JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM"

Transkript

1 JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM ENKEL INNFØRING FOR REDAKTØRAR OG ADMINISTRATORAR av Norsk Plan as Med einerett / opphavsrett 2008 Dette dokumentet kan ikkje kopierast eller overførast utan skriftleg samtykke av eigaren av opphavsretten.

2 2 Kapittel 1 Oversyn Kapittel 2 Opprette innhald og menylenker Kapittel 3 Seksjonar, kategoriar og innhaldselement Kapittel 4: Modulen Siste nyhende Kapittel 5 Framsidekomponenten Kapittel 6 Brukarundersøkingar Kapittel 7 Administrasjon av brukarar og administratorar Kapittel 8 Administratorar og brukaradministrasjon

3 3 INNHALD 1.1 Oversyn 1.2 Å få tilgjenge til nettstaden 1.3 Å logge inn 2.0 Joomla! Heime kontrollpanelet 2.1 Om ulike element på nettstaden og korleis dei er knytte til publiseringssystemet 2.2 Opprette statisk innhald og leggje til lenke i hovudmeny 2.3 Opprette ei lenke til statisk innhald i hovudmenyen 2.4 Opprette underlenker i menyar 3.0 Om seksjonar, kategoriar og element 3.1 Redigere ein seksjon 3.2 Redigere ein kategori 3.3 Redigere elementa i ein kategori 4.0 Korleis modulen Latest News (siste nyhende) verkar 4.1 Redigere modulen Latest News (siste nyhende): Detaljar, innstillingar, tilordning av side 5.0 Korleis framsidekomponenten (FrontPage Component) verkar 5.1 Redigering og oppsett av framsidekomponenten 5.2 Redigere eller opprette ei lenke til framsidekomponenten (for alle menyar) 5.3 Definere detaljar for eit menyelement (lenke) i framsidekomponenten 5.4 Lage innstillingar for ei lenke til framsidekomponenten 6.0 Opprette ei brukarundersøking ved hjelp av Poll Component og Poll Module 6.1 Aktivere brukarundersøkinga på nettstaden 6.2 Plassere brukarundersøkingsmodulen (Poll Module) på nettstaden 6.3 Endre moduloppsett detaljar, sidetilordning 7.0 Opprette ny administrator 7.1 Redigere nettstadsadministrator 7.2 Slette administrator 8.0 Legge til bilete korleis bruke mediehandsamaren (Media Manager) 8.1 Laste opp ei fil til mediehandsamaraen (Media Manager) 8.2 Opprette katalogar (mapper) for å halde orden på filer 8.3 Setje inn bilet eller dokumentfiler ved hjelp av WYSIWYG redigeringsprogrammet

4 4 1.1 Oversyn Joomla! publiseringssystem gir innhaldsadministratoren og forfattaren, som kanskje ikkje har kjennskap til HTML eller andre programmeringsspråk, høve til å opprette, endre og fjerne innhald frå nettstaden utan å vere avhengig av ein eigen nettstadsadministrator. Det viktigaste er at dette publiseringsverktøyet let deg bruke Internett meiningsfylt til det beste for verksemda og botnlina di. Programvara bak publiseringsverktøyet organiserer innhaldet som vert lagt inn, slik at nettstaden vert oppdatert med éin gong. Dei ulike publiseringsverktøya har ulike funksjonar, men dei fleste har nettbasert publisering, formathandsaming, revisjonskontroll, indeksering, søk og henting. Joomla! publiseringssystem har ei rekkje funksjonar og utformingsalternativ og nyttar ei mengde modular og komponentar som gir deg og brukarane dine ekstra funksjonalitet. Her er nokre døme på kva du kan gjere på ein Joomla! nettstad: opprette menyar og sideinnhald ved hjelp av tekst og bilete leggje til nyhendeseksjonar og automatiske nyhendeoppdateringar leggje til nyhendemating gjennomføre brukarundersøkingar opprette brukarforum opprette sikre nettstadsområder som berre registrerte brukarar har tilgjenge til leggje til dokumentnedlastingsområde og katalogisere dokument etter type lage sprettoppvindauge handsaming og oppdatering av nedlastingar med eit dokumenthandsamingsprogram Dersom du kan bruke tekstbehandlingsprogram, kan du bruke Joomla! publiseringssystem. Du treng ikkje ha kunnskap om programmeringsspråk! I tillegg til denne enkle innføringa kan du også bruke dei nettbaserte støttefunksjonane som følgjer med Joomla! publiseringssystem. 1.2 Å få tilgjenge til nettstaden Du vil få to URL adresser éi for nettstaden og éi for publiseringssystemet. Når du arbeider, brukar du to utforskarvindauge, eitt for nettstaden og eitt for publiseringsverktøyet. Dette inneber at du kan sjå endringane som du gjer, ved å veksle mellom dei to utforskarvindauga. Du treng eit brukarnamn og eit passord for å få tilgjenge til publiseringsverktøyet. Dette vil du få. (sjå kapittel 7: 1.3 Å logge inn Skriv inn brukarnamn og passord i påloggingsfelta.

5 5

6 6 2.0 Joomla! Heime kontrollpanelet Kontrollpanelet (Control Panel) på heimesida inneheld snarlenker til nettstads og komponenthandsamingsverktøy og eit aktivitetspanel som viser statistikk for dei mest brukte administrative handlingane. 1. Toppmenyar 2. Filsti (der du er) 3. Snarlenkeikon 4. Snarlenkefaner 5. Aktivitetspanelfaner viser statistikk over administrasjonsaktivitet til dømes brukarar som er logga på, det mest oppdaterte innhaldet og det sist oppretta innhaldet. Gir også ein administrator høve til å logge av brukarar. 2.1 Om ulike element på nettstaden og korleis dei er knytte til publiseringssystemet Alle nettstader er ulike når det gjeld utforming og krav til verksemdfunksjonar. Ein Joomla! nettstad gir deg stor valfridom knytt til utforming og funksjonalitet, frå det heilt enkle til det svært avanserte, men du har alltid kontroll. Kvart element på nettstaden vert administrert av ein annan funksjon i publiseringssystemet. Ein mal (TEMPLATE) vert oppretta for ei spesifikk utforming. Denne seier kva skrifttype som skal brukast, kvar dei ulike menyane og modulane (til dømes ei nyhendemelding) skal vere plasserte, om nettsida har tre spalter (som vist nedanfor) og så vidare. 2.2 Opprette statisk innhald og leggje til lenke i hovudmeny Før du byrjar Det viktigaste du treng å hugse, er at innhald er klårt skild frå menylenker (kalla Menu Items i publiseringssystemet). Når du opprettar eit stykke innhald, må du opprette ei lenke i ein meny slik at nettstadbrukarane kan få tilgjenge til innhaldet. Denne oppdelinga gir deg mykje meir fleksibilitet. Det inneber også at du kan opprette så mange menylenker som du ønskjer til ei enkeltside med statisk innhald, og at du kan opprette innhald som er klårt for publisering Opprette statisk innhald

7 7 Menysti: Content > Static Content Manager Verktøylina Publisher I STATIC CONTENT MANAGER skjermbiletet klikkar du NEW (ny) på verktøylina Publisher for å opne skjermbiletet for innhaldsoppretting og leggje til nytt innhald. STATIC CONTENTMANAGER skjermbiletet er typisk for administrasjonsskjermbileta i Joomla! Administrasjonsskjermbilete gir normalt eit raskt oversyn over informasjon og gir deg tilgjenge til innhald eller element gjennom aktive lenker. Kolonnane i dette skjermbiletet let deg publisere/avpublisere element, viser tilgjengenivå, kven som oppretta innhaldet, kor mange menyelement som er lenka til det, og når det sist vart redigert. Du kan også bruke filter med ulike kriterium og sortere etter forfattar. Fleire handlingar: Bruk avkryssingsboksane ved sida av kvar tittel til å utføre handlingar, til dømes publisere, avpublisere eller kaste, for fleire element samstundes. Låste element. Eit lite hengelåsikon til venstre for eit element viser at det er låst, kanskje fordi nokon ikkje har logga ut etter at dei har redigert. Du låser opp eit element ved å følgje menystien System > Global Checkin. Dette vil låse opp alle elementa i systemet. Statisk innhald: New skjermbiletet

8 8 1. TITLE Legg til sidetittel. Hugs at dette er tittelen som visast på sida IKKJE lenka som visast i hovudmenyen. 2. TITLE ALIAS Legg til eit tittelalias kan vere det same som tittelen eller ein kortare versjon. Valfri 3. TEXT Legg til sideinnhaldet, til dømes tekst, bilete, tabellar, lenker osv. Bruk ikkje WYSIWYG redigeringsprogrammet til å endre skrifttype, skriftstorleik eller stilar for teksten. Desse eigenskapane vert bestemt av stilarket (STYLE SHEET), som er koda inn i nettstadsmalen (TEMPLATE). Klikk SAVE (lagre) for å lagre arbeidet. Eller klikk APPLY (bruk) for å lagre medan du arbeider. Innhaldet går hit WYSIWYG redigeringsprogram Eigenskapsområde Eigenskapsområdet (Attributes Area) har fem kategoriar: Publishing (publisering) Images (bilete) Parameters (innstillingar) Menta Infor (metainformasjon) her legg du inn nøkkelord for sida Link to Menu (lenke til meny) Publishing kategorien lèt deg overskrive opprettingsdatoen for innhaldet, tilordne tilgjengenivå og fastsetje start og sluttdatoar for publisering. I Parameters kategorien kan du skjule eller vise sidetittel for sida og overstyre globale innstillingar (Global Settings) for publisering av informasjon og ikon. Meir informasjon om innstillingar finn du i avsnittet om framsidekomponenten (Frontpage Component Section). Kva er skilnaden mellom Save og Apply? Klikk SAVE for å lagre endringar og lukke redigeringsskjermbiletet. Klikk APPLY for å lagre medan du fortset å arbeide. Du bør alltid lagre medan du arbeider det er ein god arbeidsvane. Kommandoen APPLY gir deg høvet til å sjå korleis endringane dine påverkar nettstaden medan du redigerer.

9 9 2.3 Opprette ei lenke til statisk innhald i hovudmenyen Du har no innhald, men har enno ikkje ei lenke til det i hovudmenyen til nettstaden. :: Her er det du verkeleg treng å vite om innhald, lenker og oppretting av det: 1. Menylenker (Menu Links) og innhald (Content) er to ulike einingar. Publiseringssystemet skil nettstaden sitt innhald (Content) frå lenkene (Links) i dei ulike menyane og modulane. Menylenkene og modulane har som oppgåve å kople brukaren til innhaldet. Dersom du forstår og hugsar dette, vil du ikkje gå deg vill i jungelen! 2. Du kan ikkje opprette ei menylenke før du har innhald å lenke den til. Du må først lage innhaldet, deretter lenka. 3. Det FØRSTE menylenkeinnhaldet visast ALLTID på startsida. Menysti: Menu > Main Menu Klikk på NEW ikonet øvst i Menu Manager skjermbiletet for å leggje til eit nytt menyelement. Merk at menylenkene i publiseringssystemet vert kalla menyelement (Menu Items). I NEW MENU ITEM skjermbiletet vel du LINK STATIC CONTENT (lenke til statisk innhald). Link Static Content skjermbiletet staden der du lenkar innhald til menyelement NAME Skriv inn namnet på menyelementet (lenka) slik det skal visast i menyen TYPED CONTENT TO LINK Vel innhaldet som du ønskjer at menyelementet skal lenkast til URL adressa vert lagd til når du har lagra (Apply/Save) endringa PARENT ITEM Lenka kan vere ei topplenke eller ei underlenke ORDERING Endrar rekkefølgja på menylenkene (når du har lagra med Apply eller Save) PUBLISHED Menyelement vert automatisk publiserte. Vel No får å la menyelementet vere upublisert Klikk SAVE for å lagre og lukke, eller Apply for å lagre og fortsetje redigeringa.

10 Vel alternativet LINK STATIC CONTENT 10

11 11 Skriv namnet på lenka Vel i lista over tilgjengeleg innhald. (Det er difor du må opprette innhald først!) Andre val: Om lenka skal vere topplenke eller underlenke; om sida skal opnast i eit nytt vindauge eller i hovudvindauget (standard); om lenka skal publiserast med éin gong 2.4 Opprette underlenker i menyar Underlenker vert laga på same måten som topplenker. Topplenker kan vere foreldre (Parents) til underlenker. Ei underlenke er barnet (Child) til ei topplenke. Det vil sjå slik ut på nettstaden din: Følg menystien: Menu > Main Menu Klikk på NEW ikonet øvst i Menu Manager / Main Menu skjermbiletet for å leggje til eit nytt menyelement. I ADD MENU ITEM skjermbiletet vel du LINK STATIC CONTENT (lenke til statisk innhald). :: Planlegging Du må ha innhald som er klårt for tilknyting til den nye underlenka di, på same måten som når du skal opprette ei topplenke i hovudmenyen. Kvifor ikkje ta deg tid til å planleggje heile nettstaden på førehand? På den måten vil du har eit kart du kan følgje når du skal lage innhald og nettstadsutforming, og du vil nytte tida atskilleg betre.

12 12 Du har bestemt deg for å ta det som det kjem? OK, men du bør i det minste planleggje dei viktigaste nettstadssidene før du byrjar å opprette innhaldet. Om skjermbiletet Add Menu Item Link Static Content: Som før lagar du ei lenke frå hovudmenyen; her legg vi samstundes inn at menyelementet skal vere ei underlenke. For å gjere dette må du velje kva menyelement som skal vere forelder (Parent). NAME Skriv namnet på underlenka slik du ønskjer at den skal visast i menylista TYPED CONTENT TO LINK Vel innhaldet som du ønskjer at lenka skal knytast til URL URL adressa kjem opp når du har fullførd innstillingane og har lagra PARENT ITEM Klikk på nedtrekkslista, og vel forelderelement (lenke) for den nye underlenka ORDERING Du kan endre rekkefølgja for lenkene når du har fullførd innstillingane og har lagra PUBLISHED Innhaldet vert automatisk publisert. Sjå merknad om framgangsmåten for publisering nedanfor Klikk SAVE (lagre) for å lagre arbeidet. :: Ein merknad om publiseringsprosessen publisere/avpublisere Dersom du publiserer lenker, vil nettstaden med éin gong bli oppdatert med det nye innhaldet OG den tilknytte lenka. Innhaldet vert automatisk publisert når du lagrar (brukar Save), men det vil berre vere tilgjengeleg dersom du også har oppretta ei menylenke til det. Dersom du ønskjer å utsetje publiseringa av ei menylenke, vel du radioknappen NO (nei) for PUBLISHED, og innhaldet vil ikkje vere tilgjengeleg. Dersom innhaldet ditt må godkjennast før det vert publisert, kan gjennomlesaren bruke funksjonen for førehandsvising (PREVIEW) i redigeringsprogrammet. Dersom gjennomlesaren ønskjer å gå gjennom innhaldet slik det vil visast på nettstaden, tek du URL adressa, og avpubliserer deretter. URL adressa kan så sendast til gjennomlesaren, som kan sjå sida på sin eigen nettlesar. Vel namnet på forelderlenka for denne underlenka.

13 Om seksjonar, kategoriar og element Diagrammet nedanfor viser høvet mellom seksjonar, kategoriar og element. Du må opprette menylenker for at brukarane skal få tilgjenge til slikt innhald. Seksjon Kategori Kategori Artikkel Artikkel Artikkel Artikkel Dette gjer du på same måten som når du opprettar lenker til statisk innhald. Du kan opprette lenker til seksjonar, kategoriar eller enkeltelement. Nettstaden din vil truleg ha ein nyhendeseksjon, ein Siste nyhende kategori og nyhendeelement. Vi skal difor byrje denne øvinga med å sjå på korleis du redigerer seksjonar. Den same framgangsmåten gjeld for alle seksjonar. Seksjonshandsamaren (SECTIONMANAGER) lèt deg sjå og administrere seksjonar på ein nettstad. Nokre seksjonar, til dømes nyhende (News), er allereie ferdig oppsette i hovudmalen. Du kan også lage dine eigne seksjonar. 3.1 Redigere ein seksjon Gå til seksjonshandsamaren (Section Manager) ved å følgje menystien: Content > Section Manager Legg merke til den kjende utforminga av skjermbiletet med informasjon om kvar seksjon, til dømes talet på kategoriar innanfor seksjonen, tilgjengenivået og talet på aktive element.

14 14 Vel ein seksjon å redigere, ved å klikke på den aktive lenka. Utfør endringar i området for seksjonsdetaljar (Section Details): Lagre endringane med Save, eller bruk Apply og sjå gjennom endringane på nettstaden: Bruk tekstbehandlaren for å endre introteksten. Section Name = namnet som visast i tittellina over seksjonen på nettsida Title = namnet som publiseringssystemet brukar for å kjenne att seksjonen. Vert også brukt som standardnamn for alle tilhøyrande menylenker Endringar i seksjonsskildring (Section Description) Namneendring for seksjon 3.2 Redigere ein kategori Gå til kategorihandsamaren (Category Manager) ved å følgje menystien: Content > Category Manager Vel ein kategori å redigere, ved å klikke på den aktive lenka.

15 15 Utfør endringar i området for kategoridetaljar (Category Details): Lagre endringane med Save, eller bruk Apply og sjå gjennom endringane på nettstaden: Category Name = namnet som visast i tittellina over seksjonen på nettsida. Title = namnet som publiseringssystemet brukar for å kjenne att kategorien. Vert også brukt som standardnamn for alle tilhøyrande menylenker Bruk tekstbehandlaren for å endre introteksten. 3.3 Redigere elementa i ein kategori I innhaldshandsamaren (CONTENT ITEMMANAGER) kan du leggje til nye element og tilordne dei til eksisterande kategoriar innanfor seksjonar. Her legg vi til nye element i Siste nyhende kategorien (LATEST NEWS) i nyhendeseksjonen ( NEWS).

16 16 Menysti: Content > Content by Section > News > News Items I Content Items Manager skjermbiletet: Klikk New for å opprette eit nytt element til Siste nyhende kategorien. I Content Item (New) skjermbiletet: To område treng merksemd her innhaldsområdet (ITEM DETAILS) og området for eigenskapar og innstillingar (ATTRIBUTES AND PARAMETERS PANEL).

17 17 I innhaldsområdet: I området for eigenskapar og parametrar: På høgre sida av oppsettskjermbiletet finn du fleire val når det gjeld publisering, menylenker, parametrar og metainformasjon. Publiseringskategorien (PUBLISHING) er normalt den mest brukte. Her kan du gjere innstillingar for korleis elementet skal sjå ut: Du held eit element upublisert ved å klikke vekk merket i PUBLISHED avkryssingsboksen. Dersom du ønskjer at elementet skal visast i innhaldsområdet på heimesida, merkar du av i avkryssingsboksen SHOW ON FRONTPAGE. Klikk Save (lagre) for å lagre elementet. Korleis Siste nyhende kategorien (Latest News) og element visast på nettstaden: Elementlenker Kategorinamn Oppgi tittel for elementseksjonen seksjonen som inneheld kategorien du har oppretta elementet i, vert automatisk føreslått Vel kategorien der elementet skal vere Legg til elementinnhaldet.

18 18 Bruk tekstbehandlaren til å leggje til tekst, bilete, lenker osv. Siste nyhende modulen (Latest News) er stilt inn til å vise dei to siste Siste nyhende elementa 4.0 Korleis modulen Latest News (siste nyhende) verkar Siste nyhende modulen er eit tilleggsprogram som viser aktive lenker til element frå ein nærare fastsett kategori innanfor ein seksjon (i standardinnstillingane er dette nyhendeseksjonen (News)). Innstillingane bestemmer kor mange element som skal visast, og kvar modulane skal visast. Dersom du skal forstå Siste nyhende modulen (Latest News), er det viktig at du også forstår tilhøvet mellom seksjonar, kategoriar og element. Her skal vi bruke Siste nyhende kategorien fordi det er den som følgjer med nettstadoppsettet ditt, men ein modul kan elles ta element frå alle kategoriar og seksjonar. 4.1 Redigere modulen Latest News (siste nyhende): Detaljar, innstillingar, tilordning av side Menysti: Modules > Site Modules I Module Manager skjermbiletet vel du Latest News (siste nyhende) frå lista. I Site Module (nettstadmodulen): Redigeringsskjermbiletet To område treng merksemd: DETAILS SETUP (detaljoppsett), som er sams for alle modular, og der du tilordnar plassering (t.d. høgre, venstre); rekkefølgje (relativ); om tittelen skal visast; om modulen skal publiserast med éin gong; brukartilgjenge osv., og PAGES/ITEMS, der du tilordnar modulen til sider. CATEGORY & SECTION ID: Fortel modulen kva kategori og/eller seksjon den skal hente element frå (Du finn ID ar i seksjons eller kategorihandsamaren) MODULE MODE: Her vel du om du vil bruke element, statisk innhald eller begge deler COUNT: Kor mange element ønskjer du at modulen skal vise? TITLE: Standard tittel er Latest News (siste nyhende), men du kan endre den slik du vil. Du må ha ein tittel om du skal kunne lagre SHOW TITLE: Vel NO dersom du ikkje vil at modultittelen skal visast på nettstaden POSITION AND ORDER: Her bestemmer du plassering og rekkefølgje for modulen (t.d. høgre, 2. posisjon). Rekkefølgja er relativ No tilordnar du modulen til ei eller fleire sider. Utvalet på PAGES/ITEMS delen av oppsettskjermbiletet viser berre sider som har ei publisert menylenke. Dette er fordi Joomla ser menyelement (lenker) ikkje innhald. Dersom du ønskjer å setje ein modul på ei bestemt side, må du passe på at menyelementet for den sida er publisert. Du vil elles ikkje finne den oppført. Når du er ferdig, klikkar du APPLY for å sjå gjennom, eller SAVE for å lagre og lukke. Kvar du finn seksjons og kategori ID ar

19 19 Standardoppsettet for Siste nyhende modulen (Latest News Module) tek element frå Siste nyhende kategorien (Latest News Category), som allereie finst i nettstadoppsettet ditt. Når du har meir enn éin seksjon/kategori, kan du velje kva for ein som modulen skal hente element frå. Du finn ID ar i seksjons eller kategorihandsamaren. MENU ITEM LINKS: Vel kva sider modulen skal visast på. Bruk Ctrl tasten for å velje fleire ulike element. Når du skriv inn URL adressa til ein nettstad eller navigerer frå ein annan nettstad, er truleg heimesida den første du opnar. Denne vert ofte kalla landingssida. 5.0 Korleis framsidekomponenten (FrontPage Component) verkar Når det første menyelementet (lenka) i hovudmenyen er framsidekomponent (Frontpage Component), vil heimesida di innehalde alle innhaldselement som er tilordna som framsideinnhald i innstillingane (sjå avsnittet om seksjonar, kategoriar og element). Denne innstillinga publiserer innhald til heimesida di. Alle innhaldselement kan tilordnast til heimesida ved å krysse av alternativet FrontPage i innstillingane for eit innhaldselement. Alle menyane i Menu Manager har tilsvarande menymodular som må publiserast dersom ein meny skal visast på nettstaden (dette kan du lese meir om i rettleiinga for modular). Sjølv når hovudmenymodulen ikkje er publisert, vil heimesida på nettstaden vise alt innhald som er knytt til den først publiserte menylenka (menyelementet) i hovudmenyen. I eit vanleg brukarmiljø vert det først publiserte menyelementet (lenka) i hovudmenyen automatisk tilordna som framsidekomponent, og denne lenka vert vanlegvis kalla Home (heime). På ein nettstad med standard oppsett vil MainMenu Manager skjermbiletet sjå omtrent slik ut: Utforming av nettstaden Innhaldselement som er tilordna som framsidekomponent, visast i nettloggformat (bloggformat) der kvart element (artikkel) visast med eitt eller to utdrag av elementet saman med les meir lenker til heile artikkelen, dersom det utvida tekstområdet eller mospagebreaks har vore nytta. I Joomla har element (Item) og artikkel (Article) same tyding. Litt om nettloggar Ein nettlogg er ein flott måte å syne fram informasjon som du oppdaterer regelmessig på, til dømes nyhende eller pressemeldingar. Som redaktør/administrator for ein nettstad bør du vite om denne funksjonen sjølv om du ikkje brukar den personleg. Vi skal sjå at du kan endre måten innhald vert lagt ut på (leiingselement, introduksjonselement, tal på spalter osv.), og ulike andre val i innstillingane for menyelement som tilordna framsidekomponenten (Frontpage Component). Dersom du ikkje ønskjer å bruke standardoppsettet for heimesida, som visar alle innhaldselement som er tilordna framsidekomponenten.. Då treng du berre å opprette det innhaldet som du ønskjer for heimesida (t.d. eit stykke statisk innhald), opprette eit menyelement (lenke) for det i hovudmenyen, og deretter avpublisere eller kaste lenka til framsidekomponenten. Deretter gjer du menyelementet for det nye heimesidelementet til det første menyelementet i hovudmenyen. Enkelt! 5.1 Redigering og oppsett av framsidekomponenten Følg menystien: Content > Frontpage Manager

20 20 I eit standardoppsett vil FrontPage Manager skjermbiletet sjå ut om lag som dette. Her ser du alle innhaldselementa som har vorte tilordna til framsida, saman med innstillingane for dei: FrontPage Manager skjermbiletet gir brukaren liknande val som innhaldshandsamaren (Content Item Manager). Nokre av desse alternativa for framsidekomponenten har konsekvensar som du bør vere klar over, og i tillegg ein fjerningsfunksjon (Remove) som ikkje er tilgjengeleg andre stader. Archive ikonet: Klikk for å arkivere innhaldselement. Dette er ikkje ein slettingsfunksjon arkiverte innhaldselement kan dearkiverast og leggjast tilbake til framsida. Slik gjenopprettar du eit framsideelement til heimesida: 1. Følgje menystien Content > Archive Manager, merk av elementet, og klikk på dearkiveringsikonet (Unarchive). 2. Opne FrontPage Manager, der du vil sjå at elementet er avpublisert. Klikk på avpubliseringsikonet (Unpublish) for å publisere elementet på nytt. Remove: Klikk for å fjerne innhaldselement frå framsidekomponenten og soleis frå heimesida. Merk deg at dette ikkje fjernar innhaldselementet fullstendig det vert berre deaktivert som framsideelement. Du vil no berre finne dei oppførde i innhaldshandsamaren (Content Items Manager). Order kolonna: I FrontPage Component må rekkefølgja på innhaldselementa også ta omsyn til innstillingane som er lagra for menyelementet (lenka) i hovudmenyen. Dersom du til dømes har fire innhaldselement som er tilordna framsidekomponenten, og du har laga eit oppsett med to leiingselement (Lead Items) og to introelement for menyelementet (lenka), så vil elementa 1 og 2 vere leiingselement, og 3 og 4 vil vere introelement. Hugs at rekkefølgja berre vil gjelde når framsidekomponenten visast. 5.2 Redigere eller opprette ei lenke til framsidekomponenten (for alle menyar) Før du startar, hugs dette: I Joomla! er eit menyelement det same som ei menylenke! Du kan opprette eit menyelement (lenke) til framsidekomponenten på to måtar. Anten: 1) Opprett ei lenke til framsidekomponenten (via hovudmenyen, slik dømet viser): Menysti: Menu Manager > mainmenu I hovudmenyhandsamaren klikkar du New ikonet Vel COMPONENT (komponent) i New Menu Item skjermbiletet Vel FRONTPAGE (framside) frå Component feltet i Details utvalet. Eller: 2) Opprett ei lenke til eit komponentelement (via hovudmenyen, slik dømet viser): Menysti: Menu Manager > mainmenu I hovudmenyhandsamaren klikkar du New ikonet Vel LINK COMPONENT ITEM (lenke til komponentelement) i New Menu Item skjermbiletet. Vel namn (NAME) for lenka som er knytt til framsidekomponenten, frå COMPONENT TO LINK feltet (Merk: I eit standardoppsett vert denne lenka vanlegvis kalla Home (heime). Kvifor er ei lenke til komponentelement (Link Component Item) annleis? Ei lenke til komponentelement (Link Component Item) arvar innstillingane til den opphavlege komponent menylenka (Component Menu Link). På denne typen lenker kan du berre redigere innstillingar for detaljar (Details), parameterinnstillingar finst ikkje. Du kan få ein nøyaktig kopi av dei opphavlege menylenkeinnstillingane for utforming og innhaldet ho lenkar til. I tillegg let innstillingane for detaljar (Details) deg velje ulike typar vindauge som lenka skal opnast i.

21 21 Når skal du bruke slike lenker? Bruk slike lenker dersom du ønskjer å nytte framsidekomponenten i meir enn éin meny, og du synest det er greitt at lenke lånar* innstillingane som er definert i menyelementet (lenka) i framsidekomponenten. Du kan framleis endre detaljane (Details) for ei komponentelementlenke. *Standardinnstillingane vil gjelde dersom parametrane i innstillingane for menylenka i framsidekomponenten ikkje er definerte. Vel anten Component (komponent) eller Link Component Item (lenke til komponentelement) 5.3 Definere detaljar for eit menyelement (lenke) i framsidekomponenten Vi skal no definere detaljar og parametrar for ei lenke til framsidekomponenten (FRONTPAGE COMPONENT) eller ei lenke til komponentelement (LINK COMPONENT ITEM)). Følj steg éin eller to ovanfor for å starte opprettinga av menyelementet. I Add Menu Item: Component skjermbiletet Definer detaljar for menyelementet: NAME Skriv namn på menyelementet (lenka) i menyen COMPONENT Vel FrontPage. Dette valet kan ikkje endrast etter at du har lagra med Apply eller Save URL Klikk Apply eller Save for å sjå URL adressa for dette menyelementet PARENT ITEM Vel Top dersom du vil at menyelementet skal visast i det øvste navigeringsnivået, eller vel ei forelderlenke (parent link) dersom du vil at det skal visast som eit undermenyelement. ORDERING Nye menyelement vil automatisk visast sist på lista over menyelement. Endre rekkefølgja etter at du har lagra med Save eller Apply ON CLICK OPEN IN Gjeld berre for lenker til komponentelement (Link Component Item). Vel typen vindauge som du vil at lenka skal opnast i eller la standardinnstillinga gjelde ACCESS LEVEL Vel brukartype for menyelementet PUBLISHED/UNPUBLISHED Standardinnstillinga er publisert (Published). Vel upublisert (Unpublished) for å la lenka vere upublisert Du har ikkje tilgjenge til parameterinnstillingane før du har lagra med Save eller Apply Merk: Når du opprettar ei lenke til komponentelement (Link Component Item), skal du ikkje definere parametrar, då desse vert lånte frå menylenka til framsidekomponenten. 5.4 Lage innstillingar for ei lenke til framsidekomponenten Dersom du har oppretta ei lenke til komponent, kan du no gjere innstillingar for korleis sida skal sjå ut. Først klikkar du Apply for at du framleis skal vere i Menu Item skjermbiletet. Deretter klikkar du fram innstillingsalternativa (Parameters), eller klikkar Save og går tilbake til menyelementet ved å klikke på den aktive lenka til det. Du vil no kunne gjere innstillingane. Dersom du har oppretta ei lenke til komponentelement, klikkar du Apply eller Save.

22 22 Innstillingane for ei lenke til komponentelement vil verte lånt frå menyelementet som er lenka til framsidekomponenten (lenke til komponent). Når du har lagra menyelementet med Apply eller Save, vert innstillingsalternativa (Parameters) tilgjengelege. Definer parametrane for menyelementet (lenka) ved å utføre følgjande innstillingar. Mange av innstillingane her er like dei som blir nytta til andre innhalds og menyelement, så det kan vere lurt å sjå gjennom desse sjølv om du ikkje har tenkt å bruke framsidekomponenten. 1. Mange av alternativa her viser til dei globale innstillingane dine slik dei er definerte i det globale oppsettet (Site > Global Configuration). 2. Her bestemmer du SIDEUTFORMINGA for innhaldselementa som skal visast på sida ikkje innstillingane for dei einskilde elementa. 3. Berre innhaldselement som er tilordna framsida, vil visast på denne sida og spegle dei innstillingane som er definerte her. Menu Image: Steg 1: Vel eit bilete som skal visast til høgre eller venstre for lenka. Bilete må vere lagra i /images/stories mappa. Steg 2: I modulmenyen følgjer du menystien Modules > Site Modules > vel aktiv lenke for menymodulen. I modulinnstillingane (Parameters) set du *Show Menu Items* (vis menyelement) til *Yes*. Page Class Suffix: Opprettar ein stilmal for sida. Eit suffiks her vert automatisk lagt til CSS Lat utviklaren hjelpe deg med dette. klassene for denne sida. Dersom det skal vere aktivt, må det vere oppgitt i CSS stilarket til malen. Back Button: Viser eller skjuler ei tilbakelenke, som sender brukarar tilbake til den førre sida, nedst på sida. Page Title: Skriv teksten som skal visast øvst på sida. Show/Hide Page Title: Viser eller skjuler sidetittelteksten. # Leading: Talet på leiingselement som skal visast på denne sida. Introteksten som visast, vil vere den som er definert i innhaldselementet sitt introtekstfelt (Intro Text field). # Intro: Talet på element som skal visast med introteksten (Intro text) som er definert i eit innhaldselement sitt introtekstfelt. # Columns: Her bestemmer du kor mange spalter du treng for å vise introteksten for elementet. # Links: Talet på element som skal visast som lenka titlar (dvs. ingen introtekst). Desse vil visast under leiingselement (Leading Items) og element med vist introtekst. Category Order: Dersom du viser innhaldselement frå fleire kategoriar, kan elementa først grupperast etter kategori, så etter primær rekkefølgje (definert i Primary Order feltet nedanfor). Vel mellom følgjande alternativ: NO,ORDER BY PRIMARY ORDERING ONLY: Organiserer elementa slik det er oppgitt i Primary Order feltet; tek ikkje omsyn til kategori. TITLE ALPHABETICAL: Organiserer innhaldselement etter kategori i alfabetisk rekkefølgje, så i primær rekkefølgje. TITLE REVERSE ALPHABETICAL: Organiserer innhaldselement etter kategori i omvend alfabetisk rekkefølgje, så i primær rekkefølgje.

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 12/02 4.10.02 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Rapportnummer: 2008:8 Forord Denne rapporten viser den tekniske oppbygginga av systemet Los og korleis Los kan brukast i praksis på ein portal. Målgruppa

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2007 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 verktøy 8 Set rekkefølgje, slette

Detaljer

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Handbok for pedagogisk bruk av læringsarena i internett Arvid Staupe, Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes, Geir Maribu og Knut Arne Strand 24.02.2011 Dokumentasjonen

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Strategi for Miside og Norge.no

Strategi for Miside og Norge.no Vestlandsforsking-rapport nr. 3/2008 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene Svein Ølnes, Vestlandsforsking, og Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA Vestlandsforsking,

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Programmet er utviklet av

Programmet er utviklet av Programmet er utviklet av TM Velkommen til Swf!t2 beta Oppfølgeren til open source publiseringssystemet Swf!t. Swf!t2 er et webbasert redigeringsverktøy for dine hjemmesider eller bedriftssider. Her kan

Detaljer

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet GeoGebra 3.0 for mellomtrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhald: Innhald:... 2 Kva er GeoGebra?...3 Kvar kan eg få tak i dette programmet?...3 Korleis kjem eg i gong med å bruke programmet?...4 Å hente og legge

Detaljer

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13 Innhald Forord side 3 Introduksjon side 4 Feltarbeid side 7 Registrere kulturminne digitalt side 12 Skjemautfylling side 13 Digitalisering side 17 Lenker side 20 Multimedia side 20 Regler for publisering

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Hovudprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag HO2-300

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer