Skattekonkurranse nordiske regimer og reaksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattekonkurranse nordiske regimer og reaksjoner"

Transkript

1 Seminarer Oslo 2000 økonomisk generalrapport Skattekonkurranse nordiske regimer og reaksjoner Bjart Holtsmark Økonomisk generalrapport til Nordisk skattevitenskapelig forskningsråds seminar november Bakgrunn og sammendrag Danmark, Finland, Norge og Sverige skiller seg i OECD-sammenheng ut ved å bruke en spesielt høy andel av bruttonasjonalproduktet til overføringer og tilbud av sosiale tjenester. Dette nødvendiggjør et skattenivå som ligger godt over gjennomsnittet for OECD, jf. figur 1. Samtidig gjennomfører en rekke europeiske land mer eller mindre omfattende skattereformer som blant annet innebærer et redusert skattetrykk. Årets seminar i regi av Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd setter fokus på skattekonkurranse. Spørsmålet er om utviklingen i retning av friere bevegelse av arbeidskraft og kapital over landegrensene gir myndighetene i de ulike land mindre handlingsrom i skattepolitikken. Vil land som pålegger kapital eller arbeidskraft spesielt høye skatter, i økende grad risikere at skatteobjektene søker seg til andre land? Kan man få en skjerpet konkurranse mellom land om å ha de gunstigste skattereglene? Disse spørsmålene er behandlet i de økonomiske nasjonalrapportene. I det følgende skisseres litt nærmere hva som er problemstillingene i disse rapportene og i hvilken retning de konkluderer. Det sentrale spørsmålet er om det høye skatte- og avgiftsnivået i de nordiske land lar seg opprettholde og evt. øke for å finansiere et voksende antall alderspensjonister i de nærmeste tiårene. Eller må det nordiske skatte- og avgiftsnivået ned på et nivå som er mer normalt i OECD-sammenheng for å unngå at arbeidskraft og kapital flytter ut eller at skattebasene i de nordiske land svekkes på andre måter? Det svenske Riksskatteverket har i en omfattende utredning, som ble presentert i sommeren 2000, konkludert med at Sverige vil bli tvunget til å tilpasse sitt skattesystem i betydelig grad for å møte den nye situasjonen, jf. Riksskatteverket (2000). I denne rapporten hevdes det at Sverige uansett ikke vil være i stand til opprettholde dagens skattenivå. Riksskatteverket mener at selv med uendrede regler og satser vil skatteprovenyet falle raskt i de kommende årene som følge av at skatteyterne gjennom internasjonaliseringen får nye muligheter til å tilpasse for å unngå skatt. Både arbeidskraft og kapital er i prinsippet mobile skattekilder. I alle land er det arbeidsinntekter som Side 1 af 8

2 utgjør den sentrale skattebasen. Når det gjelder arbeidskraften, er beskatningen gjennomgående hardere i Norden enn det som er vanlig for øvrig i Europa og OECD. Samtidig står arbeidstagere i Norden i prinsippet fritt til å ta lønnet arbeid i det meste av Europa, en frihet de fleste ikke hadde for få år siden. Spørsmålet som reiser seg, er om dette er en situasjon som er opprettholdbar, eller om de høye skattesatsene i Norden vil føre til at skattegrunnlaget undergraves ved at arbeidskraft flytter fra de nordiske land til land med lavere effektiv skattlegging av arbeidsinntekter. Realistisk sett er det den godt betalte og spesielt produktive arbeidskraften, gjerne med kompetanse innenfor ny teknologi, som vil ha de største muligheter til å flytte til land med mer gunstige skatteregler. Alle de økonomiske nasjonalrapportene understreker at arbeidskraften hittil har vært lite mobil mellom land. Dette taler for at det også i fremtiden vil være mulig å opprettholde den strenge effektive beskatningen av arbeidskraften i Norden, selv om ingen av rapportene trekker helt entydige konklusjoner her. Muligens er det uansett viktig å sette hovedfokus på kapitalbeskatningen. Den liberalisering av kapitalbevegelser som har funnet sted i de senere år, har gjort kapitalen svært mobil over landegrensene. Det er derfor viktig å kunne konstatere at Norden ikke skiller seg like sterkt ut i retning av en hard beskatning av kapital. Resten av denne rapporten er organisert som følger: I neste avsnitt redegjøres kort for to sentrale teoretiske innfallsvinkler til skattekonkurranse. I tredje og fjerde avsnitt går vi så litt nærmere inn på noen sentrale kjennetegn ved skattesystemene i de nordiske land og mål på effektiv beskatning av arbeidskraft og kapital. I femte avsnitt trekkes frem noen ulike momenter fra de økonomiske nasjonalrapportene, mens sjette avsnitt konkluderer. 2. Skattekonkurranse et gode eller et onde? Økonomisk teori gir i første rekke to ulike innfallsvinkler og konklusjoner vedrørende skattekonkurranse. Den ene innfallsvinkelen forteller oss at skattekonkurranse er velferdsgenererende, fordi den skaper et press i retning av å effektivisere offentlig sektor. Denne tilnærmingsmåten finner naturlig nok god forklaringskraft i byråkratiteorien, jf. Niskanen (1971). I denne teorien legges det vekt på at byråkratiet kan ha en egeninteresse i å blåse opp offentlige budsjetter for å kunne tilfredsstille egne ønsker om høyere lønn, sikre arbeidsplasser samt makt og innflytelse. Byråkratiets påvirkning medfører med andre ord ineffektiv bruk av ressurser i offentlig sektor. I en slik situasjon vil det være gunstig med motkrefter som gjør det problematisk å øke skattenivået. Skattekonkurranse kan utgjøre en slik motkraft som fremtvinger en mer effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Det andre utgangspunktet forteller oss at skattekonkurranse bringer myndighetene i de ulike land inn i en spillsituasjon som har visse likhetstrekk med spillsituasjonen kjent som fangenes dilemma : For å tiltrekke seg verdifull kapital og arbeidskraft, kan myndighetene i det enkelte land redusere sitt skatte- og avgiftsnivå. Velger land A en slik strategi, må land B svare med tilsvarende mottrekk for å unngå at mobile skattegrunnlag flytter til land A. Omvendt vil land A bli påvirket av land B sitt valg av skattepolitikk. Teorien forteller oss at i dette spillet vil det være en likevekt karakterisert ved lavere skatte- og avgiftsinntekter og færre offentlige tjenester enn det som i utgangspunktet ville vært optimalt. Denne tilnærmingsmåten gir altså som konklusjon at fri mobilitet av kapital og arbeidskraft fører til at myndighetene i det enkelte land må ha en mindre offentlig sektor enn det som isolert sett ville vært fornuftig. Poenget her er at det ikke vil være mulig å sette et skatte- og avgiftsnivå som er så høyt som ønskelig, fordi det vil føre til at kapital og arbeidskraft strømmer til land med mer lempelige skatteregler. Fra økonomisk teori er det velkjent at konkurranse normalt skal stimuleres. Men samtidig gir teorien oss Side 2 af 8

3 mange eksempler på at konkurranse kan ha uheldige konsekvenser, og derfor også må reguleres og begrenses. Slik er det også med skattekonkurranse: Skattepolitikken i andre land legger begrensninger på mulighetene for å finansiere offentlige utgifter gjennom skatteøkninger. Det er ikke entydig negativt. Den disiplinerende virkningen av at myndighetenes handlingsrom blir mindre, kan være gunstig. Myndighetene kan gjennom skattekonkurransen også bli tvunget til å effektivisere offentlig sektor og til ikke å iverksette svakt funderte offentlige tiltak. På den annen side kan begrensningene i handlingsrommet hindre finansiering av samfunnsøkonomisk lønnsomme offentlige tiltak. De to nevnte tilnærmingsmåtene til skattekonkurranse reflekterer ulike syn på hvordan samfunnet fungerer. Det er imidlertid ikke nødvendig å avvise den ene tilnærmingsmåten for å godta den andre. Tvert imot. Begge utgangspunkt har noe viktig å fortelle oss. Vi kan derfor ikke sette en entydig positiv eller negativ merkelapp på skattekonkurranse. Flere aspekter ved skattekonkurranse er for øvrig ikke inkorporert i den nevnte litteraturen. Schjelderup (1998) understreker at det ikke er analysert i hvilken grad offentlig sektors forbruk og investeringer kan bli stimulert av skattekonkurranse fordi for eksempel offentlig infrastruktur kan være viktig for å tiltrekke seg både kapital og arbeidskraft. Tas dette inn i de nevnte analysene, er det ikke sikkert at man kan konkludere med at skattekonkurranse gir et redusert offentlig tjenestetilbud. Som pekt på innledningsvis, kan det se ut som om de nordiske land finner det riktig å ha et høyere nivå på sosiale sikkerhetsnett og tjenestetilbud enn andre land. Her kan man altså snakke om preferanseforskjeller. Det kan komme til å vise seg at fri mobilitet av kapital og arbeidskraft skaper spesielle problem for land med slike preferansemønstre som man finner i Norden: Skattekonkurransen kan på sikt tvinge frem et felles skatte- og avgiftsnivå. Dette trenger ikke være et problem for land med preferanser for en liten offentlig sektor og et lavt skatte- og avgiftsnivå. Det ligger i spillsituasjonens natur at det mest trolig nettopp er de sistnevnte landenes preferanser som setter det felles skatte- og avgiftsnivået som utgjør likevekten i noe som ligner på den ovenfor beskrevne spillsituasjonen. Taperlandene kan da bli land som de nordiske, med preferanser for omfattende offentlige overføringer og sosiale tjenestetilbud. Skal vi på den annen side ta byråkratiteorien alvorlig, trenger imidlertid ikke offentlig sektors sterke ekspansjon i Norden være uttrykk for et felles preferansemønster for befolkningen i disse landene. Situasjonen i de nordiske land kan derimot være resultatet av et sterkt byråkrati som av en eller annen grunn har fått spesielt godt gjennomslag for sine interesser. I den grad det er tilfellet kan en tiltakende skattekonkurranse være kjærkomment. Den tyske økonomen Hans Werner Sinn har pekt på et annet aspekt ved skattekonkurranse som er av spesiell relevans for de nordiske land: Land som har godt utbygde sosiale sikkerhetsnett og sosiale stønadsordninger, kan komme til å tiltrekke seg innbyggere som er netto stønadsmottakere, dvs. at de mottar mer i stønader enn de bidrar med til fellesskapet. Et eksempel på slik innflytting er fattige pensjonister som flytter for eksempel fra Sør-Italia til Sverige for å dra nytte av gunstigere pensjons- og helseordninger i Sverige, jf. Schjelderup (1998). 3. Noen kjennetegn ved beskatning i Norden Figur 2 viser nivå og sammensetning av skatteprovenyet i de nordiske land samt en del andre OECDland. Det er allerede påpekt at nivået i Norden er relativt høyt. Som det også er påpekt i den danske Side 3 af 8

4 nasjonalrapporten, viser imidlertid figuren klart hvor viktig beskatning av arbeidsinntekter og forbruksbeskatning er for det samlede provenyet. I alle land som er inkludert i figuren, ser vi at beskatning av formue, eiendom og kapital til sammenligning spiller en mindre sentral rolle for skatteprovenyet. Det er et relativt markert trekk at beskatning av formue og eiendom spiller en spesielt liten rolle i de nordiske land. I første rekke henger dette sammen med at det ikke er sterke tradisjoner for høye eiendomsskatter i Norden. I Storbritannia, Japan og USA spiller eiendomsskatter en større betydning, noe som er relevant i sammenheng med skattekonkurranse ettersom eiendom er en immobil skattekilde. Figur 2 kan ellers lett etterlate et inntrykk at Norge har en relativt høy beskatning av kapital sammenlignet med de øvrige land som er inkludert i figuren. Det er imidlertid generelt sett feil. Som vi skal komme tilbake til, har ikke Norge en spesielt høy skatt på kapitalinntekter. For å trekke inn mest mulig av grunnrenten, har imidlertid Norge en særskatt på 50 prosent på avkastning av petroleumsvirksomhet i den grad avkastningen går utover normal avkastning av den investerte kapitalen. Denne særskatten kommer på toppen av den generelle inntektsskatten på 28 prosent. Det høye provenyet fra selskapsskatt i Norge skyldes i stor grad det betydelige provenyet fra denne særskatten. En slik høy særskatt kan myndighetene tillate seg å pålegge petroleumsvirksomheten, da den vanskelig lar seg flytte utenlands. Beskatningen av petroleumsvirksomheten i Norge kan for øvrig komme til å gjennomgå en viss omlegging, da et offentlig nedsatt utvalg har anbefalt visse endringer som vil bidra til at man trekker inn deler av grunnrenten på en måte som gir reduserte effektivitetstap og unndragelsesmuligheter. Som påpekt i den norske rapporten, gir petroleumsvirksomheten Norge en beskyttet posisjon i skattekonkurransen, da landet her har en meget lønnsom grunnrentebasert næring som gir vesentlige bidrag til å finansiere offentlig sektor i Norge. Ved utgangen av 2000 vil om lag 400 milliarder NOK være plassert på oljefondet. Dette fondet er tenkt å skulle være en buffer mot fremtidige skatteøkninger i Norge. Dersom oljeprisen holder seg på et høyt nivå vil denne bufferen bli betydelig. De norske olje- og gassinntektene ventes imidlertid å falle relativt raskt etter 2010, i en periode da de store etterkrigskullene blir pensjonister. I norsk makroøkonomisk planlegging legges det til grunn at oljefondet på ingen måte vil være tilstrekkelig til å dekke opp for de store finansielle utfordringer som den norske stat da vil stå overfor. Den norske nasjonalrapporten berører dette emnet med en omtale av generasjonsregnskapsanslag for en rekke land. Som understreket i den norske rapporten, er imidlertid denne typen beregninger beheftet med såpass stor usikkerhet, at det er betydelig fare for at de tegner et galt bilde. 4. Effektiv beskatning av arbeid og kapital Den danske nasjonalrapporten presenterer EU-kommisjonens beregninger av effektiv skatt på forbruk, kapital og arbeidsinntekter etter en metode introdusert av Mendoza m. fl. (1994). I beregningene er skatteprovenyet splittet opp i skatt på kapitalinntekter, arbeidsinntekter og forbruk. Dernest er provenyet delt med de respektive skattebasene. De mørke stolpene i figur 3 representerer de effektive skattesatsene på arbeidsinntekter slik de er Side 4 af 8

5 presentert i den danske nasjonalrapporten. I henhold til disse tallene er den effektive beskatningen av arbeidsinntekter på nordisk nivå både i Tyskland og Belgia, og Frankrike ligger ikke langt etter. Metoden for beregning av effektive skattesatser som ble benyttet her, kalt Mendoza-metoden, er imidlertid beheftet med en del usikkerhet. Det er nemlig en god del problemer med å skille splitte inntekter opp i kapitalinntekter og arbeidsinntekter. Figur 3 viser derfor også effektive skattesatser beregnet av OECD etter en revidert Mendoza-metode, jf. OECD (1999). Vi kan legge merke til at med OECDs beregningsmetode forsterkes til en viss grad inntrykket av et høyt skattetrykk i de nordiske land, men endret beregningsmetode endrer ikke hovedtrekkene ved bildet. Tilsvarende presentasjon finner vi for kapitalbeskatningen i figur 4. Generelt sett skiller ikke de nordiske land seg like sterkt ut når det gjelder høy kapitalbeskatning. Norge og Finland har lav effektiv kapitalbeskatning sammenlignet med andre OECD-land. For Finlands vedkommende er dette resultatet litt avhengig av beregningsmetoden. Med OECD-beregningene kommer Finland gunstigere ut enn med EU-kommisjonens beregninger. Sverige og Danmark ligger uansett beregningsmetode i det øvre skikt. For øvrig ser vi at spesielt USA og Japan kommer meget ulikt ut avhengig av beregningsmetode. De store forskjellene her illustrerer hvor vanskelig det er å beregne effektive skattesatser for kapitalinntekter. Hvor vanskelig dette er, avhenger av det enkelte lands skattesystem. Figur 5 viser tall for effektiv beskatning av arbeidsinntekter dersom man legger til grunn at nettoinntektene anvendes til forbruk i hjemlandet og at de indirekte skattene som dermed betales også i praksis er å betrakte som skatt på arbeid. Beregningsmetoden kan illustreres med Sverige som eksempel: En gjennomsnittlig svensk arbeidstager vil, med en skattesats på 51,3 prosent (EU-kommisjonen), sitte igjen med 48,7 prosent av inntektene han har generert gjennom sitt arbeid. Den gjennomsnittlige skatten på forbruk i Sverige er av EU-kommisjonen anslått til 28 prosent. 28 prosent av 48,7 er 13,6. Men når svensken anvender sin nettoinntekt til forbruk vil altså ytterligere 13,6 prosent av brutto arbeidsinntekter gå til skatt på dette forbruket. Samlet betaler altså svensken 64,9 prosent av arbeidsinntekter i skatt i den grad de anvendes i Sverige. Når vi beregner effektiv beskatning på denne måten, ser vi at Tyskland og Belgia faller nedover på listen over høyskatteland, og de nordiske land skiller seg ytterligere ut. Fordi indirekte skatter er relativt høye i Norge, kommer det også her tydeligere frem at den effektive beskatningen av arbeidskraft er høy også i Norge. 5. Hvilke konsekvenser har skattekonkurransen? I alle de fire nasjonalrapportene fokuseres det naturlig nok på at skatte- og avgiftsnivået er høyt i de nordiske land. Verken den norske, finske eller danske rapporten trekker av den grunn sterke konklusjoner om at det vil bli nødvendig å redusere dette nivået. Alt i alt etterlater kanskje disse rapportene et inntrykk av at skattekonkurranse i alle fall ikke umiddelbart ser ut til å presse frem omfattende endringer i de nordiske lands skatte- og avgiftspolitikk. Spesielt den danske rapporten understreker behovet for mer empirisk forskning før man vil trekke sterke konklusjoner. Den svenske nasjonalrapporten går derimot kanskje litt lenger enn de tre andre rapportene i å trekke konklusjoner i retning av at det er nødvendig allerede nå å redusere det generelle skattetrykket i hvert fall i Sverige. Side 5 af 8

6 Når det gjelder beskatning av arbeidskraft, har det vært reist spørsmål om hvorvidt den sterke beskatningen i de nordiske land vil føre til at spesielt verdifull og produktiv arbeidskraft er relativt mobil og derfor vil søke seg til land med lavere skatte- og avgiftsnivå. Alle de økonomiske nasjonalrapportene understreker at det hittil har vært svært liten mobilitet av arbeidskraft over landegrensene. Den danske rapporten peker på at selv innenfor EU er arbeidskraftens mobilitet på tvers av landegrensene fortsatt ytterst begrenset. Språkbarrierer, kulturelle forskjeller samt ikke minst tilhørighet til familie, venner og oppvekstområde ser alt i alt ut til å overskygge de økonomiske gevinstene av migrasjon. Øst-vestmobiliteten er imidlertid et unntak. Her ser det ut til at de økonomiske fordelene med å flytte til EU er så store at de nevnte barrierer overstiges. Den finske nasjonalrapporten konkluderer med at man må regne med at arbeidskraftmobiliteten øker i årene som kommer. Innføringen av felles valuta i EU og den generelle internasjonaliseringen av næringslivet trekkes frem som viktige drivkrefter her. Som et trekk i den forbindelse har Finland allerede innført skattelettelser for utenlandske personer med nøkkelposisjoner. Den danske rapporten peker på at forskjeller i skattenivå og nivå på sosiale ytelser gir betydelige insentiver for migrasjon, uten at det dermed trekkes sterke videre konklusjoner. Når det gjelder mobiliteten av kapitalen som skattegrunnlag, skiller den danske rapporten mellom to typer effekter av selskapsskatt: 1) skattenes virkning på virksomhetslokalisering 2) skattenes virkning på plassering av multinasjonale selskapers overskudd Når det gjelder 1) er det kompliserte funksjoner av formelle skattesatser og avskrivnings- og inflasjonskompensasjonsregler mv. som legger grunnlaget for adferden. Empiriske undersøkelser viser signifikante effekter på lokalisering, jf. Devereux og Griffith (1998). Den danske rapporten konkluderer likevel med at alt i alt er den empiriske litteraturen på feltet ikke omfattende nok. Det er lite empiri som kan si noe om hvor følsom investeringer og virksomhetslokalisering, plassering av finansformue og income shifting er for forskjeller i skattenivå mellom land. Når det gjelder 2), er det de formelle skattesatsene som er avgjørende. Den svenske og den danske rapporten legger spesiell vekt på denne typen skattekonkurranse, som også er behandlet i Hines (1999). Det er ingen tvil om at kreativ internprising i flernasjonale selskaper gir store muligheter for å vri seg unna skatt. Den svenske rapporten peker dessuten på mulighetene for å anvende derivater og finansielle instrumenter for å unngå å betale skatt i land med høye formelle satser. Den norske og den svenske rapporten legger ellers begge vekt på at skattekonkurransen kan gjøre det vanskeligere drive fordelingspolitikk gjennom den skattepolitikken, fordi høy internasjonal mobilitet er knyttet til høye inntekter. Den svenske rapporten snakker om de fire F er, Fastigheter, Fattigt Folk och Föda som de minst mobile skattekildene som kan bli rammet hardt når de mer mobile skattekildene klarer å tilpasse slik at deres skatt reduseres. 6. Konklusjoner Skattekonkurranse kan betraktes som både gunstig og ugunstig. På den ene siden kan skjerpet skattekonkurranse tvinge myndighetene til å effektivisere offentlig sektor. Men på den annen side kan skattekonkurranse innebære et spill som bringer landene inn i en likevekt som gir et uheldig lavt nivå på Side 6 af 8

7 offentlige utgifter. Fokus i de økonomiske nasjonalrapportene har imidlertid ikke vært hvorvidt skattekonkurranse er noe vi liker eller ikke. Derimot har rapportene fokusert på spørsmålet om hvorvidt det faktisk skjer en tiltagende skattekonkurranse som innebærer sterkere begrensninger på de nordiske lands handlingsrom i skatte- og avgiftspolitikken. Andersson (2000) går kanskje lengst i å trekke konklusjoner om at problemet er påtrengende og at det krever mottiltak nå. Andersson begrenser imidlertid sine konklusjoner til å gjelde Sverige, som vi har sett har et relativt høyt skattenivå i internasjonal sammenheng og som også til dels ligger over andre nordiske land. For øvrig etterlater de fire rapportene et felles inntrykk av at det er usikkert hvor mobil kapital og ikke minst arbeidskraft er. Hittil har arbeidskraftmobiliteten vært liten selv innenfor EU. I og med at arbeidsinntekter utgjør det sentrale skattegrunnlaget i alle land, er det avgjørende i hvilken grad arbeidskraften blir mer mobil i fremtiden. Her etterlater rapportene mange ubesvarte spørsmål. Kapital er uten tvil mer mobil enn arbeidskraft, og det er empirisk grunnlag for å si at skattenivå har avgjørende betydning for lokalisering av virksomhet. Men også her er skattenes virkninger ikke klare. Flere av rapportene er imidlertid entydige omkring multinasjonale selskapers muligheter for å redusere skatteinnbetalingene i land med høye formelle satser blant annet ved hjelp av internprising. Med økende internasjonalisering og nye typer flernasjonale selskaper som utnytter nye teknologiske muligheter, kan dette bli et økende problem for skattemyndighetene i de nordiske land. Referanser Andersson, K. (2000): Svensk ekonomisk nationalrapport. Autio, S., E. Liljeblom og M. Punakallio (2000): Finsk økonomisk nationalrapport. Devereux, M. P. og R. Griffith (1998): Taxes and the location of production: evidence from a panel of US multinationals. Journal of Public Economics 68, Hines Jr., James R (1999): Lessons from Behavioral Responses to International Taxation. National Tax Journal, Mendoza, E., A. Razin og L. Tesar (1994): Effective Tax Rates in Macroeconomics. Cross-country Estimates of Tax Rates on Factor Incomes and Consumption. Journal of Monetary Economics 34, Nielsen, S. B. og P. Schou (2000): Økonomisk nationalrapport for Danmark. Niskanen, William A, Jr. (1971): Bureaucracy and the Representative Government. Chicago Aldine. OECD (1996): Employment Outlook. OECD (2000): Average Effective Tax Rates on Capital, Labour and Consumption. Side 7 af 8

8 DAFFE/CFA/WP2(2000)1. Riksskatteverket (2000): Vår förvaltning år 2010 i globaliseringens spår. Rapport från Framtidsprosjektet, etapp 2-3. Schjelderup, Guttorm (1998): Konsekvenser av økt kapitalmobilitet for den nasjonale beskatningen. Nordisk skattevitenskapelig forskningsråds skriftserie nr. 36. Wærness, E. (2000): Skattekonkurranse implikasjoner og reaksjoner. Norsk økonomisk nasjonalrapport. Side 8 af 8

Skatt, næringspolitikk og globalisering. Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007

Skatt, næringspolitikk og globalisering. Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007 Skatt, næringspolitikk og globalisering Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007 Om skatte- og avgiftsopplegget Det er svært små endringer i skatte- og avgiftsopplegget

Detaljer

Skatt og verdiskaping Scheelutvalgets forslag. Michael Riis Jacobsen, Skogforum 9.12.14

Skatt og verdiskaping Scheelutvalgets forslag. Michael Riis Jacobsen, Skogforum 9.12.14 Skatt og verdiskaping Scheelutvalgets forslag Michael Riis Jacobsen, Skogforum 9.12.14 Skatt og verdiskaping Best mulig ressursutnyttelse Arbeid og kapital brukes der avkastningen før skatt er størst Teknologisk

Detaljer

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763 Skatteutvalget Norsk olje og gass skatteseminar 2014 v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 Hovedpunkter 1. Bakgrunn og oppnevnelse av Skatteutvalget 2. Noen hovedutfordringer for Norge 3. Enkelte foreløpige

Detaljer

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart Vedlegg 4 Norges Rederiforbunds høringsuttalelse til Rederiskatteutvalget INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Skattekonkurranse utfordringer og reaksjoner

Skattekonkurranse utfordringer og reaksjoner Seminarer Oslo 2000 økonomisk nasjonalrapport - norsk Skattekonkurranse utfordringer og reaksjoner ECON-rapport nr. 53/2000, Prosjekt nr. 33940 ISSN: 0803-5113 EIW/kea, HVe, 3. apr 2003 ECON Senter for

Detaljer

Scheel-utvalget (NOU 2014:13)

Scheel-utvalget (NOU 2014:13) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Sendes Postmottak@fin.dep.no Deres ref: Oslo, 30.03.2015 Vår ref: Jarle Hammerstad/ 15-9134 Scheel-utvalget (NOU 2014:13) Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

Econ1220 Høsten 2006 Innledning

Econ1220 Høsten 2006 Innledning Econ1220 Høsten 2006 Innledning Hilde Bojer hilde.bojer@econ.uio.no Treffetid: tirsdag 1430-1530, Rom ES 1116 22 august 2006 Velferd og økonomisk politikk? = Public Economics = Offentlig økonomikk = Offentlig

Detaljer

Om skattepolitiske reformer. Vidar Christiansen Økonomisk institutt og Oslo Fiscal Studies

Om skattepolitiske reformer. Vidar Christiansen Økonomisk institutt og Oslo Fiscal Studies Om skattepolitiske reformer Vidar Christiansen Økonomisk institutt og Oslo Fiscal Studies Disposisjon Generelle betraktninger: Hvordan samfunnsøkonomer typisk tenker om skatter Skattenivå, skattestruktur

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Vekst og fordeling i norsk økonomi

Vekst og fordeling i norsk økonomi Endring i arbeidsløshetsprosent siste år (NAV-tall januar 16) Vekst og fordeling i norsk økonomi 2,5 2 1,5 11 fylker med forverring 1 Marianne Marthinsen Finanspolitisk talsperson, Ap,5 -,5 Svak utvikling

Detaljer

ARBEIDSMIGRASJON. FLERNASJONALE SELSKAPER. Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410

ARBEIDSMIGRASJON. FLERNASJONALE SELSKAPER. Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410 ARBEIDSMIGRASJON. KAPITALBEVEGELSER OG FLERNASJONALE SELSKAPER Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410 Oversikt over internasjonale faktorbevegelser Internasjonale faktorbevegelser omfatter Utenlandske direkte

Detaljer

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver Handlingsrommet for insentiver og tilrettelegging for byggenæringen og det politiske spillet. Stortingsmelding om bygningspolitikk og klimamelding hva nå? Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver De

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Akademikerne, 23. oktober 2014 Offentlig sektor forenklet, fornyet, og forbedret? s mandat

Detaljer

Betydningen av innvandring for økonomisk vekst og offentlige finanser fremover. Samfunnsøkonomene, Erling Holmøy

Betydningen av innvandring for økonomisk vekst og offentlige finanser fremover. Samfunnsøkonomene, Erling Holmøy Betydningen av innvandring for økonomisk vekst og offentlige finanser fremover Samfunnsøkonomene, 14.6.217 Erling Holmøy 1 Isolert virkning av migrasjon fremover Sammenligner to scenarier med like forutsetninger,

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre?

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? 1 Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? NTL-konferanse 17. februar 2017 Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, SSB 8 7 6 5 4 3 2 1 Antall 20-66 år per person 67+ år 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen UTVALGETS MANDAT Mål og prinsipper for skattesystemet Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen Er skattesystemet tilpasset økt internasjonalisering? Formuesskattens

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke?

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? H I L D E C. B J Ø R N L A N D H A N D E L S H Ø Y S K O L E N B I Lerchendalkonferansen, Trondheim, 11.-12. Januar 2011 Oljelandet Norge.

Detaljer

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering?

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering? Arbeidsmarked og lønnsdannelse Hvorfor er lønnsdannelsen så viktig? Allokering av arbeidskraft mellom bedriftene Inntektsfordeling Lønnsforskjeller: Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Vekst og fordeling i norsk økonomi

Vekst og fordeling i norsk økonomi Vekst og fordeling i norsk økonomi 24. mars 2015 Marianne Marthinsen Finanspolitisk talsperson, Ap 1. HVA STÅR VI OVERFOR? 1 Svak utvikling hos våre viktigste handelspartnere Europa et nytt Japan? 2 Demografiske

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

1. Innledning 2. Virkninger på arbeidstilbudet

1. Innledning 2. Virkninger på arbeidstilbudet 1. Innledning Forslagene som presenteres i spørsmål 36-46, innebærer et ytterligere betydelig provenytap sammenlignet kissen, på i størrelsesorden 30-60 mrd.. Det tilsvarer en reduksjon i de samlede skatteinntektene

Detaljer

Perspektivmeldingen Finansminister Kristin Halvorsen

Perspektivmeldingen Finansminister Kristin Halvorsen Perspektivmeldingen 29 Finansminister Kristin Halvorsen Høgskolen i Oslo 9. januar 29 Den norske samfunnsmodellen har gitt gode resultater Norge og andre nordiske land har en modell med: Omfattende fellesfinansierte

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering?

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering? Arbeidsmarked og lønnsdannelse Hvorfor er lønnsdannelsen så viktig? Allokering av arbeidskraft mellom bedriftene Inntektsfordeling Lønnsforskjeller: Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene

Detaljer

Globalisering og arbeidsmarkedet

Globalisering og arbeidsmarkedet AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG De siste tiårene har verden blitt stadig mer globalisert gjennom økt internasjonal handel og friere kapitalbevegelser over landegrensene. Økt internasjonal handel vil i følge

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Perspektivmeldingen 2013 - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk Kan bli mer transparent Kan bidra mer til faglig diskusjon Finansdepartementet

Detaljer

Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge Geir H. M. Bjertnæs Mens de fleste EU-landene har valgt å redusere sin selskapsbeskatning har den norske selskapsskattesatsen ligget nærmest konstant

Detaljer

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Eiendom og skatt Norsk Eiendom Oslo 22. april 2015 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no 2 3 Hva er de fleste enige i, i utgangspunktet Skatt bør ikke påvirke adferd på en uheldig måte

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Fremtidens velferdssamfunn hva skal det offentlige drive med? Kristin Clemet Perspektivmeldingens oppstartseminar

Fremtidens velferdssamfunn hva skal det offentlige drive med? Kristin Clemet Perspektivmeldingens oppstartseminar Fremtidens velferdssamfunn hva skal det offentlige drive med? Kristin Clemet Perspektivmeldingens oppstartseminar 22.1.2016 Perspektivmeldingen - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk

Detaljer

Akademikernes skattepolitiske dokument

Akademikernes skattepolitiske dokument Akademikernes skattepolitiske dokument Vedtatt av Akademikernes styre 10. februar 2010. Innledning Velferdsstaten kan bare sikres gjennom et skattesystem som ivaretar og stimulerer til verdiskaping, samtidig

Detaljer

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK PÅSTAND: REGNSKAPSSYSTEM UTVIKLET FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET (LØNNSOMHETSREGNSKAP) ER BEDRE EGNET FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Todelt vekst todelt næringsliv

Todelt vekst todelt næringsliv Todelt vekst todelt næringsliv Aktualitetsuka, Universitetet i Oslo, 18. mars 2014 Hilde C. Bjørnland Perioder med globalisering, prosent 250 200 Population GDP pr capita 150 100 50 0 1870 1950 2000 North

Detaljer

Likhet, ansvar og skattepolitikk

Likhet, ansvar og skattepolitikk Likhet, ansvar og skattepolitikk Av Alexander Cappelen Innledning Den grunnleggende utfordringen for en radikal omfordelingspolitikk er å kunne forene ønsket om utjevning av inntektsmuligheter med ønsket

Detaljer

Econ1210 Våren 2007 Om offentlig sektor

Econ1210 Våren 2007 Om offentlig sektor Econ1210 Våren 2007 Om offentlig sektor Hilde Bojer hilde.bojer@econ.uio.no 20. april 2007 Vi skal studere: Offentlig sektor som del av økonomien: produksjon, fordeling og forbruk av økonomiske goder Dette

Detaljer

EØS TISA TTIP. Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar Gunnar Rutle

EØS TISA TTIP. Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar Gunnar Rutle EØS TISA TTIP Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar 21.11.2016 Gunnar Rutle Er det egentlig handelsavtaler? I den offentlige debatten fremstilles disse avtalene som (fri)handelsavtaler, og av stor

Detaljer

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 1 2010 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Perspektiver på velferdsstaten

Perspektiver på velferdsstaten Perspektiver på velferdsstaten Finansminister Kristin Halvorsen Valutaseminaret 4. februar 29 Finansdepartementet Den norske samfunnsmodellen har gitt gode resultater Norge og andre nordiske land har en

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004 Regjeringens forslag til skattereform 26. mars 2004 1 Hvorfor skattereform? Styrke grunnlaget for vekst og velferd Mer rettferdig skattesystem Økt likebehandling av reelle arbeidsinntekter Tilnærme skatt

Detaljer

ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Obligatorisk fellesinnlevering Inntektsskatt - innslagspunkt for toppskatten

ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Obligatorisk fellesinnlevering Inntektsskatt - innslagspunkt for toppskatten ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Obligatorisk fellesinnlevering Inntektsskatt - innslagspunkt for toppskatten Øystein Bieltvedt Skeie Seniorrådgiver 28. februar 2012 Finansdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk Erik Fjærli og Aud Walseth 1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk I dette kapittelet gir vi en framstilling av hovedtrekkene ved skatter og overføringer i Norge, sett i internasjonalt

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

Utfordringer for norsk økonomi

Utfordringer for norsk økonomi Utfordringer for norsk økonomi Statssekretær Paal Bjørnestad Oslo,..15 Svak vekst i Europa, men norsk økonomi har klart seg bra Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. =1 Arbeidsledighet

Detaljer

Hvor viktig er produktivitet for økonomisk vekst og offentlige finanser?

Hvor viktig er produktivitet for økonomisk vekst og offentlige finanser? 1 Hvor viktig er produktivitet for økonomisk vekst og offentlige finanser? Produktivitetskommisjonen 21.09.2015 Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, SSB Innhold Langsiktige virkninger av gitte endringer

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001 Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 21 Disposisjon Utsiktene for norsk økonomi Innretningen av den økonomiske politikken Sentrale

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Arbeidsmigrasjon, kapitalbevegelser og flernasjonale selskap

Arbeidsmigrasjon, kapitalbevegelser og flernasjonale selskap Arbeidsmigrasjon, kapitalbevegelser og flernasjonale selskap Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Oversikt over internasjonale faktorbevegelser Internasjonale

Detaljer

og flernasjonale selskap

og flernasjonale selskap Arbeidsmigrasjon, kapitalbevegelser og flernasjonale selskap Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Oversikt over internasjonale

Detaljer

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard Finansdepartementet, 28. juni 2011 Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard 1 Innledning og sammendrag De siste årene er det gjennomført en rekke endringer i skattesystemet for Svalbard. Endringene

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Måling av inntektsulikhet og fattigdom Status og utfordringer

Måling av inntektsulikhet og fattigdom Status og utfordringer 1 Måling av inntektsulikhet og fattigdom Status og utfordringer Rolf Aaberge Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå Velferdskonferansen, Oslo kongressenter 21 22 mai 1 Ulike fokus på inntektsfordeling

Detaljer

Innhold. Instrumentelle og iboende grunner til uro over ulikhet

Innhold. Instrumentelle og iboende grunner til uro over ulikhet Innhold Takk Forord Innledning Bokas oppbygning Hva du har i vente 13 17 23 23 27 Del 1 Diagnose kapittel 1 Situasjonsbeskrivelse Ulikhet i muligheter og ulikhet i resultat Instrumentelle og iboende grunner

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Education at a Glance 2010

Education at a Glance 2010 Education at a Glance 2010 Sammendrag Kort om hovedfunn Norge er blant landene i OECD med høyest ressursnivå i utdanningssektoren, målt som årlig utgift per elev eller student korrigert for ulik kjøpekraft

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger

De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger November 2011 De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger Bjarte Sandal Denne teksten er en gjennomgang av tallmaterialet og beregningene i masterutredningen De lønnsomme arbeiderne. Teksten

Detaljer

Politikken virker ikke

Politikken virker ikke Politikken virker ikke Alt legges inn for å øke lønnsomheten i næringslivet. Likevel øker ikke investeringene. På tide å tenke nytt. Det er ikke bedrifter som skaper arbeidsplasser, det er kunder. Av Roger

Detaljer

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 Scheel-utvalget Beskatning av finansforetak Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 1 Agenda 1. Nærmere om Scheel-utvalget 2. Hovedforslagene 3. Konsekvenser for finansforetak

Detaljer

Endringer i pensjonsskattereglene

Endringer i pensjonsskattereglene 1 Endringer i pensjonsskattereglene Bakgrunn for forslag til skatteendringer Pensjonsreformen trer i kraft fra 211 Dette krever endringer i pensjonsskattereglene 2 Store utfordringer knyttet til en aldrende

Detaljer

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Endret skattlegging av pensjonister Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Høringsnotat Finansdepartementet 3. mars Høringsfrist 3. mai endret skattebegrensningsregel for pensjonister økt

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og utviklingen i petrobufferporteføljen (PBP) NR KATHRINE LUND OG KJETIL STIANSEN

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og utviklingen i petrobufferporteføljen (PBP) NR KATHRINE LUND OG KJETIL STIANSEN Petroleumsfondsmekanismen og utviklingen i petrobufferporteføljen (PBP) NR. 2 2017 KATHRINE LUND OG KJETIL STIANSEN Aktuell kommentar inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi

Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi Visesentralbanksjef Jarle Bergo Svensk norska handelskammaren Stockholm. Oktober 3 www.norges-bank.no Figur 1 Fra petroleums- til finansformue Prosent av

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER

ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER Deres referanse Vår referanse Dato IS 14.08.2012 Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER Likeverdige konkurranseforhold er viktig for å realisere

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Demografi- og velferdsutfordringene synspunkter fra kommunesektoren. Per Richard Johansen, TBU-seminar, 15. desember 2009

Demografi- og velferdsutfordringene synspunkter fra kommunesektoren. Per Richard Johansen, TBU-seminar, 15. desember 2009 Demografi- og velferdsutfordringene synspunkter fra kommunesektoren Per Richard Johansen, TBU-seminar, 15. desember 2009 Framtidas velferd et Svarte-Per-spill? Jo mer vi bygger ut velferdstjenestene de

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 23 Arild Langseth og Stein Ove Pettersen 2. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Statsbudsjettseminar 2011

Statsbudsjettseminar 2011 Statsbudsjettseminar 2011 HILDE C. BJØRNLAND HANDELSHØYSKOLEN BI 6. oktober 2011 Plan Handlingsregelen Norge i verden Handlingsrommet fremover Handlingsregelen gir fleksibilitet i budsjettpolitikken Under

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/12 FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget 1. i sammenlikning 2. Doble underskudd

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Jon Gunnar Pedersen, Skogforum 9. desember 2014 Hovedspørsmålet: Er selskapsskatten godt tilpasset den internasjonale utviklingen?

Detaljer

studere beslutninger og valg som økonomiske aktører tar forenklet beskrivelse av virkeligheten. teorier testes mot data, og kvantifiseres

studere beslutninger og valg som økonomiske aktører tar forenklet beskrivelse av virkeligheten. teorier testes mot data, og kvantifiseres Introduksjonsforelesning Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ / h ld / 18. august 2011 Hva er samfunnsøkonomi? studere beslutninger

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer