Temaplan for rusarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temaplan for rusarbeidet"

Transkript

1 Temaplan for rusarbeidet Perioden HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM

2 OM TEMAPLANER Temaplanen er en plan for bestemte tjenester, temaer eller sektorer, og inngår som en del av kommunens styringssystem. Det skal taes med brukerrepresentanter i arbeidet med temaplaner der det er naturlig, jf Kongsberg kommunes policy for innbygger- og brukermedvirkning. Temaplaner skal bidra til en dypere kjennskap til virkeligheten når veivalg og prioriteringer besluttes. Temaplanen er således en forberedende prosess til handlingsprogrammet, og bygger på de føringer som ligger i kommuneplanen. I temaplanen skal det komme frem hva en vil oppnå, hvilke ambisjoner en har og forslag til tiltak. Konklusjonene i temaplanen er grunnlaget for prioritering og event. Innarbeiding i handlingsprogrammet. Det betyr at temaplanen rulleres årlig i forkant av behandling av handlingsprogram/ økonomiplan. Begrepsavklaring: Begrepet alkohol- eller ruspolitisk handlingsplan er ofte brukt om kommunenes plan for rusarbeidet. Jf. Alkoholloven og bestemmelsen om at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Det er anbefalt at hele rusområdet inntaes i slik plan. I Kongsberg kommunes styringssystem bruker vi, som sagt, temaplaner og vi har valgt å kalle planen «En temaplan for rusarbeidet» som tilsvarer en ruspolitisk handlingsplan når den er politisk vedtatt.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formålet med temaplan for rusarbeidet side 1 2. Sammendrag side 2 3. Sentrale dokumenter side Lovgrunnlag 3.2 Nasjonale føringer 3.3 Kommunale prioriteringer 4. Statusbeskrivelse side Sentrale trekk ved situasjonen på landsbasis 4.2 Sentrale trekk ved situasjonen i Kongsberg VOKSNE : Om tjenestene og funn Brukerplan side 8 UNGE: Om tjenestene og funn Ungdata side Frivillige organisasjoners - «likemannsarbeid» side Strategiske veivalg. side Samhandlingsreformens strategiske føringer 5.2 Høyrisikostrategier 6. Handlingsprogram side Primærforebyggende 6.2 Sekundærforebyggende 6.3 Tærtiærforebyggende 7. Om planarbeidet og sentrale begreper side 24

4 1. FORMÅLET MED TEMAPLAN FOR RUSARBEIDET Kommunens ansvar for tjenesteutøvelse på rusområdet er regulert gjennom flere lover. Formålet med temaplanen er at Kongsberg kommune har bygd opp eller bygger opp strategier med mål og tiltak som er i overensstemmelse med lovkravene/dekker brukernes behov og kommunens rammebetingelser. Herunder å vurdere om virkemidlene for målgruppen er egnede og om de er rett dimensjonert både kvantitativt og kvalitativt. Jf Helse og omsorgsloven. Kommunens ansvar innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Bestillingen er at det skal lages en kortfattet plan som direkte tar for seg området. Det betyr en naturlig spisset tilnærming som innebærer at det ikke beskrives all tjenesteaktivitet i oppvekst, helse og omsorg, kultur og velferd som også innbyggere med ulik grad av rusproblematikk drar nytte av. Rusmiddelproblemer er sammensatte. Dette forutsetter at temaplanen for rusarbeidet både må være tverrfaglig, tverretatlig og se kommunens rusmiddelpolitiske tiltak i sammenheng. Forebyggende tiltak som holdningsskapende arbeid, informasjonstiltak og bevillingstiltak bør sees i sammenheng med oppfølging og rehabilitering av rusmisbrukere. Helsetjenester, skoler, kultur og organisasjoner har sin plass i ulike mål, strategier og tiltak. En rusmiddelpolitisk temaplan må også ses i sammenheng med kommuneplanen og ulike andre temaplaner. I forhold til alkoholpolitikken er det viktig å balansere næringslivsinteresser mot sosiale og helsepolitiske hensyn. Avgrensning: Temaplanen gir en oversikt over de helse- og sosialpolitiske utfordringer, konsekvenser og mål med tiltak innen rusområdet. Temaplanen har ikke innpasset en rullering av alkoholpolitiske retningslinjer. Jf Alkohollovens spesifikke bestemmelse om kommunens ansvar for å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. En rullering av alkoholpolitiske retningslinjer gjennomføres vanligvis hvert 4 år og følger valgperioden. De alkoholpolitiske retningslinjene inngår imidlertid naturlig som en sentral del av en helhetlige temaplanen på rusområdet. Ved neste rullering bør derfor retningslinjene vurderes i lys av dette. Vesentlige deler av arbeidet med temaplanen og kartlegging i BrukerPlan ble gjort første halvår Kommunen har allerede i 2013 tatt flere «grep» innen rusarbeidet. Nevnes kan: Prosjekt «Bo og Beholde Bolig» og opprettelse av stilling som boligrådgiver. 3- årig prosjekt som spesielt har fokus mot bolig og rehabilitering og at vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder rusavhengige i rehabilitering, kan nyttiggjøre seg de økonomiske virkemidlene fra Husbanken. Prosjektet skal prøve ut metoder vedr. leie til eie ble oppgaver knyttet til oppfølging av rusavhengige overført fra NAV Kongsberg til Helse og omsorgstjenesten, ved Psykisk helse- og rusteam. 1,5 årsverk fulgte med: 0,5 til FA og 1 årsverk til psykisk helse og rusteam. «En dør inn» og ett telefonnummer vil sikre en mer oversiktlig, brukervennlig og helhetlig tjeneste til brukere, pårørende og samarbeidspartnere opphørte «ACT prosjektet» som var et samrbeidsprosjekt med DPS Vestre Viken og omfattet pasienter med dobbeltdiagnose. Pasienter samt 1 årsverk ble tilbakeført til helse og omsorg, ved psykisk helse og rusteam. KID (kurs i depresjonsmestring) og KIB (Kurs i belastningsmestring) er fra overført til FriskLIV Kongsberg. Stor pågang! Kommunen har gjennomført en kartlegging i BrukerPlan. Oppveksttjenesten har gjenomført en kartlegging i UngData. Det kan allerede vises til positive resultater av disse grepene og forventningen er at denne temaplanen gir anledning til å bygge videre på de erfaringer som er gjort så langt. side 1

5 2. SAMMENDRAG Gjennom lovbestemmelsene som regulerer kommunens virksomhet både for hele befolkningen og den enkelte innbygger, gjennom nasjonale dokumenter som Stortingsmeldinger og gjennom reformer legges utviklingstrekkene opp. Dette følges opp gjennom kommunens eget styringssystem med planverktøyene. Der avklares den retning kommunen vil ha for utvikling av tjenester og tiltak for å bedre forholdene for innbyggerne. Temaplanen for rusarbeidet inngår i dette. Det sentrale for kommunen er at økte oppgaver og ansvar følges av økonomisk mulighet til å ta ansvaret. I planen statusbeskrivelse pekes det på sentrale trekk på landsbasis når det gjelder rusmiddelsituasjonen. Risikoen for sykdom, helseplager og helseskader og sosiale problemer øker med bruk av rusmidler. Det gjelder for bruker, men også for andre enn brukeren selv. Sentralt i denne sammenhengen står psykiske skader og plager hos barn som følge av foreldrenes rusmisbruk. Tidlig alkoholdebut øker faren for bruk av narkotika. Et høyt alkoholkonsum og bruk av narkotika øker risikoen for avhengighet og sykdommer. Rusmiddelproblemer medfører også kostnader for arbeidslivet i form av sykefravær og tapte årsverk. I tillegg kommer akutte skader som oppstår som følge av ulykker, vold og suicidal adferd. Årlig er det registrert rundt 350 dødsfall som direkte følge av høyt og langvarig alkoholinntak. Rundt 250 dødsfall kan årlig knyttes til bruk av narkotika. Svært mange av drapene i Norge er ruslelaterte enten ved at gjerningspersonen var ruset på gjerningstidspunktet eller at gjerningspersonen hadde en rusrelatert diagnose. Bruken av legemidler og alkohol øker i den eldre befolkningen. Antallet narkotikasaker har økt med 10,2% fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midten på 2000-tallet har antall saker øket med over 50%. I 2013 ble det,for første gang, gjennomført en kartlegging i BrukerPlan. Det stadfestes at det ytes forholdsvis omfattende kommunale tjenester til 158 voksne innbyggere som har moderat til alvorlige konsekvenser av sin rusbruk. Det er kun mottakere av kommunale tjenester som er omfattet og det er en faglig kartlegging. Antagelsen er at det er snakk om store mørketall. Fastlegene har ikke deltatt denne gang. Høsten 2013 ble det, for første gang, gjennomført en undersøkelse i ungdomsskolene i Kongsberg. UngData er en landsomfattende undersøkelse og den gir et godt blikk inn i ungdoms hverdag, deres holdninger og fremtidstanker. På rusfeltet er svarene flotte for Kongsberg. På den annen side gir utviklingen i barnevernet grunn til bekymring og ingen grunn til å redusere på innsatsen. Tvert i mot. Politiets arbeid og samarbeid med kommunen står sentralt både i forhold til trygghet for innbyggerne og i forhold til forebygging av unges livs- og helsesituasjon. Det vises til en oversikt over antall narkotika/ alkohol saker i Kongsberg kommune. Ulike organisasjoner utøver på frivillig basis et fundamentalt viktig arbeid på rusområdet. Deres virksomhet fremheves spesielt i denne planen da aktivitetene og «likemannsarbeid», på mange måter, kan være av større viktighet for enkeltmennesket enn offentlige tjenester. Det er tatt to strategiske veivalg i planen: Samhandlingsreformen og høyrisikostrategi som er definert som «planlegging av tiltak rettet mot individ eller grupper som kan være disponert for å utvikle sykdom eller helseproblemer». Strategiene har meislet seg naturlig frem både ut i fra den nasjonale hovedstrategien på helseområdet som utgjøres av samhandlingsreformen og hovedføringene i ulike lovbestemmelser bl.a folkehelseloven der forebyggingsperspektivet er fremhevet. Planens høyrisikostrategi er samordnet med «omsorgstrappa» og modellen viser på en oversiktilig måte hvordan en bør systematisere tjenester og tiltak i primærforebyggende, sekundærforebyggende og tærtiærforebyggende slik at rett tjeneste/tiltak (virkemiddel) kan iverksettes i forhold til rett behov. Noe som både er til det beste for den enkelte bruker og optimalt driftseffektivt. Handlingsprogrammet i temaplanen inneholder i all hovedsak en videreføring av dagens tjenester/tiltak og nye tiltak/prosjekter innenfor dagens ramme. To sentrale delmål nye ønskede tiltak er imidlertid vurdert som områder, både for risiko og som utfordringer. Dette er forebyggende og oppfølgende barnevern, samt økt innsats i samarbeidet med frivillige.

6 3. SENTRALE DOKUMENTER 3.1 Lovgrunnlag: Kommunens ansvar innen rusområdet er fundamentert i ulike lover. - Lov om omsetning av alkoholholdig drikke mv/alkoholloven: Sikter på å begrense, i størst mulig utstrekning, de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Det heter også i loven at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Jf våre retningslinjer som del av helhetlig temaplan. - Folkehelseloven: Folkehelsearbeidet innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Rusarbeidet er således nær knyttet til folkehelsearbeidet. I lovgrunnlaget heter det at folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Et informasjonsansvar. - Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekke ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer. - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Formålet med loven er at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk elle psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Helse og omsorgstjenesteloven omhandler også tjenester som skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal skje blant annet ved opplysning, råd og veiledning i helsestasjon og skolehelsetjeneste. - Lov om barnevern. Barnevernlovens formål er: - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, - å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Lovens bestemmelser er høyst relevante der det er rusproblematikk hos barn eller foreldre. - Lov om opplæring (Opplæringsloven) Loven stadfester at elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, dyktighet og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Rusforebyggende arbeid står sentralt i denne sammenhengen. side 3

7 3.2 Nasjonale føringer: - Med rusreformen i 2004 ble ansvaret for fylkeskommunale tiltak for rusavhengige overført til staten ved de regionale helseforetakene. Ansvaret for tjenestene ble samtidig endret fra å være hjemlet i sosialtjenesteloven til å bli definert som spesialisthelsetjeneste etter spesialisthelsetjenesteloven. - Stortingsmelding nr 47 ( ). Om samhandlingsreformen - Opptrappingsplan for rusfeltet : Gjennom denne planen er rusfeltet styrket, men det gjenstår mye som stadfestet i Stortingsmelding nr 30. Kommunen er gjennom opptrappingsplanen tilført øremerkede midler til spesielle tiltak. Planen avløses av strategier på områdene folkehelse, overdoser og kompetanse samt utvikling i hht. samhandlingsreformen. - Stortingsmelding nr 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Her er den politiske kursen for helse- og omsorg og folkehelsearbeidet lagt. Målet er et helhetlig og sammenhengende tilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet, kort ventetid, med størst mulig nærhet til, og tilpasset den enkelte bruker. Samhandlingsreformen bygger på en utvidet og styrket kommunerolle og en mer spisset spesialisthelsetjeneste, for å imøtekomme dagens og fremtidens utfordringer. Forebygging i henhold til Folkehelseloven er en vesentlig del av samhandlingsreformen. - Stortingsmelding nr 30 ( ) SE MEG! «En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika doping». Det settes her hovedfokus på forbedringsområder som: Forebygging og tidlig innsats. Å begrense tilgjengeligheten til rusmidler. En restriktiv alkoholpolitikk. Bekjempe narkotika. Tidlig individuell innsats og arbeidsinkludering. Samhandling tjenester som jobber sammen. Helhetlig og individuelt tilrettelagt tjenestetilbud. Økt kompetanse og bedre kvalitet i tjenestene. Hjelp til tungt avhengige, redusere overdosedødsfall. Behandling, rehabilitering og skadereduksjon. Innsats mot pårørende og andre som rammes av rusmisbruk. 3.3 Kommunale prioriteringer Temaplanen for rusarbeidet bør sees i sammenheng med øvrig planverk i kommunen. - Kommuneplanen for Kongsberg ( Mangfold, raushet og mestring. Kommunale tjenester. Livskvalitet og levekår med vekt på barns og unges oppvekstmiljø. Av relevans for temaplan for rusarbeidet: Kongsbergsamfunnet skal inkludere alle, fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge og legge til rette for samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å engasjere seg: Flest mulig i alle aldersgrupper skal mestre sin egen livssituasjon. Det skal etableres hjelpeordninger som ivaretar/trygger de som ikke mester livet. Kongsberg skal ha hensiktsmessige lavterskeltiltak for barn og unge og praktiske løsninger på «sviktsoner», med målrettet arbeid for barn og unge som «faller mellom to stoler». Opplæring skal være tilpasset den enkelte elev. Side 4

8 Kongsberg kommune vil aktivt bruke familiesentre og barnehager for å gi barna god sosial og faglig basis. Det skal videreutvikles gode nærmiljøer med inkluderende og tilrettelagte møteplasser hvor alle befolkningsgrupper kan delta. Den enkelte innbyggers behov for tjenestetrygghet skal dekkes på en samordnet, forutsigbar og faglig forsvarlig måte. Flest mulig skal være i arbeid i et inkluderende arbeidsliv. De som ikke har muligheter innen ordinært arbeidsmarked, skal hjelpes til arbeid. - Helse- og omsorgsplanen Helse- og omsorgsplanen er sentral for alle brukergrupper og psykisk helse og rusavhengighet har et eget kapitel i planen. I planen presiseres det at samhandlingsreformen legger til grunn at det er behov for å satse sterkere på forebygging og innsats tidligere i sykdomsforløpet. Det innledes med følgende beskrivelse: Depresjon, angst og rusmiddelmisbruk er et betydelig folkehelseproblem da det ofte medfører sykdom, uførhet, lav sosial integrering og redusert levealder. Angst og depresjon er de mest utbredte psykiske lidelsene, de mest kostnadskrevende for samfunnet og samtidig de letteste og mest lønnsomme å forebygge. Stortingsmelding nr. 30 Se meg! 1 om rusmiddelpolitikken påpeker at kommunale tjenester skal være «bærebjelke», med et differensiert og tilpasset tjenestetilbud, sømløst mellom kommunale tjenester og at behandling og oppfølging i hovedsak skal skje i de ordinære tjenestene. Dette fordrer økt kompetanse og kvalitet i ordinært tjenesteapparat. I planen fremheves fem brukerrettede utviklingsområder: Økt kompetanse innen psykiatri og rus. Merknad 2014: Kompetanseheving ved videreutdanninger og kurs gjennomføres fortløpende. Utvidet «åpningstid» i personalbasen i tilrettelagt botilbud med 12 boliger. Merknad: Det arbeides med utvidet tilsyn med eksisterende ressurser. Opprette LOS som et kommunalt tjenestetilbud. Merknad 2014: LOS prioriteres ikke med eksisterende ressurser. Sertifisere flere kursinstuktører. Kurs vedr. mestring av depresjon mm. Merknad 2014: Overført til FriskLIV Kongsberg. Søke statlige tilskuddsmidler for opprettelse av stilling som kommunal psykolog. Merknad: HO søker ikke om tilskuddsmidler til kommunepsykolog i planperioden. Side 5 1

9 4. STATUSBESKRIVELSE 4.1 Sentrale trekk ved situasjonen på landsbasis. I Stortingsmelding nr 30 pekes det på en rekke konsekvenser av rusmisbruk. Risikoen for sykdom, helseplager og helseskader og sosiale problemer øker med bruk av rusmidler. Det gjelder for bruker, men også for andre enn brukeren selv. Eksempler kan være psykiske skader og plager hos barn som følge av foreldrenes rusmisbruk. Tidlig alkoholdebut øker faren for bruk av narkotika. Når det gjelder illegale rusmidler, er det vanskeligere å utforme strategier rundt kartlegging, forebygging og utforme tiltak som har ønsket effekt på generell utbredelse. Vi vet imidlertid at mangelfulle forebyggende tiltak fører til økt behov for oppfølging og rehabilitering. En lite påaktet gruppe i forhold til rusmiddelpolitiske planer er pasienter som av leger får foreskrevet vanedannende medikamenter ut over vedtatte retningslinjer. Et høyt alkoholkonsum og bruk av narkotika øker risikoen for avhengighet og sykdommer som f. eks. hjerte- og karsykdommer, flere krefttyper, skrumplever og psykiske problemer. I tillegg kommer faren for lungesykdommer, overdoser og smittsomme sykdommer som hepatitt B og C og HIV. Rusmiddelproblemer medfører også kostnader for arbeidslivet i form av sykefravær og tapte årsverk. I tillegg kommer akutte skader som oppstår som følge av ulykker, vold og suicidal adferd. Det er dokumentert sammenheng mellom bruk av alkohol og trafikkulykker, arbeidsulykker, drukning og brann. Alkohol er dessuten forbundet med vold og kriminalitet. En stor del av brukere av krisesentra har en familiesituasjon eller en situasjon i nære relasjoner som er knyttet til alkohol og rusmisbruk. Årlig er det registrert rundt 350 dødsfall som direkte følge av høyt og langvarig alkoholinntak. Rundt 250 dødsfall kan årlig knyttes til bruk av narkotika. Svært mange av drapene i Norge er ruslelaterte enten ved at gjerningspersonen var ruset på gjerningstidspunktet eller at gjerningspersonen hadde en rusrelatert diagnose. Det finnes ikke statistikk som viser eksakt utbredelse av rusproblemer i Norge. Hvert år får rundt nordmenn utlevert vanedannende legemidler. De fleste bruker disse i kortere perioder. I følge befolkningsprognosene/fn`s befolkningsprognose for 2050 vil antall eldre øke betydelig. I Norge har alkoholkonsumet øket mest blant kvinner og menn over 50 år. I denne gruppen er alkoholkonsumet nesten doblet de siste tiårene. Endrede alkoholvaner i befolkningen påvirker også eldre vaner. Fysiologiske endringer med alder gjør at eldre har mindre væskevolum slik at promillen i blodet blir forholdsmessig høyere enn hos yngre personer. Eldre er også den gruppen som bruker mest legemidler. Blandingen av alkohol og legemidler har uheldige bivirkninger og øker risikoen for ulykker. Kilde: Stortingsmelding nr Antallet narkotikasaker har økt med 10,2% fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midten på 2000-tallet har antall saker øket med over 50%. At antall saker øker kan bety økt innførselpress og tilgjengelighet, men det kan også være et uttrykk for politiets og tollvesenets aktivitet og prioriteringer. Kilde:Kripos narkotika og dopingstatistikk Sentrale trekk ved situasjonen i Kongsberg kommune. Under dette punktet ser vi nærmere på situasjonen i Kongsberg. Kommunen tok for første gang i 2013 i bruk kartleggingsverktøyene BrukerPlan og UngData for å få bedre informasjoner til temaplan for rusarbeidet. I det følgende har vi delt inn sentrale trekk ved situasjonen i funn for «voksne» (over 18 år) og for «unge» VOKSNE: BrukerPlan: BrukerPlan er en kartlegging som er gjort av fagpersonell. Det er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddel- misbruk blant brukere dvs de som mottar tjenester fra kommunens helse-, omsorgs-, og velferdstjenester. Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er

10 godkjent av Datatilsynet og HOD. Det er Helse Stavanger som har fått konsesjon til å samle inn og analysere data. Fylkesmannen i Buskerud bidrar med midler. Det er en faglig kartlegging og alle data er anonymisert. Det må pekes på at legetjenesten ikke er involvert i kartleggingen denne gangen, noe som er særlig ønskelig ved sendere kartlegginger. Rusmiddelbruk blir i sammenheng med BrukerPlan definert som bruk av rusmidler som er til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre. Synliggjør etterspørselen etter tjenester. BrukerPlan dokumenterer og synliggjør omfang og karakter av rusmiddelmisbruk og dokumenterer det tjenestetilbudet som gies pr. i dag. Ved sammenligninger av data med andre kommuner og over flere år gir dette viktig informasjon til planarbeid. Oversiktene synliggjør omfang, type og utviklingstrekk over tid. I det følgende er det vist samlede oversikter over antall brukere, funksjonsvurdering og fordeling på alder. Det vises til vedlagte kortversjon av resultatene fra BrukerPlan og også resultatene i sin helhet. Vedlegg 2 og 4 Helse- og omsorgstjenesten. Brukere med ulik grad av rusproblematikk mottar tjenester som er integrert både i de ordinære hjemmebaserte tjenester og i institusjon. I seksjon for forebyggende og rehabiliterende tjenester er imidlertid ressurser og kompetanse samlet i et spesialisert tjenesteområde med 27 årsverk. Psykisk helse- og rusteam og bolig psykisk helse og rus.. Det ytes kun tjenester til denne målgruppen. Som det fremgår av kartleggingen i BrukerPlan, jf vedlegg, tabell 4.15 og 4.16, så ytes det relativt omfattende HO tjenester til rusavhengige. Det må påpekes at alle innbyggere med et rusproblem har, som alle andre innbyggere (hjemmeboende), en lovmessig rett (rettssikkerhet) til en vurdering av sitt helse- og omsorgsbehov og behov for tjenester etter enkeltvedtak.. Under kapittel for formål med denne planen er det vist til flere «grep» som er gjort i 2013 for at HO tjenesten imøtekommer Samhandlingsreformen på best mulig måte. Likeledes er det i handlingsprogrammet innpasset pågående, nye prosjekt og tiltak. Spesielt kan det pekes på omstillingen vedr. NAV`s rolle og funksjon (1 åv) som nå er overført til HO. Sammen med annen omdisponert stilling har nå HO 2 stillinger som ruskonsulent. Funnene i BrukerPlan viste et markant behov for tjenester knyttet til ruskonsulentfunksjon som: Forebyggende og helsefremmende rusarbeid ved «en dørs-prinsippet», lavterskelnivå som befolkningen kan ta direkte kontakt med, eks pårørende, koordinering (tjenester og bruker) mellom forvaltningsnivå, ifm. individuell plan, oppfølging, motivasjon og endringsarbeid, innsøking til behandling/ avgiftning, oppfølging før/under og etter institusjonsopphold, oppfølging av brukere som har LAR (legemiddel-assistert behandling), komme tidlig inn vedr. unge voksne, tidligintervensjon. Drifte LAR møter (ansvarsgruppemøter holdes av konsulent fra LAR Buskerud, men ansvaret for koordineringen ligger til kommunen (ruskonsulent stilling). Oppfølging av brukere som er på institusjon etter tvangsvedtak. Vurdere/ fatte vedtak om tvang etter Helse og omsorgstjeneste loven 10, som omhandler rusmiddelavhengige og gravide rusmiddelavhengige, er lagt til kommunelegen. Om Kirkens Bymisjon: Bymisjonen har samarbeidsavtale og tilskudd til lokaler og drift fra Kongsberg kommune for sitt arbeid med rusavhengige. Bymisjonen har et utstrakt samarbeid med frivillige.. I kartleggingen og spesielt tabell 4.16 er ikke tilbudene som ytes i regi av Bymisjonen spesifisert, men tatt inn under tjenester fra helse- og omsorg. Bymisjonen har tilbud for rusavhengige som dagtilbud, feltsykepleie mm. Om Kultur og velferdstjenesten: Innbyggere med rusproblematikk mottar tjenester som er integrert i det ordinære tjenestene i seksjonene for utvikling og anlegg, kulturskolen, idrette- og svømmehallen, bibliotek, frivillighetssentral, NAV: I vedlegg Brukerplan tabell 4.11 gies en oversikt over tjenester fra NAV til brukere med rusproblematikk. Integreringsseksjonen med støttekontaktordningen: I vedlegg Brukerplan tabell 4.14 vises at det er 12 personer med rusproblematikk som har støttekontakt. I Kongsberg kalt fritidskontakt. Flere av disse i LAR.

11 Kongsberg kommune. Funn i BrukerPlan BRUKERE OG FUNKJONSVURDERINGER: REGISTRERTE BRUKERE Tabell 4.0 Antall aktive brukere i databasen 158 Antall rusmisbrukere 41 Antall psykiatrisk pasient 0 Antall samtidig rus og psykisk lidelse 117 Prevalens 0,78%. Andel i forhold til folketall over 18 år (20311) Kjønnsfordeling: Menn 105 (66,5%) og kvinner 53 (33.5%) Tabell 4.1 BrukerPlan område GRØNN: Dette er brukere som har følgende behovskjennetegn: Rusing: Nogenlunde under kontroll Økonomi: Orden i fast inntekt/stønad Psykisk helse: Vanlig god Fysisk helse: Vanlig god Bolig: Eier/leier boligrådgiver Sosial kompetanse: God Nettverk: God kontakt Arbeid/aktivitet: Nok/tilstrekkelig Psykisk helse: Vanlig god BrukerPlan område GULT: Dette er brukere som har følgende behovskjennetegn: Rusing: Omfattende, men innen grenser Økonomi: Delvis orden i inntekt/stønad Psykisk helse: Noe funksjonssvikt Fysisk helse: Noe fysiske plager Bolig: Tilrettelagt/støtte i bolig Sosial kompetanse: Begrenset Nettverk: Begrenset kontakt Arbeid/aktivitet: Litt Psykisk helse: Noe psykiske plager over tid BrukerPlan område RØDT: Dette er brukere som har følgende behovskjennetegn: Rusing: Svært omfattende, uten grenser Økonomi: Stor uorden Psykisk helse: Alvorlig funksjonssvikt Fysisk helse: Alvorlige fysiske plager Bolig: Tilfeldig/utilfredsstillende bolig Sosial kompetanse: Dårlig Nettverk: Ingen/dårlig kontakt Arbeid/aktivitet: Ingen Psykisk helse: Alvorlige psykiske plager BLODRØDT: Dette er brukere som har svært mange røde behovskjennetegn side 8

12 Tabell 4.2 Tabell 4.3 Vurdering: Tabell 4.1 viser at det er 93 rusavhengige innbyggere som har en svært alvorlig helse- og livssituasjon. I tabell 4.2 vises antall brukere og alvorlighetsgrad i henhold til behovskjennetegn. F.eks de røde søylene: Det er 49 personer som har svært omfattende rusing uten grenser. Det er 12 personer som har stor uorden i økonomien, det er 22 personer som har alvorlig psykisk funksjonssvikt, det er 10 personer som ikke har tilstrekkelig/tilfredsstillende bolig osv. Det er flest personer over 35 år, men det er ikke avklart alvorlighetsgrad i forhold til alder. Det er 10 personer under 24 år og 25 personer i alder år som får tjenester. Det er sannsynlig at disse har et omfattende problem da ungdom og unge voksne erfaringsmessig unngår eller ikke vil ha tjenester. Side 9

13 Politiet Politiets rolle svært sentral når vi snakker om rusområdet. Deres arbeid er ofte av avgjørende samfunnsmessig betydning i situasjoner der personer som er ruset kommer ut av kontroll og er til fare både for seg selv og andre. Deres kriminalitetsforebyggende rolle og arbeid knyttet til ulovelige rusmidler er ofte avgjørende for at vi skal ha et trygt samfunn. Politiet er ofte en samarbeidspartner for de kommunale helse- og velferdstjenestene for å trygge situasjoner. Samarbeidet med kriminalomsorgen er sentral ved endt soning og tilbakeføring til kommunen. Ofte er det behov for koordinerte tjenester knyttet til bolig, arbeid/økonomi og helsetjenester mm. Narkotika og promille. Oversikt over antall saker i Kongsberg kommune. Tabell 4.4 STRAFFELOVEN Narkotikaforbrytelser 162, første ledd fengsel inntil 2 år Narkotikaforbrytelser 162, annet ledd fengsel inntil 10 år Narkotikaforbrytelser 162, tredje ledd fengsel inntil 21 år Dopingforbrytelser 162b,første ledd LEGEMIDDELLOVEN Narkotika bruk ( 31) Narkotika besittelse ( 31) Narkotika div VEGTRAFIKKLOVEN Påvirket/beruset ( 22, første ledd) Påvirket/beruset m/personskade Påvirket/beruset m/materiell skade Som det fremgår under beskrivelser for unge arbeider politiet tett med kommunens tjenester i det forebyggende ungdomsarbeidet og er fast medlem i arbeidslag 1. side 10