Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008"

Transkript

1 Årsmelding for Ålgård Bedehus

2 Årsmelding Lederforum Ålgård bedehus 2008 Hensikten med årsmeldingen er å gi Årsmøtet en kort oppsummering av året som har gått. Med i Lederforum: Leder: Endre O. Haus NMS: Erik Tangedal Normisjon: Karl Edvard Aksnes NLM: Alf Gerhard Dirdal Aktivitetsstyret: Hans Høie Møterett har: Driftsstyret: Arnvid Nordstrand Kasserer: Brynjulf Byrkjedal Giverforum: Thor Stokkeland Ungdommen: Erlend Pettersen Lederforum har møte første torsdag i måneden (ikke om sommeren). De ulike arbeidslag og grupper har laget sine egne årsmeldinger. Som ny leder av Lederforum, så har det vært mye nytt å sette seg inn i. Arbeidet på Bedehuset er organisert i svært mange grupper og lag, med mange dyktige frivillige og ansatte som gjør en stor innsats. Hovedinntrykket er derfor at det skjer mye positivt på Bedehuset, men at det og er ufordringer. Det er veldig bra at det jobbes langsiktig med utvikle arbeidet og medarbeidere/ledere. Økonomi På sist årsmøte ble det påpekt at givertjenesten ikke dekket faste lønnskostnader. Lederforum opprettet derfor Giverforum der Thor Stokkeland er leder. Hovedformålet er å øke gaveinntektene, holde en oversikt og inspirere, nåværende og mulige framtidige givere. Arbeidet er kommet godt i gang, og den faste givertjenesten er nå på i måneden. Målet er Vi trenger for å dekke månedlig lønn til ansatte. Det har derfor vært nødvendig å låne fra sparekonto for å dekke lønnskostnader, - målet er å tilbakeføre dette. Julemessa gir et viktig økonomisk bidrag, og for 2009 vil 50% av overskuddet gå til Bedehuset, - mot 40% nå. Utleie gir og gode inntekter. Bedehuset trenger imidlertid mye midler til vedlikehold, m.a. er svært mange av vinduene punktert og må byttes. Barnearbeid Dette arbeidet er viktig for unge barnefamilier. Arbeidet er omfattende og drives helt på frivillig basis. Det legges opp til en oppussing av det gule rommet for å gjøre det mer hensiktsmessig. Dersom givertjenesten tillater økning i lønnsmidler, så ønsker Lederforum å prioritere barnearbeidet. Ungdomsarbeid 2

3 Det har vært en omlegging her i høst ut fra ønsker fra ungdommen selv og innspill fra voksne. Det er opprettet en Tjenestegruppe ungdom med Toralf Hetland som leder. Hovedfokus blir å støtte ungdomsarbeidet gjennom å gi det mer innhold og bedre struktur. Vi ser allerede gode resultater av arbeidet. Voksenarbeid Dette arbeidet er og omfattende, men er gjennomført stort sett som tidligere år. Det er kondludert med at Kvelder for fellesskap utgår pga. lite oppmøte og at Storsamlingene har overtatt den samme funksjonen. Eldrearbeid I tillegg til de vanlige arrangementene, så har denne gruppa tilbudet Vi over 60. Denne gruppa har jevnlig møter. Familiearbeid En viktig del av dette arbeidet er selvsagt barnearbeidet. Storsamlingene gir både foreldre og barn/ungdom et samtidig tilbud. Det er flere unge familier som er kommet med i familiearbeidet. Dette er viktig, da det er disse som kjenner behovene best. Tjenestegruppene: Tjenestegruppene er en viktig del av arbeidet på Bedehuset. Alle er ikke like synlige, men alle er viktige og nødvendige. Gruppene har inspirasjonssamlinger og dekker viktige funksjoner i forsamlingen. Drift av Bedehuset Bedehuset er nå over 20 år gammelt, og behovet for vedlikehold er økende. Det gjøres et veldig godt arbeid med begrensede midler for å vedlikeholde huset. Det mest konkrete nå, er at det trengs et større løft for å skifte ut ødelagte vinduer. Ansatte Det er for tiden 3 ansatte ved Bedehuset (formelt sett innleide). Disse har sitt arbeid innen ungdoms- og voksenarbeid. Disse gjør en veldig god innsats, og er en forutsetning for at arbeidet skal lykkes. Spesielt takknemlige er vi for den innsatsen som Hans Høie legger ned innenfor flere områder. En hjertelig takk til alle som er med og bringer evangeliet videre gjennom arbeidet på Bedehuset Endre O. Haus For Lederforum 3

4 Årsrapport frå driftstyret Driftstyret for Ålgård Bedehus har i 2008 hatt 7 styremøter og har behandla 44 saker. Driftstyret har gjennomført 2 dugnadsdagar internt samt 1 ryddedugnad for Schenker (tidl. Linjegods), bygd om vaskerommet i 1. etg. til HC-toalett og innhenta kostnadskalkyle for utskifting av vinduer. Vidare har enkelte deltatt på diverse møter med Lederforum ang. finanskomite og ansatte. Driftstyret var også ansvarleg for kafédrift under Vannfestivalen. Årsmøtet. Årsmøtet vart utsatt til Framlagt regnskap for 2007 og forslag til budsjett for 2008 blei godkjent. Arnvid Nordstrand blei gjenvalgt til leiar av driftsstyret. Investeringar. Ny oppvaskemaskin til kjøkkenet i 1. etg, nytt HC-toalett. Utfordringar. Å skaffa nok inntekter i forhold til utgiftene når vi ikkje lenger har faste leigeinntekter. Å skaffe nok faste givere for å dekke opp løna til dei ansatte på Bedehuset og halde dugnadslistene oppdaterte. Vedlikehald/drift. På årets dugnad og elles gjennom året har det blitt utført: luking og trimming av bed fullvask av begge kjøkken maling av korridorer i kjellaren og hovudetasje ombygging av vaskerom til HC-toalett maling av utvendig fasade Utleige. Vi har ikkje hatt noko fast utleige i Leiga av huset har likevel vore god, både av kommunen og private. Økonomi. Ålgård Vannfestival: Totalt netto: ca kr (BDhus-kafe, utleige av lokale og vakter). Julemessa: netto ca kr Når det gjeld økonomioversikt elles viser vi til eigen rekneskapsrapport. Styret. Leiar: Nestleiar: Kasserar: Sekretær: Arnvid Nordstrand Jorulf Lillemo NMS (varam: Torbjørn Fjermestad) Brynjulf Byrkjedal NLM (varam: Øyvind Hoelgaard) Tormod Bjørsvik Normisjon (varam: Magnar Espedal) Styremedlem: Per Sverre Reiersen på fritt grunnlag (varam:) Ålgård Tormod Bjørsvik (sekr) 4

5 Årsmelding Giverforum 2008 pr. mars 2009 Oppstart - struktur: Giverforum ble opprettet juni 2008 med deltakelse av: Endre Ommund Haus på vegne av Lederforum og Arnvid Norstrand på vegne av Driftsstyret. Giverforum består av 3 faste representanter: Alf-Kristian Aadland, Kjell Fjellheim og Thor Stokkeland som er leder. Det ble besluttet at leder av Giverforum skulle få innkalling og delta på møtene i Lederforum. System - drift: Bestilling av nytt system for avtale-girering og giveradministrasjon ble inngått i juni (Solidus). Etter innføringen i oktober er det lettere å følge opp giverene og avtalene vi får. Systemet trekker etter de avtalene som er inngått og godkjent av BBS og bank. Systemet generer KID for hver avtalegiro-avtale som legges inn. Penger som blir innbetalt utenom avtalegiroavtalen men identifisert med KID blir også fanget opp av systemet. Pengene kommer direkte på konto Bedhuset disponerer via sin kasserer. Penger gitt direkte på konto utenom avtalegiro-ordningen og uten KID, fanges ikke opp av systemet vårt. Da er Giverforum avhengig av å få info fra enten giveren eller fra kasserer (er ikke hensiktsmessig). Innberetting Skattefradrag: Giverforum forsøkte lenge å få godkjent Ålgård Bedehus som selvstendig gavemottaker, der Bedehuset innberettet direkte til Skattemyndighetene. Denne søknaden ført ikke frem. Bedehuset valgte å benytte ny ordning hvor Normisjon aksepterer å innberette giverbeløpene gjennom sentralenheten i Normisjon. Normisjon står da som godkjent gavemottaker når gaven blir innberettet på den enkelte giveren. Ålgård Bedehus kommer opp som det prosjektet pengene har gått til. Pengene går til det Lederforum (de tre eierorganisasjonene) bestemmer, selv om Normisjon innberetter gavebeløpet. Giverforum har tatt initiativ overfor Normisjon for å benytte ordningen som i praksis medfører gaveinnberetning for de beløp som blir gitt. Resultat evaluering av arbeidet: Givere faller fra og nye kommer til. Da Giverforum ble startet hadde vi 37 faste givere. Ved utgangen av 2008 er antall enkeltgivere steget til 46 stk, fordelt på 43 husstander. Ved utgangen av 2008 er totalt avtalte månedlige giverbeløp kr Vår målsetting er at totale månedlige giverbeløp skal bli kr Vi er på vei, men vi har et stykke igjen før målet nås. Totalt for 2008 er det innberettet kr ,- for totalt 48 enkeltgivere. Slik er opp mot kr ,- ytt tilbake til giverene ved en potensiell skattereduksjon. Vi håper dette skaper ønske om å bli med og gi for de som allerede er med, samt at nye ønsker å bli med og gi fast. Veien videre prognose/vurdering: Et viktig arbeid for Giverforum er å samle navn og kontaktinformasjon på aktive og potensielle givere for Ålgård Bedehus. Stikkord her er epostadresser og mobilnr. Vi håper dette er informasjon som kan nyttes av Bedehuset i daglig virksomhet og informasjonsarbeid. Over100 husstander blir nå kontaktet om å gi fast til Bedehuset via tekstmelding. Om ikke annet blir meldt tilbake, ringer vi disse og spør om de ønsker å være med som fast giver. 5

6 Ålgård Bedehus - Ansattkonto Resultatregnskap for Inntekter Regnskap Budsjett Regnskap Gaver privatpersoner , , ,00 Tillskudd fra kommunen , , ,00 Ungdomsloftet. - Andel til ansattkonto , ,00 0,00 Fordring ungdomsloftet ,00 Sum Intekter , , , Utgifter Regnskap Budsjett Regnskap Lønsrefusjon til Normisjon , , ,77 Lønsrefusjon Sivilarbeider , , ,00 Lønsrefusjon Bibelskolen i Grimstad , , ,00 Lønsrefusjon Normisjon Ungdomsarbeidere , , ,60 Kjøregodtgjørsle 9 588, , ,00 Forsikring ansatte 3 708, , ,11 Kontoomkostninger 3 102, , ,00 Diverse 499,00 500,00 0,00 Sum Utgifter , , ,48 Finansposter Renteintekter 90, ÅRSRESULTAT , , ,48 EIENDELER Bankinskudd ,35 291,87 Utestående fordring Ungdomsloftet , ,00 Sum eiendeler , ,87 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til Ålgård bedehus Driftskonto , ,00 Egenkapital , ,13 Sum Gjeld og egenkapital , ,87 Ålgård 18.januar 2009 Brynjulf Byrkjedal- Kasserer Trond Wikstøl - Revisor Siv Jane Moe - Revisor Sign. Sign. Sign. 6

7 ÅLGÅRD BEDEHUS RESULTATREGNSKAP 2008 Driftskonto INNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap Tilskudd kommunen , , ,00 Julemesse , , ,00 Gaver og dugnadsarbeid 0, ,00 Kollekt på møter , , ,00 Husleie Privat arrangement , , ,00 Husleige lag og foreninger ,00 Parkering , , ,00 Vannfestival totalt , , ,00 Sum inntekter , , , UTGIFTER Regnskap Budsjett Regnskap Driftskostnader 6 234, , ,00 Vedlikehold , , ,00 Strøm , , ,13 Forsikring , , ,00 Kommunale avgifter , , ,00 Kontor og adm. Kostnader 1 232, , ,50 Annonser 6 210, , ,00 Støtte til ungdomsarbeid 0, ,00 0,00 Overført til ansattkonto (kommunal støtte) ,00 0, ,00 Utsmykking bedehus 0, ,00 0,00 Tekniske utstyr (lyd, lys og bilde) , ,00 780,00 Arrangement (møter, fester og storsamling) 8 790, , ,33 Vannfestivalen div.utgifter , ,00 0,00 Sum kostnader , , ,96 FINANSPOSTER Renteinntekter , ,00 Resultat før ekstraord. poster , , ,04 ÅRSRESULTAT , , ,04 EIENDELER Bank per Driftskonto , ,37 Høyrentekonto , ,00 Bankinskudd Totalt , ,37 Fordring ansattkonto tidligere år , ,00 Fordringer ansattkonto ,00 Sum egendeler , ,37 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld 0,00 0,00 Egenkapital , ,37 Sum gjeld og egenkapital , ,37 Ålgård 18.januar 2009 Brynjulf Byrkjedal - Kasserer Trond Wikstøl - Revisor Siv Janne Moe Revisor Sign. Sign. Sign. 7

8 Forslag Budsjett 2009 Ansattkonto Inntekter Kommentar Gaver fra privatpersoner ,00 Månedlig gaveinntekter i 2009 på gj.snitt 28330,- for 2008 var gj.snitt Tilskudd fra Kommunen ,00 Erfaringstall SUM ,00 Utgifter Lønsrefusjon til Normisjon (Hans) ,00 Basert på avtale med Normisjon Lønsrefusjon Normisjon (Erlend ) ,00 Basert på avtale med Normisjon Lønsutgifter Normisjon (Velaug ) ,00 Basert på avtale med Normisjon Kjøregodtgjørsle ,00 Basert på avtale med Normisjon Forsikring ansatte 4 500,00 Basert på avtale med Normisjon Kontoomkostninger 6 000,00 Erfaringstall Tilbakebetaling av lån til driftskonto ,00 Foreslår at lån til driftskonto tilbakebetales i løpet av 2009 Renteintekter 300,00 SUM ,00 Forslag til Budsjett Driftskonto 2009 Inntekter Tilskudd kommunen ,00 alle Budsjettposter er i hovedsak basert på erfaringstall Julemesse ,00 Gaver og dugnadsarbeid ,00 Kollekt på møter ,00 Husleie Privat arrangement ,00 Husleige lag og foreninger ,00 Parkering ,00 Vannfestival totalt ,00 Tilbakebetaling av lån fra ansattkonto ,00 SUM ,00 Utgifter Driftskostnader ,00 Vedlikehold ,00 Strøm ,00 Forsikring ,00 Kommunale avgifter ,00 Kontor og adm. Kostnader 2 000,00 Annonser 6 500,00 Støtte til ungdomsarbeid ,00 Utsmykking bedehus 5 000,00 Tekniske utstyr (lyd, lys og bilde) ,00 Arrangement (møter, fester og storsamling) 5 000,00 Slette utestående fordrint til Ungdomsforeningen 5 275,00 Foreslår at utestående fordring til Ungd.foreningen slettes i 2009 Renteinntekter ,00 Sum ,00 Resultat ,00 Disponering av resultat Avsatt til Høyrentekontoen ,00 Foreslår avsatt til fremtidig vedlikeh (vindu utskift el energi sparende tiltak ) 8

9 Årsmelding fra storsamlingsgruppa Storsamlingsgruppa besto våren 08 av: Gunn Inger Steinskog, Jan Frode Bollestad, Trond Wikstøl, Øystein Pettersen, Mary Ann Espedal og Marit Faarlund Hetland. Øystein og Mary Ann gikk ut av gruppa etter vårsemesteret, og Anne Gunn Sandanger kom inn. I tillegg har flere av lederne i de andre tjenestegruppene blitt med i gruppa: Inger Johanne R. Lima, Hanne Meling og Eli Wiik. Hans Høie og Christiane Weiss har også deltatt på samlingene. Dette har vært berikende for samarbeidet rundt storsamlingene og gitt oss et rikt fellesskap innad i gruppa. Vi har brukt mye tid på samtale og bønn. Sølvi Hopland sier i sin sang: Du er ikke uunnværlig som min tjener, men som barnet mitt er du umistelig. Storsamlingsgruppas mandat har vært å planlegge, gjennomføre og evaluere storsamlingene på bedehuset. Vi har samarbeidet tett med organisasjonsstyrene, tjenestegruppene og aktivitetsstyret. Tema for våren 08 var: Den treenige Gud. Vi hadde 13 storsamlinger; 8 kl og 5 kl Tema for høsten 08 har vært: Bønn først og fremst. Vi hadde totalt 12 storsamlinger; 7 kl 18.00, 3 kl i tillegg til juletrefesten og julegudstjenesten. På alle 18-samlingene har vi hatt søndagsskolen Sprell Levende. Vi har 3 grupper for barn i alderen 0 til 13 år. 108 barn er registrert og 49 av disse betaler kontingent. De fleste barna er år. Vi har hatt 15 ledere, 2 av disse er under 18. På slutten av året ble det i tillegg startet en gruppe for ungdomsskoleelever. Takkeemner: for barn som er med på søndagsskolen entusiasme blant alle som har en oppgave rundt storsamlingene Bønneemner: flere søndagsskolersamlinger hvert semester en egen ansatt ift barnearbeid flere møteledere flere musikere og forsangere For storsamlingsgruppa - Marit Faarlund Hetland 9

10 ÅRSRAPPORT FOR JULEMESSEKOMITEEN 2008 Fra NMS: Fra Normisjon: Fra NLM : Anbjørg Grenasberg leder ( et år igjen) Ingeborg Edland ( et år igjen) Solvor Habbestad sekrtær ( stiller ikke til gjenvalg) Thomas Havn ( et år igjen) Karen-Therese Byberg ( stiller ikke til gjenvalg) Tora Valand ( stiller ikke til gjenvalg) På fritt grunnlag: Terje Lima- kasserer ( et år igjen) Harald Dahlstrøm ( et år igjen) Arbeidet i julemessekomiteen kom godt i gang i år da vi var nesten fulltallig komite fra starten. Loddsalget på Mega gikk svært bra, men på magneten selger vi dårlig. Til neste år vurderer vi å kutte ut salget på magneten og heller selge til kl på mega. Vi fikk også i år mange fine gevinster fra bedrifter, men sykkel, maleri, julekrybbe, hagemøbler og gevinster til barnelotteriet ble kjøpt inn. Julemessa ble holdt 15. november kl Juballong sang og Kolbjørn Bø fra NLM hadde en flott andakt. Nytt av året var hjemmelaga drops og de gikk unna. Det ble dessverre ikke bakt lefser for salg dette året, noe vi vil prøve å få til neste år. Salget av småkaker, grøt, mat og diverse varer gikk bra. En del kranser, blomster, påsmurt mat og kaker ble igjen. Det var mulig litt færre som kom på messa i år. Selv uten salg av lefser kom det inn ca kr og det er vi meget godt fornøyd med. For julemessekomiteen Anbjørg Grenasberg leder 10

11 Hans Høie: Årsmelding fra den ansatte Her kommer en liten rapport fra mitt arbeid som ansatt på bedehuset. Mye av det jeg arbeider med er tatt med i meldingen fra Aktivitetsstyret. Jeg opplever det som en veldig styrke og inspirasjon og ha dette styret som en base for mitt arbeid. Men noen flere arbeidsoppgaver vil jeg synliggjøre her. Mye tid går med til undervisning og forberedelse. Jeg taler ca. en gang hver måned på storsamlingene. I tillegg blir det noe undervisning på ledersamlingene. For ungdommene har jeg også hatt noen taler, både på lørdager og i huskirken for de eldste. Noe tid har gått til styremøter og planlegging. Er nå fast med i lederforum. Er også med i storsamlingsgruppa ca. hver annen måned. Har også vært med på styremøter for ungdommene. Bedehuset har et godt forhold til de andre menighetene på Ålgård. Jeg har gleden av å ha jevnlige frokostmøter med de andre ansatte. Vi har nå flere prosjekter sammen. Dette året har jeg vært med på fellsmøtene, et sommermøte, vannfestivalen og et temamøte om seksuelle overgrep. Ellers går tiden med til å samtale med en del av lederne på bedehuset. Jeg har og ansvar for de ansatte i ungdomsarbeidet. Der går det i perioder med mye tid. Etter mer en sju år i denne stillingen, opplever jeg fortsatt stor takknemlighet. Her er mange flotte ledere, og en spennende forsamling å lede. Min bønn er at bedehuset kan få enda større betydning for Ålgård i tiden framover. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. 1 Kor Årsberetning Vi over 60 Ålgård bedehus. Ved et tilbakeblikk på året som er lagt bak oss, har vi hatt 8 samlinger på bedehuset. Utenom dette hadde vi busstur før sommerferien til Furutangen leirsted på Randøy. Det er også mange slag tilbud og aktiviteter for denne aldersgruppe. Derfor er vi glade for at vi kan samle personer til hyggestund for Vi over 60. Vi har et styre på fem personer og tre matgrupper som jobber godt sammen. Våre samlinger ønsker vi skal være et tydelig vitnesbyrd om frelsen i Jesus samtidig som vi prøver å få med oss personer som forteller fra sitt liv og opplevelser. En god matøkt med godt fellesskap og drøs skal også være med og gi rom for gleden ved å treffes. For VI OVER 60 Ålgård bedehus Harald Dahlstrøm formann 11

12 ÅRSMELDING FRA JUBALLONG FOR 2008 Juballong er et kristen barnekor for jenter og gutter i alderen klasse. Vi øver annenhver mandag på Ålgård bedehus fra kl Vi er i dag ca 40 medlemmer. Mange av barna har tilknytning til Bedehuset fra før, andre ikke, så det er en fin blanding av unger fra forskjellige miljø. Vi er 7 voksenleder, inkludert 3 i orkesteret (piano, bass, trommer). Vi opptrer for det meste lokalt, på bedehuset, i Kristkirken, i Ålgård kirke og lignende.. Ellers pleier vi å delta på NMS Barnegospelfestival som arrangeres på våren. I fjor var vi på Moi en helg i april. Her koste vi oss med sang, musikk og sosialt samvær, sammen med flere andre barnekor fra regionen. Kjempekjekt! I november hadde vi også en helg i Baptistkirken sammen med Jarle Waldemar. Dette var et samarbeid mellom korene i Gjesdal kommune (barnekorene). Resultatet ble bra, og vi trakk mye folk på konsertene, som ble holdt lørdag og søndag. Et felles arrangement for dette året er allerede under planlegging. Vi har også deltatt på søndagens gudstjeneste på Vannfestivalen de siste årene. Vi er en glad og positiv gjeng av barn og voksne som liker å synge sammen. Gode tilbakemeldinger fra foreldre og andre tilhørere er motiverende for arbeidet videre. Ålgård den 15. mars Grethe Ø. Fjeldheim leder og dirigent. 12

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet ByMenigheten - Sandnes Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet Våre verdier Raus Utrustende Utadrettet ByMenigheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord www.brunstad.org Innhold Forord 4 Økonomi 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER - Møter og samlinger - Søndagsskole - U18 - Trosopplæring - Ungdomsarbeid - Seniortreff

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer