REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER"

Transkript

1 REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1

2 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen eksempler på hvordan bedriftene kan bidra til å sikre rekruttering av kompetente fagarbeidere til egen bedrift og bransje. Jobb i Veilederen er utarbeidet av Feed kompetanse i matindustrien. Feed arbeider med rekruttering og kompetanse for å bidra til at matindustrien får tilgang på kompetent arbeidskraft. Feed har utviklet portalen for å synliggjøre utdannings-, yrkes- og karrieremuligheter i matindustrien. 2

3 INNHOLD 3

4 1 VÆRE GODKJENT LÆREBEDRIFT Det finnes mange gode grunner for å være lærebedrift. Å være lærebedrift kan være et tiltak for å sikre rekruttering til egen bedrift. DET FINNES MANGE GODE GRUNNER FOR Å VÆRE LÆREBEDRIFT: Sikre rekruttering til egen bedrift. Gjennom læretiden blir bedriften kjent med lærlingen både faglig og personlig. Ved lokalt tilpasset opplæring kan bedriften sikre at lærlingen blir godt kvalifisert til å jobbe videre i bedriften. Styrke kompetanseutvikling i bedriften. Å være lærebedrift innebærer at bedriften setter opplæring i system. Dette kan virke positivt på kompetanseutvikling av øvrig ansatte. Faglige ledere og instruktører kan være ressurspersoner i kompetanseheving av ufaglærte. Å ha lærling kan også bringe ny kunnskap inn i bedriften og bidra til faglig fornyelse som styrker konkurranseevnen til bedriften. Positivt på bedriftens omdømme. En bedrift som viser omverdenen at den har opplæringskompetanse og tar samfunnsansvar fremstår som attraktiv. Fornøyde lærlinger kan virke positivt på profilering av bedriften. TA INN LÆRLINGER FRA FLERE FORSKJELLIGE UTDAN- NINGSPROGRAM Bedrifter i matindustrien har behov for flere forskjellige fagkompetanser. Mange bedrifter tar i dag inn lærlinger i industriell matproduksjon, bakerfag og kjøttfag. Andre relevante fagbrev er for eksempel produksjonsteknikk, industrimekaniker og kjemiprosess fra utdanningsprogrammet Teknisk industriell produksjon. Automatiseringsfaget er også relevant for bedrifter med automatisert produksjon. Innenfor utdanningsprogrammet Service og samferdsel finnes også flere relevante fag som IKT- servicemedarbeider, kontor- og administrasjonsmedarbeider, logistikkoperatør og yrkessjåfør. For mer informasjon om fagene: TA INN TAF-ELEV Tekniske og allmenne fag (TAF) er et tilbud hvor eleven etter fire år oppnår både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i realfag. Opplæringen skjer i samarbeid mellom den videregående skolen og lokalt næringsliv. Skolene står for den teoretiske opplæringen som fører fram til studiekompetanse. Bedriftene har ansvaret for den praktiske opplæringen som fører fram til fagbrev. Utdanningen er først og fremst rettet mot de som ønsker å studere videre til ingeniør eller sivilingeniør. En bedrifts motivasjon for å delta i TAF-ordningen kan være at de ønsker å sikre rekruttering av velkvalifiserte medarbeidere til framtidens utfordringer. Mer informasjon finnes på: Det er utviklet nyttig materiell beregnet på personer som jobber med opplæring av elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen. Dette materiellet finnes gratis på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider: Etterutdanningsmateriell_FY 4 Foto: Espen Solli

5 JAN WIDAR SOLHEIM IVERSEN Personaldirektør, Nortura Å ta inn lærlinger har høy prioritet i Nortura. Det er den viktigste måten å rekruttere kompetente fagarbeidere fagarbeidere som skal bidra til å produsere god og trygg mat. Vi er på jakt etter målbevisste og positive ungdommer med god fysikk, som tar initiativ og som viser engasjement. 5

6 2 BLI MEDLEM I ET OPPLÆRINGSKONTOR Et opplæringskontor består av flere bedrifter som har påtatt seg opplæringsansvar for lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontorene finnes over hele landet og dekker de fleste yrkesfagene. Et opplæringskontor eies av bedriftene som har meldt seg inn. Lærlingen tegner lærekontrakt med opplæringskontoret som har det formelle ansvaret for at opplæringen blir gjennomført i henhold til lover og forskrifter. Hver enkelt medlemsbedrift har arbeidsgiveransvar og ansvar for den daglige oppfølgingen av sine lærlinger og lærekandidater. Det finnes både bransjerettede opplæringskontor, for eksempel for matfagene, eller bransjeovergripende opplæringskontor som har en rekke ulike fag i porteføljen. GRETE SANDVIK leder for Forening for matfagenes opplæringskontor (FMO) For at opplæringskontorene skal kunne gjøre en best mulig jobb er det viktig at arbeidet med fagopplæring er forankret i bedriftens ledelse og at det settes av ressurser til arbeidet. Det finnes en oversikt over matfagenes opplæringskontor på følgende side: ogmatfag.no/opplaeringskontorer/ 6

7 En elev i aksjon sammen med en ansatt i Tine. Foto: Cecilie Hänninen 3 SAMARBEIDE MED SKOLEN Et godt samarbeid mellom arbeidsliv og skole er en forutsetning for å få til en god fag- og yrkesutdanning. Bedriftene har større mulighet enn skolen til å vise hvilke oppgaver en fagarbeider har innen de ulike fagene. De er dermed viktige medspillere i utdanningssystemet. Et godt samarbeid kan bidra til å få rekruttert flere elever til å velge fag som er relevante for en jobb i bedriften. Enkelte skoler og bedrifter velger å inngå partnerskapsavtale for å formalisere samarbeidet. Dette kan være nyttig for å forankre samarbeidet i bedriftens og skolens ledelse. Likevel er det å inngå partnerskap alene ikke tilstrekkelig for et godt samarbeid. En viktig forutsetning er at man har engasjerte kontaktpersoner som ser på samarbeidet som viktig og at man setter av nok tid til aktiviteter. Det finnes maler for partnerskapsavtaler på NHO ung sider: 7

8 CHRISTIAN EVENSEN Kompetanseansvarlig Produksjon, Ringnes Bryggeri Gjelleråsen Ved å tegne partnerskapsavtale får vi god relasjon til skolen og faste kontaktpersoner å forholde oss til. Ved at Ringnes har elever i PTF, er sjansen større for at de velger å søke læreplass her. Våre tre siste lærlinger var nettopp her på PTF. I tillegg har vi mulighet til å få til en hospiteringsordning for lærere. 8 Foto: Rune Kongsro

9 Det er flere områder skole og bedrift kan samarbeide om. Her er noen eksempler: PROSJEKT TIL FORDYPNING Faget prosjekt til fordypning (PTF) ble innført med Kunnskapsløftet for å sikre at elever i brede utdanningsprogram kan arbeide med innhold og oppgaver knyttet til lærefag de er interessert i og tenker å fordype seg i. Faget utgjør en stor del av yrkesutdanningen og skal bidra til at eleven blir rustet til å inngå lærekontrakt. Yrkesfagene har lange tradisjoner med utplassering i bedrift, men dette er noe annet og noe mer. PTF stiller klare krav til relevant innhold og læringsutbytte. I tillegg skal det settes karakter i faget. Behovet for samarbeid mellom skoler og bedrifter i fag- og yrkesopplæringen er derfor blitt enda større. Elever på fagdag ved Tine meieriet Brumunddal. Foto: Cecilie Hänninen Det er skolen som har ansvar for dette faget, selv om det gjennomføres i bedrift. Bedriftene kan allikevel bidra i utforming og gjennomføring av faget og på den måten sikre relevans for sin virksomhet. Å ta i mot elever i PTF kan også være nyttig for bedriften for å rekruttere fremtidige lærlinger. BEDRIFTSBESØK OG FAGDAGER I BEDRIFT Bedriftsbesøk og fagdag i bedrift kan være effektive verktøy for å gi elever et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkesog utdanningsvalg og et bedre innblikk i arbeidslivsspørsmål. Ved bedriftsbesøk kan elever treffe ansatte som har erfaring med yrket og ved fagdag i bedrift kan elever bli eksponert for en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. HOSPITERING Hospitering innebærer at en lærer i en periode er med på eller følger arbeidet ute i en bedrift, eller at en instruktør/ faglig leder følger undervisningen på en skole. Bedriften kan for eksempel invitere faglærere til de interne kursene som arrangeres på bedriften. Målet er å gi økt gjensidig forståelse av hverandres yrkeshverdag, styrke det faglige samarbeidet og øke kvaliteten på undervisning og opplæring i bedrift. Hospiteringen kan bidra til å øke kvalitet og utbytte i faget prosjekt til fordypning, og å bedre overgang mellom skole og læretid, avverge avbrudd og feilvalg og styrke den enkelte faglig leders/instruktørs kompetanse i opplæringen. GRÜNDERCAMP Gründercamp er utviklet i regi av Ungt Entreprenørskap og rettet mot elever i ungdomsskole og videregående skole. Det går ut på at elever får et oppdrag fra en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier. Ved å være med på Gründercamp kan bedriften få profilert seg overfor potensiell fremtidig arbeidskraft. Det kan også være lærerikt for ansatte å møte ungdom i en skolesituasjon. Samarbeid om Gründercamp kan bidra til å styrke samarbeidet mellom bedrift og skole. Bedriften viser også samfunnsansvar ved å være med på slike arrangement. Eksempel på Gründercamp i matbransjen jobbimatbransjen.no/grundercamp-i-matbransjen/ category214.html For mer informasjon om Gründercamp: trinn/grundercamp/(language)/nor-no#tab0 REKRUTTERINGSAKTIVITETER Flere undersøkelser peker på at elever blir påvirket av kontakt med personer som har erfaring med yrket. Her ligger et stort potensial i å vise fram positive ansatte i bedriften som rollemodeller for elever. Bedriften kan sammen med representanter fra opplæringskontor og skole samarbeide om ulike rekrutteringsaktiviteter som bedriftsbesøk, skolebesøk, utdanningsmesser, konkurranser og andre arrangementer. Flere fylkeskommuner tilbyr å dekke utgifter i forbindelse med hospitering. 9

10 4 BIDRA MED PERSONER SOM KAN UNDERVISE I SKOLEN Ingunn Jeppedal hos Diplom-Is jobber her med prosesstyring i mikseavdelingen. Foto: Espen Solli Fagpersoner fra bedriften kan undervise innen områder hvor skolen eller faglærer ser at dette kan øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. Det er ikke alt en lærer kan ha spisskompetanse på. Da kan det være nyttig å bruke næringslivet i undervisningen for å gjøre den mer relevant og interessant for eleven. Bedriften får også en mulighet til å profilere egen bransjen for elevene. DORTHE MAGNUS ASK fagavdelingsleder restaurant- og matfag, Godalen videregående skole Samarbeid med næringslivet gir skolen og elevene en unik mulighet til å markedsføre seg og knytte gode relasjoner til lokale bedrifter. Dette er med på å skape trygge elever som tar rette valg. 10

11 5 DELTA I FAGLIGE NETTVERK Foto: Cecilie Hänninen Bedriften kan ha nytte av å være med i lokale faglige nettverk. ODDNY LANGØRGEN Opplæringsansvarlig Tunga, TINE Personal og Kompetanse Slike nettverk kan bidra til kompetanseutvikling gjennom faglige påfyll og erfaringsdeling, samarbeid om rekrutteringsaktiviteter og samarbeid mellom skoler og bedrifter. Deltakere i slike nettverk kan være representanter fra bedrifter og opplæringskontor, representanter fra skole og fylkeskommune, NHO og LO regionalt. Eksempel på et nettverk som har fått til mye, er faglig nettverk for restaurant- og matfag i Sør-Trøndelag. Fordelene ved å delta i fagnettverket for restaurant- og matfag i Sør-Trøndelag er mange. Vi samarbeider med bedrifter i samme bransje, noe som gjør at vi kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Vi jobber mot det samme målet som er å øke rekrutteringen til bransjen. Fagnettverket gir oss faglig påfyll gjennom fagdagene som arrangeres. Og det tette samarbeidet med lærerne på skolene gjør at vi forstår hverandre bedre og kan samarbeide når det gjelder omvisninger og bedriftsopplæring. 11

12 6 KOMPETANSEUTVIKLING I BEDRIFTEN Det er viktig å legge til rette for kompetanseutvikling da de ansattes kompetanse er av betydning for bedriftens konkurranseevne. En bedrift kan være en god læringsarena hvis mulighetene for læring og utvikling er gode og at disse mulighetene benyttes. Flere faktorer kan bidra til at bedriften blir en god læringsarena for ansatte, lærlinger, elever og lærere: å være en god lærebedrift og tilby kvalitetssikret opplæring til lærlinger å forstå nytten av å samarbeide med utdanningsinstitusjoner å utvikle de ansatte i tråd med bedriftens fremtidige kompetansebehov å sette kompetanseutvikling i system å nyttiggjøre seg av den kompetanse som allerede er eller blir tilgjengelig i organisasjonen ETTER- OG VIDEREUTDANNING Etterutdanning omfatter kurs, seminarer og annen organisert opplæring som ikke gir formell utdanningskompetanse eller studiepoeng, og som primært har som formål å fornye eller oppdatere arbeidstakerens kompetanse. Videreutdanning er all formell utdanning som tas som en senere påbygning av førstegangsutdanningen. Fullføring av grunnskole eller videregående skole/ fag- og svennebrev i voksen alder regnes også som videreutdanning. Nedenfor følger en beskrivelse av kompetanseutvikling på ulike nivåer. Opplæringsaktiviteter som jobbrotasjon, kollegabasert veiledning, hospitering, konferanser og selvstudium m.m. omtales ikke her. BASISKOMPETANSE Nær en tredjedel av ansatte i matindustrien har kun grunnskole (Kilde: Mat og industri 2012). Å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter kan gi bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og motiverte ansatte. For mange kan det være en fordel å styrke sin basiskompetanse før en går i gang med for eksempel fagopplæring. Det finnes muligheter for bedrifter å søke om tilskudd til grunnleggende lese-, skrive- og datakunnskaper for sine ansatte. Mer informasjon om ordningen finnes på Vox sine hjemmesider: FAGOPPLÆRING Det finnes flere veier til fag-/svennebrev for voksne. Praksiskandidat En ansatt kan ta fag- eller svenneprøven som privatist hvis han har tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves fem års praksis. Fylkeskommunen avgjør om den praksisen kandidaten viser til, kan godkjennes, og kan i spesielle tilfeller godkjenne kortere praksis. Før man går opp til den praktiske prøven må man ha bestått en teorieksamen. Det er mulig å følge eksamensforberedende kurs lokalt. Disse blir ofte arrangert i regi av en videregående skole, et opplæringskontor eller et studieforbund. Voksenlærling Som voksenlærling har man selv ansvaret for å finne en bedrift som vil inngå lærekontrakt. Denne bedriften må være godkjent lærebedrift. Hvis bedriften ikke er lærebedrift kan den søke fylkeskommunen om godkjenning. Den delen av opplæringen som ikke skjer i bedrift skal normalt organiseres av fylkeskommunen. Produktutvikler Eindride Olaussen lager smaksprøver av nye Solo-varianter. Foto: Espen Solli

13 13

14 MESTERBREVORDNINGEN Man kan ta mesterbrev dersom man har fag-/eller svennebrev i et mesterfag, og har arbeidet i minst 2 år etter fageller svenneprøven, eller har jobbet i mesterfaget i minst 6 år. Se mer på: FAGSKOLE Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningen varer inntil to år på heltid. Tor Arne Blakarstugen hos Bakers kontrollerer deigemner. Foto: Espen Solli FAGLIGE LEDERE OG INSTRUKTØRER En god lærebedrift har dyktige faglige ledere og instruktører. Fylkeskommunene tilbyr kurs for faglige ledere og instruktører. Ved å ta fagskolen på deltid, kan man kombinere jobb og skole. Studentene har et hovedprosjekt som gjennomføres siste året. Her vil studenten kunne bidra til utvikling i egen bedrift. Eksempel på prosjekt kan være forbedringer av tekniske løsninger i bedriften, eller utprøving av nye løsninger og idéer. Mer info: KOMPETANSETILLITSVALGT For å få til et best mulig samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte om kompetanseutvikling kan det være nyttig at tillitsvalgte får oppdatert seg på kompetansespørsmål. Kompetansetillitsvalgt er et kurs i regi av AOF. Kurset skal bidra til at tillitsvalgte i større grad kan bidra positivt i kompetanseutviklingsarbeidet i egen virksomhet i samarbeid med ansatte og ledelse. HEGE SUNDNES Kompetansetillitsvalgt i klubben, Tine Heimdal Hvordan er fabrikken vår om fem ti år? Det vil bli endra mer prosess og datastyring. Derfor er det viktig å skolere seg. Vi mener vi er gode på kompetanseutvikling, men kan bli enda bedre. Derfor er dette kurset nyttig. ERFARINGSBASERT MASTERGRADSPROGRAM Dette er mastergradsutdanninger som retter seg mot ansatte i arbeidslivet og kan ofte tas i kombinasjon med arbeidet. Innenfor området industriell matproduksjon er det utviklet et mastergradsprogram ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Mer info: KURS OG KOMPETANSEPROGRAMMER Det finnes ulike kurs og kompetanseprogrammer for ansatte i bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Her er noen eksempler på tilbydere: Senter for etter- og videreutdanning ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap har flere tilbud skreddersydd for matindustrien. Animalia tilbyr kurs spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen Næringslivets skole tilbyr effektiv, bedriftstilpasset opplæring 14

15 RESSURSER UTDANNINGS-, YRKES- OG KARRIEREMULIGHETER FAG- OG YRKESOPPLÆRING Etterutdanningsmateriell for personer som jobber med opplæring av elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen. Oversikt over matfagenes opplæringskontorer Fagopplæringskontor hjelper alle bedrifter og lærlinger med spørsmål knyttet til opplæring i bedrift. Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. fagopplaeringskontorene Tilbydere av fagopplæring for voksne SAMARBEID MELLOM SKOLE OG NÆRINGSLIV Portal med informasjon om samarbeid mellom skole og bedrift Mal for partnerskapsavtale Oversikt over inngåtte partnerskapsavtaler Informasjon om Gründercamp i matbransjen sjen/category214.html Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. ØVRIGE NYTTIGE LENKER Vox lyser ut midler til kurs på arbeidsplassen i lesing, skriving, regning og data. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke. Senter for etter- og videreutdanning utvikler og arrangerer kurs og kompetanseprogrammer for deltakere fra bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. Flere av tilbudene er skreddersydd for matindustrien. Animalia tilbyr kurs spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen Næringslivets Skole bidrar til effektiv, bedriftstilpasset opplæring som gir verdiskaping for næringslivet. Her kan din bedrift finne relevante kurs og opplæring på lokalt nivå. 15

16 16

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse Matindustriens Kompetanseprosjekt Rapport fase 1 -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 12. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no Til bedriftens personalansvarlige Gjørtler utdøende yrke www.vilbli.no Du kan bli hva du vil Stephan ble gjørtler Farfar Kaare Ramberg lærer bort triksene i et truet fag til barnebarnet Stephan. Han visste

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer