1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for slik det framgår av saksframlegget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget."

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for slik det framgår av saksframlegget. 2. Styret konstaterer at den samlede økonomiske utfordringen i langtidsperioden er på omlag 360 mill kr. Det planlegges budsjettert med et positivt resultat på 40 mill kr for 2015 med gradvis opptrapping til 150 mill kr i Det vil være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg rammeforutsetningene og resultatmålene. Det er en målsetting at man klarer å opprettholde og utvikle faglig kvalitet. Styret legger til grunn at ansattes involvering og arbeidsmiljø ivaretas. 4. Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert å være mellom mill kr. Den økonomiske langtidsplanen legger opp til en investeringsramme på 140 mill kr pr år under forutsetning av økonomisk balanse. I tillegg kommer det enkelte års positive resultat. Det er derfor svært viktig at det blir gjennomført omstillinger og strukturendringer som kan sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt. 5. Styret støtter skissen til prosess for videreføring av omstillingsarbeidet i perioden fram mot 2025 slik det er beskrevet i saksframlegget. Styret forutsetter at omstillingstiltakene er i tråd med Helse Sør-Øst sin styresak Styret forventer at administrerende direktør legger fram helhetlige løsninger for det somatiske pasienttilbudet i Sykehuset Innlandet basert på nasjonale kvalitetskrav og resultatindikatorer. Styrets premiss er at Sykehuset Innlandet skal drive utvikling på bakgrunn av faglige perspektiver innenfor de budsjettrammer som eksisterer og samtidig skape et grunnlag for ny utvikling og vekst. Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til helhetlig løsning for omstilling somatikk i styremøtet i oktober Brumunddal, 21. mai 2014 Morten Lang-Ree administrerende direktør 1

2 Økonomisk langtidsplan for Sykehuset Innlandet

3 Innhold 1. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING RAMMER OG STYRINGSSIGNALER FRA HELSE SØR-ØST OM ØKONOMISK LANGTIDSPLAN MÅL AKTIVITETSFORUTSETNINGER ØKONOMISKE RAMMER Om inntektsmodellen Behovskomponenten Kostnadskomponenten Mobilitetskomponenten Abonnementet for lands- og regionsfunksjoner Flerområdefunksjoner Avregning av poliklinisk laboratorietjenester og radiologi Nye opptaksområder Effekter av inntektstmodellen for Sykehuset Innlandet SAMHANDLINGSREFORMEN Medfinansiering Utskrivningsklare pasienter Øyeblikkelig hjelptilbud i kommunene (ø-hjelp) IKT IKT og Digital fornying Digital fornying / IKT og Økonomisk Langtidsplan Utvikling av tjenestepris for SI som følge av Digital fornying Tjenestepris relatert til endringer i den regionale prosjektporteføljen INVESTERINGER UTFORDRINGER KNYTTET TIL INVESTERINGSOMRÅDET Investeringsbehovet innen medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler Investeringsbehov innen funksjonstilpasning og vedlikehold av bygningsmassen FAKTISK INVESTERING Bygg MTU TILGJENGELIGE INVESTERINGSMIDLER FOR HELSEFAGLIGE PRIORITERINGER NASJONALE PRIORITERINGER PRIORITERINGER I SYKEHUSET INNLANDET Tverrfaglig smertepoliklinikk Kreftbehandling Kreftlegemidler Kostnader ved kjøp av patologitjenester Kvalitet og pasientsikkerhet Kompetanse i akuttmottakene Overgrepsmottak Dialysekapasitet Etablering av prostatasenter Kompetanse og rekruttering Psykisk helsevern ØKONOMISK LANGTIDSPLAN BÆREKRAFTIG UTVIKLING ØKONOMISK UTFORDRING 2015 OG I PLANPERIODEN RESULTATUTVIKLING SYKEHUSET INNLANDET MED VIDEREFØRING AV DAGENS DRIFT Forhold fra eier

4 Interne forhold i SI Øvrige interne forhold i SI FORDELING MELLOM SOMATIKK OG PSYKISK HELSEVERN UTFORDRINGSBILDE FORDELT PR DIVISJON SKISSERTE TILTAK OG EFFEKTER Tiltak innen somatikk og staber Tiltak innen divisjon Psykisk helsevern BEMANNINGSTILPASNINGER VED OMSTILLINGSPROSESSER LIKVIDITETSSITUASJON OVERORDNET RISIKOVURDERING

5 1. Administrerende direktørs vurdering Økonomisk langtidsplan viser at Sykehuset Innlandet (SI) står foran en krevende periode. For å sikre en bærekraftig drift må foretaket ned på et driftsnivå som er ca. 360 mill kr lavere enn dagens nivå. Det er flere årsaker til behovet for økonomisk omstilling, herunder både endringer i inntektsmodellen og økte utgifter (blant annet knyttet til digital fornying). Det vesentligste av reduksjonen i inntektene skyldes oppdatering av befolkningstall og -sammensetning, sosioøkonomiske kriterier og bruk av private aktører. For hele foretaket vil det være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg rammene. Det vil være en målsetting at man etter at omstilling er gjennomført, klarer å opprettholde god faglig kvalitet og at det er skapt en ny plattform for utvikling og vekst i SI. For å ivareta dette på en helhetlig måte legger administrerende direktør opp til en omstillingsprosess med tydelige mål/krav og bred involvering. Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert til å ligge mellom mill kr. Likviditeten foretaket får fra eier gir en årlig investeringsramme på omlag 140 mill kr, i tillegg til et eventuelt overskudd. I ØLP er det lagt opp til at det årlig frigjøres midler til investeringer ved et resultatkrav økende fra 40 mill kr i 2015 til 150 mill kr i Det er av avgjørende betydning at det blir gjennomført omstillinger og strukturendringer som kan sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket. Førende for omstillingsarbeidet vil være styresak 108/2008 i Helse Sør-Øst. 2. Rammer og styringssignaler fra Helse Sør-Øst 2.1. Om økonomisk langtidsplan Økonomisk langtidsplan har en konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt Strategisk fokus og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser. Hensikten er at arbeidet skal vise utviklingen innenfor driftsmessige forhold i et fireårig perspektiv, samt legge til rette for en helhetlig vurdering av foretakets økonomisk bæreevne for investeringer i et lengre perspektiv frem til Økonomisk langtidsplan vil rulleres hvert budsjettår, slik at første år i planperioden blir bindende som årets budsjett. Regionale prioriteringer, herunder investeringer, samt foreløpige inntektsrammer vil legge grunnlaget for helseforetakets arbeid med egne prioriteringer i økonomisk langtidsplan. Den samlede overføring av inntekter til drift og investering fra Helse Sør-Øst legger rammene for aktiviteten i foretaket. En samlet rammetildeling gjør at styret må beslutte hvordan den totale økonomiske rammen skal fordeles mellom drift og investeringer. Prinsippet om rammetildeling innebærer at foretaket selv må skaffe økt handlingsrom for investeringer og nye helsefaglige prioriteringer. 5

6 2.2. Mål Det stilles krav og vilkår til den bevilgningen som Sykehuset Innlandet årlig mottar gjennom foretaksmøter og det årlige oppdragsdokumentet. Det er vedtatt en ny regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet for , og i tillegg til det kontinuerlige arbeidet med å øke pasientsikkerheten, har Helse Sør-Øst satt fem ambisiøse mål for planperioden: 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Det har vært arbeidet målrettet de siste årene for å redusere ventetider og fristbrudd, noe som har ført til en markert bedring i kontroll med ventetider og fristbrudd gjennom 2013 og så langt i Gjennomsnittelig ventetid Helse Sør-Øst RHF har satt som mål at samlet ventetid for helseforetakene skal være lavere enn 65 dager. Det har vært en positiv utvikling i Sykehuset Innlandet de siste årene. Samlet gjennomsnittlig ventetid i 2013 for Sykehuset Innlandet var 62,2 dager. Samlet gjennomsnittlig ventetid var 63,8 dager i 2012 og 68,7 dager i Det skal i planperioden arbeides målrettet med å forbedre gjennomsnittelig ventetid ned til 60 dager. Langtidsventende og fristbrudd I oppdrags- og bestillerdokumentet til helseforetakene for 2014 har Helse Sør-Øst RHF stilt krav om konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd. For å følge opp saken har Helse Sør-Øst RHF etablert et prosjekt med dedikerte ressurspersoner fra det regionale foretaket som støtter helseforetakene i arbeidet med å redusere ventetider. Det er utarbeidet en egen gjennomføringsplan og definert mål for det videre arbeidet, og det gjennomføres månedlige oppfølgingsmøter mellom SI og HSØ med dialog rundt resultatene. Oppfølgingen samkjøres med et opplegg for forbedringsarbeid hvor noen poliklinikker får tilbud om ekstra støtte. Planen retter seg i hovedsak mot poliklinikkene i SI hvor utfordringene knyttet til ventetider og fristbrudd er størst. Hovedgruppen av pasienter som har ventet lenge i SI er varicer, kjevekirurgi, plastikkirurgi og øyelokksoperasjoner. Utviklingen er positiv og andelen langtidsventende er halvert siden I mars 2013 var det 287 langtidsventende, mens det i samme måned i 2014 var 126 langtidsventende. Utviklingen følges kontinuerlig for å videreføre den positive utviklingen. Fristbrudd: Gjennomsnittlig andel fristbrudd i 2013 var 2,7 %. Det har vært en positiv utvikling de siste årene fra 8,7 % fristbrudd i 2011 og 3 % i Den positive utviklingen har fortsatt og pr. mars

7 er det 2 % fristbrudd. Det arbeides videre i planperioden for å forebygge fristbrudd og det er satt som mål at en i 2015 kommer ned mot 0,5 % fristbrudd. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent Omfang og utvikling av sykehusinfeksjoner følges opp på flere måter: Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) ved Folkehelseinstituttet gir en nasjonal oversikt over noen utvalgte helsetjenesteassosierte infeksjoner: Insidensundersøkelser, dvs. løpende registrering av infeksjoner ved fire utvalgte operasjonstyper (siden 2005). For SI gjelder dette galleoperasjoner, innsetting av proteser i hofteledd, keisersnitt og inngrep på tykktarm. Prevalensundersøkelser fire ganger pr. år (siden 1999): Siste prevalensmåling 4. kvartal 2013 viste et nivå på 4,4 % infeksjoner. Målingene de siste tre årene har variert mellom 6,4 % og 2,7 %, med to enkeltmålinger under 3 %. Global trigger tool (GTT): Strukturert journalgjennomgang tilbake i tid, med antibiotikabruk som markør for infeksjon. Utviklingen følges i planperioden. Det skal kartlegges hvorvidt bedre antibiotikaovervåkning vil gi reduksjon i antall infeksjoner, samt gjennomføres infeksjonsforebyggende tiltak hjemlet i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning I 2013 mottok 55,9 % av pasientene bekreftelse på behandling og time for denne i samme brev, innen 7 dager etter at henvisningen er vurdert. Målingene viser en svak bedring over tid (58 % mars 2014). Indikatoren følges opp av prosjekt Glemt av sykehuset, og følges opp via det pasientadministrative arbeidet gjennom planperioden for å bedre datakvaliteten. I tillegg er divisjonsdirektørene i lederavtalene bedt om å ha spesielt fokus på temaet og saken følges opp i administrerende direktørs oppfølgingsmøter med divisjonene. Sykehuset Innlandet er langt unna måloppnåelse på dette området, og arbeidet med å sikre at pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning må intensiveres ytterligere. 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Foretaket har etablert systematikk rundt oppfølging av de årlige medarbeiderundersøkelsene. Oppfølgingsarbeidet blir ivaretatt i divisjonene. Det gjennomføres avdelingsvise tilbakemeldingsmøter hvor det utarbeides tiltaksplaner med forbedrings- og bevaringsområder. Tiltaksplaner registreres elektronisk slik at de enkelt kan følges opp. Samtlige divisjoner har en kontaktperson i HR-avdelingen som kan bistå ledere i oppfølgingsarbeidet. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er tema i oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene, og det er satt krav i den enkelte linjeleders lederavtale om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. I tillegg er dette tema i foretakets HAMU og i de divisjonsvise AMUene. 7

8 Gjennom målrettet arbeid har foretaket nå nær full måloppnåelse på dette området. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Sykehuset Innlandet har beregnet et innsparingsbehov over perioden på ca 360 mill kr for å sikre et positivt resultat på 40 mill kr i 2015 og økende frem til 150 mill kr i Det store innsparingsbehovet har blant annet sammenheng med reduksjon i basisrammen fra Helse Sør-Øst, og behovet for positive resultater for å dekke nødvendige investeringer. Befolkningen i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet vokser relativt mindre i forhold til andre foretak. Dette medfører en faktisk reduksjon av rammen i ØLP- perioden. I tillegg er det en endring i opptaksområdet ved at Jevnaker overføres til Vestre Viken HF innen psykisk helsevern. Dette medfører redusert basisinntekt. Denne effekten utgjør 26 mill kr i Sykehuset Innlandet får også innsparingsbehov som følge av digital fornying som gir økt tjenestepris til Sykehuspartner IKT. I tillegg kommer store kjøp av private tjenester innen habilitering og rehabilitering. Dersom årsresultatet for 2014 blir dårligere enn budsjettert, vil dette representere en forverret inngang til Et årsresultat høyere enn 40 mill kr i 2014 vil derimot lette den økonomiske utfordringen inn i Det er også viktig å frigjøre midler til investeringer. Det er lagt opp til at det skal frigjøres 40 mill kr via positivt resultat til investering i 2015 økende til 150 mill kr i Dette vurderes å være et lavt/forsiktig resultat sett i forhold til det totale investeringsbehovet og sett i forhold til foretakets totale omsetning Aktivitetsforutsetninger Helse Sør-Øst legger i planforutsetning for 2015 opp til en aktivitetsvekst innen alle tjenesteområdene på omtrent samme nivå som i Basert på en samlet vurdering og forventninger om føringer fra eier om en fortsatt prioritering av aktivitets- og ressursvekst innen TSB og psykisk helsevern, settes foreløpig følgende regionale mål for vekst i 2015: 2,4 % for somatikk 2,6 % for psykisk helsevern barn og ungdom 2,6 % for psykisk helsevern voksne 2,6 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Det legges videre til rette for en aktivitetsvekst innen somatikk på minst åtte prosent i perioden Det enkelte helseforetak vurderer, på bakgrunn av dette og føringen om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn somatikk, spesifikk vekst det enkelte år. Forutsetningen om vekst i 2015 på 2,4 % innen somatikk er et uttrykk for samlet vekst for alle oppholdstyper. Det betyr at vekst er relatert til antall behandlede/avviklede og ikke ressurser (DRG-poeng). Innen somatikk må foretaksgruppen tilrettelegge for at dagbehandling og poliklinikk øker mest, samtidig som gjennomsnittlig liggetid forventes å gå ned. DRG vekst ( Sørge for - ansvaret) for 2015 anslås til 1,5 %, hvorav 0,8 % som vekst i kommunene. Det er i SI lagt til grunn en vekst på 0,7 % pr år i perioden for somatikk knyttet til DRG - poeng. Det er i plantallene lagt opp til at dagbehandling og poliklinikk har størst vekst. Det er tatt utgangspunkt i budsjett For øvrige polikliniske aktiviteter er det lagt til grunn en vekst på to prosent i hvert av årene i planperioden

9 Totalt antall DRG-poeng iht "sørge for" ansvaret: DRG poeng Sykehuset Innlandet HF - ØLP (2035) Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret F2013B % 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Historikk ØLP 2035 Prosentvis endring fra år til år Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret Innen psykisk helsevern er det forutsatt at den polikliniske aktiviteten øker med to prosent i forhold til budsjett 2014 i hvert av årene i planperioden. Dette vil divisjonen arbeide for å oppnå gjennom økt effektivitet på poliklinikkene Økonomiske rammer Sykehuset Innlandet baserer seg på foreløpige inntektsrammer fra Helse Sør-Øst for perioden De foreløpige rammene er basert på de forventinger og erfaringer Helse Sør-Øst har, blant annet knyttet til statsbudsjettet for Det er for årene benyttet forventet befolkningsutvikling basert på Statistisk sentralbyrås middelverdier. Befolkningsutviklingen er ikke oppdatert siden økonomisk langtidsplan , da Statistisk sentralbyrå har gått over til å oppdatere denne hvert annet år. Det er foretatt oppdateringer av sosioøkonomiske faktorer og elementer i kostnadskomponenten. Det er videre innarbeidet oppdaterte aktivitetstall i forbindelse med beregningen av avregningseffekter knyttet til bruk av tjenester fra private, og for mobilitet mellom helseforetakene knyttet til kapital og inntekter til dekning av endrede pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger. Det er lagt til grunn 100 % innfasing av modellelementet knyttet til prehospitale tjenester, forskning og ny metode for avregning av basisrammen til Sunnaas sykehus HF Om inntektsmodellen Målet med inntektsmodellen er å fordele basisrammen mellom sykehusområdene i Helse Sør-Øst slik at det kan leveres gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. Inntektsmodellen fordeler basisramme til helseforetakene/ sykehusområdene på grunnlag av objektive kriterier som reflekterer befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og samtidig tar hensyn til at helseforetakene/ sykehusområdene har ulik kostnadsstruktur. Denne fordelingen skal sette sykehusområdene økonomisk i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige spesialisthelsetjenester. I 2015 vil om lag 97% av basisrammen tilsvarende 70% av den totale budsjettrammen bli fordelt mellom sykehusområdene basert på objektive kriterier Behovskomponenten Behovskomponenten kompenserer helseforetakene og sykehusene for variasjoner i behovsrelaterte forhold som befolkningens alderssammensetning og innslag av sosioøkonomiske kjennetegn i opptaksområdet. 9

10 Følgende tabell viser hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for befolkningsutviklingen i perioden. Tabellen viser estimert befolkningsmengde pr 30. juni hvert år for opptaksområder innen somatikk: Sykehusområde % Akershus ,0 % Innlandet ,3 % Oslo ,7 % Sørlandet ,4 % Telemark-Vestfold ,9 % Vestre Viken ,8 % Østfold ,6 % Sum ,3 % Det forventes størst befolkningsvekst i hovedstadsområdet, spesielt i Oslo sykehusområde. Den laveste veksten er antatt å komme i sykehusområdene Innlandet, Telemark og Vestfold. Sosioøkonomiske variable som ikke er låst i modellen, er oppdatert. Andelene i befolkningen er framskrevet i forhold til befolkningsutviklingen Kostnadskomponenten Kostnadskomponenten kompenserer for variasjoner i kostnadsmessige forhold knyttet til forskning, undervisning, andel ikke-vestlige innvandrere i befolkningen samt struktur og lange reiseavstander. HSØ innfører ny modell for forskning fra og med Modellen har tre elementer: Et fast beløp skilles ut som kostnadskompensasjon for merkostnad i behandlingsaktiviteten og fordeles etter andel av forskningspoeng siste 3 år alle forskningspoeng inkludert En fast del uavhengig av sykehusområdets størrelse og størrelse på forskningsaktiviteten En poengbasert del beregnet ut fra forskningspoeng finansiert fra basis per sykehusområde. Antall poeng som grunnlag for fordelingen reduseres med poeng som er finansiert eksternt Fordelingsmodellen totalt sett vil skille bedre og riktigere mellom kostnadskompensasjon for ulemper i driften og inntekter knyttet til selve forskningsaktiviteten. SI ser ut til å komme positivt ut av den nye modellen sammenlignet med dagens modell Mobilitetskomponenten Mobilitetskomponenten korrigerer helseforetakenes inntekter i forhold til hvor pasientene faktisk blir behandlet. Dette gjøres til dels variabelt gjennom løpende gjestepasientoppgjør, og til dels gjennom fast omfordeling som blant annet abonnementet for lands- og regionsfunksjoner innen somatikk. 10

11 Abonnementet for lands- og regionsfunksjoner Forutsetningene for abonnement for lands- og regionsfunksjoner er opprettholdt som i 2014, med 123 % av ISF- pris og 40,5 DRG- poeng pr 1000-innbyggere for inneliggende, samt 100 % av ISF- pris og to DRG- poeng pr 1000 innbyggere for poliklinikk. Abonnementet er oppdatert i forhold til antall innbyggere og behovsindeks. Det er for 2015 oppdatert uttrekk fra abonnementet for bruk av tjenester innen definerte hjerte-drg er ved andre regionssykehus, Feiringklinikken og Sørlandet sykehus HF Flerområdefunksjoner Avregning av flerområdefunksjoner i Helse Sør-Øst er gjort som i 2014-modellen, men data er oppdatert. Det vil si at det i avregningen er kompensert for 20 % av ISF for slike funksjoner, slik at de totalt blir finansiert med 100 % av ISF Avregning av poliklinisk laboratorietjenester og radiologi Poliklinisk laboratorietjenester og radiologi avregnes som tidligere, og videreføres i modellen for 2015 med oppdaterte data Nye opptaksområder I modellberegningene for 2015 er det tatt hensyn til nye opptaksområder. Det betyr at fra 2015 er Jevnaker kommune overført fra Sykehuset Innlandet HF til Vestre Viken HF også innen psykisk helsevern og TSB Effekter av inntektstmodellen for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet får en reduksjon i basisrammen fra Helse Sør-Øst i Hovedårsaken til endringene for Sykehuset Innlandet er: Lavere befolkningsvekst og endrede egenskaper ved befolkningen som tilsier at behovet for spesialisthelsetjenester er lavere i Innlandet relativt sett sammenlignet med andre helseforetak i foretaksgruppen Økt andel bruk av helsetjenester fra private tilbydere Redusert andel forskningsaktivitet Redusert andel ikke-vestlige innvandrere Økt andel bruk av regions- og landsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus som følge av økt befolkning Endring i opptaksområdet ved at Jevnaker overføres til Vestre Viken HF innen psykisk helsevern. Hvis rammen fra Helse Sør-Øst ligger fast og befolkningsutviklingen i Innlandet sammenlignet med de andre foretakene fortsetter, vil kommende oppdateringer av grunnlagsdata medføre ytterligere reduksjoner i inntektsrammene til Sykehuset Innlandet. Fortsatt utvikling i samme bane er lagt til grunn i foreløpige inntektsrammer fra Helse Sør-Øst. Dette medfører reduserte rammer over planperioden også for de modellelementene som er fullt ut implementert. 11

12 Midler til økt aktivitet Som en planforutsetning i perioden er det forutsatt en årlig, økt bevilgning til aktivitetsvekst på 500 mill kr i Helse Sør-Øst. For SI utgjør dette 58,8 mill kr i Kvalitetsbasert finansiering (KBF)- nasjonal ordning Formålet med kvalitetsbasert finansiering KFB er å bidra til høyere måloppnåelse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet samlet sett. KFB er en oppgjørsordning der andel av tjenesteyters totale inntekter gjøres avhengig av prestasjonsmål. Ordningen forutsettes innført i foretaksgruppen fra Dette vil Helse Sør-Øst komme tilbake til i budsjettprosessen inn mot Det er ikke innarbeidet noen økonomiske effekter av KBF i de foreløpige planleggingsrammene som er sendt ut av Helse Sør-Øst. Endring i rammer fra ØLP til ØLP for budsjett 2015 Budsjett Fra styresak Budsjett 2015 ØLP Budsjett 2015 Sum fremskrivning av inntektsforutsetninger fra 2014 til 2015 er minus 58,8 mill kr. Dette beløpet omfatter: Endring Sum fremskrivning av inntektsforutsetninger Oppdateringer og fremskrivninger av inntektsmodellelementer o Beregning av nytt sammenligningsgrunnlag, herunder nye forhold som holdes utenfor modellen o Innarbeiding av nye opptaksområder innen psykisk helsevern, TSB og ambulansedrift o Nytt modellelement knyttet til forskning o Nytt modellelement knyttet til Sunnaas sykehus HF o Nytt modellelement knyttet til prehospitale tjenester o Fordeling av midler til aktivitetsvekst, 500 millioner kroner pr år for Helse Sør-Øst Det negative utslaget skyldes i hovedsak endring i opptaksområdet ved at Jevnaker kommune overføres til Vestre Viken HF innen psykisk helsevern. Dette kommer i tillegg til at befolkningen i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet vokser mindre relativt i forhold til andre foretak. Det medfører reduserte rammer Samhandlingsreformen Gjennomføring av samhandling med 49 kommuner i opptaksområdet er basert på tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner som er likelydende for alle kommunene. Staten har innarbeidet følgende økonomiske incitamenter for å sikre gjennomføring av samhandlingsreformen: Medfinansiering Kommunene finansierer 20 % av visse diagnoser innenfor medisinske spesialisthelsetjenester. Spesialisthelsetjenesten er trukket for dette på forhånd, slik at dette på landsbasis skal være et nullsumsspill. En oversikt laget av kommunene for 2013, viser at det fortsatt er underskudd for kommunene i Hedmark og Oppland. Regjeringen har bebudet at medfinansieringsordningen skal avvikles og vil komme tilbake til hvordan dette skal gjennomføres. 12

13 Utskrivningsklare pasienter Dette er et område som er nøye regulert gjennom en samhandlingsrutine. Siden hele avtaleverket med kommunene skal reforhandles med virkning fra 2015, vil arbeidet med dette samhandlingsområde styres av de endringer som gjøres. En del kommuner gir utrykk for at pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten er sykere enn før samhandlingsreformen, noe som stiller større krav til tilbudet i kommunene. Det krever at spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt må videreutvikles og intensiveres. Ferske sammenligningstall viser at Innlandet har flere utskrivningsklare pasienter liggende på sykehus enn hva som er tilfelle i andre helseforetak. Noen kommuner har i perioder hatt uforholdsmessig mange utskrivningsklare pasienter på sykehus. Dette utfordrer sengekapasiteten ved sykehusene og krever mye av samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. SI ser for seg at kommunene utvikler bedre tilbud i planperioden og dermed settes i stand til å motta flere og mer pleietrengende pasienter Øyeblikkelig hjelptilbud i kommunene (ø-hjelp) Kommunene skal ha etablert egne tilbud om ø-hjelp innen 1. januar Det er pr kommuner som har etablert ø-hjelpstilbud i SI sitt opptaksområdet. SI legger til grunn at alle kommunene har etablert ø-hjelpstilbud i løpet av ØLP-perioden og at disse tilbudene bidrar til å avlaste spesialisthelsetjenesten. Sykehusets kapasitet vil til enhver tid bli vurdert ut fra de tiltak og oppgaver som kommunene etablerer for å forebygge sykehusinnleggelser IKT IKT og Digital fornying Det ble høsten 2013 vedtatt en regional strategi og plan for teknologiområdet i perioden Med bakgrunn i bl a betydelige behov for fornying og standardisering legger denne strategien til grunn et stort løft for teknologiområdet i foretaksgruppen de neste årene. Dette fører til en markant økning av investeringsbehovet med tilhørende økninger i tjenestepriser for helseforetakene. Den regionale strategien som betegnes Digital fornying gjennomføres i hovedsak ved følgende syv strategiske program/ satsningsområder: 1.1 Klinisk dokumentasjon - RKD 1.2 Laboratoriesystemer -LAB 1.3 Radiologiløsning RAD 1.4 Digital samhandling DIG SAM 1.5 Virksomhetsstyring og økonomi - LØS 1.6 Infrastukturmodernisering IMP 1.7 Nytt Østfold Sykehus NØS Det er etablert en regional gjennomføringsplan for disse programmene. Planen har som formål å sikre at programmenes planer er koordinerte og gjennomførbare, og bidra til å realisere Helse Sør-Øst sine overordnede strategiske mål. Tiltakene i gjennomføringsplanen bygger på rammene i den regionale økonomiske langtidsplan. SI forholder seg til den regionale gjennomføringsplanen hvor de ulike regionale tiltakene og prosjektene blir prioritert og satt i rekkefølge. Sammen med lokale behov og tiltak blir de regionale 13

14 og nasjonale prosjektene synliggjort i SI sin IKT områdeplan. Områdeplanen for SI er den strategiske handlingsplanen på IKT området de neste årene. Sykehuset Innlandet styrebehandlet i Sak foretakets IKT områdeplan SI sin IKT- områdeplan viser hvilke konkrete resultater sykehuset planlegger å oppnå innenfor IKT- området i perioden. For nærmere detaljer og spesifikasjoner vises det til denne planen. Områdeplanen rulleres hvert år (desember) og samordnes med Økonomisk langtidsplan (ØLP) Digital fornying / IKT og Økonomisk Langtidsplan Basert på regional gjennomføringsplan, lokale SI tiltak/bestillinger og endringer i felles kostnadsbase for Sykehuspartner IKT (SP), er det av SP utarbeidet og fremlagt ØLP for SI de neste årene som vises i tabellen nedenfor Tabell 1: Økning i tjenesteprisen for SI i ØLP perioden (Tall i 1000 kr) ØLP - Sykehuspartner IKT HF spesifikke regionale tjenester HF spesifikke tjenester Arbeidsflate Leie utstyr Basis driftstjenester Sum alle tjenester Økningen hvert år vises i tabellen under. Tabell 2; Økningen hvert år i tjenestepris vises her (Tall i 1000 kr) Sykehuspartner IKT - endring i perioden Totalt Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT (før endelige føringer) Det som ikke er inkludert i denne oversikten er; Lokalt konsulentkjøp og viderefakturerbare konsulenttjenester (fra underleverandører) Endringer ift lokale SI prosjekter/tjenesteendringer Budsjett for Avdeling for Ehelse og Teknologi i SI og øvrige interne IKT kostnader i SI o Som en følge av Digital fornying så er det er klart behov for å styrke IKT ressursene og kompetansen i SI. SI lokale IKT investeringer Utvikling av tjenestepris for SI som følge av Digital fornying Inkludert i tabell 1 over fremkommer økningen i tjenestepris basert på innføring av de regionale programmene/prosjektene i SI. Tjenestepris i denne sammenheng er summen av driftspris og avskrivningskostnader Tjenestepris relatert til endringer i den regionale prosjektporteføljen Tjenesteprisene til Sykehuspartner er beregnet med utgangspunkt i følgende overordnede forutsetninger: Avskrivningsperioden for det enkelte regionale prosjekt er satt til åtte år. Sykehuspartner sine driftskostnader (inkl. lisenskostnader og avskrivningskostnader) er initialt satt til 25 % av investert beløp pr. år. 14

15 Når investeringer erstatter eksisterende tjeneste er driftskostnaden antatt uendret. Driftskostnadene fordeler seg til de foretakene som mottar tjenestene basert på individuelle idriftsettelsesdatoer (aktiveringer) basert på utrullingsplan fra de ulike satsningsområdene. Det er ikke lagt inn forutsetninger om fallende enhetspriser i planperioden. Det er i tallgrunnlaget ikke lagt inn effekter av løpende effektiviseringsarbeid i Sykehuspartner, men Helse Sør-Øst forutsetter at effektene av pågående effektiviseringsarbeid beregnes dokumenteres og avregnes i planperioden. Endringer i den regionale gjennomføringsplanen kan føre til endringer i grunnlaget i planperioden. 3. Investeringer 3.1. Utfordringer knyttet til investeringsområdet Foretakene i Helse Sør-Øst blir tildelt en samlet likviditet til drift og investeringer. Ansvaret for å prioritere midlene mellom drift og investeringer er dermed overført til foretakene. SI har innmeldte investeringsbehov som overstiger de tilgjengelige investeringsmidlene. I denne situasjonen er det avgjørende at foretakets midler disponeres på en optimal måte for å dekke lovpålagte oppgaver og investeringer. Denne prioriteringen skjer i økonomisk langtidsplan (ØLP) og i det årlige budsjettet. De store utfordringene for SI i forhold til manglende investeringsmidler har vært behandlet i flere styresaker, senest i sak Investeringsbudsjett Utfordringen framkommer tydelig i tabellen under. Tabellen viser de årlige avskrivningene (kapitalslitet) og den tilførte likviditeten fra Helse Sør-Øst. Refinansieringsgraden viser hvor stor del av avskrivingene som dekkes av midler fra Helse Sør-Øst. SI har i tillegg utstyr og bygninger som er ferdig avskrevet. Behovet for å reanskaffe den avskrevne delen av bygninger og utstyr reflekteres ikke gjennom avskrivningene. Det samme gjelder effekten av teknologisk utvikling og kostnadsutvikling innen de enkelte områder. Det reelle investeringsbehovet er derfor langt høyere enn det avskrivningene tilsier innenfor enkelte områder. Avskrivningsnivået er derfor en indikator, men ikke et eksakt mål på investeringsbehovet i foretaket. Historiske avskrivninger Hittil 2014 pr april Avskrvninger bygg Avskrivninger MTU Avskrivning annet Sum avskrivninger i perioden Generell likviditet tilført fra HSØ Refinans. grad (likv/avskr) 67 % 53 % 34 % 37 % 38 % 44 % 49 % 53 % Som det framgår av tabellen er refinansieringsgraden redusert i perioden inntil Fra dette året har den økt noe igjen. Økningen i 2012 skyldes at avskrivningene da ble redusert på grunn av at større bygninger da ble ferdig avskrevet. I 2012 dekket tilført likviditet fra Helse Sør-Øst 44 % av avskrivningene i SI. I 2013 har dette økt til 49 %. De siste fire årene har foretaket hatt positive resultater som har gjort det mulig å disponere midler i størrelsesorden 100 til 200 mill kr pr år utover investeringsmidlene fra Helse Sør-Øst. Fra 2014 er det lagt opp til et positivt resultat på 40 mill kr som skal brukes til investeringer. 15

16 Investeringsbehovet innen medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler Moderne diagnostikk og behandling forutsetter i økende grad fornying av medisinsk-teknisk utstyr (MTU). Det medisinsk tekniske utstyret er en viktig forutsetning for å kunne nå målene gitt i oppdrag- og bestillerdokumentet fra Helse Sør-Øst. Også teknologiutvikling innenfor andre områder vil bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten. Anvendelse av ny teknologi som robotteknologi, nanoteknologi, sensor- og sporingsteknologi vil også gi flere nye muligheter innenfor medisinen. Sykehuset Innlandet står overfor en betydelig utfordring i å erstatte og fornye medisinskteknisk utstyr. Selv om Sykehuset Innlandet de siste årene har foretatt nokså betydelige investeringer i medisinsk teknisk utstyr, er det fortsatt et stort etterslep. Dette har blant annet sammenheng med: Sykehuset Innlandet har en sykehusstruktur som er meget utstyrskrevende. En sammenligning av ressursbruk innen bilde- diagnostikk, blant annet røntgen, mellom helseforetak i Helse Sør-Øst understreker dette. Sykehuset Innlandet har høyt antall medisinske utstyrsenheter og saledes relativt fa innbyggere per utstysenhet. Sykehuset Innlandet har foretaksgruppens høyeste arlige reinvesteringsbehov knyttet til medisinskteknisk utstyr. De siste ti arene har investeringer i medisinskteknisk utstyr i Sykehuset Innlandet ligget under avskrivningsnivaet, selv om det har vært mer midler til disposisjon de siste 3-4 årene Investeringsbehov innen funksjonstilpasning og vedlikehold av bygningsmassen Helse Sør-Øst har satt følgende mål for eiendomsvirksomheten i foretaksgruppen (styresak HSØ ): Tilstandsgraden for det enkelte bygg eller bygningskompleks som utgjør primærbyggene i helseforetaket skal ha en minimumstilstand relatert til Norsk Standard for tilstandsklassifisering av bygg. På sikt skal det tilstrebes å fjerne vedlikeholdsetterslepet for de viktigste byggene og det må settes et mål for tilstandsklassen for hvert bygg som ansees som godt nok for formålet bygget tjener. Målet skal settes slik at det kan oppnås innen rimelig tid. Alle enkeltelementer i bygg som skal brukes videre skal ha tilstandsklasse bedre enn 3. SI forvalter en stor og geografisk spredt bygningsmasse med varierende alder og teknisk standard. Bygningsmassen utgjør i dag ca m 2 eide og leide arealer. Den eide bygningsmassen på m 2 er spredt geografisk på 42 steder i Hedmark og Oppland. Bygningsmassen har varierende teknisk nivå pga av alderssammensetning, fra delvis nytt til 110 år gammelt. Bygningsmassens arealvektede gjennomsnittsalder er beregnet til 44 år. I 2012/13 har Sykehuset Innlandet fremskaffet tilstandsgrader(tg) på bygningsmassen med bistand fra konsulentfirmaet Multi Consult. Sammen med foretakets utviklingsplan, danner dette grunnlaget for de strategiske prioriteringer på vedlikeholdsplanen som ble fullført på nyåret Dette ble gjort i sammenheng med vedtaket om investeringsbudsjettet. Foretaket har som mål å redusere gjennomsnittlig TG på bygningsmassen. Dette arbeidet fortsetter ut perioden. Vedlikeholdsplanen som bygger på tilstandsgrader og strategisk framtidig bruk av byggene, vil danne grunnlag for prioritert vedlikehold for Denne er ikke vedtatt av styret. Vedlikeholdsplan for 2014 er utarbeidet etter tilstandsgrader og prioriteringer, og fordelt ramme til bygg er 16

17 styrevedtatt i sak Vedlikeholdsplanen ble tilpasset bevilget ramme rett etter styrevedtaket ut i fra en prioritering beskrevet i punkt ovenfor. Rapporten Kartlegging av eiendomsporteføljen i forbindelse med strategisk og taktisk planlegging av 22. mars 2013 viser teknisk vekting av tilstandsgraden på bygg og framtidig vedlikeholdskostnad på kr 505 mill de neste fem årene. Dette viser det meste akutte behovet for oppgradering og tilsvarende ca 100 mill kr pr år. Dersom budsjettet skal ivareta tiltak som bør gjennomføres, er investeringsbehovet mill kr over en ti års periode. I ØLP er det planlagt en avsetning på kr 112,5 mill kr i 2015 og 90 mill kr i de neste årene. Bygg med tilstandsgrad 2 eller 3 som ikke prioriteres, vurderes utfaset i sammenheng med foretakets utviklingsplan Faktisk investering Fagområdene innen bygg og medisinskteknisk utstyr foretar stramme prioriteringer på hvilke investeringer som blir gjennomført. Investeringer som gjennomføres er prioritert etter føringer fra tidligere styrebeslutninger og innspill fra driften/divisjonene. Fagområdene utarbeider masterplaner som angir retning og føring for bruk av disponible investeringsmidler Bygg Store investeringer beslaglegger bevilgning over flere år. Investeringer påbegynt i 2014 vil legge føringer for bruk av bevilgningen i I 2014 ble det bevilget 100 mill kr til bygg, der 5 mill kr ble avsatt til uforutsette kostnader. Funksjonstilpasning utgjør 30 % og vedlikehold utgjør 70 % av investeringsrammen. Investeringer i bygg Hittil 2014 pr april Bygg- og vedlikeholdsprosjekter Opptrappingsplan Sysselsettingsprosjekt SUM

18 MTU Fagområdet medisinskteknisk utstyr fikk tilsagn om 128 mill kr i investeringsbudsjett for Fordelingen ble gjort etter en vurdering av tilstanden til det medisinsk tekniske utstyret ute i divisjonene. Jf. styresak Investeringer i MTU Budsjett Faktisk Hittil pr april MTU investeringer Tilgjengelige investeringsmidler for Tabellen viser foreløpige tall som vil danne grunnlaget for investeringsrammen for Investeringsnivået avhenger av det endelige regnskapsresultatet for 2014 og endelig resultat vil foreligge i januar Som tidligere år vil det utarbeides en styresak med anbefaling om fordeling av investeringsmidler for Foreløpig investeringsnivå - sentral midler Likviditet til investeringer fra eier Prognose resultat Tilgjengelig likviditet til investeringer Helsefaglige prioriteringer 4.1. Nasjonale prioriteringer De nasjonale prioriteringene til spesialisthelsetjenesten er gitt gjennom Oppdrag og bestillingsdokumentet for 2014 og fra Helsedirektoratet som Nasjonale mål og prioriteringer på helse og omsorgsområdet Følgende områder skal gis økt prioritet i perioden: Kvalitet og pasientsikkerhet Nasjonal Strategi for kreftområdet samarbeid, planlagte pasientforløp, forebygging, tidlig diagnostikk, utredning og behandling, oppfølging, lindrende behandling, pleie og omsorg, rehabilitering og kompetanse. Kvalitetsindikatorer og ventetider skal være tilgjengelig som grunnlag for både styring og pasienters valg. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert en effektiv brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte og utmattelsestilstander der årsaken er ukjent. Samarbeid mellom kommune- og spesialist helsetjenesten Videreutvikle samarbeidsavtaler Bidra i praktisk gjennomføring av nytt nødnett Vurdere utvikling av ambulerende tjenester 18

19 Psykisk helse og rus Bygge ut og utruste DPS-ene til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, døgnbehandling, ambulante tjenester og poliklinikk. Pårørende og barn av personer med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Helsefremmende og forebyggende arbeid Vurdere å etablere diabetesteam som bidrar til kvalitetsheving av behandling Prioriteringer i Sykehuset Innlandet Nedenfor følger en status over de behandlingstilbud/tiltak som var omtalt i Økonomisk langtidsplan , styresak , samt forhold som er prioritert i budsjett 2014 og som tas inn i ØLP Tverrfaglig smertepoliklinikk Tverrfaglig smertepoliklinikk har vært under gradvis oppbygging og har vært omtalt tidligere. Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i møte 19. desember 2013 å fullfinansiere smertepoliklinikken i budsjettet for Dette innebærer at divisjon Habilitering og rehabilitering kan videreutvikle smertetilbudet ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til en komplett smertepoliklinikk i tråd med føringer fra Oppdrag og bestillerdokumentet og veileder fra HSØ Kreftbehandling Kreftkirurgi Helse Sør-Øst vedtok i styresak funksjonsfordeling av kreftomsorgen. Sykehuset Innlandet må dokumentere at kvalitet og volumkrav gitt i denne saken oppfylles. Vedtaket innebærer avvikling av ventrikkelkirurgi og cystektomi og en årlig rapportering på øvrig kreftkirurgi. Sykehuset Innlandet har på bakgrunn av føringene fra Helse Sør-Øst avklart fremtidig kirurgi for ventrikkelkreft og blærekreft. Tilbakemeldingen fra Helse Sør-Øst er at det ikke er grunnlag for å utføre kirurgiske inngrep innenfor ventrikkelkreft og blærekreft i foretaket. Tykktarmoperasjoner kan videreføres så lenge kvalitetskravene oppfylles. Det gjennomføres trekk i ISF- refusjonen fra 1. juli 2014 dersom sykehusene utfører kreftkirurgiske inngrep som de etter vedtatt funksjonsfordeling ikke skal utføre. Forløpstider kreft I oppdrag- og bestillerdokumentet for 2014 er det satt mål om at 80 % av kreftpasienter skal ha forløp innen anbefalte forløpstider. Oppstart av behandling skal skje innen 20 dager. Hovedinntrykket er at henvisningene vurderes raskt, innen ett døgn. Sykehuset Innlandet har fått 0,7 mill kr i øremerkede midler fra Helse Sør-Øst til å redusere forløpstider innenfor kreftutredning og behandling. Disse er fordelt på divisjonene som har arbeidet med å redusere forløpstidene for lungekreft, gynekologisk kreft og urologisk kreft ved hjelp av kreftkoordinatorer. Det er utarbeidet flytskjema for pasientforløp og prosedyrer for å strømlinjeforme pasientforløpene. I forbindelse med arbeidet med pasientforløp er det kartlagt flaskehalser. For lang ventetid til radiologiske undersøkelser, i tillegg til lav kapasitet på patologitjenesten internt i sykehuset, er ofte årsak til forsinkede pasientforløp. Krav til reduksjon i forløpstider for kreft vil i ØLP perioden 19

20 kreve ressurser til styrking av utredning for kreft innenfor fagområdene radiologi og patologi. I tillegg er det behov for styrking av lungemedisin for å redusere utredningstid for lungekreft, da også antall lungesyke pasienter er økende slik at behandlingskapasiteten må økes. For å håndtere den økende pasientgruppen innenfor kreft, er det behov for å styrke kreftområdet ikke bare på utredning, men også innenfor behandling og palliasjon. Dette er behov for økte ressurser til utdanning og rekruttering av onkologer og kreftsykepleiere Kreftlegemidler Medikamentell behandling av ondartet føflekkreft Legemiddelet Ipilimumab er registrert i Norge for annenlinjebehandling av ondartet føflekkreft, men er ikke tatt inn som standard behandling i det nasjonale handlingsprogrammet for sykdommen. Helse- og omsorgsministeren har besluttet at det skal gjennomføres en forskningsstudie knyttet til bruk av legemiddelet Ipilimumab. Dette tilbudet er etablert ved divisjon Gjøvik. Sykehuset Innlandet har fått forespørsel om å kunne tilby medikamentell behandling av ondartet føflekkreft som del av en samtykkebasert, prospektiv forskningsstudie knyttet til bruk av det nevnte legemiddelet. Dette tilbudet etableres ved divisjon Gjøvik. De budsjettmessige konsekvensene knyttet til igangsetting og gjennomføring av studien håndteres fra Helse- og omsorgsdepartementet. Andre kreftlegemidler Fra 1. januar 2014 ble finansieringsansvaret for noen kreftlegemidler overført fra Folketrygden til de regionale helseforetakene. Dette har medført at Sykehuset Innlandet har fått tilført i basis ca 25 mill kr til dekning av kostnadene. Det knytter seg likevel stor usikkerhet rundt forbruket og dermed kostnadene for kreftlegemidlene. Det kommer nye behandlingsmetoder, mer avansert kreftbehandling og nye legemidler for kreftbehandling som gjør at det er stor usikkerhet knyttet til kostnaden i behandling for kreftpasienter. Trenden er at kostnader forbundet med dette er sterkt økende, og ventes å øke i årene fremover Kostnader ved kjøp av patologitjenester Patologi er en kjent flaskehals i utredning av kreftsykdommer. Det er store utfordringer knyttet til rekruttering av både patologer og bioingeniører. Dette er bekymringsfullt i forhold til forløpstider for kreftbehandling. Divisjon Medisinsk service fikk i 2012 tilført 1,3 mill kr til styrking av patologitjenesten. For 2013 ble ytterligere tre mill kr lagt inn i divisjonens budsjettramme for å dekke innleie av vikarer og dekke kostnader til avtale, inngått for , med Akershus Universitetssykehus (A-hus). Avtalen med A-hus er sagt opp fra 1. januar 2015, og midlene som har blitt brukt til denne avtalen, vil da brukes til å øke bemanningen og driftskostnadene. I tillegg er patologitjenesten ytterligere styrket med to mill kr i budsjettet for En til to underordnede leger er snart ferdig utdannede spesialister, og man starter da opplæring av en ny lege i spesialisering for å sikre rekruttering gjennom egen utdanning. Det er i tillegg investert i ny teknologi som gir økt effektivitet og faglig gevinst. Samlet sett er området styrket med drøyt seks mill kr de siste tre årene Kvalitet og pasientsikkerhet Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet er belyst i flere styresaker og i Oppdrag og bestillerdokumentet Sykehuset Innlandet har utarbeidet ny strategi for kvalitet og pasientsikkerhet, og plan for virksomhetsstyring som belyser satsningsområdene innenfor kvalitet og pasientsikkerhet. Innsatsområdene vil foruten kreftbehandling rette seg mot det pasientadministrative systemet, forebygging av pasientskader og uønskede hendelser. 20

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer Notat Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 15.03.2016 Administrerende direktør Møtedato: 30.03.2016 Vår ref.: 16/00727-5 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Telefaks: +47 67968861 Sak 21/16 Økonomisk langtidsplan

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 400 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS)

Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS) Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS) Generelt Oslo universitetssykehus HF (OUS) uttrykker sterk bekymring for lands- og regionfunksjonene,

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST SAK NR 012-2014 VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST VEDLEGG Side 1 av 15 1. Bakgrunn Målet med utvikling av en kriteriebasert inntektsmodell for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 21-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.03.2014 Rønning

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Mål og. budsjett. Sykehuset Innlandet HF

Mål og. budsjett. Sykehuset Innlandet HF Mål og 2015 budsjett Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.12.14 SAK NR 102 2014 MÅL OG BUDSJETT 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2015 i samsvar med saksfremlegget.

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Økonomisk langtidsplan

Økonomisk langtidsplan Økonomisk langtidsplan for Sykehuset Innlandet 2016 2019 1 Innhold 1. RAMMER OG STYRINGSSIGNALER FRA HSØ... 6 1.1. OM ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016 2019... 6 1.2. MÅL... 6 1.3. AKTIVITETSFORUTSETNINGER...

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.12.16 Sak nr: 070/2016 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016 Trykte vedlegg: ingen Bakgrunn for saken I styremøtene i september og

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Trude Jensen Hammerfest, 22.9.2015 Saksnummer 74/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 30. september

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010. Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014. Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011

VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010. Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014. Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010 Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014 Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 De foreslåtte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

KONSEKVENS 1 2 3 4 5

KONSEKVENS 1 2 3 4 5 5 KONSEKVENS 1 2 3 4 5 SANNSYNLIGHET 4 (6) Omstillingsbehov (2) HR kvalitet på lønnsprosesser IKT kvalitet på leveranse og funksjonalitet 3 (15) Leveranser fra HSØ Forsyningssenter (16) Opplegg for internkontroll

Detaljer

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013 Vedlegg 3 - Tabeller Oslo universitetssykehus HF Styremøte 25. oktober 2012 TABELLENE ER FORELØPIGE OG IKKE FULLSTENDIGE Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/2012 - Budsjett 2013 1. Foreløpig inntektsramme

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer