Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22."

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Lars Borten Jostein Jarl Sunnset Ketil Reitan Gjøran Berg Onsøyen Ola Solberg Mona Lilleberg FO Magne Anders Ranum FO Ove Eggen FO Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Ragnar Vigdal FO John Lorvik Hågen Fremo Anders A. Bolland sen. FO Joralf Rindli Erling Gøran Mellingsæter Lisbeth Tiller Lillian Anette Thomassen Jan Arne Bremnes Anna Lina Mørreaunet Holm FO Aud Herbjørg Kvalvik FO Gunnar Krogstad FD (fra kl ) Jens Otto Havdal Bente Estenstad Berit Wold Fjelle Stein Restad Ingar Lomheim Stig Ler Einar Gimse Syrstad Grete Svegård Martin Engen Svein Hovin Oddvar Horg Synnøve Sterten Torodd Grytdal Varamedlem Ruth Laila Berge Anders A. Bolland sen. Varamedlem Terje Foss Mona Lilleberg Varamedlem Christian Ingebrigtsen Magne Anders Ranum Varamedlem Arnfinn Amundal Aud Herbjørg Kvalvik

2 Varamedlem Odd Mikael Skavern Gunnar Krogstad Varamedlem Tove Irene Børseth Ove Eggen Varamedlem Knut Eidsmo Ragnar Vigdal Varamedlem Lars Høiseth Anna Lina Mørreaunet Holm Andre på møtet Rådmann Katrine Lereggen, ass.rådmann Morten Bostad, ass. rådmann Gunn Inger Løvseth, mørereferent Mari Grongstad. Merknader Sakspapirer kom sent ut til kommunestyrerepresentantene. Det bes om at rådmannen ser på rutinene for utsending. Sak 53 og 55/15 ble behandlet etter sak 40/15. Deretter ble sakslista fulgt. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Guro Angell Gimse Oddvar Horg

3 Saksliste 38/15 15/3084 Åpent Delegerte saker tom /15 15/3084 Åpent Refererte journalposter tom /15 15/2908 Åpent Tertialrapport 1/ /15 14/2282 Åpent Forvaltningsrevisjon byggesak 43/15 15/3076 Åpent Forvaltningsrevisjonsrapport - utleieboliger 44/15 15/2659 Åpent Sak fra kontrollutvalget, Forvaltningsrevisjon Buen sykehjem 45/15 11/1601 Åpent Justering av fordelingsnøkkel for eierskap i Gauldal brann og redning IKS 46/15 14/1766 Åpent 92/56, 92/24 Detaljregulering - Losjevegen 3-2. gangs behandling og godkjenning 47/15 13/4539 Åpent 30/30, 30/1, 30/45 og 30/183 Detaljplan Gjømstunet 2.gangsbehandling 48/15 13/6445 Åpent Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30 NYBYGG 49/15 12/5658 Åpent 90/112 og 90/104 Detaljplan Soltrøa - Rye - 2.gangsbehandling 50/15 13/6855 Åpent Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 90/112 51/15 15/2711 Åpent FORUTSIGBARHETSVEDTAK - UTBYGGINGSAVTALE 52/15 14/5297 Åpent INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN - IKAP 2 53/15 13/2789 Åpent Klage, Mosløkkja 54/15 15/848 Åpent TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR MELHUS /15 15/1133 Åpent SKOLEBRUKSPLAN FOR NEDRE MELHUS

4 56/15 15/2493 Åpent Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise 2015/ /15 15/350 Åpent FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 MELHUS KOMMUNE 58/15 15/906 Åpent SØKNAD MIDLER TIL UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG- GIMSE IL 59/15 15/2548 Åpent Søknad om ny skjenkebevilling Øysand Camping AS 60/15 15/2989 Åpent Nei til søndagsåpne butikker 8/15 15/2876 Åpent Interpellasjon Kreftkoordinatorstilling i Melhus kommune 9/15 15/2015 Åpent Spørsmål til ordfører Envina - spesifisering av avgifter 10/15 15/3051 Spørsmål til ordfører Kloakkproblemer og lukt - Åsvegen /15 15/3051 Spørsmål til ordfører Overvannsproblematikk ved Eggensvingen 12/15 15/3093 Interpellasjon Barnefamilieidrett

5 Sak 38/15 Delegerte saker tom Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 39/15 Refererte journalposter tom Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning.

7 Sak 40/15 Tertialrapport 1/ Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2015 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 1. tertial 2015 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2015: 1. Nettorammen på rammeområde 2 reduseres med kr ,- 2. Nettorammen på rammeområde 9 økes med kr ,- 4. Kommunestyret vedtar følgende gebyr økning med virkning fra og med 1. juli 2015: Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet 10 % 5. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekter og nye prosjekter med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2015: 6. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av Litjsten 9 på kr ,- resterende av salgssummen kr ,- avsettes på ubundet kapitalfond, erverv av bolig til sosiale formål. 7. Det delegeres til rådmannen å justere driftsbudsjettet på rammeområdet 5 og 9 for virkningen av kjøp av ny brakkerigg ved Gimse skole. 8. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjekter i tråd med saksutredning. 9. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2015 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. Forslag fra Sigmund Gråbak: Punkt 4 utsettes til vurdering i Økonomi- og handlingsplan Votering pkt 1-3: Innstilling enstemmig vedtatt Votering pkt 4: innstilling mot Gråbak: 30 mot 7 stemmer, Innstilling vedtatt.

8 Votering pkt 5-9: Innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2015 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 1. tertial 2015 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2015: 1. Nettorammen på rammeområde 2 reduseres med kr ,- 2. Nettorammen på rammeområde 9 økes med kr ,- 4. Kommunestyret vedtar følgende gebyr økning med virkning fra og med 1. juli 2015: Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet 10 % Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet 10 % 5. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekter og nye prosjekter med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2015: 6. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av Litjsten 9 på kr ,- resterende av salgssummen kr ,- avsettes på ubundet kapitalfond, erverv av bolig til sosiale formål. 7. Det delegeres til rådmannen å justere driftsbudsjettet på rammeområdet 5 og 9 for virkningen av kjøp av ny brakkerigg ved Gimse skole. 8. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjekter i tråd med saksutredning. 9. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2015 i tråd med vedlegg 3 til denne sak.

9 Sak 42/15 Forvaltningsrevisjon byggesak 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen

10 Sak 43/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - utleieboliger 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen

11 Sak 44/15 Sak fra kontrollutvalget, Forvaltningsrevisjon Buen sykehjem Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på Buen sykehjem i Melhus kommune. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på Buen sykehjem i Melhus kommune.

12 Sak 45/15 Justering av fordelingsnøkkel for eierskap i Gauldal brann og redning IKS Melhus kommunestyre vedtar ny fordelingsnøkkel for eierskapet i Gauldal Brann og Redning IKS. Eierbrøken endres slik at deltakerne fra 1. januar 2016 bidrar med en eierandel i henhold til folketallet i kommunene, men med en justeringsfaktor som tar hensyn til forhold som slår skjevt ut i forhold til folketallsfordelingen. Midtre Gauldal kommune skal eie 30 % av selskapet og Melhus kommune 70 %, med virkning fra 1. januar Eierbrøken skal revideres hvert fjerde år, med neste vurdering i 2019 med virkning fra 1. januar Stig Ler melder seg inhabil, da han sitter i styret i GBR IKS. Ingen vara. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre vedtar ny fordelingsnøkkel for eierskapet i Gauldal Brann og Redning IKS. Eierbrøken endres slik at deltakerne fra 1. januar 2016 bidrar med en eierandel i henhold til folketallet i kommunene, men med en justeringsfaktor som tar hensyn til forhold som slår skjevt ut i forhold til folketallsfordelingen. Midtre Gauldal kommune skal eie 30 % av selskapet og Melhus kommune 70 %, med virkning fra 1. januar Eierbrøken skal revideres hvert fjerde år, med neste vurdering i 2019 med virkning fra 1. januar 2020.

13 Sak 46/15 92/56, 92/24 Detaljregulering - Losjevegen 3-2. gangs behandling og godkjenning Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Reguleringsplan for Losjevegen 3»med planid slik den fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser datert xx.xx.15 og plankart datert Alternativt forslag fra Ap, SV og KrF v/ Jens Otto Havdal Områdets strøkkarakter skal ivaretas, maksimum byggehøyde skal ligge på kote 26. Saken sendes tilbake til regulant for tilpasning av reguleringsplan. Votering: Alternativt forslag mot innstillingen, hvor innstillingen fikk 19 mot 18 stemmer, og ble vedtatt. Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Reguleringsplan for Losjevegen 3»med planid slik den fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser datert xx.xx.15 og plankart datert

14 Sak 47/15 30/30, 30/1, 30/45 og 30/183 Detaljplan Gjømstunet 2.gangsbehandling Melhus kommune vedtar endring av detaljplan for Gjømstunet, som vedlagt i vedlegg 1, 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget endrer boligtype i øvre del av planområde til rekkehus, og reduseres med dette antall boenheter samlet. Melhus kommune vurderer at endringen av planen allikevel gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar endring av detaljplan for Gjømstunet, som vedlagt i vedlegg 1, 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget endrer boligtype i øvre del av planområde til rekkehus, og reduseres med dette antall boenheter samlet. Melhus kommune vurderer at endringen av planen allikevel gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven 12-10

15 Sak 48/15 Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30 NYBYGG I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 11 rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30, Gjømstunet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 11 rekkehus på eiendommen gnr/bnr 30/30, Gjømstunet.

16 Sak 49/15 90/112 og 90/104 Detaljplan Soltrøa - Rye - 2.gangsbehandling Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven 12-10

17 Sak 50/15 Saksframlegg - Søknad om rammetillatelse for rekkehus på eiendommen gnr/bnr 90/112 I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 8boliger i rekke på eiendommen gnr/bnr 90/112, Soltrøa. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I medhold av Pbl 20-1, godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 8boliger i rekke på eiendommen gnr/bnr 90/112, Soltrøa.

18 Sak 51/15 FORUTSIGBARHETSVEDTAK - UTBYGGINGSAVTALE Melhus kommunestyre vedtar følgende forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Melhus kommune jf. pbl Geografisk avgrensning Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere forutsetninger for avtaleinngåelse ellers er til stede. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak (områdemodeller) i henhold til pbl. 17-2, der dette vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet. 2. Avgrensning etter type tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, detalj- eller områderegulering) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlige friområder. Offentlige anlegg kan også omfatte lekearealer, turstier, ledninger og andre tekniske installasjoner for vann og avløp, fjernvarme o.l. Det kan også være ikke-offentlige tiltak som i en arealplan er ment for allmennheten. Utbyggingsavtale kan videre inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet. 3. Boligsosiale tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene, jf. pbl Hovedprinsipper for kostnadsfordeling De enkelte utbyggingsområder skal selv bære alle kostnadene med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen og stå i forholdsmessig sammenheng med utbyggingens størrelse og i hvilken grad utbyggingen utløser behovet for tiltaket. All infrastruktur skal opparbeides etter den gjeldende kommunale standard. Kommunens gjeldende standarder kommer til uttrykk gjennom de til enhver tid gjeldende normer og retningslinjer.

19 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre vedtar følgende forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Melhus kommune jf. pbl Geografisk avgrensning Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere forutsetninger for avtaleinngåelse ellers er til stede. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak (områdemodeller) i henhold til pbl. 17-2, der dette vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet. 2. Avgrensning etter type tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, detalj- eller områderegulering) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlige friområder. Offentlige anlegg kan også omfatte lekearealer, turstier, ledninger og andre tekniske installasjoner for vann og avløp, fjernvarme o.l. Det kan også være ikke-offentlige tiltak som i en arealplan er ment for allmennheten. Utbyggingsavtale kan videre inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet. 3. Boligsosiale tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene, jf. pbl Hovedprinsipper for kostnadsfordeling De enkelte utbyggingsområder skal selv bære alle kostnadene med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen og stå i forholdsmessig sammenheng med utbyggingens størrelse og i hvilken grad utbyggingen utløser behovet for tiltaket. All infrastruktur skal opparbeides etter den gjeldende kommunale standard. Kommunens gjeldende standarder kommer til uttrykk gjennom de til enhver tid gjeldende normer og retningslinjer.

20 Sak 52/15 INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN - IKAP 2 Melhus kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i Interkommunal Arealplan 2 (IKAP2) slik den er vedtatt av Trondheimsregionens Regionråd 13. februar Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i Interkommunal Arealplan 2 (IKAP2) slik den er vedtatt av Trondheimsregionens Regionråd 13. februar 2015.

21 Sak 53/15 Klage, Mosløkkja Klagen tas til følge. Kravet om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme ved utbygging frafaller. Det er ikke tilrettelagt i området for fjernvarmeanlegg. Da sannsynligheten for etablering av et slikt anlegg i nærmeste fremtid er minimal, blir kravet om til rettelegging for forsyning av vannbåren varme urimelig. Synnøve Sterten erklæres inhabil i saken, og fratrer møtet. Odd Mikael Skavern inntrer som vara. Alternativt forslag fra Sp, H, FrP, Gråbak v/ forslagsstiller ordfører Klagen tas delvis til følge. Pkt 1.5 Grunnvann- endres til det opprinnelige saksfremlegg «Det kan tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme ved utbygging» Alternativt forslag fra SV v/ Arnfinn Amundal Klagen tas ikke til følge. Votering: Formannskapets innstilling mot ordførers alternative forslag: Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Amundals forslag mot ordførers forslag. Amundals forslag fikk 17 stemmer mot ordførers forslag 20 stemmer. Ordførers forslag ble vedtatt. Klagen tas delvis til følge. Pkt 1.5 Grunnvann- endres til det opprinnelige saksfremlegg «Det kan tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme ved utbygging».

22 Sak 54/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR MELHUS Melhus kommune vedtar Trafikksikkerhetsplan , med følgende endring: Punkt 5.5 Arealbruk: Siste kulepunkt; - slik at gang- og sykkel veger fortrinnsvis blir planlagt og finansiert av utbyggere. Tilleggsforslag fra Sp, H, FrP, Gråbak v/ forslagsstiller ordfører Jorid O. Jagtøyen Kommunestyret ber rådmannen om å søke fra Miljøpakkens storbymidler om å etablere en forenklet G/S-vei på Fv 736 Åsvegen, mellom Kvammen og Rødde (pkt 8.1. uprioriterte G/S-veier) Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar Trafikksikkerhetsplan , med følgende endring: Punkt 5.5 Arealbruk: Siste kulepunkt; - slik at gang- og sykkel veger fortrinnsvis blir planlagt og finansiert av utbyggere. Kommunestyret ber rådmannen om å søke fra Miljøpakkens storbymidler om å etablere en forenklet G/S-vei på Fv 736 Åsvegen, mellom Kvammen og Rødde (pkt 8.1. uprioriterte G/S-veier)

23 Sak 55/15 SKOLEBRUKSPLAN FOR NEDRE MELHUS 1. Høyeggen skole utbedres i henhold til tilstandsanalysen i løpet av økonomi og handlingsperioden for Paviljongene beholdes som løsning for kapasitetsbehovet. Ny løsning utredes fra Det må utredes kostnaden på bygg av garderobeplass utvendig. Garderobene bør ha rømmingsvei ut av skolen, slik at de kan brukes etter skoletid (garderobe for gymsal). Gulvet i administrasjonen må isoleres. Utbedringen må skje i perioden Det tas sikte på bygging av en ny Gimse skole til ca elever og ny idrettshall. En ny skole søkes plassert innenfor eksisterende areal. Det utarbeides et skisseprosjekt for løsningen. Kostnadene for skisseprosjektet søkes i hovedsak dekt innenfor eksisterende midler satt av til utredning av skolebruk i nedre Melhus. Arbeidet gjøres ferdig innen Idrettshallen bør ha 2 spilleflater. Kommunestyret ber rådmannen utrede salg av Melhushallen til MVGS/Fylkeskommunen som en del av planen. 3. Utvidelse av Gimse ungdomsskole ses på lengre sikt. Ny løsning utredes fra Utvidelse av Brekkåsen ses i sammenheng med utlegging av boliger i dette området. 4. Kommunestyret ber rådmannen supplere utredningen slik at også kortbaneanlegg for svømming på 25 meter blir en del av beslutningsgrunnlaget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Høyeggen skole utbedres i henhold til tilstandsanalysen i løpet av økonomi og handlingsperioden for Paviljongene beholdes som løsning for kapasitetsbehovet. Ny løsning utredes fra Det må utredes kostnaden på bygg av garderobeplass utvendig. Garderobene bør ha rømmingsvei ut av skolen, slik at de kan brukes etter skoletid (garderobe for gymsal). Gulvet i administrasjonen må isoleres. Utbedringen må skje i perioden Det tas sikte på bygging av en ny Gimse skole til ca elever og ny idrettshall. En ny skole søkes plassert innenfor eksisterende areal. Det utarbeides et skisseprosjekt for løsningen. Kostnadene for skisseprosjektet søkes i hovedsak dekt innenfor eksisterende midler satt av til utredning av skolebruk i nedre Melhus.. Arbeidet gjøres ferdig innen Idrettshallen bør ha 2 spilleflater. Kommunestyret ber rådmannen utrede salg av Melhushallen til MVGS/Fylkeskommunen som en del av planen. 3. Utvidelse av Gimse ungdomsskole ses på lengre sikt. Ny løsning utredes fra Utvidelse av Brekkåsen ses i sammenheng med utlegging av boliger i dette området. 4. Kommunestyret ber rådmannen supplere utredningen slik at også kortbaneanlegg for svømming på 25 meter blir en del av beslutningsgrunnlaget.

24 Sak 56/15 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise 2015/ Melhus kommune viser til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren av og er innstilt på å bidra i å avhjelpe flyktningkrisen i Syria. Kommunen vil prøve å bosette inntil 52 flere flykninger i årene 2015 og 2016 enn det tidligere er fattet vedtak om. 2. Melhus kommune forutsetter at staten dekker alle ekstrakostnader kommunen har med å delta i denne nasjonale dugnaden. Alternativt forslag fra Frp v/ forslagsstiller Joralf Rindli: Melhus kommune mottar det antall flyktninger som allerede er vedtatt. Det er mest hensiktsmessig at Norge hjelper flyktningene der de er. Tilleggsforslag fra H v/ forslagsstiller Guro Angell Gimse Kommunestyret ber rådmannen søke å finne boliger også hos private utleiere. Votering: Innstilling mot alternativt forslag, hvor alternativt forslag fikk 7 mot 30 stemmer og falt. Tilleggsforslaget ble deretter enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommune viser til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren av og er innstilt på å bidra i å avhjelpe flyktningkrisen i Syria. Kommunen vil prøve å bosette inntil 52 flere flykninger i årene 2015 og 2016 enn det tidligere er fattet vedtak om. 2. Melhus kommune forutsetter at staten dekker alle ekstrakostnader kommunen har med å delta i denne nasjonale dugnaden. 3. Kommunestyret ber rådmannen søke å finne boliger også hos private utleiere.

25 Sak 57/15 FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 MELHUS KOMMUNE Melhus kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Kommunen vil: Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i friluftslivets År. Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i leik og læring. Satse på stien som aktivitetsanlegg. Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel og helsefremmer i kommunens folkehelsearbeid. Arrangere og bidra til Ordførerens tur; åpen tur med ordføreren som turleder. Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Kommunen vil: Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i friluftslivets År. Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i leik og læring. Satse på stien som aktivitetsanlegg. Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel og helsefremmer i kommunens folkehelsearbeid. Arrangere og bidra til Ordførerens tur; åpen tur med ordføreren som turleder. Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.

26 Sak 58/15 SØKNAD MIDLER TIL UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG- GIMSE IL Melhus kommune innvilger søknad på kommunal løpebane kr ,-. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Saken angående kommunal andel kunstgressbane oversendes til behandling i Økonomi- og handlingsplan Ruth Laila Berge er leder i idrettsrådet, er inhabil i saken, og fratrer møtet. Ingen vara. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune innvilger søknad på kommunal løpebane kr ,-. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Saken angående kommunal andel kunstgressbane oversendes til behandling i Økonomi- og handlingsplan 2016.

27 Sak 59/15 Søknad om ny skjenkebevilling Øysand Camping AS Melhus kommunestyre innvilger Øysand Camping AS v/ Jon Sivert Gran alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 2; drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Bevillingen gjelder for utøvelse på både innen- og utendørsareal i bedriftens lokaler på Øysand Camping, Melhus. Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode tom Erlend Antonsen, f godkjennes som styrer og Anja Berge Iversen f som styrers stedfortreder av skjenkestedet. Skjenking innvilges i følgende åpningstider: Gruppe 1: Innendørs: mandag - søndag kl Utendørs: mandag - søndag kl Gruppe 2: Innendørs: mandag - torsdag kl fredag - lørdag kl Utendørs: mandag - søndag kl Utendørsareal skal være klart avgrenset til terrassen i forbindelse med resepsjon. Vilkår: Nødvendige offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge. Tillatelsen trår i kraft når godkjenning fra politi foreligger. Alternativt forslag fra forslagsstiller Joralf Rindli Melhus kommune avslår søknaden fra Øysand Camping AS v/ Jon Sivert Gran om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke. Skjenking av alkohol er lite forenlig med familiecamping og bading, og jfr. pkt. 2,4 i kommunens retningslinjer for tildeling av salgs- og serveringsbevillinger. Votering Innstillingen mot alternativt forslag. Alternativt forslag fikk 3 stemmer og falt. Melhus kommunestyre innvilger Øysand Camping AS v/ Jon Sivert Gran alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 2; drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Bevillingen gjelder for utøvelse på både innen- og utendørsareal i bedriftens lokaler på Øysand Camping, Melhus. Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode tom Erlend Antonsen, f godkjennes som styrer og Anja Berge Iversen f som styrers stedfortreder av skjenkestedet.

28 Skjenking innvilges i følgende åpningstider: Gruppe 1: Innendørs: mandag - søndag kl Utendørs: mandag - søndag kl Gruppe 2: Innendørs: mandag - torsdag kl fredag - lørdag kl Utendørs: mandag - søndag kl Utendørsareal skal være klart avgrenset til terrassen i forbindelse med resepsjon. Vilkår: Nødvendige offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge.

29 Sak 60/15 Nei til søndagsåpne butikker Uttalelse fra Melhus Kommunestyre: Nei til søndagsåpne butikker- la søndagen være familiedag, ikke handledag. Melhus Kommunestyre ber Stortinget til å si nei til den foreslåtte lovendringen i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Å ha helligdagsfred er et gode for arbeidstakere og familier som vi ønsker å holde fast på. Søndagsåpne butikker vil påvirke vår samfunnsstruktur i stor grad. Vi mener det er uheldig å endre en samfunnsstruktur som et bredt flertall i befolkningen vil bevare. Søndagsåpne butikker er ikke ønsket verken av handelsstanden, de ansatte i butikkene eller av befolkningen. Vi ønsker ikke et 24/7 samfunn. Melhus Kommune sier derfor nei til søndagsåpne butikker. Om endringene i helligdagsloven likevel blir innført, vil vi benytte vår lokale beslutningsmyndighet og si nei til å utvide i forhold til dagens regulering med søndagsåpent i kommunen. Innstillingen ble vedtatt med 36 mot 1 stemme. Uttalelse fra Melhus Kommunestyre: Nei til søndagsåpne butikker- la søndagen være familiedag, ikke handledag. Melhus Kommunestyre ber Stortinget til å si nei til den foreslåtte lovendringen i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Å ha helligdagsfred er et gode for arbeidstakere og familier som vi ønsker å holde fast på. Søndagsåpne butikker vil påvirke vår samfunnsstruktur i stor grad. Vi mener det er uheldig å endre en samfunnsstruktur som et bredt flertall i befolkningen vil bevare. Søndagsåpne butikker er ikke ønsket verken av handelsstanden, de ansatte i butikkene eller av befolkningen. Vi ønsker ikke et 24/7 samfunn. Melhus Kommune sier derfor nei til søndagsåpne butikker. Om endringene i helligdagsloven likevel blir innført, vil vi benytte vår lokale beslutningsmyndighet og si nei til å utvide i forhold til dagens regulering med søndagsåpent i kommunen.

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Møteprotokoll Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-18.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen.

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen. Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2015 Behandlede saker: PS 88-104 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Andre på møtet Ass.rådmann Gunn Inger Løvseth, møtesekretær Mari Grongstad, aktuelle saksbehandlere.

Andre på møtet Ass.rådmann Gunn Inger Løvseth, møtesekretær Mari Grongstad, aktuelle saksbehandlere. Møteprotokoll Komite for liv og lære 27.05.2015 Behandlede saker: PS 21-32/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: Fra: kl Til: 21.00

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: Fra: kl Til: 21.00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: PS 69-73/12 og 75-81/12 Møtedato: 11.09.2012 Fra: kl. 16.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn:

Detaljer

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Møteprotokoll Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse Møteprotokoll Formannskapet 27.10.2015 Behandlede saker: PS 155-159/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: PS 1/12-10/12 Møtedato: 10.01.2012 Fra: kl. 10.00 Til: 13:45 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 25.06.2015 Behandlede saker: PS 43-51/15 Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro

Detaljer

Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15

Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15 Møteprotokoll Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Varamedlem John Lorvik Guro Løfaldli Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter - - Stig Ler

Varamedlem John Lorvik Guro Løfaldli Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter - - Stig Ler Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 12.03.2015 Behandlede saker: PS 14-19/15, FO 1/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15

Møteprotokoll. Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15 Møteprotokoll Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Gunnar Krogstad Medlem Stine Estenstad

Detaljer

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11. Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30

Møteprotokoll. Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30 Møteprotokoll Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Formannskapet Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16. Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen

Formannskapet Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16. Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Møteprotokoll Formannskapet 02.02.2016 Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-12.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente

Detaljer

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Møteprotokoll Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30. Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 03.09.2015 Behandlede saker: PS 52-56/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Guro Løfaldli Nestleder

Detaljer

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Møteprotokoll Komite for helse og omsorg 30.11.2016 Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Melhus rådhus, møterom Einar Tamberskjelve 2. etg. kl. 09:00 13:45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Anna Lina

Detaljer

05.02.2015 Behandlede saker: 1-12/15

05.02.2015 Behandlede saker: 1-12/15 Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 05.02.2015 Behandlede saker: 1-12/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. kl. 09.00-12.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal FO Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Varamedlem Ola Solberg på sak 179/15

Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Varamedlem Ola Solberg på sak 179/15 Møteprotokoll Formannskapet 01.12.2015 Behandlede saker: PS 73-79/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Gunnar Krogstad Medlem Stine Estenstad

Detaljer

Varamedlem Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Varamedlem Ola Solberg Mona Lilleberg Varamedlem - - Bente Estenstad

Varamedlem Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Varamedlem Ola Solberg Mona Lilleberg Varamedlem - - Bente Estenstad Møteprotokoll Formannskapet 22.09.2015 Behandlede saker: PS 134-147/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-12.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Formannskapet Behandlede saker: PS 13-26/15

Formannskapet Behandlede saker: PS 13-26/15 Møteprotokoll Formannskapet 27.01.2015 Behandlede saker: PS 13-26/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 1/17 4/17

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 1/17 4/17 Møteprotokoll Komite for helse og omsorg 08.02.2017 Behandlede saker: PS 1/17 4/17 Melhus rådhus, kommunestyresalen, Inngang B kl. 09:00 13:30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Anna Lina Mørreaunet

Detaljer

Møteprotokoll. PS 73 90/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Kommunestyret Behandlede saker:

Møteprotokoll. PS 73 90/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Kommunestyret Behandlede saker: Møteprotokoll Kommunestyret 20.10.2015 Behandlede saker: PS 73 90/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00 20.15 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Bente Estenstad Medlem Berit Wold Fjelle

Detaljer

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Møteprotokoll Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 24.03.2015 Behandlede saker: PS 15-22/15, FO 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.00

Møteprotokoll. Kommunestyret 24.03.2015 Behandlede saker: PS 15-22/15, FO 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.00 Møteprotokoll Kommunestyret 24.03.2015 Behandlede saker: PS 15-22/15, FO 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Behandlede saker: 20-31/15

Behandlede saker: 20-31/15 Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 23.04.2015 Behandlede saker: 20-31/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. kl. 09.00-13.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Formannskapet 17.03.2015 Behandlede saker: PS 41-55/15

Formannskapet 17.03.2015 Behandlede saker: PS 41-55/15 Møteprotokoll Formannskapet 17.03.2015 Behandlede saker: PS 41-55/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-13.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth Møteprotokoll Komite for liv og lære 04.02.2015 Behandlede saker: 1-6/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar Gimse

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Møteprotokoll Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen FO Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15. Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45

Møteprotokoll. Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15. Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45 Møteprotokoll Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen.

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen. Møteprotokoll Formannskapet 19.05.2015 Behandlede saker: PS 77-87/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik

Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik Birkelund Hva er en utbyggingsavtale Kortversjon: Kommunen

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2015 Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 35/14 26.05.2014 Kommunestyret 48/14 23.06.2014 Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Normann Merket

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Saksframlegg IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER - FORUTSIGBARHETSVEDTAK JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 64 A

Saksframlegg IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER - FORUTSIGBARHETSVEDTAK JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 64 A Saksframlegg IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER - FORUTSIGBARHETSVEDTAK JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 64 A Arkivsaksnr.: 06/11617 Forslag til innstilling: I medhold av pbl. 64 a fatter bystyret

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2015 Tid: 16:00 17:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 24.09.2014 kl. 18:30 20:05 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride, 3.etg. Ola Huke, leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapet, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 23.01.2014 kl. 18:00 kl. 21.40 Sted: Lille sal, kulturhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ola Nordal (A) Kristin Ohnstad (A) Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08: Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.05.2016 Tid: 08:30 13.10 Faste medlemmer: Trine Haug Leder SP Johan Petter Skogseth Nestleder SP Berit

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger v.g. skole Dato: 09.11.2005 Tid: 11:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg Medlem FRP. Andreas Jenssen Hjelmstad H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg Medlem FRP. Andreas Jenssen Hjelmstad H Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 06.05.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Andre på møtet Aktuelle saksbehandlere: Monica Bjørnbeth, Line Solbakken, Jan Erik Landrø, Aud Gjersvold, Eivind Bjerksetmyr.

Andre på møtet Aktuelle saksbehandlere: Monica Bjørnbeth, Line Solbakken, Jan Erik Landrø, Aud Gjersvold, Eivind Bjerksetmyr. Møteprotokoll Komite for liv og lære 02.09.2015 Behandlede saker: PS 33-41/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-12.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.08.2016 Tid: 08:30 11:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Nestleder SP Berit Skaslien Medlem

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 08.04.2015 kl. 18:30 20:00 Sted: NAV-Ås, Moerveien 2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 25.08.2015 Tid: 09.00-13.30 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.10.2009 Tid: 09:00 12:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Savalen Fjellhotell Møtedato: 18.02.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.08.2010 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian Lundereng, Geir Waage, Sissel

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer