Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune"

Transkript

1 Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi RAPPORT OG REGNSKAP Side 1 av 16

2 Innholdsfortegnelse Generell innledning...3 Styringsgruppa...5 Delprosjekt 1 grendeutvikling/utvikling av landbruket:...7 Delprosjekt 2 ressursmuligheter:...9 Delprosjekt 3 nye boformer:...10 Delprosjekt 4 presentasjon/strategi:...12 Regnskap Spesifikasjon av regnskap:...15 Side 2 av 16

3 Generell innledning Bakgrunn/innledning: Prosjektet Lys i alle grender oppsto gjennom en dialog mellom Holtålen kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag våren Ut fra denne kontakten ble det sendt en søknad fra Holtålen kommune til Landbruks- og Matdepartement (LMD) den 29. juni Den 21. august samme år ble det innvilget kr til prosjektet fra departementet. Bakgrunnen for prosjektsøknaden var den store nedgangen i folketallet Holtålen har hatt de siste årene (kommunen gikk fra 2329 innbyggere i 1996 til 2087 innbyggere i 2006). Parallelt var det en stor tilbakegang innen jordbruket, og da spesielt innen mjølkeproduksjonen. I årene gikk antall mjølkprodusenter ned fra 72 til 31. En nedgang på hele 57 %. Tilbakegangen i landbruket representerer en betydelig reduksjon i lokal næringsvirksomhet. På denne bakgrunn var det behov for å sette i gang forskjellige tiltak. Derfor prosjektet Lys i alle grender. På grunn av forskjellige omstendigheter og mangel på ansatt ressurs ble det ikke arbeidet noe med prosjektet før i siste del av januar Arbeid i perioden 1. februar juni: Prosjektleder: I gjennom ledig kapasitet og ut fra en totalvurdering ble Olve Morken ansatt som prosjektleder for prosjektet 1. mars i en 50 % stilling. Arbeid med prosjektbeskrivelse og budsjett: I perioden 1. februar april ble det arbeidet med en prosjektbeskrivelse og et budsjett. Utgangspunktet var kommunen`s søknad til LMD. Ei arbeidsgruppe bestående av Ivar P. Volden (ordfører), Marius Jermstad (rådmann) Stig Stenbro (landbrukssjef), Thor Stuedal (næringssjef), Steinar Elven (enhetsleder teknisk, landbruk og miljø) og prosjektleder Olve Morken ble satt ned for å utarbeide beskrivelsen og budsjettet. Arbeidet ble ferdig i slutten av april. Arbeidsgruppa rådførte seg med flere aktuelle samarbeidspartnere underveis i arbeidet. De kom med gode innspill til planen. Gjennom arbeidet i gruppa ble prosjektet en god del større enn først antatt. En kom fram til at en vil gjennomføre 4 delprosjekter. Disse delprosjektene ble grendeutvikling/utvikling av landbruket (delprosjekt 1), ressursmuligheter (delprosjekt 2), nye boformer (delprosjekt 3) og presentasjon/strategi (delprosjekt 4). I mai og juni ble det arbeidet med å få på plass medlemmene i de enkelte arbeidsgruppene for de forskjellige delprosjektene. Dette i tråd med prosjektbeskrivelsen. Viktig var det at de forskjellige næringene ble representert i arbeidsgruppene. Det gikk fint. De fleste som vi ønsket å ha med takket ja på strak arm. Det var en god start for prosjektet. Prosjektbeskrivelsen og budsjettet ble behandlet og godkjent av formannskapet i Holtålen kommune den 3. juni. Gjennom denne saken ble også leder og nestleder i styringsgruppa bestemt. Side 3 av 16

4 Medlemmene i styringsgruppa og delprosjektene får møtegodtgjørelse og dekt direkte utgifter. Presentasjon av prosjektet for Landbruks- og matdepartementet Prosjektet ble presentert på bosettingskonferansen til Landbruks- og matdepartementet (LMP) den 8. og 9. april på Voksenåsen kultur- og konferansehotell i Oslo. Presentasjonen ble gjort av prosjektleder Olve Morken og varaordfører i Holtålen kommunen Kjell Sundt. Økonomi: I tillegg til prosjektbeskrivelsen og budsjettet er det arbeidet med søknader mot ulike finansieringsinstitusjoner for å finansiere prosjektet. Prosjektet fikk jo allerede i august 2007 bevilget kr fra LMD. Prosjektet har søkt og fått innvilget følgende tilskudd for året 2008: Fylkesmannen s landbruksavdeling Blilyst Holtålen kommune kr kr kr Arbeid i perioden 1. juli desember: Når det gjelder arbeidet i prosjektet i perioden 1. juli desember så henvises det til delrapporter fra styringsgruppa og de enkelte delprosjektene. Generelt kan en si at arbeidet i de enkelte delprosjektene ikke kom i gang før i månedsskiftet august/september på grunn av ferieavvikling. Side 4 av 16

5 Styringsgruppa Organisering/ledelse: Leder: Ivar P. Volden (Ordfører Holtålen kommune). Nestleder: Heidi Greni (representerer Holtålenlista). Lederne i de enkelte delprosjektene: Svein Snopestad (delprosjekt 1), Lillian Hegseth (delprosjekt 2), Kjell Sundt (delprosjekt 3) og Kjersti Forbord Jensås (delprosjekt 4). Øvrige medlemmer: Britt Solli (banksjef Haltdalen sparebank) og Marius Jermstad (rådmann Holtålen kommune). Første møte/oppstart av arbeidet: Styringsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 25. juni. Det er avholdt 4 møter i styringsgruppa. Utført arbeid. Det er prosjektleder Olve Morken som har utført arbeidet som styringsgruppa har lagt opp til. Prosjektlederen ble dessverre sykmeldt i 5 uker på høsten. Det hemmet nok framdriften i prosjektet en god del. Styringsgruppas oppgave: Styringsgruppa har vært ansvarlig for at prosjektbeskrivelsen blir fulgt opp. Sørget for fremdrift i prosjektet, samt å gi en tilbakemelding på arbeidet i delprosjektene. Økonomi: Styringsgruppa har hatt det overordnede ansvaret for økonomien i prosjektet. Presentasjon Den 12. september inviterte prosjektet medieinstitusjonene i regionen, samt NRK Trøndelag, til en presentasjon av prosjektet. Samtidig med presentasjonen ønsket en å presentere en familie som satser på landbruket, som er engasjerte personer i lokalsamfunnet, bor i ei grend og som er positiv/har trua på framtida. Valget falt da på Rannveig og Rolf Aas som bor på Vongraven i Ålen. De stilte seg selv og gården til prosjektet`s disposisjon denne dagen. Prosjektleder Ivar P. Volden ledet seansen, med god hjelp fra ledere/medlemmer fra delprosjektene. Rannveig og Rolf Aas presenterte sin virksomhet og det å bo i ei grend i Holtålen kommune. Det ble servert kortreist og lokalprodusert mat til deltagerne. Pressen var representert med Arbeidets Rett, Nea radio og Adresseavisen. Responsen i pressen etter presentasjonen var god. Vedlagt følger reportasjen i Adresseavisen. Kort oppsummert: En vellykket presentasjonsdag. Media Det er viktig at prosjektet er synlig og at det i media kommer stadige drypp om hva prosjektet arbeider med og får til. Viktige saker i styringsgruppa: Her presenteres kort de viktigste sakene som styringsgruppa har arbeidet med: Side 5 av 16

6 Orientering/status fra de enkelte delprosjektene: På alle møtene har lederne eller deres stedfortreder orientert om statusen for arbeidet i delprosjektet. Styringsgruppa har gitt tilbakemeldinger/kommet med innspill til arbeidet i de enkelte delprosjektene. Fremtidskvelder: I prosjektbeskrivelsen står det at det skal gjennomføres 4 fremtidskvelder i løpet av prosjekttiden. Styringsgruppa har diskutert hvordan en skal legge opp disse kveldene. Bakgrunnen for diskusjonen er at det tidligere er avholdt 2 fremtidskvelder (en i Aunegrenda i regi Øvre Haltdalen utmarkslag, og en i Haltdalen i regi av Haltdalen utviklingslag). Erfaringene en sitter igjen med etter disse fremtidskveldene er at selve kvelden har vært positiv, men at oppfølgingen i etterkant har uteblitt. Det skaper ikke tillitt til nye fremtidskvelder. I tillegg til at fremtidskvelder skaper forventninger er en fremtidskveld også en form for bygdeutvikling. Derfor har denne saken vært tatt opp i styringsgruppa. Styringsgruppa mener at når prosjektet skal arrangere fremtidskveld(er) må vi ha en klar plan på hva en vil/skal. Oppfølgingen av alle de gode ideene og prosjektene som kommer fram på en fremtidskveld må styringsgruppa og delprosjektene gå igjennom/arbeide videre med for så å bestemme seg for de ideene/prosjektene en skal satse på. På denne bakgrunn bestemte styringsgruppa at det skal arrangeres en fremtidskveld i delprosjekt 1 som avholdes i Ålen og at det skal gjennomføres en fremtidskveld for ungdom, i samarbeid med Ungdomsrådet. Seterforskriften: Omsetning/salg av landbrukseiendommer i Holtålen, utenom familien, hemmes ofte av forbudet i seterforskriftene mot å skille landbrukseiendom og tilhørende bruksrettsseter. Det er en hemsko bl.a. for å frigjøre attraktive småbruk for potensielle innflyttere. På denne bakgrunn inviterte styringsgruppa Terje Borgos, fjelloppsynsmann i Ålen og Haltdalen fjellstyre, for å bli orientert om forskriften, hvordan den praktiseres i Holtålen i dag og for å høre hvilke muligheter det kan være for løsninger innenfor dette problemområdet. Ut fra orienteringen til Borgos besluttet styringsgruppa at det skulle arbeides videre med denne viktige saken. Omdømme/forankring Omdømme/forankring er viktige punkter for prosjektet og har vært diskutert på flere møter. Det er delprosjekt 4 som har ansvaret for dette arbeidet i prosjektet, men dette er såpass viktig at også styringsgruppa må være med i denne diskusjonen. Det må arbeides kontinuerlig med omdømmeproblematikk og den bør være målrettet. Styringsgruppa har bestemt at delprosjektene må prioritere prosjekter innenfor de enkelte delprosjektene. Større prosjekter må ha et hovedmål med flere delmål underveis. Det er også bestemt at prosjektet skal presenteres i kommunestyret. Konkret mål: Den konkrete målsettinga for prosjektet er følgende: Stabilisere folketallet i Holtålen kommune fra 1. mai Sikre levende grendesamfunn. Ha en positiv/balansert befolkningsutvikling/struktur. Side 6 av 16

7 I 2008 gikk folketallet i Holtålen kommune ned med 5 personer - fra januar 2008 mens det 1. januar 2009 var Det er ikke noe positiv trend, men en får håpe at det i 2009 stabiliserer seg rundt dette tallet. Selv om det er en nedgang i folketallet er ikke alt bare negativt i følge statistikken. Hvis en skal trekke frem noe positivt så må det bli antall fødte i kommunen. Hele 26 barn kom til verden i Holtålen i 2008 og det er meget positivt. En får håpe at noe av det prosjektet bidrar med vil bedre tallene for Delprosjekt 1 grendeutvikling/utvikling av landbruket: Organisering/ledelse: Leder: Svein Snopestad (representerer bondelaga). Nestleder: Roar Aasen (representerer skogeierlaget). Medlemmer: Åge Smestu (representerer sau- og geitavelslaga), Jørand Bakås Gjersvold (politisk oppnevnt representant), Kari Frøseth (Fylkesmannen i Sør- Trøndelag), Stig Stenbro (landbrukssjef i Holtålen kommune), Inge Even Danielsen (Reindriftsnæringen) og Anders Morken (representerer bonde - og småbrukerlaga i Holtålen). Første møte/antall møter/oppstart av arbeidet: Arbeidsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 2. juni. Det er avholdt 3 møter i arbeidsgruppa for delprosjekt 1. Arbeidet i gruppa kom ikke sikkelig i gang før i siste del av august måned. Dette på grunn av at sommeren er en travel tid for næringa. Arbeidsopplegg: Allerede på første møtet ønsket leder, Svein Snopestad, å presisere at engasjementet til medlemmene i arbeidsgruppa og næringa er viktig. Nå er det slutt med unnskyldinger for å ikke å bidra i prosjektet. Alle måtte tenke over sitt engasjement en kan være engasjert på forskjellige vis, men det er viktig å støtte opp positivt og være konstruktiv. Her er det muligheter! Videre har lederen lagt vekt på positiv tenking i sitt arbeid, og poengtert at det er knall viktig med gode holdninger. Viktig har det også vært med små drypp og gode historier i pressen. Administrativ ressurs: Prosjektet har kjøpt administrative ressurser fra Trøndelag landbruksrådgivning. Avtalen med landbruksrådgivningen ble godkjent av styringsgruppa i sak 11 den 24. september. Marte Yseth har i denne perioden utført arbeidet for TLR. Ellers har prosjektleder utført en del arbeid for dette delprosjektet. Arbeidet i arbeidsgruppa: Høsten 2008 har arbeidsgruppa lagt vekt på kartlegging. Arbeidsgruppa ønsket i starten av delprosjektet å diskutere følgende spørsmål: Hva er statusen per i dag? Hva er utfordringene? Hva er mulighetene? Hvor ønsker vi å være når prosjektet er ferdig? Viktige spørsmål som en velger å ta med i en delrapport. Disse spørsmålene har vært et bakteppe for arbeidet høsten Side 7 av 16

8 Arbeidsplan: Det har i perioden vært arbeidet etter en arbeidsplan. Den har vært forankret og fulgt av arbeidsgruppa. Spørreundersøkelsen Et brev og et spørreskjema, bestående av 12 spørsmål, ble 30. september utsendt til ca. 90 brukere som er søkere av produksjonstilskudd. I alt svarte 33 gardbrukere på undersøkelsen. Trøndelag landbruksrådgivning v/ Marte Yseth har gått gjennom svarskjemaene. Kort oppsummert kan en si følgende om undersøkelsen: Totalt sett er en godt fornøyd med svarprosenten. Ut fra svarskjemaene kan en også trekke den konklusjonen at det er de yngre brukerne som har svart. Det må anses som veldig positivt. Svarene fordelte seg slik: Mjølkproduksjon 8 svar, Kjøttproduksjon 13 svar, Grasproduksjon 5 svar og annet 2 svar. 11 heltidsbruk og 17 deltidsbruk har gitt tilbakemelding. 13 brukere ønsker mer informasjon fra prosjektet. Spørreskjemaet og oppsummeringen/resultatet av spørreundersøkelsen følger vedlagt denne rapporten. Resultatene av undersøkelsen ble lagt inn som konkrete oppfølgingstiltak i arbeidsplanen for delprosjektet. Svein Snopestad har fulgt opp alle de brukerne som ønsket en videre oppfølging av prosjektet. Han har orientert arbeidsgruppa underveis om resultatet av kontakten med gardbrukerne. Saueholdet i kommunen: På ett av møtene i arbeidsgruppa for delprosjekt 1 ble saueholdet i kommunen satt på dagsorden. Rådmann i Holtålen kommune og saubonde, Marius Jermstad, hadde invitert seg selv for å presentere mulighetene, slik som han ser det, innenfor sauholdet i Holtålen. Forbedret produksjon og lønnsomhet i eksisterende produksjon er viktige stikkord. Arbeidsgruppa så positivt på innspillet og ønsket å ta med seg dette i sitt videre arbeid. Fremtidsverksted hvordan/når? I flere møter har en fremtidskveld vært diskutert. Dette hadde sin bakgrunn i at det i den senere tid har vært avviklet verksteder i Aunegrenda og Haltdalen uten at det har ført til noe konkret. Derfor var det viktig at en treffer rett når en først skal arrangere et fremtidsverksted. Et verksted skaper forventninger, og derfor er utfordringen å følge opp alle de gode ideene og forslagene som kommer fram. Målet må være å skape engasjement og entusiasme. Temaet må ikke være for generelt, men konkret rettet mot et emne. På denne bakgrunn ble det bestemt å gjennomføre en fremtidskveld i januar 2009 i Ålen samfunnshus med temaet: Dagens og fremtidig kjøttproduksjon (sau, storfe, fjørfe + evt. andre sorter). Fylkesmannen s landbruksavdeling engasjeres til å gjennomføre dette. Kyllingkveld: Torsdag 4. desember ble alle interesserte/potensielle kyllingprodusenter invitert til omvisning i kyllingbedriften ved Rønningen industriområde. 5 personer, utenom de som hadde presentasjonen, møtte opp. Der ble det gitt en fyldig orientering om kyllingproduksjon. Side 8 av 16

9 Delprosjekt 2 ressursmuligheter: Organisering/ledelse: Leder: Lillian Hegseth (rådgiver Hov skole). Nestleder: Svein Ingebrigt Finland (Næringslivet). Medlemmer: Aagoth Svendsen (lag og foreninger), Simen N. Løberg (ungdomsrådet). Øyvind Næss (Holtålen kommune) var med på de 2 første møtene før han ba seg fritatt fra vervet. Medlemmene i arbeidsgruppa har hatt ansvaret for å forankre delprosjektet i sine respektive fora. Gjennom denne forankringen har vi fått informert godt om hva delprosjekt 2 dreier seg om og en har fått gode tilbakemeldinger/synspunkter på det videre arbeidet, spesielt fra Ungdomsrådet. Første møte/antall møter: Arbeidsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 10. juni. Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppa for delprosjekt 2. Administrativ ressurs: Det er prosjektleder som stort sett har utført arbeid for dette delprosjektet. I tillegg har leder av arbeidsgruppa utført noe arbeid. Arbeidet i arbeidsgruppa: Prosjektleder har arbeidet med store deler av satsingsområdene som delprosjekt 2 har knytta seg opp til. Leder av arbeidsgruppa har arbeidet med å knytte delprosjekt 2 opp mot skolens satsing på entreprenørskap, med de øvrige medlemmene i gruppa som støttespillere. Entreprenørskap og utdanningsvalg I perioden har arbeidsgruppa vært orientert om/diskutert/arbeidet med følgende punkter: Faget utdanningsvalg : Utdanningsvalg - Det er laget en sentral læreplan i faget, men det er også laget en lokal læreplan for Hov skole. Entreprenørskapssatsing Gründercamp ønskes gjennomført ved Hov skole. Prosjektet har besøkt Brekken skole og har innhentet erfaringer/råd derfra. Arbeidsgruppa har diskutert Gründercamp på flere møter og ønsker det gjennomført ved Hov skole våren SUM messa på Tynset 28. januar 2009: Ungdomstrinnet ved Hov skole skal delta på messa. 9 klasse skal ha egen stand der de presenterer sin elevbedrift. Elevene har vært på villreinjakt, og har laget produkt som de ønsker å selge. Ideen er tuftet på friluftsinteresser jakt og fiske som er en del av entreprenørskapssatsningen på 9.trinn. Arbeidsgruppa har fokusert på hvordan prosjektet kan være et bindeledd mellom lokalt næringsliv og skole. Det har vært diskutert om hvordan prosjektet kan bidra med midler og legge til rette for satsing på entreprenørskap og gründertenking i grunnskolen. Side 9 av 16

10 Yrkesorienteringsdag - opplegg og gjennomføring. Arbeidsgruppa har diskutert opplegg og gjennomføring av en ny yrkesorienteringsdag ved Hov skole i Dette ut fra erfaringene fra årets opplegg. Den ble for kort og hektisk. En hel dag er nå satt av og det har vært arbeidet mot deltagelse fra offentlig og privat næringsliv. Yrkesorienteringsdag skal gjennomføres den 22. januar Spørreundersøkelse blant utflytta Holtålinger Det er dette punktet som arbeidsmessig har tatt desidert mest tid. Styringsgruppa bestemte at en skulle sende ut spørreundersøkelsen til utflytta Holtålinger som er født i perioden Senere ble det gjort om til å gjelde fra I samarbeid med Folkeregistret har en fått ut dagens bostedsadresser. For at Folkeregistret skulle ha muligheten til å få ut riktige adresser måtte vi skrive inn alle navnene manuelt på et exel ark. En tok da utgangspunkt i elevlistene fra avgangsklassene ved Hov skole. Det er søkt og innhentet tillatelse fra Datatilsynet til å gjennomføre undersøkelsen. Parallelt med dette er det utarbeidet et ganske omfattende spørreskjema. Den følger vedlagt. Sammen med spørreskjemaet ble det laget et følgebrev underskrevet av rådmann og ordfører. Det ble bestemt at følgebrev, spørreskjema og svar konvolutt skulle sendes ut første uka i januar Totalt 450 brev ble sendt til utflytta Holtålinger. Boligregisteret/ledige boliger/leiligheter/hybler. Arbeidsgruppa har fått informasjon om status for boligregistret. Per i dag er 240 eiendommer registrert (gjelder forskjellige typer eiendommer i kommunen). Registret inneholder gårds- og bruksnummer, eier med adresse og telefonnummer, type eiendom. Ettersom flere personer er ute etter et sted å bo må boligregistret ajourføres. Spesielt har prosjektet fått signaler om at det er få leiemuligheter i Haltdalen. Oppfølging av skoleelever/studenter fra Holtålen. Elever og studenter fra Holtålen er en meget viktig målgruppe for prosjektet. En ønsker å møte elevene/studentene på deres utdanningsarena. Derfor har prosjektet opprettet en god dialog med Røros videregående skole, hvor de aller fleste av skoleelevene fra Holtålen går, med det som formål å møte og informere elevene om mulighetene for lærlingplasser og arbeid i Holtålen kommune i årene framover. En slik orientering er planlagt gjennomført ultimo januar Andre arenaer kommer på plass etter hvert. Delprosjekt 3 nye boformer: Organisering/ledelse: Leder: Kjell Sundt (Varaordfører i Holtålen kommune). Nestleder: Esten Midtaune (Næringslivet). Medlemmer: Steinar Elven (Holtålen kommune), Margrethe Engan Gjære (Næringslivet) og Thor Stuedal (Holtålen kommune). Første møte/antall møter: Arbeidsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 17. juni. Side 10 av 16

11 Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppa for delprosjekt 3. Administrativ ressurs: Det er prosjektleder som stort sett har utført arbeid for dette delprosjektet. I tillegg har medlemmer av arbeidsgruppa utført noe arbeid. Arbeidet i arbeidsgruppa: Arbeidsgruppa har brukt prosjektbeskrivelsen for delprosjektet aktivt i sitt arbeid. Ut fra dette er det gjort prioriteringer av arbeidsoppgaver og det er satt opp en fremdriftsplan. Hovmyråsprosjektet Arbeidsgruppa ønsket med en gang å se på et konkret prosjekt. Den gamle planen over Hovmyråsen i Aunegrenda ble tatt fram igjen. Firmaet Form til Fjells er engasjert. Oppgave: Se på hvordan Holtålen kommune skal presentere Hovmyråsprosjektet. Det skal lages et skilt/informasjonstavle om mulighetene i Hovmyråsen. Skiltet/infotavla settes opp ved fylkesvegen til Aunegrenda. I tillegg skal en ha flere treffpunkter (inngangene til Holtålen ved rv. 30 og ved Coop Haltdalen), som markedsfører prosjektet. I tillegg er det gjort forberedelser til en folder/brosjyre om prosjektet. Status reguleringsplaner i Haltdalen, Hessdalen og Ålen. Muligheter for blanda felt (bolig og fritid). En har gått gjennom reguleringsplanene Holtålen kommune har i Haltdalen, Hessdalen og Ålen og funnet en status på disse. Et eget notat om dette er utarbeidet og følger vedlagt. Ledige småbruk i Holtålen Arbeidsgruppa har hatt flere diskusjoner om de ledige småbruk en har i Holtålen. Det er mange ledige småbruk i Holtålen. De fleste benyttes i feriesammenheng og/eller det er knyttet en seter til småbruket. Dette gjør at de som eier småbruket ikke vil selge. Viktige momenter som arbeidsgruppa har brukt litt tid på og som det må arbeides mye med er: Hva kan en tillate av fradelinger her? Likeså hvordan seterforskriften kan praktiseres i denne sammenhengen. På denne bakgrunnen skal en se på de ledige småbrukene en har i Holtålen. Annonsering av eiendom: Arbeidsgruppa ønsker at Holtålen kommune skal gi innbyggerne et tilbud om å annonsere ledige eiendommer på kommunen`s hjemmesider. Side 11 av 16

12 Delprosjekt 4 presentasjon/strategi: Organisering/ledelse: Leder: Kjersti Forbord Jensås (Holtålen kommune). Nestleder: Bård Ulvin (Næringslivet). Medlemmer: Kjell Ove Oftedal og Charlotte Hov (Næringslivet) Første møte/oppstart av arbeidet: Arbeidsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 17. juni, men konstituering skjedde ikke før den 4. september. Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppa for delprosjekt 4. Klargjøre/kartlegge arbeidsoppgavene: Arbeidsgruppa innledet arbeidet med å klargjøre/kartlegge hvilke momenter som er viktige, og det er brukt en god del tid på å diskutere hva som er målgruppa/målgruppene for prosjektet. Gruppa kom derfor fram til følgende viktige punkter i sitt arbeid: Viktig å kartlegge/klargjøre målgruppa. Hvordan legge opp presentasjonen/strategien mot målgruppa. Hvordan markedsføre/presentere seg ovenfor aktuell(e) målgruppe(r)? Det må lages en egen innflytterside på nettet der potensielle innflyttere skal finne den informasjonen de trenger om Holtålen. Arbeidsgruppa har gjennom flere diskusjoner og møter kommet fram til at Holtålen kommune må bli tydeligere på prioriteringene/satsingsområdene når det gjelder å få nye innbyggere. Holtålen kommune må bedre forankringen av innflyttingsprosjekter (administrativt, politisk og blant innbyggerne). Ambisjonsnivået i prosjektet må opp (minst 10% flere innbyggere til Holtålen kommune). En må være villig til å ta konsekvensene for å nå målene. Mulig en må se på navnvalget Navnevalg: Navnevalget Lys i alle grender har vært diskutert. Navnet kunne ha vært forankret bedre, men de aller fleste som er involverte i prosjektet synes valg av navn er i orden. Styringsgruppa har også diskutert navnevalget uten at noen ønsket å bytte prosjektnavn. Prioritering av arbeidsoppgaver: Delprosjekt 4 har vært avhengig av at styringsgruppa har prioritert prosjekter. Da blir det lettere å markedsføre de forskjellige satsingsprosjektene. Hjemmeside egen side eller gjennom Holtålen kommune sin side? Det skal lages en egen hjemmeside for potensielle innflyttere. Diskusjonen i arbeidsgruppa har gått på om dette skal være en egen hjemmeside eller om det skal være en side/link fra Holtålen kommune sin hjemmeside? Det har vært et av Side 12 av 16

13 arbeidsgruppa`s større temaer. Holtålen kommune lanserte sine nye hjemmeside 12. desember. Kan prosjektet gjøre nytte av denne? Arbeidsgruppa har ikke tatt noen avgjørelse hvordan dette blir enda. Gjennom den nye innflyttersiden er det viktig at kommunen knytter opp de andre innflytterprosjektene til denne, slik at en systematiserer/samler all informasjon på en plass. Forankring/involvering: Arbeidsgruppa har jobbet mye med forankring og involvering av prosjektet. Oppnådd resultat = positivt omtale. Det gir igjen god presseomtale, som gir bedre forankring. FORANKRING GOD OMDØMMEBYGGING Formidling av fortløpende resultat: Det er viktig å formidle oppnådde resultater uansett omfang. Positive resultater bidrar til at prosjektet får positiv omtale. Side 13 av 16

14 Regnskap 2008 Side 14 av 16

15 Spesifikasjon av regnskap: 1) Lønn til prosjektleder. 2) Møtegodtgjørelse (se side 16). 3) Pensjonsutgifter ift. lønn prosjektleder. 4) Arbeidsgiveravgift ift. lønn prosjektleder. 5) Kjøp av Ålen- og Haltdalen kalenderen som svarpremie ifbm spørreundersøkelsen til utflytta Holtålinger. Offisiell markering/presentasjon av prosjektet på Vongraven den 12. sept. Leie av lokaler, utenom møtene i styrings- og delprosjektene. Deltagelse konferanse Landbruks- og matdepartementet, Voksenåsen, den 8. og 9. april. 6) Kjøp av tjenester Trøndelag landbruksrådgivning. 7) Portokostnader (utsendelse av brev med frankert svarkonvolutt ifbm. spørreundersøkelser innen landbruket og utflytta Holtålinger). 8) Reiseutgifter prosjektleder og medlemmer av arbeidsgruppene /styringsgruppa. 9) Porto (1 500 kr): Generell porto for prosjektet. Telefon ( kr): Fasttelefon og mobiltelefon prosjektleder og enkelte innenfor prosjektet. Kopiering ( kr): Det er kopiert mye, spesielt i forhold til spørreundersøkelsene. Forbruksmateriell ( kr): Bl.a konvolutter. 10) Totalt er det avholdt 18 møter i prosjektet. Kostnaden per møte er satt til 340 kr. Det inneholder alle utgiftene vedr. møteavvikling. 18 møter x 340 kr = kr. 11) Leie kontorlokaler kr per måned. Stipulert beløp. Side 15 av 16

16 12) Ansatte i Holtålen kommune som har utført en jobb for prosjektet. I tillegg får ikke ansatte i Holtålen kommune møtegodtgjørelse for deltagelse på møtene i styringsgruppa/de enkelte delprosjektene. Tatt utgangspunkt i timesatsen for det Innovasjon Norge bruker = 300 kr per time. 5 personer har utført et arbeid/deltatt på møter i prosjektet. Det utgjør 10 timer per måned. Utført arbeid fra 1. juni desember. Dvs. 6 måneder. Totalt utgjør dette kr. 13) Sykelønnrefusjon på grunn av at prosjektleder var sykmeldt 5 uker høsten ) Tilskudd fra Blilyst, Fylkesmannen Sør-Trøndelag og Holtålen kommune. MØTEGODTGJØRELSE INKLUSIVE ARBEIDSGIVERAVGIFT (punkt 2 i regnskapet på side 14). Møteutgifter/møtegodtgjørelse, styringsgruppa 1841,40 Møteutgifter/møtegodtgjørelse, delprosjekt ,30 Møteutgifter/møtegodtgjørelse, delprosjekt ,60 Møteutgifter/møtegodtgjørelse, delprosjekt ,40 Møteutgifter/møtegodtgjørelse, delprosjekt ,30 SUM 15345,00 Side 16 av 16

Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi

Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Sammen, samtidig i samme retning a) Forprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET FOR RENNEBU UTVIKLINGSFOND Møtested: FORMANNSKAPSSALEN : 20.01.2010 Tid: 09.00-10.30 Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR Dato: 07.03.2014 Sted: Frogn rådhus, Fraunar Tid: Kl. 0900-1330 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Snåsa GNEST Godt Nyskapende Engasjement Skaper Trivsel i Snåsa

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (maksimum 10 sider + budsjett) Det er skarp konkurranse om midlene, så bruk tid på å levere en bra prosjektbeskrivelse. ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold

Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold Fellesmøte med referansegruppene Tirsdag 1. september 2015 Marker Rådhus Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold Agenda 1. Historikk v/knut Espeland

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/2025 Klassering: 143/V00 Saksbehandler: Gunnar Vorum/Linn Aasnes

Detaljer

Adresse: For at arbeidet skal være forebyggende, må det gjøres systematisk og det må innarbeides i skolenes planverk.

Adresse: For at arbeidet skal være forebyggende, må det gjøres systematisk og det må innarbeides i skolenes planverk. Søknad om prosjektmidler til fornying for 2012 Alle feltene må fylles ut Innledning Saksnr. hos Fylkesmannen i Troms: 2011/4483 Hva gjelder søknaden (sett kryss) x Prosjekt i enkeltkommune Navn på søkerkommune:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Erfaringer med bruk av. Planleggingsverktøy for landbruket. Ketil Kvam Prosjektmedarbeider Landbruksprosejktet i Ørland og Bjugn. Røros 14.

Erfaringer med bruk av. Planleggingsverktøy for landbruket. Ketil Kvam Prosjektmedarbeider Landbruksprosejktet i Ørland og Bjugn. Røros 14. Erfaringer med bruk av Planleggingsverktøy for landbruket Røros 14.oktober Ketil Kvam Prosjektmedarbeider Landbruksprosejktet i Ørland og Bjugn Ørland liten men.. - 5200 innbyggere - 72 km2 - sjø på 3

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Årlig rapport BOLYST (sluttrapport)

Årlig rapport BOLYST (sluttrapport) Frist: 24. april Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KMD Årlig rapport BOLYST (sluttrapport) Fra: Grue kommune Dato: 20.04.2015 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Grue Bolyst og innbyggerrekruttering

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Flytthit en regional markedsstrategi

Flytthit en regional markedsstrategi Flytthit en regional markedsstrategi Årsrapport 2010 Innledning: Flytthit er et prosjekt i regi av Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektet startet i 2002, og første fase ble avsluttet i 2004. Fase to

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 ØKT BOSETTING - PRIORITERING AV TILTAK INNENFOR VEDTATT BUDSJETT Rådmannens innstilling: 1 Formannskapet slutter seg

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Økonomi og administrasjon. Evaluering av ordningen "Tilskudd til bosetting" innført fra 01.07.06

Flatanger kommune. Saksframlegg. Økonomi og administrasjon. Evaluering av ordningen Tilskudd til bosetting innført fra 01.07.06 Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Saksmappe: 2008/7850-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Evaluering av ordningen "Tilskudd til bosetting" innført fra 01.07.06 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer