MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR APRIL /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR MAI /05 04/01846 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - KUNSTGRASBANE SØRE NESET /05 04/01846 KUNSTGRASBANE PÅ SØRE NESET /05 03/01657 OS ASVO AS - BEHOV FOR Å UTVIDA TALET PÅ TILTAKSPLASSAR /05 05/01251 PROFILERINGSPROSJEKT /05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - STATUSRAPPORT /05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - EIGAR- OG DRIFTSTRUKTUR /05 05/00955 FRIVILJUGSENTRAL 764

2 0097/05 05/01037 KONKURANSEUTSETJING AV HEIMETENESTER/OPPRETNING AV VERDISJEKKAR /05 03/03353 STATUSRAPPORT ASSISTERT BUSTAD /05 04/01006 RETNINGSLINJER FOR BYGDAPRISEN OG KULTURSTIPENDET /05 05/00391 SKULEFRUKOST - UTVIDING AV PRØVEPROSJEKT /05 05/00375 TILSYN MED BRANNVESENET I OS KOMMUNE /05 05/01232 Unnateke off. innsyn. ofl 6 Ofl 6 KJØP AV AREAL /05 05/00713 Unnateke off. Innsyn. ofl 6 Ofl 6 TILBUD OM KJØP AV IGEDOM /05 05/00040 POLITISK KVARTER /05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER 826 Før møtet i formannskapet vert sett, vert det møte i generalforsamlinga for Os Bygg og Eigedom. Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

3 Sak 0087/05 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/00767 Saksnr.: Utval Møtedato 0051/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Saka vert ettersendt Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0087/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Saka vert ettersendt. Side 4 av 58

5 Sak 0088/05 PORTEFØLJESTATUS PR APRIL 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0017/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr april 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

6 Sak 0088/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for april 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen sank med 1,74% i april, noko som utgjer om lag 4,6 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 1,42%, det vil seia om lag 3,6 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 22% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,17%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,15%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 0,65%. Obligasjonsfond Om lag 37% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,44%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 0,78%. Årsaka er at vi ikkje har midlar i utanlandske fond. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 0,95%. Aksjefond Om lag 41% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på -4,69%, noko som er dårlegare enn referanseindeksen på -3,66%. Alle aksjefonda vi har midlar i har negativ avkastning denne månaden. Våre utanlanske fond har falt meir enn det referanseindeksen skulle tilseia. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 2,5% fordelt med 8,02% på norske fond og 0,72% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE APRIL 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank 5 0 % % Side 6 av 58

7 Sak 0089/05 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0017/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr mai 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

8 Sak 0089/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for mai 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 2,58% i mai, noko som utgjer om lag 6,5 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 4,03%, det vil seia om lag 10,2 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 25% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,16%, litt lågare enn referanseindeksen på 0,17%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 0,81%, med ein referanseindeks på 0,76%. Vi har midlertidig rundt 10 mill. kr på klientkonto etter sal av andeler, desse vil bli omplassert i juni. Obligasjonsfond Om lag 33% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,48%, noko som er dårlegare enn referanseindeksen på 0,69%. Hittil i år har fonda hatt ei avkastning på 1,44%, medan referanseindeks er på 2,03%. Aksjefond Om lag 42% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 5,84%, noko som er betre enn referanseindeksen på 4,97% Norske fond har samla sett best avkastning i mai. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 8,49% fordelt med 15,95% på norske fond og 6,22% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE MAI 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank % % Side 8 av 58

9 Side 9 av 58 Sak 0089/05

10 Sak 0090/05 MØTEBOK SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - KUNSTGRASBANE SØRE NESET Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/01846 Saksnr.: Utval Møtedato 0178/04 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at det vert gjeve kommunal garanti for lån stort kr til Søre Neset Idrettslag i samband med etablering av kunstgrasbane på Søre Neset. Garantien vert gjeve som simpel kausjon, og garantiansvaret vert trappa ned i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast etter 15 år, jfr. lånetilsagn frå Sparebanken Vest. Vedtaket er gjort i medhald av delegasjonsreglementet 2.4 Hastemynde, jfr. og Kommunelova 13 punkt 1. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

11 Sak 0090/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Lisbeth Axelsen (H) kom med følgjande framlegg: Os kommune har til siktemål å forskottera spelemidlar for kundsgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. Administrasjonen sitt framlegg fekk 5 røyster (3FrP, 1Tvs, 1Krf) og Høgre sitt framlegg fekk 4 røyster (2H, 2Ap). Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Vedtak: Os kommune har til hensikt å forskottera spelemidlar for kundsgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at svar ligg føre om at søknaden om spelemidlar er akseptert og at anna finansiering for fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Rådmannen legg saka fram for formannskapet til orientering og vil ta saka opp som ein del av budsjettprosessen for 2005 Side 11 av 58

12 Sak 0090/05 Vedlegg: Brev frå Søre Neset Idrettslag av Budsjett vedk. ombygging til kunstgrasbane Søre Neset Øvrige dokument vedr. prosjektet er lagt inn i ei mappe som følgjer saka som uttrykt vedlegg. Saksopplysningar: Søre Neset Idrettslag har i brev av søkt om kommunal garanti for lån stort kr ,- til etablering av kunstgrasbane på Søre Neset. Formannskapet har tidlegare handsama saka om kunstgrasbane på Søre Neset: F-vedtak : Os kommune har til hensikt å forskottera spelemidlar for kunstgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at svar ligg føre om at søknaden om spelemidlar er akseptert og at anna finansiering for fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. I formannskapet vart det under sak om disponering av årsoverskotet for 2004 løyvd kr til krøllgrasbane på Søre Neset. Løyvinga hadde som føresetnad at Søre Neset Idrettslag kan syna til fullfinansiering av anlegget, og at det vert framforhandla tilfredsstillande driftsavtale som grunnlag for kommunalt eigarskap av anlegget (MVA refusjon). Kommunen har gjennom tidlegare vedtak såleis stilt seg postiv til at det vert etablert kunstgrasbane på Søre Neset. Størstedelen av kostnadene ved ombygging til kunstgrasbane vert finansiert ved tippemidlar og dugnad, jfr. budsjett. Eigenkapitalen er stadfesta ved bankinnskot. Lånedelen utgjer under 10% av den totale finansieringa. Riskoen for kommunen synast såleis låg. Ein kunstgrasbane på Søre Neset vil vera eit postivt bidrag til eit godt oppvekstmiljø for born og unge. Søre Neset Idrettslag har vist stort engasjement og dugnadsvilje for å få realisert prosjektet. Os kommune vil difor godkjenna søknaden om kommunal garanti for lån stort kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 58

13 Sak 0091/05 KUNSTGRASBANE PÅ SØRE NESET MØTEBOK Saksbehandler: Karl Ole Midtbø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/01846 Saksnr.: Utval Møtedato 0178/04 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: I samband med bygging av ny kunstgrasbane på Søre Neset godkjenner Os formannskap følgjande avtale mellom Os kommune og Søre Neset idrettslag vedk. leiga av areal og kommunale tilskot til drift og vedlikehald av banen: 1. PARTAR: Os kommune og Søre Neset Idrettslag (SNIL) AVTALEN GJELD: 1. : LEIGE AV AREAL Avtalen gjeld utvida leigeperiode for det same arealet til idrettsplass som det vart inngått avtale om i 1994, jfr. K-sak Arealet går fram av teikning i M=1:1000, dagsett Leigetida vert no utvida til å gjelda i 45 år f.o.m Føremålet med utvidinga er at eksisterande grusbane skal byggjast om til kunstgrasbane. 3. HEIMEL Heimelsmessig ligg arealet p.t. på Os bygg- og eigedom A/S sin eigedom, gnr. 44/ bnr Det ligg føre eigen avtale mellom Os kommune og Os Bygg og eigedom om disposisjonsrett for arealet. Anlegget vert eit sameige mellom SNIL og Os kommune, der SNIL eig 5/6 og Os kommune 1/6. SNIL har full bruksrett og råderett over anlegget, men Os kommune tek unna rett til kunna nytta idrettsplassen til skulen sitt føremål vederlagsfritt i skuletida. Skulen pliktar seg til å følgje oppsette retningsliner for bruk av kunstgrasbanar. 4. TILSKOT, DRIFT OG VEDLIKEHALD SNIL tek på seg ansvaret for drift og vedlikehald av anlegget. Os kommune yter eit årleg driftstilskot på kr ,- til dette føremålet (summen er justert med 80% av endringa i konsumsprisindeksen sidan 1995, jfr K-sak ). Tilskotssummen skal også i framtida justerast tilsvarande ved kvart årsskifte. 5. UTGIFTER TIL FLOMLYS I tillegg til det ordinære driftstilskotet yter Os kommune, i samband med sambruken skule/idrettsanlegg, eit årleg driftstilskot på kr ,- (indeksregulert) til drifta av flomlysanlegget. Også dette tilskotet skal indeksregulerast.. Etter oppstart av anlegget vert det ikkje gjeve ytingar frå kommunen utover det som er nemnd under punkt

14 Sak 0091/05 4 og 5 i denne avtalen. 6. VED EVT. OPPHØYR AV SNIL Ved opphøyr av SNIL vert Os kommune eigar av anlegget og forvaltar av dei rettane og pliktene som høyrer til anlegget. Dersom det etter opphøyr av SNIL finst lag i krinsen som naturleg tek i vare dei same idrettsinteressene, skal dette laget, etter nærare avtale, kunna få overført SNIL sine rettar og plikter ved anlegget. Endringar vil til ei kvar tid verta styrt av reglane for tildeling av spelemidlar. 7. EVENTUELLE TVISTAR Eventuelle tvistar knytt til denne avtalen skal avgjerast ved voldgift der kvar av partane oppnemnar ein representant til voldgiftsnemnda. Sorenskrivaren oppnemnar representant som også skal tena som leiar for nemnda. Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 14 av 58

15 Sak 0091/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Lisbeth Axelsen (H) kom med følgjande framlegg: Os kommune har til siktemål å forskottera spelemidlar for kundsgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. Administrasjonen sitt framlegg fekk 5 røyster (3FrP, 1Tvs, 1Krf) og Høgre sitt framlegg fekk 4 røyster (2H, 2Ap). Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Vedtak: Os kommune har til hensikt å forskottera spelemidlar for kundsgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at svar ligg føre om at søknaden om spelemidlar er akseptert og at anna finansiering for fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Rådmannen legg saka fram for formannskapet til orientering og vil ta saka opp som ein del av budsjettprosessen for 2005 Side 15 av 58

16 Sak 0091/05 Vedlegg: Vedlegg 1: Opphavleg leigeavtale for det aktuelle arealet (dagsett 1994) Vedlegg 2: Kart over aktuelt område Saksopplysningar: I samband med at Søre Neset Idrettslag freistar å få bygd kunstgrasbane på Søre Neset har Os formannskap gjort slikt vedtak i sak 0057/05: Os kommune har til hensikt å forskottera spelemidlar for kunstgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at svar ligg føre om at søknaden om spelemidlar er akseptert og at anna finansiering for fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. For å kunna rekna med å få spelemidlar er det fleire føresetnader som må stettast, m.a. at idrettslaget kan dokumentera at dei har naudsynt areal som kan disponerast til føremålet i minimum 40 år. SNIL og Os kommune har allereie inngått avtale om slikt areal i samband med bygginga av grusbanen som vart bygd i Kunstgrasbane vert rekna som eit nytt anlegg, med tilhøyrande tildeling av spelemidlar. Det er difor aktuelt å forlenga gjeldande avtale, slik at han gjeld minimum 40 år f.o.m På grunn av naudsynt anleggsarbeid, og evt. søking om tippemidlar til tilhøyrande fasilitetar på eit seinare tidpunkt, kan det vera tenleg og framsynt å setja lengda på avtalen til 45 år. Framlegg til avtaletekst kjem ser ein i framlegg til vedtak. Os, 8. juni 2005 Karl Ole Midtbø Kultursjef Side 16 av 58

17 Sak 0092/05 MØTEBOK OS ASVO AS - BEHOV FOR Å UTVIDA TALET PÅ TILTAKSPLASSAR. Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: X65 Arkivsaksnr.: 03/01657 Saksnr.: Utval Møtedato 0092/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Saka vert ettersendt. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

18 Sak 0092/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Saka vert ettersendt. Side 18 av 58

19 Sak 0093/05 MØTEBOK PROFILERINGSPROSJEKT Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/01251 Saksnr.: Utval Møtedato 0093/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Alternativ A Formannskapet løyver kr ,- ekstra til profileringsprosjektet for 2005, til utarbeiding av designmanual og profilbok. Løyvinga blir finansiert ved bruk av unytta driftsfond konto Avsetning skatt v/sal av BKK aksjar. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering: Post Konsulenthonorar - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde driftsfond - vert auka med kr ,- Alternativ B Formannskapet løyver ikkje meir midlar til profilsprosjektet for 2005, og stadfester at aktivitetar knytt til prosjektet i 2005 må halda seg innanfor den budsjeterte ramma på kr Andre aktivitetar må finansierast av budsjett for seinare år. Os den 8. juni 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann

20 Sak 0093/05 Saksopplysningar: Rådmannen syner til tidlegare handsamingar og presentasjonar av denne saka i lukka møte. Grey Wolrdwide AS har på oppdrag frå, og i samarbeid med Os kommune, arbeida ut eit totalkonsept for profilprosjektet til Os kommune. Ein rekkje folkevalgte, tilsette og nærings- /organisasjonsfolk har teke del i arbeidet. Arbeidet er no på veg over i fase 2, der konseptet skal operasjonaliserast og gjerast kjent for publikum gjennom ulike aktivitetar og tiltak. Planen er å lansera prosjektet i haust. Før konsept og profilprogram skal takast i bruk vil det vera viktig å få arbeida ut i detalj malar og føresegner for dagleg bruk av det materialet profilprogrammet består av. Profilprogrammet skal vara i mange år frametter, og det er særs viktig at alle nyttar materiellet slik det er utarbeida og vedteke. Utan ei lojal oppfølgjing kan ein fort rekne med at mange ulike variantar og kreative heimesnikra løysingar over same profiltema kjem i bruk. Lojal oppfølgjing og bruk får ein best ved at alle som nyttar programmet, både i kommunal samanhang, innan næringslivet og i lags- og organisasjonsarbeidet, har ein designmanual, ferdige malar og profilbok å ta utgangspunkt i. I budsjettet for 2005 er det sett av kr ,- til dette prosjektet. Ønskjer ein utarbeiding av designmanual, profilbok og hovudlansering av ulike aktivitetar i år, er det behov for ytterlegare kr ,-. Tala kjem fram slik etter forhandlingar med Grey; Prosjektledelse og strategisk framdrift for heile 2005 kr ,- (avtale om dette er alt signert og sett i verk) Designmanual og profilbok kr ,- Foto-opptak, redigering og ferdigstilling kr ,- Internkostnader Os kommune (lansering/profilgjenstander) kr ,- Sum kr ,- Sum inkl mva (25%) kr ,- Alt bevilga i budsjettet for 2005 kr ,- Ytterlegare behov kr ,- Rådmannen meiner at når ein skal lansera eit heil nytt profileringskonsept, må ein gjera det fagleg skikkeleg på alle vis. Slike saker er eit godt døme på ordtaket om at noko må gjerast fullt og heil, ikkje stykkevis og delt. Dersom ein ønskjer lansering i haust, er det naudsynt med gjennomført arbeid med designmanual,.m.m. Lanseringa kan då finna stad i haust. Om det ikkje er ønskje om å fiansiera tilleggsløyvinga no, men t.d. i budsjettet for 2006, bør det vurderast om lanseringa bør skje etter årsskiftet. Grey Wolrdwide AS har levert alle tenester i prosjektet fram til no innan avtalt tid og avtalt kostnad. Utarbeiding av designmanual, profilbok,.m.m. blir ei tilleggsbestilling til dei. Lars A Skorpen Hansen Side 20 av 58

21 Sak 0094/05 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE - STATUSRAPPORT Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0037/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Ungdommens formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Råd for funksjonshemma /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Råd for funksjonshemma /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

22 Sak 0094/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Formannskapet ber administrasjonen å vera offensiv ovanfor andre aktørar for å henta inn eksterne midlar og tilskot til prosjektet. Børge Lunde (H) fremja slikt framlegg som vart vedtatt med 6 mot 3 røyster (2A, Krf) 50% lånefinansiering og 50% finansiering ved uttak frå kapitalfond. Økonomiavdelinga på setja opp det eksakte framlegget slik at tala vert korrekte (basert på prinsippet om 50/50- fordeling). Vedtak: 50% lånefinansiering og 50% finansiering ved uttak frå kapitalfond. Økonomiavdelinga på setja opp det eksakte framlegget slik at tala vert korrekte (basert på prinsippet om 50/50- fordeling). Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Milepelsrapport vart delt ut på møtet. Samrøystes vedtak i samsvar med framlegg. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Side 22 av 58

23 Sak 0094/05 Vedlegg: 1. Økonomisk oversyn per Månadsrapport per Førehandsgodkjenning-brev frå Kultur-og Kyrkjedepartementet av Saksopplysningar: I kommunestyrevedtaket frå , K-sak 0124/04, er det mellom anna sagt følgjande: Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt 4. Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. Prosjektgruppa er no ferdig med sitt framlegg til eigar- og driftsstruktur. Framlegget vil bli behandla i eiga sak i formannskapet. Det har sidan siste formannskapsmøte vore møte med Idrettsrådet i Os, gymnastikklærarar i Os og Hordaland Symjekrins.Gode innspel vert gjevne av alle og vurderte av prosjektgruppa. No skal prosjektgruppa arbeida med å skaffa medfinansiering/driftstønad frå næringslivet og frå andre offentlege aktørar som til dømes Hordaland Fylkeskommune. Departementet har no førhandsgodkjent prosjektet. Terapibassenget må utvidast med ein halv meter frå 8 til 8,5 meter i breidde. Dette er heilt uproblematisk både teknisk og økonomisk. Sjølve søknaden om spelemidlar skal sendast til Hordaland fylkeskommune innan 15.januar Siste setningen i brevet frå departementet, om at førehandsgodkjenning ikkje garanterer tilskott frå spelemidlane, er ein standard setning som alltid står i brev om førehandsgodkjenning. Hordaland fylkeskommune har gitt særs positive signal når det gjeld spelemidlar. Det er Hordaland fylkeskommune som tildelar spelemidlane. Økonomisk og framdriftsmessig er framleis alt i samsvar med rammer og planar. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 23 av 58

24 Sak 0095/05 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE - EIGAR- OG DRIFTSTRUKTUR Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0037/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Ungdommens formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Råd for funksjonshemma /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Råd for funksjonshemma /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til tilråding: 1 Eigarstruktur Os kommune vedtek at badeanlegget skal eigast med 100% av Os kommune, slik det kjem fram i tilrådinga frå prosjektgruppa/byggjestyret. 2 Driftsstruktur 2A Aksjeselskap med kun private eigarar Os kommunestyre vedtek å setja drifta av badeanlegget ut til ei verksemd eigd av private, og ber rådmannen greia ut korleis ein prosess for val av driftselskap kan gjennomførast.

25 Sak 0095/05 2B Kommunalt føretak Os kommune vedtek å etablera eit eige kommunalt føretak KF som skal ha ansvar for drifta av badeanlegget, og ber rådmannen førebu eiga sak om dette for politiske handsaming. 2C Kultureininga Os kommune vedtek at badeanlegget skal drivast av kultureininga i kommunen, til liks med andre idretts- og kulturanlegg i kommunen, og ber rådmannen fremja eiga sak med plan om korleis dette best kan gjennomførast i praksis. Os den 8. juni 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 25 av 58

26 Sak 0095/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Formannskapet ber administrasjonen å vera offensiv ovanfor andre aktørar for å henta inn eksterne midlar og tilskot til prosjektet. Børge Lunde (H) fremja slikt framlegg som vart vedtatt med 6 mot 3 røyster (2A, Krf) 50% lånefinansiering og 50% finansiering ved uttak frå kapitalfond. Økonomiavdelinga på setja opp det eksakte framlegget slik at tala vert korrekte (basert på prinsippet om 50/50- fordeling). Vedtak: 50% lånefinansiering og 50% finansiering ved uttak frå kapitalfond. Økonomiavdelinga på setja opp det eksakte framlegget slik at tala vert korrekte (basert på prinsippet om 50/50- fordeling). Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Milepelsrapport vart delt ut på møtet. Samrøystes vedtak i samsvar med framlegg. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Side 26 av 58

27 Sak 0095/05 Vedlegg: 1. Tilråding frå prosjektgruppa / byggjestyret. (Eige vedlegg.) Saksopplysningar: Bakgrunn: Rådmannen syner til vedlegg med tilråding frå prosjektgruppa / byggjestyret om eigar- og driftsstruktur ved nytt badeanlegg i Os. Rådmannen vil takka for framifrå arbeid med tilrådinga og legg til grunn at dokumentet gjev eit godt grunnlag for politisk diskusjon og vedtak. Eigarstruktur Eit anlegg av denne typen, med denne bruken, treng ein eigar. Med regelverket for tilskott frå tippemidlar og andre, og med prognosane for kva ein kan vente å få i avkastning på investerte midlar, er det einaste naturlege valet at denne eine eigaren er Os kommune. Rådmannen stør prosjektgruppa / byggjestyret sin tilrådning. Driftsstruktur Prosjektgruppa / byggjestyret har vurdert ulike former for driftsstruktur i anlegget. Rådmannen meiner det er riktig å utvida drøftinga med nokre fleire alternativ, og vil sjå på; Aksjeselskap, kun private eigarar Aksjeselskap, private eigarar i kombinasjon med Os kommune Aksjeselskap, Os kommune eig alle aksjane Kommunalt føretak, Os kommune Eiga eining i Os kommune Del av kultureininga Rådmannen opplever at det også for drifta av anlegget vil vera riktig å tilrå at det kun er ein aktør som står med heile driftsansvaret. På dette viset vil ein unngå at det oppstår utidige situasjonar mellom ulike partar i framtida, med usemje innan økonomi, ansvar, initiativ og deltaking i dei daglege gjeremåla etc. Om denne eine drivaren ikkje er kommunal vil ein regulera skulane sin bruk av anlegget gjennom ordinære leigeavtalar, som for andre grupper av langvarige brukarar. Av dei seks alternativa over vil rådmannen peike på tre som meir relevant enn dei andre, nemleg aksjeselskap med private eigarar, kommunalt føretak og del av kultureininga. Kultureininga Alle store idretts- og kulturanlegg i kommunalt eige i Os kommune vert i dag drifta av kultureininga. Slik er det også med tilsvarande anlegg i mange kommunar av vår storleik på vår kant av landet. Føremoner med å leggja driftsansvaret av nytt badeanlegg til kultureininga vil vera høvet til enkel samordning i bruken av idrettshallen, dagleg oppfølgjing med økonomisk og aktivitetsmessig drift og styring, tilgong til kultureininga sin økonomikonsulent for samspelet mellom detaljbudsjett og rekneskap, m.m.. Videre byggjer ein opp under prinsippet om at alt innan idrett- og kultur i Os kommune har ei adresse og ein sjef, som står til ansvar for resulatat om dei er gode eller dårlege. Rådmannen ser ingen store ulemper ved ei slik driftsløysing, då kultureininga har lang tradisjon for å arbeida tett med frivillige og Side 27 av 58

28 Sak 0095/05 næringsliv om dugnadsaktivitetar og økonomiske spleiselag. Med denne organiseringa av drifta er det rådmannen, via kultursjefen, som overfor alle folkevalgte organ står ansvarleg for økonomiske, driftsmessige og personalmessige høve ved verksemda. Rapportar om verksemda kjem til politisk handsaming kvar månad, i samband med rådmannen sitt framlegg til rekneskapsprognose, og folkevalde kan influera på verksemda gjennom signaler og vedtak i slikt møte. Kommunalt føretak Kommunalt føretak, med eige styre valt av kommunestyret og der føretakstyret rapporterer attende direkte til kommunestyret, har potensiale til å knyta verksemda og det folkevalde miljøet nærare saman. Dette kan ha praktiske føremoner når det gjeld politisk eigarskap til prosjekt og framdrift, samt politisk ansvar om drifta ikkje økonomisk leverer som forventa. Dagleg leiar rapporterer til styre for føretaket og har kontakt med styreleiar om daglege tilhøve. Styret rapporterer til kommunestyret etter avtale, minimum ein gong kvart år. Prosjektgruppa rår til at føretaket må få ei rimeleg fri rolle med omsyn til dagleg kommunal styring og kontroll. Dette er ei formulering som vekkjer uro hos rådmannen. Badeanlegget er framleis hefta med svært mange spørsmål det ikkje vil bli råd å svara på før anlegget er i drift. Økonomiske spørsmål står her sentralt, og mellom dei talet på betalande gjester. Rådmannen ønskjer seg eit driftsorganisering som er slik at det folkevalde organet som har ansvaret for økonomisk dagleg drift, formannskapet, er garantert raske og kontinuerlege oppdateringar. Føretaksmodellen legg ikkje opp til det. Rådmanne legg til grunn at potensiale for dugnad og spleiselag med private er den same for ein kommunal eining og eit kommunalt føretak. Aksjeselskap, eigd av private Kommunale organisasjonar har i Noreg ingen tradisjon for å vera særs selgjande og kommersiell i sin tankegang eller virkemønster. For å skapa balanse mellom inntekter og kostnadar i badeanlegget vil ein vera avhengige av svært aktive folk, som på ein inkluderande, open, inspirerande og entusiastisk måte motiverar alle potensielle brukarar av badeanlegget til å ta det i bruk, gong på gong. Erfaring syner at ein oftare når gode resultat når folk arbeider under eit regime der ekstra eigarinnsats syner igjen i ekstra aktivitet og inntekt. Kreativitet, fantasi og innsats langt ut over det som vil vera vanleg å venta av kommunalt tilsette / tilsette i kommunalt føretak må til om ein har overskott i drifta som mål. Rådmannen har tru på at det vil la seg gjera å arbeida ut leigevilkår mellom kommunen som eigar og ein privat drivar, som vil vera kommersielt interessante og som samstundes kan ta i vare kommunen sitt behov for bruk av anlegget til skular, etc. Slik avtale vil mellom anna kunne regulera kostnader for bruk av anlegget for dei badande, samt andel av omsetjing og deling av overskott etter rettferdige nøklar. Ei slik driftsform tek høvet til administrativ eller politisk påverking på dagleg drift bort, samtidig som den reduserer det økonomiske risikobiletet noko. Rådmannen er usikker på om omfanget av dugnad/spleiselag ved kommunal drift har potensiale som f eks er høgare enn om privat drivar samarbeidar med sponsorar og næringsliv. Drøfting Det er rådmannen sitt syn at ein av desse tre alternativa bør velgja eit av dei som ligg i ytterpunkta på skalaen, anten drift gjennom Kultureininga eller drift gjennom å leiga badeanlegget ut til privat selskap. På dette viset tek ein anten direkte kommunal kontroll med drifta, slik all annan kommunal verkemd av noko storleik er organisert i Os, eller fjernar seg helt frå drifta ved å nytta privat drivar, samtidig som ein gjennom krav til aksjekapitalstorleik Side 28 av 58

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer