Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren"

Transkript

1 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 193% - Nr. 2. Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgit av Fiskeridirektøren 1932 A/S John Griegs Boktrykkeri - Bergen

2

3 I. Offentlige foranstaltninger. (Ved opsynschef ouerrettssakf0rer Ottar Lunde.) Opsynet bllev satt &raft den 28. januair, men per~sonailet blev kun innkalt til stasjonene i BaZs tad, Henniingsvaer, Kabelvåg, Svollver og Skrova. De øvrige stasijo~nter blev beisatt den 1. februar. As~s~istentene blev innkalt &terihvert som dler var behov fair det. Opsynet blev heve2 den 30. april, men stasjonene blev avklarert i tiden april. Der fungerte også iår 12 opsynsbetjenter, idet opsynsbetjenten i Reine også bestyrte Sund opsynsdistrikt med underbetjenter i Sund og Nusfjord. Opsynssitasjonene i Brettesnes, Holpen, Ure, Morts~und og Rinøy besityrtes av underbetjenter. D er funger tei i alt 26 aisisistenter. Den gij ennemsnitliige tjenleistetid for op~~ynsibletjenter, underbetjenter og aissiisdenter var henihoildsivisi 85, 78 og 75 dager. Der bllev iår folretatt en ounocfdning av bd~rdringstj~enaraten, idet denne blev overtatt av»det seilende op,syn«, mm bil gjlengjeldl blev folrsterket meid 2 skøiter. Der tj enstgjolride dleides allt i alt 5 fairtøier i»det seileiide opsyn«, nemlig»sjøgutten«,»delco«,»signal«,»helgelendingen«og»skolpland«. Opsynsskøitene bllev oglså innkalt og avklarert efterhvert som der var behov for det. Tjenestetiden varierte fra 84 dager for m/k»sjøgutten«, til 512 dager for mlk»skolpland\«. Den gjennmranittl'ige tjenestetid var 64,6 døgn. Samtlige sicøliter på en undtagelsie naer var utstyrt mied lyskaistere og tilidels medl raldiomoittaker. Omordningen av beflolrdringstjenesten viste sig stort sett å vajre helidig. Det medfsrte i hvert fall betydlelig økning av»deit seilende opsyn«s dfekbivitet. Fra praktisk talt alle vaer hvo~r idler fotregikk noget fiske av betydning, foreligger der innberetninger om at ordenen på havet iår var bletydlelig bledre enn tidliigere, og dlette tilskriives i første rekke»det seiilenide op,syn<. I økonomisk henseenidle viste det sig at ornordningen miedifølrte en be$sparelse R forhoilid til de foregåenide år. Ang. opsynsper~sonalet henviseis til nedenstående tabell.

4 --p --p --p Tabell I. Opsynsperssaiiallet IB. v. Kanstadfjorden Ness, Erikstad, Svensgani, Rinsy, Kjeøy, Offersay og J (1 Og 11) Vojehamn Raftsundet Lauksund, Digermulen, Slotl (A) holmen, Risvær og Svellingen I Skrova (B, C) 23/4' Austnesfjorden (E, F) 23/4' Svolvær (S) Vågene (H) lid Hopen (K, L, M) l1zf - Henningsvær (N) lid Stamsund (G, T,) 13/d (u) Balstad (V, W) 1' Sund (X, Y) 11/2' Reine (P, Z) l/2/ Viken, Haversand, Votvik, Gaitvågen, Brettesnes Skrova, Guldbrandssy, Sundsy og Skioldvær Odvær, Følstad, Langstrand, Sildpollen, Liland, Vaterfjord, Husvågen, Helle og Børvåg Svolvcer og Osan Kirkevåg, Kabelvåg, Smedvik, Ræksy, Storvågen og Vestervågan Mølnosen, Orsvåg, Orsnes, Hopen og Halle Gulvik, Festvåg, San~y, Skata, Engay og Henningsvær Valberg, Sltokkelvik, Svarholt, Stamsund, Ossy og Steine Ure, Skaftnes og Sennesvtk Rrandsholmen, Sandsund, Mortsund, Moholmen, Bårdsund og Balstad Strømøy, Nusfjord, Nesland, Sund og Møllerodden ' ;3000 Gårdbruker E- Finbak Kontorist T. Winther C95 Gårdbruker Harald Strsm Havnay, OleniIssy, Sakrisay og Reine 1 underbetj. 1 assistent 2 assistenter assistenter assistenter Fenrik Aifr. Naurstad underbetj, 1 assistent...-p Herredskasserer H. Blix Gårdbruker Hans I Bankdirekt. assistenter underbetj. 1 assistent Underbetjent i Mortsund 2 assistenter 2 underbetj. 1 assistent 2 assistenter S~rvågen (O) 2li4' Være~ (D) 1314 Rast (R) Moskenes, Ssrvågen, Bogen, Tind, Å og Evenstad Teisthammeren, Hundholmen, Røstnesvåg, Ssrland, Tyvnes, Kvalnes og Mostnd Glea, TYVSO~, Karøy, Lyngvær, Gårdbruker Kvalsy og Rsstlandet, Buvær, Aug. Sandnes Skomvær O Fanejunker H. P. Seines Kontorist 0.Bjurbækmo 1 assistent 1 assistent

5 Ti1 opsyn og rettspleie i terminen 19311,32 rneidgikk kr. i42,674,54 mot i de to folregående terminer kr ,23 og kr ,018. Telegrammer og telefonutgifter utgjolrde kr b20 mot de to fctlregånn~de år kr ;90 og kr ,89. Til»Det seilenide op.syn«meidgilrk ordinart kr ,45 mot focegående år kr ,63. Der foreligger imi~dlerti~d ikke nogen folrokelse av utgiftene. Be- 50nd~riingsskibet kostet nemlig i 1931 kr l,26. Samenlagt koste t således blefo~rjdaingen og»det seillende opsyn«i 1931 kr ,891 mot iår kr ,45. Omkostningene i dlet hele foirdeler sig således: 1. Lanninger... kr ,50 2. Kontorutgifter...» 1 539,46 3. Telegrammer og telefon...» ,20 4. Reiseutgidter...» 7 728,24 5. Materiell...» '3~66 6. Forskjellig...» ,48 T8ilcam,men kr ,84 I nedenstående tabell finnes opført antallet av de vedtatte og idamte boter, samt de til ~~r~oitoko~lls førte privatle saker fair hvert av de sjilste 5 år. Tabell 2. Forseelsenes art Bøter... Procentvis av fislterantallet... - av Lofots~kende..... Herav var f~lgende for: Lofotl. tj 3, jfr. strl Drevet fiske uten båtmerlte eller uten anmeldelse Lofotl. tj 7 og merkeloven... Undlatt å tilbakelevere båtmerlter, Lofotl ' I Antall b~ter, vedtatt eller idømt årlig / I I I I Pliktforsømmelse av tilsynsmenn, Lofotl Ulovlig setning p& delt hav, Lofotl. Cj 16 a..... For tidlig utror eller for sen setning, Lofotl. 16 c Trekning før signalheising, Lofotl f..... Ulovlig fiske på særhav, Lofotl, tj 16 I1...

6 Tabell 2 (forts.) Forseelsenes art Antall bøter, vedtatt eller id~mt årlig Beskadigelse av andres redskaper, Lofotl Utilbsrlig kapning m. v., Lofotl. 20 Underslag av bergede fiskeredskaper, Lofotl. 21 Trekning eller setning på helligdager, Lofotl. 22 Forstyrrelse av den alm. ro og orden, Lofotl. 23 jfr. strl. 350 og lmgjengerl. 16 og Dagliner fm 12. mars eller fiske med not eller lign. redskap, Lofotl Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. C) 24.. Sl~iningsloven... Ulovlig besiddelsestagelse, strl. 392!... Overtredelse av handelslovgivni~~gen, - luknings- vedt. m. v.... Straffelovens S Overtredelse av sundhetsvedtekter, strl Anvendelse av ulovlige fisliesedler, Lofotl. 26. Overfall og legemsfornærmelse, strl. Cj 228 I.... Ulovlig salg av vin etc., lov av jl Overtredelse av styringsplakaten, strl. $j Straffelovens jfr Overtredelse av best. om kvalitetskontroll av fisketran, jfr. res. av 'OIlz jfr. 5 3 og H. deptets. best. av 4/i 30 $5 8, 13, Vedtatte b~ter ved private forlik..... Saker avgjort efter Lofotl Andre private saker frirt til protokolls..... Der blev i alt utferdiget 615 forelegg. Derav av opsyiischefen 15, opsynsbetjenten i Kjeøy I, Raftsundet 58, Skrova 74, Svolvz~ 33, Vågene og Hopm 152, Henningsvzr 117, Stamsund 39, Sørvågen IQ, Balsbd 38, Reine og Sunid 70, Røst 8. Av dlisse blev 537 veidtatt, 53 beiha)n!cl'let av retten, 5 frarfallt, mlms 'de øvrige utstår til be~handlging nzste år. I opcynsdistrikt blev ikke utfendiiget folrelegg. 166 foakynte men ikke vedltatte forelegg blev i mladholl~d alv straffeprchsassloven~s 377,4 innbragt folr retten uten tiltalebleslutning. Av disse blev 44 zvgjort ved domfellelse, 9 ved frifinnelse. 97 forelegg blev vadtatt før sakens fremme i retten, 1 blev henlagt og 15 utstår til behandling til nazste år. Som dlet vil siee's er bøteantallet gått s'terkt op og er nzs'ten det dobbelte av fjorårets. Årslaken heertil er på den ene side iden at fisket ' 8 / /

7 iår var meget rikere enn dlet foregåenlde år, og idet viser sig alltiid at boteantallef da stiger. På den annen sidle m~eictførte også dien forohde avpatruljering av >>Det seilenide opsyn«på Eiskehavet at forseelser blev observert og påtalt i større utstrekning enn dlet foregående år. Spesielt hadde garnfolket vanskelig for å holde sig på rett hav. Som det anfgres av opsynsbietjenten i Kablelvåg kan man hoc en del av dissle spolre nxsien en bestemt tendens til A komme inn på ulovlig hav. Der vil til nzste år bli truffet efiek$ive foranstaltninger til motarbeidelse av slike foreteelser, om n~dvendig ved anvendelse av Lof Der 50,rekommer en idel hanking, kapping og annen av andres radaskaper. I mange tiltieller er det vanskelig å skaffe tilstrekkelig bevis slik at vedkommentde kan få sin straff. Fiskerne m5 støtte opsynet i å kome dette uvesen tillivs. Der bar i det hele tatt oparbeides en større solidoritet siølelse blmldt Eiskerne og en kraftig opinion mort dem som har tendens til å oldelegge fo(r andre. Hvad oir~denen på sjø og land angår folr de f~r~skjellige opsynsdistrikter kan ainlfarec: For Kjeoy var ordenen både på sjø og land god. Dette skyldes vel til~del~s at belegget var megei j evnt, naerrnest falsi. I R aiftsninclet-riisvaer betegnes ortdenen på sjmn som almindelig gold. Den vesentligste del av o~ertredelscne på fiskehavet gja1,dt garnbrukere slom satte sine bruk på linehavet. Ordenen på lanid var meget god. Fi,&ei-ne og defeis ferd var preget av arbeilde og alvår. Fyll forekom ikke. i Skrova var o~rdenen på cjo og land almindelig god, og kan i betraktning av dat meget store belegg mm dli~striktet hadde, betegnes som utmerket. Man må også iår frem/heve na~dvendi~eten av at man får et arrestloikale. I Svoilv~r var o~r~denen på land szrldeleis gold. Beruslelse folrekom sj eldsen og nø~dven~diggjord~e bar e arrasialsj o!n i nogen ganske enkelte tileller. Man finner det meget rolwerdig at $det kan gå så fredelig for sig i et fskevair mled tilreisentde s~om Svollvær hadde i vinter. Ordenen på sjgen må i betraktning av.dl& vel~d~ige belegg sies å ha vært god. De fleste overtredelser Istammer fra garnfiskerne: setning på galt hav og for sen setning. Blan~dt jukse. og snikfiskerne forekom der praktisk talt ikke overtredelsier, et folriholltd som vel vesentlig var begrunnet i at dlet dårlige utbytte for dette bruk ilke gav an1e)dning til å ta isi il co en ved å måtte betalle mulkt. Bruksmengden på fhkehavet f olr Kabelvåg var enorm. Orldenen på havet må under hensyntagen hertil bdegnes som ti1,fredss~billen~de Gainbrukerne hadde dog vanskelig for å respektere havdelingene, og sjenerte linebrukerne sterkt ved å sette på linehavet. - I Kabelvåg var

8 der i vinter enlitel beruselse og ro~l~ighet~forstyrrelser. En noget tidligere lukningstiid for Samlaget i hjemfartstiiden virket heldig og var påkrevet. Hopen. Sist i februar og i første halvdel av mars, må ol~denen p2 fiskehavet betegnes solm mindlre gold. Årsaken hertil var fgrsit og fremst at bruksmassen av garn var overvelldenlde stor, og garnhavet fylt til trengsel, slik at garnbrukerne i stior utstrekning trengte sig inn på linehavet hvoir diet var rummleligere. Der er diog endel garnbrukerle, ja tildels hele bygdelag, som viser en utpreget tenidens til å sette på forbuldit hav. For Henningw~r må ordenen på havet betegnes som gold når man tar i betraktning den stu-re bruktsmengde distriktet hadide. Den alt overveiende del av olvertredelslene stammet fra garnbrukerne: ulovlig setning på delt hav, for tidlig utror eller setning før signal og for sen setning. Man tnner å måtte innskjerpe at bitene skal vzre behørig merket med t y d e l i g e merker. - Ordenen på land var alrnindeiig god. Eldrueligheten meget god. Der blev ikke foretatt nogen arrestasj mer. I Stamsund var ondenen på sjalen gold. Og& her klages det over garnfolkene som har vanskelig for å respektere havdelingsgrensene. Ordenen på land var meget god. For Balastadl var ordenen på sjsen meget bedre enn de nærmest fotregående år. Antallet Eolrseelser mort Loifsitlovens 5 16 f, vi-sler en gl&-eliig nedgang. På land var ocldenen almin~dlelig bra. Enidel fyll i påsken. Ordenen på havet for Reine var god, meget be~dre enn forrige år. På land var ordenen god. For Sunid var oirdlenen almindeliig gold, helt inntil b~egynte. Eiter den tid må den betegnes som slett, b'olrtsett fra de perioider dia distriktet hadde opsynsskøite. God oirden på land. Fra Sørvågen meldes at der iår var langt ferre klager over uorden og overtredelser på sjaen enn noget av de najrrnest foregående år. Dette skyides vesentlig at opsynssksiten langt oftere enn tidligere innspiserte på ifisikefeltet. Man har også inntrykk av at tilsynsmennene i høi grad bildrog til opretthioil~delse av gold skikk og oirtden på havet. Ordenen på land m& betegnes slom scerfdeles gold. I Vzrøy var ordaenen på s j og ~ land gold. Dette skyldes vel vesentlig at belegget var lite, og at der ikke forekolm tilflytninger av nogen betydning. For Rmst var olrdenen på sjjøen særdeles god, den beste på flere år. Det samme gjelder ordenen på land.

9 Den 1. måned siv apsynstiden utfartes fiskeidomrnerens forretninger av solrenskrliveren i Lodoiten. D en ekstraoiridiinazre dommer, overrettssakfører Einar Grimsø, tjenestgjoirde de to siiste måneder, og var på grunn av den stotre arbei~d~m~engde bistått av soaenskriveren i Lorfolten og dennes fullmektig den siiste måned. Der be hand led le,^ 47 ~Sf~entlige poilitits,aker. Dessuten var dier beram- niet mange slike saker som bjo~rtfalt!da Idei folrelagte bøter betaltes før retten sattes, De behantdlede pollitisaker angikk: 18 saker LoSoltl a eller (Havdeling). 9 saker LoSotl c (Tilden for utror samt redskapers sletri,ing og trekning). l1 saker Loifoltl f (Trekning* signal på havei). 4 saker Lototl. j 17 (FIolrbnd mot fiske meid not eller trawl). l sak Loifotl. $ 22 (Fkke på helligdag). 1 sak Lodotloven 8 23 (Forstyrrelse av den almindelige fred og oridlen. 1 sak Lasgjengerloven. 1 sak mlerkeloiven. 1 slak Straffel. $ 3319, 2. leidld og 348 (Lukningsveid- tek-ter). Der folrdcom 2 forhpirsrettssaker ang. bevisio~ptagels;e til bruk ved hovedf olrhantdbling. De private saker forekom i et antall av 26, hvoirav 16 gjaldt erstatning foir samenstøt; en foirbu~dsrf~~rretning, 3 sjør~eitstaks.ter, 3 sj~forklaringer, 1 ang. inntale av gjdd iil kjøbmann for utrusitnaing, I ang. påstått bruidd på befraktnilng&olntrakt og 1 ang. inntale av leie for sal terplass. Dlomleaen gjør olpmerksom på at av,wmmensltmtsisakene var flere denne vinter meget alvårlige mieid stolr skalde.tilf øielse. D e 16 sammenstøtscaker,som i vinter blev innbra,gf for retten dreiet sig om en slamlet slkadetilf0iielse av ca. kr. 50i0100. De fleste 8satmmensiøt mel~lexn fart~ier finner sted inne på havnen under utseiling og innsleiling. Det viser sig at de aller flleslte tillifleller av sammenstøtene skyldes uforsvarlig stor fart hois dlen ene eller begge parter. Det bør derfor henstilles til fiskerne at ~dissie under utsleiliing eller innsleiling til havn bruker sakte fart, hlvo~rveid de fleiste ko~llisjoner vil unngss. Dolmmeren viil i dlenne fo~rbindel~s~e oigiså henstillte til opsynets piolliti til overve.iels~e om ikke havnereglementet som båbyr sakte fart på havn, bør håndheves strengere enn hittil ved at dler blir ilagt bøter foir uvorren seilas ved inn- og utseiling fra havn. Un~der en personlig kon,feransie siom fiskedlo~moneren hosten 1931 hadide meld ftilskeri1direktøtren, bensdillet sistnevnte om at der i Loifotberetningen blev inntatt koate dlo~msutdrag av saker av prinsipiell betydning. Denne hendilling vil bli dterkommet. Men for ikke å legge belslag på for miegen plass i Loifotbereiningen, har (dommeren folr 1932 nøiet sig

10 med å begjzre {inntatt dl~m~srefierat fra kun 2 saker som angår fo~rkrold som hver vinter blir innbragt for retten. Rleferater fra andre prinsipielle rettlsavgjørelsler vil kommle hvert år herofter. Av de 2 d80msreiierater fra 1952 hitsidtels: angåendle erstatningsplikt efter Lo,fotl~oivens kj 31. Lo~foltho~vens 5 31 lyder slhik: Ved bestemmelsle av iden skatd1eser1~4atning som nogm måtte tilplikteis i anledning av forseelse mott #denne lovs bestemmelser angående orden på sjøen eller mot de med hjemmel i den besluttede vedtekter, blir der alene å ta henlsyn til den rediskapene tilfølilede skadie og til den i eller på,disse bevislig stående fisk, men ikke til fiskespiiltdfe. En doryskølitefører blev vinteren 1932 av opsynet forelagt en bot kr. 215, subsidii~rt 9 iagers fengsel, for å ha satt liner fra sine dloryer på sarrhavd for Nusifjord. En robåtfisker som anmeldte forseelsen, påstod kr. 15 i erstatning folr tap alv ca. 500 liner som lian påstoid at anmeldte hatdlde ansvar Sor. Anmeldte nektlet å vedta den forelagte bot samt å yde folrn~rrneide erstatning, hvolrfor saken gikk til retten. Her fikk anmebdte bolten forhøliet tifl kr. 40, subsi. 12 dagers fengsel. Dessuten bllev han tilpliktet å erlstatte fornzrmeide kr. 15 folr de tapte liner, samt det offentlige kr. 10 i salsomko~ctninger. - Angående foirn~rmedes erstatningskrav hitsettes følgende av domsgrunnene:»farnzrmede og hans båtmannskalp (2. og 3. vidne) har forklart at idet ikkle kunde vzre nogen annen enn slikkde eller hans folk som hadde skåret av forn~rmedes liner, ildet der ikke var andre fiskere enn siktede som hadde sitt bruk der hvo~r fornarrmede hadlde sine liner sfåenlde. Florna-mede fikk også i stine liner en angel mod forsyn so~m tilhørte siktede. Folrsynen var nemlig paført siktedes merke. Dette gosd'rgj~r at siktedie med slitt bruk har vciert i berøring meid lornzrmedes bruk. For~r~ig vil retten i denne forbindel~se bemerke, at man med hensyn til slike erstatningskrav pleier å nøiie sig meid sann syn li gl het si bevis^, idlet siktede er nzrmere til å bzre skaden enn fornzrmede på grunn av den ulovllige handling siktede har begått ved å (drive på hav hvor han ikke har aldgang. Sikteidle vil kunne unngå slike eristatriingskrav ved å hobde sig på lovlig hav. Retten finner tderfor % burde ta tilfølge foirn~rmledes erstatningskrav kr. 15.«Dona angående forståelsen av reglene folr morgeiisignal (tltrorssignal). En høvedsmann var vinteren 1932 av oipsynsbetjenten i Svolvær forelagt en bot, stolr kr. 15, subs. 6 dagera fengsel, for å ha foirlatt Svoll-

11 vær l-navn og overskreidet utrolrsilinjen en morgen før mlorgensignal var gitt. De folrelagte bot blev nelidet vedtatt, hvolrerfter opsynsc~hefen innbragte saken for dien eksitralosidinare herredlsrett ved Lo~foitfi~sket (Fiskeridomsto~len). Folr retten påstoid1 den sliktelde hsveld8smann sig f nifunnet mod Iden begrunnehse at han ikke troddle han var undlerkastet bestemm'elsene om utrolrssiignal f olr Svotlvzer havn, eitersom haan hadide sine redskaper ctåenldle i et annet distrikt (Henningsv~r opsiynsd~i~strikt). Siktede blev imidlertid ildømt den Pocelagte blot og slubali~diarre fengsleilstraff, samt kr. 5 i sak~~omkoistninger. Av domisgrunnen hitsettes følgenide:» dlet må vere kl'ast at alle fii,&ere som meld sine $arkoster overnatter i en halvn må være un~d~erkastet de gjelldende regler om utrors-.signal for vedkommende havn, uansett hvor redlskapene trekkes, ellers vilde de2 li prakslisl bli umulig å påse oiverhobdt beetemmelsiene olm utrolrssignal << GeistBig betjening veid Lolotfisket Der var siidlet til rådighet et eogei rreidiusiert belølp, kr til reisebidrag og avlonninger. Reiseblidrag blev tilståti i alt 213 so!gneprester fra Finnmark iil Helgelanid. Dless;utlen var siasjonert sxr,&ilt fiskeværprest på Reine meld Vest-Loifoten som distrikt, nemlig so~gneprest W. Castberg, Vega, og i Henningsvarr fungerende sogneprest til Gimssy, Kar lisien. Solm lønnede arbelildiere var antatt 7 emisszrer. Biskopen bcs~kte i mairis alle filskevcer til og mg.d Å i Lldoiten og tallte i idem alle. 1. påskedag haldlde han høimessle for fiskere i Vågan kirke, hvorfra der var land,skriragkas ting. Om eftermiididagen talte han i Svollvær for fiskare, idet koimlmnen haldidie opsatt hoitaler-arrangementp slå fo~lk stoid på lskolepla~ss~en og i gatene ldlerodring o~g hørte. Efter innkomne rappolrtw har beasket til allle møter gjennemgående vzert meget goldt. Te.Begra4 og telle# on. Fra telegrabin~p~ektsren i Lofdlingen er mottatt eftenfølgenlde olps2illing over telelfon- og telegrado~rrespon~dansle med såldan innberetning: Perslonalet ved Lofoitsita,sjonene bllev forsterket med inntil 317 funksjonzerer, foirdelt på 32 faste stasjoner og 1 feltsltasjon. Av ide faste stasjoiner hobdtec i 1 åpne som tellegrai hele året, 5 solm telegraf i fisketilden o~g teleifm resten av året og 16 utlelukkende som teldc~n. Nevnte feltstasjon drevesl likeledlee utelukkende sojm telefon. Det bleiv iår ekspedert telegrammer, teleifolnsarntaler. Henholtdsvis 4078 mindre og 4832 mer enn ifjolr.

12 Tabell 3. Stasjon Eblspederte telesmfmer usader Lofotfisket Januar l Avs. J Ank. Balstad... Borgvær... Brettesnes... Bøstad... Digermulen... Gims~ysand... Helle i Lofoten Henningsvær.. Horn i Valberg Hovsund.... Kabelvåg... Kalle... Kjeøy... Lyngvær i Lof, Møllerodden... Nusljord... Ramberg i Lof. Reine i Lof.... Rinøy... Risvær i Lof... Røst... Skrova.... Stamsund... Steine i Lof... Sund i Lof.... Svolvær.... S~rvågeri... Urt... Valberg.... Vaterfjord.... Vatnfjord i Lof. Værøy... Oyhelle.... Tjlsammer

13 Ekspedede tebeio8isaara6ader ander Lofogisket 8 93 l. Tabell 3 a. Balstad... Borgvær... Brettesnes... Bøstad... Digermulen... Gimsøysand... Helle. Moslrenes Henningsvær... Horn i Valberg. Hovsund... Kabelvåg... Kalle... Kjesy... Lyngvær i Lof.. Møllerodden... Nusfjord... Ramberg i Lof.. Reine i Lof... Rinøy... Risvær i Lof... Skrova... Stamsund... Steine i Lof... Sund i Lof... Svolvær... Sorvågen... Ure... Valberg... Vaterfjord... Vatnfjord i Lof.. Værøy... Byhelle... Tilsammen Januar I Februar Mars Utg. Inng. April tg. / inng. I i I Tils.

14 Opgave over fele~aikcr~respondancen under Lofotfiskd Tabell 4. i de siste %O år, 1000 telegrammer - i Januar Februar / Mars / April Lokalrutene var også i vinter t.ilifreidslstillenldle, og tder forekom ikke f~r~siinkelcer i s~rlig grad. Ruteordningen for Kalles veidkolmlende er dog fremid~eleis helt utilfradsstilleade. Det freml~~oll~d~es medl siyrire fra opsynei i Hapen, og også fra andre vær, særlig Henningsvær, at en forbieidring av p~stb~efo~r~dringen er høist påkrevet. De toi ukentlige turer på V2erøy og R0st er oiprettholdt og er av stor betydning. Da det har foll-ekornmiet at f011;k av uvildenheit har lagt penger inn i almindelige brev, har poistvesenet anmo~dtet om inntagelse av følgenide advar sel : Fra polsitstyret. Legg ikke penger i alminkdeilige brev. - Det er straffbart og De -Sår ingen erstatning om brevet blir bortle. Penger sendes : enten siom Po~stanvisining, eller solmi Veridibrev, eller som Rekomanidleirt brev. Brevet må da ikke innehoild' mere enn kr. 36. Det må v2re utstyrt som verdibrev, men uten oplysning om innhcoildlet. For Kjeøy henviilses til d)e krav ssm er fremsatt i beretningen for forrige år. Op,synet i Risvaer finner det s,om sin plikt påny å måtte papeke det alvorlige i at den utmerkedle småbåthavn»swnidet«, Risværs eneste, fra år til annet tyddiig oipgrunnes og blir ubuukeilig som båthavn. Man

15 er opm~erksom på at havnevesenet tiil dette klagemål i beretningen for ijjoir har anmerket:»steidlef står opføirt til undersokelse,«men man mener at ingein tid er å spillde siårernt man vil forhin~dre at havnen blir ubrukelig. Også i vinter var havneplassen i»suntdet«utnyttet til siste tomme, vesentlig av åpne fiskefarko~~ter mied sine tilhørenide loissementsbåter. De siste ligger tett i tett til hver side av»sunidet«. I midten m å v2re en åpen rennle folr gjennemfart. Veid stojr fjære må loissementsbåtene på hver slildle, folr ikke å bli ståendie tørt, trekke inn m'ot miildten av»sundet«, hvorvad enhver gjennemfart, sielv av små båter, praktisk talt blir urnuliggjoat. Der er få rolrbotder på Risvcer, og die fleste fiskere er henvist til å bo i lossementsbåten, hvis eneste havneplass er dette sunid. Han,finner å måttie anmode om at sipørsmiålef om opmudring aptas til alvorlig overveielse, og at det skjer snart slik at småbåtfiskerne ikke blir berølvet muligheten for å delia i filskiet for Risvzr. 0,psynet i Risvzer har videre i skrivel~s~e iil iyrldirektøra påpekt mangler veid opmerkainger av farvannet i distriktet. Det gjeldier Biub~ien like ~1st for Risvær, Skiftning,sbølen like i nzerheten av dienne, og sydvestre ende av Hjemmeøya,. Fra Brettesnes mieddeleis at idei er absodutt påkrevet at flerle festigheter anbringes på ytre del av Bretteisnesvågen og likellad~eic i Galtvågen. Kravet olm gjenmuring av srin~det m,elllem Brettesnesoididen og skj~ret Bosken gjentals ogs6 iår. Opsiynsbetjenten i Skrowa gjentar kravene fra tildlligeire år: Molo over Sjohollmsisnndet, flere fstiigheter på Skrovlaaldet og Kuholmen i ytre del av Toftsun~diet. Opslynet i Kabelvåg gjentar kravef om o~lsmudring av Kabelvåg havn. H40ipen har i de siste år hatt stoat belegg av kjapeifairt~iei-, og man finer at der på havnens veetre siildle - strekningen dls-&sp.eidisjlonsbygriingen på Kadle til Storøyvallen - bør anbringes 6-7 festigiheter. Opsynet i Henningsvaeir fremiho~lder også iår at dm indre havn, Hjemmesundet, blir folr liten folr dle* s~tore blelegg være* har hatt i de senere år. Dette så meget mere solm halvneområidei imolt den påbegynte molo bare i liten utstrekning kan benytteis, idet sj~draget som ve3d vestlig vzr presses inn gjennem det åpne mollogap, gjor havneiområdet innen~for utjenlig elller rislikabelt. Man tilbier at man finner de avisskriverier som har vaert ført for å Istanse arbeidet på molloen lite begrunnet. Foirøvrig gjentas kravet fra ifjolr vedrørende Lynggy-projektet og gjenmuring a,v siunldet rnell~em Saltv~rh~oilmen og Pinhoilmen. Opsynet i Balstad gjentar sine tidligere krav om af der må bli anbragt endel fortøiningslringer i Hattvika, og tilføier at man nu finner diet påtrengende nsdvendig at dlet blir gjort noget med saken.

16 Opsynet i Stalmsund meddeler at,de tildligere rnlanglende feistigheter nu er tilveiehagt. Hvaid selve havneforhoilidene angår, gjentas kravene fra 1929, samt kravet om et molosrtykke i Tversundet. I Reine gjentas kravet om opmuldring, idet man håper at denne må bli iverksatt snarest. Det samme gjeldier Nusfjorid. Opsynet i Sørvågen gjentar sine tiildltigere krav olg henviser til Loifotberetningen for Fra. V~røy uttales håp om at de i tidligere beretninger omtalte opmuidringsiarbeilder nu må bli bragt til utførelse så snart som gjørlig. Til olpsynet i Rmit er innkommet klage og krav om: 1. Jernstøtten på»ytterrasa«(svaile) er øldelag$ av sjøen og må erstattes meid en ny. 2. Fotrandring av viseren på Leisicjauret. 3. Anbringelse av 3 jernstøtter øs+ ifoir Leiskjzret for å vise leden gjennem Flaget som er den sikreste led. 4. Anbringelse av staker på 3 unidiervannskj~r øst for Buv~r fortøininglsstøtter i Bryggevågen må forliengas. De står veid høivann under vann og er til stor fare for traifikken. 6. Der trengels 1 folrføiningsring til på»sannskj~r«i Bryggevågen. Det tidligere krav om anbringelse av en stake øat foir Presthoilmen gjientas.

17 Il. Fiskerne, deres farkoster og redskaper m. v. Ankomst, avreise og flytning rander fislket. I die senere år har det yrende liv og den virksioimhet slom sa-- preger de diistrikter, hvolrfra fiskerbeifollkningen mest tallrik idrar ut på sin tratdisjo~nelle Lo,fot-fend avtatt betydelig. Dette har som man vil forstå sine spasielle grlunner, wrlig da den at fiskerierne i det hele og tor~ikefi~cket ikke minst nu i en lengere periode har arbeidet under sierideles vanskelige økoli~mi~ske vilkår. For en rekke fiskeres vedkommenlde har still~ingen vcert den, alt man har stått over&or en av de alvorljgste situasjoner, nemlig beldrilftssta~ic som føllge av sviktende økonomi. Lotoitfisket har riktignok nu i en forholdsvis lang periode gitt et meget bra kvantitatiivt resultat, men ide prisler slolm i denne tid har viert betalt for laroiduktene har v~rt SA lave, at det egentlige vederlag folr arbeiidet har stillet sig elenidig folr mange og helt uteblitt for en rekke. Utgiftene til anska,ffelse av de artikler sojm fiskerne må ha til sin utrustning og sitt daglige forbriuk holltdes fremdleles oppe og står i et avgjoirt rnisifo~hold tiil hvaid bedriftens utøvere får far sine produkter. Derfor hadde også mange hskere de størde ~anskel~igheter med å skaffe utrustning for sesongen, og ;dlet så en tid ut siom om deltagelsen til årets Loifolt-fi&e av økonomiske grunner slrul~d~e bli mindre iår enn vanlig. Bef~~lkningen fo~rholdt sig også awentende, og få forhastet sig med å begi sig hjernefra. Man vilde vente og sle, om fijsketyngden innfant sig. Nogen ophimime m. h. t. prisene som villde bli betalt for prolduktene var det ingen som hadlde, ildet man på folrhånd var klar over at prisene vilide bli lave såvel på fisken slom på biproduktene, noget som ogsq bekreftet sig, i8det s~esiongens gjennemisaiittspriser på fisk blev 7 øre kiloet, lever og rogn henho~ldsvis kr. 22,50 og 12,60 pr. hektoliter. På tross av disise mange vanskeligheter møtte fiskerbefolkningen. frem i Loifoitweorene li et meget sbrt antall, nemlig i alt mann, som bo!rtsett fra årene 1911, 1929 og 1931 er den største no~t~erte deltagelse siden 1598, da antallet var noget over Det gikk imid- 2

18 lertid svart trått meicf avreisen fra hjemstedune. Deite skyti-dtes for en del det steite i~zt.ifsrl;old. Rcfolkningsl~ en- imidlertid efterhvert begyct å olrliol13e sig avventende pi lajemlsfedene for B se $rien f~rsfe tltviklii~g j fiskeinnsjget. De tilreisende fiskere er vant til at den stedlige bdollkning clptar be5riffen utover midtlen av januar og leter op mulige fiskestimer. ildan innretter sig så m. h. t. tidspunkiet for delfagellsen efter resultatene av forsøksifisket. Den bevegelighet rnolto(ridriften har skapt mudifsrer, &t fullt belegg kan sige inn i Lou'ot-vzrene i løpet av et pzr døgn. Av den grunn finner de tilreisende det hensiktsmessig å ta det meiti ro på hjemstedene. Erbringen har også kri at lire eller intet kan tltrettes på feltet i jantoar måned. Den f~lrcte aptdling fant sted 5. februar, og var båtantallet da kun.\,el SCO, vesentlig fra Lofoten. Dette usedvanlig lave tal! skyldes at kzret på den tid var sb storrnifulit at Eolik fotretrakk å fio;iilde sig hjemme. Den påføllgende uke aket belegget til 1870 Ec,rke~stei-. Va2rfiorho!ldene begynte da delvis å reite på sig, og der kcm daglig fort i tilstrømningen ti: vzrene. I uken februar var økningen størst, nemlig med 19OOi hå-ter. Veid utgangen av mars utgjolrde båtbelegget vel Siigningein fortsatte imildleriid hele mars måned oig var på det h~ie~s~te ved optellirigein den 1. april, nemlig farkolster mad en samlet besetning på mann. får slom vanlig [de senere år var belegget sbrst i Bst-Lofoten og utgjolrdle siislt i mars 6784 farkolster. Szcrlig hadde Skrova, ir,oilv~r og Henningsv~r meget store bellegg s2 å si under hele fisket. T første del av mars flyttet Vest-Lofotens garnbåtbelegg til vzerene hvor bedriften unlderholid-teic ut måneden. En del lineskøiter deltok også i denne flytzing. Da garnfisket avtok sterkt a'ørst 1 april, ilyttet farkostenle tilbake til sine v~rstasjoaer i Vesit-korfoifen. Nogen egentlig fo~~skyvning av beleggene forekom ikke. De opr'inrlelige vzrs~iaisijonier blev, bolrtsett fra I;orannevnte flytning, benyttet som basis for hele slesongeii. Der var en tid i mars st!olr ansamling av?arkositer for indre del av Raftsundet, hvoir et rilkt Eiisbe en tidl pågikk ute^ at nogen egentlig flytning skj e!dldie. De dieltagenlde farkolster i qdette fiske fra de n~rmesite vær gikk ut fra v~rstasjonen om morgenen og returnerte after endt fiske. Som vanlgig foreg,ikk endel flytning t~ii Veet-Lo~folten først i april egter at fisket østpå var begynt å avta. Det vatr vesentlig fineskøliter meid tdoryer som deltok hver. F~sste uke li april begynte belegget å ta av merkbart. Det var ga,rnfolket og en rekke småbåtfiskere medl dagredskaper som duttet å reise hjem. I uken april sank belegget fra 3970 til Efter 201. apriil var be;ciri~ften stort sett avlsiluttet overalt.

19 Beleggets variasjon og Gskernes hjemstavn og b~~ksm5fe. Følgende tabell viser båtantallet slamt dlets procentvice si~rrehcle ved begynnelsen og midten alv hver måneid, samt ved filskeis ncer foreståenlde avslutning li de siste 5 år. Tabell 5. Tid Antall båter tilstede Prosent av h~ieste antall Januar, midten Februar, begynnelsen... - midten Mars, begynnelsen midten v slutningen..... April, sl. av lste ulie.. 2nen uke.. 3dje uke.. 4de uke.. Fortegnelse over det i Lofoten 22. mars 1832 SilsBedev~rende anta11 Tabell 6. fiskere, fordelt efter hjenrsted og bruksat. Hjemstedsltomrnune Sogn og Fjordane

20 Garn Line Dypsagn Samlet antall Hjemstedskommune Jøssund... Stjsrna... Sanstad... Stadsbygd.... Sør-Trøndelag fylke Flatanger... Nærøy... Leka... Gravik.... Kolvereid... Foldereid... Nord-Trøndelag fylke Bindal... Vik... Br~nnøy... Brønnøysund... Velfjord... Vega... Vevelstad.... Brønnøy sorenskriveri Tjøtta... Vefsen... Drevja.... Mosjøen... Alstahaug... Stamnes... Leirfjord... Herøy... Nordvik.... Alstahaug sorenskriveri Dønnes... Nesna... Hemnes.... Korgen... Elsfjorden... Sør-Rana... Nord-Rana... Mo... Luray... Træna... Rødøy... Meløy...;... Rana sorenskriveri

21 Gildeskål... Beiarn... Bodin... Sørfold... Salten sorens Svolvær... Vzrøy... Røst... Lofoten sorens Dverberg... Bjørnskind... Andenes... Vesterålen sorens

22 Ibestad Gratangen.... And~ya Astafjord... Salangen Lavangen... I _ I _ Bardu Dyr~y... Nord-Reisa...

23

24 Tabell 7. Opgave over farkoster av de forskjellige typer der deltok i Lofotfisket ved optellingen 22. mars Fra hvilket fylke

25 Tabell 7 (forts.).

26 Bgtmannskapaanes starrelse. Båtmannskapenec styrke ha,r vzrt: I'abell 8. Båter 1928 / Pr. garnbåt...,, linebåt... dypsagnbåt ,16 3,27 2,72 l 5,48 ' 5,34 3,21 3,41 2,68 2, ,30 2,57 Tabell 9. Fisherantall fordelt efter brrzkszrt. Garnbrultere. Nattlinebrulrr. Dypsiqiibrilkr. oh r o , I O, 28,l 47,3 24,6 28,3 42,7 29,O 24,5 52,6 22, , ,8 08, ,6 49,s 30,: 21,1 22,6 51,O 44, l 19,9 37, , Synkenoten. Fangst av skrei med synkenod er fremdelas forbu'dt under Lofoifisket i samtlige cp:syns~distrlikter, kfr. vedkommen~de veldtekt, inntatt i avsnitt VIII. Siste rubrikk i tabell G angir tallet av lelieikaser fra de forskjellige herreider. Tabell 10 angir antallet av leieicarer fra de forskjellige distrikter i de siste 5 år, samt deres procentvi~se antall i forholld til samtlige L.oSoi-f i sker e.

27 Tabell 10. Hjemsted Sogn og Fjordane fylke..... Møre fylke..... Sør-Trmndelag fylke... Nord-Trmdelag fylke.... Troms fylke..... Finnmark fylke... Der inniant sig ogs& iår en tilstrekkelig mengdle av s1om søkte arbeide som leiekarer omkring i vzerene. Tilstrømningen var dog ikke så stor som vanlig. Dette var også bra fordi efterspørselen efter leiekarer ikke var så sifolr siom vanlig. Garnfiskerne hyret i vinter nokis2 mange leiekarer, dte efter prolcenfsyslteme+, siom har vist sig heldig, idlet man på den måte gj~r follket intereisisert i slitt arbeilde. Dette system burde ogsi& gjennemifølres for linefiskets ve~dkomm~eede. Alran skulde anta at en rakke av de vanskelighefer som s+a,dig rneglder sig omkring fo'rhyringen og avklareringen vilde falle bort. Leiekgarlshyren var i vinter noget mindre enn tidligere, og det alrnindeligste solm betalteis var fra 1801 til 250 kroaer pr. mann, hvortil kommer vanlige nsturalydlel~sier. Dissse hyrer gjelider da absoilutt vante folk. For mindre vante var hyren nede i 100 kroaer. Forvikltinger av nevneveredig omfang mellem forhyrerne og leiekarenle foirekrom ikke. Det dårlige akoaomiske rlesultat for mange utrustere bevirket at leieikarefle m&tte slå av noget på hyren. Det sktildle synes o~verfla~diig, men man finner å måite gjenta hexstillingen om å treffe. binideride avtaler untdier folrhyringen av folk.

28 Antall biter tihtede i de enkelte deler av Lofoten ved hva ukes slu tnång. (G = garnbåter, L = linebåter, D = dypsagnbåter, S = sum). Tabell 11. I Uken som endte Kanstadfjord... Raftsundet... Brettesnes.... (G (G Skrova.... Svolvær..... Kabelvåg... I G b D f G Hopen... i P Henningsvær... Stamsund... ( G r G Balstad... Nusfjord...

29 Tabell 4 4 (forts.). Sund Reine { Sørvågen (g (i Vær~y Henningsvær Henningsvær { i Vestenfor Henningsvær til Lofotodden Væroy og Rsst... Opsynsdistriktet... l G ( L l S D ! l D I O o/ O 01 O 01 O 01 O 01 O ' / I l

30 Fiskere eg biter tilstede 22. mars 1932.

31 III. Bolig- og sanitærforhold. Ved midten av mars iår innkorn der til utvalgsforinannen masseandragender fra fiskere, tilsynsmeiin og utvalgsnediemmer i 13 forskjellige fiskevier i Lofoten om yderligere bevilgning av statsmidler til fortsatt rorbubygning i fiskevzrerie i Lafoten efter prinsipp som tidligere, nemlig i form. av nedskrivningsbidrag. Samtlige disse forestillinger blev den 11. mai d. å. innsendt til handelsdeparterneniet, ledsaget av et narmere grunnet andragende om berettigelsen av forisatt staisst~tte som ornsakt. Av andragendet hitsettes:»som det vie vzre det ærede departement bekjent er de midler som blev bevilget i 1927 av pengelotteriets overskudd nu snart disponert, siledes at man nu står overfor stans i rorbubygningen, hvilket vilde være meget å beklage. De midler som er anvendt på området har gjort stua nytte for sig, sarlig den del av bevilgningen, som er rrtclelt i form av nedskrivningsbidrag, og flere særdeles tidsmessige rorbuer er reist omkring i fiskevrrrene, så husmangelen på de vedkommende steder har avtatt betydelig. og en rekke vzr i Vestlofoten er husmangelen desverre fremdeles genesende. En rekke av de rorbuer som vedvarende anvendes av fiskere er så elendige, små og usanit~re 2t det nærmest: må betegnes som ufors~;arlig, at de bebocs av folk. Men husmangelen har nsdvendigb 0-jort at også de snå dårlige huser er blitt tatt i bruk. Rorbubygningen efter den av vedkommende komite utarbeidede nedsh~iv~iingsbidragslinge har nu stått sin prøve, og jeg tror at systemet overalt har vunnet bifall. Det vilde også derfar nu - efterat arbeidet er korninet i en god gjenge - være meget å beklage, om veien ti3 ytterligere bevilgninger blev stengt. Skal husnøden i flere vzr bli avhjtnlpet merkbart, er det nsdvendig at man inndeler en ny 5-års byggeperiode med en statsbevilgning på kroner pr. år, og jeg tillater mig å foreslå, at krav herom fremsettes så betids, at det kan forelegges for stortinget f0r dets forhand-

32 linger avsluttes for lar, Skulde Imidlertid de ~konomisk vanskelige tider bevirke, at få så sig istand til å gå igang med bygning, selv med statsstøtte, så er jo derved ingen skade opstått.«nogen meddelelse om andragendets skjebne har man ennu ikke mottatt. Ahan kan imidlertid gå ut fra at der for innevaerende budgettår neppe vil bli avsett noget av pengelotteriets overskudd for øiemedet. Dermed blir der også som det vil skjønnes stans i byggevirksomheten, i hvert fall foreløbig. Da der imidlertid fremdeles er stor mangel på husrum for fiskerne i en rekke vaer, szrlig i 0stlofoten, er det å håpe at der ved første leilighet sees utvei til å tilveiebringe omsøkte midler. De sanitaere forhold - beboelsesmessig sett - må i almindelighet betegnes som litet tilfredsstillende i fiskeværene, hvilket for en stor dei skyldes trekkfulle, små og mangelfullt vedlikeholdte rorbuer. Særlig er disse mangler sterkt fremtredende i Bstlolotværene. Dertil syndes der meget mot helserådsforckriftene, idet renholdet i stor utstrekning blir forsømt. De stedlige helseråd bør ta sig mere målbevisst av disse ting enn hittil. Tilsynet med renholdet i og omkring rorbuene bør foregå i samarbeide mellem helserådet og fiskeriopsynet. Forøvrig henvises ti: Imvad der tidligere utførlig er skrevet i Lofotberetningen om denne sak. Vannforsyningen. M j e ø y. Kravene fra ifjor og tidligere år gjentas, idet bl. a. henvises til Lofotbeneiningen for 1930, side 31, samt til havnedirelitørens uttalelse om spørsmålet, inntatt i lofotberetningen for 1931, side 31. R i n 0 y. Da intet er foretatt for å avhjelpe vannmangelen, må kravene fra tidligere gjentas også iår, idet man henviser til hvad der er anført i beretningen for ifjor samt til hvad havnedirektøren har uttalt om saken. S k r o v a. De to offentlige brønner på land er nu reparert og oprenset og forholdet på land er på området nu tilfredsstillende. Derimot er der stadig vanskeligheter for belegget på havnen med hensyn til vannforsyningen. Man må derfor anbefale at det påtenkte anlegg med en starre vannbeholder med avtapning i Kløvosen utfrzrres snarest mulig, kfr. forøvrig hvad der tidligere er anført om dette spørsmål i ncervaende beretning. 0 1 s n e s o g S t o r v å g a n. Der er intet foretatt for å avhjelpe vannmangelen på disse steder. Man må derfor under henvisning til Lofotberetningen for 1929 og 1930 samt til hvad havnedirektøren har anført i beretningen for 1931 side 32 atter fremsette krav om en bedre

33 i~annfof-syning som omsskt. Spsrsmålet bør Issec på den tidligere foreslåtte måte. H o p e n. Fra Hopen innberettes at vannforsyningen foregår på en :%eget mangelfull og sundhetsfarlig måte, noget som Eor en del år siden har vzrf fremholdt i nzrvzerende beretning. Vannet hentes nu fra en bekk med tilsig fra veigrsfter og dyrket mark. Også fra l~avnen hentes vann fra dette bekktilsig. Dette forhold kan iklie fortsette og det sundhetsfarlige på området er påtalt av fiskerilzgen. Det henstilles at der i samarbeide ined stedets grunneier, vaeier Angell ai~legges en tilstrekkelig brønn oppe i Hopsåsen ca. 400 m fra kaien med ledning til sjøen, hvor der vil vzre anledning til at opnå trykkvann. Det er mulig at vzreieren er villig til å delta noget i anleggsomkostningene. S t a m s u n d. Kravene som blev fremholdt i beretningen for 1929 og 1930 gjentas, lifr. havnedirektmens tittalelse på side 32 for f. å. Fra Steine innberettes at den gårdsbrønn som fiskerne nu benytter er helt utalstrelikelig for behovet hvorfor det tidligere påtenkte anlegg bør bygges i samråd med vzereieren, som muiigeils også lian delta en del i omkostningene. R a I s t a d. Vannforsyningsanlegget på Balstadlandetberegnet for fiskerb~fclkningen der og i Krnrnn~ervilien blev noget av en skuffelse. Vannbeholderen viste sig å vnre for liten og tilsiget til samme Eor svakt. Vannmangel opstod således forholdsvis hurtig, selv med et zlmindelig Iltet belegg. Vzreier Jens Pedersen, som hadde stiilet sitt anlegg med beholder og ledning til rådighet med utbygnj~g for øie kom også i en vanskelig stilling, idet også han blev fri for vann. Under havnedirektørens nzin-v~r på Balstad siste vinter blev der forhandlet nmed ham om saken og da vzr også overingenimr Holst tilstede. Under 13. april d. å. sendte utva.lgsforrnanrien følgende skrivelse til statens havnevesen angående saken:»henvisende til tidligere førte forhandlinger om vannforsyningen i Balstad meddeles, at det ganske rigtig forholder sig som anfart i skrivelse av 12. ds. fra herr Jens Pedersen, Baistad, at den for et par år siden utbedrede vani~beholde~ oppe i uren på Balstadlandet løp toin efter ca. i4 dagers forbruk efter at fiskeralmuen begynte å dekke sitt behov. Der er sol11 bekjent intet nevneverdig tilsig eller opkornme til vannbeholderen, og da dens volum er for litet, klarer den ikke clet store behov som er tilstede i fisketiden. - Følgene var i vinter ineget beklagelige såvel for de fastboende som de tilreisende fiskere som en stor del aks vinteren har måttet hente vann annetsteds fra, noget som har stia-pt ei1 uholdbar situasjon. 3

34 Tabell 13. Antall rorboder og 10sjShi1s. boder tilhurende Fiskevær Riiløy og Kjeøy..... Kabelvåg... Storvågen... Brcnes... Guldvik... Sau~y og Skata..... Baistad.... Som det vil være bekjent, eiet væreier Jens Pedersen et privat vannanlegg på Balstadlandet, som i flere år har vist sig fullt tilstrekkelig det hele år beregnet på det private forbruk. Efter overeriskornst med Jens Pedersen blev dette anlegg utvidet ved statsmidler, beholderen forstørret og nye ledninger nedlagt, tilsiktende også å dekke det oliede vc?nnbthov som fisliesesongen krevet. Imidlertid visie det sig at den nye beholder ikke klarte å skaffe nok vann i fislietiden, idet den gikk tom efter et par ukers forløp. Dette forhold har ikke alene bragt fiskerbefolkningen op i en høist beklagelig vannmangel, men Pedersen og de øvrige som har deltatt i anlegget av det oprinneiige, private anlegg har som det vil skjønnes også gått tapt

35 av vaaiiforsyningen Jeg henviser her til den personlige Bonieranse med havnedirektøren og overingeniøren på B,alstad fornylig. Jeg ai~tar at det i de nu rådende økonomisk vanskelige tider neppe lar sig gjøre å opnå bevilgning til anlegg av et kostbart vannaiilegg med frostfri jordledning fra Lågvatnet og derfor vil jeg ikke opta forslag herom. Som en midlertidig ordning slutter jeg mig fil herr Pedersens foislag om»luftledning«fra Lågvatnet til den forannevnte vannbefiolder på Balstadlandet. Denne ordning tror jeg vil bli ti'lfredsstillende. jeg vil dog anbefale at der ativerides 2 tomc rwr, da disse for det første ikke har så lett for å fryse og ennvidere vil kunne benyttes senere ved eventuelt anlegg av jordledning fra samme utgangspunkt. Lagvatnet ligger adskillig høiere enn varinbeholdereri på BaIstadIandet, så trykket blir rilielig, og dertil er vannmassene i Lågvatnet så tilstrelikelig, at jeg anser det utelukket at beholchaingene kan slippe op ved de^ stadige uttapning som er nødvendig, når ledningen ligger i»dager.«utenfor frosttiden b0r jo ledningen stenges, når beholdere11 er full. Jeg finner kravet så berettiget, at det offentlige vanskelig kan avvise det. Det er også meget beskjedent, idet det her kun dreier sig om anskaffelse av 2200 meter vannledningsrør for offentlig regning. Arbeidet med å gjennemfare planen har de private påtatt sig. Dertil må denne saks forhistorie iklie glemmes, nemlig at væreier Jens Pedersen overlot til det offentlige sitt eget anlegg, som var fullt tilstrekkelig for &t private behov på stedet det hele år - også i fisketiden, men denne hans imøtekommenhet medfmrte, at hans bedrift på stedet nu er uten vann. Jeg vil sluttelig tilføie, at spøi-smålet om vannovesføring fra behofderen på Balstadlandet ti1 Balstadøy bør overveies, idet det kan tenkes, at den foreslåtte >)Irafir0roverfsring«fra Lågvatnet viser sig å v2re så tilfredsstillende, at anlegg av frostfri»jordledning«blir overflødig. Gjennemførelse av det foreliggende forslag vil neppe andra sig til IQ pct. av lavad nedsprengninag av en ujordledning«vil koste. M o r t s u n d: Kravene $ra ifjor gjentas. R e i n e o g S a k r i s ø v: Da der er intet er foretatt til forbedring av vannforsyningen på disse steder må man også iår fremholde nmdvendigheten av at kravene nu snarest efterkomrnes. Der er helt fra 3925 årlig slirevet i Lofotberetningen om denne sak og de samme synsmater som forr er fremholdt pa området er fremdeles tilstede. hi o s k e n e s o g S 0 r v å g e n. De gamle og stadig fremholdte Irrav om forbedring av de slette vannfors~~ningsforhoid gjentas også iår, kfr. Lofotberetningela for 1929 og senere år, bl. a. om hvad havnedirektsrera der II~P uttalt om saken.

36 V 2 r ø y. Ggså for dette distrikt skal man iår innskr-enke sig 511 å henvise til de før innsendte Sesvzringer om vannforsyningen. R 0 s t. De tidligere krav om tilsyn og renhold av de offentlige brønner gjentas. Sundhetstilstanden i fiskevaene er sterlit avhengig av at vannforsyningen foregår fullt tilfredsstillende, således at der overalt er rikelig adgang på friskt og godt driltkevann. Dette er dessverre ikke tilfelle i en rekke fiskevzr. Man onå derfor på det mest inntrengende henstille at der på en eller annen måte tilveiebringes passende årlige bevilgninger, så de gjeldende uholdbare tilstander på området litt efter hvert bortfaller. Rorbodsg-~rsmålleQ. Av fislierikonsulent R 0 n n e s t a d, Bergen. Ved fordelingen av nedslirivningsbidrag i blev det som oplyst i forrige»lcfo.tberetning«gitt bidrag til opfwrelse av 2'1 nye rorboder i Lofoten. På grunn av de økonomisk vanskelige forhold i lislteridistriktene har det v~rt vanskelig for flere av bidragsmottagerne å få rorbodene opført så hurtig sorn ønskelig kunde vzre. Fiskeridirekturen har derfor funnet at der var grunn til å tilstå nogen uisettelse. Av omhandlede rorboder blev 3 opført til vinterfisliet 1932 og 12 å 13 rarboder blir ferdig 'ril vinterfisliet Far 2 rorboders vedkommende er der s0kt om utsettelse med bygningen til våren, idet kun grunnurbeidet blev ferdig iår ag 1 har søkt om utsettelse fordi tomtespørsmålet ikke ei i orden. Av de øvrige har en frasagt sig bidraget eg opgis8 å bygge. Til bidrag-sfordelingen for innltom søknader, hvorav 5 fra Finnmark, omfa-ttende bygging av 23 nye rorboder med plass til 344 mann. Roe-bodene var beregnet å lioste kr. i38 652, og det ansøkte nedskriirningsbeløp androg til lir Desstiten forekom en seklie forespørsler om bidrag fra fiskere og andre, uten at det dog førte til naermere utfcrmning av byggeplaner. Efter anmodning av Fiskeridirektøren har fiskeriinspektør Ellingsen og utvalgsformann Anderssen-Strand i fellesskap gjeazneri-ngått og bedømt de for Lcfotens vedltommende innliomne søknader og avgitt forslag til bidragsfordeling. For Finnrilariis vedkommende har søknadene v~rt behandlet av fiskeriinspektøren og har delvis også vzrt forelagt Mandelsdepartementet. Fislieridrrektøren har derefter gitt tilsagn oin bidrag på tilsammen kr til apførelse av 15 rorboder med piass for 230 mann. Disse rorboder er beregnet å koste kr Når de øvrige søknader ikke liom i betraktning skyldes dette at planene ikke tilfreds-

Fiskeridirektøren. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier i935 - Nr. 2. 1935 A/S John Griegs Boktrykkeri - B ergen

Fiskeridirektøren. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier i935 - Nr. 2. 1935 A/S John Griegs Boktrykkeri - B ergen Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier i935 - Nr. 2 Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Sirand Utgitt av Fiskeridirektøren 1935 A/S John Griegs Boktrykkeri - B ergen I. Oflentlige foranstaltninger.

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren

Anderssen-Strand. Fiskeridirektøren Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier "$M - Nr. 2 Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgitt av Fiskeridirektøren 1934 AIS John Griegs Boktrykkeri - B ergen I. Offentlige foranstaltninger.

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1934 - Nr. 2

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1934 - Nr. 2 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1934 - Nr. 2 Beretning avgilt av ~itvalgsformannen Anderssen-Strand Utgift av Fiskeridirektøren 0934 AIS John Griegs Bolctrylilceri - B ergen I. Offentlige foranstaltninger.

Detaljer

1930 A.S John Griegs Bolctryltlceri. Bergen. Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand. Utgitt av Fiskeridirektøren

1930 A.S John Griegs Bolctryltlceri. Bergen. Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand. Utgitt av Fiskeridirektøren O Arcberetning vedkommende Norges Fiskerier 1929 -- Nr. Il Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgitt av Fiskeridirektøren 1930 A.S John Griegs Bolctryltlceri. Bergen I. 06fentlige foranstaltninger.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten

Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten Fiskeridirektoratets Småskrifter Nr. 3-1952. ' Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten Særtrykk av.fiskets Gang* Utgitt av FISKERIDIREKTØREN AIS BERGEN JOHN GRIEGS B O K T R Y

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg LOPPA KOMMUNE Vedtekter for kommunale vann- og avløpsanlegg Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 A. Reglement for tilknytning Kap. I Alminnelige bestemmelser 1 Vann- og avløpsanleggene eies av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00895-A, (sak nr. 2015/2147), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00895-A, (sak nr. 2015/2147), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. april 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00895-A, (sak nr. 2015/2147), straffesak, anke over dom, Tufjordbruket AS (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 Emne nr. 51 HESJER Det kan være tvil om det er riktig å sende ut en spørreliste om hesja og ikke samtidig ta med hele kornskurden og høyonna. Men vi har

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander,

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ØRVIKDAMMEN Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ved å fjerne ulovlig utsatt karpe 01.09.2013 KJELL-HENRIK SEMB Restaurering

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Hamen: Kan synke når som helst

Hamen: Kan synke når som helst Østfold 02.08.2011 Hamen: Kan synke når som helst KAN SYNKE NÅR SOM HELST. Svensk bergingskonsulent mener det haster å få MS Hamen tømt og fjernet. Foto: Privat Svensk bergingskonsulent frykter Hamen blir

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Tilsvar Til Lister Tingrett Lister Tingretts ankesak: 08-036668TVI-LIST Saksøker: Dag Martin Bakken Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Prosessfullmektig: Adv.fa. Wangensteen,

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 KOMBINERT - Tyveri fra bolig - Brudd på FAL 4-10 - Ikke sannsynliggjort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Årsberetning ved kommende Norges Fiskerier. 1963 -Nr. 5. ofotfisket 1963. Magnus Andersen. Utgitt av FISKERI DI REKTORATET

Årsberetning ved kommende Norges Fiskerier. 1963 -Nr. 5. ofotfisket 1963. Magnus Andersen. Utgitt av FISKERI DI REKTORATET Årsberetning ved kommende Norges Fiskerier 963 Nr. 5 ofotfisket 963. Beretning, avgitt av utvalgsformannen Magnus Andersen Utgitt av FISKERI DI REKTORATET A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 963 INNHOLD

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår at grense for det frie området for fangst av kongekrabbe endres i tråd med

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket?

Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket? Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket? Innlegg ved Lars Liabø Generalforsamling FHL/FHS 2009 Radisson SAS Hotell, Bodø 2. April 2009 Oppkjøperen: I den første måned i Lofoten da fisket så ut

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ivar Henning

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 REISEGODS Bagasje borte etter flytur svik identifikasjon FAL 8-1, jfr. 4-11. Forsikringstaker med familie hadde vært på ferie i Tunisia, hvor de opprinnelig

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

Fiskeridirektøren. Lrsberetning vedkommende Morges Fiskerier 1936 - Mr. 2. Anderssen-Strand. Beretning avgitt av utvalgsformannen.

Fiskeridirektøren. Lrsberetning vedkommende Morges Fiskerier 1936 - Mr. 2. Anderssen-Strand. Beretning avgitt av utvalgsformannen. Lrsberetning vedkommende Morges Fiskerier 1936 - Mr. 2 Beretning avgitt av utvalgsformannen Anderssen-Strand Utgitt av Fiskeridirektøren 1936 A/S John Giiegs Boktryldieri - Bergen I. Offentlige forainstaltsling

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02180-A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. otfisket 1960. Beretning, avgitt av utvalgsformannen. Utgitt av FISKERIDIREKTØREN

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. otfisket 1960. Beretning, avgitt av utvalgsformannen. Utgitt av FISKERIDIREKTØREN Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1960 Nr. 5 otfisket 1960 Beretning, avgitt av utvalgsformannen Gerh. Sandvær Utgitt av FISKERIDIREKTØREN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1960 INNHOLD TEKST

Detaljer

ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD DA MNA. Det vises til telefonsamtale med saksbehandler Rakel Hagen Olsen, i dag rundt kl. 0930.

ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD DA MNA. Det vises til telefonsamtale med saksbehandler Rakel Hagen Olsen, i dag rundt kl. 0930. ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD DA MNA PARTNERE: HALLVARD ØSTGÅRD (H) BRYNJAR ØSTGÅRD (H) Kystverket KNUT RYE-HOLMBOE Postboks 1502 ANSATTE ADVOKATER/FULLMEKTIGER: 6025 Ålesund RAGNI LØKHOLM RAMBERG GUNNAR NERDRUM

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Møtereferat OØSK 02. mai 2015

Møtereferat OØSK 02. mai 2015 Møtereferat OØSK 02. mai 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? Ingen nye 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Tilstede: 16, 10 GSR, konventleder, Regionkomitemedlem, Leder, Nestleder, 1 stiller til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3084* - 13.10.1998 YRKESSKADE - Tap av forsørger - forståelsen av forsørgerbegrepet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2815-15.9.1997 TILLEGG TIL UTTALELSE NR. 2720-3.2.1997

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2815-15.9.1997 TILLEGG TIL UTTALELSE NR. 2720-3.2.1997 Bygdøy Allé 19, 0262 OSLO Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2815-15.9.1997 TILLEGG TIL UTTALELSE NR. 2720-3.2.1997 FRITIDSBÅT - Sjøvann i påhengsmotor etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Bugårdsdammen. Gammelt bilde av Bugårdsdammen. Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad

Bugårdsdammen. Gammelt bilde av Bugårdsdammen. Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad Bugårdsdammen Gammelt bilde av Bugårdsdammen Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad Et prosjekt av: Petter Nord, Per Christian Olsen og Kim Anders Pettersson VK1 Laboratoriefag 03/04

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Smått er godt kvalitet kontra kvantitet!

Smått er godt kvalitet kontra kvantitet! Smått er godt kvalitet kontra kvantitet! Sjømatdagene 22.1 23.1.2013 Edgar Henriksen Innhold. Produktiviteten øker Mest mulig på kortest mulig tid fremmer ikke kvalitet! Dårlig pris og dårlig lønnsomhet.

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Ordfører

Detaljer