ReadPerfect individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ReadPerfect individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde"

Transkript

1 Rapport fra forprosjekt ReadPerfect individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde Utvikling av et verktøy for individuell tilpasning av typografiske parametre på en skjerm Rapporten er skrevet av Rolf Fasting, Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Høgskolen i Oslo med bidrag fra Ole Christian Bergan, prosjektleder og designer i Moving Minds og Petr van Blokland, designer i Buro Petr van Blokland & Claudia Mens.

2 Sammendrag Formålet med prosjektet «ReadPerfect individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde» er å redusere noen av de vanskene enkelte opplever i møtet med kommunikasjons samfunnets digitale tekstverden. Intensjonen er å utnytte tilgjengelig teknologi til å utvikle et web-basert verktøyprogram som kan gi hjelp og støtte ved lesing av tekster gjengitt på en dataskjerm. Målet er at flest mulig kan får tilgang til den informasjonen som presenteres. Slik tilpasning vil også kunne være av nytte for lesere med normale leseferdigheter, siden mange av oss av og til opplever netttekster som lite tilgjengelige og lite hensiktsmessig utformet. En sentral utfordring i prosjektet er å møte det offentliges krav om en allmenn og universell utforming. Ved å bruke internett som teknologisk plattform, vil det kunne oppnås god tilgjengelighet og enkel mulighet for videre utvikling og oppdatering. ReadPerfect vil samtidig legge til rette for individuelle brukerprofiler som kan tilpasses og endres alt etter tekstens typografi og vanskelighetsgrad. Intensjonen er således å legge tilrette for fleksible løsninger for brukere med ulike vansker ved lesing av skjermtekster på internett. Det delprosjektet som det her rapporteres fra, omfatter utvikling av en prototyp på et internettbasert verktøy der brukeren selv gis anledning til å manipulere ulike typografiske parametre for å oppnå en individuelt tilpasset gjengivelse av tekster på en dataskjerm. En sentral forventning er at verktøyet skal kunne benyttes sammen med ulike systemplattformer og weblesere. Prosjektet omfatter dermed to utviklingsområder (delmål): 1) Utvikling av teknologi for å håndtere utfordringer knyttet til ulike systemplattformer og weblesere. 2) Utvikling og utprøving av et brukergrensesnitt (et verktøy) for tilpasning av typografiske parametre på en skjerm Prosjektets resultater vurdert opp mot de oppsatte mål Resultater innen område 1: Utvikling av teknologi for å kunne håndtere utfordringer knyttet til ulike systemplattformer og weblesere. Prosjektet har lykkes med å en utvikle teknologi for å kunne håndtere et web-basert verktøyprogram knyttet til ulike systemplattformer og weblesere. Den teknologiske løsningen har åpnet for å kunne justere flere typografiske parametere i et systemfritt internettbasert verktøy. Prosjektet har dermed lykkes med å utvikle et interaktivt verktøy der brukere ser umiddelbart resultatene av ulike typografiske parametere i motsetning til justeringer gjennom å forhåndsinnstille system- eller programverdier. I tillegg har prosjektet utviklet en registreringsprosedyre som samler informasjon om bruken av ReadPerfect. Side 2 av 2

3 Resultater innen område 2: Utvikling og utprøving av et brukergrensesnitt (et verktøy) for tilpasning av typografiske parametre på en skjerm. Erfaringene fra utprøvingen av ReadPerfect tilsier at for enkelte brukere kan en typografisk tilpasning av teksters gjengivelse på en data skjerm ha en viss nytteverdi. I forprosjektet har vi lykkes med utviklingen av et slikt brukergrensesnitt, men vi har ikke lykkes med en helhetlig vurdering av potensialet i ReadPerfect gjennom en bred pilotutprøving. Dette skyldes at forventningene til oppslutning fra de aktuelle brukergruppene ikke ble innfridd. En utfordring er at aktuelle brukere har forventninger om å møte et fullstendig utviklet produkt, noe som begrenser muligheten til å kunne benytte en stegvis utvikling. Erfaringene tilsier dermed at det er vanskelig å få fram valid informasjon for å kunne vurdere nybrottsarbeid innen området uten at dette området gis betydelig oppmerksomhet. Vi har imidlertid innhentet brukererfaringer fra synshemmede voksne med opplærings og konsulentoppgaver, voksne med lesevansker og grunnskoleelever (6. årstrinn) som peker mot at hjelpemiddelet kan være et av flere virkemidler som kan bidra til å lette tilgangen til tekstbasert informasjon presentert på en dataskjerm. Vurderingene peker samtidig mot at enkelte aspekt ved brukergrensesnittet må videreutvikles for å møte behov hos synshemmede. Utprøvingene har dermed bidratt med en rekke innspill som vil danne grunnlag for en videreføring av verktøyprogrammet ReadPerfect i et hovedprosjekt. Resultatene peker også mot at om ReadPerfect kan utvikles som et bredt og fleksibelt hjelpemiddel, så vurderes dette som positivt for brukere med behov for tilpasninger, hjelp og støtte. To alternative muligheter til videreføring framstår. Den ene omfatter en begrenset videreføring rette mot å videreutvikle ReadPerfect innenfor rammen av forprosjektet. Dette innebærer at ReadPerfect utvikles til å kunne tilpasse typografiske parametre på aktuelle websider. En alternativ og utvidet videreføring av ReadPerfect vil omfatte en utvidelse av støttefunksjonene utover det å kunne manipulere typografiske parametre. I en slik videreføring vil det være aktuelt å integrere programfunksjoner som kan lese opp ord eller setninger (foreksempel syntetisk tale) eller lesestøtte gjennom integrering av en lesemarkør som framhever ord eller mindre tekstutsnitt. En slik bred videreføring innebærer dermed at porteføljen av støttefunksjoner vil utvides, noe som vil bidra til at flere mennesker kan bli selvstedige aktører med kontroll over egne liv, uavhengig av leseferdigheter eller persepsjonsevner. Prosjektdeltakere Deltakere i gjennomføringen av forprosjektet har vært prosjektleder/designer Ole Christian Bergan og designer Enzo Finger fra Moving Minds som har vært ansvarlig for visuell utforming, Petr van Blokland fra Buro Petr van Blokland & Claudia Mens som har hatt ansvaret for den tekniske utviklingen og Førsteamanuensis Rolf Fasting ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (fra , Høgskolen i Oslo) som har hatt ansvaret for utforming av vurderingsdesignet og analyse og bearbeiding av det innkomne materialet. Side 3 av 3

4 Innhold Read Perfect individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde 1 Sammendrag 2 Introduksjon 5 Forprosjekt: Utvikling av et verktøy for individuell tilpasning av typografiske parametre på en skjerm 5 Innsatsområder og utfordringer 5 Teoretisk grunnlag for ReadPerfect 7 Lesing 7 Forholdet mellom lesing på papir og lesing på skjerm 8 Typografiske tilpasninger 8 ReadPerfect 10 Programfunksjoner i ReadPerfect 11 Utprøving av ReadPerfect 12 Pilotutprøving 1 (januar 2008) 12 Pilotutprøving 2 (november 2008) 13 Design 13 Utvalg 13 Prosedyrer og instrumenter: 11 Vurderingsområder: 14 Resultater 14 Brukernes forutsetninger og forventninger: 15 Brukernes erfaringer med og vurderinger av ReadPerfect 16 Sammenfattende diskusjon og konklusjon 18 Referanser 20 Vedlegg 1: Skjermbilde av ReadPerfect fra utprøvingen i januar Vedlegg 2: Notat om skjermlesing og svaksynthet 23 Vedlegg 3.1: Innledende spørreskjema 26 Vedlegg 3.2: Avsluttende spørreskjema 26 Vedlegg 4: The process and technical development of ReadPerfect 30 Vedlegg 5: Prosjektlogg 40 Side 4 av 4

5 Introduksjon Formålet med prosjektet «ReadPerfect individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde» er å redusere noen av de vanskene enkelte opplever i møtet med kommunikasjonssamfunnets digitale tekstverden. Intensjonen er å utnytte tilgjengelig teknologi til å utvikle et web-basert verktøyprogram som kan gi hjelp og støtte ved lesing av tekster gjengitt på en dataskjerm. Målet er at flest mulig kan får tilgang til informasjonen som presenteres. En slik tilpasning vil også kunne være av nytte for lesere med normale leseferdigheter, siden mange av oss av og til opplever netttekster som lite tilgjengelige og lite hensiktsmessig utformet. En sentral utfordring i prosjektet er å møte det offentliges krav om en allmenn og universell utforming. Ved å bruke internett som teknologisk plattform, vil det kunne oppnås god tilgjengelighet og en enkel mulighet for videreutvikling og oppdatering. ReadPerfect vil samtidig legge til rette for individuelle brukerprofiler som kan tilpasses og endres alt etter tekstens typografi og vanskelighetsgrad. Intensjonen er dermed å legge tilrette for fleksible løsninger for brukere med ulike vansker ved lesing av skjermtekster på internett. Forprosjekt: Utvikling av et verktøy for individuell tilpasning av typografiske parametre på en skjerm Forprosjektet som det her rapporteres fra, har til hensikt å avklare hvordan en kan åpne for å manipulere med ulike typografiske parametre for å oppnå et individuelt tilpasset og lesevennlig skjermbilde gjennom bruk av et leseverktøy. Med typografiske parametre mener vi tilpasning av skrifttype, bokstavstørrelse, linjebredde, og avstand mellom linjer, ord og bokstaver, samt valg av bokstav- og bakgrunnsfarge. Med leseverktøy menes en webbasert løsning for å kunne manipulere et utvalg typografiske parametre på skjermen. I forprosjektet vil det bli lagt få begrensninger for brukernes manipuleringsmuligheter, men brukernes valg og preferanser vil bli loggført som grunnlag for en videreutvikling av verktøyet. Innsatsområder og utfordringer I forprosjektet er intensjonen å utvikle en prototyp på et webbasert leseverktøy for å kunne tilpasse tekstgjengivelsen på en dataskjerm uavhengig av systemplattform eller webleser. Forprosjektet retter seg dermed mot to utviklingsområder: 1) Utvikling av teknologi for å kunne håndtere utfordringer knyttet til ulike systemplattformer og weblesere 2) Utvikling og utprøving av et brukergrensesnitt (et verktøy) for tilpasning av typografiske parametre på en skjerm I det følgende vil prosjektets områder bli nærmere presentert. Side 5 av 5

6 Område 1: Utvikling av teknologi for å kunne håndtere utfordringer knyttet til ulike systemplattformer og weblesere I Norge og ellers i Europa baseres store deler av den webbaserte kommunikasjonen gjennom Microsoft sine systemplattformer og Internett Explorer. Den tilnærmede monopolsituasjonen som Microsoft har hatt er imidlertid i endring, og det vil derfor være avgjørende å ta høyde for tilpasning til ulike systemplattformer (for eksempel Linux, Unix, Mac, OS i tillegg til Microsoft) og ulike web-lesere (for eksempel Safari, Firefox, Mozilla, Opera og Explorer). En slik bred teknologisk tilpasning til ulike plattformer vil dermed åpne for at ulike brukere kan benytte ReadPerfect til å tilpasse skjermtypografien uavhengig av operativsystem eller webleser. Område 2: Utvikling og utprøving av et brukergrensesnitt (et verktøy) for tilpasning av typografiske parametre på en skjerm Utviklingen av et grafisk brukergrensesnitt retter seg i første omgang mot utformingen av et nettbasert verktøy for enkelt å kunne manipulere utvalgte typografiske parametre. Den løsningen som ReadPerfect representerer, skiller seg fra andre programmer på to områder. 1):Verktøyprogrammet tar mål av seg å tilpasse tekstgjengivelsen på aktuelle websider. Dette åpner for at brukere som av ulike grunner opplever vansker ved lesing, kan manipulere typografiske parametre for å tilrettelegge lesingen. 2): ReadPerfect skal utvikles som et webbasert verktøy. Dette innebærer at brukere ikke trenger å installere noe program lokalt på maskinen. En slik løsning tilsier at en videreutvikling av verktøyet kan foretas uten at det er behov for å oppgradere system- eller programvaren hos brukere. Det er viktig å påpeke at forprosjektet som denne rapporten omfatter, ikke tar mål av seg å utvikle et fullstendig nettbasert verktøy som håndterer «online» webtekster. Forprosjektet er avgrenset til å utvikle et brukergrensesnitt for et verktøyprogram som er uavhengig av operativsystem og nettleser. Prototypen av ReadPerfect vil dermed være begrenset til å kunne manipulere typografiske parametre på et utvalg «offline» tekster. Forprosjektet omfatter følgende delmål og aktiviteter: a) Utvikling av et systemuavhengig verktøy der aktuelle typografiske parametre kan justeres b) Gjennomføring av pilotutprøvinger for å innhente brukererfaringer og vurderinger av aktuelle løsninger. c) Legge til rette for en skisse til et hovedprosjekt for perioden Utviklingsområdene kan ikke sees adskilte fra hverandre. Dette innebærer at utviklingen, framdriften og erfaringene som høstes innen område 1 vil være avgjørende for mulighetene og framdriften innen område 2. Den teknologien som kan framskaffes og de erfaringene som høstes vil dermed få direkte innvirkning for delmålene i prosjektet (se også vedlegg 5: Prosjektlogg). Side 6 av 6

7 Teoretisk grunnlag for ReadPerfect Lesing Betydningen av funksjonelle leseferdigheter har gradvis økt i takt med den samfunnsmessige utviklingen. Etter hvert som kravene til utdanning og teknologisk kompetanse har endret seg, har også kravene til funksjonell lesekompetanse tiltatt. Læringsbegrepet sett i lys av nittiårenes understrekning av livslang læring, har også utvidet synet på hva det innebærer å være en kompetent leser. Gode, funksjonelle leseferdigheter omfatter dermed ikke bare etablering av effektive avkodingsferdigheter, der bokstavsekvenser raskt og effektivt omkodes til meningsfylte ord, men omfatter også kommunikative prosesser som meningsdanning og samhandling med teksten (Bråten, 2007). Disse ferdighetene må løpende utvikles og tilpasses for å møte tekster av forskjellig karakter presentert på ulike måter i ulike media. Funksjonell lesekompetanse omfatter dermed en rekke ferdigheter og prosesser som samlet danner grunnlag for individers samhandling og læring, for eksempel lesing av (nett)aviser, tidsskriftartikler eller oppslagsverk. De meste av tekstgrunnlaget for læringsprosesser er tilgjengelige som digital informasjon, enten som øvingseller simuleringsprogrammer (som software eller på internett) eller som skrevne tekster presentert i ulike format. Lesing omfatter dermed to sideordnede prosesser: en avkodingsdel og en forståelsesdel (Gough & Tunmer, 1986; Høien & Lundberg, 1997). Avkodingsdelen kan betraktes som en omkodingsprosess hvor perseptuelle, kognitive og språklige prosesser medvirker. Forståelsesprosessen på sin side relaterer seg til en rekke kognitive og reflekterende prosesser som omfatter avdekking av informasjon og meningsdanning gjennom leserens analyse og samhandling med teksten (Bråten, 2007). Et sentralt forhold i denne sammenhengen er at leseren kan få tilgang til innholdet uten å anstrenge seg uforholdsmessig (ofte omtalt som leseflyt eller reading fluency), hvor liten oppmerksomhet tillegges selve avkodingsprosessen (Hudson, Mercer & Lane, 2000; Torgesen, Rashotte & Alexander, 2001). En rekke forhold er påpekt som medvirkende når et individ opplever manglende leseflyt (egentlig inneffektiv håndtering av ortografisk informasjon), men felles for dem alle er lite effektiv omkoding av bokstaver og bokstavkombinasjoner til ord og mening. En del av omkodingen omfatter persepsjon og håndtering av skriftens tegnsystemer (bokstaver, ordbindingstegn, diakritiske tegn og grammatiske tegn). Gjennom å legge til rette for at tegnene i teksten lett kan oppfattes som representanter for meningsenheter, vil en redusere noen av de vanskene enkelte mennesker med lesevansker daglig opplever. Det er dermed viktig å påpeke at en tilrettelegging av typografiske parametre kun omfatter et av flere områder som synes å være til hinder ved lesing. Hovedutfordringen er å gi leseren lett og uanstrengt tilgang til meningsinnholdet i teksten. Ulike løsninger med tanke på å gi hjelp og støtte slik at flest mulig mennesker kan få tilgang til den Side 7 av 7

8 informasjonen som presenteres, vil dermed måtte vurderes i forbindelse med en videreutvikling av ReadPerfect i et framtidig hovedprosjekt. Forholdet mellom lesing på papir og lesing på skjerm Siden midten av 1990-tallet har bruken av informasjon - og kommunikasjonsteknologi (IKT) økt dramatisk. Dette gjelder både i arbeids og skolesammenheng og hjemme. Statistisk sentralbyrå rapporterer at i 2005 hadde 83 % en hjemme-pc, og gjennomsnittlig ble denne benyttet 45 min daglig. Når tekster skal gjengis på en datamaskin kan tekstens innhold framstilles på ulike måter. Teksten kan for eksempel illustreres ved hjelp av bilder eller animasjoner, eller den kan tillegges lydeffekter. Den samlede presentasjonen danner grunnlaget for hvor lett budskapet blir tilgjengelig. Tekstens leselighet er her relatert til de layoutsmessige og typografiske sidene (merk at lesbarhet eller lix knyttes gjerne til faktorer som setningslengde og ordlengde indikatorer for å karakterisere teksters språklige kompleksitet). Mens innholdet og den språklige framstillingen utformes av forfatteren, vil de typografiske virkemidlene kunne manipuleres uten at innholdet endres. Typografiske parametre omfatter for eksempel fontvalg, skriftstørrelse, ord og linjeavstand, linjelengde, bruk av kolonner, kontraster m.m. De typografiske parametrene står imidlertid i et gjensidig forhold til hverandre, noe som medfører at om den ene endres, påvirker dette også andre parametre. For eksempel krever ulike fonttyper forskjellig plass på en linje, noe som igjen innvirker på linjelengden eller tekstbrytningen. Det er også viktig å påpeke at skjermtekster skiller seg fra tekster gjengitt på papir både ved presentasjonsform og lesestilling (vertikal vs. horisontal presentasjon, bruk av medium, reflekser, oppløsning, kontraster osv) samt muligheter til å orientere seg og forflytte seg i teksten (for eksempel navigeringsmuligheter - tastatur og mus) og notatmuligheter. Det kan dermed tenkes at andre prinsipper må legges til grunn når tekstbasert informasjon skal optimaliseres for presentasjon på en dataskjerm (for en drøfting se Dyson, 2004; Walker & Reinolds, 2000). I det følgende vil et utvalg typografiske parametre ved teksters gjengivelse kort bli drøftet. Gjennomgangen tar ikke mål av seg til å belyse de samlede muligheter som finnes innen det typografiske området, men har til hensikt å gi en viss oversikt over noen aktuelle parametre som kan manipuleres når det åpnes for individuell typografisk tilpasning av skjermtekster. Typografiske tilpasninger Skrifttyper. Det kan gjøres et grovt skille mellom antikva-fonter og groteske-fonter. Antikva (f.eks. Times New Roman) har seriffer eller små markeringer i topp og bunn og har tydelige kontraster i strektykkelsen, mens groteske fonter (f.eks. Arial) er mer rene i formen med liten eller ingen kontrast i strektykkelsen (eksemplene er vist i fet skrift). Markeringene og kontrastene i strektykkelsen i antikva-fontene gir bokstavene særtrekk, noe som er antydet at kan være til hjelp Side 8 av 8

9 for leseren. Det finnes imidlertid begrenset med forskning som framhever det ene fontsnittet framfor det andre, og de studier som er framlagt er uklare. Innen dysleksimiljøene er det ulike syn på hvilket fontsnitt som er å anbefale. British Dyslexia Association (2001) anbefaler bruk av groteske fonter. Dysleksiforbundet i Norge benytter imidlertid både antikva og groteske skrifttyper i sitt informasjonsmateriell. Fontstørrelse, linjelengde, linjeavstand. I Norge er det gjerne vanlig å oppgi fontstørrelsen i antall punkter. Enheten indikerer at ulike fonttypers innbyrdige størrelse blir tilnærmet den sammen ved lik punktstørrelse. En skulle anta at store fonter øker leseligheten, men dette medfører samtidig flere fikseringspunkt og dermed flere øyeforflytninger, noe som igjen reduserer leseligheten. Blir fontene for små, krever imidlertid selve persepsjonsprosessen mer tid. Bernard et al. (2002) antyder at en skriftstørrelse på 10 til 12 pkt. vil være lesevennlig for de fleste. I begynnerinnlæringen benyttes imidlertid gjerne noe større fonter, siden mindre skriftstørrelser gjerne pakker teksten og gjør den mindre imøtekommende. Et enkelt kriterium er at bokstavene bør være så store at de lett kan oppfattes. Størrelsen på skriften virker også inn på linjelengden. En typografisk hovedregel tilsier at linjene ikke bør være kortere enn 27 tegn og ikke lengre enn 70 tegn (Felici, 2003). Anbefalinger for skjermtekster basert på empiriske studier, foreslår en linjelengde mellom 45 og 60 tegn pr linje (Dyson, 2004). Det finnes også anbefalinger som foreslår både lengre og kortere linjelengder. Argumentasjonen rundt linjelengden underbygges gjerne av analyser av øyebevegelser ved lesing. Dyson og Kipping (1998) undersøkte leseligheten av skjermtekster gjengitt med seks forskjellige linjelengder (fra 25 til 100 tegn/linje). Forsøksgruppen omfattet individer i ulik alder og med varierende leseferdighet. Resultatene viste at tekster gjengitt med den lengste linjelengden var mest effektiv å lese. Det interessante er imidlertid at forsøkspersonene hevdet at kortere linjelengder, 55 tegn/linje, var best å benytte. Lesernes oppfatning av hva som var best å lese sto dermed i motsetning til den layout som viste seg mest effektiv. Linjeavstanden vil også være med på å åpne eller pakke teksten. I prinsippet anbefales en linjeavstand samsvarende med, eller noe større enn den bokstavstørrelsen som benyttes (Spiekermann & Ginger, 2003). For stor eller for liten linjeavstand synes å påvirke leseligheten i negativ retning. Bokstavavstand, ordavstand og marger har også betydning for leseligheten. Blir bokstavene i ordet s p e r r e t, eller økes ordavstanden for mye, påvirker dette leseligheten og den typografiske koherensen. Layout og marger påvirker også tekstens leselighet. Brede marger gjør teksten mer luftig, men fører samtidig til kortere linjelengder (Spiekermann & Ginger, 2003; Høien & Lundberg, 1997). Side 9 av 9

10 Kontrastømfintlighet. Ulike studier har vist at elever med lese- og skrivevansker trenger lengre tid for å oppfatte bokstaver og ord (Høien, 1989; Lovegrove & Williams, 1993). For å øke den visuelle oppfatningsevnen er det gjort forsøk med å redusere kontrasten mellom bokstavene og papiret, for eksempel gjennom bruk av tonet papir eller fargede plastikkoverlegg. Flere rapporter av Wilkins og kolleger peker mot at fargede plastikkoverlegg synes å øke lesehastigheten i forhold til lesing på hvit papir (se f.eks. Wilkins et al., 2001). Dersom en skal sammenfatte forskningen omkring typografiske parametre og leselighet er det etter 20 års forskning lite entydighet i anbefalingene. Forskningen viser at en manipulering med typografiske parametre påvirker leseligheten og leserens opplevelse av tekstens tilgjengelighet. Det er her viktig å påpeke den indre sammenhengen som finnes mellom ulike typografiske parametre, noe som innebærer at om ett parameter endres, påvirker dette et eller flere av de øvrige. I tillegg må det tas hensyn til dataskjermens begrensninger med tanke på å kunne orientere seg i teksten. Et forhold synes det imidlertid å være en viss forskningsmessig enighet om og det er linjelengden. Her viser ulike studier at både svært lange og svært korte linjer er uhensiktsmessige. Studiene peker mot at noe kortere linjer gjerne oppfattes mer komfortable av mange lesere enn lengre linjer. Å lese lengre tekster kan ofte sammenliknes med et maratonløp. Det gjelder å legge ut i et tempo og på en slik måte at en kommer i mål. Det gjelder dermed å ha motivasjon, ferdigheter og tilgang til hjelp og støtte slik at anstrengelsene ikke tar overhånd. Datamaskiner åpner for ulike former for tilpasning og støtte ved lesing av skjermtekster. Ved å åpne for at leseren selv kan tilpasse tekstgjengivelsen, kan dette redusere noen av de utfordringene som tekstbasert informasjon på internett fører med seg. Et annet aspekt ved individuell tilpasning, er at slik tilrettelegging gir leseren en viss opplevelse av å kunne påvirke og kontrollere selve aktiviteten gjennom å åpne for individuelle tilpasninger og preferanser. Slike forhold har vist seg avgjørende for å opprettholde interessen og utholdenheten ved krevende, kognitive aktiviteter (se f.eks. Ludvigsen, 2000; Sølvberg, 2003). ReadPerfect Denne delen av rapporten presenterer ReadPerfect slik verktøyprogrammet framsto ved den siste utprøvingen i november desember I prototypen var det da lagt til rette for å manipulere et utvalg typografiske parametre i «offline» tekster på en dataskjerm. Prototypen har dermed i seg begrensninger som er planlagt videreutviklet for bruk med «online» websider. Den tekniske utviklingsprosessen og løsningene som vil legges til grunn for et hovedprosjekt, finnes utførlig beskrevet i vedleggsdelen: «The process and technical development of ReadPerfect» (vedlegg 4). Side 10 av 10

11 Brukergrensesnittet og programfunksjonene i ReadPerfect vil nå bli presentert før det gjøres rede for de utprøvingene som ble benyttet. Bruk og programfunksjoner i ReadPerfect Alle brukere får tilgang til ReadPerfect gjennom nettstedet Her møter brukere først et påloggingsbilde som gir tilgang til verktøyprogrammet. I prototypen er det kun mulig å prøve ut brukegrensesnittet gjennom et begrenset antall forhåndsinnlagte tekster valgt ut for de målgruppene som pilotutprøvingen rettet seg mot (se: Utprøving av ReadPerfect). ReadPerfect- skjermbildet omfatter en styringsmeny til venstre, et tekstfelt i midten og en informasjonsmeny (øverst). I styringsmenyen er det er syv «styrespaker» som åpner for å manipulere med tekstgjengivelsen. I figur 1 vises brukergrensesnittet og et utsnitt av en eksempeltekst hentet fra pilotutprøvingene. Figur 1: Skjermbilde av ReadPerfect Øverst i styringsmenyen finnes først muligheter til å endre skrifttypen (font). Endringene foretas gjennom å flytte markeringsfeltet til den ønskede skrifttypen, og endringene framkommer umiddelbart i teksten. I prototypen er muligheten til valg av skrifttyper begrenset til fire forhåndsdefinerte fonter. Den neste funksjonen i styringsmenyen er en styrespak (joystick) som gjør det mulig å endre bokstavstørrelsen og linjeavstanden. Som nevnt påvirker bokstavstørrelsen og linjeavstanden hverandre. Denne gjensidigheten tas det høyde for ved bruken av styrespaken gjennom at forholdet mellom de faktorene overholdes. Side 11 av 11

12 De neste tre funksjonene omfatter linjebredde, bokstavavstand og ordmellomrom. Disse tre funksjonene manipuleres gjennom å flytte de respektive styrespakene sideveis. Tilpasningsmulighetene er i prototypen gitt visse begrensninger for at teksten skal framstå enhetlig. De to siste styrespakene er plassert på en fargepallett. Disse åpner for å tilpasse fargen på skrifttypen og på tekstbakgrunnen og dermed tilpasse farger og kontraster etter brukerens preferanser. Alle innstillinger lagres i brukerens profil, og når brukeren neste gang tar ReadPerfect i bruk lastes de sist brukte innstilingene som et utgangspunkt for lesingen. Disse innstilingene kan brukeren ytterligere tilpasse om det er ønskelig. Utprøving av ReadPerfect For å få erfaringer med de spesifikasjoner og det brukergrensesnittet som ble lagt til grunn for verktøyprogrammet ReadPerfect, ble det gjennomført to pilotutprøvinger: en i starten av prosjektperioden (januar 2008) og en mot slutten av perioden (november desember 2008). Den første utprøvingen var av eksplorerende karakter, mens den siste ble utformet som et vurderingsdesign. I den siste delen av rapporten vil pilotutprøvingene av ReadPerfect bli presentert og diskutert. Pilotutprøving 1 (januar 2008) Den første utprøvingen ble planlagt som en eksplorerende utprøving der videreutdanningsstudenter ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag deltok. I tillegg deltok en medarbeider ved Tambartun kompetansesenter for synshemmede, avdelingsleder Tore Pukstad i seminaret. Utprøvingen hadde som mål å teste ut og utvikle ulike løsninger og brukergrensesnitt (se vedlegg 1: Skjermbilde fra utprøvingen i januar 2008). Pilotutprøvingen viste seg å by på utfordringer. Manglende kompatibilitet mellom PC-baserte og Mac-baserte systemplattformer og ulike nettlesere begrenset muligheten til en aktiv eksplorerende utprøving der løsninger kunne utvikles på grunnlag av innspill fra deltakerne. Det ble dermed ikke mulig å gjennomføre utprøvingen etter intensjonen. Utprøvingen ble dermed endret til et utviklingsseminar hvor aktuelle støttefunksjoner og løsninger ble drøftet og skissert. Utprøvingen resulterte i at område 1: Utvikling av teknologi for å håndtere ulike systemplattformer og weblesere ble prioritert i det videre arbeidet. Seminaret resulterte også i en detaljert spesifikasjon av utfordringer og forventninger til skjermbaserte løsninger for å ivareta synshemmedes behov ved lesing på skjerm (se vedlegg 2: Notat om skjermlesning og svaksynte). Side 12 av 12

13 Pilotutprøving 2 (november 2008) Før den andre utprøvingen ble det gjennomført flere tester for å sikre kompabiliteten. Selve gjennomføringen fant så sted i november desember 2008, og omfattet en innledende survey, en utprøvingsperiode med bruk av ReadPerfect på utvalgte tekster og en avsluttende servey med fokus mot vurdering av brukergrensesnitt og nytteverdi. Pilotutprøvingen bygger på de funksjonene som er presentert i den foregående delen. I fortsettelsen vil designet bli kort referert før resultatene presenteres. Resultatene og de mottatte kommentarer danner grunnlaget for vurderingene og konklusjonene i rapporten. Design Vurderingsdesignet er basert på et pretest-posttest design med bruk av selvrapportering og vurderingsskalaer. I tillegg ble deltakernes bruk av programfunksjonene registrert. Det ble innhentet både kvantitative og kvalitative data gjennom selvrapporteringsskalaer og kommentarfelt der deltakerne fritt kunne uttale seg. Utvalg: Pilotutprøving 2 omfattet tre grupper brukere: Voksne elever med yrkesrettet, tilpasset opplæring, voksne synshemmede og grunnskoleelever. Kontaktpersonene antydet at vi kunne vente inntil 20 deltakere i gruppene voksne med yrkesrettet opplæring og grunnskoleelever, samt 4 synshemmede, voksne med opplærings og konsulentoppgaver. Responsen ble vesentlig mindre. Det ble derfor tatt nye kontakter med deltakermiljøene og utprøvingsperioden ble utvidet. Det ble i tillegg rekruttert to forsøkspersoner med lesevansker (dysleksi). En samlet oversikt over deltakerne som inngår i materialet er vist i tabell 1: Voksne med yrkesrettet opplæring Synshemmede, voksne med opplærings og konsulentoppgaver (Forventet 4 deltakere) Voksne med lesevansker (dysleksi) (Forventet ca 20 deltakere) Tabell 1: Oversikt over deltakerne i pilotutprøving 2 Grunnskoleelever (6. trinn) (Forventet ca 20 deltakere) Prosedyrer og instrumenter: Som grunnlag for deltakernes vurdering av ReadPerfect ble det utformet en prosedyre som omfattet at deltakerne først ble ledet til å besvare et spørreskjema om forventninger til ReadPerfect-teknologien (se vedlegg 3.1). Etter at spørsmålene var besvart, ble deltakerne automatisk overført til ReadPerfect. Her kunne så deltakerne prøve ut teknologien med et utvalg Side 13 av 13

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Bakgrunn for utvikling av programmet... 5 2. Teori... 5 2.1 Lesing...

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Evaluering og utvikling av nettressurser

Evaluering og utvikling av nettressurser HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag E-læring med bredbånd Evaluering og utvikling av nettressurser Sluttrapport Cornelia Brodahl Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen INNLEDNING INNLEDNING

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE?

Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE? Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE? Rapport 08/2004 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Babilani matematikk på en ny måte? Rapportnummer: 08/2004 ISBN: 82-7463-125-0 Oppdragsgiver:

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

E-læring med bredbånd

E-læring med bredbånd HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag Evalueringsrapport E-læring med bredbånd Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen Innledning Prosjektet "E- læring med bredbånd" har som mål å utvikle pedagogikk

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder Anne Birgit Ro Cand Scient oppgave August 2004 Forord Denne oppgaven er den skriftlige delen

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen Mai 2014 Anja op ten Berg Simonsen

Detaljer

Godt rustet for framtida?

Godt rustet for framtida? Acta Didactica 4/2001 Svein Lie Marit Kjærnsli Astrid Roe Are Turmo Godt rustet for framtida? Norske 15-åringers kompetanse i lesing og realfag i et internasjonalt perspektiv Programme for International

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har?

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? En kvalitativ studie i grunnskolen Masteroppgave PED 4390, allmenn studieretning Hanne Rying Merkesvik Høsten 2006 UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Jørund Høie Skaug Karoline Tømte Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg

Detaljer