TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014"

Transkript

1 TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode Mål. Organisering. Kvalitetskriterier. Forbildeprosjekter i offentlig regi Bergen kommune: Planer, utredninger og strategidokumenter: Kommuneplanens arealdel. Rullering Klima og energihandlingsplan Strategi og tiltaksplan for skogbruket Bergen Treplan for Bergen Nybygg. Prosjekter Byrådsavdeling Skole og barnehage: Byrådsavdeling Skole og barnehage: Byrådsavdeling Klima, miljø og byutvikling: Bergen Tomteselskap AS: Kulturminner. Prosjekter. Byrådsavdeling Klima, miljø og byutvikling: Nye Søreide skole Barnehage på Ravneberget Kommunale utleieboliger - Ny Paradis Ulset Vest 100 boliger Verdiskapningsprosjektet i Sandviken. - et visningsområde Nøstet utviklingsplan for et verneverdig område Sikringsprosjekt i praksis Hordaland Fylkeskommune, v/kultur og idrettsavdelinga Gjenreising etter brann tradisjonell bruk av tre, istandsetting og nyskaping Istandsetting av fredete kulturminne i privat eie i Bergen Verdikjeden: fra skog til bygg med bruk av tradisjonskunnskap og tradisjonelt håndverk

2 Mål for en 6-årig innsats "Framtidens byer - byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø" er et nasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av Miljøverndepartementet. 13 byer og 4 departementer deltar i arbeidet. Programmet for Framtidens byer har et 6-årig perspektiv fra Bergen kommune har i eget handlingsprogram redegjort for mål, strategier, tiltak og virkemidler som skal legges til grunn for gjennomføring av programmet. TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen - TTFB er et eget satsingsområde innenfor Framtidens byer. For temaområdet Stasjonær energi og TTFB vil målet i Bergensregionen innenfor denne perioden være: I 2014 å kunne vise til: realisere og formidle forbildeprosjekter som viser klimanøytral arkitektur og byutvikling redusert klimagassutslipp konkretisert gjennom prosjekter økt bruk av norsk trevirke og verdiskapning lokalt fra skog til produksjon. gode forbildeprosjekter i tre og med fremtidsrettete energiløsninger i eksisterende og nye bygg og anlegg økt bruk av fornybare energikilder styrking av kompetansemiljø i regionen som tilbyr informasjon og kunnskap til byggherrer, utbyggere, og andre aktuelle fagmiljøer. utvikle innovasjon, FOU-prosjekter og nye næringer lokalt som bidrar til en klimavennlig byutvikling i praksis. Kommunikasjon. Gjennom god kommunikasjon mellom medvirkende aktører, aktuelle bransjer og publikum skal prosjektet bidra til økt kunnskap og gode ringvirkninger i regionen. Opplegg for felles informasjon og markedsføring blir et avgjørende tilbud til deltakende aktører og skal videreutvikles. Konferanser Konferanser, lokale, nasjonale og internasjonale i 2014 og i prosjektperioden skal bidra både til økt kunnskap og kompetanse lokalt Prosjekt-og visningskatalog En prosjektkatalog skal gi oversikt over forbildeprosjekter i regionen, som bakgrunn for informasjon, befaringer egne arrangementer og visningsdager. Klimahuset - et kunnskapslaboratorium og opplæringssenter Høyskolen i Bergen planlegger i samarbeid med Universitet i Bergen å bygge et kunnskapslaboratorium for utvikling og utbygging av energibygg. Bygget skal nyttes av de øvrige aktuelle undervisningsmiljøene i Bergen, Bergen Arkitekt Skole, Kunsthøgskolen i Bergen og Norges Handelshøgskole. Bygget vil også tilby informasjon og opplæring til fagmiljøet på ulike nivåer i bransjen. Rådgivningskontor. Klima og energi. Bergen kommune planlegger å opprette et sentralt rådgivningskontor for private utbyggere - mindre prosjekter.

3 Organisering av prosjektet TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen - TTFB er et prosjekt innenfor Framtidens byer, tema Stasjonær energi. Pr. i dag deltar følgende aktører viktige i organisering av Framtidens byer i Bergen: Bergen kommune: Bergen kommunale Bygg Bergen Bolig og Byfornyelse KF BKK-Varme AS Bergen Tomteselskap AS Andre offentlige Hordaland Fylkeskommune Fylkesmannens Landbruksavdeling Husbanken Frivillige organisasjoner: Norges Naturvernforbund Undervisningsmiljøer Universitetet i Bergen Høyskolen i Bergen Bergen Arkitekt Skole Kunsthøgskolen i Bergen Norges Handelshøgskole For gjennomføring av prosjekter innenfor programperioden skal Bergen kommune bidra til at følgende oppgaver organiseres: 1. Koordinere aktører og bidra til gjennomføring av tiltak innenfor programperioden Bidra til å tilføre ressurser til tiltak og prosjekter 3. Bidra til å etablere og videreutvikle kompetansemiljø knyttet til utvikling av forbildeprosjekter innenfor temaet "Stasjonær energi" og TTFB. 4. Rapportere, knytte kontakter og ressurser fra og mot samarbeidsprosjektet Framtidens byer sentralt. På bakgrunn av mål, hovedoppgaver og viktige aktører i dag foreslås at følgende organisering etableres raskt: Prosjektgruppen for Stasjonær energi har ansvar for samordne aktører å utarbeide nødvendig grunnlag for å utløse mulige ressurser til tiltak og prosjekter. Prosjektledelse av TTFB utarbeider opplegg for kompetanseheving i tilknytning til utvikling av forbildeprosjekter: - oversikt over kompetansemiljøet nasjonalt og lokalt - opplæring og support i utarbeidelse av klimagassregnskap. - nødvendig opplæring gjennom seminarer og verksteder - økt fagkompetanse i utvikling av konkurranseprogram og utbyggingsavtaler.

4 Foreløpig har de 4 aktuelle undervisningsmiljøene i Bergen har startet et samarbeid innenfor energi, arkitektur og miljøfag. Det drøftes om "Klimahuset" som utvikles et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen - og kompetansemiljøet som knyttes til dette - kan utgjøre "navet" i et ekspert og kompetansemiljø for byggebransjen i Bergen. Bergen kommune bør bidra med ressurser som skal ivareta oppgavene knyttet direkte opp til egne forbildeprosjekter. Dersom andre offentlige eller private aktører bidrar med forbildeprosjekter innenfor Stasjonær energi eller TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen, forutsettes at det gis bidrag til dette arbeidet. Byrådsavdelingen har hovedansvaret for rapportering og koordinering av ressurser gjennom Framtidens byer TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Organisering av prosjektet Framtidens byer Ekspertgruppe Info Markedsføring Koordineringsgruppe HIB UIB BAS NHH KHIB Bransjeutvikling Prosjekter Bergen kommune Prosjekter Andre offentlige Prosjekter Private Aktuelle overordnete Planer og strategiske dokumenter Kommuneplanens arealdel - tema skogbruk Temadelen er samordnet med Klima og energihandlingsplanen Klima og energihandlingsplanen stasjonær energi Planen forutsettes vedtatt 4.kvartal Stasjonær energi er et deltema innenfor Klima og energihandlingsplanen. Bergen kommunes deltakelse i - og handlingsprogram for - det nasjonale prosjektet "Framtidens byer" er det kortsiktige handlingsprogrammet innenfor Klima og energihandlingsplanen. Prosjektperioden for "Framtidens byer er 2009 til TTFB er et delprosjekt innenfor Stasjonær energi i Framtidens byer. Strategi og tiltaksplan for skogbruket i Bergen Planen forutsettes vedtatt 1.kvartal 2010

5 Hovedpunkter i arbeidet Mer spisset og konkret enn vedtatt Landbruksplan 2006 Synliggjøre nødvendigheten og ulike verdier i/av skogbruket, prioritere oppgaver/tiltak, styringsdokument ved ønske om "annen" arealdisponering (utbyggingsområder, dispensasjoner) Forslag innhold; status i dag (areal, kvantum, treslag), rekreasjon/friluftsliv, klima, skogsbilveger, skogkultur, skogskjøtsel, avvirkning, "samdrift" (felles skogsdrift over flere eiendommer), Treplan for Bergen. Bergen kommunes strategi for bruk av trær i lokalsentra og sentrale bystrøk Grønn etat forbereder et strateginotat/program for som legges frem våren Treplan for Bergen forutsettes vedtatt av Bystyret i løpet av 2010 Prosjekt Ansvar Program Vedtatt BKMB/ Plan og KPA geodata vedtatt Klima og energi vedtatt Strategi og tiltak skogbruk vedtatt Treplan vedtatt BKMB/ Klimaseksj BKMB/ Grønn etat BKMB/ Grønn etat Forslag til kvalitetskriterier for forbildeprosjekter. Utarbeidet i samarbeid med TreFokus som er et nasjonalt informasjons- og kommunikasjonsselskap som arbeider for hele verdikjeden marked foredling skog og med Ecobo (NAL) som er prosjektdatabase og inspirasjonskilde for alle som ønsker å finne informasjon om miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling. Klimaeffektivitet TTFB skal bidra til et klimaeffektivt byggeri i forhold til redusert utslipp av klimagasser fra energibruk, materialbruk og transport. TTFB byggene skal som et minimum ha et klimagassutslipp som er 50 % lavere en dagens praksis. I løpet av prosjektperioden skal det også realiseres klimanøytrale bygg og byggområder. På energiområdet skal det tilstrebes å oppnå passivhusstandard for flest mulig boligbygg. Klimagassutslipp fra byggeprosjekter er i hovedsak knyttet til områdene transport, stasjonær energi og materialbruk. Klimagassutslipp fra byggeprosjektene skal beregnes ved hjelp av klimagassverktøy, stasjonær energibruk og materialbruk.

6 For å oppfylle kvalitetskriteriene knyttet til transport må nye byggeprosjekter ha lokalisering som bidrar til redusert transportbehov og ligge sentralt lokalisert i forhold til høyfrekvent kollektivknutepunkt. For å oppfylle kvalitetskriteriene knyttet til materialbruk må det benyttes klimaeffektive byggematerialer. Dette kan for eksempel være tre og trebaserte løsninger. Alle produkter skal ha miljødokumentasjon (EPD) og klimagassutslipp fra materialbruk i byggeprosjektene skal dokumenteres. For å oppfylle kvalitetskriteriene knyttet til energibruk i drift må klimatiserte bygg tilfredsstille den kommende norske standard for passivhus. For å nå de langsiktige målene må det også utvikles en mer klimavennlig energiforsyning, ved blant annet fokus på klimabelastning fra fjernvarme. Energiløsningene må demonstrere et konstruktivt samvirke mellom passivhus som konsept og fjernvarme som energiforsyning i de områder hvor det er tilrettelagt for dette. Alle prosjekter skal dokumentere og beregne klimagassutslipp for hele bygget/prosjektet i dets livsløp. Dette må gjøres som en integrert del av prosjekteringsprosessen slik at det kan foretas justeringer for å optimalisere resultatet. Trebruk Tre skal inngå som et hovedmateriale i alle bygge prosjektene. Tre og treprodukter skal i utgangspunktet brukes både i hovedkonstruksjon, overflater, detaljer og øvrige komponenter. Tre skal imidlertid kun brukes der det er fornuftig å bruke tre. Supplerende materialer kan benyttes i den grad dette er nødvendig ut fra tekniske hensyn og velbegrunnede arkitektoniske hensyn. Det skal oppmuntres til å bruke regionale/lokale skogressurser. Klimatilpasning TTFB skal bidra til at byggeriet skal være tilpasset endrede og mer krevende klimatiske forhold. Dette innebærer fokus på funksjonelle løsninger og materialvalg med god bestandighet og lang levetid. Overvannshåndtering er også et aktuelt tema. Arkitektonisk kvalitet TTFB skal utvikle miljøeffektivt byggeri med høy arkitektonisk kvalitet som på en god måte forholder seg til Bergens historiske bebyggelse. Miljøvennlig materialbruk Trevirke har et stort potensial for å være et miljøvennlig byggemateriale gjennom hele sin livssyklus ved riktig bruk. Norwegian Wood skal bidra til å fremme miljøvennlig bruk av tre spesielt og miljøvennlig materialbruk generelt. Det skal i byggeprosjektene benyttes færrest mulig miljøbelastende og helseskadelige tilsettingsstoffer, overflatebehandlinger og supplerende materialer. Norwegian Wood byggeprosjektene skal fremme bruk av ny miljøteknologi, knyttet særlig til trebruk. De mest brukte produktene (faste) i byggeprosjektene skal ha miljødokumentasjon, helst i form av Environmental Product Declaration (EPD). Produktene skal vurderes i henhold til ECOproduct metoden. Produktene skal i utgangspunktet ikke få dårligste karakter (rødt) for noen av parametrene innemiljø, miljø- og helseskadelige stoffer, ressursforbruk og klimagassutslipp. Klimagassregnskap. Det forutsettes at samtlige forbildeprosjekter gjennomfører et klimagassregnskap som skal presenteres ved ferdigstillelse.

7 Nye Søreide skole Nye Søreide skole skal bygges som en 3-parallell barneskole med inntil 588 elever, med et bruttoareal på inntil 7237 m 2. Nye Søreide skole haster og forventes ferdigstilt til skolestart høsten I vedtatt økonomiplan er det således avsatt driftsmidler fra høsten 2011 til skolen. Reguleringsplan for Søreide sentrum forutsettes å bli lagt fram i september 09, vedtatt av Bystyret i januar Dersom skolen skal gjennomføres som et forbildeprosjekt innenfor TTFB, forutsettes at Bergen kommune legger de aktuelle kvalitets kriteriene inn i avtalen med utbygger. Prosjekteier: Prosjektledelse: Byrådsavdeling barnehage og skole Bergen Kommunale Bygg Kart over området Prosjekt Ansvar Reg.plan Vedtatt Prosjektering Gjennomføring BBS/ BKB

8 Barnehage på Ravneberget Barnehagen på ravneberget skal bygges for 64 barn, 28 under tre år og 36 over tre år. Dette medfører et behov for netto leke og oppholdsareal på ca 300 m2. I tillegg kommer areal inne til grovgarderobe, toaletter, stellerom, personal etc. Utearealet vil være 6 ganger netto leke og oppholdsareal, det vil si 1800 m2. I tillegg kommer areal for parkering, utebod etc. Beregnet bruksareal for bygget er 512 m2. Tomteareal avsatt til bygg er 450 m2. Planen var ute til offentlig ettersyn i perioden Saken forberedes for 2.gangsbehandling. Planområdet er på ca 6,8 daa og ligger på Ravneberget under Ulriken, ca 500 meter sør for Haukeland sykehus. Tomten har avkjøring fra Sollien. Ravneberget har en unik lokalisering i Bergensdalen med vidt utsyn, og har en gunstig og betydelig posisjon i forhold til grønnstruktur i området. Området er i dag delvis regulert til Spesialområde militært område og delvis til friområde Tilstøtende områder er avsatt til boligområder og til friluftsområde. I gjeldende kommuneplan er arealet vist som utbyggingsområde og friområde. Barnehagen er prioritert med 27 mill kr i budsjettet for Dersom skolen skal gjennomføres som et forbildeprosjekt innenfor TTFB, forutsettes at Bergen kommune legger de aktuelle kvalitets kriteriene inn i avtalen med utbygger. Prosjekteier: Byrådsavdeling for Barnehage og skole Prosjektledelse: Bergen kommunale bygg Kart over tomten Prosjekt Ansv Barnehage Ravneberget - utlysing - prosjektering BBS/ BKB - gjennomf.

9 Ny Paradis. Kommunale utleieboliger Planområdet er ferdig regulert. En mulighetsanalyse for samordnet utbygging av offentlig og privat utbygging er under arbeid. Området antas å kunne inneholde mellom 15 og 20 kommunale utleieboliger Investeringsrammen for 2009 er på 35.8 mill (Byrådssak 1294/08) Det knytter seg usikkerhet til hvordan investeringsrammen i på i alt 88.6 mill vil bli anvendt. Prosjektet vurderes å kunne egne seg som et pilotprosjekt innenfor tresatsing, passivhusstandard og universell utforming i et kommunalt utleieboligprosjekt. Det anbefales at det avholdes en nasjonal arkitektkonkurranse for prosjektet. Dersom barnehagen skal gjennomføres som et forbildeprosjekt innenfor TTFB, forutsettes at Bergen kommune legger de aktuelle kvalitets kriteriene inn i avtalen med utbygger. Prosjekteier: Byrådsavdeling Klima miljø og byutvikling Prosjektledelse: Bergen Bolig og Byfornyelse KF Kart over området. Prosjekt Ansv programavkl - prosjektering - gjennomf. BBB

10 Nøstet - vern og utviklingsplan Beskrivelse av prosjektet: "Husene i Nøstegaten 39, 41, 43 og 45 eies av Bergen kommune. I forbindelse med veifremføring av forlengelse av Håkongaten ønsket man å rive bygningene. Byantikvaren dokumenterte i 2007 at bygningene kunne være av svært høy alder. På bakgrunn av dette ble det foretatt en dendrokronologi av tømmeret i regi av Riksantikvaren. Denne viste en datering fra før 1621 på 3 av bygningene, mens den 4. ble datert til Som følge av dette ble byggene erklært som automatisk fredete byggverk av Riksantikvaren i oktober 2008 som den eldste sammenhengende bymessige trehusbebyggelse i Norge. Riksantikvaren fikk i forbindelse med fredningen utarbeidet et forslag til rekonstruksjon.. Arbeidet vil trolig innebære noe rekonstruksjon av laft, men også nyere tilføyelser hvor også andre konstruksjonsmåter kan være aktuelle, men med tre som byggemateriale. Bergen kommune eier også grunnen i bakkant av Nøstegaten som grenser mot Baneveien. Byantikvaren har tidligere foreslått at man ved å rive noen nyere betongkonstruksjoner kan få plass til eksersérhuset fra Jonsvollskvartalet her. Man vil da få både rekonstruksjon, restaurering og nybygg i samspill. Eksersérhuset er i dag demontert og ligger på lager.. Det vil være naturlig at man også tar utfordringen med å bruke tre som hovedmateriale i denne. Da vil man også kunne løse mye av tilgjengelighetsproblematikken som oppstår i en antikvarisk bygning og sikre en universell utforming av anlegget. I vårt forslag til bruk har vi tatt utgangspunkt i Ekserserhusets historie som kulturell arena og plasseringen midt i byens kulturakse. Et forslag er å lage de unges ekvivalent til Grieghallen for unge musikere innen klassisk musikk og jazz, med plass til både øving og konserter Byråden har ønsket at det skal lyses ut en konkurranse i forbindelse med restaurering av husene i Nøstegaten. Bergen kommunale bygg og Byantikvaren er bedt om å komme med innspill i den forbindelse. Dette vil foreligge i løpet av våren 2009" Prosjekt Ansv programavkl - prosjektering - gjennomf. Byantikvaren

11 100 Boliger i Åsane, Ulset vest. - trebruk i regi av Tomteselskapet En viktig målsetting for boligområdet Ulset vest er å fremstå med miljømessig høye ambisjoner med materialvalg som gir lav miljøbelastning. Ulset vest har i dag et særpreget kulturlandskap der bruk av steingarder og steinbygninger er karakteristisk. Bruk av naturstein skal være et gjennomgående tema. Kombinasjonen av naturstein og tre i deler av Ulset vest vil bidra til å nå målsettingene om miljømessige høye ambisjoner med materialvalg. Adkomst til området med bru over Ulsetstemma vil ha et spenn på ca 30 meter. Bruen kan bli en viktig markør og identitetsskaper. Det utredes nå om bruen kan bygges i tre. Halvparten av feltene i Ulset vest er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Dette er en type bebyggelse som svært ofte bygges i tre. Tomteselskapet vil se nærmere på mulighetene for innovativ trebruk og ny, stedstilpasset og mangfoldig arkitektur i feltene B2 og B5, som er regulert til blokkbebyggelse over 3 og 4 etasjer. I tillegg bør og barnehagetomt i nord og ny skole ha tydelig fokus på miljøvennlig materialvalg og utrede muligheter for bruk av tre som hovedmateriale.områdene inneholder 100 boliger. Bilde under viser illustrasjon av Felt B5 Eikelunden øst. Prosjekt Ansvar Reg.plan. BTS vedtak Prosjektering & tilrettelegging Salg/Byggestart

12 Trebyen Bergen - Innspill fra Hordaland fylkeskommune Notat og prosjektark fra Fylkeskonservatoren gjengis i sin helhet: Bakgrunn: Oppfølging av møte om Bergen kommune si satsing på bygging med tre. Hordaland fylkeskommune ser mellom anna tiltaket i samband med istandsettingsprogrammet for freda kulturminne. Tilstandsregistrering og istandsetting av freda kulturminne: I St.meld. 16 ( ): Leve med kulturminner vart det slått fast at alle freda kulturminne skal ha ordinært vedlikehaldsnivå innan Som ei opfølging av dette har Riksantikvaren i samarbeid med fylkeskommunane sett i gong eit prosjekt for å registrere tilstanden til freda bygningar i privat eige. Tilstandsregistreringa starta i 2005 og skal avsluttast i løpet av Registreringane skal vere eit hjelpemiddel for planmesssig istandsetting av dei freda bygningane og vil innehalde kostnadsrekna oversyn over naudsynte tiltak. I Hordaland er om lag 200 bygningar med i prosjektet. Alle freda kulturminne utanom Bergen er ferdig registrerte pr Etter at forsøksordninga med delegert ansvar til Bergen kommune etter kulturminneloven vart avslutta , starta Kultur- og iodrettsavdelinga opp med samme tiltak i Bergen. Arbeidet vert etter planen avslutta i Bergen løpet av november Tilstandsregistreringa skal gje grunnlag for å seie noko omo det samla ressursbehovet i kulturminnevernet, men også å prioritere praktiske tiltak for dei bygningane som har dårlegast tilstand. Vurdering av sikringstilhøve er ikkje eit prioritert tiltak i prosjektet frå Riksantikvaren si side. Hordaland fylkeskommune vil likevel utarbeide samla vurdering av sikring på basis av kunnskap frå registreringane. Freda bygningar i offentleg eige vert ikkje teke med i registreringa. Årsaka er gjeldande praksis innan kulturminnevernet der tilskotsmidlar særleg vert kanaliserte mot private eigarar og andre institusjonar, td. museum. Tiltak på offentleg eigde bygningar er like fullt viktig, men har fram til no vore gjort med dekning frå generelle rammeoverføringar frå staten. Eit døme på dette er Stend hovudgard som er eigd av Hordaland fylkeskommune. Planmessig istandsetting og brannsikring har vore planlagt, gjennomført og finansiert innanfor fylkeskommunen sine eigne budsjett. Tiltaket er no ferdigstilt slik at bygningen står fram som eit godt døme på sikring av freda kulturminne. Istandsetting: Oppfølginga av tilstandsregistreringane er gjennomføring av planmessig istandsetting. Dette er tiltak som spenner frå vedlikehald til gjennomgripande istandsetting. For at gjennomføringa skal vere effektiv og sikre høg kvalitet på prosjekta vil programmet vil ta opp tema knytt til heile produksjonskjeden frå skog til bygg. Kompetanseutvikling vil verte prioritert i første del av prosjektet. Erfaringar frå Prosjekt Bryggen (istandsettingsprogrammet for verdskulturminnet Bryggen) vil vere ein viktig ressurs. Istandsetting av freda kulturminne i Bergen, td. i Sandviken, kan vere gode prosjekt å marknadsføre i Bergen si satsing på tre som byggemateriale Per Morten Ekerhovd

13 Prosjekt: Attreising etter brann tradisjonell bruk av tre, istandsetjing og nyskaping. Formål: Organisering og rapportering: Hovudaktivitetar i prosjektet(ha): Finansieringskjeldar: Prosjekteigar, prosjektansvarleg og prosjektansvarleg Prosjektet viser tradisjonelle og nyskapande løysingar i tre ved istandsetjing og nyskaping av dei brannskadde bodene i Sandviken. Prosjektet omfattar Skuteviksboder og Lehmkulboden i Sandviken, i alt 5 bygningar. I tillegg til prosjektansvarleg og prosjektleiar, foreslår vi at det opprettast ei prosjektgruppe. Mandatet til gruppen vert nedfellt i ein avtale mellom eigarane av prosjektet. HA-1. Planlegging, målsetting. HA-2. Utføring. HA-3. Dokumentasjon. Bergen kommune, Riksantikvaren, Hordaland fylkeskommune og private aktørar. Hordaland fylkeskommune Deltakarar: Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, private eigarar og private aktørar Tids og ressursplanar: Tabellen viser aktivitetane slik dei vert frem til år 2010 Prosjekt Ansvar HA-1, 24 mnd HA-2, 48 mnd HA-3, 36 mnd HFK

14 Prosjekt: Istandsetting av freda kulturminne i privat eige i Bergen Kronstad Hovedgård i Bergen, freda i Formål: Organisering og rapportering: Aktivitetar i prosjektet: Finansieringskjeldar: Prosjekteigar, prosjektansvarleg og prosjektansvarleg Deltakarar: Tids og ressursplanar: Istandsetting av freda kulturminne i privat eige. Prosjektet er forankra i stortingsmeldinga Leve med kulturminner (St. meld.nr.16 ( ), og målsettinga om at alle freda kulturminne skal ha et ordinært vedlikehaldsnivå innan år I tillegg til prosjektansvarleg og prosjektleiar, foreslår vi at det opprettast ei prosjektgruppe. Mandatet til gruppen vert nedfelt i ein avtale mellom eigarane av prosjektet. 1. Planlegging, (HA-1)2. Istandsetting,(HA-2) 3.(HA-3) Dokumentasjon. Riksantikvaren, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og private aktørar. Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, private eigarar og private aktørar. Prosjektet går fram til Tabellen viser aktivitetar fram til Prosjekt Ansvar HA-1, 6 mnd HFK HA-2, 48 mnd HA-3, 12 mnd

15 Verdikjeden: frå skog til bygg med bruk av tradisjonskunnskap og tradisjonelt handverk NB: PROSJEKTSKISSE SOM IKKJE ER GJENNOMDRØFTA MED PARTANE Formål: Organisering og rapportering: Aktivitetar i prosjektet: Finansieringskjeldar: Prosjekteigar: Føremålet med prosjektet er å optimalisere verdikjeda frå skogen til ferdig behandla virke i istandsett bygning med ein rasjonell og spesialtilpassa bruk av tre. Dette krev samkjørte nettverk med kompetanse i alle ledd. Foredlaren, små bygdesager og større bedrifter er ein viktig del av nettverket. Eit delmål er at tilgjengelege materialar gjennom denne aktuelle satsinga skal tene kulturminnevernet i heile regionen. Prosjektgruppe. Mandatet til gruppa vert nedfelt i avtale mellom eigarane av prosjektet. 1. Administrasjon og planlegging. (HA-1) 2. Utføring. (HA-2) 3 Dokumentasjon. (HA-3) Riksantikvaren, Hordaland fylkeskommune. Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune/fylkesmannen i Hordaland Prosjektansvarleg ogprosjektleiar: Hordaland fylkeskommune Deltakarar: Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Musea, Stiftelsen Bryggen og Herand sag. Tids og ressursplanar: Tabellen viser aktivitetane slik dei vert frem til år 2014 Prosjekt Ansvar HA-1, 60 mnd HA-2, 48 mnd HA-3, 12 mnd HFK

16 Sandviken et mulig visningsområde i perioden: Mange prosjekter som belyser ulike tema i en satsing på tre er under utvikling i Sandviken. Prosjekter i offentlig og privat regi kan gjennom Byantikvarens verdiskapningsprosjekt, gjennomføring av kommunedelplanen for Sandviken, Brannsikringsprosjekt i praksis og TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen settes i sammenheng til et interessant visningsområde i Sikringsprosjekt i praksis Etter de mange brannene i Bergen i 2008 gjennomføres nå Bergen kommune et omfattende sikringsprosjekt i samarbeid med Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren. Det drøftes om det skal gjennomføres et pilotområde for å prøve ut nye tiltak for brannsikring i verneverdige områder. Et par områder i Sandviken peker seg ut. Et tydelig fokus på trehusbebyggelse og brannvern vil være interessant innenfor satsning på tre som tema.

17 Private prosjekter i Bergen under utredning Prosjektene kan inngå i en felles prosjektkatalog, dersom de oppfyller kvalitetskriteriene for satsingsområdet. Følgende prosjekter/utbyggere i Bergen har vist interesse for å bidra med gode prosjekter innenfor dette programmet. Program, ambisjoner og fremdrift er trolig avklart i løpet av Utover disse prosjektene i Bergen utredes også flere interessante prosjekter i regionen. Nybygg: Eiendom Direkt AS: Hotell Terminus: SIB: Hotell på Flesland Utvidelse av hotellet ved Jernbanen Studentboliger på Nygårdstangen Studentboliger i Grønneviken BOB: Damsgårdsveien 99 Rolf Olsen AS: Diverse prosjekter, nybygg og restaurering Utbedring av trehus til passivhusstandard: Åmundsleitet Borettslag: Utbedring av 250 boliger, hvorav en andel i tre. Monsen &Falck Eiendomsutvikling AS Utbedring av sveitservilla og nybygg på Minde

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen TID for TRE i fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009 2014 Byråd Lisbeth Iversen Oslo. 2 juni 2009 Bergen kommunes Klima og energihandlingsplan - Legges ut på høring

Detaljer

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen TID for TRE i fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer 2014 Prosjektperiode 2009 Klimaforum 25.februar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Verdiskaping fra skog til produkter og bruk av tre Utvikle

Detaljer

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen - er energieffektiv og klimanøytral Bergen kommunes rolle - som offentlig myndighet - som organisasjon,

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Lokal energiplanlegging eksempel Bergen

Lokal energiplanlegging eksempel Bergen Lokal energiplanlegging eksempel Bergen Kursdagene 7. Jan. 2009 Ane Margrethe Lyng Bergen kommune Energibruk i GWh Energibruk i Bergen Energibruk etter energitype, 2006 4000,0 3545,4 3000,0 2000,0 1969,7

Detaljer

Framtidens bygg i framtidens by

Framtidens bygg i framtidens by Framtidens bygg i framtidens by 21.04.10 Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk i bygg,

Detaljer

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kvifor miljø- og klimavennlege bygg For å nå klimamåla må alle bidra Byggenæringen er ein 40% næring 40% av klimagassutsleppa

Detaljer

Kommunen som klimavennlig utbygger?

Kommunen som klimavennlig utbygger? Kommunen som klimavennlig utbygger? Fremtidens byer konferanse, 22. august 2008 Birgit Rusten, leder NAL Ecobox NAL ECOBOX NALs egen virksomhet som arbeider med utviklingsprosjekter på miljø Jobber for

Detaljer

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KULTURMINNER Åpent og verdinøytralt begrep: - Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,

Detaljer

Bergen en by i transformasjon

Bergen en by i transformasjon Bergen en by i transformasjon Byråd Lisbeth Iversen 6. januar 2010 Hvordan samarbeider offentlige og private aktører om byutviklingen i Bergen? Arenaer for dialog Plan og gjennomføring Organisering Kommunens

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING GRØNN MOBILITET FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Side 4 31. mars 2011 Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling Guro Aalrust, NAL Ecobox 07.02.2012 NAL ECOBOX er en del av Norske Arkitekters landsforbund

Detaljer

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN BYUTVIKLINGSKONFERANSEN 2009 Byutvikling, næring og klima - offentlig og privat samarbeid i praksis ILL : 3RW arkitekter Bergen kommune skal gå foran og sørge for at Bergensregionen fremstår som en region

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Nye Søreide barneskole

Nye Søreide barneskole Nye Søreide barneskole TFT-FB_ breeam_ passivhus_ OPS; ny standard eller døgnflue? Hvordan har miljøkravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig ARK Søreide

Detaljer

Kvalitetskriterier Sist revidert: 12.06.2008 Vedtatt i prosjektstyret 13.06.2008

Kvalitetskriterier Sist revidert: 12.06.2008 Vedtatt i prosjektstyret 13.06.2008 By- og boligutstilling Oslo Drammen Kvalitetskriterier Sist revidert: 12.06.2008 Vedtatt i prosjektstyret 13.06.2008 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. LOKALISERING AV PROSJEKTER... 2 3. KRITERIER KNYTTET TIL

Detaljer

Veiledningstjeneste for klimaeffektiv rehabilitering

Veiledningstjeneste for klimaeffektiv rehabilitering Prosjektbeskrivelse 18. september 2012 Fremtidens Strømsø Veiledningstjeneste for klimaeffektiv rehabilitering 0 1. Bakgrunn Bærekraftig byutvikling er en av grunnpilarene i gjeldende kommuneplan for Drammen.

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Seminar Klima og energi ute og inne Sandnes, 29. Mars 2007 Innlegg ved miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Ja. Men, Først

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Ny energi rundt Damsgårdssundet. - et praksisområde for bærekraftig byutviklling.

Ny energi rundt Damsgårdssundet. - et praksisområde for bærekraftig byutviklling. Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutviklling. Bærekraftige verdier. Evalueringskart for aktuelle tema. Chris Butters - GAIA International Kommuneplanens arealdel 2006-2017

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

n o r w e g i a n w o o d n o r w e g i a n w o o d www.stavanger2008.no

n o r w e g i a n w o o d n o r w e g i a n w o o d www.stavanger2008.no n o r w e g i a n w o o d www.stavanger2008.no n o r w e g i a n w o o d - et hovedprosjekt i Stavanger2008 Organisering NORWEGIAN WOOD REFERANSEGRUPPE Representanter for: NAL, Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TRESENTRET Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering.

Saksframlegg. Trondheim kommune. TRESENTRET Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Saksframlegg TRESENTRET Arkivsaksnr.: 04/33066 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 04/33066 1 Saksutredning: Innledning Kommunalråd Jens Inge Tronshart

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Det gode bustadområdet reguleringsplanlegging med fokus på barn og unge. Bergen tomteselskap v. Toril Austbø Grande Bergen 02.11.

Det gode bustadområdet reguleringsplanlegging med fokus på barn og unge. Bergen tomteselskap v. Toril Austbø Grande Bergen 02.11. Det gode bustadområdet reguleringsplanlegging med fokus på barn og unge Bergen tomteselskap v. Toril Austbø Grande Bergen 02.11.2010 Bergen tomteselskap as (BTS) Hvordan vi jobber med reguleringsplaner

Detaljer

TREbyentrondheim. et arkitektur og byutviklingsprosjekt for Trondheim og Trondheimsregionen

TREbyentrondheim. et arkitektur og byutviklingsprosjekt for Trondheim og Trondheimsregionen TREbyentrondheim et arkitektur og byutviklingsprosjekt for Trondheim og Trondheimsregionen i regi av Trondheim kommue, Sør Trøndelag fylkeskommune og fylkesmannen I Sør Trøndelag i samarbeid med: Trondheim

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Utfordringene i Bergen

Utfordringene i Bergen og fremtidsbyen Bergen... Utfordringene i Bergen Utslipp av klimagasser i Be rge n kommune Andre mobile kilder 11 % Stasjonær forbrenning 22 % Veitrafikk 55 % Prosessutslipp 12 % 1 Mål: Redusere klimagassutslipp

Detaljer

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 INNHOLD Hvem er Statsbygg Hva er vår miljøambisjon og mål Hva er de viktigste virkemidlene for

Detaljer

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Ny klima- og energihandlingsplan for Bergen Status Langsiktige strategier og mål Temaområdene: - Mobil energibruk, transport, areal

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Bybrannsikring. Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Harald Nævdal - 130109

Bybrannsikring. Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Harald Nævdal - 130109 Bybrannsikring Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv Harald Nævdal - 130109 1 Bergen Næringsråd En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde. Næringspolitikk Møteplass

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering Mellom bakkar og berg Felles oppsummering Mål for seminaret Føremålet er å etablere ein arena for dialog om berekraftig og miljøtilpassa bustad- og stadutvikling i bygdemiljø. Seminaret skal auke kunnskapen

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

Forprosjekt «Tredriver i Nordland»

Forprosjekt «Tredriver i Nordland» Forprosjekt «Tredriver i Nordland» September 2013 april 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Sluttrapport Foto: Forsidebilde: Fylkesmannen i Nordland 1 Navn på rapport Innhold Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Fra passivhus til plusshus

Fra passivhus til plusshus Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Framtidens byer Bergen 26. mai 2010 Avdelingsdirektør Solveig Paule, Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbankens rolle i prosjektet Storhilderen Med siden starten

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for bolig - boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune - Utlegging til offentlig ettersyn

Forslag til kommunedelplan for bolig - boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune - Utlegging til offentlig ettersyn Saksnr.: 2013/29969 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 71223/2015 Klassering: 141 Saksbehandler: Kjersti Lie Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Fredrikstad ungdomsråd Mangfold- og integreringsråd

Detaljer

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN Eidsvoll Verk tomteselskap AS 18.januar 2013 1087 14 TF 201 Totalentreprise Side 2 av 6 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Miljøgjennomgang... 3 3. Ansvar... 3 Satsningsområder

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

Verneverdige bygg - en utfordring

Verneverdige bygg - en utfordring Verneverdige bygg - en utfordring NKF årsmøtekonferanse Bergen, 4.juni 2014 Johanne Gillow, byantikvar Kulturminner i Bergen et lite utdrag Verdensarvstedet Bryggen Ca. 200 fredete bygg og anlegg Automatisk

Detaljer

Pilotprosjekt Lislebyhallen

Pilotprosjekt Lislebyhallen Pilotprosjekt Lislebyhallen Idrettshall, skole og SFO Vedtak: I Handlingsplan 2013-2016 og budsjett 2013 er det satt av 87 millioner kroner med finansiering i år 2013, 2014 og 2015. Dette fordeler seg

Detaljer

Invitasjon til samarbeid om Framtidens byer Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø

Invitasjon til samarbeid om Framtidens byer Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø Statsråden Likelydende til 12 byer ved ordfører/byrådsleder Deres ref Vår ref Dato 200700349- Invitasjon til samarbeid om Framtidens byer Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø Klimatrusselen

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kulturminnearbeid i Asplan Viak. Eit fagfelt dekka av Asplan Viak

Kulturminnearbeid i Asplan Viak. Eit fagfelt dekka av Asplan Viak arbeid i Asplan Viak Eit fagfelt dekka av Asplan Viak 2 Nye kvalitetsplaner Fagfeltet kulturminnevern Eit eige forretningsområde i AV brei kulturminnefagleg kompetanse. Overordna analysar (t.d KVU) KU

Detaljer

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Saknr. 16/880-1 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet ser

Detaljer

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Dagens program Presentasjon av bruksanvisning for ECOproduct-verktøyet Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon av ECOproduct databasen med ferdig

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Mål: Redusere klimagassutslipp fra vegtransport stasjonær energibruk, forbruk og avfall og strategier for klimaendringer

Mål: Redusere klimagassutslipp fra vegtransport stasjonær energibruk, forbruk og avfall og strategier for klimaendringer Mål: Redusere klimagassutslipp fra vegtransport stasjonær energibruk, forbruk og avfall og strategier for klimaendringer Forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling

Detaljer

DEN NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR. Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund www.arkitektur.no www.treogby.no

DEN NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR. Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund www.arkitektur.no www.treogby.no DEN NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund www.arkitektur.no www.treogby.no OM NAL Prosjekter Initiativer Debatt/politikk Kurs/videreutdanning Magasiner/database

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Statsbyggs miljøstrategi

Statsbyggs miljøstrategi Langsiktige miljøambisjoner og miljømål Zdena Cervenka, Strategi og utviklingsavdelingen, Statsbygg Hvorfor en langsiktig miljøstrategi En fremtidsrettet miljøstrategi er nødvendig for at Statsbygg klarer

Detaljer

ENERGIFORSYNING PÅ FURUSET Fremtidsrettet og klimavennlig energisystem. Eili Vigestad Berge Prosjektleder FutureBuilt Oslo

ENERGIFORSYNING PÅ FURUSET Fremtidsrettet og klimavennlig energisystem. Eili Vigestad Berge Prosjektleder FutureBuilt Oslo ENERGIFORSYNING PÅ FURUSET Fremtidsrettet og klimavennlig energisystem Eili Vigestad Berge Prosjektleder FutureBuilt Oslo FURUSET SOM OMRÅDEPROSJEKT I FUTUREBUILT VISJON vise at det er mulig å realisere

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Etat for utbyggingsavtaler. - ny løsning på moderne problem

Etat for utbyggingsavtaler. - ny løsning på moderne problem Etat for utbyggingsavtaler - ny løsning på moderne problem Geir Haveraaen www.bergen.kommune.no/etat-for-utbyggingsavtaler Utbyggingsavtale som Avtale: Juss og formaliteter; Ståle Metode: «Det nye problem»

Detaljer

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg Fremtidskonferansen 2012 Adm. direktør Øivind Christoffersen Disposisjon 1. Statsbygg Facts & figures Rammebetingelser Strategi

Detaljer

Tre ved NTNU. En satsing på utdanning og forskning. Status og videre muligheter. Konferanse Gardermoen 2005-09-15

Tre ved NTNU. En satsing på utdanning og forskning. Status og videre muligheter. Konferanse Gardermoen 2005-09-15 1 Tre ved NTNU En satsing på utdanning og forskning. Status og videre muligheter. Konferanse Gardermoen 2005-09-15 Per Jostein Hovde Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Forskning og utvikling Etter-

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik Byen som arena for verdiskaping Hammerdalen i Larvik Dagens klassiker var gårsdagens innovasjon. Kreativitet handler ikke bare om å skape noe nytt, men også om å ivareta og bruke det gamle på en god måte.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

MILJØSTRATEGI 2015-2018

MILJØSTRATEGI 2015-2018 MILJØSTRATEGI 2015-2018 Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018 Statsbygg er rådgiver, utvikler, byggherre og eiendomsforvalter for Staten. Gjennom virksomhetens samfunnsoppdrag har Statsbygg et ansvar for

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Renseanlegget en idéskisse

Renseanlegget en idéskisse Renseanlegget en idéskisse 2 Renseanlegget en idéskisse 120310 Renseanlegget en idéskisse Renseanlegget gnr 207, bnr 439 Reguleringsmessige forhold Renseanlegget ble bygget i perioden 1938 til 1940 og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg

Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg 2 Adm. dir. Økonomi Innkjøp/juridisk Organisasjon Kommunikasjon Prosjekt Eiendom 3 Nøkkeltall

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer