avslutning av prosjektet vil en vurdere de fem innsatsområdene; om oppgavene som ble gjennomført ga den ønskede effekten, hva en har lært av prosjektet og hva en kan lære videre til andre tilsvarende områder/regioner. For kommunene er det viktig å tenke gjennom hvordan tiltakene skal videreføres etter en eventuell prosjektperiode. Prosjektet skal hele tiden knytte til seg samarbeidspartnere som kan bidra til måloppnåelse, dette gjelder både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vedlegg: Sluttrapport for forprosjektet Ungdommens Framtidsverksted Oppsummering framtidsverksted november 06 10

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer