JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM"

Transkript

1 JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM ENKEL INNFØRING FOR REDAKTØRAR OG ADMINISTRATORAR av Norsk Plan as Med einerett / opphavsrett 2008 Dette dokumentet kan ikkje kopierast eller overførast utan skriftleg samtykke av eigaren av opphavsretten.

2 2 Kapittel 1 Oversyn Kapittel 2 Opprette innhald og menylenker Kapittel 3 Seksjonar, kategoriar og innhaldselement Kapittel 4: Modulen Siste nyhende Kapittel 5 Framsidekomponenten Kapittel 6 Brukarundersøkingar Kapittel 7 Administrasjon av brukarar og administratorar Kapittel 8 Administratorar og brukaradministrasjon

3 3 INNHALD 1.1 Oversyn 1.2 Å få tilgjenge til nettstaden 1.3 Å logge inn 2.0 Joomla! Heime kontrollpanelet 2.1 Om ulike element på nettstaden og korleis dei er knytte til publiseringssystemet 2.2 Opprette statisk innhald og leggje til lenke i hovudmeny 2.3 Opprette ei lenke til statisk innhald i hovudmenyen 2.4 Opprette underlenker i menyar 3.0 Om seksjonar, kategoriar og element 3.1 Redigere ein seksjon 3.2 Redigere ein kategori 3.3 Redigere elementa i ein kategori 4.0 Korleis modulen Latest News (siste nyhende) verkar 4.1 Redigere modulen Latest News (siste nyhende): Detaljar, innstillingar, tilordning av side 5.0 Korleis framsidekomponenten (FrontPage Component) verkar 5.1 Redigering og oppsett av framsidekomponenten 5.2 Redigere eller opprette ei lenke til framsidekomponenten (for alle menyar) 5.3 Definere detaljar for eit menyelement (lenke) i framsidekomponenten 5.4 Lage innstillingar for ei lenke til framsidekomponenten 6.0 Opprette ei brukarundersøking ved hjelp av Poll Component og Poll Module 6.1 Aktivere brukarundersøkinga på nettstaden 6.2 Plassere brukarundersøkingsmodulen (Poll Module) på nettstaden 6.3 Endre moduloppsett detaljar, sidetilordning 7.0 Opprette ny administrator 7.1 Redigere nettstadsadministrator 7.2 Slette administrator 8.0 Legge til bilete korleis bruke mediehandsamaren (Media Manager) 8.1 Laste opp ei fil til mediehandsamaraen (Media Manager) 8.2 Opprette katalogar (mapper) for å halde orden på filer 8.3 Setje inn bilet eller dokumentfiler ved hjelp av WYSIWYG redigeringsprogrammet

4 4 1.1 Oversyn Joomla! publiseringssystem gir innhaldsadministratoren og forfattaren, som kanskje ikkje har kjennskap til HTML eller andre programmeringsspråk, høve til å opprette, endre og fjerne innhald frå nettstaden utan å vere avhengig av ein eigen nettstadsadministrator. Det viktigaste er at dette publiseringsverktøyet let deg bruke Internett meiningsfylt til det beste for verksemda og botnlina di. Programvara bak publiseringsverktøyet organiserer innhaldet som vert lagt inn, slik at nettstaden vert oppdatert med éin gong. Dei ulike publiseringsverktøya har ulike funksjonar, men dei fleste har nettbasert publisering, formathandsaming, revisjonskontroll, indeksering, søk og henting. Joomla! publiseringssystem har ei rekkje funksjonar og utformingsalternativ og nyttar ei mengde modular og komponentar som gir deg og brukarane dine ekstra funksjonalitet. Her er nokre døme på kva du kan gjere på ein Joomla! nettstad: opprette menyar og sideinnhald ved hjelp av tekst og bilete leggje til nyhendeseksjonar og automatiske nyhendeoppdateringar leggje til nyhendemating gjennomføre brukarundersøkingar opprette brukarforum opprette sikre nettstadsområder som berre registrerte brukarar har tilgjenge til leggje til dokumentnedlastingsområde og katalogisere dokument etter type lage sprettoppvindauge handsaming og oppdatering av nedlastingar med eit dokumenthandsamingsprogram Dersom du kan bruke tekstbehandlingsprogram, kan du bruke Joomla! publiseringssystem. Du treng ikkje ha kunnskap om programmeringsspråk! I tillegg til denne enkle innføringa kan du også bruke dei nettbaserte støttefunksjonane som følgjer med Joomla! publiseringssystem. 1.2 Å få tilgjenge til nettstaden Du vil få to URL adresser éi for nettstaden og éi for publiseringssystemet. Når du arbeider, brukar du to utforskarvindauge, eitt for nettstaden og eitt for publiseringsverktøyet. Dette inneber at du kan sjå endringane som du gjer, ved å veksle mellom dei to utforskarvindauga. Du treng eit brukarnamn og eit passord for å få tilgjenge til publiseringsverktøyet. Dette vil du få. (sjå kapittel 7: 1.3 Å logge inn Skriv inn brukarnamn og passord i påloggingsfelta.

5 5

6 6 2.0 Joomla! Heime kontrollpanelet Kontrollpanelet (Control Panel) på heimesida inneheld snarlenker til nettstads og komponenthandsamingsverktøy og eit aktivitetspanel som viser statistikk for dei mest brukte administrative handlingane. 1. Toppmenyar 2. Filsti (der du er) 3. Snarlenkeikon 4. Snarlenkefaner 5. Aktivitetspanelfaner viser statistikk over administrasjonsaktivitet til dømes brukarar som er logga på, det mest oppdaterte innhaldet og det sist oppretta innhaldet. Gir også ein administrator høve til å logge av brukarar. 2.1 Om ulike element på nettstaden og korleis dei er knytte til publiseringssystemet Alle nettstader er ulike når det gjeld utforming og krav til verksemdfunksjonar. Ein Joomla! nettstad gir deg stor valfridom knytt til utforming og funksjonalitet, frå det heilt enkle til det svært avanserte, men du har alltid kontroll. Kvart element på nettstaden vert administrert av ein annan funksjon i publiseringssystemet. Ein mal (TEMPLATE) vert oppretta for ei spesifikk utforming. Denne seier kva skrifttype som skal brukast, kvar dei ulike menyane og modulane (til dømes ei nyhendemelding) skal vere plasserte, om nettsida har tre spalter (som vist nedanfor) og så vidare. 2.2 Opprette statisk innhald og leggje til lenke i hovudmeny Før du byrjar Det viktigaste du treng å hugse, er at innhald er klårt skild frå menylenker (kalla Menu Items i publiseringssystemet). Når du opprettar eit stykke innhald, må du opprette ei lenke i ein meny slik at nettstadbrukarane kan få tilgjenge til innhaldet. Denne oppdelinga gir deg mykje meir fleksibilitet. Det inneber også at du kan opprette så mange menylenker som du ønskjer til ei enkeltside med statisk innhald, og at du kan opprette innhald som er klårt for publisering Opprette statisk innhald

7 7 Menysti: Content > Static Content Manager Verktøylina Publisher I STATIC CONTENT MANAGER skjermbiletet klikkar du NEW (ny) på verktøylina Publisher for å opne skjermbiletet for innhaldsoppretting og leggje til nytt innhald. STATIC CONTENTMANAGER skjermbiletet er typisk for administrasjonsskjermbileta i Joomla! Administrasjonsskjermbilete gir normalt eit raskt oversyn over informasjon og gir deg tilgjenge til innhald eller element gjennom aktive lenker. Kolonnane i dette skjermbiletet let deg publisere/avpublisere element, viser tilgjengenivå, kven som oppretta innhaldet, kor mange menyelement som er lenka til det, og når det sist vart redigert. Du kan også bruke filter med ulike kriterium og sortere etter forfattar. Fleire handlingar: Bruk avkryssingsboksane ved sida av kvar tittel til å utføre handlingar, til dømes publisere, avpublisere eller kaste, for fleire element samstundes. Låste element. Eit lite hengelåsikon til venstre for eit element viser at det er låst, kanskje fordi nokon ikkje har logga ut etter at dei har redigert. Du låser opp eit element ved å følgje menystien System > Global Checkin. Dette vil låse opp alle elementa i systemet. Statisk innhald: New skjermbiletet

8 8 1. TITLE Legg til sidetittel. Hugs at dette er tittelen som visast på sida IKKJE lenka som visast i hovudmenyen. 2. TITLE ALIAS Legg til eit tittelalias kan vere det same som tittelen eller ein kortare versjon. Valfri 3. TEXT Legg til sideinnhaldet, til dømes tekst, bilete, tabellar, lenker osv. Bruk ikkje WYSIWYG redigeringsprogrammet til å endre skrifttype, skriftstorleik eller stilar for teksten. Desse eigenskapane vert bestemt av stilarket (STYLE SHEET), som er koda inn i nettstadsmalen (TEMPLATE). Klikk SAVE (lagre) for å lagre arbeidet. Eller klikk APPLY (bruk) for å lagre medan du arbeider. Innhaldet går hit WYSIWYG redigeringsprogram Eigenskapsområde Eigenskapsområdet (Attributes Area) har fem kategoriar: Publishing (publisering) Images (bilete) Parameters (innstillingar) Menta Infor (metainformasjon) her legg du inn nøkkelord for sida Link to Menu (lenke til meny) Publishing kategorien lèt deg overskrive opprettingsdatoen for innhaldet, tilordne tilgjengenivå og fastsetje start og sluttdatoar for publisering. I Parameters kategorien kan du skjule eller vise sidetittel for sida og overstyre globale innstillingar (Global Settings) for publisering av informasjon og ikon. Meir informasjon om innstillingar finn du i avsnittet om framsidekomponenten (Frontpage Component Section). Kva er skilnaden mellom Save og Apply? Klikk SAVE for å lagre endringar og lukke redigeringsskjermbiletet. Klikk APPLY for å lagre medan du fortset å arbeide. Du bør alltid lagre medan du arbeider det er ein god arbeidsvane. Kommandoen APPLY gir deg høvet til å sjå korleis endringane dine påverkar nettstaden medan du redigerer.

9 9 2.3 Opprette ei lenke til statisk innhald i hovudmenyen Du har no innhald, men har enno ikkje ei lenke til det i hovudmenyen til nettstaden. :: Her er det du verkeleg treng å vite om innhald, lenker og oppretting av det: 1. Menylenker (Menu Links) og innhald (Content) er to ulike einingar. Publiseringssystemet skil nettstaden sitt innhald (Content) frå lenkene (Links) i dei ulike menyane og modulane. Menylenkene og modulane har som oppgåve å kople brukaren til innhaldet. Dersom du forstår og hugsar dette, vil du ikkje gå deg vill i jungelen! 2. Du kan ikkje opprette ei menylenke før du har innhald å lenke den til. Du må først lage innhaldet, deretter lenka. 3. Det FØRSTE menylenkeinnhaldet visast ALLTID på startsida. Menysti: Menu > Main Menu Klikk på NEW ikonet øvst i Menu Manager skjermbiletet for å leggje til eit nytt menyelement. Merk at menylenkene i publiseringssystemet vert kalla menyelement (Menu Items). I NEW MENU ITEM skjermbiletet vel du LINK STATIC CONTENT (lenke til statisk innhald). Link Static Content skjermbiletet staden der du lenkar innhald til menyelement NAME Skriv inn namnet på menyelementet (lenka) slik det skal visast i menyen TYPED CONTENT TO LINK Vel innhaldet som du ønskjer at menyelementet skal lenkast til URL adressa vert lagd til når du har lagra (Apply/Save) endringa PARENT ITEM Lenka kan vere ei topplenke eller ei underlenke ORDERING Endrar rekkefølgja på menylenkene (når du har lagra med Apply eller Save) PUBLISHED Menyelement vert automatisk publiserte. Vel No får å la menyelementet vere upublisert Klikk SAVE for å lagre og lukke, eller Apply for å lagre og fortsetje redigeringa.

10 Vel alternativet LINK STATIC CONTENT 10

11 11 Skriv namnet på lenka Vel i lista over tilgjengeleg innhald. (Det er difor du må opprette innhald først!) Andre val: Om lenka skal vere topplenke eller underlenke; om sida skal opnast i eit nytt vindauge eller i hovudvindauget (standard); om lenka skal publiserast med éin gong 2.4 Opprette underlenker i menyar Underlenker vert laga på same måten som topplenker. Topplenker kan vere foreldre (Parents) til underlenker. Ei underlenke er barnet (Child) til ei topplenke. Det vil sjå slik ut på nettstaden din: Følg menystien: Menu > Main Menu Klikk på NEW ikonet øvst i Menu Manager / Main Menu skjermbiletet for å leggje til eit nytt menyelement. I ADD MENU ITEM skjermbiletet vel du LINK STATIC CONTENT (lenke til statisk innhald). :: Planlegging Du må ha innhald som er klårt for tilknyting til den nye underlenka di, på same måten som når du skal opprette ei topplenke i hovudmenyen. Kvifor ikkje ta deg tid til å planleggje heile nettstaden på førehand? På den måten vil du har eit kart du kan følgje når du skal lage innhald og nettstadsutforming, og du vil nytte tida atskilleg betre.

12 12 Du har bestemt deg for å ta det som det kjem? OK, men du bør i det minste planleggje dei viktigaste nettstadssidene før du byrjar å opprette innhaldet. Om skjermbiletet Add Menu Item Link Static Content: Som før lagar du ei lenke frå hovudmenyen; her legg vi samstundes inn at menyelementet skal vere ei underlenke. For å gjere dette må du velje kva menyelement som skal vere forelder (Parent). NAME Skriv namnet på underlenka slik du ønskjer at den skal visast i menylista TYPED CONTENT TO LINK Vel innhaldet som du ønskjer at lenka skal knytast til URL URL adressa kjem opp når du har fullførd innstillingane og har lagra PARENT ITEM Klikk på nedtrekkslista, og vel forelderelement (lenke) for den nye underlenka ORDERING Du kan endre rekkefølgja for lenkene når du har fullførd innstillingane og har lagra PUBLISHED Innhaldet vert automatisk publisert. Sjå merknad om framgangsmåten for publisering nedanfor Klikk SAVE (lagre) for å lagre arbeidet. :: Ein merknad om publiseringsprosessen publisere/avpublisere Dersom du publiserer lenker, vil nettstaden med éin gong bli oppdatert med det nye innhaldet OG den tilknytte lenka. Innhaldet vert automatisk publisert når du lagrar (brukar Save), men det vil berre vere tilgjengeleg dersom du også har oppretta ei menylenke til det. Dersom du ønskjer å utsetje publiseringa av ei menylenke, vel du radioknappen NO (nei) for PUBLISHED, og innhaldet vil ikkje vere tilgjengeleg. Dersom innhaldet ditt må godkjennast før det vert publisert, kan gjennomlesaren bruke funksjonen for førehandsvising (PREVIEW) i redigeringsprogrammet. Dersom gjennomlesaren ønskjer å gå gjennom innhaldet slik det vil visast på nettstaden, tek du URL adressa, og avpubliserer deretter. URL adressa kan så sendast til gjennomlesaren, som kan sjå sida på sin eigen nettlesar. Vel namnet på forelderlenka for denne underlenka.

13 Om seksjonar, kategoriar og element Diagrammet nedanfor viser høvet mellom seksjonar, kategoriar og element. Du må opprette menylenker for at brukarane skal få tilgjenge til slikt innhald. Seksjon Kategori Kategori Artikkel Artikkel Artikkel Artikkel Dette gjer du på same måten som når du opprettar lenker til statisk innhald. Du kan opprette lenker til seksjonar, kategoriar eller enkeltelement. Nettstaden din vil truleg ha ein nyhendeseksjon, ein Siste nyhende kategori og nyhendeelement. Vi skal difor byrje denne øvinga med å sjå på korleis du redigerer seksjonar. Den same framgangsmåten gjeld for alle seksjonar. Seksjonshandsamaren (SECTIONMANAGER) lèt deg sjå og administrere seksjonar på ein nettstad. Nokre seksjonar, til dømes nyhende (News), er allereie ferdig oppsette i hovudmalen. Du kan også lage dine eigne seksjonar. 3.1 Redigere ein seksjon Gå til seksjonshandsamaren (Section Manager) ved å følgje menystien: Content > Section Manager Legg merke til den kjende utforminga av skjermbiletet med informasjon om kvar seksjon, til dømes talet på kategoriar innanfor seksjonen, tilgjengenivået og talet på aktive element.

14 14 Vel ein seksjon å redigere, ved å klikke på den aktive lenka. Utfør endringar i området for seksjonsdetaljar (Section Details): Lagre endringane med Save, eller bruk Apply og sjå gjennom endringane på nettstaden: Bruk tekstbehandlaren for å endre introteksten. Section Name = namnet som visast i tittellina over seksjonen på nettsida Title = namnet som publiseringssystemet brukar for å kjenne att seksjonen. Vert også brukt som standardnamn for alle tilhøyrande menylenker Endringar i seksjonsskildring (Section Description) Namneendring for seksjon 3.2 Redigere ein kategori Gå til kategorihandsamaren (Category Manager) ved å følgje menystien: Content > Category Manager Vel ein kategori å redigere, ved å klikke på den aktive lenka.

15 15 Utfør endringar i området for kategoridetaljar (Category Details): Lagre endringane med Save, eller bruk Apply og sjå gjennom endringane på nettstaden: Category Name = namnet som visast i tittellina over seksjonen på nettsida. Title = namnet som publiseringssystemet brukar for å kjenne att kategorien. Vert også brukt som standardnamn for alle tilhøyrande menylenker Bruk tekstbehandlaren for å endre introteksten. 3.3 Redigere elementa i ein kategori I innhaldshandsamaren (CONTENT ITEMMANAGER) kan du leggje til nye element og tilordne dei til eksisterande kategoriar innanfor seksjonar. Her legg vi til nye element i Siste nyhende kategorien (LATEST NEWS) i nyhendeseksjonen ( NEWS).

16 16 Menysti: Content > Content by Section > News > News Items I Content Items Manager skjermbiletet: Klikk New for å opprette eit nytt element til Siste nyhende kategorien. I Content Item (New) skjermbiletet: To område treng merksemd her innhaldsområdet (ITEM DETAILS) og området for eigenskapar og innstillingar (ATTRIBUTES AND PARAMETERS PANEL).

17 17 I innhaldsområdet: I området for eigenskapar og parametrar: På høgre sida av oppsettskjermbiletet finn du fleire val når det gjeld publisering, menylenker, parametrar og metainformasjon. Publiseringskategorien (PUBLISHING) er normalt den mest brukte. Her kan du gjere innstillingar for korleis elementet skal sjå ut: Du held eit element upublisert ved å klikke vekk merket i PUBLISHED avkryssingsboksen. Dersom du ønskjer at elementet skal visast i innhaldsområdet på heimesida, merkar du av i avkryssingsboksen SHOW ON FRONTPAGE. Klikk Save (lagre) for å lagre elementet. Korleis Siste nyhende kategorien (Latest News) og element visast på nettstaden: Elementlenker Kategorinamn Oppgi tittel for elementseksjonen seksjonen som inneheld kategorien du har oppretta elementet i, vert automatisk føreslått Vel kategorien der elementet skal vere Legg til elementinnhaldet.

18 18 Bruk tekstbehandlaren til å leggje til tekst, bilete, lenker osv. Siste nyhende modulen (Latest News) er stilt inn til å vise dei to siste Siste nyhende elementa 4.0 Korleis modulen Latest News (siste nyhende) verkar Siste nyhende modulen er eit tilleggsprogram som viser aktive lenker til element frå ein nærare fastsett kategori innanfor ein seksjon (i standardinnstillingane er dette nyhendeseksjonen (News)). Innstillingane bestemmer kor mange element som skal visast, og kvar modulane skal visast. Dersom du skal forstå Siste nyhende modulen (Latest News), er det viktig at du også forstår tilhøvet mellom seksjonar, kategoriar og element. Her skal vi bruke Siste nyhende kategorien fordi det er den som følgjer med nettstadoppsettet ditt, men ein modul kan elles ta element frå alle kategoriar og seksjonar. 4.1 Redigere modulen Latest News (siste nyhende): Detaljar, innstillingar, tilordning av side Menysti: Modules > Site Modules I Module Manager skjermbiletet vel du Latest News (siste nyhende) frå lista. I Site Module (nettstadmodulen): Redigeringsskjermbiletet To område treng merksemd: DETAILS SETUP (detaljoppsett), som er sams for alle modular, og der du tilordnar plassering (t.d. høgre, venstre); rekkefølgje (relativ); om tittelen skal visast; om modulen skal publiserast med éin gong; brukartilgjenge osv., og PAGES/ITEMS, der du tilordnar modulen til sider. CATEGORY & SECTION ID: Fortel modulen kva kategori og/eller seksjon den skal hente element frå (Du finn ID ar i seksjons eller kategorihandsamaren) MODULE MODE: Her vel du om du vil bruke element, statisk innhald eller begge deler COUNT: Kor mange element ønskjer du at modulen skal vise? TITLE: Standard tittel er Latest News (siste nyhende), men du kan endre den slik du vil. Du må ha ein tittel om du skal kunne lagre SHOW TITLE: Vel NO dersom du ikkje vil at modultittelen skal visast på nettstaden POSITION AND ORDER: Her bestemmer du plassering og rekkefølgje for modulen (t.d. høgre, 2. posisjon). Rekkefølgja er relativ No tilordnar du modulen til ei eller fleire sider. Utvalet på PAGES/ITEMS delen av oppsettskjermbiletet viser berre sider som har ei publisert menylenke. Dette er fordi Joomla ser menyelement (lenker) ikkje innhald. Dersom du ønskjer å setje ein modul på ei bestemt side, må du passe på at menyelementet for den sida er publisert. Du vil elles ikkje finne den oppført. Når du er ferdig, klikkar du APPLY for å sjå gjennom, eller SAVE for å lagre og lukke. Kvar du finn seksjons og kategori ID ar

19 19 Standardoppsettet for Siste nyhende modulen (Latest News Module) tek element frå Siste nyhende kategorien (Latest News Category), som allereie finst i nettstadoppsettet ditt. Når du har meir enn éin seksjon/kategori, kan du velje kva for ein som modulen skal hente element frå. Du finn ID ar i seksjons eller kategorihandsamaren. MENU ITEM LINKS: Vel kva sider modulen skal visast på. Bruk Ctrl tasten for å velje fleire ulike element. Når du skriv inn URL adressa til ein nettstad eller navigerer frå ein annan nettstad, er truleg heimesida den første du opnar. Denne vert ofte kalla landingssida. 5.0 Korleis framsidekomponenten (FrontPage Component) verkar Når det første menyelementet (lenka) i hovudmenyen er framsidekomponent (Frontpage Component), vil heimesida di innehalde alle innhaldselement som er tilordna som framsideinnhald i innstillingane (sjå avsnittet om seksjonar, kategoriar og element). Denne innstillinga publiserer innhald til heimesida di. Alle innhaldselement kan tilordnast til heimesida ved å krysse av alternativet FrontPage i innstillingane for eit innhaldselement. Alle menyane i Menu Manager har tilsvarande menymodular som må publiserast dersom ein meny skal visast på nettstaden (dette kan du lese meir om i rettleiinga for modular). Sjølv når hovudmenymodulen ikkje er publisert, vil heimesida på nettstaden vise alt innhald som er knytt til den først publiserte menylenka (menyelementet) i hovudmenyen. I eit vanleg brukarmiljø vert det først publiserte menyelementet (lenka) i hovudmenyen automatisk tilordna som framsidekomponent, og denne lenka vert vanlegvis kalla Home (heime). På ein nettstad med standard oppsett vil MainMenu Manager skjermbiletet sjå omtrent slik ut: Utforming av nettstaden Innhaldselement som er tilordna som framsidekomponent, visast i nettloggformat (bloggformat) der kvart element (artikkel) visast med eitt eller to utdrag av elementet saman med les meir lenker til heile artikkelen, dersom det utvida tekstområdet eller mospagebreaks har vore nytta. I Joomla har element (Item) og artikkel (Article) same tyding. Litt om nettloggar Ein nettlogg er ein flott måte å syne fram informasjon som du oppdaterer regelmessig på, til dømes nyhende eller pressemeldingar. Som redaktør/administrator for ein nettstad bør du vite om denne funksjonen sjølv om du ikkje brukar den personleg. Vi skal sjå at du kan endre måten innhald vert lagt ut på (leiingselement, introduksjonselement, tal på spalter osv.), og ulike andre val i innstillingane for menyelement som tilordna framsidekomponenten (Frontpage Component). Dersom du ikkje ønskjer å bruke standardoppsettet for heimesida, som visar alle innhaldselement som er tilordna framsidekomponenten.. Då treng du berre å opprette det innhaldet som du ønskjer for heimesida (t.d. eit stykke statisk innhald), opprette eit menyelement (lenke) for det i hovudmenyen, og deretter avpublisere eller kaste lenka til framsidekomponenten. Deretter gjer du menyelementet for det nye heimesidelementet til det første menyelementet i hovudmenyen. Enkelt! 5.1 Redigering og oppsett av framsidekomponenten Følg menystien: Content > Frontpage Manager

20 20 I eit standardoppsett vil FrontPage Manager skjermbiletet sjå ut om lag som dette. Her ser du alle innhaldselementa som har vorte tilordna til framsida, saman med innstillingane for dei: FrontPage Manager skjermbiletet gir brukaren liknande val som innhaldshandsamaren (Content Item Manager). Nokre av desse alternativa for framsidekomponenten har konsekvensar som du bør vere klar over, og i tillegg ein fjerningsfunksjon (Remove) som ikkje er tilgjengeleg andre stader. Archive ikonet: Klikk for å arkivere innhaldselement. Dette er ikkje ein slettingsfunksjon arkiverte innhaldselement kan dearkiverast og leggjast tilbake til framsida. Slik gjenopprettar du eit framsideelement til heimesida: 1. Følgje menystien Content > Archive Manager, merk av elementet, og klikk på dearkiveringsikonet (Unarchive). 2. Opne FrontPage Manager, der du vil sjå at elementet er avpublisert. Klikk på avpubliseringsikonet (Unpublish) for å publisere elementet på nytt. Remove: Klikk for å fjerne innhaldselement frå framsidekomponenten og soleis frå heimesida. Merk deg at dette ikkje fjernar innhaldselementet fullstendig det vert berre deaktivert som framsideelement. Du vil no berre finne dei oppførde i innhaldshandsamaren (Content Items Manager). Order kolonna: I FrontPage Component må rekkefølgja på innhaldselementa også ta omsyn til innstillingane som er lagra for menyelementet (lenka) i hovudmenyen. Dersom du til dømes har fire innhaldselement som er tilordna framsidekomponenten, og du har laga eit oppsett med to leiingselement (Lead Items) og to introelement for menyelementet (lenka), så vil elementa 1 og 2 vere leiingselement, og 3 og 4 vil vere introelement. Hugs at rekkefølgja berre vil gjelde når framsidekomponenten visast. 5.2 Redigere eller opprette ei lenke til framsidekomponenten (for alle menyar) Før du startar, hugs dette: I Joomla! er eit menyelement det same som ei menylenke! Du kan opprette eit menyelement (lenke) til framsidekomponenten på to måtar. Anten: 1) Opprett ei lenke til framsidekomponenten (via hovudmenyen, slik dømet viser): Menysti: Menu Manager > mainmenu I hovudmenyhandsamaren klikkar du New ikonet Vel COMPONENT (komponent) i New Menu Item skjermbiletet Vel FRONTPAGE (framside) frå Component feltet i Details utvalet. Eller: 2) Opprett ei lenke til eit komponentelement (via hovudmenyen, slik dømet viser): Menysti: Menu Manager > mainmenu I hovudmenyhandsamaren klikkar du New ikonet Vel LINK COMPONENT ITEM (lenke til komponentelement) i New Menu Item skjermbiletet. Vel namn (NAME) for lenka som er knytt til framsidekomponenten, frå COMPONENT TO LINK feltet (Merk: I eit standardoppsett vert denne lenka vanlegvis kalla Home (heime). Kvifor er ei lenke til komponentelement (Link Component Item) annleis? Ei lenke til komponentelement (Link Component Item) arvar innstillingane til den opphavlege komponent menylenka (Component Menu Link). På denne typen lenker kan du berre redigere innstillingar for detaljar (Details), parameterinnstillingar finst ikkje. Du kan få ein nøyaktig kopi av dei opphavlege menylenkeinnstillingane for utforming og innhaldet ho lenkar til. I tillegg let innstillingane for detaljar (Details) deg velje ulike typar vindauge som lenka skal opnast i.

21 21 Når skal du bruke slike lenker? Bruk slike lenker dersom du ønskjer å nytte framsidekomponenten i meir enn éin meny, og du synest det er greitt at lenke lånar* innstillingane som er definert i menyelementet (lenka) i framsidekomponenten. Du kan framleis endre detaljane (Details) for ei komponentelementlenke. *Standardinnstillingane vil gjelde dersom parametrane i innstillingane for menylenka i framsidekomponenten ikkje er definerte. Vel anten Component (komponent) eller Link Component Item (lenke til komponentelement) 5.3 Definere detaljar for eit menyelement (lenke) i framsidekomponenten Vi skal no definere detaljar og parametrar for ei lenke til framsidekomponenten (FRONTPAGE COMPONENT) eller ei lenke til komponentelement (LINK COMPONENT ITEM)). Følj steg éin eller to ovanfor for å starte opprettinga av menyelementet. I Add Menu Item: Component skjermbiletet Definer detaljar for menyelementet: NAME Skriv namn på menyelementet (lenka) i menyen COMPONENT Vel FrontPage. Dette valet kan ikkje endrast etter at du har lagra med Apply eller Save URL Klikk Apply eller Save for å sjå URL adressa for dette menyelementet PARENT ITEM Vel Top dersom du vil at menyelementet skal visast i det øvste navigeringsnivået, eller vel ei forelderlenke (parent link) dersom du vil at det skal visast som eit undermenyelement. ORDERING Nye menyelement vil automatisk visast sist på lista over menyelement. Endre rekkefølgja etter at du har lagra med Save eller Apply ON CLICK OPEN IN Gjeld berre for lenker til komponentelement (Link Component Item). Vel typen vindauge som du vil at lenka skal opnast i eller la standardinnstillinga gjelde ACCESS LEVEL Vel brukartype for menyelementet PUBLISHED/UNPUBLISHED Standardinnstillinga er publisert (Published). Vel upublisert (Unpublished) for å la lenka vere upublisert Du har ikkje tilgjenge til parameterinnstillingane før du har lagra med Save eller Apply Merk: Når du opprettar ei lenke til komponentelement (Link Component Item), skal du ikkje definere parametrar, då desse vert lånte frå menylenka til framsidekomponenten. 5.4 Lage innstillingar for ei lenke til framsidekomponenten Dersom du har oppretta ei lenke til komponent, kan du no gjere innstillingar for korleis sida skal sjå ut. Først klikkar du Apply for at du framleis skal vere i Menu Item skjermbiletet. Deretter klikkar du fram innstillingsalternativa (Parameters), eller klikkar Save og går tilbake til menyelementet ved å klikke på den aktive lenka til det. Du vil no kunne gjere innstillingane. Dersom du har oppretta ei lenke til komponentelement, klikkar du Apply eller Save.

22 22 Innstillingane for ei lenke til komponentelement vil verte lånt frå menyelementet som er lenka til framsidekomponenten (lenke til komponent). Når du har lagra menyelementet med Apply eller Save, vert innstillingsalternativa (Parameters) tilgjengelege. Definer parametrane for menyelementet (lenka) ved å utføre følgjande innstillingar. Mange av innstillingane her er like dei som blir nytta til andre innhalds og menyelement, så det kan vere lurt å sjå gjennom desse sjølv om du ikkje har tenkt å bruke framsidekomponenten. 1. Mange av alternativa her viser til dei globale innstillingane dine slik dei er definerte i det globale oppsettet (Site > Global Configuration). 2. Her bestemmer du SIDEUTFORMINGA for innhaldselementa som skal visast på sida ikkje innstillingane for dei einskilde elementa. 3. Berre innhaldselement som er tilordna framsida, vil visast på denne sida og spegle dei innstillingane som er definerte her. Menu Image: Steg 1: Vel eit bilete som skal visast til høgre eller venstre for lenka. Bilete må vere lagra i /images/stories mappa. Steg 2: I modulmenyen følgjer du menystien Modules > Site Modules > vel aktiv lenke for menymodulen. I modulinnstillingane (Parameters) set du *Show Menu Items* (vis menyelement) til *Yes*. Page Class Suffix: Opprettar ein stilmal for sida. Eit suffiks her vert automatisk lagt til CSS Lat utviklaren hjelpe deg med dette. klassene for denne sida. Dersom det skal vere aktivt, må det vere oppgitt i CSS stilarket til malen. Back Button: Viser eller skjuler ei tilbakelenke, som sender brukarar tilbake til den førre sida, nedst på sida. Page Title: Skriv teksten som skal visast øvst på sida. Show/Hide Page Title: Viser eller skjuler sidetittelteksten. # Leading: Talet på leiingselement som skal visast på denne sida. Introteksten som visast, vil vere den som er definert i innhaldselementet sitt introtekstfelt (Intro Text field). # Intro: Talet på element som skal visast med introteksten (Intro text) som er definert i eit innhaldselement sitt introtekstfelt. # Columns: Her bestemmer du kor mange spalter du treng for å vise introteksten for elementet. # Links: Talet på element som skal visast som lenka titlar (dvs. ingen introtekst). Desse vil visast under leiingselement (Leading Items) og element med vist introtekst. Category Order: Dersom du viser innhaldselement frå fleire kategoriar, kan elementa først grupperast etter kategori, så etter primær rekkefølgje (definert i Primary Order feltet nedanfor). Vel mellom følgjande alternativ: NO,ORDER BY PRIMARY ORDERING ONLY: Organiserer elementa slik det er oppgitt i Primary Order feltet; tek ikkje omsyn til kategori. TITLE ALPHABETICAL: Organiserer innhaldselement etter kategori i alfabetisk rekkefølgje, så i primær rekkefølgje. TITLE REVERSE ALPHABETICAL: Organiserer innhaldselement etter kategori i omvend alfabetisk rekkefølgje, så i primær rekkefølgje.

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.0 1. Innlogging og support Gå til www.sogndalidrettslag.no/login Her finn du oversikt over supportsider og korleis du får

Detaljer

Gå til sida https://dvergsdal-sunde.squarespace.com. Klikk Esc. Skriv inn brukarnamn og passord.

Gå til sida https://dvergsdal-sunde.squarespace.com. Klikk Esc. Skriv inn brukarnamn og passord. Brukarmanual Squarespace Firma: Dvergsdal & Sunde Ansvarleg: Andre Sunde Dato: 27.10.2016 NB! Gasta support Vi har utvikla ei eiga support-side for Squarespace-kundar: http://support.gasta.no/ - men passord:

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

EndNote Online. Kom i gang (Windows)

EndNote Online. Kom i gang (Windows) EndNote Online Kom i gang (Windows) Høgskulen i Volda. Biblioteket, 2016 Innhaldsliste Registrere seg og lage konto på EndNote Online... 3 Laste ned og installere Cite While You Write EndNote Plug-In for

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Eigarane av arkivplan.no har no gleda av å presentere verktøyet i ei oppdatert og forbetra utgåve. Den nye versjonen er tilgjengeleg frå 05.10.2015. Oppdateringane

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Kom i gang med LibreOffice Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere det vidare

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

POLITISKE SAKSDOKUMENT: POLITISKE SAKSDOKUMENT: FRÅ PAPIR TIL PC Installasjons- og brukarrettleiing Politikar-PC Surnadal kommune 1 2 Innhald 1 Last ned PDF-XChange Viewer... 4 2 Installere PDF-XChange Viewer... 5 3 Anbefalt

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

Kopier heile katalogen Metxxxxx inn i Weatherlink-katalogen (eller i ein underkatalog).

Kopier heile katalogen Metxxxxx inn i Weatherlink-katalogen (eller i ein underkatalog). Instruks for bruk av met web-sider. Webansvarleg må skaffe ftp-adresse til web-server og få oppretta ein katalog der til verstasjonen. Han må også opprette ein underkatalog uke under verstasjonskatalogen.

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Versjon: 16. januar Brukarmanual.

Versjon: 16. januar Brukarmanual. Versjon: 16. januar 2014 Brukarmanual http://arena.arbeidoghelse.no 1 Arbeid og helse Åpen arena 2014 på nett Nettsida til Åpen arena har to hovudsider Temaer: Her er alle gruppene lagt ut med problemstilling,

Detaljer

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0 EasyPublish Detaljerte brukstilfeller Versjon 1.0 Endringshistorikk Dato Versjon Kommentar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Åshild, Arild og Christoffer Innhald 1 Innleiing...4 2 Skildring av brukstilfeller...5

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Når du er innlogga ser du ei pil oppe til venstre klikk på den og du får admin-menyen til høgre.

Når du er innlogga ser du ei pil oppe til venstre klikk på den og du får admin-menyen til høgre. Brukarmanual Squarespace Firma: Dvergsdal & Sunde Ansvarleg: Kjøkkenansvarleg Dato: 27.10.2016 NB! Gasta support Vi har utvikla ei eiga support-side for Squarespace-kundar: http://support.gasta.no/ - med

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

Brukarmanual for RefLex

Brukarmanual for RefLex Brukarmanual for RefLex Eit oppslagsverk for skoleeigarar (kommunar og fylkeskommunar) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. KVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3

Detaljer

Store dokument i Word

Store dokument i Word Store dokument i Word versjon 2007 av Kjell Skjeldestad Hjelp til betre organisering av skrivearbeidet august 2009 Ved skriving av store dokument er det viktig å få god oversikt over dei ulike delane av

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Brukarrettleiing for FolkeWeb

Brukarrettleiing for FolkeWeb Brukarrettleiing for FolkeWeb Forord Vi har sidan sommaren 2010 arbeid med å stabilisere nettløysinga vår. Dette har vi lukkast med. Vi har fått ei moderne og rask løysing med mange ulike funksjonar. Nettløysinga

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

Biletbruk på nettet 1 2

Biletbruk på nettet 1 2 Innleiing Denne vesle rettleiinga vil syne deg ein arbeidsflyt for å tilretteleggje bilete for publikasjon på internett. Desse operasjonane fordrar bruk av eit bilethandsamingsprogram. Slike er det mange

Detaljer

Kom i gang med EndNote

Kom i gang med EndNote Kom i gang med EndNote EndNote er eit program som vert brukt til å halde orden på litteraturreferansar og til å lage litteraturlister. Referansane kan skrivast inn manuelt eller importerast frå ulike databasar.

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO NY BRUKAR AV WWW.SKOGSVAAG.NO Nettsida har hatt om lag 892000 treff sidan år 2000. Både unge og gamle er faste besøkjarar av nettsida. Alle medlemmer kan leggje

Detaljer

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Det er utarbeidd to malar til bruk ved presentasjonar: Hfk-ppmal-1.pot

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Appkatalog og Software Center

Appkatalog og Software Center Forfatter: Godkjent: John Helge Grevstad Are Skotnes Jakob Bolstad Versjon: 1.0 Appkatalog og Software Center Introduksjon: Dette dokumentet gir ei innføring i Appkatalog og Software Center for System

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Levering av årsrapport og medlemslister for 2010

Levering av årsrapport og medlemslister for 2010 Brukarmanual 1 for https://ungdomslag.hypersys.no Levering av årsrapport og medlemslister for 2010 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 2 Administrasjon

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

Brukarrettleiing (v. 1.5) i OpenOffice.org v. 2.0.1. Brukarrettleiing. Kvam herad. 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36

Brukarrettleiing (v. 1.5) i OpenOffice.org v. 2.0.1. Brukarrettleiing. Kvam herad. 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36 Brukarrettleiing Kvam herad 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36 1 Forord Denne brukarrettleiinga tek for seg programme i OpenOffice.org 2.0.1 OpenOffice.org (heretter forkorta til OpenOffice) er

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Brukarmanual 2 for https://ungdomslag.hypersys.no Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 1 Levering

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med internett og telefoni. Vi tilrår at du les

Detaljer

Installasjonsrettleiing

Installasjonsrettleiing Installasjonsrettleiing Legg mappa «RomRes» på server. Mappa «RomRes» skal innehalda filene: RomRes.exe Timer_RomRes.exe RomRes.exe er reservasjonsprogrammet. Timer_RomRes.exe er eit program som vert køyrt

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT Kom i gang med SKYLAGRING Frå Serit Fjordane IT 1 Innhald 1. Innhald... 2 2. Kom i gang - sjekkliste... 3 3. Kontaktinformasjon... 5 4. Konto... 4 2 2 Kom i gang - sjekkliste Opprette brukarkonto Logg

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

Brukarrettleiing for saksbehandlar Prosjektskjønn

Brukarrettleiing for saksbehandlar Prosjektskjønn 2017 Brukarrettleiing for saksbehandlar Prosjektskjønn Silje Gustavsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 07.06.2017 0 Innhald Om denne rettleiaren... 3 Brukarroller... 3 Korleis søke om rolle... 3 Registrering...

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne.

Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne. Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne. Gå til:www.sportsadmin.no og velg logg inn oppe til høgre

Detaljer

Klare mål hyppig rettleiing

Klare mål hyppig rettleiing Klare mål hyppig rettleiing Tilbakemelding og framovermelding Mål del 1 Elevane kan omarbeida ein hypertekst slik at dei kan lesa og forstå. Elevane kan følgja ein instruksjon og laga plakat. Gjer Utført

Detaljer

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav 2017 Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav Ove Midtbø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 30.03.2017 0 Innhold Informasjon til tolkar...2 Generelt om dekning av tolkeutgifter i fritt rettsråd-saker...2

Detaljer

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390 FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER FRITZ Box 7360/7390 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2)

Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2) Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2) www.fylkesatlas.no er frå 06.05.2010 oppgradert til ny versjon (basert på Adaptive2). Overgangen til ny teknologi har ført til store endringar/betringar. Raskare prosessering

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I)

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Universitetet i Bergen Matematisk naturvitskapleg fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 7 Nynorsk Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Fredag 10. desember 2004 Tid:

Detaljer

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

GlitreTid versjon 6.1, endringar

GlitreTid versjon 6.1, endringar GlitreTid versjon 6.1, endringar Innhold Registrering av løparar... 2 Ny løpar... 3 Importer.gtp... 4 Importer.xls(x)... 5 Format på Excel-fil... 5 Arkfaner:... 6 Løparnummer... 6 Klassar... 6 Distanse...

Detaljer

Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC

Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC Det finst mange bildeprogram som kan overføre bilde frå kamera nærmast automatisk. Også Windows har eit slikt alternativ. Men vi skal bruke ein metode

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Programmet er utviklet av

Programmet er utviklet av Programmet er utviklet av TM Velkommen til Swf!t2 beta Oppfølgeren til open source publiseringssystemet Swf!t. Swf!t2 er et webbasert redigeringsverktøy for dine hjemmesider eller bedriftssider. Her kan

Detaljer

Elektronisk palliativ plan innføring og bruk i Acos CosDoc

Elektronisk palliativ plan innføring og bruk i Acos CosDoc Elektronisk palliativ plan innføring og bruk i Acos CosDoc Innhald 1 Tilretteleggje for bruk av palliativ plan (CosDoc systemansvarleg)... 2 1.1 Redigering av funksjonsområde... 2 1.2 Tilpasse tiltaks-/pleieplan

Detaljer

Installasjon av SK Admin 6.11

Installasjon av SK Admin 6.11 Installasjon av SK Admin 6.11 1. Lag ei mappe på c-disken på server. 2. Kopier fila SK_Admin.exe til denne mappa. 3. Start programmet SK_Admin.exe Tre nye mapper blir oppretta i mappa som programmet SK_Admin.exe

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3 1 GENERELT... 3 1.1 IP adresser og tekniske

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst]

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst] WebWiz 2.0 Brukerveiledning Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Referanseteknikk med APA 6th og EndNote Web

Referanseteknikk med APA 6th og EndNote Web Referanseteknikk med APA 6th og EndNote Web Ragnhild Halsen Biblioteket, HVO August 2012 Kva er referanseteknikk? Referere = å oppgi kva for kjelder du har brukt. Ein referanse skal gi eintydig informasjon

Detaljer