MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR APRIL /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR MAI /05 04/01846 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - KUNSTGRASBANE SØRE NESET /05 04/01846 KUNSTGRASBANE PÅ SØRE NESET /05 03/01657 OS ASVO AS - BEHOV FOR Å UTVIDA TALET PÅ TILTAKSPLASSAR /05 05/01251 PROFILERINGSPROSJEKT /05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - STATUSRAPPORT /05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - EIGAR- OG DRIFTSTRUKTUR /05 05/00955 FRIVILJUGSENTRAL 764

2 0097/05 05/01037 KONKURANSEUTSETJING AV HEIMETENESTER/OPPRETNING AV VERDISJEKKAR /05 03/03353 STATUSRAPPORT ASSISTERT BUSTAD /05 04/01006 RETNINGSLINJER FOR BYGDAPRISEN OG KULTURSTIPENDET /05 05/00391 SKULEFRUKOST - UTVIDING AV PRØVEPROSJEKT /05 05/00375 TILSYN MED BRANNVESENET I OS KOMMUNE /05 05/01232 Unnateke off. innsyn. ofl 6 Ofl 6 KJØP AV AREAL /05 05/00713 Unnateke off. Innsyn. ofl 6 Ofl 6 TILBUD OM KJØP AV IGEDOM /05 05/00040 POLITISK KVARTER /05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER 826 Før møtet i formannskapet vert sett, vert det møte i generalforsamlinga for Os Bygg og Eigedom. Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

3 Sak 0087/05 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/00767 Saksnr.: Utval Møtedato 0051/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Saka vert ettersendt Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0087/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Saka vert ettersendt. Side 4 av 58

5 Sak 0088/05 PORTEFØLJESTATUS PR APRIL 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0017/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr april 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

6 Sak 0088/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for april 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen sank med 1,74% i april, noko som utgjer om lag 4,6 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 1,42%, det vil seia om lag 3,6 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 22% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,17%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,15%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 0,65%. Obligasjonsfond Om lag 37% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,44%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 0,78%. Årsaka er at vi ikkje har midlar i utanlandske fond. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 0,95%. Aksjefond Om lag 41% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på -4,69%, noko som er dårlegare enn referanseindeksen på -3,66%. Alle aksjefonda vi har midlar i har negativ avkastning denne månaden. Våre utanlanske fond har falt meir enn det referanseindeksen skulle tilseia. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 2,5% fordelt med 8,02% på norske fond og 0,72% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE APRIL 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank 5 0 % % Side 6 av 58

7 Sak 0089/05 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0017/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr mai 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

8 Sak 0089/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for mai 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 2,58% i mai, noko som utgjer om lag 6,5 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 4,03%, det vil seia om lag 10,2 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 25% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,16%, litt lågare enn referanseindeksen på 0,17%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 0,81%, med ein referanseindeks på 0,76%. Vi har midlertidig rundt 10 mill. kr på klientkonto etter sal av andeler, desse vil bli omplassert i juni. Obligasjonsfond Om lag 33% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,48%, noko som er dårlegare enn referanseindeksen på 0,69%. Hittil i år har fonda hatt ei avkastning på 1,44%, medan referanseindeks er på 2,03%. Aksjefond Om lag 42% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 5,84%, noko som er betre enn referanseindeksen på 4,97% Norske fond har samla sett best avkastning i mai. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 8,49% fordelt med 15,95% på norske fond og 6,22% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE MAI 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank % % Side 8 av 58

9 Side 9 av 58 Sak 0089/05

10 Sak 0090/05 MØTEBOK SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - KUNSTGRASBANE SØRE NESET Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/01846 Saksnr.: Utval Møtedato 0178/04 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at det vert gjeve kommunal garanti for lån stort kr til Søre Neset Idrettslag i samband med etablering av kunstgrasbane på Søre Neset. Garantien vert gjeve som simpel kausjon, og garantiansvaret vert trappa ned i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast etter 15 år, jfr. lånetilsagn frå Sparebanken Vest. Vedtaket er gjort i medhald av delegasjonsreglementet 2.4 Hastemynde, jfr. og Kommunelova 13 punkt 1. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

11 Sak 0090/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Lisbeth Axelsen (H) kom med følgjande framlegg: Os kommune har til siktemål å forskottera spelemidlar for kundsgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. Administrasjonen sitt framlegg fekk 5 røyster (3FrP, 1Tvs, 1Krf) og Høgre sitt framlegg fekk 4 røyster (2H, 2Ap). Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Vedtak: Os kommune har til hensikt å forskottera spelemidlar for kundsgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at svar ligg føre om at søknaden om spelemidlar er akseptert og at anna finansiering for fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Rådmannen legg saka fram for formannskapet til orientering og vil ta saka opp som ein del av budsjettprosessen for 2005 Side 11 av 58

12 Sak 0090/05 Vedlegg: Brev frå Søre Neset Idrettslag av Budsjett vedk. ombygging til kunstgrasbane Søre Neset Øvrige dokument vedr. prosjektet er lagt inn i ei mappe som følgjer saka som uttrykt vedlegg. Saksopplysningar: Søre Neset Idrettslag har i brev av søkt om kommunal garanti for lån stort kr ,- til etablering av kunstgrasbane på Søre Neset. Formannskapet har tidlegare handsama saka om kunstgrasbane på Søre Neset: F-vedtak : Os kommune har til hensikt å forskottera spelemidlar for kunstgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at svar ligg føre om at søknaden om spelemidlar er akseptert og at anna finansiering for fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. I formannskapet vart det under sak om disponering av årsoverskotet for 2004 løyvd kr til krøllgrasbane på Søre Neset. Løyvinga hadde som føresetnad at Søre Neset Idrettslag kan syna til fullfinansiering av anlegget, og at det vert framforhandla tilfredsstillande driftsavtale som grunnlag for kommunalt eigarskap av anlegget (MVA refusjon). Kommunen har gjennom tidlegare vedtak såleis stilt seg postiv til at det vert etablert kunstgrasbane på Søre Neset. Størstedelen av kostnadene ved ombygging til kunstgrasbane vert finansiert ved tippemidlar og dugnad, jfr. budsjett. Eigenkapitalen er stadfesta ved bankinnskot. Lånedelen utgjer under 10% av den totale finansieringa. Riskoen for kommunen synast såleis låg. Ein kunstgrasbane på Søre Neset vil vera eit postivt bidrag til eit godt oppvekstmiljø for born og unge. Søre Neset Idrettslag har vist stort engasjement og dugnadsvilje for å få realisert prosjektet. Os kommune vil difor godkjenna søknaden om kommunal garanti for lån stort kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 58

13 Sak 0091/05 KUNSTGRASBANE PÅ SØRE NESET MØTEBOK Saksbehandler: Karl Ole Midtbø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/01846 Saksnr.: Utval Møtedato 0178/04 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: I samband med bygging av ny kunstgrasbane på Søre Neset godkjenner Os formannskap følgjande avtale mellom Os kommune og Søre Neset idrettslag vedk. leiga av areal og kommunale tilskot til drift og vedlikehald av banen: 1. PARTAR: Os kommune og Søre Neset Idrettslag (SNIL) AVTALEN GJELD: 1. : LEIGE AV AREAL Avtalen gjeld utvida leigeperiode for det same arealet til idrettsplass som det vart inngått avtale om i 1994, jfr. K-sak Arealet går fram av teikning i M=1:1000, dagsett Leigetida vert no utvida til å gjelda i 45 år f.o.m Føremålet med utvidinga er at eksisterande grusbane skal byggjast om til kunstgrasbane. 3. HEIMEL Heimelsmessig ligg arealet p.t. på Os bygg- og eigedom A/S sin eigedom, gnr. 44/ bnr Det ligg føre eigen avtale mellom Os kommune og Os Bygg og eigedom om disposisjonsrett for arealet. Anlegget vert eit sameige mellom SNIL og Os kommune, der SNIL eig 5/6 og Os kommune 1/6. SNIL har full bruksrett og råderett over anlegget, men Os kommune tek unna rett til kunna nytta idrettsplassen til skulen sitt føremål vederlagsfritt i skuletida. Skulen pliktar seg til å følgje oppsette retningsliner for bruk av kunstgrasbanar. 4. TILSKOT, DRIFT OG VEDLIKEHALD SNIL tek på seg ansvaret for drift og vedlikehald av anlegget. Os kommune yter eit årleg driftstilskot på kr ,- til dette føremålet (summen er justert med 80% av endringa i konsumsprisindeksen sidan 1995, jfr K-sak ). Tilskotssummen skal også i framtida justerast tilsvarande ved kvart årsskifte. 5. UTGIFTER TIL FLOMLYS I tillegg til det ordinære driftstilskotet yter Os kommune, i samband med sambruken skule/idrettsanlegg, eit årleg driftstilskot på kr ,- (indeksregulert) til drifta av flomlysanlegget. Også dette tilskotet skal indeksregulerast.. Etter oppstart av anlegget vert det ikkje gjeve ytingar frå kommunen utover det som er nemnd under punkt

14 Sak 0091/05 4 og 5 i denne avtalen. 6. VED EVT. OPPHØYR AV SNIL Ved opphøyr av SNIL vert Os kommune eigar av anlegget og forvaltar av dei rettane og pliktene som høyrer til anlegget. Dersom det etter opphøyr av SNIL finst lag i krinsen som naturleg tek i vare dei same idrettsinteressene, skal dette laget, etter nærare avtale, kunna få overført SNIL sine rettar og plikter ved anlegget. Endringar vil til ei kvar tid verta styrt av reglane for tildeling av spelemidlar. 7. EVENTUELLE TVISTAR Eventuelle tvistar knytt til denne avtalen skal avgjerast ved voldgift der kvar av partane oppnemnar ein representant til voldgiftsnemnda. Sorenskrivaren oppnemnar representant som også skal tena som leiar for nemnda. Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 14 av 58

15 Sak 0091/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Lisbeth Axelsen (H) kom med følgjande framlegg: Os kommune har til siktemål å forskottera spelemidlar for kundsgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. Administrasjonen sitt framlegg fekk 5 røyster (3FrP, 1Tvs, 1Krf) og Høgre sitt framlegg fekk 4 røyster (2H, 2Ap). Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Vedtak: Os kommune har til hensikt å forskottera spelemidlar for kundsgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at svar ligg føre om at søknaden om spelemidlar er akseptert og at anna finansiering for fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Rådmannen legg saka fram for formannskapet til orientering og vil ta saka opp som ein del av budsjettprosessen for 2005 Side 15 av 58

16 Sak 0091/05 Vedlegg: Vedlegg 1: Opphavleg leigeavtale for det aktuelle arealet (dagsett 1994) Vedlegg 2: Kart over aktuelt område Saksopplysningar: I samband med at Søre Neset Idrettslag freistar å få bygd kunstgrasbane på Søre Neset har Os formannskap gjort slikt vedtak i sak 0057/05: Os kommune har til hensikt å forskottera spelemidlar for kunstgrasbane på Søre Neset, rekna til om lag kr Vilkår for utbetaling av forskotteringa er at svar ligg føre om at søknaden om spelemidlar er akseptert og at anna finansiering for fullfinansiering av anlegget er godt dokumentert. For å kunna rekna med å få spelemidlar er det fleire føresetnader som må stettast, m.a. at idrettslaget kan dokumentera at dei har naudsynt areal som kan disponerast til føremålet i minimum 40 år. SNIL og Os kommune har allereie inngått avtale om slikt areal i samband med bygginga av grusbanen som vart bygd i Kunstgrasbane vert rekna som eit nytt anlegg, med tilhøyrande tildeling av spelemidlar. Det er difor aktuelt å forlenga gjeldande avtale, slik at han gjeld minimum 40 år f.o.m På grunn av naudsynt anleggsarbeid, og evt. søking om tippemidlar til tilhøyrande fasilitetar på eit seinare tidpunkt, kan det vera tenleg og framsynt å setja lengda på avtalen til 45 år. Framlegg til avtaletekst kjem ser ein i framlegg til vedtak. Os, 8. juni 2005 Karl Ole Midtbø Kultursjef Side 16 av 58

17 Sak 0092/05 MØTEBOK OS ASVO AS - BEHOV FOR Å UTVIDA TALET PÅ TILTAKSPLASSAR. Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: X65 Arkivsaksnr.: 03/01657 Saksnr.: Utval Møtedato 0092/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Saka vert ettersendt. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

18 Sak 0092/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Saka vert ettersendt. Side 18 av 58

19 Sak 0093/05 MØTEBOK PROFILERINGSPROSJEKT Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/01251 Saksnr.: Utval Møtedato 0093/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Alternativ A Formannskapet løyver kr ,- ekstra til profileringsprosjektet for 2005, til utarbeiding av designmanual og profilbok. Løyvinga blir finansiert ved bruk av unytta driftsfond konto Avsetning skatt v/sal av BKK aksjar. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering: Post Konsulenthonorar - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde driftsfond - vert auka med kr ,- Alternativ B Formannskapet løyver ikkje meir midlar til profilsprosjektet for 2005, og stadfester at aktivitetar knytt til prosjektet i 2005 må halda seg innanfor den budsjeterte ramma på kr Andre aktivitetar må finansierast av budsjett for seinare år. Os den 8. juni 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann

20 Sak 0093/05 Saksopplysningar: Rådmannen syner til tidlegare handsamingar og presentasjonar av denne saka i lukka møte. Grey Wolrdwide AS har på oppdrag frå, og i samarbeid med Os kommune, arbeida ut eit totalkonsept for profilprosjektet til Os kommune. Ein rekkje folkevalgte, tilsette og nærings- /organisasjonsfolk har teke del i arbeidet. Arbeidet er no på veg over i fase 2, der konseptet skal operasjonaliserast og gjerast kjent for publikum gjennom ulike aktivitetar og tiltak. Planen er å lansera prosjektet i haust. Før konsept og profilprogram skal takast i bruk vil det vera viktig å få arbeida ut i detalj malar og føresegner for dagleg bruk av det materialet profilprogrammet består av. Profilprogrammet skal vara i mange år frametter, og det er særs viktig at alle nyttar materiellet slik det er utarbeida og vedteke. Utan ei lojal oppfølgjing kan ein fort rekne med at mange ulike variantar og kreative heimesnikra løysingar over same profiltema kjem i bruk. Lojal oppfølgjing og bruk får ein best ved at alle som nyttar programmet, både i kommunal samanhang, innan næringslivet og i lags- og organisasjonsarbeidet, har ein designmanual, ferdige malar og profilbok å ta utgangspunkt i. I budsjettet for 2005 er det sett av kr ,- til dette prosjektet. Ønskjer ein utarbeiding av designmanual, profilbok og hovudlansering av ulike aktivitetar i år, er det behov for ytterlegare kr ,-. Tala kjem fram slik etter forhandlingar med Grey; Prosjektledelse og strategisk framdrift for heile 2005 kr ,- (avtale om dette er alt signert og sett i verk) Designmanual og profilbok kr ,- Foto-opptak, redigering og ferdigstilling kr ,- Internkostnader Os kommune (lansering/profilgjenstander) kr ,- Sum kr ,- Sum inkl mva (25%) kr ,- Alt bevilga i budsjettet for 2005 kr ,- Ytterlegare behov kr ,- Rådmannen meiner at når ein skal lansera eit heil nytt profileringskonsept, må ein gjera det fagleg skikkeleg på alle vis. Slike saker er eit godt døme på ordtaket om at noko må gjerast fullt og heil, ikkje stykkevis og delt. Dersom ein ønskjer lansering i haust, er det naudsynt med gjennomført arbeid med designmanual,.m.m. Lanseringa kan då finna stad i haust. Om det ikkje er ønskje om å fiansiera tilleggsløyvinga no, men t.d. i budsjettet for 2006, bør det vurderast om lanseringa bør skje etter årsskiftet. Grey Wolrdwide AS har levert alle tenester i prosjektet fram til no innan avtalt tid og avtalt kostnad. Utarbeiding av designmanual, profilbok,.m.m. blir ei tilleggsbestilling til dei. Lars A Skorpen Hansen Side 20 av 58

21 Sak 0094/05 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE - STATUSRAPPORT Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0037/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Ungdommens formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Råd for funksjonshemma /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Råd for funksjonshemma /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

22 Sak 0094/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Formannskapet ber administrasjonen å vera offensiv ovanfor andre aktørar for å henta inn eksterne midlar og tilskot til prosjektet. Børge Lunde (H) fremja slikt framlegg som vart vedtatt med 6 mot 3 røyster (2A, Krf) 50% lånefinansiering og 50% finansiering ved uttak frå kapitalfond. Økonomiavdelinga på setja opp det eksakte framlegget slik at tala vert korrekte (basert på prinsippet om 50/50- fordeling). Vedtak: 50% lånefinansiering og 50% finansiering ved uttak frå kapitalfond. Økonomiavdelinga på setja opp det eksakte framlegget slik at tala vert korrekte (basert på prinsippet om 50/50- fordeling). Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Milepelsrapport vart delt ut på møtet. Samrøystes vedtak i samsvar med framlegg. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Side 22 av 58

23 Sak 0094/05 Vedlegg: 1. Økonomisk oversyn per Månadsrapport per Førehandsgodkjenning-brev frå Kultur-og Kyrkjedepartementet av Saksopplysningar: I kommunestyrevedtaket frå , K-sak 0124/04, er det mellom anna sagt følgjande: Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt 4. Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. Prosjektgruppa er no ferdig med sitt framlegg til eigar- og driftsstruktur. Framlegget vil bli behandla i eiga sak i formannskapet. Det har sidan siste formannskapsmøte vore møte med Idrettsrådet i Os, gymnastikklærarar i Os og Hordaland Symjekrins.Gode innspel vert gjevne av alle og vurderte av prosjektgruppa. No skal prosjektgruppa arbeida med å skaffa medfinansiering/driftstønad frå næringslivet og frå andre offentlege aktørar som til dømes Hordaland Fylkeskommune. Departementet har no førhandsgodkjent prosjektet. Terapibassenget må utvidast med ein halv meter frå 8 til 8,5 meter i breidde. Dette er heilt uproblematisk både teknisk og økonomisk. Sjølve søknaden om spelemidlar skal sendast til Hordaland fylkeskommune innan 15.januar Siste setningen i brevet frå departementet, om at førehandsgodkjenning ikkje garanterer tilskott frå spelemidlane, er ein standard setning som alltid står i brev om førehandsgodkjenning. Hordaland fylkeskommune har gitt særs positive signal når det gjeld spelemidlar. Det er Hordaland fylkeskommune som tildelar spelemidlane. Økonomisk og framdriftsmessig er framleis alt i samsvar med rammer og planar. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 23 av 58

24 Sak 0095/05 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE - EIGAR- OG DRIFTSTRUKTUR Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0037/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Ungdommens formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Råd for funksjonshemma /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Råd for funksjonshemma /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til tilråding: 1 Eigarstruktur Os kommune vedtek at badeanlegget skal eigast med 100% av Os kommune, slik det kjem fram i tilrådinga frå prosjektgruppa/byggjestyret. 2 Driftsstruktur 2A Aksjeselskap med kun private eigarar Os kommunestyre vedtek å setja drifta av badeanlegget ut til ei verksemd eigd av private, og ber rådmannen greia ut korleis ein prosess for val av driftselskap kan gjennomførast.

25 Sak 0095/05 2B Kommunalt føretak Os kommune vedtek å etablera eit eige kommunalt føretak KF som skal ha ansvar for drifta av badeanlegget, og ber rådmannen førebu eiga sak om dette for politiske handsaming. 2C Kultureininga Os kommune vedtek at badeanlegget skal drivast av kultureininga i kommunen, til liks med andre idretts- og kulturanlegg i kommunen, og ber rådmannen fremja eiga sak med plan om korleis dette best kan gjennomførast i praksis. Os den 8. juni 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 25 av 58

26 Sak 0095/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Formannskapet ber administrasjonen å vera offensiv ovanfor andre aktørar for å henta inn eksterne midlar og tilskot til prosjektet. Børge Lunde (H) fremja slikt framlegg som vart vedtatt med 6 mot 3 røyster (2A, Krf) 50% lånefinansiering og 50% finansiering ved uttak frå kapitalfond. Økonomiavdelinga på setja opp det eksakte framlegget slik at tala vert korrekte (basert på prinsippet om 50/50- fordeling). Vedtak: 50% lånefinansiering og 50% finansiering ved uttak frå kapitalfond. Økonomiavdelinga på setja opp det eksakte framlegget slik at tala vert korrekte (basert på prinsippet om 50/50- fordeling). Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Milepelsrapport vart delt ut på møtet. Samrøystes vedtak i samsvar med framlegg. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Side 26 av 58

27 Sak 0095/05 Vedlegg: 1. Tilråding frå prosjektgruppa / byggjestyret. (Eige vedlegg.) Saksopplysningar: Bakgrunn: Rådmannen syner til vedlegg med tilråding frå prosjektgruppa / byggjestyret om eigar- og driftsstruktur ved nytt badeanlegg i Os. Rådmannen vil takka for framifrå arbeid med tilrådinga og legg til grunn at dokumentet gjev eit godt grunnlag for politisk diskusjon og vedtak. Eigarstruktur Eit anlegg av denne typen, med denne bruken, treng ein eigar. Med regelverket for tilskott frå tippemidlar og andre, og med prognosane for kva ein kan vente å få i avkastning på investerte midlar, er det einaste naturlege valet at denne eine eigaren er Os kommune. Rådmannen stør prosjektgruppa / byggjestyret sin tilrådning. Driftsstruktur Prosjektgruppa / byggjestyret har vurdert ulike former for driftsstruktur i anlegget. Rådmannen meiner det er riktig å utvida drøftinga med nokre fleire alternativ, og vil sjå på; Aksjeselskap, kun private eigarar Aksjeselskap, private eigarar i kombinasjon med Os kommune Aksjeselskap, Os kommune eig alle aksjane Kommunalt føretak, Os kommune Eiga eining i Os kommune Del av kultureininga Rådmannen opplever at det også for drifta av anlegget vil vera riktig å tilrå at det kun er ein aktør som står med heile driftsansvaret. På dette viset vil ein unngå at det oppstår utidige situasjonar mellom ulike partar i framtida, med usemje innan økonomi, ansvar, initiativ og deltaking i dei daglege gjeremåla etc. Om denne eine drivaren ikkje er kommunal vil ein regulera skulane sin bruk av anlegget gjennom ordinære leigeavtalar, som for andre grupper av langvarige brukarar. Av dei seks alternativa over vil rådmannen peike på tre som meir relevant enn dei andre, nemleg aksjeselskap med private eigarar, kommunalt føretak og del av kultureininga. Kultureininga Alle store idretts- og kulturanlegg i kommunalt eige i Os kommune vert i dag drifta av kultureininga. Slik er det også med tilsvarande anlegg i mange kommunar av vår storleik på vår kant av landet. Føremoner med å leggja driftsansvaret av nytt badeanlegg til kultureininga vil vera høvet til enkel samordning i bruken av idrettshallen, dagleg oppfølgjing med økonomisk og aktivitetsmessig drift og styring, tilgong til kultureininga sin økonomikonsulent for samspelet mellom detaljbudsjett og rekneskap, m.m.. Videre byggjer ein opp under prinsippet om at alt innan idrett- og kultur i Os kommune har ei adresse og ein sjef, som står til ansvar for resulatat om dei er gode eller dårlege. Rådmannen ser ingen store ulemper ved ei slik driftsløysing, då kultureininga har lang tradisjon for å arbeida tett med frivillige og Side 27 av 58

28 Sak 0095/05 næringsliv om dugnadsaktivitetar og økonomiske spleiselag. Med denne organiseringa av drifta er det rådmannen, via kultursjefen, som overfor alle folkevalgte organ står ansvarleg for økonomiske, driftsmessige og personalmessige høve ved verksemda. Rapportar om verksemda kjem til politisk handsaming kvar månad, i samband med rådmannen sitt framlegg til rekneskapsprognose, og folkevalde kan influera på verksemda gjennom signaler og vedtak i slikt møte. Kommunalt føretak Kommunalt føretak, med eige styre valt av kommunestyret og der føretakstyret rapporterer attende direkte til kommunestyret, har potensiale til å knyta verksemda og det folkevalde miljøet nærare saman. Dette kan ha praktiske føremoner når det gjeld politisk eigarskap til prosjekt og framdrift, samt politisk ansvar om drifta ikkje økonomisk leverer som forventa. Dagleg leiar rapporterer til styre for føretaket og har kontakt med styreleiar om daglege tilhøve. Styret rapporterer til kommunestyret etter avtale, minimum ein gong kvart år. Prosjektgruppa rår til at føretaket må få ei rimeleg fri rolle med omsyn til dagleg kommunal styring og kontroll. Dette er ei formulering som vekkjer uro hos rådmannen. Badeanlegget er framleis hefta med svært mange spørsmål det ikkje vil bli råd å svara på før anlegget er i drift. Økonomiske spørsmål står her sentralt, og mellom dei talet på betalande gjester. Rådmannen ønskjer seg eit driftsorganisering som er slik at det folkevalde organet som har ansvaret for økonomisk dagleg drift, formannskapet, er garantert raske og kontinuerlege oppdateringar. Føretaksmodellen legg ikkje opp til det. Rådmanne legg til grunn at potensiale for dugnad og spleiselag med private er den same for ein kommunal eining og eit kommunalt føretak. Aksjeselskap, eigd av private Kommunale organisasjonar har i Noreg ingen tradisjon for å vera særs selgjande og kommersiell i sin tankegang eller virkemønster. For å skapa balanse mellom inntekter og kostnadar i badeanlegget vil ein vera avhengige av svært aktive folk, som på ein inkluderande, open, inspirerande og entusiastisk måte motiverar alle potensielle brukarar av badeanlegget til å ta det i bruk, gong på gong. Erfaring syner at ein oftare når gode resultat når folk arbeider under eit regime der ekstra eigarinnsats syner igjen i ekstra aktivitet og inntekt. Kreativitet, fantasi og innsats langt ut over det som vil vera vanleg å venta av kommunalt tilsette / tilsette i kommunalt føretak må til om ein har overskott i drifta som mål. Rådmannen har tru på at det vil la seg gjera å arbeida ut leigevilkår mellom kommunen som eigar og ein privat drivar, som vil vera kommersielt interessante og som samstundes kan ta i vare kommunen sitt behov for bruk av anlegget til skular, etc. Slik avtale vil mellom anna kunne regulera kostnader for bruk av anlegget for dei badande, samt andel av omsetjing og deling av overskott etter rettferdige nøklar. Ei slik driftsform tek høvet til administrativ eller politisk påverking på dagleg drift bort, samtidig som den reduserer det økonomiske risikobiletet noko. Rådmannen er usikker på om omfanget av dugnad/spleiselag ved kommunal drift har potensiale som f eks er høgare enn om privat drivar samarbeidar med sponsorar og næringsliv. Drøfting Det er rådmannen sitt syn at ein av desse tre alternativa bør velgja eit av dei som ligg i ytterpunkta på skalaen, anten drift gjennom Kultureininga eller drift gjennom å leiga badeanlegget ut til privat selskap. På dette viset tek ein anten direkte kommunal kontroll med drifta, slik all annan kommunal verkemd av noko storleik er organisert i Os, eller fjernar seg helt frå drifta ved å nytta privat drivar, samtidig som ein gjennom krav til aksjekapitalstorleik Side 28 av 58

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: og frå kl

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: og frå kl MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.06.04 Tid: 08.30 13.00 og frå kl 16.30 16.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: 17.09.2007 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato Tysdag 01.02.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar og drøfting: Ny lov om folkehelse orientering

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 15.00 17.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

TILSKOTSORDNINGAR, PRISAR OG STIPEND

TILSKOTSORDNINGAR, PRISAR OG STIPEND TILSKOTSORDNINGAR, PRISAR OG STIPEND GENERELT RETT TIL TILSKOT Alle foreiningar, lag og klubbar innan kultursektoren i Stord kommune kan søkja tilskot. Arbeid innan kultursektoren omfattar: Idrettsarbeid

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer