SOLSVIK VASSVERK PL BEREDSKAPSPLAN VEDTATT OG TATT I BRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLSVIK VASSVERK PL BEREDSKAPSPLAN VEDTATT OG TATT I BRUK"

Transkript

1 SOLSVIK VASSVERK PL BEREDSKAPSPLAN VEDTATT OG TATT I BRUK 1. NOVEMBER

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 0. Innledning 3 1. Nedslagsfeltet 3 2. Tilgjengelige vannkilder 4 3. Alternative vannkilder 4 4. Vann fra annet forsyningssystem 5 5. Distribusjon av vann via brannslanger o.a Eventuell forurensing fra dyr, fugleansamlinger, kadaver etc Utslipp fra industri 6 8. Tilsig av forurenset vann til bassengene 6 9. Avløpsvann som eventuelt kan tilføres vannkildene Overvåking av vannkvaliteten Spesielle rensetiltak Kontinuerlig kvalitetsstyring og driftsovervåking Reparasjonsberedskapen Reservedelslager av viktige komponenter Ringledninger Sikring av pumpehuset mot innbrudd, hærverk og sabotasje Svikt i desinfeksjonssystemet Nødaggregatet Er elektriske komponenter sikret mot elektromagnetiske pulser Uhell på ledningsnettet; innsug av forurenset vann Strømbrudd Alkalisering Godkjente leverandører Offentlige instanser Media 12 2

3 0. Innledning Beredskapsplanen er utarbeidet etter relevante punkter i Mattilsynets Vannforsyningens ABC, kap. F Internkontroll og beredskap og basert på en risikovurdering som ble gjennomgått og vedtatt i styremøte i Vassverket 19. september I det nedenforstående er de faktiske forhold beskrevet i hvert aktuelt punkt og det er henvisning til prosedyrer, rutiner, underleverandører og etater der dette er relevant. Til slutt i dokumentet er det tatt med en oversikt over godkjente leverandører (pkt 23), og til organisasjoner og offentlige etater som Vassverket må eller kan få behov å forholde seg til (pkt 24). Når det er nødvendig å informere abonnentene, blir dette gjort etter en vurdering om viktigheten og omfanget, via Vassverkets hjemmeside pr E-post (for dem som har det), personlig brev, lokal presse og nærradioer. Oversikt over abonnentene med navn, kundenummer, adresse, gårds- og bruksnummer, telefon, mobiltelefon og E-postadresse er arkivert i Vassverkets regnskapsprogram UniMicro V3 sitt kunderegister. Back up av data kjøres regelmessig til ekstern disk og til minnepinne som oppbevares i brannsikret safe. Se oversikt over disse i pkt Nedslagsfeltet Nedslagsfeltet til hovedbassenget (Pålsvann, se bilde til høyre) er sikret med gjerde mot dyr o.a.. Det foregår heller ikke gjødsling av jorder og marker som påvirker nedslagsfeltet. Vann fra reservebassenget (Kleivevann) tas på flere meters dyp (eventuell forurensning vil normalt være i toppsjiktet). Sabotasje anses som svært lite sannsynlig. Historisk har dette heller ikke skjedd siden etableringen av Vassverket i Hovedbassenget Pålsvann 3

4 2. Tilgjengelige vannkilder Hovedbassenget (Pålsvann, se side 3) og reservebassenget (Kleivevann) er tydelig merket med skilt om at dette er drikkevann med forbud mot bading, camping eller annen ferdsel nær bassengene. Bassengene overvåkes jevnlig visuelt for eventuelle forurensninger. Pumpestasjonen for pumping fra reservebassenget (Kleivevann, se bilde til venstre) styres automatisk fra Pumpehuset. Denne er lukket og låst og utstyrt med varmekolber innvendig for jevn temperatur. Inntak/Utløp blir sjekket vinterstid ved langvarig frost. Hovedbassenget lar seg fysisk ikke forurense av forbipasserende kjøretøy, da det ligger høyere enn veibanen. Reservebassenget (Kleivevann, vist til høyre) kan forurenses ved evt. trafikkuhell da det ligger lavere enn veibanen like ved. Historisk har dette imidlertid ikke skjedd (veien ble anlagt i 1985, dvs. siste 23 år har vært uten uhell). 3. Alternative vannkilder Vannverket har foruten hovedbassenget Pålsvann, tilgang til reservebassenget Kleivevann og 2. reservevann Tytisvann. En kan med relativt enkle grep legge alternativ ledning direkte til pumpehuset fra Kleivevannet hvis noe skulle skje med hovedbassenget. 4

5 Dette lar seg enkelt gjøre på en dags arbeid. Ved bruk av portabelt dieselaggregat og pumpe (begge deler lagret i temperert miljø i Pumpehuset) er det enkelt å pumpe vann opp fra 2. reservebasseng Tytisvann til naturlig vannleie som munner ut i reservebassenget Kleivevann. 4. Vann fra annet forsyningssystem Det kommunale selskapet Fjellvar har operative ledninger (ender i Avløpet på Landro) relativt nær Vassverket sitt system og kan i nødstilfelle koples til ved å strekke vannledninger ca 400 meter til Vassverkets ledningsnett, men da med reduksjonsventiler grunnet trykket. En slik operasjon vil kunne utføres på en dags arbeid hvis slangene legges på bar mark langs veien. Dette er imidlertid ikke tatt opp med kommunens selskap. 5. Distribusjon av vann via brannslanger o.a.. Det er tilgang til renset vann fra egen tappekrane ved Pumpehuset (kran til venstre for inngangsdøren). Det finnes også flere hydranter og brannkuler på ledningsnettet som kan tilkoples brannslanger for distribusjon av vann hvis deler av nettet skulle være nede over lengre tid. Vassverket råder over ett visst antall slanger som er lagret i tempererte forhold i Pumpehuset. Brannkuler finnes som følger: o Ved tidligere Sotra Trelast (2 stk) o Ved naust til Ottar Bergtun o Ved Arvid Haakonsen, Elvebakken nr 1 o På Hauganeset o Ved Bedehuset Hydranter finnes som følger: o Nygjerdet (Antonette Langeland) o Ved tidligere Sotra Trelast o Ved Arvid Haakonsen, Elvebakken nr 1 o Ved løe til Ørjan Ørjansen (bilde til høyre) 5

6 6. Eventuell forurensing fra dyr, fugleansamlinger, kadaver etc. Det er ingen beiting av husdyr nær hovedbassenget som vil forårsake forurensning. Problemet er også relativt fraværende i reservebassenget, da inntak til pumpe er lagt flere meter under overflaten. Fugleansamlinger rundt hovedbassenget er nå eliminert som problemkilde og har ikke vært et problem på mange år. Det er montert mekaniske filtre i inntaket i hovedbassenget og i Pumpehus før UV-behandling finner sted. Mekanisk filter i Pumpehuset er gjenstand for regelmessig rensing/vedlikehold. Ref stillingsinstruks for vedlikeholdsmann. 7. Utslipp fra industri Det finnes ikke industri med utslipp av noe slag på Solsvik som berører Vassverket sine bassenger og nedslagsfelt. 8. Tilsig av forurenset vann til bassengene Nedslagsfeltene til bassengene ligger i uberørt utmark og er derfor ikke gjenstand for forurensninger av noe slag, uansett nedbørsmengder. 9. Avløpsvann som eventuelt kan tilføres vannkildene Det ligger ikke avløpsledninger i nærheten av noen av bassengene Vassverket benytter. Det ligger heller ikke grøfter i nærheten som fører avløpsvann fra eventuelle septikkummer. 10. Overvåking av vannkvaliteten Personell som utfører prøvetaking er godkjent gjennom deltakelse på kurs for dette. Kurs prøvetaking: Bergen Vann, se pkt 23, nr 3. Kursbevis er arkivert i Pumpehuset Det benyttes et godkjent firma for frakt av vannprøver. Ingen avvik noensinne. Frakt av prøver: MCB Budtjenester, se pkt 23, nr. 10 Ved problem hos laboratoriene, blir vi henvist til andre godkjente laboratorier av laboratoriene selv. Det benyttes p.t. to laboratorier, hvorav det ene er ett akkreditert laboratorium. Bruken av disse laboratoriene er i samråd med Mattilsynet. Prøvetaking tas etter rutine fra Mattilsynet, som angir når og hvordan dette skal gjøres gjennom hele året. Ved teknisk svikt av behandlingsutstyret av vann, utløses alarm. Analyser akkreditert: Analycen, se pkt 23, nr 2 Analyser ikke-akkreditert: Bergen Vann, se pkt 23, nr 3 6

7 11. Spesielle rensetiltak Hovedbassenget er gjerdet inn, og det er installert mekaniske filtre både i inntak i hovedbassenget og i Pumpehuset, før vannet passer UV-behandlingen. 12. Kontinuerlig kvalitetsstyring og driftsovervåking Vassverkets styremedlemmer (5 stk) er også de samme personer som er tildelt spesifikke oppgaver relatert til drift og vedlikehold. Ref til følgende stillingsinstrukser i KS-manual, KS2 Operativ del: Dok nr KS Rollebeskriving Styreleiar Dok nr KS Rollebeskriving Vedlikehaldsmann Dok nr KS Rollebeskriving Rekneskapsførar Øvrige styremedlemmer deltar etter behov styrt av styreleder. Ref også til godkjent leverandørliste i pkt 23 under. 13. Reparasjonsberedskapen Vassverket har personell til dedikerte oppgaver med instrukser for hver stilling. Alarmvakt inngår i beredskapen. Både Kvalitetssikring og systemer for Helse, Miljø og Sikkerhet er etablerte og implementerte. Det er utarbeidet rutiner for arbeidsoppgavene. Vannmengden ut på nettet kontrolleres vha vannmåler. Denne avleses gjennomsnittlig 2-3 ganger pr uke og avlesning noteres i loggbok (normalt av vedlikeholdsmannen). Dette blir gjort for å kontrollere om det er brudd på ledningsnettet. Ref til Kvalitetshandbok, KS2 Operativ del som omfatter alle rutiner og sjekklister som blir benyttet i driften av vannverket. 14. Reservedelslager av viktige komponenter Reservedeler (muffer av diverse størrelser) for reparasjon av ledningsnettet ved brudd samt reservedeler til systemet for desinfisering av vannet (UV) finnes alltid på lager og blir bestilt inn i god tid i forveien. Reservedelene er lagret i tempererte forhold i Pumpehuset. Dette er vedlikeholdsmannen sitt ansvar. Leverandør muffer: Ahlsell, se pkt 23, nr 1 Leverandør av reservedeler til UV-anlegget: Sotra Rør og Sanitær, se pkt 23, nr 11 7

8 15. Ringledninger Ved hjelp av flere installerte ventilsystem, kan ledningsnettet avstenges eller åpnes etter behov. Dette hjelper til å isolere brudd raskere og at færre blir berørt når brudd skjer. Ventilsystem for ringledninger er plassert som følger: o Ved Pumpehuset o Ved tidligere Sotra Trelast o Ved Kryss mellom Elvebakken og Solsvikvegen Leverandør av lekkasjesøking: Elkor Lekkasjesøking, se pkt 23, nr Sikring av pumpehuset mot innbrudd, hærverk og sabotasje Pumpehuset er til alle tider avlåst, med mindre det er ettersyn, vedlikehold eller utskiftninger av utstyr. Da er det alltid personell fra Vassverket til stede. Pr dato er pumpehuset ikke sikret mot innbrudd ved hjelp av innbruddsalarm. Historisk gjennom 54 år har dette ikke vært et problem. Pumpehusets beliggenhet er i tillegg lite kjent blant folk flest, abonnenter som andre. Det er montert lyskilder utenfor inngangsdør og i lysstolpe nær ved som tennes automatisk, slik at området rundt Pumpehuset alltid er opplyst. Følgende har nøkler til Pumpehuset: o Vedlikeholdsmann o Styreleder o Regnskapsfører 8

9 17. Svikt i desinfeksjonssystemet Oppringt alarm til vedlikeholdspersonell sørger for at dette tas hånd om umiddelbart. Alarm gis via VAKTTELEFON: Mobilleverandør: Telenor Mobil, se pkt 23, nr Nødaggregatet Nødaggregatet er helt nytt (installert i januar 2007) og er gjenstand for testing en gang pr måned i henhold til testprosedyre fra leverandør av aggregatet. Prosedyren er arkivert i Pumpehuset. Testkjøringene loggføres i loggbok i Pumpehuset. Se Stillingsbeskriving for vedlikeholdsmann, dok KS Service utføres av El. Inst Bjarne Sjøvold, se pkt 23, nr Elektriske komponenter sikret mot e. magnetiske pulser Det er installert UPS (Uninteruptable Power Supply) for å motvirke at elektromagnetiske pulser skal virke inn på prosessinstrumenteringen i Pumpehuset. Hvis dette svikter, går alarm, se pkt 17. Service utføres av El. Inst Bjarne Sjøvold, se pkt 23, nr Uhell på ledningsnettet; innsug av forurenset vann Generelt etter brudd, uansett om det er avløpsledninger som går parallelt med vannledningene eller ikke, blir den delen av ledningsnettet som er reparert, satt i karantene med tilførsel av klor i en periode på 48 timer før det berørte ledningsnettet på nytt tas i bruk (etter utspyling). Dette er en rutine som bestilles hos godkjent leverandør av rørleggertjenester ved reparasjon av brudd på ledningsnettet. Rørleggertjeneste: Sotra Rør og Sanitær, se pkt 23, nr Strømbrudd, svikt av pumper Helautomatisk dieseldrevet nødaggregat (se pkt 18) slår seg inn ved strømsvikt eller ved for lav spenning. Hvis eget 9

10 aggregat skulle svikte, er det installert ekstern tilkopling for evt. innleid aggregat (se bilde). Hovedbassenget har flere ukers kapasitet (ved normalt forbruk) slik at evt. reparasjon eller erstatning av pumper er innenfor god tidsmargin for leveringstid og installasjon av nytt materiale. Pumpehuset har for øvrig montert doble pumpesystem hvorav ett system har kapasitet nok til å forsyne alle abonnenter kontinuerlig med vann (28 kbm/time). Pumpesystemene byttes om automatisk hver 24. time slik at det er jevn drift av systemene. 22. Alkalisering Natriumhydroksydløsning (30 %) (lut) leveres i bulk til tank i Pumpehuset. Dette utføres av: Godkjent leverandør: Hjelle Kjemi, se pkt 23, nr 7 Nødvendig personlig vernesutstyr som tåler denne type kjemikalier er tilgjengelig i Pumpehuset, inklusiv stativ for øyeskylling. Dosering skjer automatisk ut fra satt mengde som regulerer PH-verdien på vannet på ledningsnettet. Kontroll av PH-verdi skjer via montert PH-måler i Pumpehuset (se bilde til venstre) og ved prøvetaking/analyse etter prøveplan gitt av Mattilsynet. Ved behov for medisinsk assistanse, se pkt 24, Nr 1 Ambulanse Nr 9 Sotra Legehjelp Nr 10 Ågotnes Legesenter 10

11 23. Godkjente leverandører Nr Navn Adresse Tlf Kontakt E-post Mrk 1 Ahlsell AS Godviksvingen 174, 5179 Godvik Skjøtemuffer 2 Analycen as Møllebakken, Pb 3124, 1506 Moss 3 Bergen Vann KF Vannlaboratoriet, Spelhaugen Fyllingsdalen 4 Bergtun Fjell og Betong AS 5 El. Inst. Bjarne Sjøvold as 6 Elkor Lekkasjesøking Sikthaugen Terrasse 18, 5145 Fyllingsdalen Astrid Olsen Vann- Analyse Vann- Analyse 5357 Fjell Stig J Bergtun Gravearbeid Pb 33, Elektro Ågotnes Jan Lekkasjes Arnesen øk 7 Hjelle Kjemi Sundts gt Bergen Kjemikalier 8 If Skadeforsikring, Pb 240, Skader Lysaker 9 Inter Revisjon AS 5353 Straume Knut Inge Revisjon Sylta 10 MCB Budtjenester Pb 384, Frakt Straume netcom.no 11 Sotra Rør og Sanitær AS Tellnes Næringspark, Rør legger 5357 Fjell 12 Sparebanken Vest 5353 Straume Nils A Finans Spjeld 13 Telenor Mobil Tlf 11

12 24. Offentlige instanser Nr Etat Adr./Kontakt Tlf E-post Merknader 1 Ambulanse 113 Nødhjelp 2 Fjell kommune fjell.kommune.no 3 Fjell og Sund Lensmannskontor 5353 Straume Politi: Helsesjefen Fjell Rådhuset Postboks Straume 5 Kommuneoverlege 6 Mattilsynet Besøksadresse: Bontelabo 8, inngang B, Bergen Margrete Wold 7 Sotra Brannvern 8 Sotra Legehjelp 9 Ågotnes Legesenter Adresseres til Margrethe Wold 5363 Ågotnes Brann: Straume Ågotnes Media Nr Navn Adresse Tlf Telefaks E-post 1 Radio Sotra 5353 Straume Vestnytt Postboks 144, Straume Vakttelefon: NRK Hordaland NRK Hordaland Pb 7777, 5020 Bergen 4 Kystradioen Damsgårdsvei 131, 5162 Laksevåg Fax:

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg.

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg. TRYSILHUS sameieboka Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg 1 Brannalarm og slokkeanlegg Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Sameieboka...

Detaljer

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1. Tolkningsdokument

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1. Tolkningsdokument FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1 Tolkningsdokument 1 Forord... 3 2 Orientering... 3 3 Revisjon... 4 4 Ikrafttreden... 4 5 Dekningsområde

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Driftsmiljø. Anbefaling

Driftsmiljø. Anbefaling Driftsmiljø Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Herunder graving og masseforflytning samt boring og sprengning av fjell. For firma. FjellTeknikk AS. Daglig leder Anders Kråkevik IK-HMS-KS

Herunder graving og masseforflytning samt boring og sprengning av fjell. For firma. FjellTeknikk AS. Daglig leder Anders Kråkevik IK-HMS-KS HMS/KS-SYSTEM Internkontrollsystem for å oppfylle Helse, Miljø og Sikkerhetslovgivningen, samt krav til kvalitetssikring/ internkontroll på utført arbeid i forbindelse med aktiviteten ved FjellTeknikkAS.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Juni 011 Narvik VAR - hver dag www.narvikvar.no Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet VI GJØR NARVIK RENERE INNHOLD I frontlinjen...................................

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1

Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1 Side 1 Dato 06.02.11 Internkontrollmanual for Rev. Dato Beskrivelse Utarb. Godkjent 01 15.02.10 Utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret 02 06.02.11 Revidert utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret

Detaljer