1930 A.S John Griegs Bolctryltlceri. Bergen. Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand. Utgitt av Fiskeridirektøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1930 A.S John Griegs Bolctryltlceri. Bergen. Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand. Utgitt av Fiskeridirektøren"

Transkript

1 O Arcberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. Il Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgitt av Fiskeridirektøren 1930 A.S John Griegs Bolctryltlceri. Bergen

2

3 I. 06fentlige foranstaltninger. (Ved opsynschef, overretscakfører H, Strandrud). Opsynet var ikraft fra 28. januar til 30. april. Bpsynsstasjonene blev imidlertid avklarert i tiden alpril. Der fungerte også iår 12 opsynsbetjenter, idet opsynsbetjenten i Reine også bestyrte Sund opsynsdistrikt med underbetjenter i Nufsfjord og lund. Bpsynsstasjonene i Brettesnes, Hopen, Ure og Mortsund [bestyrtes også av tande~betjenter. Opsynsbetjentenes gjennemsnittlige tjenestetid var 89 d~ger, underbetjentsnes 88 dager. Videre fungerte 27 assistenter med en gjennernsnittlig tjenestetid av 81 dager. Personalet blev i vinterens løp flyttet eftersom fisket krevet det. So(m b&ordrtingsskib anvendtes også iår Statens havneveselis d.s.»andenzs«. I det seilende opsyn anvendtes 4 skøiter -»Sjøgutten«, som opsynet har sa~rn~m~em med fyrvesenet, samt 3 leiede sksiter»delco«,»signal«og sysselmannskøiten»svalbard«. Samtlige skøiter var utstyrt med elektrisk lyskaster. Vzrvarslingsitelegrammer blev også i vinter overført til fiskerflåten ved radiotelefon fra Ssrvågen og Røst. Radioapparater finlnes nlu på et stort antall fiskefartøier. D.s.»Andenæs«og opsynssk~itene»delco«og»signal«, var utstyrt med radiomottager. Opsynsskaite»Sjøgutten«hadde en kombinert sender- og mottagerstasjon, tilfa~rende telegrafvesenei. Med denne lblev det drevet farsøk for å opnå korrespondanse 'med stasjonene lpå land, og med fiskefartsi»havgøpa«, solm hadde et lignede apparat. Opsynsskøitene er nu forsynt med stormvarslingssignaler således, ai de mottatte radiameddelelser kan blli gjort bekjent for fiskerflåten ogsa ute på fiskefeltet. Savnet av en kringkastingstasjon heroppe føles imidlertid meget sterkt, da det for det meste niu kun er de største farkoster som har råd ti1 å anskaffe de dyse mottagerapparater som,nu kreves. Angående opsynspersonalet m. v. henvises til nedenstående tabell.

4 P- Tabell l. Opsynsdistriktene (deres merkebokstaver og utstrekning) Opsyiraspessonal(04 m, v. Fiskeværet Kjeøy og Rinøy Raftsundet (A) Laultsund, holmen, Risvær og SvelIingen, Skroven Vikan, Haversand, Votvik Galt- 13 (B, C) 2314') vaagen, Brettesnes og Gulivik 1 (K, L, M) l/~' Hopen og Kalle - Henningsvær Gulvik, Festvaag, Sauøy, (N) llz' Skata, Engøy og Henningsvær Tind, Aa og Evenstad

5 Til opsyn og i-ettspleie i termiinen lt928/29 niedgdck kr mot i de foregåendle teliminer kr og kr Telegraf- og telefotnutgifter kr mot ifjor kr Til det seilendle opsyn medgikk kr mot ifjor kr Omkostningene i dlet hele fordeler stig således: l. L~nninger kr Kontorutgifter » Telegram~mer >> Reiseutgifter » Miateriell » G. Forskjellig » Tils. kr I nedenstående tabell finnes opført antall av de vedtatte og idømte bøter, samt de til protokolls førte private saker for hvert av de siste 5 år. Tabell 2. Forseelsernes art -7 Antall bøter, vedtatt eller idømt årlig Bater..... I t Procentvis avfiskerantallet... 3,28 2,49 4,47 3,17, 3,12 - av Lofotsøkende ,87 2, , 2,78 2,79 Herav var følgende for: L0fotl.s S Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmeldelse, Lofot1.s 9 7 og merkeloven i Undlatelse av å tilbakelevere båtmerlier, Lofotl. 7 - Pliktforsømmelse av tilsynsmenn, Lofot1.s Ulovlig setning p2 delt hav, Lofot1.s 5 16 a... For tidlig utror eller for sildig setning, Lofot1.s Cj 16 C / 235 Trelining før signalheisning, Lofot1.s 5 16 f l 92 i 128 / 249 Ulovlig fiske på sierhav, Lofot1.s / 143 Beskadigelse av andres redskaper, Lofot1.s Cj Utilbørlig Itapning m. v., Lofot1.s ! - 1 Underslag av bergede fiskeredskaper, Lofotl li i 4 13 l ;- Overståen eller setning på helligdag, Lofot1.s Cj 22 Forstyrrelse av den alm. rolighet, Lofot1.s 5 23, jfr. Str1.s og Lasgjængerlovens 63 I6 og 17 Overtredelse av havneforskrifterne, Lofot1.s Cj 24 Sløiningsloven... Lov om handelsnæring S I

6 Forseelsernes art Antall b~ter, vedtatt eller idømt årlig Overtredelse av sundhetsvedtekter, str Anvendelse av ulovlige fiskesedler, lofotl Legemsfornærmelse, straffe!, Ulovlig salg av vin, lov 11s Overtredelse av styringsplakaten og Strl Overtredelse av lov om handelsnæring av 16/7 1907, 9 1 og 14trl.s Il.... Overfall og legemsfornærmelse, Str1.s 228,1... Straffelovens jfr. sttaffe1.s Holdt utsalgsstedet åpent efter lukningstid, Lukningsvedtekt og Str1.s Vedtagne bøter ved private forlik... Saker avgjort efter Lofotlovens Andre private saker, ført til protokolls... :I l! / 56 i 47 / Der iblev i alt ztferdiget 1010 forelegg, derav av opsynschefen 2, oipsymibetjenten i Mjeøy 42, Risvax 2'7, Skrova 61, Svolvzr 39, Vågene og Hopen 215, Hermingsvær 299, Silamsund 117, Balstad 98, Sund 17, Reine 75, Sørvågen 20, V~røy 6 og Røst 2. Det blev av opsynschefen utferdiget 224 tiltalebeslvtninger efter forelegg, som ikke!blev vedtatt. Herav er 56 saker avgjort ved dolmfeldelse og 4 ved frifinnelse. I en sak er tiltalebeslutningen tilbakekalt, og i 135 saker er forelegget vedtatt før sakens foretagelse i retten. 54 saker utstår til behandling naste år. Foruten de her nevnte saker er det behandlet m rekke efierforskninger. Som det vil1 sees er Menes a~ntall for overtredelse av vedtektene iår overordentlig stort, og betydellig sitørre enn foregående år. For overtredelse av Lofotlovens 5 16 er iår utferdiget 886 mlot ifjor 700. Antallet av braiter gir et tydelig ibillede av ordenen på gl~avet, som også iår, og da s~rlig for de vzr hvor belegget var størst, må beiegnes som meget dårlig. Der er iår kun utferdiget 18 forelegg for undlatelse av å til~bakelevere båtme~keiie mok 85 foregående år. Efter a~ntall bøter å dømme en betydelig fremgang på dette område, som er heldig for fiskerne selv som for det offentlige. Ordenen på havet for de varr hvor belegget ikke var særlig stort, må i det store og hele ibetegnes som god. For distrikttene d hopen, Henningsvær, Stamsund og Balstad må ordenen [på havet i det store og hele betegines som slett. Deite har for det meste sin årsak i det skore tbelegg, som 1s0kte til disse fiskefelt. Sterlig

7 gjelder dette Hopen og Henningsvzr. Ordenen p5 Hopens fiskehav var dog noget bedre enn foregående år. Ordenen )på Henmingsvær fiskehav må (betegnes som slett. Dette har for en diei sin årsak i overgrep fra garnfoikets sidle, med sdning av garn på sæiihav og altmindelig linehav, samt i stor utstrekning far sent fiske av juksefiskerne. Der forekom i dette distrikt nokså mange tilfeller av for tidlig itrebniiig. Belieggei i Svolvaer var også iir meget start. Når opsynsibetjenten i S~OIIGH= ikke har ddtferdiget flere bater, skriver dette sig fra! at distriktets fiskerflåte for det vzsentlige har drevet fislie på andre opsynsdi~strikts fiickehav, og da saerlig for [Hopen. Olpsynsbetjenten i dette dlistrikt freniholder at der bliandt juksle- og snikfis4cerne råder adskill,ig rniisnøie nied at tiden for fiske med jukse og snik er for [meget imskrenket, en ~misnøie som også gjør sig gjeldende i de andre Vedtekitsbestemmelsene vedkommende dette fiske blir overtrått i adskillig grad. Fra Sta~msund meddeles at ordenen på (havet må ibeitegnes som slett. Grunnen hertil opgis i fsrste rekke å være linef,iskernes iilbøieliglhek til å fiske på det utlagte garnihav - Lofotlovens 3 16 a. I dette distrikt var også mange forseelser 'mot 8 l6 if. for tid,lig trekning. Glrunneni hertil opgis å vaore den, at de liileibrukere som satte på garri~havet påbegynte trekniingen av sine lineredskaper før signaltid, idet der ikke er trekningssignal på garnhavet, og dette forårszket s& for tidlig trekning på de tilststende linehav. Opsynslbetjenten.foreslår at der b0r fastsetites itrekningssignal på alle ihavteiger - garnhavene innbefattet. Ordenen på Balstad fiskdhav betegnes av disitrikkets opsynsbetjent som mindre tilfredsstillende. Grunnen hertil opgis å vare sj~ldragernes scerlige hang til å trenge sig inn på sarl-ravet for solbåter. Dette forhold bevirket skade og tap av robåtene6 redskaper, da dlet urolige vaer ofte gjorde at robåtene måtte ligge på land, (mens sjddragerne var ute. Det hendte ikke sjelden at robåtene eiter sådannle sj0vzrsdager mistet heie setningene. Det belmerkes at belegget i Balstad ihele tiden var ~min~imalt, så det var ingen trengemde grlunn itil å (benytte sig av en sådlan driftsmåte. Også i Sund opsynsdiistrikt klages over sj~ldragernes tilb1aielighet til fiske på robåthavet. Ordenen på fiskeihaveit for Reine!betegnes sotm!mindre tilfredsstillende. De fleste forseelser angår for tidlig brekning, samt motoribåtliner p2 sarihav for robåter. I Sarvågen opsynsdistrikt betegnes ordenen på havet som god. Under tiifjyiningen på vå~parten forekom en del klagemål over for tidlig trekning, men dette rettet på sig da opsynsskøitm kom til distrktet. E Vmøy og Røst har v~rt god. I Vlieray klages over at en del ungdommer ved fyll og slagsmål for-

8 styrrer den almindelige ro og fred, idet de i berwset tilsta,nd reker langs veiene og holder spetakkel. Forøvrig betegnes ordenen på land i de øvrige distrikter slora gjennemgående god. Det forekom i enkeltle vaer en dei berusel~se, somm dog i få tilfeller nødvendiggjorde arrestasjon. ~Iår tråtte loven olm tvungen sløiining ikraft også for Kanstadfjord ops~7nsdis,trikt. Heller i~kke i vinter viste det sig riogen vanskelighet med håndhevelse av sløiningsloven. Det er fra flere d,istrikter klaget over at fiskerne ved flytning til andre distrikter optar driften der uten å melde sig inn. Dette forhold er tlil stor g-ene for efterretningsvesenet og rettssikkerheten på havet. Dessuten volder det opsynet stort bryderi i tilfelle eftersøkiling i anledning anirn!eldelse eller straffeforfølgning. Mlan vil kommende viiliter se å komime dette uvesen tillivs. I viinter var det 4 opsynsskøiter i drift, og dette antall viste sig å vzre nødvendig. Av sparehensyn!blev opsynsskøitene først [innkalt til tjeneste omkring 10. februar, mein det.viste sig at dette var' noget sent. Det at ikke det seilende opsyn var tilstede og flulgitie med fra driftens begynnelse, bevirket for det første for tlidlig utror og da salig fra Svolvzr, men det vaerste var, at det så å si blev almindelig- med for tidlig trekning, idet farkostene påbegynte trekningen efterihvert so'm de a,nkom til fiskefeltet. Ja, ikke engaing tilsynsimeinnene respiekteste signaltiden. Det forekom også tilfeller at tillsynsmennene \heiste isignalet når de fant det for godt. Detrte foflhold lmedførte stor ulempe for iiskerne og!mange klagemål innkom i sakens anledning. Selv efterat opspnsskøitene hadde optatt drifien (hadde det sine vanskeligheter med å kolmine dette uvesen tillivs. Dommerens virksloriihet. Som domlmer tjenstgjorde sorenskriveren i Lofoten (S. Meek) den første måned av opsyn~stidlein. Den ekstraordinaere do1mmer, overrettssakfører Einar Griimsø, tjanstgjorde de to siste månieder og var på grunn av 'den st,ore alibeidsmengde bistått dels av sorenskriveren,i Lofoten og delis lav dennes fullxnekjtig, Aage Mørdre, hvilken siste var fast hjelpedommer i 6 uker. Sakantalliet (1015 rettssaker) vinteren 1929 er rekord i Lofotopsyaets lhistorie. ]Det var også rekordår i 19128, men fjorårets rekord er slått med hele 25 saker imlei- i Der bekandledles 516 offeiiitlige politisaker (straffesaker). Dessuten var dier berammet miange slike sakei-, som imidlertid bortfalt da de fore~l~agte bøter lbetalteis før sakene klom for retten. De behandlede politisaker ang-&k: 26 saker Lofotlovens Ej 16 a eller Ej 10 I1

9 (havdeling), 14 saker 8 I6 c (tiden for utror samt redskapers seti.iiiig og trekning), 8 saker 3 16 f (trekningssigi~al på havet), 3 saker 20 (besternmelse olm sammenviklede redskaper), 2 saker vedrørende overtredelse av styringisplakaten samt 3 saker efter Lofotlovens 23 (forsryrrelse av allmindelig fred og orden). De 516 saker omfattet 71 tiltalte, hvorav G1 1b;lev dmt og 10 frifuiinet. Der forekom 4 forthør~~ettssaker, l-i_vorav 2 ~bevisoptagelsei- og 2 rettslige eliterforshlinger. De private saker forekoim li et antall av 49, hvorav 24 alimindelige saker, 11 sjøforklaringer, 2 sjørett~skj~øn, 2 almindelige skjønn, 3 bevisoptagelser, 4 rettsibeslutninger for civil arrest samt 3 civile arrestforretninger. Geistlig betjening ved Lofotfisket Der stod til rådigihet for hele bispedømmet en bevilgning pa kr til betjening av fiskeværene ved prester og emissærer. Der var i virksoimihet i alt 21 prester og 9 ernissaerer. Dessuteil blev et par tilreisende prester anvendt leilig'he+sviis, likesom biskopen bes~kte Svolvær, Vågan og Henningsvær (dette siste dog uten utgift for naerværende konto). Telegraf og telefon. Personalet ved disse stasjoaer bl^ forsterket med inntil 37 funksjonzrer, fordelt p$ 31 faste stasjoner, og I feltstasjon. Av de faste stasjoner iholdtes 11 åpne som telegraf hele året, 5 som telegraf i fisketiden og telefon resten av året, og 15 utelu,kkendle som telefon. Nevnte feltstasjori dreves likeledes utelukkende solm telelonstasjon. Der blev iår ekspedert telegralmmer og telefonsamtaler, hemholdsvis og 3579 mer enn ifjor. Forsøk mied overføring av radiotele!onsa~mtaiei- til rikstelefonlinjene pågår.

10 Tabell 3. Ehplede~be telegsamteier ander kdogisket Balstad... Borgvær... Brettesnes... Digermulen Girns~ysand... Henningsvær... Horn i Valberg. 3 Hovsund Kabelvaag... Kal fe... Kjeøy... Lyngvær i Lof Møllerodden Nusfjord... Ramberg i Lof.. Reine i Lof.... Rinay Røst... Skrova.... Stamsund... Risvær i Lof. 16 Steine i Lof.... Sund i Lof.... Svolvær 2... Vaterfjord.... Vatnfjord i Lof.. - Værøy...

11 Ekspedexte ;EIteleåomam$ad6on iaaader LoEogisLet Tabell 3 b. Stasjon p.- Januar tg. Inng. Februar Mars April Tils. Balstad... Borgvær... Brettesnes... Bsstad... Digermulen... Gims~ysand... Henningsvær.. Horn i Valberg Hovsund.... Kabelvåg... Kalle... Kje~y... Lyngvær i Lof.. Møllerodden.... Nusljord... Ramberg i Lof., Reine i Lof..... Rinsy... Risva i Lof.... R0s t... Skrova.... Stamsund... Steine i Lof.... Sund i Lof.... Svolvær.... Sørv8gen.... Ure... Valberg.... Vaterfjord..... Vatnfjord i Lof.. Værsy... Byhelle.... Tilsammen ; l j / LI , 139 i / / :; 1 23: , 154, / j l i , 225, / / / ?l / l - l

12 Opgaue aver freleg~afke>rrespondeanse~1 under EoJtoCfiske'c Tabell 4. i de siste 10 AI. Måned - Januar Februar... Mars April... ( 1920 / / 1924 / / 1927 / I l l I l 1 - l l I l ! ' ' / :E:?/ Lokalrutene var i vinter tilfredsstillende, idet der ikke forekorn forsinkelser i nogen saerlig grad. Hvrtigruten!hadde i vinter 3 anlrap av Stamsund hver vei. Røst og V~røy fikk iår sine ko1mmunikasjoner ei1 del foi-ib:edrez idet Vesterålskeis dam pskiibsselskap foretok to akenklige turer helt til Bodø, imot tidlig-ese hun en. Ekstraturen utfrartes så lenge det fankes påkrevet av hensyn til trafikken. Opsyizsibetjenten i Kjeøy fremholder at havneforholdene for fartøier og større fiskofarkoster er upåklagelig. Derimot viste det sig ved deri store ansamling av fiskere, at båtbavnen blev for liten. Betjenken!mener, at en liten opmludring av båtihavnen som ikke skulde falle særlig kostibar, vilde iutvide dienne betydelig, så flere losj,i~båter kunde få plass. Den herskende nødstilstand olm husrum på land bereittiger i høi grad det frem~~atte krav. I Kjeøy fremkom krav om å +holde oppe såvel østre som vestre inn til havnen, av hensyn til damipskibstrafikkeri. Imidlertid fre~mkioldes det at dette,ilkke lar sig gjennemfiøre, da der ikke finnes festigiheter på havnen, og som falge herav må fartøier og større fiskefal-k'oster ligge på svai. Skulde kravet med (hentsyn til to trahikk-renilei- eftei-komimes, så måtte som forholdene artet sig i (vinter, halvdelen av belegget )b o r t - v i se s. Opsynet er derfor iblitt stående ved den ordning at kun vestre innløp,holdes oippe for den ordin~re da~mq)skiibstrafikk. Fra Rjsvcer gjentaes kravet olm opmudring av sundet mellem Hjeinøy og Borterøy. >Betjenten i Risva- fremiholder at der 'bør anbriilges 1 eller

13 2 betøiningsfestigiheter på Ankerskjaeret, idet det viste sig i vinter at den ene bet~iilingsstøtte på dette skjær var for lite. Dette er nokså rimelig da det oplyses at omkring 20 kjøpefartøier måkte ty til nevnte støtte for feste av landtaug. Anbringelse av landtaug der oippe er nødvendig da havneil har meget dårlig holdebunn. Opsynsbetjenten i Skroven gjentar de tidligere fremsatte krav med hensyn til moloazzlegg over Sjålhollmsundet. Opsynsbeijenten i Svolvær anfører i sin beretning at meliem Bokkedatieri og den holme hvorpå Vestl'andske Petroleurnsko!mpai har slitt tankanlegg ligger et lite skjær. Fra nordostpynten av dette skjær stikker der ut en grunn, som bør avmerkes med en jernsøile. Det hente flere ganger i vinter at fiskefarkoster gi(kk op på dette sted og blev stående. Det anbefales derfor på det sterkeste at der anibrlinges en jernsøile på dette skjaer.!med hensyn til det fremsatte krav om moloanlegg i Svolvær for stengning av østre lhavneinnløp 8x1 i korthet fr~mhoides, at en sådan molo ansees for [meget påkrevet. DeMe kan bl. a. ibegi-,unnles )med at den østre innseilingsled i sydlig og sydvestlig kuling og storm er ubrukelig, og bevirker at den ovenfor liggende innseilingslled bryter igjen og hindrer de rutegående dampskiber i auløp av stedet eller forårsaker forsinkelse. Ved stengning av nevnte løp vil iman også shkert undgå dert nu meget generende drag på havnen. Draget er!meget p6agsomt for dalmpskilber ved' kai, og ikke minst i vintertideil for kjøpefartølier og fiskefarkoster 1132 havnen. Til belysniing herav kan meddeles at i midten av mars måned d. å. henlå på Svolvær havn 143 kjøpefartøier og 2005 fiskefarkoster. Dessuten en {hel del opkjøperfartøier og iransp'ortfartøli~er av forskjellig sllags. Ahed dette store belegg er det innlysende, at en hel del fartmier og farkoster ~bl~ii- liggende trangt på \havnen, og der o~s~tår da lett skade når der inntreffer drag og uvær. Ved deen \planlagte molo vil formentlig dragsuget kom~me bort og havnen vil da kunne nyttiggjøres i langt høiere grad enn nu er tilfelle. A/iololanlegget i Svolvxr (må derfor ansees som meget påkrevet. Hvad Heinniiigsvær angår henvises til beretningen fra ifjor. Opsynsbetjenten i Stamsund meddeler at hasten blev dler anbragt fort~iningsstøt9er i Juøysumdet, mens kravet om fortøiningsstøtter på vestre side av T~rnholmen ennu ikke ei- imø2ekorramet. De7k krav er nlu så gammel2 a4 der snarest bør gjøres noget for at rette på forholdet. disse støtter er nødvendig for å kunne ordne fartøibeleggene på en tilfreds~stillende måte.

14 Sluttelig fremholdes at i tilfelle av rikt fiske for midklofoten så vil Stamsund havn solm nlu det er, ikke tiln~rmslsesvis kunne motta. det store belegg solm dette alenkrale sted i~vrig skulde betinge. Det eneste som kan $orandre en situasjon som denne er, at Rokviken blir tatt i bruk som farbi- og lbåhhavn. Men for at det kan skje kreves et sltrzrrre moloanlegg fra Store Joøy og vestover. Da Staten her for~mentlig vil kunne påregne et ikke ulbetydelig distriktslbidrag a~nlbeifales det at saken tas op. Man vilde da i Stalmsund formenllig fa Lofoiens st~rste havn. Med den store damg3skilbstrafik?i på dette sted ansees en molo som foran nevnt haist pikrevet. Opsynsbetjeratm i Ba!stad gjentar de gamle krav m oprnudring. Dessuten bør der foretaes opmudring av sundet mellem Balstadløya og Pedersens ekspedisjonskai på Balstadlandet. Da havnevesenet har foreiatt (målinger m. v. på stedet blir forlmentilig de påklagede forhold rettet pål i nzr fremtid. Opsynsbetjenten i Reine gjentar de ifjsr fremsatfe krav om opmiadring av sundet meil le ra Lakrisa7iy og Olenilsay, som han finfler meget berettiget. Belegget på begge dissa mr vokser stadig år for år. Opsynsbeijenien i Sarvågen meddeler at i avvigte solmmer er foretatt en del ~tdypningsarbeider pa havnen for Tind, men ikke fullført. I desne fonbindelse fremhoides det at der dunder mudringen har damet sig fnøie kanter som i all fall må ~bortflenx så dybden blir jevnt stigende helt til land. De i Sidl'igere beretninger nevnte moloarbeider vestenfor Glåpein bringes i erindring. GktenIor Glåpen må sarlig påpekes nsdvendighefen av å gjen~mure sundene rne9l&i~i Moskeneslanadet og Sj&holmen. Derved vil Moskenes havn 'bli en god og sakt havn for slmabåter. Den påpekte gjenfgrlniang antaes å koste en bagatell uinder hensyntagen til det store havneamråde som derved vil innvinnes. Qpsynsibetjenten i Værøy gjentar de tidligere frelmsatte krav olm opmudring av Rasitnesvågen. På foranledning av fiskere har betjenten sendt en henvendelse til en av distriktets stortingsmenn i sakens anledning og denne $ar meddelt at saken er under bearbeidelse, samt at arbeidet vlil bli foretatt. Der fremsektes krav om flere fortøiningsringer på begge sider av Røstnesvågen. På Smlandsvågen løsnet i viater en iort~iningsstøtte som snarest må nedsettes pånytt. De fleste av de her nevnte krav blev under sisie fiske, påvist for hr. over'ingeniør Holst ved Statens havnevesen.

15 I &en eiter )påske besøkte handelsministeren, hr. statsråd Oftedad, LooiHi&et. De viktigske h'avnelcrav lblev da frmhevef og belyst under befaring av havnme. p.

16 Il. Fiskerne, deres; farkoster og redskaper. Ankomst, avreise og flyhinrg. Når bortsees fra dan ekstraordinaere tilstrømning til [Lofoten i 1911 var belegget i vinter betydelig større enn det gjennemgående har v~it i en rekke år, og man imå så langt tilbake i tiden som helt til 1898 for å finne et beleigg som overstiger vinterens med sine godt og vel 27 O00 imann. Årsaken til denne økning, solm har påig%tt jevnt de seinere år, kan vaere mange,,men det er tiistreklelig- å påpeke at arbeidsmangel i forbindelse med vanskeligiheter økonomisk har aødvendiggjort større og større kornibinasjon mellem gårdsbruket, szrlig det mlindre, og torskefisket. Lofotfisket pågår i en årstid da man jlo lite og intet kan utrette ved de små gårdsibruk, og- derfor passer det godt at man utnytter tiden til fiske. Denne ko~mbins~jon har vist sig mer o~g mer heldig, og derfor blir den også meget beinyttet. Selve tiiltredelsen av relisen til Lofoten ifant også i vi~nter inokså seint sted. Folk gjør sig inler og mer fortriolig med at de fiskemengder som søker uinder Lofoten i januar er av [mindre [betydning, og- at bedriften i den,målned naermest er ulønnsom. Det er allltid den fasfiboende fiskerbefolkining som ifarst ibegynner fisket, og det er den soim leter oip fisken, skaffer de ifiøriste meldinger, og soim setter fart i reisen til Lofoten. Utover 20. jaauar begynte»iinnbyggerne«å dra til vaerene, og ved den første optelling s'om faint sted den 1. februar, var der ialnkommeit ca. 900 båter. Av idisse var der få freimrnede. Den ~åiølgenfde uke begynte den egentlige tilstrø~mning av fremmede fiskere. Været var da p6 den tid mindre gunstig, hvorfor akningein ikke gi~kk så raskt som vanlig. Ved midten av februar var ilmidiertid båtbelegget øket til 48010, og den påfølgende uke steg talllet til vel Glaningen fortsatte belt til 22. mars. Da var ~be~legget på det høieste, nemlig- 8559, altså sdskillig sitørre enn foregående år. Der var fiskere like fra Sogn og Fjordane til og ined Finnmark. Nordlianld fylke var som vanlig sterkest representert, nemlig meld mana. De allerede fra først av gode utsikter for Bst-L~ofioten beviiket, at et stort antall iarkoster søkte direkte frs!hjemstedeine tiil de ~stlige v~zr, saerlig Henningsv~r, Svolvær, Skroven og Kjeøy blev optatt som vilærstasjoner. Men også de fleste andre vilær i Mst-Lofoten var jevnt

17 godt,belagt, spesielt første del av vinteren. Det gode fiske østpå bitdrog hertil. I verene i Vest-Loiiotein var beleggene mer spredt, og ~å enkelte steder var båtantallet lite en større del av vinteren. I Stamsund, Ballstad og Vaerøy var båtbeleggene stabile og så store at alt lhusnum var optakt hele vinteren. Det samme var også delvis tilfelle i Ure. På grunn av nogen uregel~massigihet il fisket for Kanstialdfjonden foregikk der etn del flytning også i vinter melleim nevnte distri'kt oig de øvrige vær i IZist- Lofoten, saerlig Svolvaer, delvis også Heiiningsvaer. Forøvrig f~oregikk der liten flytning, bortsett fra den vainlige vestflytning sist i mars eifterat iisket &på begynte å avta. Da (fisket østpå begynte å slakke av sist i mars sluttet en del ar<!de større farkoster og reiste hjem. Belegget begynte dog- ikke å synke merkblart før 12. april. På de11 tid var der mange som avsluttet fisket. Belegget utgijordle da 6100, og den påfølgende uke sank det ytterligere til Efter 25. april val- dier få som drev fiske. De som da lå igjen i vaerene or'dnet sig for hjemreisen. Beleggets variasjon og fiskernes hjemstavn og bruksmåfe. Føllgende tabell viser båtantallet slamt dets iprocentvise størrelse ved begynnelsen og midten av hver måned, samt ved fiskets ncer forestående avslutning i de siste 5 år. Talbel1 5. Tid Antall båter tilstede Prosent av høieste antall l / / Januar, midten Februar, begynnelsen... - midten Mars, begynnelsen midten slutningen April, sl. av lste uke.. 2nen ulie.. 3dje uke.. 4de uke / 800 /

18

19 f-~jernctedskommune Mosjøen... Alstahaug... Stamnes... Nord-Rana... Rødøy... Meløy...

20

21 Hjemstedskommune Ibestad... Gratangen.... Andørja.... Astafjorden... Salangen... Lavangen... Bardu... Tranøy... Sør-Reisa... Dyrøy Senja sorenskriveri Hillesøy... Tromsøy sund... Tromss... Balsfjord... Malangen... Lenvik... Målselv... Malangen sorenskriveri Lyngen... Sørfjord.... Karlsøy... Helgøy... Skjærvøy... Nord-Reisa... Kvænangen... Lyngen sorenskriveri Troms fylke Hammerfest... Vardø by... Alta... Talvik... Loppa... Sørøysund... Kjelvik... Lebesby... Gamvik... S0r-Varanger... Vardø herred.... Hasvi k... Finnmark fylke

22 Sogn og Fjordane fylke. Møre fylke..... Sm-Trmdelag fyllce... Nord-Trimdelag fylke,... Nordland fyllie Troms fylke..... Finmark fylke Ialt Motorbåter ogdampdiskefartaier tilstede i Lofoten den 22. mars. Nedenstående tabell viser det den 22. m~ars antegnede antall av disse farkoster so~m dleltiok i Lotfot-fisket, samt mannskap og- redskapsutstyr. Mannskapene er medregnet i foranstående tabelller som omhandler fiskernes antall, og av farkostene er de ~hvorira fisket dreves direkte, og for de øvriges vedkornimende doryene, medtatt i det båtgaultall som be ravrige tabeller utviser. Tabellen inneholdt tidligere også oplysninger om seilskøiter. Disse fartøier forekommer nu ikke lenger.

23

24 Båtmannskapesaes st~lrrelse. Båtmannskapenes styrke har vzrt : Tabelt 8. Tabell 9. Båter Pr. garnbåt...,, linebåt.... dypsagnbåt... Fiskerantall foaddt efter bruksaxt* I l l i i i l l I 1 Bruksmåte / 1921 ) 1922 i / 1925 / 1926! 1927 l -- O10 1 O10 Garnbrukere. 34,8 38,3 29,5 28,l 28,3 Nattlinebrultr. 56,2 45,8 41,5 47,3 42,7 Dypsagnbrulir. 9,O 15,9 / 29,O 24,6 29,O l l l l : 1927 i 1928 l l ,81 ' i 488 2,Y4 1 3,00 3,03 2,99 1 3,02 i 3,27 I O j'o 27,s 48,2 24,O ,21 3,27 2,90 2,72 Synkenoten. Falngst av skrei ilned synkeeot er fremldeles Qorbuclt under Lofotfisket i samtlige opsynsdistrikter, kfr. vedkommende vedtekt, illintatt i avsnitt VIII. Leiekarer. Siste r1uibrikk i ta~bell 6 alngir t(a1let av leiekarer fra de forskjellige herredter. Neidenstående taibell angir antalllet av leiekarer fra de l forskjellige distrikter i de siste 5 år, samt deres procentvise antall i forihold til samtlige Lodot-fiskere. Hjemsted / Sogn og Fjordane fylke..... Msre fyllte..... Ssr-Trøndelag fylke... Nord-Trsndelag fylke.... Helgeland... Salten og Steigen..... Lofoten og Vesterålen.... Troms fylke.... Finnmark fyllte... Ialt Prosent av samtlige fiskere...

25 Hyren for vante leiekarer var i år sioget liøiere enn f~oregåe~iide år. Der betaltes såiedes fra 300 t kroner. Det allmindeligste var deg 280 til 530. For uøvede og yngre folk var hyren adskilllilg- mindre, nemlig fra 150 til 200 kroner. I alle tilfeller hadde leiefolkene fritt hus m. v. som tidli~gere. I de akler dieste vær o~stod krangel under sluttopgjøret. 0psynei.s bistafnd 'måtfe smkes 'for å få tvistiglhetene bilagt. I inange ti~ifeller opstod tvistigihetene som alge #av mangelfulle avtaler. I enkelte vær hadde -Eiorhyrerne vailskeligihet med å utrede illyrene soiin følge av dårlig fiske. Salig var dette tilifeile vestpå, men stort sett var disse for'hol~d tilf redsstil~lende. De 'mange erfarinlger niødvendigigjør at mm atter må henstille til fiskere soim regelgrnessig- søker til Lofoten som leiekarer at leieforholdet søkes ordinet skriftlig. Det er dein eneste vei som fører frem.

26 Aatall båter kiktede i de enkelte deler av Lot~fe~~ ved hver ake slutning. (G = garnbåter, L = linebåter, D = dypsagnbåter, S = sum). T&~lll 1 1. l/. l i,; l -- l.; -- Ulien som endte "12 i '13 i '/Q l i ''/J i 21/g / l 29/ l 13j4 Kanstadfjord Raftsundet Brettesnes Skroven Svolvær Kabelvåg Hopen Henningsvær Stamsund Ure Balstad Nufsfjord

27 ' '12 'i? '"2 i "/ia I 1-1 l, l/3 Uken som endte ---- P- l ' l i s/i i 1 14a 22/3 1 23/3 1 l 12,/4 1 lg/4 Sund... Henningsvær Vestenfor Henningsv ~ r til Lofotodden { i Opsynsdistriktet i k

28 Tabell 12. Fiskere og båter tilstede 22. mars. Ost-Lofoten Væi~y...., Rost VærøyogR~st l l9 1alt ( /

29 III. Bolig- og sanitærforliold. B~ligsp~ørsmålet er i~u under beartbeidelse hos centraladrninistrasjonen. Som bekjent lblev der i 1928 nedsatt en ko'mitk bestående av &iskerikoasulent Rønnestad, fiskeriimpektørene Ellingsen og Dahl samt utvalgsforimann Ainderssen-Stranld, der ifikk i opdrag å tindersske forholfdene og freinkomme med en ncermere utredniing og innstilling. Denne komite opiholdt sig e,n tid i Lofloten under fisket i 1929 og lioretok da reiser omkriing i værene. Der blev da konferert med vzreiere og en rokke fiskere om spsrsmålet, likesom der på flere steder blev avholdt møter med interesserte, hvor sib~~asjoiieii ncermere blev $drøftet. Komiteen har nu avgitt sin innstillinigi, der nu er mder videre bearbeidelse hos administrasjoaen. Da der eninu Ake er tatt standpunkt til innstilli~nigein, sksl man ikke iher koimlme nzrrnere inn på spørsmålet. Det er nok å i2evne at komiteens innstilling, som vesentlig er enstemmig-, anlbefaller at Ilusmangelen omkringr i værene søkes avhjull3et mest (mulig og hurtigst mulig, da en rekke diskevzr er (helt nødlidende stiilet på området, szrljg i Dst- lof foten, livor der på rn~an~ge steder er lite hus og dårlige hus. Fra Kjeøy er iilinløpet rnrget steilke klager over vannforsyningelil, s'om i det vesentligste går ut [på det samme som foregående ål-. Man &al derfor henvise til LoGotlberetningen for 1927, side 27, og likeså ti1 besetningen &or ifjor, silde 28. Forholdene er så ~mmgelfiullle som de overhode kan bli. Den anlagte brønn på Kjeøy viste sig å bli en stor skuffelse, og det er et stort splørs(må1 olm det er niogen ihensigt i å koste mer 132 denne brønn, idet foriholdene stedet neppe innibyr hertil. Spørsmålet oiin å dekke vannbehovet ;for Kjeøy fra, Ytterstadelven blør luolpholldelig lundersøkes, og hvis man kommer til1 det resultat at vanniorsyningen løses fordelaktigst ad den vei, bør der tilveidbringes midler sn,arest mulig. Inntil dette splørsmål er løst, bør vann~behol~deren~ på Kjeøy utbedres, dette dog- siom e~n rent midlertidig foranstaltning. Kjeøy er jo et av de betydeligste vcer i Lofoten, som besøkes av en mengde fiskere. Det er derfor en bydende nødvendighet at der ved offentlig foranstaltning skaffes tilstrekkelig vann til vzret hurtligst mulig.

30 Opsynsibetjenten i Risvær har under I G. apri sendt tilsj nsmaninen for statens eiendolmirner i Vågan en skrivelse, hvori han påpker manglene ved vannforsyningen i vaeret. Brønnene h r ikke vzrt oprenset på lange tider, likesotrn der antaes A vnre mangler ved selve (beholderne og den måte hvorpå vanniheniningen skjer. Man forutsetter at t ilsynsmalnrren saker A ordne doriholdet på en tilifredsstillende måte, hvorfor nan ikke ved denne adeldning skall komme nær~rnere ilnn på de enkelte ting. Fra Skroven inniberetter opsyngbetjenten at de offentlige bsmne i vzret ikke har vzrt renset på 3 år. Brønnenes overbygning er også i al meget slett forifatning, likesom selve vannforsyniagen fra b~mnene il&e foregår på en helt tilfredsstillenide måte, bl. a. på grunn av mindre I-iensiktsmessige ileiseianretninger. Nordland fylke har delvis bekostet disse branner vedlikeholdt, [men ingen kan [nied sikkerhet si om fylket har nogen sådan? plikt. Derfor har også vedlikeilloldet vært ytterst rnan~ge16ulil t. Det offentlige bar overta vedlikerholdet fullt ut og tilsynet araad brønnene b,~r overdrages statens tilsynsmann i Vågan. Tilfredsstillende forhold vil alldri opstå {ør så skjer. Mm leker likeifrem med folkehelsen ved å la vannfiorsynin~ge~ foregå så slett sojm tilfellet er i mange vxr. Opsjmsbetjenten i Vågene inniberettes:»boligforholdene tor fiskerne i Kaibelvåg er betydelig forbedret ved bygning av 5 statsronboder med plass til 90 manin. Foruten staatsrorbodene er der arv lprivate ibygget to roriboder med salteri, som gir plas til 38 mann). Den nye tilgang på roriboder har visket meget heldig, og den dårlligste insikvaitering hios private har avtiatt i tilsvarende grad, idet bellegget ifjor og iår er floganlunde likt. Hvad valnnlforcyningen på Olsnesset og Storvågen angår gjentaes de krav som er skrevet i beretningen for 1927 og Det er bragt i erfaring at Kabekvåg byggekornimrane har til hensikt innev~reinde år å legge vannledning nedover til Vågans gamlehjem. Det er da et spørsmål om ikke det egentlige skulde sgke sairnlarbeide med byggekornmlunen og Vågan komimlune i den hen~sikt med det samme arbeidet er igang S få ledningen forlenget helt ned til sjøen i Storvågen, og der opsatt en vannsteader til benyttelse for de deflboende fiskere. Man er av dan opifatning at dlet vilde være meget {heldig om vannsforsyningen blev ordnet som foran antydet for Storvågens vedkorn~mende. Selvsagt måtte det offentlige delta i utgiitene.«uitaralgsfar~manineil henviser til hva$ han tidlligere har anført ang% ende vanaiforsyningen på Olsnes og Storvågen log slutter sig fil apsynsbetjentens fora11 citerte luttalelser. Det anibefales at det ofientlige eiter at beregning og oirnkoshzln!gslover&g foreligger, stiller et bestemt beløp til disposisjon for Vågan byggekommune til fbenyttelser som anført. Mari.

31 kan neppe forlange at Vågan komlmune skal fbzre alle ornkostniiiger med vamforsyaiagen, som naerimest må betegnes som ekstraordinz~re foranstaltninger av hensjm til fiiskeribefolkningen på stedet. Vannforsyningen for Henningsvaers vedkommende skal lmaln ved denne anledning LMte komme ncenmere inn på; idet d'en au i mange år bahandlede plan olm anlegg av et tidsmessig vannverk med leidniag fra Urviken står foran sla realisasjon. Vannverket vil blli av iuvurderlig betydning for den stadig store almue i deite ;mr, og vi21 mrniidig gi selve stedet et kraftilg fremstøt. Forholdene på o~mrådet har jo alltid vaert helt trøstesløse, og man kan forundres over at dlen eneste riktige plan som nu skal gjesineilrn~føres &Le for lang tid' siden er realisert. For Stamsuads vedko~rnmende kain man ikke si at vannforayaingen har foregåit tilfredsstillende. De offentlige anlagte 'brønner er for små, og beliggenheten er ikke heldig. Selv ved de mid~dels belegg som de senere år har forekommet for været har vannibdholderne vist sig utilstrekkelig. Så snart ai større ansamling av fiskere inntreffer, står iman utvilw~mt sver.for de st~rste vanskeliigheier. iman må derfor på det bestemteste hefistille ca$ spørsmålet olm anlegg av et passende og tidsmessig vannverk optaes til dr~ftelse snarest mulig. Fra naturens side ligger de stedlige fs&old godt an for anlegg- av vaninverk, og after hvad man kan skjønne, sikulde ~o~mkostnin~gene stillte sig bnholdsvis rimelige. Det tilrådes at man straks igangsetter und~ersøuielse, og samtidig bør der kodereres med væreier J. M. Jo,h,ansen om samaribeide, da der kan være en mulighet for at han kan gå samtmen med de2 ohfenhlige om anlegg sojm nevnt. For Balstads vedkmimeinde, sazrlig dia Kremmerviken og Balstadlandet har kravet om forbedring av vamforsyningen vaort oppe nu i en årrekke uten at det offentlige har tab sig tilstrelckelig av saken. Det er iintet mindre enn u~forsvarlig at et ideelt fiskevzr med faste, stiore årlige belegg skal leve unlder 'e fortvillede fonhold som hersiker på områdlet. Vinteren 1928 blev der avholidt ma,ssernøte i varet, hvor kravet med sty~ke blev fremholdt og det samme gjenkok sig nu i vinter. Sakens dokumenter og møtets uttalelser blev igjennem utvalgsformannen innsendt til administrasjonan ledsaget av naerimere begrunnelse. I Lofiotberetningen for 1923, side 29 og 30 er spørsmålet niarmere omh,andlet, likeså i 1925, og ma~n tør henvise :hertil. Det er beklagelig at man skal v2re nlødsages til å arbeide i årevis for å viinne g&0r for sådanne inawiseiige krav som de her amhandlede. O~rnkostniagsspørsrnAlet skulldle ikke her stå hindranlde i veien, idet de stedlige forholdt og don velvilje ved!koirnmmlde grunneier (har vist tilsamlmen medfører at et vannprojekt, soim det i Lolotberetningen dor 7928 loreslåtte skulde vnre helt dokoamisk overkommelig. Den måte kravet er foreslått løst på er så rimelig og beskjedent

32 at det ikke ei- til å komme forbi. Hvad det g-jelder er å få pljaneil realisert uten videre overveielser, idet nødstiilstainden på området krever dlet. van in forsyningen^ på Reine og Zakrisøy er hremdeles meget mangelfull, hvorfor der I vinter frelmkom meget sterke og berettigede klager over forholdene. Kravene /har vært freizholdt i Lofokberetningen gjentatte ganger uten resultat, og- szrlig for 1925 er forholdene nzrmere ibelyst. Brønnen på Zakrisøy har vist sig helt utilstrekkelig, idet den omkring midtvinters er uttappet, Belegget på steidet har stadig økende tendlens, og det er klart at forholdlene med de kriap!pe vannmengder ikke kan vedvare. Der bør anlegges en helt ny og- større )brønn, da utvidelse av den nuvzrende nepipe er formålstjeniig. Hvad selve Reine angår, så er forholldene på langt nzr tilfre~dsstillende. Selv med det ior6oldsvis mindre belegg som var på stedet i vitnter foreigikk ~vanniorsyninge~n jkke uten ulemper. Når et stiarre belegg ilnnfinner sig vil sihuasjonen straks bli vaniskelig. Vannbeholderen er lineget flos liten, Ihvorfor be6olkninge1ii må skaffe sig vann fra tilsig på forskjellige steder i været. Sådant vann er ofte urent, og mengdene er små. Når så isen legger sig- på den indre havn, kommer folk ikke til vannsigene, og store vanskeligheter opstår. Et betydningsfullt og velordnet fiskevzr som Reine kan i'kke vzre tjent aed slikt, og det anbefales at foriholdene på stedet burtigst mulig undersøkes med sikte på anlegg av en større vann~beholder eller vannverk på et bekvemt sted. Dette krav fra fiskerne kan ikke oversees ytterligere. Opsynsbletjelnten i Sørvågen innberetter at vanniorsyningen for distriktet foregår på samme slette måte som før, da intet er foretatt hor å av~hjellpe manglene. Der har hvert år siden 1925 vært skr'evet i Lofotberetningen om manglene, og!man henviser hertil. Szrlig er forholdeine slette på selve Moskenes, hvor der ikk'e finnies ei brukbart vanntak. )Der er riktilgnok ei1 slags brønln - visstnok lainlagt i sin tid av det oiffentlig-e - inen denne er meget for liten og er så slett anlagt at der alltid kommer gjødseltilsig- til brønnen. Vannet er derfor alitid forurenset og sund:hetsi!arlig. Det.teInstilles at spsrsimålet slnarest mulig optaes til und~ersøkelse i sa8aar;beide med vzreieren på Moskenes, som muligens ei- villig til1 å støtte foretage~ndlet. Der er anled~ning til på en okonomisk rimelig måte G få anliagt et vannverk, noget som silarest bør undiers~kes naermere, og skulde!det vise sig at et sådant foretaigende vil falle for dyrt, må der i hvert fall på stedlet anlegges en tilstrekkelig stor bnønln så nzr /havnen som mulig-. Follholdene er så slette at kravet ikke kan avvises lenger. For Værøy gjentaes kravene om bedre vanniorsyning under henvisning til Loifotberetningei~ for 1927, side 29. Der er intet foretatt, og kliavet har nu i åreines løp med den stadige stigning av beliegget vokset sig så sterkt at ytterligere utsettelse ville vzre u~forsv~arlig.

33

34 romkostninge~le kan $bli og [hvilket materiell skal danne grunnlaget for tilsylxmaniniens artbeide meld relpa~asjonene. De auvarende iforliold~ på olmrådlet er helt ttholdibare. En loadning som den antydede tror man vil være tilfredsstilleiide, forutsatt at staten!bevilger de nlødvendige midller til vedlikeiholdet. Nogen {bedring med hensyn Zil renholidet i ror'boldlene og olmkriing disse er der dessverre ilke å merke på de fleste stelder. Alt går Sreimdeles i den gamle tilvante dur >>medl skitt op og lort i mente«og så lenge ensastede og skjerpede helserådsforskrifter for samtlige herrelder i Lolfoteli lu.teibllir, klan man ikke vente nogein bedring. A4a1n skal iinndrenke sig til å henvise til ~liu~id man i årrekker har skrevet herom. Det man trenger er greie bestemmelser om renholdet, og olm hvem som har plikten og ansvaret her. Lazgehjenest-en. (Lofotfisket 1929). Der var i vinter ansatt 9 f~iskerilzger. Som fiskerilaege i M j e ø y {ungerte distriktslargen i Lødingen K. F r ti e d r i c (h s e a. Denne har i alt belhancliet 220 syke. Herav er 56 innsendt til eller bahandlet på sykelius. 1 døde på sykehus av hjernebetendlelse. Som fiskeril~ge i S k r o v a tjenstg-jorcle l ~ge R. S p o c k e I i, som imidlertid ikke har innsendt de vanlige månedlslister og heller ingen inn- (beretning. olm fiskerilage i S v o 1 v a3 r fungerte stadsdyrlarge E. D a a e. [Denne anfører i inniberetningen: S~trndlhetstilstaiiden var i farste l-ralvdel av februar meget god, 1mei1 fra {midten av denne ~rriåned optråtte der en lutbredt influensaepidemi, d'er varte til utgangen av mars niålled, og som sammen imedl forkjølelsessygdom~mer, skaffet lagen meget allbeide. Ilenimot 1000 friskere kom lunder ~beliandliilg. De fleste infbueiisatilfeller olptråtte ganske lett, men i ikke få tilfeller var sj;kdommen av alvorligere natur med eftersykdornmer, som bronkitter og lungebeteiidelse. Av 'andre epidelmiske sykdoi~nrne~ forekom 2 tilfeller av rosen, 1 av skarlagensfe'raer, samt 1 tilfelle av cerebrosp~iimal rneilingit. 6 tilfeller av lungetuberkulose blev ibelhaiidleil. De sj~ke blev Iljernsendt og- hje~rnstecllshelserådene underrettet. Da alle sykeplasser var optatt på Kabelvåg sy~~eihus i begyi~iielsen av mars måned, erholdtes fyikesiiianaelis tillatelse til å iegge syke fiskere

35 inn på Svolsrzr sj7kestue og lazarett. På disse blev tiisammen innlagt 17 fiskere. Staldsdzgen frelmhol'der at Kabelvåg sykehus med sine 30 sykeplasser, det eneste fiske~isykehus østenfor Henningsv~i-, selv lunder normal sykelighet er for lite. Når der som i de senere år er egen fiskerilæge {i Skrova, så bør sykehuset dersteds bli satt i så pass stand, at det kan benyttes. Utover i mars måned efterat daglinefisket tok sin begynnelse forekom mange tilfeller av veralingre - delvis ogs2 av ondartet natur. Der forelio~rn et tilfelle av kulosforgilhnisig, idtet en ung \mann blev funnet bevisstløs nede,i maiskini-~u~met, som var lukket. Årsaken til forgiftningen var en osendle opfyringslampe. I Svolv~r er der få og Zor dei meste g-alm~eldzgse rorboder, som i vinter var overbefolket. Der lbllir og-så innkvartert fiskere i mange private liiuser - ja deit l-iar forekolmmlet, at fiskere har søkt tilhold \på ganger - uten ildsted - for å få tak over laodet. Levemåten blandt fiskerne er jevnt god, men urid,er et storfiske som i vinter, blir det for lite søvn og uregelmessig med spisning-en, derfor kan man sist i fiskeit se mange slitne ansikter. Som fisliet artet s!ig i vinter var det uimiulig for Ixgen å holde nogen fast kontortid. Når fiskerne kom 013 fra sjøen ons kvelden, blev det mest å gjøre for lægen, og klokken var orn #aftenen før de siste patienier g&. I den tiden Mjeøy-iisket foregiikk blev der ringt jevnt på nattklokken en 4-5 netter om uken, idet fiskerine sakte hiit ned for ii få [salg på fi~sken. Soinl fliskeriiapge i K a b le l v å g fungerte distrikltsl~gen i Vågan dr. Granfeldt. Denne anfører i innberetningen at like Sør fiskets begynnelse ~l-radde infl~amsaen begynt å rase innen Vagari, og som ventet blev det denne sykdom, som blev den dominerende blandlt fiskerne de første aler efter f iskets begynnelse. Son1 vanlig ved inhensa kom der mange lungekomplikasjoiaer, og et relativ+ stort tantal1 mell~mai-abetenddse. Alle ko~mpl~iserte tiifeller blev (innlagt på Kabelvag syk&lus. Av epide~miske sykdom~mer forøvrig inntraff meslinger og skarlagensfeber. Den sistnevnte sykdom blev iinnfart med fiskere fra Troms Pilke. I alt blev isolert 3 tilfeller i sykefmset. Av isykdoim forøvrig er det åi~dedretts- og fordø.ielsessykdornlmer, som er de centrale. Laegen har forøvrig også linntrykk av a6 det er mange fiskere som saker l~ega~»for sikkerh heis skyld«. Verkfingre, svulier #og luiykker var der mange av. Ikke få flingre matte settes av. 34 inntraff en egenartet ulykke, idet 3 fiskere som stod brie på moloen og så på siormen blev tatt av en sj~i og slengt mo6 moloen. Alle 3 måtte Innlegges så sjfkeilnwset for ber-ibrudd.

36

37 Lofotfisket Fordeling på fisiieridistriktene

38 Tabell 15. Sykdomrne under Behandlet i: Talbel1 16. D~de under Lofotfisket 1929, Sylidom Sum Alder Cerebrospinal mengit... -P>-... Lungebetendelse Influenza... Hjerneblmdning.... Hjertesylidom - slag... Nyresy ltdorn... Drultning... I i l l Hjemstavri Salvilt Troildenes IHenningsvær ikke opgitt Trornsøysund Vega Iltlte opgitt Lavangen '': 3 Vær~y, Z Ure, 1 imortsund, l Balstad. Der!blev iår bghalidlet et stortaantall fiskere, sein fremgår av tabell Fiskerilzgen (uttaler sin tilifredshet 1-izedI statens nye rorboder, som iår \blev tatt i bruk, og som betegrler en stor bedring for Eiskernes iiinkvarterii~gsfoilhold. Hvad de hygieniske forhold formvrig angår, påtaler fiskerilzgen som dlistriktsl~gen i Vågan, at,han i Hennirrgsv~r og Skrova Taint fiskehocler og guano klint inn på ~l?i~sveggene, og rester efter egizii~g dielvis slengt utfor dørene. Kalbelvåg sykehus hadde iår rekordbelegg med op til 31 piatiei~ter pr. dag. Fiskeril~gen fremh,older at det er minnelig, at d~ictriktslzzgen i Vågan som fiskeril~ge i Kabelvåg ikke får bevilge$ til assistent. Hvis iikke distriktslægen iåi had'de holdt prlivat assistent, vilde det ha vaert uoverkommelig å greie alt, da reisene innen d,istriktet både er lange og besvaerlige.

39 Lofotfisket 1929, (Forts.). Fordeling på fisliedistriktene På sykehuset blev behandlet 88 patienter - dlet største antall hittil, og 50 plct. mer enin ifjor. Arsaken hertil er større sykelfighet, samt at røde kors»viking«ikke var stasjonert i Svolvær. Av de $8 patlienter som bai-oandledes i sykeihuset var 19 lungabetendelse, B7 influensa, 7 imeslinger, 3 skarlagensfeber og 4 ul~7kker. Der inritråtte 5 dødsfall, hvorav 3 lungebetendelse, 1 av slag og 1 av mengit. Sykeeluset blev!holdt åpent til 22. mai av ihensy~l til skarlagenspatientene. Som fiskerilzctge,i H e n n i 11 g s v æ r fungerte distriktslzege S. Thurn. Også der har hersket en inifluensaepidemi, saim dog gikk mild. Der blev ibeihandlet 136 inflluensapatienter, men det var sikkert bare et fatall som søkte Iæge. Der inintraff I dardisfall. I helene på influensaen fulgte en godartetsslmittsorn leverlidelse (gulsott). Alvorlige smittso~mmle syl<doimmer har [ikke forekommet. Arr verkefingre og lymfangiter har der varrt betydelig mer iår enn ifjor, og disse har også vzrt av alvorligere art. Der er belaandlet 15 sadanne tlilfel~ler. Hvad de hygieniske for;laold angår, freim~holdes det, at det er flere av fylkets rorboder som er i en dårlig forfatdng. Koppvask og rerrl~old i rorboder og på sikøiter er gjennangående slett, da dette arbeide som regel er overtatt til unge gutter. Fremholder at der ved njribygning av rorboder, bør bli avsatt ruin til kvindelige kokker. Som fiiskerilæge i S t a m s u n d, tjeastgjorde distriktslæge C. Wishmanns assistent dr. H e r t z - H a n s s e n. Denne anfører i sin beretning, at også der i vsret gikk en influenzaepide~n~i. Likeledes var dier meget bronkitt og forkjølelsess~~kdom~mer. Dessuten var der en masse svullfingre, og en hel del tailnu2trekminger. 1 fisker døde på Stamisund syke-

Fiskeridirektøren. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier i935 - Nr. 2. 1935 A/S John Griegs Boktrykkeri - B ergen

Fiskeridirektøren. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier i935 - Nr. 2. 1935 A/S John Griegs Boktrykkeri - B ergen Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier i935 - Nr. 2 Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Sirand Utgitt av Fiskeridirektøren 1935 A/S John Griegs Boktrykkeri - B ergen I. Oflentlige foranstaltninger.

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1934 - Nr. 2

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1934 - Nr. 2 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1934 - Nr. 2 Beretning avgilt av ~itvalgsformannen Anderssen-Strand Utgift av Fiskeridirektøren 0934 AIS John Griegs Bolctrylilceri - B ergen I. Offentlige foranstaltninger.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier "$M - Nr. 2 Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgitt av Fiskeridirektøren 1934 AIS John Griegs Boktrykkeri - B ergen I. Offentlige foranstaltninger.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

Bugårdsdammen. Gammelt bilde av Bugårdsdammen. Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad

Bugårdsdammen. Gammelt bilde av Bugårdsdammen. Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad Bugårdsdammen Gammelt bilde av Bugårdsdammen Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad Et prosjekt av: Petter Nord, Per Christian Olsen og Kim Anders Pettersson VK1 Laboratoriefag 03/04

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 193% - Nr. 2. Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgit av Fiskeridirektøren 1932 A/S John Griegs Boktrykkeri - Bergen I. Offentlige foranstaltninger.

Detaljer

Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket?

Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket? Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket? Innlegg ved Lars Liabø Generalforsamling FHL/FHS 2009 Radisson SAS Hotell, Bodø 2. April 2009 Oppkjøperen: I den første måned i Lofoten da fisket så ut

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

høring, sak nr 11/15854

høring, sak nr 11/15854 høring, sak nr 11/15854 02.04.2012 høring, sak nr 11/15854 Pedersen Eli-K [elikp@agderlink.no] Sendt: 30. mars 2012 08:24 Til: Postmottak Fiskeridirektoratet Ang. sak nr 11/15854 om fiskesoner i Tvedestrand

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg LOPPA KOMMUNE Vedtekter for kommunale vann- og avløpsanlegg Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 A. Reglement for tilknytning Kap. I Alminnelige bestemmelser 1 Vann- og avløpsanleggene eies av

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3057-21.9.1998 REISE - avbestilling - selskapets ansvar for mangelfull informasjon

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Fiskeridirektøren. Lrsberetning vedkommende Morges Fiskerier 1936 - Mr. 2. Anderssen-Strand. Beretning avgitt av utvalgsformannen.

Fiskeridirektøren. Lrsberetning vedkommende Morges Fiskerier 1936 - Mr. 2. Anderssen-Strand. Beretning avgitt av utvalgsformannen. Lrsberetning vedkommende Morges Fiskerier 1936 - Mr. 2 Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgitt av Fiskeridirektøren 1936 A/S John Giiegs Boktryldieri - Bergen I. Offentlige forainstaltsling

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS Bergen 19. januar 2015 Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Ved daglig leder Egil Sunde Lørdag 9. januar kom uværet «Nina» på besøk i kystkultursenteret.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN RUNE JOHANSEN norske sjøfolk FORLAGET PRESS 2009 SJØFOLK NORSKE I den lille bokhylla til farfar var det ikke så mange bøker. De fleste bøkene handlet om eventyrere,

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 Emne nr. 51 HESJER Det kan være tvil om det er riktig å sende ut en spørreliste om hesja og ikke samtidig ta med hele kornskurden og høyonna. Men vi har

Detaljer

Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum"

Diskusjon om fellesnordisk fingeralfabetet og om å avskaffe ordet døvstum Tegn og Tale nr. 2 (januar) / 1930: Fingersprog og døvstum Tegn og Tale 2 (januar) / 1930: Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum" Fra døvekongressen 1929 Artikkelen

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

bestemmelser om omsetning m, v, av agn

bestemmelser om omsetning m, v, av agn Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. l. 1948. bestemmelser om omsetning m, v, av agn Særtrykk av»fiskets Ganga Utgitt av FISKERIBIREKTØREN BERGEN AIS J O H N G R I E G S B O K T R Y K K E R I 1 9 4 8 Bestemmelser

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente...

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente... ÅRET 2013 Væråret 2013 ble faktisk en aning kaldere enn gjennomsnittet siden 1993 her i Møllebakken, mens gjennomsnittstemperaturen for hele landet er 1,0 over normalen. Igjen ser vi altså at normalen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes NFT 2/2003 uttalelser av Elisabeth Berthelsen De siste årene har antallet nemndsuttalelser, som ikke aksepteres

Detaljer

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen 1. Innledning Bestemmelsen i finnmarkslovens 21 fastsetter hovedprinsippene for forvaltningen av de fornybare ressursene. FeFo

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Piggfrie dekk i de største byene

Piggfrie dekk i de største byene TØI rapport 493/2 Forfatter: Lasse Fridstøm Oslo 2, 4 sider Sammendrag: Piggfrie dekk i de største byene For å undersøke om økt bruk av piggfrie dekk har negative følger for trafikksikkerheten har en analysert

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Kjære venner Her i Nepal er livet svært preget av jordskjelvet, og vi vil gi en liten oppdatering til alle dere som følger med: Fremdeles pågår nødhjelpsarbeidet

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AVSNITT 1. FORMÅL VIRKE MEDLEMMER 1. Formål og virke Amcar Follo skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til

Detaljer

Årsbereining vedkoinmende Marges Fiskerier I930 - Nr, 2.

Årsbereining vedkoinmende Marges Fiskerier I930 - Nr, 2. Årsbereining vedkoinmende Marges Fiskerier I930 - Nr, 2. Beretning avgitt av ~rtvalgsforn7aiinen Anderssen-Strand Utgitt av Fiskeridirektøren 1931 AIS John Griegs BoktryItl

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2815-15.9.1997 TILLEGG TIL UTTALELSE NR. 2720-3.2.1997

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2815-15.9.1997 TILLEGG TIL UTTALELSE NR. 2720-3.2.1997 Bygdøy Allé 19, 0262 OSLO Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2815-15.9.1997 TILLEGG TIL UTTALELSE NR. 2720-3.2.1997 FRITIDSBÅT - Sjøvann i påhengsmotor etter

Detaljer

Oppstarten og den første tiden

Oppstarten og den første tiden Oppstarten og den første tiden Sverre L. Sivertsen Siden Lukeenga Aerodrom fyller 20 år i år kan det være interessant å se tilbake på hva som forgikk i oppstarten og i den første tiden. Med støtte i hukommelse,

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 KOMBINERT - Tyveri fra bolig - Brudd på FAL 4-10 - Ikke sannsynliggjort

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Rapport fra Vernerunde utført fredag 25.09.2015 Olderhamna parkering med hvilebrakka i bakgrunnen Helse Miljø Sikkerhet Kompetanse Fredag 25.09.2015 ble det gjennomført en vernerunde i deler av Cominor

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Tilsvar Til Lister Tingrett Lister Tingretts ankesak: 08-036668TVI-LIST Saksøker: Dag Martin Bakken Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Prosessfullmektig: Adv.fa. Wangensteen,

Detaljer

Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten

Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten Fiskeridirektoratets Småskrifter Nr. 3-1952. ' Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten Særtrykk av.fiskets Gang* Utgitt av FISKERIDIREKTØREN AIS BERGEN JOHN GRIEGS B O K T R Y

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Endelig seier til Hardhaus?

Endelig seier til Hardhaus? Endelig seier til Hardhaus? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2011 Hardhaus har sluppet inn mange mål i årets serie, og poenghøsten har vært skral etter ferien. Men mot Leknes på lørdag er de håp

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Årsberetning ved kommende Norges Fiskerier. 1963 -Nr. 5. ofotfisket 1963. Magnus Andersen. Utgitt av FISKERI DI REKTORATET

Årsberetning ved kommende Norges Fiskerier. 1963 -Nr. 5. ofotfisket 1963. Magnus Andersen. Utgitt av FISKERI DI REKTORATET Årsberetning ved kommende Norges Fiskerier 963 Nr. 5 ofotfisket 963. Beretning, avgitt av utvalgsformannen Magnus Andersen Utgitt av FISKERI DI REKTORATET A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 963 INNHOLD

Detaljer

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 18/06 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Bjørn-Inge Bendiksen 10.02.2015

Detaljer

Møte for lukkede dører fredag den 5. juli 1957 kl. 10. President: O scar Torp.

Møte for lukkede dører fredag den 5. juli 1957 kl. 10. President: O scar Torp. Møte for lukkede dører fredag den 5. juli 1957 kl. 10. President: O scar Torp. Dagsorden: 1. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om avgifter i prisreguleringsøyemed for sild og sildeprodukter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.04.2007 Ref. nr.: 06/21748 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 06/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Skedsmo kommune Planavdelingen Billingstad 6. november 2015 Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Det vises til forslag

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer