Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune"

Transkript

1 Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi RAPPORT OG REGNSKAP Side 1 av 16

2 Innholdsfortegnelse Generell innledning...3 Styringsgruppa...5 Delprosjekt 1 grendeutvikling/utvikling av landbruket:...7 Delprosjekt 2 ressursmuligheter:...9 Delprosjekt 3 nye boformer:...10 Delprosjekt 4 presentasjon/strategi:...12 Regnskap Spesifikasjon av regnskap:...15 Side 2 av 16

3 Generell innledning Bakgrunn/innledning: Prosjektet Lys i alle grender oppsto gjennom en dialog mellom Holtålen kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag våren Ut fra denne kontakten ble det sendt en søknad fra Holtålen kommune til Landbruks- og Matdepartement (LMD) den 29. juni Den 21. august samme år ble det innvilget kr til prosjektet fra departementet. Bakgrunnen for prosjektsøknaden var den store nedgangen i folketallet Holtålen har hatt de siste årene (kommunen gikk fra 2329 innbyggere i 1996 til 2087 innbyggere i 2006). Parallelt var det en stor tilbakegang innen jordbruket, og da spesielt innen mjølkeproduksjonen. I årene gikk antall mjølkprodusenter ned fra 72 til 31. En nedgang på hele 57 %. Tilbakegangen i landbruket representerer en betydelig reduksjon i lokal næringsvirksomhet. På denne bakgrunn var det behov for å sette i gang forskjellige tiltak. Derfor prosjektet Lys i alle grender. På grunn av forskjellige omstendigheter og mangel på ansatt ressurs ble det ikke arbeidet noe med prosjektet før i siste del av januar Arbeid i perioden 1. februar juni: Prosjektleder: I gjennom ledig kapasitet og ut fra en totalvurdering ble Olve Morken ansatt som prosjektleder for prosjektet 1. mars i en 50 % stilling. Arbeid med prosjektbeskrivelse og budsjett: I perioden 1. februar april ble det arbeidet med en prosjektbeskrivelse og et budsjett. Utgangspunktet var kommunen`s søknad til LMD. Ei arbeidsgruppe bestående av Ivar P. Volden (ordfører), Marius Jermstad (rådmann) Stig Stenbro (landbrukssjef), Thor Stuedal (næringssjef), Steinar Elven (enhetsleder teknisk, landbruk og miljø) og prosjektleder Olve Morken ble satt ned for å utarbeide beskrivelsen og budsjettet. Arbeidet ble ferdig i slutten av april. Arbeidsgruppa rådførte seg med flere aktuelle samarbeidspartnere underveis i arbeidet. De kom med gode innspill til planen. Gjennom arbeidet i gruppa ble prosjektet en god del større enn først antatt. En kom fram til at en vil gjennomføre 4 delprosjekter. Disse delprosjektene ble grendeutvikling/utvikling av landbruket (delprosjekt 1), ressursmuligheter (delprosjekt 2), nye boformer (delprosjekt 3) og presentasjon/strategi (delprosjekt 4). I mai og juni ble det arbeidet med å få på plass medlemmene i de enkelte arbeidsgruppene for de forskjellige delprosjektene. Dette i tråd med prosjektbeskrivelsen. Viktig var det at de forskjellige næringene ble representert i arbeidsgruppene. Det gikk fint. De fleste som vi ønsket å ha med takket ja på strak arm. Det var en god start for prosjektet. Prosjektbeskrivelsen og budsjettet ble behandlet og godkjent av formannskapet i Holtålen kommune den 3. juni. Gjennom denne saken ble også leder og nestleder i styringsgruppa bestemt. Side 3 av 16

4 Medlemmene i styringsgruppa og delprosjektene får møtegodtgjørelse og dekt direkte utgifter. Presentasjon av prosjektet for Landbruks- og matdepartementet Prosjektet ble presentert på bosettingskonferansen til Landbruks- og matdepartementet (LMP) den 8. og 9. april på Voksenåsen kultur- og konferansehotell i Oslo. Presentasjonen ble gjort av prosjektleder Olve Morken og varaordfører i Holtålen kommunen Kjell Sundt. Økonomi: I tillegg til prosjektbeskrivelsen og budsjettet er det arbeidet med søknader mot ulike finansieringsinstitusjoner for å finansiere prosjektet. Prosjektet fikk jo allerede i august 2007 bevilget kr fra LMD. Prosjektet har søkt og fått innvilget følgende tilskudd for året 2008: Fylkesmannen s landbruksavdeling Blilyst Holtålen kommune kr kr kr Arbeid i perioden 1. juli desember: Når det gjelder arbeidet i prosjektet i perioden 1. juli desember så henvises det til delrapporter fra styringsgruppa og de enkelte delprosjektene. Generelt kan en si at arbeidet i de enkelte delprosjektene ikke kom i gang før i månedsskiftet august/september på grunn av ferieavvikling. Side 4 av 16

5 Styringsgruppa Organisering/ledelse: Leder: Ivar P. Volden (Ordfører Holtålen kommune). Nestleder: Heidi Greni (representerer Holtålenlista). Lederne i de enkelte delprosjektene: Svein Snopestad (delprosjekt 1), Lillian Hegseth (delprosjekt 2), Kjell Sundt (delprosjekt 3) og Kjersti Forbord Jensås (delprosjekt 4). Øvrige medlemmer: Britt Solli (banksjef Haltdalen sparebank) og Marius Jermstad (rådmann Holtålen kommune). Første møte/oppstart av arbeidet: Styringsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 25. juni. Det er avholdt 4 møter i styringsgruppa. Utført arbeid. Det er prosjektleder Olve Morken som har utført arbeidet som styringsgruppa har lagt opp til. Prosjektlederen ble dessverre sykmeldt i 5 uker på høsten. Det hemmet nok framdriften i prosjektet en god del. Styringsgruppas oppgave: Styringsgruppa har vært ansvarlig for at prosjektbeskrivelsen blir fulgt opp. Sørget for fremdrift i prosjektet, samt å gi en tilbakemelding på arbeidet i delprosjektene. Økonomi: Styringsgruppa har hatt det overordnede ansvaret for økonomien i prosjektet. Presentasjon Den 12. september inviterte prosjektet medieinstitusjonene i regionen, samt NRK Trøndelag, til en presentasjon av prosjektet. Samtidig med presentasjonen ønsket en å presentere en familie som satser på landbruket, som er engasjerte personer i lokalsamfunnet, bor i ei grend og som er positiv/har trua på framtida. Valget falt da på Rannveig og Rolf Aas som bor på Vongraven i Ålen. De stilte seg selv og gården til prosjektet`s disposisjon denne dagen. Prosjektleder Ivar P. Volden ledet seansen, med god hjelp fra ledere/medlemmer fra delprosjektene. Rannveig og Rolf Aas presenterte sin virksomhet og det å bo i ei grend i Holtålen kommune. Det ble servert kortreist og lokalprodusert mat til deltagerne. Pressen var representert med Arbeidets Rett, Nea radio og Adresseavisen. Responsen i pressen etter presentasjonen var god. Vedlagt følger reportasjen i Adresseavisen. Kort oppsummert: En vellykket presentasjonsdag. Media Det er viktig at prosjektet er synlig og at det i media kommer stadige drypp om hva prosjektet arbeider med og får til. Viktige saker i styringsgruppa: Her presenteres kort de viktigste sakene som styringsgruppa har arbeidet med: Side 5 av 16

6 Orientering/status fra de enkelte delprosjektene: På alle møtene har lederne eller deres stedfortreder orientert om statusen for arbeidet i delprosjektet. Styringsgruppa har gitt tilbakemeldinger/kommet med innspill til arbeidet i de enkelte delprosjektene. Fremtidskvelder: I prosjektbeskrivelsen står det at det skal gjennomføres 4 fremtidskvelder i løpet av prosjekttiden. Styringsgruppa har diskutert hvordan en skal legge opp disse kveldene. Bakgrunnen for diskusjonen er at det tidligere er avholdt 2 fremtidskvelder (en i Aunegrenda i regi Øvre Haltdalen utmarkslag, og en i Haltdalen i regi av Haltdalen utviklingslag). Erfaringene en sitter igjen med etter disse fremtidskveldene er at selve kvelden har vært positiv, men at oppfølgingen i etterkant har uteblitt. Det skaper ikke tillitt til nye fremtidskvelder. I tillegg til at fremtidskvelder skaper forventninger er en fremtidskveld også en form for bygdeutvikling. Derfor har denne saken vært tatt opp i styringsgruppa. Styringsgruppa mener at når prosjektet skal arrangere fremtidskveld(er) må vi ha en klar plan på hva en vil/skal. Oppfølgingen av alle de gode ideene og prosjektene som kommer fram på en fremtidskveld må styringsgruppa og delprosjektene gå igjennom/arbeide videre med for så å bestemme seg for de ideene/prosjektene en skal satse på. På denne bakgrunn bestemte styringsgruppa at det skal arrangeres en fremtidskveld i delprosjekt 1 som avholdes i Ålen og at det skal gjennomføres en fremtidskveld for ungdom, i samarbeid med Ungdomsrådet. Seterforskriften: Omsetning/salg av landbrukseiendommer i Holtålen, utenom familien, hemmes ofte av forbudet i seterforskriftene mot å skille landbrukseiendom og tilhørende bruksrettsseter. Det er en hemsko bl.a. for å frigjøre attraktive småbruk for potensielle innflyttere. På denne bakgrunn inviterte styringsgruppa Terje Borgos, fjelloppsynsmann i Ålen og Haltdalen fjellstyre, for å bli orientert om forskriften, hvordan den praktiseres i Holtålen i dag og for å høre hvilke muligheter det kan være for løsninger innenfor dette problemområdet. Ut fra orienteringen til Borgos besluttet styringsgruppa at det skulle arbeides videre med denne viktige saken. Omdømme/forankring Omdømme/forankring er viktige punkter for prosjektet og har vært diskutert på flere møter. Det er delprosjekt 4 som har ansvaret for dette arbeidet i prosjektet, men dette er såpass viktig at også styringsgruppa må være med i denne diskusjonen. Det må arbeides kontinuerlig med omdømmeproblematikk og den bør være målrettet. Styringsgruppa har bestemt at delprosjektene må prioritere prosjekter innenfor de enkelte delprosjektene. Større prosjekter må ha et hovedmål med flere delmål underveis. Det er også bestemt at prosjektet skal presenteres i kommunestyret. Konkret mål: Den konkrete målsettinga for prosjektet er følgende: Stabilisere folketallet i Holtålen kommune fra 1. mai Sikre levende grendesamfunn. Ha en positiv/balansert befolkningsutvikling/struktur. Side 6 av 16

7 I 2008 gikk folketallet i Holtålen kommune ned med 5 personer - fra januar 2008 mens det 1. januar 2009 var Det er ikke noe positiv trend, men en får håpe at det i 2009 stabiliserer seg rundt dette tallet. Selv om det er en nedgang i folketallet er ikke alt bare negativt i følge statistikken. Hvis en skal trekke frem noe positivt så må det bli antall fødte i kommunen. Hele 26 barn kom til verden i Holtålen i 2008 og det er meget positivt. En får håpe at noe av det prosjektet bidrar med vil bedre tallene for Delprosjekt 1 grendeutvikling/utvikling av landbruket: Organisering/ledelse: Leder: Svein Snopestad (representerer bondelaga). Nestleder: Roar Aasen (representerer skogeierlaget). Medlemmer: Åge Smestu (representerer sau- og geitavelslaga), Jørand Bakås Gjersvold (politisk oppnevnt representant), Kari Frøseth (Fylkesmannen i Sør- Trøndelag), Stig Stenbro (landbrukssjef i Holtålen kommune), Inge Even Danielsen (Reindriftsnæringen) og Anders Morken (representerer bonde - og småbrukerlaga i Holtålen). Første møte/antall møter/oppstart av arbeidet: Arbeidsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 2. juni. Det er avholdt 3 møter i arbeidsgruppa for delprosjekt 1. Arbeidet i gruppa kom ikke sikkelig i gang før i siste del av august måned. Dette på grunn av at sommeren er en travel tid for næringa. Arbeidsopplegg: Allerede på første møtet ønsket leder, Svein Snopestad, å presisere at engasjementet til medlemmene i arbeidsgruppa og næringa er viktig. Nå er det slutt med unnskyldinger for å ikke å bidra i prosjektet. Alle måtte tenke over sitt engasjement en kan være engasjert på forskjellige vis, men det er viktig å støtte opp positivt og være konstruktiv. Her er det muligheter! Videre har lederen lagt vekt på positiv tenking i sitt arbeid, og poengtert at det er knall viktig med gode holdninger. Viktig har det også vært med små drypp og gode historier i pressen. Administrativ ressurs: Prosjektet har kjøpt administrative ressurser fra Trøndelag landbruksrådgivning. Avtalen med landbruksrådgivningen ble godkjent av styringsgruppa i sak 11 den 24. september. Marte Yseth har i denne perioden utført arbeidet for TLR. Ellers har prosjektleder utført en del arbeid for dette delprosjektet. Arbeidet i arbeidsgruppa: Høsten 2008 har arbeidsgruppa lagt vekt på kartlegging. Arbeidsgruppa ønsket i starten av delprosjektet å diskutere følgende spørsmål: Hva er statusen per i dag? Hva er utfordringene? Hva er mulighetene? Hvor ønsker vi å være når prosjektet er ferdig? Viktige spørsmål som en velger å ta med i en delrapport. Disse spørsmålene har vært et bakteppe for arbeidet høsten Side 7 av 16

8 Arbeidsplan: Det har i perioden vært arbeidet etter en arbeidsplan. Den har vært forankret og fulgt av arbeidsgruppa. Spørreundersøkelsen Et brev og et spørreskjema, bestående av 12 spørsmål, ble 30. september utsendt til ca. 90 brukere som er søkere av produksjonstilskudd. I alt svarte 33 gardbrukere på undersøkelsen. Trøndelag landbruksrådgivning v/ Marte Yseth har gått gjennom svarskjemaene. Kort oppsummert kan en si følgende om undersøkelsen: Totalt sett er en godt fornøyd med svarprosenten. Ut fra svarskjemaene kan en også trekke den konklusjonen at det er de yngre brukerne som har svart. Det må anses som veldig positivt. Svarene fordelte seg slik: Mjølkproduksjon 8 svar, Kjøttproduksjon 13 svar, Grasproduksjon 5 svar og annet 2 svar. 11 heltidsbruk og 17 deltidsbruk har gitt tilbakemelding. 13 brukere ønsker mer informasjon fra prosjektet. Spørreskjemaet og oppsummeringen/resultatet av spørreundersøkelsen følger vedlagt denne rapporten. Resultatene av undersøkelsen ble lagt inn som konkrete oppfølgingstiltak i arbeidsplanen for delprosjektet. Svein Snopestad har fulgt opp alle de brukerne som ønsket en videre oppfølging av prosjektet. Han har orientert arbeidsgruppa underveis om resultatet av kontakten med gardbrukerne. Saueholdet i kommunen: På ett av møtene i arbeidsgruppa for delprosjekt 1 ble saueholdet i kommunen satt på dagsorden. Rådmann i Holtålen kommune og saubonde, Marius Jermstad, hadde invitert seg selv for å presentere mulighetene, slik som han ser det, innenfor sauholdet i Holtålen. Forbedret produksjon og lønnsomhet i eksisterende produksjon er viktige stikkord. Arbeidsgruppa så positivt på innspillet og ønsket å ta med seg dette i sitt videre arbeid. Fremtidsverksted hvordan/når? I flere møter har en fremtidskveld vært diskutert. Dette hadde sin bakgrunn i at det i den senere tid har vært avviklet verksteder i Aunegrenda og Haltdalen uten at det har ført til noe konkret. Derfor var det viktig at en treffer rett når en først skal arrangere et fremtidsverksted. Et verksted skaper forventninger, og derfor er utfordringen å følge opp alle de gode ideene og forslagene som kommer fram. Målet må være å skape engasjement og entusiasme. Temaet må ikke være for generelt, men konkret rettet mot et emne. På denne bakgrunn ble det bestemt å gjennomføre en fremtidskveld i januar 2009 i Ålen samfunnshus med temaet: Dagens og fremtidig kjøttproduksjon (sau, storfe, fjørfe + evt. andre sorter). Fylkesmannen s landbruksavdeling engasjeres til å gjennomføre dette. Kyllingkveld: Torsdag 4. desember ble alle interesserte/potensielle kyllingprodusenter invitert til omvisning i kyllingbedriften ved Rønningen industriområde. 5 personer, utenom de som hadde presentasjonen, møtte opp. Der ble det gitt en fyldig orientering om kyllingproduksjon. Side 8 av 16

9 Delprosjekt 2 ressursmuligheter: Organisering/ledelse: Leder: Lillian Hegseth (rådgiver Hov skole). Nestleder: Svein Ingebrigt Finland (Næringslivet). Medlemmer: Aagoth Svendsen (lag og foreninger), Simen N. Løberg (ungdomsrådet). Øyvind Næss (Holtålen kommune) var med på de 2 første møtene før han ba seg fritatt fra vervet. Medlemmene i arbeidsgruppa har hatt ansvaret for å forankre delprosjektet i sine respektive fora. Gjennom denne forankringen har vi fått informert godt om hva delprosjekt 2 dreier seg om og en har fått gode tilbakemeldinger/synspunkter på det videre arbeidet, spesielt fra Ungdomsrådet. Første møte/antall møter: Arbeidsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 10. juni. Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppa for delprosjekt 2. Administrativ ressurs: Det er prosjektleder som stort sett har utført arbeid for dette delprosjektet. I tillegg har leder av arbeidsgruppa utført noe arbeid. Arbeidet i arbeidsgruppa: Prosjektleder har arbeidet med store deler av satsingsområdene som delprosjekt 2 har knytta seg opp til. Leder av arbeidsgruppa har arbeidet med å knytte delprosjekt 2 opp mot skolens satsing på entreprenørskap, med de øvrige medlemmene i gruppa som støttespillere. Entreprenørskap og utdanningsvalg I perioden har arbeidsgruppa vært orientert om/diskutert/arbeidet med følgende punkter: Faget utdanningsvalg : Utdanningsvalg - Det er laget en sentral læreplan i faget, men det er også laget en lokal læreplan for Hov skole. Entreprenørskapssatsing Gründercamp ønskes gjennomført ved Hov skole. Prosjektet har besøkt Brekken skole og har innhentet erfaringer/råd derfra. Arbeidsgruppa har diskutert Gründercamp på flere møter og ønsker det gjennomført ved Hov skole våren SUM messa på Tynset 28. januar 2009: Ungdomstrinnet ved Hov skole skal delta på messa. 9 klasse skal ha egen stand der de presenterer sin elevbedrift. Elevene har vært på villreinjakt, og har laget produkt som de ønsker å selge. Ideen er tuftet på friluftsinteresser jakt og fiske som er en del av entreprenørskapssatsningen på 9.trinn. Arbeidsgruppa har fokusert på hvordan prosjektet kan være et bindeledd mellom lokalt næringsliv og skole. Det har vært diskutert om hvordan prosjektet kan bidra med midler og legge til rette for satsing på entreprenørskap og gründertenking i grunnskolen. Side 9 av 16

10 Yrkesorienteringsdag - opplegg og gjennomføring. Arbeidsgruppa har diskutert opplegg og gjennomføring av en ny yrkesorienteringsdag ved Hov skole i Dette ut fra erfaringene fra årets opplegg. Den ble for kort og hektisk. En hel dag er nå satt av og det har vært arbeidet mot deltagelse fra offentlig og privat næringsliv. Yrkesorienteringsdag skal gjennomføres den 22. januar Spørreundersøkelse blant utflytta Holtålinger Det er dette punktet som arbeidsmessig har tatt desidert mest tid. Styringsgruppa bestemte at en skulle sende ut spørreundersøkelsen til utflytta Holtålinger som er født i perioden Senere ble det gjort om til å gjelde fra I samarbeid med Folkeregistret har en fått ut dagens bostedsadresser. For at Folkeregistret skulle ha muligheten til å få ut riktige adresser måtte vi skrive inn alle navnene manuelt på et exel ark. En tok da utgangspunkt i elevlistene fra avgangsklassene ved Hov skole. Det er søkt og innhentet tillatelse fra Datatilsynet til å gjennomføre undersøkelsen. Parallelt med dette er det utarbeidet et ganske omfattende spørreskjema. Den følger vedlagt. Sammen med spørreskjemaet ble det laget et følgebrev underskrevet av rådmann og ordfører. Det ble bestemt at følgebrev, spørreskjema og svar konvolutt skulle sendes ut første uka i januar Totalt 450 brev ble sendt til utflytta Holtålinger. Boligregisteret/ledige boliger/leiligheter/hybler. Arbeidsgruppa har fått informasjon om status for boligregistret. Per i dag er 240 eiendommer registrert (gjelder forskjellige typer eiendommer i kommunen). Registret inneholder gårds- og bruksnummer, eier med adresse og telefonnummer, type eiendom. Ettersom flere personer er ute etter et sted å bo må boligregistret ajourføres. Spesielt har prosjektet fått signaler om at det er få leiemuligheter i Haltdalen. Oppfølging av skoleelever/studenter fra Holtålen. Elever og studenter fra Holtålen er en meget viktig målgruppe for prosjektet. En ønsker å møte elevene/studentene på deres utdanningsarena. Derfor har prosjektet opprettet en god dialog med Røros videregående skole, hvor de aller fleste av skoleelevene fra Holtålen går, med det som formål å møte og informere elevene om mulighetene for lærlingplasser og arbeid i Holtålen kommune i årene framover. En slik orientering er planlagt gjennomført ultimo januar Andre arenaer kommer på plass etter hvert. Delprosjekt 3 nye boformer: Organisering/ledelse: Leder: Kjell Sundt (Varaordfører i Holtålen kommune). Nestleder: Esten Midtaune (Næringslivet). Medlemmer: Steinar Elven (Holtålen kommune), Margrethe Engan Gjære (Næringslivet) og Thor Stuedal (Holtålen kommune). Første møte/antall møter: Arbeidsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 17. juni. Side 10 av 16

11 Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppa for delprosjekt 3. Administrativ ressurs: Det er prosjektleder som stort sett har utført arbeid for dette delprosjektet. I tillegg har medlemmer av arbeidsgruppa utført noe arbeid. Arbeidet i arbeidsgruppa: Arbeidsgruppa har brukt prosjektbeskrivelsen for delprosjektet aktivt i sitt arbeid. Ut fra dette er det gjort prioriteringer av arbeidsoppgaver og det er satt opp en fremdriftsplan. Hovmyråsprosjektet Arbeidsgruppa ønsket med en gang å se på et konkret prosjekt. Den gamle planen over Hovmyråsen i Aunegrenda ble tatt fram igjen. Firmaet Form til Fjells er engasjert. Oppgave: Se på hvordan Holtålen kommune skal presentere Hovmyråsprosjektet. Det skal lages et skilt/informasjonstavle om mulighetene i Hovmyråsen. Skiltet/infotavla settes opp ved fylkesvegen til Aunegrenda. I tillegg skal en ha flere treffpunkter (inngangene til Holtålen ved rv. 30 og ved Coop Haltdalen), som markedsfører prosjektet. I tillegg er det gjort forberedelser til en folder/brosjyre om prosjektet. Status reguleringsplaner i Haltdalen, Hessdalen og Ålen. Muligheter for blanda felt (bolig og fritid). En har gått gjennom reguleringsplanene Holtålen kommune har i Haltdalen, Hessdalen og Ålen og funnet en status på disse. Et eget notat om dette er utarbeidet og følger vedlagt. Ledige småbruk i Holtålen Arbeidsgruppa har hatt flere diskusjoner om de ledige småbruk en har i Holtålen. Det er mange ledige småbruk i Holtålen. De fleste benyttes i feriesammenheng og/eller det er knyttet en seter til småbruket. Dette gjør at de som eier småbruket ikke vil selge. Viktige momenter som arbeidsgruppa har brukt litt tid på og som det må arbeides mye med er: Hva kan en tillate av fradelinger her? Likeså hvordan seterforskriften kan praktiseres i denne sammenhengen. På denne bakgrunnen skal en se på de ledige småbrukene en har i Holtålen. Annonsering av eiendom: Arbeidsgruppa ønsker at Holtålen kommune skal gi innbyggerne et tilbud om å annonsere ledige eiendommer på kommunen`s hjemmesider. Side 11 av 16

12 Delprosjekt 4 presentasjon/strategi: Organisering/ledelse: Leder: Kjersti Forbord Jensås (Holtålen kommune). Nestleder: Bård Ulvin (Næringslivet). Medlemmer: Kjell Ove Oftedal og Charlotte Hov (Næringslivet) Første møte/oppstart av arbeidet: Arbeidsgruppa kom på plass i juni. Første møte ble avholdt 17. juni, men konstituering skjedde ikke før den 4. september. Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppa for delprosjekt 4. Klargjøre/kartlegge arbeidsoppgavene: Arbeidsgruppa innledet arbeidet med å klargjøre/kartlegge hvilke momenter som er viktige, og det er brukt en god del tid på å diskutere hva som er målgruppa/målgruppene for prosjektet. Gruppa kom derfor fram til følgende viktige punkter i sitt arbeid: Viktig å kartlegge/klargjøre målgruppa. Hvordan legge opp presentasjonen/strategien mot målgruppa. Hvordan markedsføre/presentere seg ovenfor aktuell(e) målgruppe(r)? Det må lages en egen innflytterside på nettet der potensielle innflyttere skal finne den informasjonen de trenger om Holtålen. Arbeidsgruppa har gjennom flere diskusjoner og møter kommet fram til at Holtålen kommune må bli tydeligere på prioriteringene/satsingsområdene når det gjelder å få nye innbyggere. Holtålen kommune må bedre forankringen av innflyttingsprosjekter (administrativt, politisk og blant innbyggerne). Ambisjonsnivået i prosjektet må opp (minst 10% flere innbyggere til Holtålen kommune). En må være villig til å ta konsekvensene for å nå målene. Mulig en må se på navnvalget Navnevalg: Navnevalget Lys i alle grender har vært diskutert. Navnet kunne ha vært forankret bedre, men de aller fleste som er involverte i prosjektet synes valg av navn er i orden. Styringsgruppa har også diskutert navnevalget uten at noen ønsket å bytte prosjektnavn. Prioritering av arbeidsoppgaver: Delprosjekt 4 har vært avhengig av at styringsgruppa har prioritert prosjekter. Da blir det lettere å markedsføre de forskjellige satsingsprosjektene. Hjemmeside egen side eller gjennom Holtålen kommune sin side? Det skal lages en egen hjemmeside for potensielle innflyttere. Diskusjonen i arbeidsgruppa har gått på om dette skal være en egen hjemmeside eller om det skal være en side/link fra Holtålen kommune sin hjemmeside? Det har vært et av Side 12 av 16

13 arbeidsgruppa`s større temaer. Holtålen kommune lanserte sine nye hjemmeside 12. desember. Kan prosjektet gjøre nytte av denne? Arbeidsgruppa har ikke tatt noen avgjørelse hvordan dette blir enda. Gjennom den nye innflyttersiden er det viktig at kommunen knytter opp de andre innflytterprosjektene til denne, slik at en systematiserer/samler all informasjon på en plass. Forankring/involvering: Arbeidsgruppa har jobbet mye med forankring og involvering av prosjektet. Oppnådd resultat = positivt omtale. Det gir igjen god presseomtale, som gir bedre forankring. FORANKRING GOD OMDØMMEBYGGING Formidling av fortløpende resultat: Det er viktig å formidle oppnådde resultater uansett omfang. Positive resultater bidrar til at prosjektet får positiv omtale. Side 13 av 16

14 Regnskap 2008 Side 14 av 16

15 Spesifikasjon av regnskap: 1) Lønn til prosjektleder. 2) Møtegodtgjørelse (se side 16). 3) Pensjonsutgifter ift. lønn prosjektleder. 4) Arbeidsgiveravgift ift. lønn prosjektleder. 5) Kjøp av Ålen- og Haltdalen kalenderen som svarpremie ifbm spørreundersøkelsen til utflytta Holtålinger. Offisiell markering/presentasjon av prosjektet på Vongraven den 12. sept. Leie av lokaler, utenom møtene i styrings- og delprosjektene. Deltagelse konferanse Landbruks- og matdepartementet, Voksenåsen, den 8. og 9. april. 6) Kjøp av tjenester Trøndelag landbruksrådgivning. 7) Portokostnader (utsendelse av brev med frankert svarkonvolutt ifbm. spørreundersøkelser innen landbruket og utflytta Holtålinger). 8) Reiseutgifter prosjektleder og medlemmer av arbeidsgruppene /styringsgruppa. 9) Porto (1 500 kr): Generell porto for prosjektet. Telefon ( kr): Fasttelefon og mobiltelefon prosjektleder og enkelte innenfor prosjektet. Kopiering ( kr): Det er kopiert mye, spesielt i forhold til spørreundersøkelsene. Forbruksmateriell ( kr): Bl.a konvolutter. 10) Totalt er det avholdt 18 møter i prosjektet. Kostnaden per møte er satt til 340 kr. Det inneholder alle utgiftene vedr. møteavvikling. 18 møter x 340 kr = kr. 11) Leie kontorlokaler kr per måned. Stipulert beløp. Side 15 av 16

16 12) Ansatte i Holtålen kommune som har utført en jobb for prosjektet. I tillegg får ikke ansatte i Holtålen kommune møtegodtgjørelse for deltagelse på møtene i styringsgruppa/de enkelte delprosjektene. Tatt utgangspunkt i timesatsen for det Innovasjon Norge bruker = 300 kr per time. 5 personer har utført et arbeid/deltatt på møter i prosjektet. Det utgjør 10 timer per måned. Utført arbeid fra 1. juni desember. Dvs. 6 måneder. Totalt utgjør dette kr. 13) Sykelønnrefusjon på grunn av at prosjektleder var sykmeldt 5 uker høsten ) Tilskudd fra Blilyst, Fylkesmannen Sør-Trøndelag og Holtålen kommune. MØTEGODTGJØRELSE INKLUSIVE ARBEIDSGIVERAVGIFT (punkt 2 i regnskapet på side 14). Møteutgifter/møtegodtgjørelse, styringsgruppa 1841,40 Møteutgifter/møtegodtgjørelse, delprosjekt ,30 Møteutgifter/møtegodtgjørelse, delprosjekt ,60 Møteutgifter/møtegodtgjørelse, delprosjekt ,40 Møteutgifter/møtegodtgjørelse, delprosjekt ,30 SUM 15345,00 Side 16 av 16

Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi

Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Styrking av bosetting i Iveland kommune

Styrking av bosetting i Iveland kommune SLUTT PPORT Styrking av bosetting i Iveland kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Ta i bruk kommunalt handlingsromfor å Øke folketallet i kommunen. En ønsket å ta utgangspunkt i et konsept for bo-arbeid

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 2 Prosjektperioden 2.1 Organisering av prosjektet 2.2 Parallelle prosesser 2.3 Gjennomføring 2.4 Tiltak 3 Resultat

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer