Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes"

Transkript

1 Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes den 26. mars 1908, fra 14.januar 1935 Sandnes Kinamisjonslag, senere Sandnes Misjonslag av Norsk Luthersk Misjonssamband.) 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Misjonsforsamlingen står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband Stavanger krets og er dermed forpliktet på Den hellige skrift, Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregeler. 3.0 Formål 3.1 Misjonsforsamlingens formål er å arbeide for Guds rike i Norge og på Misjonssambandets misjonsfelter, i samsvar med kretsens lover og NLMs grunnregler. 3.2 For å virkeliggjøre dette (3.1) settes fokus på følgende: Regelmessig møtevirksomhet med tilbud til alle aldersgrupper Forkynnelse Informere om NLMs misjonsarbeid Nådegavebasert tjeneste Givertjeneste Fellesskap, forbønn og omsorg Nattverdmøter og mulighet for dåp Styrking av foreninger og grupper Danning av nye foreninger og grupper Trosopplæring for barn, ungdom og voksne Ledertrening 4.0 Medlemskap Medlemskap i misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som: Bekjenner seg til den kristne tro Vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og misjonsforsamlingens lover Betaler medlemskontingent. Medlemskapet i en av foreningene/lagene som står tilsluttet misjonsforsamlingen, gir automatisk også medlemskap i misjonsforsamlingen forutsatt at den tilsluttede forening/lag fører medlemsregister/protokoll og har medlemskontingent. 5.0 Årsmøte 5.1 Årsmøtet holdes så tidlig som mulig på nyåret, senest innen utgangen av mars.

2 5.2 Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år (Se 4.0: Medlemskap) 5.3 Årsmøtesaker: 1. Årsmelding fra styret. Årsmeldinger fra tilsluttede foreninger og lag refereres. 2. Regnskap for misjonsforsamlingen, inklusive oversikt over inntekter og utgifter i de tilsluttede foreninger og lag. 3. Valg av styre og varamedlemmer. 4. Valg av to revisorer 5. Valg av valgnemnd for neste årsmøte 6. Samtale om arbeidet i året som gikk og drøfting av visjon, målsettinger og arbeidsplan for arbeidet framover 5.4 Saker som skal behandles på årsmøtet må være kunngjort på forsvarlig måte og minst tre uker før årsmøtet holdes. Saker som medlemmer fremmer senere eller på selve årsmøtet må ha 2/3 flertall for å bli vedtatt. 6.0 Styret 6.1 Misjonsforsamlingen ledes av et styre på 4-6 medlemmer bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og eventuelle øvrige medlemmer. Hvert årsmøte fatter vedtak om antall medlemmer i forestående års styre før valg av styre gjennomføres. Valgperioden for styremedlemmene er to år. I tillegg velges to varamedlemmer for ett år om gangen. Styret konstituerer seg selv for ett år om gangen. 1.varamedlem møter fast på styremøtene Styret har både et åndelig og et praktisk ansvar for NLMs virksomhet og har også det overordnede ansvaret for arbeidet i Misjonssalen.. Med fokus på formålet (se 3.0 Formål) skal styret Sørge for at det blir utarbeidet semesterplan og program for misjonsforsamlingen Innkalle til årsmøtet og legge fram for dette årsmelding, revidert regnskap og forslag til budsjett for neste år. 6.3 Styret er ansvarlig for at de midler som samles inn til misjonen, forvaltes og underlegges en regnskapsføring som er i samsvar med gjeldene økonomireglement fastsatt av hovedstyret. 6.4 I tillegg til disse lover kan det utarbeides og vedtas av årsmøtet mer detaljerte retningslinjer for misjonsforsamlingens ledelses- og organisasjonsstruktur. 6.5 Styret nedsetter eventuelle underkomiteer som husstyre/huskomite, julemessekomite, festkomite m.m. 6.6 Styret for misjonsforsamlingen samarbeider med kretsstyret når kretsstyret skal tilsette arbeidere med fast plassering i misjonsforsamlingen. ( Jfr. Gjeldende ansettelsesprosedyrer i NLM.)

3 7.0 Styrets leder Styrets leder har et særlig ansvar. Det betyr at han/hun: Setter opp saksliste og kaller inn til og leder styremøtene Tar vare på og utvikler samholdet i styret Legger til rette for at den enkelte i styret får anledning til å bruke sin naturlige utrustning og den nådegave Gud har gitt Har ansvar for at det føres protokoll fra styremøtene og at vedtak blir satt ut i livet Følger opp faste arbeidere tilknyttet misjonsforsamlingen (NB: Det formelle arbeidsgiveransvar ligger hos kretsens administrasjon). 8.0 Kassereren Kassereren skal blant annet: Føre regnskapet på en forskriftsmessig måte eller sikre at dette blir gjort Sørge for kvitterte bilag på alle inn- og utgiftsførte summer Overføre penger til kretskassen eller sørge for at dette blir gjort når styret har gjort vedtak om det. Holde styret oppdatert på økonomien Sørge for at regnskapet blir revidert før årsmøtet 9.0 Endring av lovene 9.1 Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslaget er innsendt til styret minst en måned forut. Paragrafene 2.0 og 3.1 kan ikke endres av misjonsforsamlingen med mindre kretsstyret, hovedstyret eller generalsforsamlingen i NLM åpner for det. 9.2 Endring av misjonsforsamlingens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband.

4 Utfyllende retningslinjer for ledelses- og organisasjonsstruktur i Misjonssalen. Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 Ref. lover for Misjonssalen Sandnes 6.4 Styret: Styret har det overordnede ansvaret for arbeidet i Misjonssalen, og har også som oppgave å motivere, legge til rette for at forsamlingen kan nå sine mål, ta seg av økonomien og være bindeledd mellom de forskjellige grupper og aktiviteter. Styret skal ha regelmessig oppfølging av forsamlingslederen og ungdomsarbeideren og tilrettelegge deres arbeid. Styret skal ta seg av den nødvendige eksterne kommunikasjonen som ikke er av rutinemessig karakter eller som ivaretas av forsamlingsleder/ungdomsarbeider. Styret har ansvar for å, i den grad det stiller seg resurser disponible, etablere og holde ved like de grupper som er beskrevet under møte-/arrangementsgrupper nedenfor. Arbeidsutvalg: I tillegg til styret etableres et arbeidsutvalg (AU) bestående av styret og en representant fra hver av de følgende foreninger/grupper: Fokus, Spor, Onsdagsmøter, Søndagsmøter, Søndagsskolen, Julemessa, Utleie, Husstyret, Yngres, Infogruppa, Agenda og Barnegruppa. Foreningene/gruppene avgjør selv om de vil møte med fast representant (med fast reserve) eller ha rullerende representant i AU. En person kan representere flere foreninger/grupper samtidig. Deltakelse i AU anses å være like forpliktende som deltakelse i styret. Representanter for andre foreninger/grupper, og da spesielt nye foreninger/grupper, kan også trekkes inn dersom foreningen/gruppen selv eller styret ønsker det. AU møtes 2-4 ganger i året. Møtedato fastsettes minst ett semester fram i tid. Styret etablerer i samarbeid med forsamlingsleder og ungdomsarbeider en fast saksliste for AU. I tillegg kan alle foreninger/grupper, forsamlingsleder og ungdomsarbeider melde inn saker til AU. Dette gjøres til AUs leder senest 2 uker før møte. I AU samtales det om møteplaner, strategier, møte-/arrangementsgrupper, økonomien, satsningsområder for arbeidet samt ulike former for koordinering og samarbeid. Fellessamlinger som fester, møteuker og lignende kan også behandles her. AU ledes av forsamlingsleder med støtte fra ungdomsarbeider. Ved forsamlingsleders fravær overtar styrets leder ledelsen av AU. Forsamlingsleder/ungdomsarbeider. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder for forsamlingsleder og ungdomsarbeider framgår av de til enhver tid gjeldende instrukser for slike stillinger i NLM, eventuelt som justert for Sandnes Misjonsforsamling. Forsamlingsleder deltar på styremøtene. Han er også leder i AU. Ungdomsarbeider deltar på møtene i SPOR-styret og i AU. Medlemsmøter: Det avholdes minst to medlemsmøter per semester i tillegg til årsmøtet. Her har styret et spesielt ansvar for å sikre at alle tilstedeværende medlemmer får god informasjon om arbeidet. Saker av omfattende eller prinsipiell karakter behandles/informeres om her.

5 Møte-/arrangementsgrupper: Arbeidet i misjonsforsamlingen gjennomføres i størst mulig grad ved hjelp av møte- og arrangementsgrupper. Det betyr at hver gruppe har ansvar for sine møter (møteledelse/program, talerkrefter, sangkrefter, møteverter/gangvakt). Hver gruppe (kollektivt) skal i størst mulig grad også være selvsupplerende med hensyn til personell. Dersom dette ikke oppnås har styret et overordnet ansvar, ref. siste avsnitt under styret, før den aktuelle gruppe eventuelt legges ned. Følgende møte-/arrangementsgrupper er etablert og videreføres: 1) Søndagsmøter (formiddag og kveld), 2) Onsdagsmøter/bibeltimer 3) FOKUS-møtene 4) Infogruppe 5) SPOR-møter 6) Formiddagstreffet ORGANISERING AV ANDRE MØTER / TILSTELNINGER: Følgende nye grupper etableres: 7) Juletrefester 8) Julemøter 9) Misjonssalens dag 10) 17. mai fest 11) Samlingsfest (Dersom ikke egen gruppe etableres vil styret ha ansvar for dette arrangementet.)

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Bergen Pistolklubbs Lover

Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubb, stiftet 10. februar, 1928 Lover med endringer vedtatt 21. februar 2002 1 Formål 2 Organisatorisk Tilknytting og Navn 3-1 Medlemmer 3-2 Æresmedlemmer 3-3 Medlemmens

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer