1.1. Historikk Prosjektets tema Prosjektets omfang og begrensninger Målsetting og målgruppe... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1. Historikk... 3. 1.2. Prosjektets tema... 5. 1.3. Prosjektets omfang og begrensninger... 6. 1.4. Målsetting og målgruppe... 6"

Transkript

1 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Historikk Prosjektets tema Prosjektets omfang og begrensninger Målsetting og målgruppe Rapportens innhold og struktur PROSJEKTPLAN Opprinnelig prosjektplan Endringer i forhold til opprinnelig prosjektplan Opprinnelig finansieringsplan Endringer i forhold til opprinnelig finansieringsplan ORGANISERING OG GJENNOMFØRING Samarbeid med Dahlske videregående skole Datakurs for eldre Elever fra Helsearbeiderfag på ukentlige turer med eldre Samarbeid med Fevik skole Etablering av Fevik kulturforum og søsterprosjektet gjennom Musikk i skolen MIS Husorkestergrupper deltar på Uka`s Hyggekveld Kunstgruppe lager utstillinger og kreativt verksted Huskestue et fortellerverksted med filmproduksjon Elever og lærere leverer utdrag av skolens oppsettinger på Feviktuns egen scene Samarbeid med Grimstad kulturskole Månedlige minikonserter og allsang Samarbeid med Fevik barnehage Månedlige besøk Samarbeid med Frivillige medhjelpere Åpen nettkafé Egen hjemmeside Sang og musikksamlinger for eldre, barn og foreldre Utvikling og tilrettelegging av hagen RESULTAT OG RESULTATVURDERING Nettverksbygging Evalueringsresultat Erfaringer og ny kunnskap... 31

2 5 AVSLUTNING Videreføring og erfaringsspredning Oppsummering og konklusjon LITTERATUR VEDLEGG

3 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 1.1. Historikk Feviktun bo og omsorgssenter ble åpnet i mars 2001.Senteret er et hjem for 56 eldre som er i behov av heldøgns pleie- og omsorg,- brukere med aldersdemens, psykiske- og aldersrelaterte diagnoser. Ideologien/ driftsfilosofien på Feviktun fremhever ønske om å være et åpent og gjestfritt senter der alle viser hverandre respekt og behandler hverandre på en god måte et treffsted der det er lett og lystbetont å komme innom. Det understrekes et ønske om å bygge opp samarbeid med pårørende og lokalmiljø for å knytte sosiale nettverk til senteret. Dette nettverkssamarbeidet er etablert og er kontinuerlig i utvikling, mye takket være Helse- og Rehabilitering som bevilget prosjektmidler gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen i årene 2004 og Prosjektet Vi blar i minneboka var med å stimulere det faglige og kulturelle utviklingsarbeid på Feviktun bo- og omsorgssenter i lang tid etter avsluttet prosjekt. Den faglige utviklingen ble i stor grad knyttet opp mot Undervisningssykehjemmet da Feviktun boog omsorgssenter ble etablert som Undervisningssykehjemmet for Aust Agder i juni Om Undervisningssykehjem: Undervisningssykehjem( USH) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å være regionale ressurssentre for fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling innen kommunale helse- og omsorgstjenester, med et særskilt fokus på geriatrisk omsorgsarbeid. Det er opprettet et hovedundervisningssykehjem (hovedush) for hver region. I landets øvrige fylker er det etablert satelittundervisningssykehjem(satelittush), som sammen med hovedush danner regionale nettverk. USH - satsingen har en kommunal forankring og har universitet/ høgskole som hovedsamarbeidspart. Som regionale ressurssentre skal USH vektlegge utvikling av fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester( kvalitetsutvikling og kompetanseheving), basert på den helhetlige omsorgsprofilen skissert i St.meld.nr.25( ).USH skal initiere og implementere utviklingstiltak samt arbeide for spredning av kunnskap og faglige ferdigheter. Hovedmålsettingen er: 1. Bedre kvaliteten på tjenestene til brukerne, med vekt på eldre og geriatrisk omsorgsarbeid. 2. Styrke og rekruttere kompetente medarbeidere. Utviklingsarbeid gjennomføres på flere nivåer: egen organisasjon, kommune, fylke og region, og det koordineres med utgangspunkt i interkommunale og regionale nettverk. For mer informasjon, se nettsidene: 3

4 ( Nordvang 2008:4). Den overordnede motivasjon for utforming av ny prosjektsøknad var erkjennelsen av at brukerne i for liten grad opplever fellesskap og samhandling med barn og unge. Vel har vi brukere med oldebarn og barnebarn som fyller korridorene med glade barnestemmer, men de kommer sporadisk og til sine egne. At barnetoget 17.mai går gjennom Feviktuns innendørshovedgate, og Luciatoget fra barnehagen likeså den 13.desember, er høytskattede tiltak. Det finnes flere gode tradisjoner å liste opp, med det formål å inkludere generasjonene i et fellesskap og disse vil vi fortsatt vedlikeholde, men er det ikke noe som mangler? Disse tradisjonene, og faktisk også en stor del av de tilrettelagte ekskursjoner og praksistilbud for barn / unge innen eldreomsorg er i stor grad preget av observasjon, problemfokusering eller med et ensidig underholdningsformål fra de besøkende barn / unge. De eldres ressurser, det faktum at de er levende bærere av en kulturarv, og deres behov for samhandling og verdsetting blir ikke ivaretatt tilfredsstillende. De unges behov for innsikt, forståelse og gode fellesskapserfaringer, ei heller ikke. Møtesteder der enkeltpersoner og grupper kommuniserer kultur og verdier i en samhandling som åpner for at alle kan gi og ta, kjennetegner gode fellesskap. Dette ønsket vi å tilrettelegge for. I forlengelsen av denne tankerekke var det at prosjektets navn, hentet fra en sangstrofe, så dagens lys: Jo mere vi er sammen, er sammen, er sammen.jo gladere vi blir For mine venner er dine venner, og dine venner er mine venner Jo mere vi er sammen, jo gladere vi blir! Feviktuns lokalisering med geografisk nærhet både til skole og barnehage ga muligheter for utvidet samarbeid. Kontakt med museumsmiljø var etablert og våre frivillige medarbeidere var og er stabile bidragsytere miljømessig og praktisk. Feviktun etablerte en god forankring i lokalmiljøet i vårt tidligere prosjekt, men vi ønsket å forsterke dette bl.a. gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av kommunens enheter. Forekomsten av demens i Norge er økende. Om lag personer rammes årlig av denne lidelsen. Fordi antall eldre over 75 år og spesielt de eldste over 80 år vil stige de neste tiårene, vil antallet personer med demens i Norge kunne dobles innen en periode på år. Dette er en utfordring som stiller krav til økt kompetanse og nye arbeidformer. 4

5 En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale helse- og sosialtjeneste først og fremst kommer til kort. Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger, og andre som har stort behov for bistand. I en undersøkelse som ble gjennomført blant medlemmer i Demensforbundet i Nasjonalforeningen for folkehelsen fant en at de fleste pårørende er fornøyd med dekningen av de mest grunnleggende behov. Imidlertid er tilbudet om et meningsfullt innhold i hverdagen ikke like godt dekket, slik pårørende ser det. Tilbud om aktivitet både inne og ute er svært mangelfullt dekket. Økningen i antallet yngre brukere og lite sosial og kulturell aktivitet, illustrerer at omsorgstjenesten er mer enn bare pleie og eldreomsorg. Dagens og morgendagens utfordringer krever økt vektlegging av tilpassede tjenester med en tverrfaglig og bred tilnærming, hvor samspillet med den enkelte bruker er i sentrum, med tilbud som er mer preget av å tilrettelegge for aktivisering og mestring. At Feviktun har ansatte med videreutdanning i demens og alderspsykiatri, rehabilitering, pedagogikk og veiledning, og likedan kreative og kulturelle ressurser, gjorde prosjektgjennomføringen mulig Prosjektets tema Forskning viser at generasjonsoverskridende relasjoner mellom eldre og barn kan være gjensidig positivt. De fleste eldre har tid. De kan gi omsorg og vise interesse og hjelpsomhet og de kan overføre kulturarv og tradisjoner til yngre generasjoner (Bondevik 2000). Gjennom de siste 30 årene har det både nasjonalt og internasjonalt blitt gjennomført prosjekter og tiltak vedrørende samvær og felles aktiviteter for eldre og barn. Eldre mennesker er i dag ofte skilt fra både voksnes og barns arenaer. Når ulike aldersgrupper ikke får anledning til å lære hverandre å kjenne kan det skapes barrierer eller alderisme, definert som systematisk stereotypi og diskriminering av mennesker på grunn av deres kronologiske alder. Både kognitive, affektive og atferdsmessige forhold kan bidra til alderisme (Hagestad & Uhlenberg 2005). Dette er viktig å gripe fatt i slik at ulike generasjoner kan få økt anledning til å treffes, samhandle og overskride sosiale skiller. Sosiale nettverk er nøkkelen til integrering av mennesker i samfunnet, uansett alder. Settinger som støtter opp under gjensidig sosialisering mellom unge og eldre kan bidra til at unge vokser opp med kjennskap til sin historie og kulturarv, og at eldre kan henge med i tiden. Opplevelsen av tilhørighet er viktig for menneskers helse. 5

6 Dette som et grunnlag for prosjektets tema: Utvikle møteplasser for eldre, barn og unge som fremmer kommunikasjon, kulturell utveksling og verdiformidling mellom generasjoner Prosjektets omfang og begrensninger Forskrift om habilitering og rehabilitering 2 (juni 2001) har denne definisjonen: Habilitering og rehabilitering er tidsbegrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Prosjektet ligger under virksomhetsområde rehabilitering. Vi skal ikke drive forskning, men utviklingsarbeid der utprøving av modeller og tiltak fokuseres. Ettersom vi har hatt den fordel å drive prosjektet over 2 år, vil vi kunne implementere og videreføre noe av det vi finner mest tjenlig i forhold til målformulering. Ettersom de eldre er prosjektets målgruppe vil barn og unges utbytte av fellesskapstiltakene ikke bli fokusert i samme grad Målsetting og målgruppe Målsetting: 1. Øke brukernes livsglede ved å: Gi dem meningsfulle opplevelser og aktiviteter Verdsette deres ressurs som bærere av en levende kulturarv Tilrettelegge for samhandling og gode fellesskap med barn og unge 2. Øke prosjektdeltakernes kunnskaper, ferdigheter, samt bevisstgjøre holdninger i forhold til hvordan skape meningsfulle fellesskap på tvers av generasjoner. 3. Vedlikeholde og styrke samarbeidet med frivillige og eldre i lokalmiljøet. Målgruppe: Alle eldre på institusjonen og på dagsenteret, samt eldre i lokalmiljøet. 6

7 Kommentar: Videre i rapporten omfatter begrepet eldre : brukere (beboere v/ senteret, dagsenterbrukere og eldre servicemottakere av kommunale tjenester) og eldre besøkende (naboer, pårørende, frivillige medhjelpere). Med eldre forstår vi mennesker over 65 år. Rapporten spesifiserer begrepet eldre bare i den grad vi finner det nødvendig for forståelse av tekstens sammenheng. Ellers benyttes begrepet eldre uspesifisert. Feviktun har 56 beboere. De fleste av disse har vedtak på langtidsopphold. Ca 20 hjemmeboende eldre møter en eller flere dager per uke til dagsenteropphold. 25 omsorgsboliger er plassert i umiddelbar nærhet til senteret og mange av leietakerne i disse boligene er eldre. Blant pårørende, og i nabolaget finnes også mange eldre. Psykolog Siri Næss har gitt følgende definisjon på Livskvalitet (som hun senere presiserte som livsglede) En person har det godt og har høy livskvalitet i den grad personen er aktiv (har interesser og engasjement), har samhørighet (har gode interpersonlige forhold), har selvfølelse (føler seg vel som menneske) og har en grunnstemning av glede (er åpen og mottakelig) (Næss, 2005). Bondevik (2000) vektlegger også den subjektive dimensjonen. Hun relaterer eldres livskvalitet til behov for blant annet å kjenne seg respektert som menneske, å føle seg nyttig for andre og å ha følelsesmessig tilknytning til minst ett annet menneske. Den sosiale dimensjonen er inkludert i de fleste beskrivelser av eldres livskvalitet. Et annet aspekt som trekkes frem er minneaktivitet, forstått som gjenkallelse og formidling av minner og erindringer (Bondevik, 2000) Rapportens innhold og struktur Rapportens struktur er noe utvidet i forhold til Helse og Rehabiliterings Veileder for skriving av sluttrapport, - sluttrapportens oppbygging. Vi har valgt å supplere anbefalt oppsett med et kapittel. I kapittel 2 beskrives opprinnelig prosjektplan, endringer i forhold til opprinnelig prosjektplan, opprinnelig finansieringsplan og endringer i forhold til opprinnelig finansieringsplan. I kapittel 3 gis en beskrivelse av prosjektets organisering og gjennomføring. I kapittel 4 beskrives og diskuteres prosjektets resultater, evalueringsresultater, erfaring og ny kunnskap. I kapittel 5 beskrives videreføring av prosjekttiltak, Undervisningssykehjemmets rolle med tanke på erfaringsspredning, oppsummering og konklusjon. 7

8 2 PROSJEKTPLAN 2.1. Opprinnelig prosjektplan Opprinnelig prosjektplan var planlagt i tre faser: Fase 1.: Utvikling og etablering a) Utforme modell for prosjektperioden: Fokus på: - etablere kontakter - strukturere samarbeid - konkretisere og tidfeste planer og tiltak - planlegge og igangsette en systematisk og fortløpende dokumentasjon, analyse og evaluering, for alle faser i prosjektgjennomføringen. I tiden fram til prosjektstart blir det en viktig oppgave å etablere et internt prosjektstyringssystem. b) Informasjonsarbeid: Fokus på: - markedsføring / publisering - informasjon til brukere, eldre i lokalmiljøet, ansatte ulike enheter, pårørende og frivillige. For alle impliserte parter er det viktig med informasjon før prosjektstart. Vi tenker oss å invitere ressursperson til å undervise / inspirere i form av informasjonsmøte / temadag der prosjektet presenteres med tema, mål, målgruppe, framdriftsplan etc. (Ove Dahl, etnolog og daglig leder av Dansk Center for Reminiscens / Nørrebro Erindringssenter). Fase 2.: Modellutprøving Prosjekt- tiltaksperiode der de ulike aktiviteter etableres med innarbeidede rutiner for drift og ansvarliggjøring. At de to enhetene: Kultur og Oppvekst (her; skole) og Helse- og sosial (her; eldreomsorg), i stor grad utgjør hovedoppgaver og tunge utgiftsposter i kommunenes budsjett, er på det rene. At enhetenes institusjoner lokalt ligger fysisk nær hverandre, og dessverre i beskjeden grad samarbeider - er synd! Fase 3.: Videreføring, erfaringsspredning og evaluering Videreføring: Etter 2 år håper og tror vi at et fruktbart og målrettet samarbeid er etablert. Arbeidet videre vil da være et samarbeid mellom Feviktun v/ fagutviklere, skolene, kulturhistorisk senter, pårørende og frivillige. Erfaringsspredning: - Fagtidsskrift, pedagogiske, kulturhistoriske, helse - Temadag i tett samarbeid med Hovedundervisningssykehjemmet i region sør - Invitere til studiebesøk / hospitering. - Utarbeide modellpresentasjon i form av et hefte. - Mediaoppslag Evaluering: Vi tenker oss at sluttrapporten skal omfatte evaluering av utprøvd modell, og en totalevaluering der resultater og prosesser blir oppsummert og vurdert. 8

9 Evaluering av utprøvd modell foretas som internevaluering. Dette fordi vi tenker ut fra erfaring at dette vil gi det mest matnyttige resultatet. Vi vil vektlegge plan- og systematikk 2.2. Endringer i forhold til opprinnelig prosjektplan Prosjektets styringsorgan Styringsgruppen fikk en utvidet sammensetning. I tillegg til opprinnelige deltakere som var: leder fra de samarbeidende skoler, Aust Agder Kulturhistorisk senter, Fylkeshelselag, brukerråd, egen leder og prosjektansatte deltok også : Representant fra frivillige medhjelpere Leder av kulturskolen Leder av barnehagen. Fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen (Ønskelig å forsterke søkerorganisasjonens deltagelse. Denne gikk inn som erstatter for Arendal Demensforening som i liten grad omfatter Grimstad). Styringsgruppen var samlet tre ganger i løpet av prosjektperioden med formål å kvalitetssikre prosjektarbeidet, sørge for konstruktiv kritikk, gi ideer og innspill, være oppdatert om prosjektets fremdrift, videreformidle til sine respektive organisasjoner/ enheter. Prosjektet hadde opprinnelig planlagt å invitere etnolog Ove Dahl til å undervise på en temadag i oppstart av prosjektet. Denne planen ble endret da vedkommende arrangerte et seminar i København i februar 2007, og representanter i prosjektet planla i stedet å dra på inspirasjons- og konferansetur dit. Reisen var planlagt og bestilt for seks samarbeidende personer fra eget senter, skole og museum. Dessverre gjorde et ekstremt snøvær denne opplevelsen umulig, og reisen måtte avlyses. Det var opprinnelig planlagt å utarbeide et modellhefte fra prosjektperioden. Presentasjonen mener vi er realisert. Ikke i form av et hefte, men en hjemmeside som vi mener er i tråd med tidens elektroniske utvikling (www.feviktun.no). Utover disse nevnte endringene har planene vært gjennomført med presiseringer som fremgår i den videre rapporten Opprinnelig finansieringsplan Utgifter Sum Prosjektleder 60 % Fagutvikler 20 % Vikarutgifter Ekstern foredragsholder

10 Reise/ kost foredragsholder Materiell / trykksaker Innkjøp av div. spill Innkjøp av PC Leie av multimediautstyr Porto/ telefon Regnskapsfører Revisor Diverse Samlede brutto utgifter Endringer i forhold til opprinnelig finansieringsplan Det har vært endringer i hverdagen innen pleie- og omsorgsenheten siden prosjektsøknaden ble skrevet i Det har skjedd en teknologisk utvikling, behov har endret seg og uforutsette hendelser har inntrådt. Det har derfor vært behov for å endre våre prosjektplaner og dermed også prosjektets opprinnelige budsjett. Lønnsutgifter til prosjektleder og fagutvikler har påløpt i henhold til budsjett. Vikarutgifter har kun blitt benyttet til opplæring av ressurspersoner i prosjektets avslutningsfase for å kvalitetssikre videreføring av prosjektets aktiviteter etter prosjektslutt. Årsaken til at vikarmidlene i liten grad har blitt benyttet er at studietur til København måtte avlyses som tidligere nevnt, og at planlagt seminar i 2008 måtte utgå grunnet sykdom hos foredragsholder. Prosjektet hadde en intensjon om å utarbeide et hefte om modellen som er benyttet som kunne være til nytte for andre kommuner. For å oppnå en bedre og større erfaringsspredning valgte prosjektet isteden å etablere en egen nettside. (Omtalt under pkt.2.2.). Prosjektet hadde budsjettert med innkjøp av PC, og det ble kjøpt inn tre PC-er blant annet for å kunne etablere en nettkafé. Dette lot seg gjøre grunnet en tilleggsgave fra Lions Fevik. I løpet av prosjektperioden har vi sett behov for tekniske investeringer som scene og lyssetting for å optimalisere verdiformidling mellom generasjonene - møtene mellom barn, ungdom og eldre. Vi søkte Nasjonalforeningen for folkehelsen og Helse og Rehabilitering om omdisponering av midler, og fikk godkjent omdisponering av midler til dette formål. Tildelte prosjektmidler er ikke blitt benyttet fullt ut, og tilbakebetales til Helse og Rehabilitering i forbindelse med regnskapsrapporteringen for

11 3 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING Prosjektledelse: Prosjektet har hatt en styringsstruktur med korte, hyppige møter mellom de 2 prosjektansatte med følgende ansvarsfordeling: Prosjektleder i 60 % stilling, også ansatt som fagutvikler deltid samt deltid i Undervisningssykehjemmet for Aust Agder. Prosjektleder har dermed hatt daglig samarbeid med senterets lederteam og deltager i senterets ledermøter. Prosjektleder var ansvarlig for planlegging, utforming, og gjennomføring av prosjektaktiviteter. Prosjektmedarbeider i 20 % stilling, også ansatt som FoU leder i Undervisningssykehjemmet for Aust Agder. Prosjektmedarbeider har hatt det økonomiske ansvaret for prosjektdriften og også hatt veiledningsfunksjon overfor prosjektleder. Prosjektets styringsgruppe: Omtales i pkt Fokus i prosjektet har for en stor del vært todelt: 1. Å utforme og utprøve kreative møteplasser mellom barn, unge og eldre som preges av de gode fellesskap der samhandling, respekt og deltagelse tilstrebes for både eldre og yngre. Dette fokus relateres til Mål Å bygge samarbeidsnettverk der deltakerne får en opplevelse av utbytte for sine respektive organisatoriske enheter og for sine deltagende enkeltpersoner og grupper. Med andre ord tilstrebes å synliggjøre resultat underveis som kan være motiverende for videre samarbeid underveis og etter avsluttet prosjektperiode. Dette fokus relateres til Mål 2 og 3. Ad. Fokus 1: Tiltakene som skisseres i dette kapittel (se også vedlegg 3, 4 og 5) er både av type tidsbegrensede tiltak (verksted-/ kursmodell) og stabilt gjentatte tiltak (gjengangermodell). Vi har ofte invitert selektivt inn i de planlagte sosiale prosjektfellesskap. (Det kan vel allerede her bemerkes at i vår lokale eldreomsorgskultur er dette sjeldent, og kan av noen ansees som ekskluderende). Modellen Underholdning for alle i samme sal er utbedret og kvalitetssikret. (se pkt ) Ad. Fokus 2: Allerede ved utforming av søknad (mai 2006), ble grunnskole, videregående skole og Aust Agder Kulturhistoriske senter (AAKS) kontaktet og involvert i planene. Da tildeling av midler ble offentliggjort i november 2006 ble brevet: Invitasjon til samarbeid ved prosjektstart sendt ut. 11

12 (vedlegg 1). Tanken var å starte med en Kick-off i form av konferanse i København med deltakere fra våre inviterte samarbeidspartnere. (Vedlegg 2 - Program for konferansen). Da dette måtte avlyses grunnet uvær, etablerte vi arbeidsutvalg for å planlegge samarbeidsstrategi og prosjekttiltak ved a) grunnskole (AAKS var representert i planleggingsfasen) og ved b) den videregående skole. Da arbeidsutvalgene var igangsatt og de første prosjekttiltakene med fokus kreative møteplasser med gode fellesskap var gjennomført, møttes styringsgruppen til sitt første møte. Nærmere redegjørelse for videre samarbeidsprosesser fremgår i dette kapitlet. I løpet av prosjektperioden utvidet vi samarbeidet til også å omfatte barnehage, kulturskole, Livsglede for eldre, og frivillige medarbeidere. Aktuelle samarbeidspartnere i prosessen med utvikling av nye møteplasser, utprøving av nye samarbeidsmodeller, og integrering av nye grupper eldre er omtalt i pkt Møteplasser og samarbeid som ikke nevnes spesielt i de kommende underpunkt Adventssamarbeidet med Kirka på Fevik. Konfirmanter lager navngitte adventshilsener til beboerne på Feviktun. I forbindelse med tenning av julegran, fakkeltog og gløgg / pepperkaker blir disse gavene overlevert personlig. Barnetoget 17.mai har lagt sin ordinære rute gjennom senterets Tungate. Stiftelsen Livsglede for eldre har lokalforening i Grimstad. I forbindelse med den årlige Livsgledeuka og Julekonserten, har prosjektet samarbeidet med lokalforeningen. Prosjektansatte tok utfordringen fra Universitetet i Agder (UiA) v/ Datalinjen- Multimediateknologi og design, da disse innbød private og offentlige bedrifter om forslag til relevante bacheloroppgaver for deres studenter høsten Vi foreslo å produsere en rekrutteringsvideo der Feviktun bo og omsorgssenter, Undervisningssykehjemmet for Aust Agder ble presentert spesielt, og der eldreomsorg som arbeidsfelt ble fokusert generelt med de utfordringer og muligheter som her finnes. Oppgaveforslaget vårt ble liggende i UiA`s oppgavetorg helt til året etter da tre studenter meldte sin interesse. Dette unge filmteamet har i løpet av prosjektets aller siste driftsmåneder skapt nye møter og dialoger mellom unge og eldre. Oppgaven / videoen skal være ferdig utarbeidet i juni

13 3.1. Samarbeid med Dahlske videregående skole Prosjektleder fikk delta i møte for undervisningsledere og teamkoordinatorer ved yrkesfagene ved Dahlske videregående skole, i prosjektets første driftsmåned. Elektro-, salg og samferdsel -, bygg -, bilmekaniker- og helsearbeiderfag var representert. Resultatet av dette første møtet ble en avtale om igangsetting av datakurs for eldre. (Som forberedelse hadde prosjektleder skriftlig formulerte forslag til samarbeid overfor tre av yrkesfaglinjene: helsefagarbeider -, salg og samferdsel- og elektrolinjen) Datakurs for eldre Salg og samferdsel hadde elevbedrift som ønsket et marked for sine tjenester. Å tilrettelegge for datakurs overfor målgruppen eldre ville gi elevene nyttig og relevant praksis under veiledning av lærer. Samarbeidsmøte ble avtalt, kursmateriell og markedsføring utarbeidet og tidspunkt for kursgjennomføring bestemt. På Feviktun fantes en gruppe pårørende som daglig, eller ukentlig, oppholdt seg på senteret. Blant våre frivillige medarbeidere fantes også interesserte kurskandidater i tillegg til at vi hadde ansatte som var klar for alderspensjon. Til sammen 13 pensjonister / unge eldre deltok på 4 kursdager. Som forklarende tillegg til vår kursbestilling overfor lærer og elevbedrift D-Data ble følgende formulert: Vi ønsker å starte datakurs for eldre / voksne med siktemål: Lære å åpne, lese, skrive . Bli kjent med noen aktuelle internettsider. Tenker at kursdeltagerne skal kunne tilbys veiledet praksis i fortsettelsen på vår internettkafe for eldre som vi planlegger å etablere. Det er altså ikke slik at den enkelte kursdeltager skal bli selvhjulpen og selvstendig for at vi skal kunne bli fornøyd med elevenes tilbud! Det viktigste for oss er at de unge klarer å gi kursdeltagerne inspirasjon og lyst til å prøve data, at de kjenner seg litt orientert i forhold til hvilke muligheter som finnes, og at de har glede av opplæringen / kurset! Ingen liten utfordring det heller. Dette er helt nye servicetiltak hos oss, men vi har tro på at det finnes et behov, og en framtid for slik tilrettelagt hjelp. Mange eldre kan oppleve styrkede kommunikasjonsmuligheter og samhold med sine pårørende via e-post, mindre opplevelse av isolasjon og fremmedgjøring. Minst like viktig er det at unge og eldre møtes i en ny og utvekslende samværsform. Kursdeltakerne har svært ulikt erfaringsgrunnlag og ønsker for kurset. Fint om dere kan stille med egen veileder overfor den enkelte kursdeltaker evt. en veileder til to. I løpet av denne kursperioden fikk Feviktun besøk av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og daværende nestleder i helse- og sosialkomiteen Rune Skjælaaen med journalister og representanter fra Grimstad kommunes Helse- og sosialutvalg. Dette gav oss særlige muligheter til å rette fokus på våre prosjektaktiviteter, og unge og eldre fikk spennende dialoger(vedlegg 7). Vårt ønske var å kunne tilby kurset på Feviktun, men tekniske problemer vedrørende installasjon av 13

14 det trådløse nettverket medførte så store forsinkelser at kurset ble flyttet til datarommet på Dahlske videregående skole. Lokalene var så veltilpasset våre deltakeres behov, at vi fortsatte denne ordningen også ved neste datakurs. Deltagerne fra første datakurs ble invitert sammen med Salg og samferdsels nye elevbedrift neste skoleår ifølge med lærer til Seniorsurfedag på Feviktun. Denne samlingen resulterte i ny bestilling av kurspakke, denne gangen fra elevbedriften IT- hjelpen. Det oppfølgende kurset hadde 11 deltagere og gikk over tre dager. Henviser her også til punkt Åpen nettkafe Elever fra Helsearbeiderfag på ukentlige turer med eldre Utfra fag- og timefordeling i det nye Helsearbeiderfaget ble vi orientert om at elevene skulle gjennomføre 9 timers prosjektrelatert undervisning (Prosjekt til fordypning), i løpet av sitt andre skoleår. Vi så en mulighet til å bidra med utforming av praksis og dermed kunne påvirke morgendagens helsearbeidere med vekt på holdninger, evner til kommunikasjon og samhandling. (jfr. Mål 2: Øke prosjektdeltakernes kunnskaper, ferdigheter, samt bevisstgjøre holdninger i forhold til hvordan skape meningsfulle fellesskap på tvers av generasjoner). Vi skrev i en henvendelse til skolen: Kan denne ideen vår være interessant: Tilrettelegge for en tilpasset alternativ praksis med hovedfokus på eldres ressurser, fremfor sykdomstegn og redusert mestring. Hva med å bevisstgjøre seg på ledsagerrollen ved å delta med eldre på sosiale og kulturelle opplevelser? Svar: Vi er i full gang med å planlegge Prosjekt til fordypning for VG2 Helsefagarbeideren og her trenger vi alle gode ideer og tanker. Resultatet kan leses på vår hjemmeside: 7.september startet sju elever fra den nye "Helsearbeiderutdanningen" i videregående skole sin praksis ved Feviktun. Etter skolereformen "Kunnskapsløftet" er hjelpepleierutdanningen og omsorgsutdanningen erstattet av Helsearbeiderfaget. Hver fredag og annenhver torsdag stiller disse unge jentene (hvor er guttene?) opp, for å delta ved sosiale og kulturelle aktiviteter. Bl.a. drar unge og eldre på tur med minibussen (dagsenterbussen) til ulike områder i vårt lokalmiljø. Siste tur gikk til Puntervold bedrift i Østerhus der alle fikk valgfri smaksprøve: eplesaft eller champagne. Videre planer er å besøke Aust Agder kulturhistoriske senter, ta turen med Kolbjørn tur / retur Hisøy - Arendal, og shoppingtur til Harebakken. Nå i januar 08 har elever og eldre utarbeidet standarder for hva som er den gode ledsager. (vedlegg 12: Standard for den gode ledsager) Dette praksistilbudet ble realisert over en halvårsperiode og avdekket et behov for trening i å bygge relasjoner. Nye ideer til praksis ble lansert overfor skolen / Praksis i nettkafeen : Eldres livserfaring / fortellinger med kulturhistorisk verdi kan bidra til spennende og lærerike samvær for unge som vokser opp i dagens teknologiske samfunn. Dette gir muligheter for å utvikle nye treffsteder mellom generasjonene. 14

15 Ved avsluttet datakurs skal Feviktuns egen "Nettkafe`" åpnes. Denne skal etter planen holdes åpen to dager pr. uke. (Torsdag og tirsdag / evt. fredag kl ). Nettkafeen skal være åpen for datakurs-deltakerne som kanskje trenger et sted å trene på sine nye ferdigheter. I tillegg ønsker vi å kunne tilby skrivehjelp / sekretærhjelp til eldre beboere og dagbrukere av Feviktun som vil kunne sende hilsener til sine pårørende via . (Kanskje også bilder, noen talemeldinger...). De eldres nettverk reduseres lett og isolasjon, ensomhet truer. De eldres impulser og muligheter til å vedlikeholde engasjement utenfor sin egen hverdagsverden reduseres (blir lett marginaliserende). Unge og eldre har få naturlige treffsted og mulighetene for innsikt i hverandres verden er begrenset. De unge som velger omsorgsyrker kan ha stor nytte av å oppleve samvær med eldre der deres ressurser fokuseres. Denne erfaringen tror vi vil kunne være holdningsdannende for både unge og eldre. Det trengs ikke særlige datatekniske kunnskaper for dette. Vi utformer greie prosedyrer og vektlegger at det er kommunikasjonen som er i fokus. Dette har klare relasjoner til teori ang. helhetlig menneskesyn, livskvalitet / trivsel, aktivisering og rehabilitering. Denne praksis ideen ble ikke realisert. (se pkt.4.2.) 3.2. Samarbeid med Fevik skole De synlige resultat av samarbeidet med Fevik skole før oppstart av vårt prosjekt: Årlige Lucia -tog Øvelse av nasjonalsanger og generalprøve før 17 mai I forbindelse med prosjekt Vi blar i minneboka ble det gjort et lokalhistorisk verkstedsamarbeid mellom 6. klassetrinn, frivillige medarbeidere og Feviktun. Tema var tidligere tiders Sommerturisme på Fevik. Det samarbeidet gav mersmak! Enhetsleder for Fevik skole støttet planer om utvidet samarbeid og deltok tidvis selv i arbeidsutvalget Etablering av Fevik kulturforum og søsterprosjektet gjennom Musikk i skolen MIS Fevik kulturforum ble etablert i mars 07 gjennom medlemskap i Musikk i skolen som er en av landets eldste musikkorganisasjoner. Musikk i Skolen vil fremme og støtte tiltak som bidrar til å gi barn, ungdom og voksne musikalsk og personlig utvikling. Musikk i Skolen skal videre arbeide for å skape forståelse for kunstens og kulturens betydning i det norske samfunn Ved hjelp av overskuddet fra Norsk tipping, bevilger staten årlig et betydelig beløp til fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Frifond ordningen gir tilskudd til lag og grupper som driver kulturaktivitet. For å få Frifond gjennom MIS er det viktig at Kulturforumet innfrir noen generelle kriterier så som: - gruppene som meldes inn i forumet må selv drive kulturaktiviteter i lokalmiljøet, utenfor skolens rammetimer, - i gruppene må 1/3 av medl. være under 26 år m.m. Følger man også opp visse pålagte forpliktelser og sender inn Frifonderklæring hvert år, vil man motta aktivitetstilskudd for de enkelte grupper (Vedlegg 19). 15

16 Fevik Kulturforum har altså sin forankring i skolen, men kan, og skal drive kulturaktiviteter utover skolens område. Forumets styre består av 8 representanter: 3 barn / unge, 2 lærere, samt enhetsleder ved skolen, 1 representant fra Kulturskolen og 1 representant fra Fevik kirke. Prosjektansatte ved Feviktun var deltagende i etableringsprosessen. Alle kulturfora som mottar Frifond grunntilskudd kan årlig også søke prosjektmidler til gjennomføring av særlige enkeltaktiviteter. I løpet av første prosjekthalvår ble det utformet søknad for etablering av søsterprosjekt ved Fevik skole. Også dette samarbeidende prosjektet fikk navnet Jo mere vi er sammen, og hadde sammenfallende tema: Utvikle møteplasser for eldre, barn og unge som fremmer kommunikasjon, kulturell utveksling og verdiformidling mellom generasjoner! Tidsplan for prosjektperioden - skoleåret 2007/2008. De to samarbeidende prosjekt fikk dermed tilrettelagte muligheter for samarbeid. Gjennom søsterprosjektet ønsket vi å kunne frigjøre noe arbeidstid for lærere med tanke på å planlegge og utprøve tiltak som kan inngå i en helhetlig plan og dermed styrke både barn og eldres utbytte. Søknaden ble innvilget i november 07. riktignok med et noe redusert budsjett i forhold til søknaden, men dette gav den nødvendige etableringshjelp. Andre prosjektår ble dermed et år med blomstrende kulturaktiviteter Vi hadde allerede markert starten på samarbeidet tirsdag 5.juni på Feviktun, i forbindelse med kulturuka Livsglede for eldre i Grimstad (Vedlegg 13) Husorkestergrupper deltar på Uka`s Hyggekveld I fellesstue for to av Feviktuns beboerenheter (14 eldre) ble det etablert en ukentlig sosial samling på kveldstid mellom klokka og ca Tiltaket var et samarbeid mellom Jo mere vi er sammen og ansatte som var under fagskoleutdanning i rehabilitering. Formålet med disse samlingene var: At beboerne igjen kan oppleve gleden ved å være oppe om kveldene. (Vi erfarte at beboerne gikk til sengs unaturlig tidlig og fikk dårlig søvnkvalitet gjennom natten At beboere, ansatte og pårørende får gode fellesopplevelser At unge og eldre møtes At ansatte får økt fokus på nærvær og miljøarbeidets betydning. Undervisningssykehjemmet utlyste Frie midler til igangsetting av små, lokale utviklingstiltak. Ansatte som var under fagskoleutdanning i rehabilitering søkte midler, fikk tilsagn, og kunne så 16

17 investere i Hjemmekinoanlegg som åpnet muligheten for å spille gamle plater med musikk fra svunne tider med god lydgjengivelse. Visning av gamle filmer og egne bilder ble også muliggjort. Uka`s Hyggekveld ble igangsatt februar 08. med grundige rammer som miljøregler, vertskaps- og ansvarsfordeling av oppgaver. Beboere, ansatte og pårørende ble integrert i planlegging og etablering av hyggekveldenes form og innhold. Som teoretisk grunnlag ble metoder fra Samuelsen Kunsten i samspill, fra ord til handling (2006) benyttet. I denne sammenhengen var det de Unge Husorkestergruppene ble invitert med. På Fevik skole startet kontaktlærer å motivere elevgrupper til å melde seg inn i Kulturforumet og igangsette øving av programinnslag med Feviktun som Kulturarena. 6 grupper med 3-5 elever startet ulike aktiviteter som sang, musikk, dans og noen også poesi. 6. og 7. klassetrinn fikk utfordringen. 12. februar hadde husorkestergruppene foreldremøte på Feviktun. 35 voksne møtte, fikk omvisning og orientering om tiltaket / tilbudet. Det ble opprettet kontaktpersoner for hver gruppe og gjort de nødvendige avtaler for igangsetting. I løpet av våren var Husmusikanter delaktige på Uka`s Hyggekveld 15 ganger. (se under nyhet I løpet av siste prosjekthalvår var Husmusikanter delaktige på Uka`s Hyggekveld 7 ganger. Det ble ført loggskjema for hver hyggekveld. Se evalueringsresultater under Kap Kunstgruppe lager utstillinger og kreativt verksted Å tilrettelegge for alternativ undervisning i formgivningsfaget, der elever og eldre sammen skaper kunstuttrykk ble planlagt og gjennomført høsten På vår hjemmeside står det å lese: Mandag 22. og tirsdag 23.september ble det skapt kunst på Feviktun under veiledning av kunstner Otoniel Herrera og etter inspirasjon fra H C Andersens eventyr "Den lille Havfrue". Kunstutstillingen åpnes tirsdag 14. oktober kl Velkommen innom! Fevik skole har tidligere stilt ut formingsprodukter på Feviktun til stor glede for eldre, ansatte og besøkende. Det nye nå var å skape kunstuttrykk sammen. Camilla fra biblioteket leste eventyret og satte fantasien igang. Otoniel (Otto) underviste om blanding av farger og om maleteknikker, og så startet den kreative prosessen. 2 klassetrinnet (15 elever) og deres lærer Else hadde to halve formingsdager sammen med de eldre. Nå skal Otto bruke noen ettermiddager på å finpusse produktene, og så inviterer vi til åpning av utstillingen som blir hengende til pryd og glede fremover høste og våren. I løpet av de to dagene med kunstverksted var noen eldre spesielt invitert til å delta. Alle beboere og besøkende var velkomne til å se og følge med som tilskuere i verkstedet. Tungata, Storstua og 17

18 dagsenteret var disse dagene omgjort til kunstverksted. Det sydet av kreativitet og liv disse to dagene og likedan på åpningen. Utstillingen består av to store bildetavler / materialtavler og et maleri i tillegg til en fotoutstilling fra verkstedsaktiviteten og en avkortet gjengivelse av H.C. Andersens opprinnelige eventyr. Utstillingen er ment å være permanent eller i alle fall langvarig. Kontaktperson for Kunstgruppa er formingslærer og har til sammen formidlet fire kunstutstillinger til Feviktun i prosjektperioden: Engleutstilling ved prosjektstart der elevene inviterte de eldre på Kunstvandring. Solsikkeutstilling høst og vinter Elevene betjente selv utstillingen og deltok ved den offisielle åpningen av Undervisningssykehjemmet for Aust Agder 5.desember 07. Kunstverksted og utstilling som nevnt i tekst. Kunst til trivsel og sansestimulering på boenhet for personer med lidelsen aldersdemens. Kontaktlærer har tilbudt ulike klassetrinn muligheten for å benytte Feviktun som sitt kunstgalleri. Vi har investert i egne frittstående oppslagsvegger for dette formål Huskestue et fortellerverksted med filmproduksjon Prosjektets kontaktperson for eldre beboere i Omsorgsboligene, naboer til Feviktun, hadde formidlet ideen om å invitere til mimregrupper, og foreslo å kalle samlingene for Huskestuer. Som sagt så gjort: Vi inviterte sju ressurssterke eldre kvinner til to samlinger, og temaet som ble valgt var - Hva preget 50-tallets dagligliv for kvinner og barn? (Vedlegg 20) Programmet for Huskestuene ble laget: Første samling: Elever fra 6. trinn intervjuer kvinnene utfra temaet. Elevene samlet inn kunnskap om familie- og samfunnsstrukturer fra den historiske perioden (Vedlegg 21). De laget spørsmål til intervju, en egen liten utstilling og fordelte oppgavene som fotografering, referat, intervjuer etc. Kvinnene bladde i sin egen mentale minnebok, og fortalte de unge. Tidsrammen for samlingen ble spontant utvidet på initiativ fra elevene da kvinnene viste seg å ha mye interessant å bidra med. Andre samling: På Aust Agder Kulturhistoriske senter hadde de utstillingen Eva s klær med moter og filmklipp fra dagliglivet i sørlandsbyene. De eldre kvinnene og elevene dro sammen til utstillingen der de ble gitt omvisning, orientering og fikk muligheter til å fortsette samtalen mellom de unge og de eldre i utstillingslokalet. Museets ansatte hadde interessante historiske bidrag å supplere med. En egen avdeling med bruksgjenstander fra etterkrigstiden ble vist som en spennende historiske bakgrunn for 50-tallets 18

19 dagligliv. Det ble en annerledes og engasjerende historietime for de unge og en spesiell huskestue for de eldre kvinnene. Da elevene ble invitert til Huskestuesamlinger, ble de forespeilet å være med å lage film. Invitasjonen ble lansert i 6.trinn og interesserte fikk melde seg. Det måtte skje ved loddtrekning ettersom interessen var stor. Filmen skulle bli en digital fortelling om nettopp: Dagliglivet for kvinner og barn på 50-tallet. To Huskestuer var altså planlagt, men de måtte utvides: Vi hadde filmet museumsbesøket med hjelp fra lærer med spisskompetanse. Det ble bestemt at de unge skulle gjøre hjemmebesøk med filmkamera hos noen av kvinnene og utvide spørsmålene om dagliglivet på 50-tallet. Elevene fikk være med i lærerens eget lille filmstudio og klippet filmen sammen. En avkortet utgave av filmen kan sees på vår hjemmeside. Eldre og unge, medelever, husmusikanter, foreldre, pårørende og andre interesserte var samlet til filmpremiere på forsommeren Elever og lærere leverer utdrag av skolens oppsettinger på Feviktuns egen scene I løpet av prosjektperioden har Fevik skole, Fevik barnehage, Fevik kirke og Grimstad kulturskole presentert små forestillinger med vekt på musikk, drama / skuespill, dans, trylleshow, moteoppvisning etc. Vi ser at de gangene barna presenterer sang / musikk, får de rikelig applaus og dermed kontakt med de eldre i publikum. Høytalerutstyret vårt er rimelig bra. Når de derimot leverer mer visuelle produksjoner blir responsen fra de eldre sparsom,og dermed får de unge en litt flau opplevelse. I neste omgang får de eldre et ensidig sang og musikktilbud. Vi har vel alle opplevd å sitte i en gymsal og se skuespill på enkelt forhøyet podium der framme et sted. Hos oss på Feviktun har vi ikke engang kunnet tilby podium, men forestillinger rett på gulvnivå. Med dårlig syn og konsentrasjonsevne kan det vanskelig bli noen suksess. Heller ikke har det fremmet verdiformidling og kommunikasjon mellom generasjoner slik undertittelen i vårt prosjektnavn lyder. I denne virkeligheten var det at vi fant det viktig og nødvendig å investere i litt utstyr som skulle kunne kvalitetssikre de eldres kulturopplevelse og fremme verdiformidling og kommunikasjon. Scene ble laget og montert i senterets egen Storstue der den står permanent. Scenebelysning ble montert for å kunne forsterke fokus, gi de eldre den eksklusive forestillingsopplevelsen, og de unge en reell opplevelse av å være utøvende kulturformidler. 19

20 Vårt aller siste prosjekttiltak i løpet av den toårige prosjektperioden var besøket av 4. og 7. klassetrinn på scenen den 15.desember Da fikk de eldre høre og se utdrag fra Fevik skoles Alf Prøysen Kabaret. Begeistringen var stor hos publikum. 3.3.Samarbeid med Grimstad kulturskole Grimstad kommunale kulturskole gir tilpasset undervisning til barn og unge på alle alderstrinn fra småbarn til ungdom i videregående klassetrinn. Kulturskolen gir opplæring i ulike kunst- og kulturfag. Kulturskolen gir i dag tilbud til 400 elever. Fruktene av dette nyter lokalsamfunnet godt av i mange sammenhenger. Kommunen er i startfasen på tverrfaglig samarbeid mellom skole og kulturskole: Helhet skole og kultur. En slik ordning vil gi et bredere tilbud i nærmiljøene. Elevenes deltakelse på utstillinger og på små og store konserter er en naturlig del av aktiviteten Månedlige minikonserter og allsang I slutten av vårt første prosjekthalvår var vi klare til å invitere flere aktører med som samarbeidspartnere. Rektor ved kommunens Kulturskole ble kontaktet og forespurt om prosjektsamarbeid. Allerede i slutten av første prosjektår var modellen for Kulturskolens besøk planlagt og prøvd. I løpet av andre prosjektår har lærere og elever fra Kulturskolen besøkt Feviktun hver måned med unntak av skolerutens ferier. Når Kulturskolen kommer og det blir Minikonsert og allsang fylles Storstua med forventningsfulle eldre. Konsertene varierer med ulike instrumentale innslag av elevene. Også lærerne gir gjerne et eget konsertinnslag som virkelig kan by på musikalske perler. Nylig investerte vi i sangbøker med stor skrift og et sang repertoar som er midt i blinken for eldre og unge. Kulturskolens rektor har vært deltager i prosjektets styringsgruppe fra desember Samarbeid med Fevik barnehage Fevik barnehage ligger 10 minutters gange fra Feviktun, og spaserturen derfra er altså en grei formiddagstur for barnehagens små og større barn. 20

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Prosjekt 8-84-3212 Aktivitetsvenn for hjemmeboende med demens i Stavanger Finansiert av Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Bakgrunn Prosjekt Aktivitetsvenn

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Sluttrapport Café Fontene

Sluttrapport Café Fontene Sluttrapport Café Fontene Drammen 21.01.16 Et av våre medlemmer lager kunstmaleri på Café Fontene 1 Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Sammendrag Side 3 Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet/målsetting Side

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Spørsmål 1. Hvilken nytte har du hatt av å delta i fagnettverket? 2. Hvilken nytte har

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Rammeplan. for. skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole

Rammeplan. for. skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole Rammeplan for skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole Innledning Lyngdal Kristne Grunnskole sin visjon er å fostre unge mennesker med sunne, bibelske karaktertrekk i deres liv, samt utruste

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Årsplan 01 017 i valgfaget Innsats for andre 8. - 10. klasse timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik Norges Astma- og Allergiforbund Forord Sør-Varanger Astma- og Allergiforening har med

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01//0435 Prosjektnavn: En annen virkelighet Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi ved psykoselidelser er en 30 minutters

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom Prosjektnr: 2013-3-377 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Fremtidige utfordringer

Fremtidige utfordringer Fremtidige utfordringer Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr.: 2008/1/0418. Manglerud Frivillighetssentral. Norsk Folkehjelp Oslo

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr.: 2008/1/0418. Manglerud Frivillighetssentral. Norsk Folkehjelp Oslo SLUTTRAPPORT Prosjektnr.: 2008/1/0418 Prosjekt: Cafe X Forebygging Manglerud Frivillighetssentral Norsk Folkehjelp Oslo Forord: Prosjektet Cafe X er rettet mot mennesker med psykiske lidelser i Manglerud

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Dette er mitt liv. Barneskoleelever lager minnebok sammen med beboere på sykehjem

Dette er mitt liv. Barneskoleelever lager minnebok sammen med beboere på sykehjem Barneskoleelever lager minnebok sammen med beboere på sykehjem Sluttrapport til Extrastiftelsen på området Forebygging for 2013 og 2014 et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo/St.Halvardshjemmet

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Rammeplan for SFO i Enebakk

Rammeplan for SFO i Enebakk Rammeplan for SFO i Enebakk Et sted der barna gjerne vil være 2016-2020 Innhold 1. FORMÅLET...3 2. OVERORDNEDE MÅL OG VERDIGRUNNLAG...3 SFO skal:...3 Verdigrunnlag...3 SFO kjennetegnes:...3 På SFO arbeider

Detaljer

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Bakgrunn England: Improvement Foundation Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Norge: Pensjonistforbundet + Kunnskapssenteret og Sandefjord kommune Lyst på livet til Norge Pilotprosjekt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT «Hurtigtaster og andre lure tips og triks» Virksomhetsområde Rehabilitering Prosjektnummer 2011/3/0180 Prosjektnavn Hurtigtaster og andre lure tips og triks. Søkerorganisasjon

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0280 Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst Søkerorganisasjon: Forord MUV Mestring, Utvikling og Vekst er et sett av aktiviteter

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Meningsfull aktivitet og aktiv alderdom. Hadsel

Sluttrapport for prosjektet. Meningsfull aktivitet og aktiv alderdom. Hadsel Sluttrapport for prosjektet Meningsfull aktivitet og aktiv alderdom Hadsel 2011-2012 Forord Prosjektet Meningsfull aktivitet og aktiv alderdom har gått ut på å etablere erindringsrom i de to sykehjemmene

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer