En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge"

Transkript

1 En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

2 Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 ( ): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Hva er samfunnsansvar? Forventninger til næringslivet Det handler om tillit - En veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Om næringslivets samfunnsansvar - HVA menes med samfunnsansvar? Tre nivåer av samfunnsansvar HVORFOR? Eksterne drivkrefter og interessenter HVORFOR skal vi være opptatt av dette? Etikk Kultur- og verdiprosess Oppfølging Inkluderende Arbeidsliv Mål for IA-arbeidet i Nycomed Mål for sykefravær Mål for langtidsfrisk Rusmiddelpolitikk Kunst på arbeidsplassen Mangfold Organisasjonsfrihet Trivselsundersøkelser MOUS Varsling av kritikkverdige forhold Beredskapsplan Individuell utvikling Kompetansehevende tiltat Nycomed Academy Lederutdanning over flere nivå Individuell tilpasning i arbeidet Samfunn/sosialt ansvar Sikre produkter Produkter med lite salg Informasjonstelefonen Lærlinger/utplassering Informasjon og omvisning i fabrikkene Sponsing av støtteaktiviteter Nycomedprisen Thyraprisen Nycomeds pris for beste endokrinkirurgiske foredrag Ungt Entrepenørskap Asker Museum Aktiv mot kreft Asker Fotball Herrer Elverum Herrer håndball Frelsesarmeen Redd Barna Andre ting Nycomed støtter Nycomeds etiske retningslinjer Hva er de etiske retningslinjene? Omfang Områder som dekkes av de etiske retningslinjene Mennesker Menneskerettigheter Arbeidsliv Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Helsefremmende arbeidsplass Personlig helse Hvem skaper helsefremmende arbeidsplass Verneombud Miljøgrupper Industrivern HMS-avdeling Livsfaseorientert personalpolitikk Juniorer (unge og nyutdannede under 30 år) Småbarnsforeldre (medarbeidere med barn) Etablerte Seniorer Miljø Det ytre miljø Utslipp Farlig avfall og farlige stoffer Avfall Ventilasjon og varmegjennvinning Energiøkonomisering / reduksjon av ressursbruk Bruk av tyngdekraften Klimakvoter Klimaregnskap ISO Etikk Mennesker Miljø Samfunn/sosialt ansvar

3 En god nabo og et friskere Norge Nycomed er en bedrift som tar ansvar. Vi tar ansvar for arbeidsmiljøet, for medarbeidernes trivsel, helse og sikkerhet og for det ytre miljø. Dessuten lyder vi lover og regler og forsøker generelt å oppføre oss skikkelig. Vi bidrar også til samfunnet ved at vi blant annet sponser lokal idrett, kreftsaken og Frelsesarmeen. Alt dette er for oss både en selvfølge og en forpliktelse. Vi er del av et samfunn, som yter noe til oss, og vi yter noe tilbake. I tillegg har vi tatt på oss en forpliktelse til. Vårt slagord er at vi arbeider for et friskere Norge. Det gjør vi ved at vi produserer og markedsfører legemidler som bidrar til bedre helse for folk flest, og vi er del av et internasjonalt fellesskap som forsker frem viktig medisin som gir tusener av mennesker bedre livskvalitet. Vi tror også på å feie for egen dør. Derfor begynner vi med våre anlegg i Asker og i Elverum. Begge fabrikkene ligger i tett befolkede områder. Det er viktig for oss at vi har lite utslipp, lite støy og at vi bidrar positivt til lokalsamfunnet. Vi tar mye plass, og ikke alle synes at fabrikkbygninger er så vakre, men vi ønsker å være en god nabo. Vi tror at vi i noen grad har fått til det. Vi har i hvert fall god dialog med de to lokalsamfunnene og politikere og myndigheter der. Nycomed er en bedrift som tar ansvar. Vi tar ansvar for arbeidsmiljøet, for medarbeidernes trivsel, helse og sikkerhet og for det ytre miljø Dette heftet skal vise hvordan Nycomed forsøker å ta samfunnsansvar på mange områder. Målet er å få frem hvordan vi tenker, hva vi gjør og i noen grad hva det fører til. Samtidig sier heftet noe generelt om samfunnsansvar. Jeg håper at både det generelle om samfunnsansvar og stoffet om hva vi gjør hos Nycomed kan være interessant lesning. Vi vil gjerne ha dialog med medarbeiderne og mellom medarbeiderne om Nycomeds samfunnsansvar. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til innholdet i heftet, ser jeg gjerne at du tar det opp med meg eller med andre i ledelsen. Vennlig hilsen Per S. Thoresen administrerende direktør 4 5

4 St.meld. nr. 10 ( ): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Regjeringen forventer at alle norske bedrifter utarbeider og etterlever retningslinjer for samfunnsansvar. Bedriftens retningslinjer må være kjent blant bedriftens ansatte og, så langt det er mulig, for dens samarbeidspartnere i leverandørkjeden Hva er samfunnsansvar? Det er særlig to offentlige dokumenter som omhandler næringslivets samfunnsansvar. Stortingsmelding nr. 10 ( ). 23. januar 2009 lanserte den norske regjeringen den første stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar. Den omhandler det offentliges forventninger til næringslivet når det gjelder samfunnsansvar. Det handler om å tydeliggjøre hva dette ansvaret består i og hvordan det best kan ivaretas. Det handler om tillit en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar. Denne veilederen er en kort introduksjon til temaet og er laget for å motivere ledere og medarbeidere i næringslivet til å arbeide med samfunnsansvar. Den beskriver HVA samfunnsansvar innebærer, HVOFOR man bør jobbe med det og et forslag til HVORDAN arbeidet kan systematiseres og videreutvikles. Hva er samfunnsansvar? Næringslivets samfunnsansvar eller corporate social responsibility (CSR) omfatter hvilket ansvar bedrifter bør påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Regjeringen legger til grunn en forståelse av samfunnsansvar som innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis ut over å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer. Bedriftene bør bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom verdiskapning, anstendig praksis i egen virksomhet og ved å ta hensyn til lokalsamfunnet og andre interessenter. Forventninger til næringslivet Regjeringen forventer at norske bedrifter skal være blant de fremste til å utvise samfunnsansvar. På den måten kan bedriftene bidra til å styrke menneskerettighetenes stilling, skape anstendige arbeidsvilkår, ta vare på miljøet, bekjempe korrupsjon og bidra til innovasjon og verdiskaping. I arbeidet med samfunnsansvar forventer regjeringen at norske bedrifter: Integrerer et bevisst forhold til samfunnsansvar i selskapets styre, ledelse og bedriftskultur Bygger og utvikler nødvendig kompetanse internt i virksomheten Utarbeider og tar i bruk retningslinjer for samfunnsansvar Følger opp sine retningslinjer overfor leveransekjeden gjennom krav, kontrollrutiner og kapasitetsbygging Etablerer mekanismer eller ordninger for varsling av kritikkverdige forhold Viser åpenhet om økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser for sin virksomhet Regjeringen forventer at alle norske bedrifter utarbeider og etterlever retningslinjer for samfunnsansvar. Bedriftens retningslinjer må være kjent blant bedriftens ansatte og, så langt det er mulig, for dens samarbeidspartnere i leverandørkjeden 6 7

5 Det handler om tillit - En veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Samfunnsansvar betyr å produsere varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte. Dette innebærer å integrere hensyn til mennesker, samfunn og miljø ibedriftens strategi og daglige drift. En bedrifts evne til å konkurrere, oppnå tillit og sikre langsiktig lønnsomhet er i økende grad knyttet til temaer som åpenhet og samfunnsansvar. Om næringslivets samfunnsansvar - HVA menes med samfunnsansvar? Næringslivets viktigste rolle er å skape bærekraftige verdier. Men vekst og velferd går hånd i hånd. Hvilke hovedområder omfatter samfunnsansvar? Menneskerettigheter Arbeidslivsstandarder Miljø Anti-korrupsjon Samfunn Leverandørkjeden Samfunnsansvar betyr å produsere varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte. Dette innebærer å integrere hensyn til mennesker, samfunn og miljø ibedriftens strategi og daglige drift. Tre nivåer av samfunnsansvar 1. Overholdelse av lover og regler: Dette er en forutsetning for bedriftens samfunnansvar 2. Risikostyring: Bedriften jobber med enkelttiltak hovedsakelig for å sikre bedriftens omdømme, men aktivitetene er lite integrert i strategi og daglig drift 3. Verdiskaping: Bedriften gjør samfunnsansvar til en del av sin daglige drift, og bygger det inn i arbeidsprosesser og produkter. Det kjennetegner kulturen i bedriften HVORFOR? Eksterne drivkrefter og interessentert Verdiskapning («Do good») Risikostyring («Do not harm») Overholdelse av lover og regler Samfunnsansvar HVORFOR? Eksterne drivkrefter og interessentert Hva bedriften bør ta hensyn til innen samfunnsansvar påvirkes av bedriftens interessenter. Bedriftens interessenter er de som berører eller berøres av bedriftens virksomhet. Noen av interessentene er åpenbare, for eksempel kunder og myndigheter, mens andre er man kanskje ikke like bevisst på (frivillige organisasjoner, finansmarkedet). Noen av de viktigste kunder, eiere, leverandører kan alle bo i lokalsamfunnet. HVORFOR skal vi være opptatt av dette? Samfunnsansvar kan være en strategi for å håndtere risiko, styrke bedriftens omdømme og oppnå konkurransefortrinn. Styrket omdømme og tillit Tilgang til offentlige og private markeder En mer attraktiv arbeidsplass Økt trivsel, lojalitet og stolthet blant medarbeiderne Bedre tilgang til kapital på gunstigere betingelser Bedre forberedt på fremtidig regulering Differensiere bedriften fra andre bedrifter i bransjen En bedrifts evne til å konkurrere, oppnå tillit og sikre langsiktig lønnsomhet er i økende grad knyttet til temaer som åpenhet og samfunnsansvar. Medarbeidere Hva gjør dere utover å overholde lovverket - hjemme og i utlandet? Medarbeidere Hvordan kan vi vise at vi er en miljøvennlig og bærekraftig bedrift? Eiere Hvordan oppfyller bedriften mine kriterier for å investere? Media Hvordan kan vi vite at snakket om samfunnsansvar ikke bare er PR? Bedriften Lokalsamfunn Hva gjør bedriften for å skape lokale økonomiske ringvirkninger? Hvordan sørger bedriften for at den har god påvirkning på miljøet lokalt? Frivillige organisasjoner Gjør bedriften faktisk det den sier at den gjør? Kunder Er varene produsert uten brudd på menneskerettigheter og under akseptable forhold? Leverandører Hvilken forventninger har kunden til meg som leverandør? 8 9

6 Siden 1874 har Nycomed sørget for bedre helse for folk flest. Med vår lokale forankring og fokus på nyskaping og troverdighet skal vi fortsatt bidra til et friskere Norge

7 Nycomeds etiske retningslinjer Verdiene gir oss noe å samles om. De gir identitetsfølelse og engasjement, styrker organisasjonen og bidrar til faglig kvalitet. Etikk Kultur og verdiprosess Mot Tillit Motivasjon Empati Verdiene styrer vår adferd og er med på å bygge en felles bedriftskultur. Ikke minst er verdiene veivisere for Nycomeds medarbeidere og bidrar til å gi oss trygghet i de valgsituasjoner og dilemmaer som måtte oppstå i hverdagen. De skal hjelpe oss til å velge riktige løsninger og ikke la oss friste til å ta snarveier for å sikre kortsiktige gevinster som kan skade Nycomeds omdømme på lang sikt. For medarbeiderne skaper det stolthet og trygghet å arbeide for et selskap som tar verdiene alvorlig. Verdiene gir oss noe å samles om. De gir identitetsfølelse og engasjementet, styrker organisasjonen og bidrar til faglig kvalitet. Verdiene er et tydelig signal, både internt og ekstern, om hva vi står for. Dagens kultur- og verdiprosess er en videreutvikling av det verdiarbeidet vi tidligere har gjennomført i Nycomed Norge og er en tilpasning til det verdiarbeidet som gjøres av medarbeidere i Nycomed over hele verden. Oppfølging Vi vil følge opp verdiarbeidet gjennom fokus på etterlevelse av verdiene. Verdiene skal fungere som en rettesnor i hele organisasjonen og være en del av våre overordnede mål, mål for funksjonene, avdelingsmål og personlige mål. De personlige målene blir fulgt opp gjennom mål- og utviklingssamtalen (MOUS). Vi har også flere ulike aktiviteter på programmet i løpet av et år, for eksempel to årlige verdiaktiviteter, verdistafett, verdikort, ulike effekter etc. Dette gjør vi for å holde verdiarbeidet levende i hele organisasjonen. Gjennom medarbeidernes innsats streber Nycomed etter å skape et omdømme som et pålitelig selskap med en forretningsvirksomhet som bygger på integritet og er i overensstemmelse med bransjens lover og bestemmelser. De etiske retningslinjene fungerer som veiledning for etisk forretningsføring på en rekke områder. Nycomed venter at alle medarbeidere skal til rette seg etter retningslinjene. Retningslinjene er dessuten forenlige med Nycomeds visjon, misjon og kjerneverdiene empati, tillit, mot og motivasjon. Nycomeds styre og øverste ledelse følger og støtter retningslinjene fullt ut når de utfører sine respektive oppgaver. Dessuten har hver enkelt leder ansvar for å påse at alle deres medarbeidere har fått en tilstrekkelig innføring i de etiske retningslinjene til å kunne følge dem. Ledelsen har i tillegg ansvar for opplæring, overvåking og håndheving av de etiske retningslinjene. Hva er de etiske retningslinjene? Nycomeds etiske retningslinjer gir en veiledning i atferden selskapet krever av alle sine medarbeidere. Formålet er å støtte arbeidsmetoder i Nycomed som bidrar til selskapets omdømme og vekst, samtidig som rettighetene og reglene til dem som blir berørt av driften blir respektert. Omfang De etiske retningslinjene er en del av våre interne retningslinjer og gjelder alle Nycomedmedarbeidere over hele verden. Retningslinjene er integrert i det daglige arbeidet. Områder som dekkes av de etiske retningslinjene 1. Rettferdig personalpolitikk 2. Interessekonflikter 3. Beskyttelse av selskapets eiendom 4. Rettferdig konkurranse 5. Produkt- og servicekvalitet 6. Sikkerhet og miljø 7. Kommunikasjon og offentliggjøringer 8. Gaver og representasjon 9. Lov om innsidehandel 10. Varsling «Verdiene er et tydelig signal, både internt og ekstern, om hva vi står for.» 12 Etikk 13

8 Nycomed legger engasjement, arbeid, tid og penger i at selskapet skal være en helsefremmende arbeidsplass, og at våre medarbeidere skal trives og være friske Mennesker Menneskerettigheter Norge sluttet seg til den europeiske menneskerettskonvensjonen i 1950 og har i tillegg gått et skritt videre: Gjennom menneskerettighetsloven (1999) har Norge inkorporert fire konvensjoner i norsk lov: Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter FNs konvensjon om barnets rettigheter På bakgrunn av våre mål legger Nycomed vekt på både den enkelte medarbeiders og avdelings behov. Det innebærer spesielt tre hovedområder. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) Helsefremmende arbeidsplass Personlig helse Inkluderende arbeidsliv Rusmiddelpolitikk Individuell utvikling Livsfaseorientert personalpolitikk Mennesker I tillegg gjennomfører flere norske lover, som straffeloven, tvistemålsloven og straffe-prosessloven, sektormonisme som lar folkeretten gjelde generelt på deres område. Dersom det er strid mellom disse konvensjonene og annen norsk lovgivning, er det konvensjonene som har forrang. Arbeidsliv Tab device caption Nycomed som arbeidsgiver: Nycomed er opptatt av å tiltrekke, utvikle og beholde de rette medarbeiderne. For å nå dette målet, må Nycomed være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver for medarbeidere i alle aldre. Nycomed er opptatt av å tiltrekke, utvikle og beholde de rette medarbeiderne. For å nå dette målet, må Nycomed være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver for medarbeidere i alle aldre. Tab Device Caption Ragnhild Tonstad Scheen Nusreta Hakaj Andreas Hermansen Randi Kjelsberg 15

9 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) Nycomed har som overordnet målsetting at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet skal være integrert. Vi er en helsefremmende arbeidsplass med fokus på arbeidsglede, helsefremmende ledelse og personlig helse, der alle medarbeidere føler seg sett, hørt og ivaretatt. Nycomed er opptatt av å legge til rette for at den enkelte medarbeider kan være i fysisk aktivitet uavhengig av kondisjonsnivå. Nycomed har ulike tilbud til alle medarbeidere: Bedriftsidrettslag med ulike tilbud (fotball, svømming, golf, skyting, bowling, orientering) Det er treningsrom på arbeidsplassen Ulike treningstilbud i Asker og Elverum som består av både sirkeltrening, spinning og yoga, som gir den enkelte mulighet til både styrke og kondisjonstrening Grupper med behov for spesiell oppfølging, som blant annet mensendieck-trening eller som et ledd i livsstilsendring Sykle til jobben-kampanjer Runden: Alle som går rundt fabrikkbygningen i Asker eller Elverum i lunsjen, er med i trekningen av Flax-lodd. Mange går den runden, som tar cirka 10 minutter Nycomed har bedriftssykler for utlån til medarbeidere som skal korte ærender i arbeidstiden Smørekurs og teknikkurs i langrenn Nycomed har fellesaktiviteter som fremmer fysisk aktivitet, som NycomedLekene og mulighet til å ta idrettsmerket Nycomed var den første fadderbedriften til stiftelsen Aktiv mot kreft Nycomed gjennomfører jevnlig kurs og oppfølging for medarbeidere innen livsstil der for eksempel røykeslutt og kostholdsveiledning er aktuelle tema. For å bidra til at medarbeiderne kan ha en sunn livsstil, er Nycomed også en røykfri bedrift. Vår egen subsidierte kantine serverer sunn og god mat som bidrar til at vi kan ha et sunt kosthold også på jobb. Sosialt samhold er også en viktig del av en helsefremmende arbeidsplass. Nycomed har derfor en rekke sosiale aktiviteter som årsfest, juletrefest og verdiaktiviteter. I tillegg har vi jubileumsgaver med markering ved alder og familiebegivenheter. Nycomed gir Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste ved 30 års tjenestetid, samt gave fra bedriften. Et annet eksempel på sosiale aktiviteter er vår egen MC-klubb som treffes jevnlig i sommerhalvåret. På denne måten støtter Nycomed også opp under sosiale aktiviteter som ikke er relatert til fysisk aktivitet. Ved å skape en helsefremmende arbeidsplass tar vi også samfunnsansvar. Her vil vi se på hva vi gjør for å ta samfunnsansvar ved at Nycomed er en helsefremmende arbeidsplass. Systematisk HMS-arbeid har tradisjonelt sett vært rettet mot å forhindre at det oppstår negative forhold på arbeidsplassen. Nycomed har over lang tid jobbet aktivt for å hindre at medarbeidere bli syke eller skadet på jobb, samtidig som vi legger stor vekt på de områdene som bidrar til at medarbeidere oppnår bedre helse av å være på jobb. På denne måten legger Nycomed til rette for at våre medarbeidere opplever Nycomed som en helsefremmende arbeidsplass, som er preget av arbeidsglede, godt lederskap og personlig helse. Nycomed legger engasjement, arbeid, tid og penger i at selskapet skal være en helsefremmende arbeidsplass, og at våre medarbeidere skal trives og være friske. Som arbeidsgiver er vi en viktig arena for å skape god helse for våre medarbeidere. I Nycomed betyr det at vi legger vekt på fysisk aktivitet, godt lederskap og arbeidsglede. Personlig helse Nycomed har jobbet for et friskere Norge siden Men man kan ikke medisinere seg til et sunnere liv, alle må selv ta ansvar for egen helse. Vi i Nycomed må gå foran med et godt eksempel og legge forholdene til rette for at våre medarbeidere er friske og sunne. Som arbeidsgiver er vi en viktig arena for å skape god helse for våre medarbeidere. Fysisk aktivitet er en forutsetning for å kunne skape en helsefremmende arbeidsplass. Nycomed har en viktig rolle å spille ved å legge til rette for at våre medarbeidere har mulighet til å ivareta egen helse. Tiltakene er først og Idrettsmerket, Føyka stadion, august 2010 Helsefremmende arbeidsplass Helsefremmende arbeid retter oppmerksomheten mot forhold som bidrar til å opprettholde og fremme helse i form av økt mestring, motstandskraft og overskudd. fremst rettet mot livsstil. 16 Mennesker 17

10 Hvem skaper helsefremmende arbeidsplass I Nycomed spiller alle medarbeidere og ledere en viktig rolle for å skape en helsefremmende arbeidsplass, sammen med mange ulike roller. Den enkelte medarbeider og dennes leder har hovedrollene i samarbeidet for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Vi både påvirker og påvirkes av omgivelsene våre hver dag. At medarbeidere og ledere bidrar til at kolleger opplever et godt arbeidsmiljø er en svært viktig del av en helsefremmende arbeidsplass. lederrepresentant. Miljøgruppen skal bistå både medarbeidere og ledere slik at HMS ivaretas på en systematisk måte. Gjennom blant annet vernerunder, risikovurderinger og avviksrapporter fanger miljøgruppen opp forhold som kan forbedres, og foreslår tiltak til forbedringer. Gjennom gruppens arbeid kan medarbeidernes erfaringer med eget arbeidsmiljø bidra til gode løsninger. Miljøgruppen blir også forelagt forslag til investeringer og bygningsmessige endringer. Godt lederskap er en viktig del av vår strategi og den enkelte leder har derfor et ansvar for å legge til rette for en helsefremmende arbeidsplass for sine medarbeidere. I tillegg til ledere og medarbeidere har Nycomed en godt drevet HMS-organisasjon som samarbeider for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Verneombud Nycomeds lokaler er inndelt i verneområder. Hvert verneområde har hvert sitt verneombud som er valgt av medarbeiderne. Verneombudene påser at bedriften følger arbeidsmiljøloven slik at medarbeiderne ikke blir utsatt for fare i arbeidet. Det innebærer at det blir gitt nødvendig opplæring, at verneutstyr er lett tilgjengelig, at arbeidet er godt tilrettelagt og at kjemiske stoffer blir trygt håndtert og oppbevart. Verneombudet deltar ved kartlegginger av arbeidsmiljøet og påser at skader og yrkessykdommer blir meldt. Verneombudene er også ledere for miljøgruppene. Miljøgrupper Hvert verneområde har en miljøgruppe. Miljøgruppen består av 3-6 ansatte i området, verneombud, vara-verneombud, samt en Industrivern Nycomeds fabrikker i Norge er pliktige til å ha et industrivern. Industrivernet består av medarbeidere som har fått grunnleggende opplæring i blant annet førstehjelp og brannslukking. Industrivernet gjennomfører øvelser og risikoanalyser og bidrar til å redusere risiko som kan medføre skader på medarbeidere, lokaler, utstyr og omgivelser. Industrivernet gjennomfører øvelser etter rutiner fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Nycomedkonsernet har også utarbeidet internasjonale policyer for sitt HMS-arbeid (QS-48 (Safety Health & Environment Management System) og GPP-12 (Good Practice Policy for SHE). HMS-avdeling Nycomed har en egen HR/HMS-avdeling som har ansvar for at ledere og medarbeidere har tilstrekkelig informasjon og kunnskap, samt rutiner på plass for hvordan de kan skape en helsefremmende arbeidsplass. Alle medarbeidere i Nycomed er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). BHT er en objektiv samarbeidspartner som kan hjelpe både den enkelte medarbeider og leder dersom de har utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Inkluderende arbeidsliv Som et ledd i arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass er Nycomed tilsluttet IA-avtalen om et inkluderende arbeidsliv. IA-avtalen har blitt et godt kjent begrep i Norge, og mange forbinder kanskje IA-avtalen med reduksjon av sykefravær. Hos Nycomed er IA-avtalen en integrert del av å være en helsefremmende arbeidsplass. Vi er opptatt av å legge til rette slik at alle våre medarbeidere kan ivareta helsen sin. Mål for IA-arbeidet i Nycomed Målet vårt med IA-avtalen er å sikre at Nycomed jobber systematisk for at våre medarbeidere kan være mest mulig i jobb, ved å forebygge sykdom og legge til rette for våre seniorer. I tillegg ønsker vi å kunne gi personer som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å komme tilbake i arbeid via arbeidspraksis hos oss. Mål for sykefravær: Resultat 2010: 6,36 prosent 2011: ikke overstige 5,7 prosent 2012: ikke overstige 5,0 prosent 2013: ikke overstige 4,5 prosent Dessverre opplever enkelte av oss å få helseutfordringer eller sykdom som medfører sykefravær, selv om vi er flinke til å ivareta egen helse. Hvis en våre medarbeidere kommer i en slik situasjon, er det viktig at vi snakker sammen om hvordan vi kan forebygge sykefravær, eventuelt hvordan vi kan legge til rette slik at medarbeideren kan komme raskest mulig tilbake i jobb. I tillegg har vi en helseforsikring som sikrer at alle våre medarbeidere får rask behandling ved sykdom. På den måten avlaster vi det offentlige behandlingsapparatet, samt at vi kan redusere folketrygdens utbetalinger av sykepenger ved at våre medarbeidere unngår å stå lenge i kø for å få behandling. Mål for langtidsfrisk (<=3 dagers fravær siste 12 måneder): Resultat 2010: 49,07 prosent 2011: minimum 50 prosent 2012: minimum 50,5 prosent 2013: minimum 51 prosent 18 Mennesker 19

11 Rusmiddelpolitikk Rus AKAN AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk og er en ideell organisasjon som har som formål å forebygge rus- og avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv. AKAN er en forening med tre organisasjoner som medlemmer: Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og staten. AKAN er en ideell organisasjon som ikke har økonomisk erverv til formål. AKANs formål er å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv å gjøre ledere og ansatte i stand til å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk bidra til at ansatte med rusproblemer skal kunne være med på et behandlingsopplegg som et alternativ til oppsigelse/avskjed AKAN i Nycomed Nycomeds visjon er å bidra til et friskere Norge, og vi er i opptatt av å legge til rette for at våre medarbeidere kan ha en sunn livsstil. viktig at vi opprettholder vår troverdighet som en trygg og sikker produsent av legemidler. Arbeidsmiljøutvalgene i Nycomed har etablert egne AKAN-utvalg som både arbeider med å forebygge rusmiddelproblemer og å følge opp i individuelle saker. AKAN-arbeidet har to deler; forebyggende AKAN-arbeid og individuelt AKAN-arbeid. Nycomeds mål for forebyggende AKANarbeid er å bidra til at medarbeiderne har et hensiktsmessig forhold til alkohol. Eksempel på tiltak er at Nycomed ikke serverer sprit på jobbrelaterte sosiale arrangementer. Målet med det individuelle AKAN-arbeidet er å støtte opp under et behandlingsopplegg som et alternativ til oppsigelse/avskjed for enkeltpersoner. Vi vet at tidlig støtte fra arbeidsgiver er viktig for et vellykket behandlingsopplegg. Vi ønsker å skape større åpenhet omkring slike spørsmål og etablere et solid støtteapparat som kan hjelpe de medarbeiderne som trenger det. Et individuelt AKAN-arbeid kan komme i stand ved at medarbeider selv ønsker det, eller ved at arbeidsgiver opplever brudd på arbeidsreglementet. AKAN-hovedkontakten jobber sammen med den som har rusproblemene og en utvalgt personkontakt for å bidra til at man lykkes i arbeidet. Personkontakten velges av medarbeideren selv og skal være en vedkommende stoler på, og som kan være en støtte i prosessen. Kunst på arbeidsplassen Kunst på arbeidsplassen er også en del av HMS-arbeidet. Hos Nycomed skal kunst være investering i opplevelse, utvikling, trivsel og helse. Nycomed har kunst i medarbeidermiljøene; malerier og grafikk i korridorer og kontorer og skulpturer i fellesarealer. Kunst på arbeidsplassen dreier seg imidlertid ikke bare om billedkunst. Landet har et bredt tilfang av dyktige musikere og forfattere som gjerne bidrar til å gi Nycomeds bedriftsarrangementer et kunstnerisk løft. Mangfold I Nycomed er mer enn halvparten av medarbeiderne kvinner. Blant lederne er det 42,6 prosent kvinner. I et samfunn der antall kvinner og menn er relativt likt, mener bedriftens ledelse det er nokså selvsagt at den fordelingen gjenspeiler seg blant Nycomeds medarbeidere. Med i underkant av 50 prosent kvinner i ledelsen, har Nycomed dessuten etablert en kultur for å ansette kvinner. Nycomed har mange stillinger som henvender seg til sykepleiere og farmasøyter. I begge disse yrkesgruppene er det et stort flertall av kvinner. Nycomed kan derfor være både en interessant og naturlig karrierevei for sykepleiere og farmasøyter som søker nye og annerledes utfordringer. Hos Nycomed er det full likestilling i alle forhold som gjelder muligheter, rettigheter og plikter. lett å få gjennomslag for forslag til endringer og forbedringer. Det skaper et trivelig miljø og godt rom for likestilling. Prosent Kvinner totalt 52,6 54,3 54,2 51,4 53,3 Menn totalt 47,4 45,6 45,8 48,6 46,7 Lederstillinger kvinner 43,5 33,3 50,5 47,2 45,5 Lederstillinger menn 56,5 66,7 49,5 52,8 54,5 Ved ansettelse legger Nycomed vekt på kvalifikasjoner og personlig egnethet. Eventuelle behov for fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen har ikke negativ innvirkning ved vurdering av en eventuell ansettelse. Organisasjonsfrihet Samarbeid med fagforeninger Følgende fagforeninger er representert i Nycomed: Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening), NITO (Norges Ingeniør- og Teknolog-organisasjon), Lederne, Negotia og IE (Industri Energi). Nycomed synes det er viktig å ha et godt og strukturert samarbeid med våre tillitsvalgte, og vi har en jevnlig, gjensidig og god dialog. Pr. august 2010 er 61 prosent av arbeiderne organisert og 51 prosent av funksjonærene. Totalt er 55,4 prosent av alle medarbeidere organisert. Trivselsundersøkelser Nycomed ser på våre medarbeidere og deres kompetanse som en avgjørende faktor for lønnsomhet og vekst. Vi ønsker å tiltrekke, beholde og utvikle de rette menneskene, og som et ledd i vår interne organisasjons- og medarbeiderutvikling jobber vi systematisk med forbedring av arbeidsmiljøet. I tillegg ønsker Nycomed også eksternt å fremstå som en attraktiv arbeidsplass. For å oppnå dette ønsker vi å høre alle ansattes meninger om ulike aspekter ved å arbeide i Nycomed. Nycomed i Norge har tidligere gjennomført årlige trviselsundersøkelser blant alle medarbeidere, men vi har nå endret dette til annethvert år for å få bedre tid til å følge opp eventuelle forbedringspunkter fra undersøkelsen. AKAN-utvalget ved bedriften består av En del av dette arbeidet er forebygging av representanter fra rus- og avhengighetsproblemer blant våre Arbeidstakersiden medarbeidere. Vi opererer også innen en Bedriftshelsetjenesten (BHT) bransje som har sterk påvirkning på folks helse HR-avdelingen Nycomed har en relativt flat organisasjon og med strenge kvalitets- og sikkerhetskrav til AKAN-hovedkontakt en åpen og lyttende bedriftskultur. Det er kort 20 Mennesker produksjon av våre legemidler. Det er svært vei fra medarbeiderne til ledelsen, og det er 21

12 MOUS Mål- og utviklingssamtalen er en planlagt, systematisk og personlig dialog mellom leder og medarbeider. MOUS omhandler MÅL og UTVIKLING og alle mål skal kunne evalueres i etterkant. For at utbyttet skal bli bra er det viktig at begge parter forbereder seg til samtalen. Retningslinjene for MOUS i Nycomed sier at samtalen skal foregå uforstyrret og om mulig på eget møterom skal foregå regelmessig, minst én gang i året (i perioden ) skal være planlagt slik at partene har tid til å forberede seg skal handle om fremtidig arbeidsforhold og fastsettelse av mål og utdanning/utvikling for det neste året Konklusjonene skal være konkrete og realiserbare, samt aksepterte av begge parter. Konklusjonene skal foreligge skriftlig like etter samtalen i ett eksemplar til hver av partene. Handlings- og utviklingsplanen er utgangs- punkt for evaluering og grunnlaget for neste MOUS. Varsling av kritikkverdige forhold Nycomeds bedriftskultur bygger på åpenhet, tillit, mot og kontinuerlig forbedring. Dette innebærer at alle medarbeidere skal føle trygghet i arbeidet, at alle tas på alvor og at medarbeidere ikke blir møtt med sanksjoner hvis de sier fra om kritikkverdige forhold. Nycomed har en godt innarbeidet kultur for åpenhet rundt forhold som bør forbedres. Det er viktig at saker løses så tidlig som mulig der problemet oppstår. Ved å ta tidlig tak i forholdene kan vi forhindre at de blir enda mer alvorlige. Til tross for at vi jobber kontinuerlig med å forbedre forhold hos oss, så kan det potensielt oppstå forhold som kommer inn under kritikkverdige forhold. Nycomed har derfor utarbeidet egne rutiner for intern og ekstern varsling som er kjent for alle medarbeidere. Formålet med rutinen er å sikre at medarbeidere føler seg trygge og ivaretatt, slik at de i større grad melder fra om potensielle kritikkverdige forhold. Beredskapsplan Som leverandør av legemidler til syke personer og med fabrikker lokalisert i nærhet av annen bebyggelse, er det viktig at Nycomed har godt implementerte planer for hvordan vi både forebygger ulykker og hvordan vi opptrer i en eventuell beredskapssituasjon. Prioriteringslisten for Nycomed Norges beredskap er: Hindre tap av liv, helse og miljø Hindre økonomisk tap Hindre tap av omdømme/tillit i marked og samfunn (indirekte økonomisk tap) Sikre kontinuerlig drift av forretningskritiske systemer I en beredskapssituasjon er det viktig at de ulike aktørene vet hvem som skal gjøre hva. Nycomed har derfor satt opp en egen organisasjon med klare og definerte roller og ansvar, som iverksettes dersom det oppstår en beredskapssituasjon. Det er utarbeidet beredskapsplaner for hele Nycomed generelt, samt for fabrikkene spesielt. Individuell utvikling Kompetansehevende tiltak Personalavdelingens visjon er at Nycomed skal være en attraktiv arbeidsplass, slik at vi tiltrekker, beholder og utvikler de rette medarbeiderne. Det betyr blant annet at det skal legges til rette for at medarbeiderne gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid. Gjennom Nycomed Academy i konsernet gis en rekke tilbud. N ycomed Academy Nycomed Academys misjon: Utdanne motivere prestere Nycomed Academy er en global treningsfunksjon for å implementere felles kultur, verdier, kompetanse og strategi Nycomed Academys rolle er å utruste de ansatte med mest mulig kompetanse for å utføre jobben sin Nycomed Academys oppgave er å tilføre forretningen tilleggsverdi ved å proaktivt gjennomføre relevante aktiviteter og utdanningsprogrammer, både for å bidra til vekst og å støtte forretningsstrategien Alle programmene er utviklet i samarbeid med de ulike delene av organisasjonen Lederutdanning over flere nivå Godt lederskap - fokus på den gode leder Ledere i Nycomed er ansvarlig for å nå ambisiøse mål og for å veilede og inspirere våre verdifulle medarbeidere. For å klare det trenger lederne også inspirasjon og støtte. Vi har derfor utviklet et lederutviklingsprogram over flere nivå for våre ledere. For alle medarbeidere tilbyr vi interne kurs innen Den Engasjerte Ekspert Selvledelse: Ett års varighet, tre samlinger med arbeid i mellomperioder, mentor- og lederstøtte, intern konkurranse og sertifisering. Totalt fem dager (2+2+1) Grunnprogram for nyansatte Gjennomføring av mål- og utviklingssamtale (MOUS), kurs for både ledere og medarbeidere. Ulike e-læringsprogram som for eksempel: GMP (Good Manufacturing Practice), og opplæring i aktuelle fagområder som benskjørhet. Økonomi for ikke økonomer HMS-kurs Rekrutteringskurs Individuell tilpasning i arbeidet For den enkelte medarbeider består arbeidslivet av ulike epoker med ulike behov. Når det lar seg gjøre, ønsker Nycomed å tilrettelegge for den enkelte ut fra hans eller hennes behov. Personalutviklingsfond Kompetanseutvikling Støtte til videreutdanning Mulighet for deltid eller fleksibel arbeidstid der dette lar seg gjøre av hensyn til driften Mulighet til hjemmekontor der det lar seg gjøre av hensyn til arbeidets art Muligheter for korte velferdspermisjoner Permisjon med lønn en dag i forbindelse med flytting til ny permanent adresse Permisjon med lønn to dager når man gifter seg Permisjon med lønn i forbindelse med begravelse 22 Mennesker 23

13 Livsfaseorientert personalpolitikk Vi anser en blandet alderssammensetning som verdifull for bedriftskulturen, og dermed at medarbeidere i alle aldersgrupper er ressurspersoner for bedriften. Ved å ha en livsløpsorientert personalpolitikk ønsker Nycomed å legge arbeidsforholdene til rette slik at behovet til medarbeidere i ulik alder og livsfase ivaretas på en måte som er til fordel for både medarbeiderne og bedriften. Medarbeideres behov, motivasjon og forutsetninger varierer over tid og med en helhetlig personalpolitikk ønsker vi å tilby tiltak rettet mot de ulike livsfaser i yrkeskarrieren. Vi har valgt å dele inn i følgende livsfasegrupper Juniorer (unge og nyutdannede under 30 år) Småbarnsforeldre Etablerte Seniorer (medarbeidere over 60 år) Inndelingen er hovedgrupper og ikke absolutte. Mulighetene vurderes individuelt i samarbeid med medarbeideren, lederen og personalavdelingen. Juniorer (unge og nyutdannede under 30 år) Vi skal legge til rette for kompetanseutvikling (både faglig og gjennom observatørrolle i prosjektarbeid, nettverk etc.) En måneds permisjon med lønn for å delta i humanitært arbeid for en etablert organisasjon. Minimum ansettelsestid tre år Småbarnsforeldre (medarbeidere med barn under 13 år) Full lønn i lovbestemte permisjoner, minimum to års tjenestetid Pappapermisjon med full lønn i to uker i forbindelse med fødsel og hjemkomst, min to års tjenestetid Permisjon med lønn for tilvenning i barnehage og skole/sfo Leketralle: Vi har en mobil tralle med leker, tegnesaker, bøker og spill til bruk hos Nycomed. Dette gjelder dem som har en egen arbeidsplass og selv kan ha tilsyn med barnet Etablerte Med betegnelsen etablerte mener vi medarbeidere, midt i livet, i hovedsak i aldersgruppen mellom 30 og 60 år. Samlivskurs Midtlivspermisjon 1. Ansatte mellom 30 og 60 kan få inntil et år permisjon uten lønn for å gjøre noe helt annet. Forutsetter at man ikke går inn i annen lønnet stilling. Minimum ansettelsestid fem år. 2. En måneds permisjon med lønn for å delta i humanitært arbeid for en etablert organisasjon. En gang i løpet av ansettelsesforholdet. Minimum ansettelsestid tre år Velferdspermisjon for å ta vare på foreldre Seniorer Mål med Nycomeds seniorpolitikk 1. Målet er å øke den gjennomsnittlige pensjoneringsalder i Nycomed til 65 år innen utgangen av Sikre kompetanseoverføring fra seniorer til andre medarbeidere i bedriften Seniorer i Nycomed er medarbeidere som er over 60 år. Våre seniormedarbeidere har en erfaring og kompetanse som vi ønsker å benytte så lenge og så effektivt som mulig. Vi ønsker å synliggjøre for denne gruppen at de er en viktig ressurs, og legge til rette med løsninger og tiltak som gjør det mulig å bli i jobben, helst fram til ordinær pensjonsalder (67 år). I. M ilepælsamtaler fra fylte 60 år som et inkludert element i MOUS a) Det er et lederansvar å bidra til at bedriften legger til rette for seniormedarbeidere. Det innføres et ekstra punkt for samtale rundt dette spørsmålet i MOUS-samtalen for medarbeidere over 60 år. Medarbeiderens ansvarsområde (ledelse, fag) bør også vurderes b) Våre seniormedarbeidere skal fortsatt få mulighet til å utvikle sin kompetanse og ta del i en lønnsutvikling i bedriften i henhold til de vurderingsprinsippene som gjelder c) Seniormedarbeidere må aktivt involveres når det gjelder kompetanseoverføring til arvtakere for å ivareta bedriftens nødvendige kompetanse og hindre tap av verdifull kunnskap a) Om det er ønskelig, vil opplæringsfunksjonen i Nycomed tilby spesielle fag- og fritidsrelaterte kurs for eldre medarbeidere b) Egen seniorklubb for medarbeidere over 60 år og pensjonister III. Alle ansatte over 60 år skal ha tilbud om årlig helseundersøkelse IV. Fra fylte 62 år valg mellom følgende tre alternativer (min ansettelsestid fem år): a) Mer fritid Alle medarbeidere over 62 år kan avvikle en uke ekstra ferie i løpet av kalenderåret. Fra fylte 64 år ytterligere en uke ferie i løpet av kalenderåret. Uttak av fridager må planlegges med leder i god tid. Medarbeideren kan ikke kreve å ta ut den ekstra ferien som sammenhengende fri i to uker. Uken tas i utgangspunktet ut som enkeltdager og kan ikke overføres. b) 80 prosent stilling og 90 prosent lønn. Må vurderes ut fra den enkeltes stilling og avdelingens behov. c) Uttak av hel eller gradert avtalefestet pensjon (AFP). Gradert AFP må vurderes ut fra den enkeltes stilling og avdelingens behov. Bedriften skal legge til rette for og kommunisere tydelig at medarbeidere har mulighet for gradert avtalefestet pensjon. Når en medarbeider varsler at man ønsker å gå av med AFP eller pensjon skal ny rekruttering starte så raskt som mulig for om mulig å sikre kompetanseoverføring. «Ved å ha en livsløpsorientert personalpolitikk ønsker Nycomed å legge arbeidsforholdene til rette slik at behovet til medarbeidere i ulik alder og livsfase ivaretas på en måte som er til fordel for både medarbeiderne og bedriften.» II. Alle ansatte over 60 år skal få tilbud om seniorkurs 24 Mennesker 25

14 Nycomed søker å ivareta forholdet til det ytre miljø gjennom å finne løsninger som hindrer utslipp og reduserer ressursbruk Det ytre miljø Ventilasjon og varmegjenvinning Elverum Alle ventilasjonssystemer har roterende varmegjenvinner. Systemer som betjener renromsområder benytter også omluft. Det siste systemet på nybygget har i tillegg varmepumpe. Vi benytter også nattsenking på temperatur eller helt stopp natt/helger. Asker Alle ventilasjonsanlegg har varmegjenvinning. Reduksjon av arealene av rene rom reduserer behovet for energi til luftkondisjonering, og det spares også energi ved at det benyttes renset omluft. Så mye som 60 prosent av energien gjenvinnes i fabrikkens varmevekslere. Varmen fra trykkluftproduksjonen brukes til oppvarming av deler av lageret. Det er reduksjon av ventilasjonen i kontorbyggene om natten og helt stopp i helgene. Bruk av tyngdekraften Elverum Mange av blandetankene ligger over fyllemaskiner der tyngekraften blir utnyttet til påfyll av mellombeholdere på fyllemaskinene. Asker Byggingen av en tredje etasje i fabrikken muliggjør en enkel og direkte overføring av pulverblandinger til tablettmaskinene i etasjen under. Tyngdekraften brukes tilsvarende for å forbinde disse maskinene med pakkemaskinene i første etasje slik at materialflyten er kontinuerlig og tablettene uten hjelp faller ned i boksene. Det samme prinsippet benyttes for å blande råvarer og overføre pulver og granulat mellom beholdere og blandemaskiner. Det ytre miljø Utslipp Nycomed søker å ivareta forholdet til det ytre miljø gjennom å finne løsninger som hindrer utslipp og reduserer ressursbruk. Bedriften har kontroll over utslipp til luft og vann og arbeider kontinuerlig for å erstatte bruk av skadelige stoffer med mindre farlige. Utslipp fra produksjonsanleggene, inkludert stoffer som kan innebære miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Det er ikke noe ved bruk av våre produkter som medfører en vesentlig miljøbelastning. Farlig avfall og farlige stoffer Nycomed er opptatt av å ha god håndtering av avfall og stoffer som utgjør en fare for våre omgivelser. Farlig avfall er en fellesbetegnelse på avfall eller stoffer som kan føre til alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr dersom det håndteres sammen med forbruksavfall. Nycomed har etablert spesielt gode rutiner for håndtering av farlig avfall og stoffer. Miljøavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte en inspeksjon i desember 2010, der Nycomed fikk spesielt positiv tilbakemeldingen på måten vi håndterer farlig avfall Avfall Det er et mål å finne frem til emballasjeløsninger som krever minst mulig ressurser og energi. Det er et overordnet mål å redusere emballasjeavfall ved bruk av våre produkter, men vi er til en viss grad styrt av bestemmelser (rammer) som har med sikkerhet og mengde informasjon på produktene å gjøre. Fabrikkene har innført systemer for miljøstyring. Bedriften deltar i de frivillige materialreturordninger, og avfall blir sortert og sendt til gjenvinning. Det arbeides videre med å redusere avfallsmengdene. Energiøkonomisering / reduksjon av ressursbruk Elverum Forsterket kontroll av kondenssatssystemet for husdamp (lekkasjer og feil kondenspotetter gir et betydelig energitap), Utskifting av alle gamle lysarmaturer. Etterisolering av varme rør. Oppvarming av teknisk sentral fra varm kjøleluft etter trykkluftkomprimering. Over halvparten av gamle vinduer er byttet ut med moderne isolerglass av beste kvalitet. Etterisolering av et gammelt tak på ca 2000 kvm. Alt kjølevann fra prosesser er samlet og går til kommunens overvannsnett. Asker Elektroniske følere og styringer starter motorer bare når det er behov for det i produksjonsprosessen. Det medfører mindre driftstid på utstyret, gjør vedlikeholdet enklere og at utstyret varer lenger. «Nycomed er opptatt av å ha god håndtering av avfall og stoffer som utgjør en fare for våre omgivelser..» Klimakvoter Bedriften har innført en egen ordning for kjøp av klimakvoter ved flyreiser. Klimaregnskap Nycomed Norge setter årlig opp et klimaregnskap etter den internasjonale standarden The Greenhouse Gas Protocol, som tilsvarer ISO-standard ISO Det er under vurdering om Nycomed Norge skal sertifiseres i henhold til ISO Miljø 27

15 Nycomed skal være en troverdig, løsningsorientert og kompetent samarbeidspartner for myndighetene Samfunn/sosialt ansvar «Sikkerhet, effekt og kvalitet på våre produkter er det absolutt viktigste for oss i Nycomed.» Samfunn/sosialt ansvar Sikre produkter Sikkerhet, effekt og kvalitet på våre produkter er det absolutt viktigste for oss. Nycomed følger de lover og regler som myndighetene og bransjen setter for omsetning av våre produkter. Et internt kvalitetssystem skal sikre at Nycomed lever opp til eksterne og interne krav. Myndighetene kommer på inspeksjon for å se om vi oppfyller disse kravene. I tillegg foretar Nycomeds kvalitetsavdeling interne inspeksjoner. Nycomed følger de reglene som er gitt av myndigheter og bransje for markedsføring Nycomed har et system for bivirkningsovervåking og har en kontinuerlig vurdering av nytte og risiko Nycomed sørger for å være leveringsdyktig Nycomed sørger for å ha ansatte med nødvendig kompetanse Nycomed sørger for å gi ansatte nødvendig opplæring Nycomed stiller de samme strenge krav til våre partnere. Informasjonstelefonen Spør Nycomed Nycomed Informasjon er en grønn telefonlinje som er åpen fra mandag til fredag kl til (kl fredager). Her kan helsepersonell og forbrukere få hjelp til: Spørsmål om Nycomeds legemidler og handelsvarer (for eksempel om bruk, dosering, innholdsstoffer, virkninger, interaksjoner og bivirkninger) Informasjon om Nycomeds terapiområder Bestilling av brosjyrer (tilgang kun for helsepersonell). Dette kan også gjøres elektronisk Du finner Nycomed Norge på Facebook hvor det er mulig å stille oss spørsmål. Her finnes svarene på de hyppigst stilte spørsmålene som kommer til Nycomed Informasjon. Lærlinger/utplassering Nycomed er opptatt av å være en god nabo og ønsker å vise samfunnsansvar i hjemkommunene våre (Asker og Elverum). Ved å åpne for bedriftsbesøk, omvisning og ulike typer av undervisning får vi også mulighet til å vise hva vi driver med og samtidig bidra til at de besøkende får informasjon om hva salgs kompetanse vi besitter og hva som skal til for å jobbe i Nycomed. I tillegg kan vi bidra til at de besøkende får et inntrykk av hvordan de kan bruke sin kompetanse i arbeidslivet. Asker Lærlinger: Det er ansatt lærlinger i bedriften på flere områder, for eksempel teknisk avdeling, laboratoriet og grafisk avdeling. Undervisning Samarbeid med Asker videregående skole elevbesøk og undervisning. En av våre produktsjefer har også undervist i markedsføring Annet Deltager på farmasidagene med poster om arbeidsplasser for farmasøyter Jobbmesse (Asker Næringsråd og NAV) Nycomed med egen stand Næringslivsdagen i Asker - Nycomed med egen stand Elverum Lærling i teknisk avdeling samarbeid med opplæringskontoret Arbeidstreningsplasser Ungt Entreprenørskap Samarbeid med Hanstad barne- og ungdomsskole - elevbesøk og oppgave Mottak og omvisning av helsefaglig studenter når det etterspørres Informasjon og omvisning i fabrikken (både Asker og Elverum) På forespørsel viser vi rundt i fabrikk Asker og Elverum. Det gjelder farmasøytiske institutter, videregående skoler og helsefaglige innstanser, og vi har også hatt omvisning med Rotary, seniorklubber og barnehager. Nycomed skal være en troverdig, løsningsorientert og kompetent samarbeidspartner for myndighetene Produkter med lite salg Opphold ved bedriften i korte perioder for Nycomed skal sikre at alle produkter har Nycomed viser sitt samfunnsansvar ved å å bli kjent med arbeidsliv/industri/bedrift tilfredsstillende kvalitet, er sikre å bruke og beholde produkter med lite salg på markedet. Ungt Entreprenørskap har ønsket virkning Det kan være produkter der vi er alene på Leder for en dag i regi av Nycomed følger de strenge krav som settes markedet eller der alternativ behandling ikke Ungt Entreprenørskap til produksjon, oppbevaring og salg gir tilfredsstillende resultat. For pasienter Unge som skal ha første erfaring i Nycomed sørger for at våre legemidler skaper det usikkerhet å måtte forandre en arbeidslivet (via skolen) prøves ut i forskjellige pasientgrupper behandling som fungerer bra. Det er derfor Praksiskandidater personer som mangler viktig for Nycomed å opprettholde tilgangen til nødvendig og relevant arbeidserfaring produkter som pasientene trenger. eller eventuelt språk for å komme seg 28 Samfunn/sosialt ansvar ut i arbeidslivet 29

16 Section right 31 Sponsing og støtteaktiviteter Nycomed har arbeidet for et friskere Norge siden Med det utgangspunktet er det naturlig at vi tar et samfunnsansvar og støtter organisasjoner og saker som har de samme mål som Nycomed. Det kan dreie seg om helse, utdanning og omsorg. Samtidig tar vi i noen grad geografiske hensyn og støtter enkelte lokale aktiviteter i Asker og i Elverum hvor vi har våre fabrikker. Nycomed var den første fadderbedriften til stiftelsen Aktiv mot kreft, vi samarbeider med og støtter stiftelsen Ungt Entreprenørskap, vi har hatt et langvarig samarbeid med Frelsesarmeen, og vi støtter noe lokal ungdomsidrett i Asker og i Elverum. I tillegg støtter vi Redd Barna. «Nycomed har arbeidet for et friskere Norge siden Med det utgangspunktet er det naturlig at vi tar et samfunnsansvar og støtter organisasjoner og saker som har de samme mål som Nycomed..» Nycomedprisen Nycomed støtter mange former for fysisk aktivitet og idrett blant medarbeiderne og vi har hatt et langt og godt samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) og Faggruppen for idrettsfysioterapi (FFO). Nycomedprisen er en mulighet til å støtte og inspirere forskning og utvikling på området idrettsmedisin. Fysisk aktivitet, idrett og de mange utøvere på alle nivåer står helt sentralt for alle som vil arbeide for et friskere Norge. Prisene skal også stimulere til god formidling av kunnskap om hvordan vi kan drive idrett og fysisk aktivitet til beste for både kropp og sjel. Nycomedprisen (Nycomeds pris for beste frie foredrag) består av to priser, et stipend på fem tusen kroner og et reisestipend på femten tusen kroner. Reisestipendet skal benyttes til deltagelse på årsmøtet til American College of Sports Medicine (ACSM). Her blir prisvinnerens foredrag presentert som The Nycomed Norwegian Sport Medicine Award. ACSM dekker dessuten kongressavgiften for prisvinneren. Prisene deles ut av en representant fra Nycomed under Idrettsmedisinsk høstkongress. Forskningsrådene i FFI og NIMF innstiller hver av de fem beste arbeidene på grunnlag av innsendte sammendrag uavhengig av fagområde. De fem utvalgte presenterer sine arbeider i en egen seksjon under kongressen. En priskomité bestående av to medlemmer fra hver av forskningsrådene, samt en representant fra kongresskomiteen, velger ut prisvinnerne blant de innstilte etter at de er presentert på Høstkongressen. Prisen utdeles til de to beste foredragene. Thyraprisen Thyraprisen er en pris som kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller andre for den innsats og interesse som er vist over tid til fremme av interessene til personer som rammes av en sykdom i skjoldbruskkjertelen (thyreoidea). Formålet med prisen er først og fremst å fremme kunnskap og forståelse om thyreoideasykdommenes mange fasetter og disse pasientenes situasjon. Prisen kan tildeles for uegennyttig aktivitet, fremme av forskning, forskning, formidling av kunnskap, informasjon relatert til sykdommen, og til bedre forståelse av sykdommen. Prisen kan tildeles dem som gir kronisk syke et ansikt, eller taler deres sak, på en positiv måte, og som medfører økt status for denne gruppen. Kandidater til prisen kan foreslåes av alle medlemmer av Norsk Thyreoideaforbund, sentralstyret i NTF, NTFs faglige råd og av andre. Prisvinneren utpekes av en Thyrapris-komite bestående av tre personer oppnevnt av NTFs sentralstyre. Prisen er på kroner og utdeles hvert annet år, i tilknytning til NTFs landsmøte. Nycomeds pris for beste endokrinkirurgiske foredrag Dette er en pris for beste endokrinkirurgiske foredrag ved Norsk kirurgisk forenings vitenskapelige forhandlinger, som holdes en gang per høstsemester. Prisen utgjør kroner per år og blir administrert av Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi. En tre-persons komite vurderer innleggene og utnevner en prisvinner. Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen ble etablert 21. oktober 1997 og tilbyr i dag programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning. Alle programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv. Ungt Entreprenørskap Norges formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene Stimulere til samarbeid over landegrensene Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Nycomed er Gullpartner for Ungt Entreprenørskap Hedmark (UEH) og Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA). Avtalen bygger på UEs visjon og mål om å bedre grunnlaget for økt etableringslyst, kreativitet og verdiskapning i Akershus og Hedmark. Avtalen innebærer at Nycomed har en styreplass i foreningene, samt at vi er jurymedlem og premieutdeler på fylkesmessene i Akershus og Hedmark. Samarbeidet åpner også for at Nycomed kan holde kurs og foredrag for lærere og elever i et gitt tema, samt at elever kan besøke bedriften eller være leder for en dag hos Nycomed. 30 Samfunn/sosialt ansvar 31

17 Section right 33 Asker Museum juni 2011 Asker Museum Asker Museum arbeider med prosjektet Skolesekken, som innebærer opplæring av åttendeklasser i kommunen. Hensikten er å fortelle om Askers historie innen kalk, som strekker seg ca. 900 år tilbake i tiden. Store mengder kalkstein er tatt ut av fjellet. I løpet av hektiske vårdager deltar ca 1200 skoleelever. Det samme antallet deltar i en tilsvarende periode om høsten. Til sammen har elever vært innom Asker Museum i denne forbindelse. Nycomed bidrar aktivt for å formidle kunnskap om vår bruk av kalsium. Det er etablert seks ulike poster der elevene lærer om ulike sider ved kalk. På Nycomeds post både demonstrerer vi analyser av kalk og lar elevene få lov til å forsøke seg på dette selv under kyndig veiledning. I tillegg forteller vi kort om Nycomed og fabrikken i Asker. Øvrige aktiviteter elevene er med på disse dagene er brenning av kalkstein, lesking og muring, og de lærer om kalkens gunstige betydning for vassdrag, samt geologi (fossiler i kalkstein). Aktiv mot kreft Nycomed var den første fadderbedriften til stiftelsen Aktiv mot kreft. Bak stiftelsen står blant andre den anerkjente friidrettsutøveren Grete Waitz som nylig gikk bort. Stiftelsen har som formål å forebygge kreft ved å stimulere til fysisk aktivitet og å støtte prosjekter som kan gi personer med kreftdiagnose bedre livskvalitet. Aktiviteter i Nycomed Som fadderbedrift får Nycomed tilgang til det nettbaserte trenings- og registreringsverktøyet GoAktiv. Nycomeds medarbeidere bruker GoAktiv som motivasjon for seg selv og for å konkurrere med kolleger. Alle aktiviteter genererer poeng og alle poeng gir et økonomisk bidrag til stiftelsen. Mål Vårt mål er at alle ansatte i Nycomed Norge skal være aktive og at halvparten registrer aktiviteter i GoAktiv i 2010 Motivasjonsfaktorer 1. Mer aktiv = gevinst for egen helse 2. Penger til kreftsaken 3. Premiering for aktiviteter 4. Sosial og samlende aktivitet for alle ansatte Asker Fotball Herrer Nycomed støtter Asker Fotball Herrer. Det betyr at vi har annonse og logo på deres hjemmeside, logo i kampprogram og annonse i sesongprogram. Vi har også reklame på Føyka Stadion.I tillegg til dette har vi åtte sesongbilletter og muligheten for å sende to barn på fotballskole hver sommer. Vi har valgt å gi disse to plassene til Frelsearmeen i Asker slik at de kommer noen som virkelig trenger det til gode. En del av Nycomeds økonomiske støtte til Asker Fotball er øremerket FotballSFO/Akademiet. Samfunnsansvar skole, integrering og holdningsarbeid Asker Fotball er opptatt av å være mer enn en fotballkubb og har fokus på skole, integrering og holdningsarbeid. Det er spesielt tre viktige prosjekter, SFOtball, Fotballakademiet og fysisk aktivitet for asylsøkere. Asker Fotball Herrers SFOtball ble etablert våren som et aktivt og unikt supplement til skolenes SFO-ordning. En del av Nycomeds sponormidler er øremerket SFOtballen. Fotballakademiet er en videreføring av SFOtball fra høsten Mens SFOtball er for barn fra andre til femte klasse, er Fotballakademiet en naturlig videreføring både i alder og innhold: For femteklassinger og sjetteklassinger. Fotballklubben vil gjerne bidra med noe utover å spille god fotball og ønsker å være en god støttespiller for lokalmiljøet. Prosjektet Asylsøkere og fysisk aktivitet er rettet mot unge asylsøkere på Hvalstad transittmottak.. Fire dager i uken busses opptil femti unge til Føyka for å spille fotball i to timer før de spiser lunsj sammen og deretter kjøres tilbake til Hvalstad. Elverum Herrer Håndball Elverum Håndball er knyttet til Elverum Idrettslag som allianselag. Elverum Idrettslag ble stiftet allerede i 1892, mens håndballen bokstavlig talt kom på banen i 1946, med andre ord: En klubb med lange tradisjoner. For håndballen har det alltid vært et mål å satse både på bredde og topp. Filosofien er at egne spillere skal danne stammen i seniorlagene. Med jevne mellomrom opp gjennom årene har guttene fra Elverum kjempet med eliten i Norge. Mange trofeer er hentet hjem både fra serier, cuper og norgesmesterskap. Aktiviteten i klubben skal basere seg på en trygg og god økonomi. Mange lokale sponsorer bidrar i meget stor grad til økonomien. Nycomed støtter Elverum Håndball Herrer økonomisk. Aktiv mot kreft Bakgrunn Håndballen i Elverum har tatt stilling. Nycomed har som motto at vi skal bidra til Elverum kommune, håndballen og Norsk et friskere Norge. Da er det logisk at vi velger Narkotikapolitiforening har gått sammen om oss samarbeidspartnere som bidrar til at alle holdningskampanjen BRY DEG. Håndballens 500 medarbeidere i Nycomed lever sunnere, herrelag er toppidrettsutøvere som har mosjonerer mer og forhåpentlig forblir friske. sagt nei til narkotika og rus. Som forbilder Vi vet også at man ikke kan medisinere seg til for yngre generasjoner jenter og gutter et sunnere liv, man må selv ta ansvar for egen vil håndballherrene arbeide sammen med helse. I tillegg vet vi at kreft angår alle og med kommunen om holdningsskapende arbeid. vårt engasjement i Aktiv mot kreft kan vi også ta i et tak for å støtte kreftpasienter som er i en vanskelig livssituasjon på sykehus eller hjemme. New York City Marathon, november Samfunn/sosialt ansvar 33

18 Frelsesarmeen Bakgrunn Frelsesarmeen er en god representant for våre verdier. Nycomed har arbeidet for et friskere Norge siden 1874, mens Frelsesarmeen i Norge har arbeidet for de svakeste i samfunnet siden 1865 Samarbeid Vi har hatt samarbeid med Frelsesarmeen siden 2005, det betyr grytevakt en uke før jul på Ultra i Asker og på Mart n Senteret i Elverum I Asker er pengene brukt til å dekke lønnen til diakonissen som har sitt daglige arbeid blant vanskeligstilte i Asker. I Elverum blir pengene brukt til fester for eldre, eldreturer, besøk til eldre gjennom hele året, samt sosialt arbeid (kjøp av klær, sko, skikkelige matposer og julegaver til jul, matposer og lignende gjennom hele året). På denne måten bidrar vi til at vanskeligstilte i nærområdet vårt kan få en bedre hverdag. Fra 2005 til og med 2010 har Nycomed samlet inn kroner til Frelsearmeens arbeid. Redd Barna Nycomed har inngått avtale med Redd Barna om å være bedriftsfadder, og midlene er øremerket deres aktiviteter for flyktningbarn i Norge. Det bor i dag cirka personer i asylmottak spredt over hele Norge. Omtrent av dem er barn. Noen av barna har kommet alene til Norge som asylsøkere og bor i egne mottak der hverdagen preges av usikkerhet, isolasjon og manglende aktivitet. Tilværelsen er både psykisk og fysisk belastende. Det er derfor bekymringsfullt at flere hundre barn tilbringer mange og viktige år av sin barndom i norske asylmottak. Behovet for helsefremmende og forebyggende aktiviteter er stort hos denne gruppen, og det offentlige tilbudet er beskjedent og ofte mangelfullt. Redd Barna jobber for bedre ivaretakelse av rettighetene til asyl- og flyktningbarn i Norge. En viktig del av dette arbeidet gjøres av medlemmene som på frivillig basis organiserer aktiviteter for barn og familier i asylmottak over hele landet. Målet med aktivitetene er å skape en bedre og mer aktiv hverdag for barn i en utsatt og sårbar situasjon, og samtidig bidra til oppfyllelse av deres rett til en aktiv fritid; er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Dette gir mulighet til avkobling fra en tøff og ofte passiv hverdag og virker således positivt for barns psykiske og fysiske helse. Aktivitetene gir også en ny arena for lokalt integreringsarbeid i Norge. Midlene fra Nycomeds fadderskap er øremerket Redd Barnas aktiviteter for flyktningbarn i Norge. Andre ting Nycomed støtter Festspillene i Elverum Terminus Lokale formål innen idrett og kultur Styremedlemskap i Asker Næringsråd «På denne måten bidrar vi til at vanskeligstilte i nærområdet vårt kan få en bedre hverdag.» 34 Samfunn/sosialt ansvar 35

19 Nycomed Norge Drammensveien 852 Postboks Asker, Norge Tel /

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer