Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22."

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Lars Borten Jostein Jarl Sunnset Ketil Reitan Gjøran Berg Onsøyen Ola Solberg Mona Lilleberg FO Magne Anders Ranum FO Ove Eggen FO Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Ragnar Vigdal FO John Lorvik Hågen Fremo Anders A. Bolland sen. FO Joralf Rindli Erling Gøran Mellingsæter Lisbeth Tiller Lillian Anette Thomassen Jan Arne Bremnes Anna Lina Mørreaunet Holm FO Aud Herbjørg Kvalvik FO Gunnar Krogstad FD (fra kl ) Jens Otto Havdal Bente Estenstad Berit Wold Fjelle Stein Restad Ingar Lomheim Stig Ler Einar Gimse Syrstad Grete Svegård Martin Engen Svein Hovin Oddvar Horg Synnøve Sterten Torodd Grytdal Varamedlem Ruth Laila Berge Anders A. Bolland sen. Varamedlem Terje Foss Mona Lilleberg Varamedlem Christian Ingebrigtsen Magne Anders Ranum Varamedlem Arnfinn Amundal Aud Herbjørg Kvalvik

2 Varamedlem Odd Mikael Skavern Gunnar Krogstad Varamedlem Tove Irene Børseth Ove Eggen Varamedlem Knut Eidsmo Ragnar Vigdal Varamedlem Lars Høiseth Anna Lina Mørreaunet Holm Andre på møtet Rådmann Katrine Lereggen, ass.rådmann Morten Bostad, ass. rådmann Gunn Inger Løvseth, mørereferent Mari Grongstad. Merknader Sakspapirer kom sent ut til kommunestyrerepresentantene. Det bes om at rådmannen ser på rutinene for utsending. Sak 53 og 55/15 ble behandlet etter sak 40/15. Deretter ble sakslista fulgt. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Guro Angell Gimse Oddvar Horg

3 Saksliste 38/15 15/3084 Åpent Delegerte saker tom /15 15/3084 Åpent Refererte journalposter tom /15 15/2908 Åpent Tertialrapport 1/ /15 14/2282 Åpent Forvaltningsrevisjon byggesak 43/15 15/3076 Åpent Forvaltningsrevisjonsrapport - utleieboliger 44/15 15/2659 Åpent Sak fra kontrollutvalget, Forvaltningsrevisjon Buen sykehjem 45/15 11/1601 Åpent Justering av fordelingsnøkkel for eierskap i Gauldal brann og redning IKS 46/15 14/1766 Åpent 92/56, 92/24 Detaljregulering - Losjevegen 3-2. gangs behandling og godkjenning 47/15 13/4539 Åpent 30/30, 30/1, 30/45 og 30/183 Detaljplan Gjømstunet 2.gangsbehandling 48/15 13/6445 Åpent Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30 NYBYGG 49/15 12/5658 Åpent 90/112 og 90/104 Detaljplan Soltrøa - Rye - 2.gangsbehandling 50/15 13/6855 Åpent Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 90/112 51/15 15/2711 Åpent FORUTSIGBARHETSVEDTAK - UTBYGGINGSAVTALE 52/15 14/5297 Åpent INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN - IKAP 2 53/15 13/2789 Åpent Klage, Mosløkkja 54/15 15/848 Åpent TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR MELHUS /15 15/1133 Åpent SKOLEBRUKSPLAN FOR NEDRE MELHUS

4 56/15 15/2493 Åpent Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise 2015/ /15 15/350 Åpent FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 MELHUS KOMMUNE 58/15 15/906 Åpent SØKNAD MIDLER TIL UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG- GIMSE IL 59/15 15/2548 Åpent Søknad om ny skjenkebevilling Øysand Camping AS 60/15 15/2989 Åpent Nei til søndagsåpne butikker 8/15 15/2876 Åpent Interpellasjon Kreftkoordinatorstilling i Melhus kommune 9/15 15/2015 Åpent Spørsmål til ordfører Envina - spesifisering av avgifter 10/15 15/3051 Spørsmål til ordfører Kloakkproblemer og lukt - Åsvegen /15 15/3051 Spørsmål til ordfører Overvannsproblematikk ved Eggensvingen 12/15 15/3093 Interpellasjon Barnefamilieidrett

5 Sak 38/15 Delegerte saker tom Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 39/15 Refererte journalposter tom Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning.

7 Sak 40/15 Tertialrapport 1/ Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2015 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 1. tertial 2015 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2015: 1. Nettorammen på rammeområde 2 reduseres med kr ,- 2. Nettorammen på rammeområde 9 økes med kr ,- 4. Kommunestyret vedtar følgende gebyr økning med virkning fra og med 1. juli 2015: Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet 10 % 5. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekter og nye prosjekter med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2015: 6. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av Litjsten 9 på kr ,- resterende av salgssummen kr ,- avsettes på ubundet kapitalfond, erverv av bolig til sosiale formål. 7. Det delegeres til rådmannen å justere driftsbudsjettet på rammeområdet 5 og 9 for virkningen av kjøp av ny brakkerigg ved Gimse skole. 8. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjekter i tråd med saksutredning. 9. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2015 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. Forslag fra Sigmund Gråbak: Punkt 4 utsettes til vurdering i Økonomi- og handlingsplan Votering pkt 1-3: Innstilling enstemmig vedtatt Votering pkt 4: innstilling mot Gråbak: 30 mot 7 stemmer, Innstilling vedtatt.

8 Votering pkt 5-9: Innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2015 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 1. tertial 2015 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2015: 1. Nettorammen på rammeområde 2 reduseres med kr ,- 2. Nettorammen på rammeområde 9 økes med kr ,- 4. Kommunestyret vedtar følgende gebyr økning med virkning fra og med 1. juli 2015: Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet 10 % 5. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekter og nye prosjekter med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2015: 6. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av Litjsten 9 på kr ,- resterende av salgssummen kr ,- avsettes på ubundet kapitalfond, erverv av bolig til sosiale formål. 7. Det delegeres til rådmannen å justere driftsbudsjettet på rammeområdet 5 og 9 for virkningen av kjøp av ny brakkerigg ved Gimse skole. 8. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjekter i tråd med saksutredning. 9. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2015 i tråd med vedlegg 3 til denne sak.

9 Sak 42/15 Forvaltningsrevisjon byggesak 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen

10 Sak 43/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - utleieboliger 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen

11 Sak 44/15 Sak fra kontrollutvalget, Forvaltningsrevisjon Buen sykehjem Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på Buen sykehjem i Melhus kommune. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på Buen sykehjem i Melhus kommune.

12 Sak 45/15 Justering av fordelingsnøkkel for eierskap i Gauldal brann og redning IKS Melhus kommunestyre vedtar ny fordelingsnøkkel for eierskapet i Gauldal Brann og Redning IKS. Eierbrøken endres slik at deltakerne fra 1. januar 2016 bidrar med en eierandel i henhold til folketallet i kommunene, men med en justeringsfaktor som tar hensyn til forhold som slår skjevt ut i forhold til folketallsfordelingen. Midtre Gauldal kommune skal eie 30 % av selskapet og Melhus kommune 70 %, med virkning fra 1. januar Eierbrøken skal revideres hvert fjerde år, med neste vurdering i 2019 med virkning fra 1. januar Stig Ler melder seg inhabil, da han sitter i styret i GBR IKS. Ingen vara. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre vedtar ny fordelingsnøkkel for eierskapet i Gauldal Brann og Redning IKS. Eierbrøken endres slik at deltakerne fra 1. januar 2016 bidrar med en eierandel i henhold til folketallet i kommunene, men med en justeringsfaktor som tar hensyn til forhold som slår skjevt ut i forhold til folketallsfordelingen. Midtre Gauldal kommune skal eie 30 % av selskapet og Melhus kommune 70 %, med virkning fra 1. januar Eierbrøken skal revideres hvert fjerde år, med neste vurdering i 2019 med virkning fra 1. januar 2020.

13 Sak 46/15 92/56, 92/24 Detaljregulering - Losjevegen 3-2. gangs behandling og godkjenning Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Reguleringsplan for Losjevegen 3»med planid slik den fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser datert xx.xx.15 og plankart datert Alternativt forslag fra Ap, SV og KrF v/ Jens Otto Havdal Områdets strøkkarakter skal ivaretas, maksimum byggehøyde skal ligge på kote 26. Saken sendes tilbake til regulant for tilpasning av reguleringsplan. Votering: Alternativt forslag mot innstillingen, hvor innstillingen fikk 19 mot 18 stemmer, og ble vedtatt. Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Reguleringsplan for Losjevegen 3»med planid slik den fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser datert xx.xx.15 og plankart datert

14 Sak 47/15 30/30, 30/1, 30/45 og 30/183 Detaljplan Gjømstunet 2.gangsbehandling Melhus kommune vedtar endring av detaljplan for Gjømstunet, som vedlagt i vedlegg 1, 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget endrer boligtype i øvre del av planområde til rekkehus, og reduseres med dette antall boenheter samlet. Melhus kommune vurderer at endringen av planen allikevel gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar endring av detaljplan for Gjømstunet, som vedlagt i vedlegg 1, 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget endrer boligtype i øvre del av planområde til rekkehus, og reduseres med dette antall boenheter samlet. Melhus kommune vurderer at endringen av planen allikevel gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven 12-10

15 Sak 48/15 Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30 NYBYGG I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 11 rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30, Gjømstunet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 11 rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30, Gjømstunet.

16 Sak 49/15 90/112 og 90/104 Detaljplan Soltrøa - Rye - 2.gangsbehandling Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven 12-10

17 Sak 50/15 Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 90/112 I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 8boliger i rekke på eiendommen gnr/bnr 90/112, Soltrøa. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 8boliger i rekke på eiendommen gnr/bnr 90/112, Soltrøa.

18 Sak 51/15 FORUTSIGBARHETSVEDTAK - UTBYGGINGSAVTALE Melhus kommunestyre vedtar følgende forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Melhus kommune jf. pbl Geografisk avgrensning Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere forutsetninger for avtaleinngåelse ellers er til stede. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak (områdemodeller) i henhold til pbl. 17-2, der dette vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet. 2. Avgrensning etter type tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, detalj- eller områderegulering) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlige friområder. Offentlige anlegg kan også omfatte lekearealer, turstier, ledninger og andre tekniske installasjoner for vann og avløp, fjernvarme o.l. Det kan også være ikke-offentlige tiltak som i en arealplan er ment for allmennheten. Utbyggingsavtale kan videre inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet. 3. Boligsosiale tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene, jf. pbl Hovedprinsipper for kostnadsfordeling De enkelte utbyggingsområder skal selv bære alle kostnadene med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen og stå i forholdsmessig sammenheng med utbyggingens størrelse og i hvilken grad utbyggingen utløser behovet for tiltaket. All infrastruktur skal opparbeides etter den gjeldende kommunale standard. Kommunens gjeldende standarder kommer til uttrykk gjennom de til enhver tid gjeldende normer og retningslinjer.

19 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre vedtar følgende forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Melhus kommune jf. pbl Geografisk avgrensning Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere forutsetninger for avtaleinngåelse ellers er til stede. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak (områdemodeller) i henhold til pbl. 17-2, der dette vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet. 2. Avgrensning etter type tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, detalj- eller områderegulering) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlige friområder. Offentlige anlegg kan også omfatte lekearealer, turstier, ledninger og andre tekniske installasjoner for vann og avløp, fjernvarme o.l. Det kan også være ikke-offentlige tiltak som i en arealplan er ment for allmennheten. Utbyggingsavtale kan videre inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet. 3. Boligsosiale tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene, jf. pbl Hovedprinsipper for kostnadsfordeling De enkelte utbyggingsområder skal selv bære alle kostnadene med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen og stå i forholdsmessig sammenheng med utbyggingens størrelse og i hvilken grad utbyggingen utløser behovet for tiltaket. All infrastruktur skal opparbeides etter den gjeldende kommunale standard. Kommunens gjeldende standarder kommer til uttrykk gjennom de til enhver tid gjeldende normer og retningslinjer.

20 Sak 52/15 INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN - IKAP 2 Melhus kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i Interkommunal Arealplan 2 (IKAP2) slik den er vedtatt av Trondheimsregionens Regionråd 13. februar Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i Interkommunal Arealplan 2 (IKAP2) slik den er vedtatt av Trondheimsregionens Regionråd 13. februar 2015.

21 Sak 53/15 Klage, Mosløkkja Klagen tas til følge. Kravet om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme ved utbygging frafaller. Det er ikke tilrettelagt i området for fjernvarmeanlegg. Da sannsynligheten for etablering av et slikt anlegg i nærmeste fremtid er minimal, blir kravet om til rettelegging for forsyning av vannbåren varme urimelig. Synnøve Sterten erklæres inhabil i saken, og fratrer møtet. Odd Mikael Skavern inntrer som vara. Alternativt forslag fra Sp, H, FrP, Gråbak v/ forslagsstiller ordfører Klagen tas delvis til følge. Pkt 1.5 Grunnvann- endres til det opprinnelige saksfremlegg «Det kan tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme ved utbygging» Alternativt forslag fra SV v/ Arnfinn Amundal Klagen tas ikke til følge. Votering: Formannskapets innstilling mot ordførers alternative forslag: Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Amundals forslag mot ordførers forslag. Amundals forslag fikk 17 stemmer mot ordførers forslag 20 stemmer. Ordførers forslag ble vedtatt. Klagen tas delvis til følge. Pkt 1.5 Grunnvann- endres til det opprinnelige saksfremlegg «Det kan tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme ved utbygging».

22 Sak 54/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR MELHUS Melhus kommune vedtar Trafikksikkerhetsplan , med følgende endring: Punkt 5.5 Arealbruk: Siste kulepunkt; - slik at gang- og sykkel veger fortrinnsvis blir planlagt og finansiert av utbyggere. Tilleggsforslag fra Sp, H, FrP, Gråbak v/ forslagsstiller ordfører Jorid O. Jagtøyen Kommunestyret ber rådmannen om å søke fra Miljøpakkens storbymidler om å etablere en forenklet G/S-vei på Fv 736 Åsvegen, mellom Kvammen og Rødde (pkt 8.1. uprioriterte G/S-veier) Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar Trafikksikkerhetsplan , med følgende endring: Punkt 5.5 Arealbruk: Siste kulepunkt; - slik at gang- og sykkel veger fortrinnsvis blir planlagt og finansiert av utbyggere. Kommunestyret ber rådmannen om å søke fra Miljøpakkens storbymidler om å etablere en forenklet G/S-vei på Fv 736 Åsvegen, mellom Kvammen og Rødde (pkt 8.1. uprioriterte G/S-veier)

23 Sak 55/15 SKOLEBRUKSPLAN FOR NEDRE MELHUS 1. Høyeggen skole utbedres i henhold til tilstandsanalysen i løpet av økonomi og handlingsperioden for Paviljongene beholdes som løsning for kapasitetsbehovet. Ny løsning utredes fra Det må utredes kostnaden på bygg av garderobeplass utvendig. Garderobene bør ha rømmingsvei ut av skolen, slik at de kan brukes etter skoletid (garderobe for gymsal). Gulvet i administrasjonen må isoleres. Utbedringen må skje i perioden Det tas sikte på bygging av en ny Gimse skole til ca elever og ny idrettshall. En ny skole søkes plassert innenfor eksisterende areal. Det utarbeides et skisseprosjekt for løsningen. Kostnadene for skisseprosjektet søkes i hovedsak dekt innenfor eksisterende midler satt av til utredning av skolebruk i nedre Melhus. Arbeidet gjøres ferdig innen Idrettshallen bør ha 2 spilleflater. Kommunestyret ber rådmannen utrede salg av Melhushallen til MVGS/Fylkeskommunen som en del av planen. 3. Utvidelse av Gimse ungdomsskole ses på lengre sikt. Ny løsning utredes fra Utvidelse av Brekkåsen ses i sammenheng med utlegging av boliger i dette området. 4. Kommunestyret ber rådmannen supplere utredningen slik at også kortbaneanlegg for svømming på 25 meter blir en del av beslutningsgrunnlaget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Høyeggen skole utbedres i henhold til tilstandsanalysen i løpet av økonomi og handlingsperioden for Paviljongene beholdes som løsning for kapasitetsbehovet. Ny løsning utredes fra Det må utredes kostnaden på bygg av garderobeplass utvendig. Garderobene bør ha rømmingsvei ut av skolen, slik at de kan brukes etter skoletid (garderobe for gymsal). Gulvet i administrasjonen må isoleres. Utbedringen må skje i perioden Det tas sikte på bygging av en ny Gimse skole til ca elever og ny idrettshall. En ny skole søkes plassert innenfor eksisterende areal. Det utarbeides et skisseprosjekt for løsningen. Kostnadene for skisseprosjektet søkes i hovedsak dekt innenfor eksisterende midler satt av til utredning av skolebruk i nedre Melhus.. Arbeidet gjøres ferdig innen Idrettshallen bør ha 2 spilleflater. Kommunestyret ber rådmannen utrede salg av Melhushallen til MVGS/Fylkeskommunen som en del av planen. 3. Utvidelse av Gimse ungdomsskole ses på lengre sikt. Ny løsning utredes fra Utvidelse av Brekkåsen ses i sammenheng med utlegging av boliger i dette området. 4. Kommunestyret ber rådmannen supplere utredningen slik at også kortbaneanlegg for svømming på 25 meter blir en del av beslutningsgrunnlaget.

24 Sak 56/15 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise 2015/ Melhus kommune viser til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren av og er innstilt på å bidra i å avhjelpe flyktningkrisen i Syria. Kommunen vil prøve å bosette inntil 52 flere flykninger i årene 2015 og 2016 enn det tidligere er fattet vedtak om. 2. Melhus kommune forutsetter at staten dekker alle ekstrakostnader kommunen har med å delta i denne nasjonale dugnaden. Alternativt forslag fra Frp v/ forslagsstiller Joralf Rindli: Melhus kommune mottar det antall flyktninger som allerede er vedtatt. Det er mest hensiktsmessig at Norge hjelper flyktningene der de er. Tilleggsforslag fra H v/ forslagsstiller Guro Angell Gimse Kommunestyret ber rådmannen søke å finne boliger også hos private utleiere. Votering: Innstilling mot alternativt forslag, hvor alternativt forslag fikk 7 mot 30 stemmer og falt. Tilleggsforslaget ble deretter enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommune viser til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren av og er innstilt på å bidra i å avhjelpe flyktningkrisen i Syria. Kommunen vil prøve å bosette inntil 52 flere flykninger i årene 2015 og 2016 enn det tidligere er fattet vedtak om. 2. Melhus kommune forutsetter at staten dekker alle ekstrakostnader kommunen har med å delta i denne nasjonale dugnaden. 3. Kommunestyret ber rådmannen søke å finne boliger også hos private utleiere.

25 Sak 57/15 FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 MELHUS KOMMUNE Melhus kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Kommunen vil: Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i friluftslivets År. Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i leik og læring. Satse på stien som aktivitetsanlegg. Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel og helsefremmer i kommunens folkehelsearbeid. Arrangere og bidra til Ordførerens tur; åpen tur med ordføreren som turleder. Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Kommunen vil: Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i friluftslivets År. Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i leik og læring. Satse på stien som aktivitetsanlegg. Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel og helsefremmer i kommunens folkehelsearbeid. Arrangere og bidra til Ordførerens tur; åpen tur med ordføreren som turleder. Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.

26 Sak 58/15 SØKNAD MIDLER TIL UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG- GIMSE IL Melhus kommune innvilger søknad på kommunal løpebane kr ,-. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Saken angående kommunal andel kunstgressbane oversendes til behandling i Økonomi- og handlingsplan Ruth Laila Berge er leder i idrettsrådet, er inhabil i saken, og fratrer møtet. Ingen vara. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune innvilger søknad på kommunal løpebane kr ,-. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Saken angående kommunal andel kunstgressbane oversendes til behandling i Økonomi- og handlingsplan 2016.

27 Sak 59/15 Søknad om ny skjenkebevilling Øysand Camping AS Melhus kommunestyre innvilger Øysand Camping AS v/ Jon Sivert Gran alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 2; drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Bevillingen gjelder for utøvelse på både innen- og utendørsareal i bedriftens lokaler på Øysand Camping, Melhus. Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode tom Erlend Antonsen, f godkjennes som styrer og Anja Berge Iversen f som styrers stedfortreder av skjenkestedet. Skjenking innvilges i følgende åpningstider: Gruppe 1: Innendørs: mandag - søndag kl Utendørs: mandag - søndag kl Gruppe 2: Innendørs: mandag - torsdag kl fredag - lørdag kl Utendørs: mandag - søndag kl Utendørsareal skal være klart avgrenset til terrassen i forbindelse med resepsjon. Vilkår: Nødvendige offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge. Tillatelsen trår i kraft når godkjenning fra politi foreligger. Alternativt forslag fra forslagsstiller Joralf Rindli Melhus kommune avslår søknaden fra Øysand Camping AS v/ Jon Sivert Gran om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke. Skjenking av alkohol er lite forenlig med familiecamping og bading, og jfr. pkt. 2,4 i kommunens retningslinjer for tildeling av salgs- og serveringsbevillinger. Votering Innstillingen mot alternativt forslag. Alternativt forslag fikk 3 stemmer og falt. Melhus kommunestyre innvilger Øysand Camping AS v/ Jon Sivert Gran alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 2; drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Bevillingen gjelder for utøvelse på både innen- og utendørsareal i bedriftens lokaler på Øysand Camping, Melhus. Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode tom Erlend Antonsen, f godkjennes som styrer og Anja Berge Iversen f som styrers stedfortreder av skjenkestedet.

28 Skjenking innvilges i følgende åpningstider: Gruppe 1: Innendørs: mandag - søndag kl Utendørs: mandag - søndag kl Gruppe 2: Innendørs: mandag - torsdag kl fredag - lørdag kl Utendørs: mandag - søndag kl Utendørsareal skal være klart avgrenset til terrassen i forbindelse med resepsjon. Vilkår: Nødvendige offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge.

29 Sak 60/15 Nei til søndagsåpne butikker Uttalelse fra Melhus Kommunestyre: Nei til søndagsåpne butikker- la søndagen være familiedag, ikke handledag. Melhus Kommunestyre ber Stortinget til å si nei til den foreslåtte lovendringen i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Å ha helligdagsfred er et gode for arbeidstakere og familier som vi ønsker å holde fast på. Søndagsåpne butikker vil påvirke vår samfunnsstruktur i stor grad. Vi mener det er uheldig å endre en samfunnsstruktur som et bredt flertall i befolkningen vil bevare. Søndagsåpne butikker er ikke ønsket verken av handelsstanden, de ansatte i butikkene eller av befolkningen. Vi ønsker ikke et 24/7 samfunn. Melhus Kommune sier derfor nei til søndagsåpne butikker. Om endringene i helligdagsloven likevel blir innført, vil vi benytte vår lokale beslutningsmyndighet og si nei til å utvide i forhold til dagens regulering med søndagsåpent i kommunen. Innstillingen ble vedtatt med 36 mot 1 stemme. Uttalelse fra Melhus Kommunestyre: Nei til søndagsåpne butikker- la søndagen være familiedag, ikke handledag. Melhus Kommunestyre ber Stortinget til å si nei til den foreslåtte lovendringen i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Å ha helligdagsfred er et gode for arbeidstakere og familier som vi ønsker å holde fast på. Søndagsåpne butikker vil påvirke vår samfunnsstruktur i stor grad. Vi mener det er uheldig å endre en samfunnsstruktur som et bredt flertall i befolkningen vil bevare. Søndagsåpne butikker er ikke ønsket verken av handelsstanden, de ansatte i butikkene eller av befolkningen. Vi ønsker ikke et 24/7 samfunn. Melhus Kommune sier derfor nei til søndagsåpne butikker. Om endringene i helligdagsloven likevel blir innført, vil vi benytte vår lokale beslutningsmyndighet og si nei til å utvide i forhold til dagens regulering med søndagsåpent i kommunen.

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer