Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget"

Transkript

1 [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

2 Godesetdalen STAVANGER Tel.: Fax.: E-post: Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget Oppdragsgiver: Hjellnes Consult Forfatter: Leif Appelgren Prosjekt nr.: Rapport nummer: Antall sider: 15 Dato: Mai 2013 Arbeid utført av: Leif Appelgren Stikkord: Heggvin avfall, deponi, Hamar, biologisk mangfold, naturmangfold, konsekvens Sammendrag: Det er satt i gang planarbeid for å regulere Heggvin avfalls- og gjenvinningsanlegg i Hamar kommune, og legge til rette for en fremtidig utvidelse av anlegget. Det har vært virksomhet knyttet til avfallsbehandling på stedet siden Nåværende anlegg har et areal på 415,9 daa. Nytt planområde er på 631,8 daa, Av dette er 35,1 daa LNF i kommuneplanen, og vil bli videreført som LNF i reguleringsplanen. Gjennom arbeidet med konsekvensutredning vil man avdekke forhold som må hensyntas i reguleringsplanen for å sikre en mest mulig miljø- og samfunnstilpasset utbygging. Naturtyper og vegetasjon Planområdet berører to bekker: Stabekken, som utgjør østre grense til planområdet, og en bekk fra nordvest som renner sammen med Stabekken like sør for planområdet. I den nye rødlisten for naturtyper fra 2011 er elver (inkludert bekker) rødlistet i kategori NT nær truet. Det er ellers ikke registrert andre viktige eller rødlistede naturtyper eller planter i planområdet. Området er dominert av fattig barskog. Fugl Bortsett fra noen rødlistede fuglearter som besøker avfallsanlegget for næringssøk, eller muligens hekker innenfor selve anlegget, er kun vanlige fuglearter kjent fra planområdet. Andre dyrearter Elg er vanlig i planområdet og det ble registrert mye spor ved befaringen. Sannsynligvis er en del av planområdet lokalt viktig som vinterbeite for elg. Verdi, omfang og konsekvens Bekkene i planområdet gis middels verdi da de er rødlistet i kategori NT. Øvrige deler av planområdet vurderes samlet sett å ha i underkant av liten-middels verdi for biologisk mangfold. Her er det kun verdien som vinterbeite og trekkvei for elg som fremheves. Virkningsomfanget vurderes til lite negativt og konsekvensen til ubetydelig-liten negativ. Avbøtende tiltak Det anbefales ingen spesifikke avbøtende tiltak, men det bør tas generell hensyn til bekken som renner lengst sør i planområdet, slik at denne ikke forurenses under anleggsarbeid og ved drift av anlegget. 2

3 INNHOLD 1 INNLEDNING AVGRENSING AV INFLUENSOMRÅDET DATAGRUNNLAG METODER FOR FASTSETTING AV VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS VERDI VIRKNINGSOMFANG KONSEKVENS STATUSBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING NATURGRUNNLAG MENNESKELIG PÅVIRKNING NATURTYPER, VEGETASJON OG FLORA FUGL ANDRE DYREARTER SAMLET VERDIVURDERING OMFANGS- OG KONSEKVENSVURDERING ALTERNATIVET UTVIDELSE AV AVFALLSANLEGGET AVBØTENDE TILTAK REFERENSER

4 1 INNLEDNING Det er satt i gang planarbeid for å regulere Heggvin avfallsanlegg og legge til rette for en fremtidig utvidelse av anlegget i sørlig og nordlig retning. Anlegget ligger i Hamar kommune, ca. 12 km NØ for Hamar by. Det har vært virksomhet knyttet til avfallsbehandling på stedet siden Nåværende anlegg har et areal på 415,9 daa. Av planområdets 631,8 daa er 35,1 daa LNF i kommuneplanen. LNFområdet vil i utgangspunktet bli videreført som LNF i reguleringsplanen. Planområdet grenser i øst mot Løten kommune. Området er vist i figur 1.1. Planene for anlegget legger opp til følgende tiltak: Detaljregulering av eksisterende anlegg. Utvidelse av deponiområdet i nordlig del av planområdet med fyllingshøyde inntil 15 meter over terreng inkludert overdekningsmasser. Utvidelse av behandlingsanlegg i sørlig del av planområdet. Etablering av deponi for alunskifer. Etablering av deponi for forurensede masser som pcb og pah. Gjennom arbeidet med konsekvensutredning vil man avdekke forhold som må hensyntas i reguleringsplanen for å sikre en mest mulig miljø- og samfunnstilpasset utbygging. Figur 1.1. Planområdet. Rød linje: Planområde Lysere grønn skravur: Buffersone, vegetasjon Mørkere grønn skravur: LNF-område Gul skravur: Område for renovasjonsanlegg i kommuneplanen 4

5 2 AVGRENSING AV INFLUENSOMRÅDET Naturmiljø skal utredes utover selve planområder ved å inkludere influensområder. Med influensområdet menes de forekomster og områder som kan bli berørt av den planlagte utbyggingen. For biologisk mangfold vil forhold som arealbeslag, biotopendringer, støy og økt menneskelig forstyrrelse kunne påvirke forekomster. Planter, vegetasjon og naturtyper vil stort sett bare bli påvirket inne i og nær inntil planområdet, mens influensområdet for vilt vil være større. For viltet vil lokale påvirkninger kunne forplante seg til tilgrensende områder, og dermed gi virkninger i et større influensområde. En art med et stort territorium kan også bli påvirket i en del av territoriet, noe som kan få virkninger for arealbruken i en annen del. Eksempelvis vil den samlede næringstilgangen innenfor territoriet bli påvirket dersom et område unngås pga. utbyggingen. Dersom kun direkte påvirkning er en aktuell problemstilling, vil influensområdet normalt ligge godt innenfor 1 km for de fleste arter vilt. For arter med store territorier og næringsområder, dvs. arter som beveger seg både innenfor og utenfor planområdet, vil influensområdet kunne omfatte arealer som ligger flere kilometer fra plangrensen. I anleggsfasen vil det bli forstyrrelser for eventuelle hekkende fugler i nærområdet. Disse vurderingene er skjønnsmessige og er vurdert ut fra de arter av planter og dyr som kan tenkes å bli direkte eller indirekte berørt av tiltaket. 3 DATAGRUNNLAG Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på bakgrunn av tilgjengelige databaser (Naturbasen, Artsdatabanken og NGU), kontakter med kommune, fylkesmann, lokalkjente og egen befaring i området METODER FOR FASTSETTING AV VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS Konsekvensvurderingene er basert på metodikk beskrevet i Håndbok 140 Konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006). Nedenfor gis en gjennomgang av kriterier og metoder for fastsetting av verdi, virkningsomfang og konsekvenser for alle de tema som er behandlet i rapporten. For å komme fram til en vurdering av konsekvensen foretas en systematisk gjennomgang av: - Verdi, uttrykt som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for vedkommende interesse/tema i det området prosjektet planlegges. - Omfang av tiltakets virkninger, dvs. hvor store positive eller negative endringer tiltaket kan medføre for vedkommende interesse/tema. - Konsekvensen av tiltaket fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte områders verdi og omfanget av tiltakets virkninger. 4.1 Verdi I tabell 4.1 gis en oversikt over den verdiklassifisering som er benyttet. Klassifiseringen er hentet fra Statens vegvesen (2006). For å komme frem til riktig verdisetting brukes spesielt Norsk Rødliste for arter 2010 (Kålås m.fl. 2010), Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011) og DNs håndbøker nr. 11: Viltkartlegging (DN 2000a), nr. 13: Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold (DN 2007) og nr. 15: Kartlegging av ferskvannslokaliteter (DN 2000b). 5

6 Tabell 4.1. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi (etter Statens Vegvesen 2006). Tema Verdi Inngrepsfrie og sammenhengende naturområder, samt andre landskapsøkologiske sammenhenger Naturtypeområder/ vegetasjonsområder Liten verdi Middels verdi Stor verdi Områder av ordinær landskapsøkologisk betydning. Områder med biologisk mangfold som er representativt for distriktet. Områder over 1 km fra nærmeste tyngre inngrep 1. Sammenhengende områder (>3 km 2 ) med et urørt preg. Områder med lokal eller regional landskapsøkologisk betydning 2. Natur- eller vegetasjonstyper i verdikategori B eller C for biologisk mangfold. Områder over 3 km fra nærmeste tyngre inngrep 1. Områder med nasjonal, landskapsøkologisk betydning. Natur- eller vegetasjonstyper i verdikategori A for biologisk mangfold. Områder med arts-/ individmangfold Områder med arts- og individmangfold som er representativt for distriktet. Viltområder og vilttrekk med viltvekt 1. Områder med stort artsmangfold i lokal eller regional målestokk. Leveområder for arter i kategoriene NT og VU. Leveområder for arter som står oppført på den fylkesvise rødlista 3. Viltområder og vilttrekk med viltvekt 2-3. Områder med stort artsmangfold i nasjonal målestokk. Leveområder for arter i kategoriene CR eller EN. Leveområder med forekomst av flere rødlistearter i lavere kategorier. Viltområder og vilttrekk med viltvekt Veger, jernbane, kraftlinjer, vassdragsutbygginger etc. regnes som tyngre inngrep. Inkluderer buffersonen mellom inngrepet og grensen for det inngrepsfrie området (INON). 2 Verdivurderingen må baseres på forekomst av utvalgte arter og naturtyper, naturtypeområdenes størrelse og beliggenhet i landskapet og arters mulighet til spredning mellom disse. 3 En del fylker har utarbeidet regionale rødlister. Arter som står oppført på denne lista gir grunnlag for verdien middels viktig, hvis de ikke kvalifiserer til høyere verdi på den nasjonale rødlista. 4.2 Virkningsomfang Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative og positive endringer det aktuelle tiltaket vil medføre. Kriteriene er hentet fra Håndbok Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006) og presentert i tabell 4.2. Tabell 4.2. Kriterier for å bedømme virkningsomfanget for biologisk mangfold (etter Statens Vegvesen 2006) Tema Omfang Viktige sammenhenger mellom naturområder Arter (planter og dyr) Stort positivt Middels positivt Lite/intet Middels negativt Stort negativt Tiltaket vil i stor grad styrke viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil i stor grad øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst- og levevilkår. Tiltaket vil styrke viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst- og levevilkår. Tiltaket vil stort sett ikke endre viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet eller forekomst av arter eller endre deres vekst- og levevilkår. Tiltaket vil svekke viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil i noen grad redusere artsmangfoldet eller forekomst av arter el. forverre deres vekst- og levevilkår. Tiltaket vil bryte viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller forekomst av arter el. forverre deres vekst- og levevilkår. 6

7 4.3 Konsekvens Figur 4.1 viser den konsekvensmatrise som er brukt i vurderingene, hentet fra Statens vegvesen (2006). Konsekvensen er her en syntese av områdets verdi og omfanget av den virkning som tiltaket vil ha for det aktuelle området. Figur 4.1. Konsekvensmatrise (fra Statens Vegvesen 2006) 7

8 5 STATUSBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 5.1 Naturgrunnlag Bergrunnen i området består av kalkstein (figur 5.1). Dette er en bergart som gir grunnlag for en rik flora og potensial for forekomst av krevende og mindre vanlige arter. Boniteten i området er mest middels til høy, men sentralt i planområdet er det også et område med lav bonitet (figur 5.2). Figur 5.1. Bergrunn i området rundt Heggvin. Blå farge er kalkstein. Planområdet er markert med rød linje.(kilde: wms-tjeneste fra NGU, Figur 5.2. Bonitet i og rundt planområdet. Mørk grønn er høy bonitet, mellomgrønn er middels bonitet og lys grønn er lav bonitet (kilde: wmstjeneste fra Skog og Landskap). Rød linje er grensen for planområdet. 8

9 5.2 Menneskelig påvirkning Planområdet ligger i sin helhet i et skogområde som er påvirket av skogbruk. Deler av området har blitt utsatt for flatehogst i seinere tid. Det har også vært en del grøfting i området. Det går en kraftlinje i nord-sørlig retning gjennom planområdet, langs utvidelsesområdets vestre grense, og en kraftlinje krysser utvidelsesområdets sørlige del. Det er ingen veier i planområdet. 5.3 Naturtyper, vegetasjon og flora Planområdet berører to bekker: Stabekken (figur 5.3), som utgjør østre grense til planområdet, og en bekk fra nordvest som renner sammen med Stabekken like sør for planområdet. Den seinere bekken renner vest for utvidelsesområdet, men til dels innenfor planområdet og krysser deretter sørlig del av utvidelsesområdet (se figur 5.4). I rødlisten for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) er elveløp (inkludert bekker) rødlistet i kategori NT nær truet. Det er ingen andre forekomster av viktige eller rødlistede naturtyper innenfor planområdet. Figur 5.3. Stabekken ved østre grense til planområdet. Figur 5.4. Omtrentlig løp av bekken som krysser plan- og utvidelsesområdet i sør, slik den fremgår av topografisk norgeskart 2 - wms-tjeneste fra statkart.no. 9

10 Like utenfor planområdet er det registrert to MiS-områder (Miljøregistreringer i skog, figur 5.5). Det vestre av de to MIS-områdene er et område med rik bakkevegetasjon og øst for planområdet er det et område med liggende død ved. Det siste er også registrert i naturtypekartleggingen som naturtypen Gammel barskog. MiS-områdene vil ikke bli berørt av utvidelsen, men nevnes likevel fordi de kan være bra å ha kjennskap til ved eventuelle justeringer av plangrenser. Figur 5.5. MiS-områder i tilknytning til planområdet. Brunt viser område med rik bakkevegetasjon og grønt er område med liggende død ved. Det siste området er også registrert som naturtypen Gammel barskog i Naturbase. Rød linje er grensen for planområdet. Hele planområdet er bevokst med barskog med gran som dominerende treslag, men stedvis er også furu vanlig. Bjørk forekommer spredt i området, og det er en del gråor langs bekkene. Feltsjiktet er for det meste av blåbærstype, uten tegn til rikere flora. Kun i tilknytning til bekkene er det litt rikere forhold (se nedenfor). Skogen er i hovedsak middels gammel til eldre, slik det også fremgår av kart over aldersfordeling fra Skog og Landskap (figur 5.6). Det er også noe ungskog i området, men gammel skog mangler. Det er svært lite død ved i planområdet. Skogen er preget av skogbruk og det finnes både nyere hogstflater og granplantefelter. Figur 5.6. Skogalder i og rundt planområdet. Oransje er ungskog (<40 år), lys grønn er eldre skog (41-80 år) og mørk grønn er gammel skog (>81 år) (kilde: wms-tjeneste fra Skog og Landskap). Rød linje er grensen for planområdet. 10

11 Nord for eksisterende anleggsområde er det en stor hogstflate med ung, småvokst furuskog som er kraftig beitet av elg. Her er feltsjiktet dominert av røsslyng og det er mye torvmoser i bunnsjiktet. Dette området har sannsynligvis vært en skogbevokst myr før det ble hugget. Området vises i figur 5.7 og kan ses som et stort, tilsynelatende treløst område på flybildet i figur 5.8. Figur 5.7. Bilde fra den store hogstflaten like nord for eksisterende avfallsanlegg. Figur 5.8. Flybilde over tiltaksområdet. Blå linje er planområdet og rød linje er utvidelsesområdet. Kartgrunnlag: Norge i bilder. 11

12 I tilknytning til bekkene er det stedvis litt rikere forhold, med lavurt-/småbregneskog. I slike områder ble det bl.a. registrert tysbast, hvitveis og maigull. Her finnes også en del moser i skogbunnen som indikerer noe rikere forhold: storkransmose Rhytidiadelphus triquetrus, fjærkransmose Rhytidiadelphus subpinnatus, kjempemose Pseudobryum cinclidioides og rosettmose Rhodobryum roseum. På stein i bekkene vokser moser som kjølelvemose Fontinalis antipyretica, krokmose Dichelyma falcatum og bekketvebladmose Scapania undulata. Ingen forekomster av rødlistede eller sjeldne planter er kjent fra planområdet eller ble registrert under befaringen. Registreringer av floraen ved et enkelt besøk gir imidlertid ikke et fullstendig bilde av floraen i et område. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes interessante arter som ikke var mulige å registrere ved tidspunktet for feltarbeidet. Sannsynligheten for slike forekomster vurderes imidlertid som svært lav i storparten av planområdet, som består av fattig barskog av blåbærstype. Litt rikere områder finnes kun langs bekkene, men disse ligger for det meste i buffersonen rundt utvidelsesområdet og i LNF-området og vil derfor bli lite berørt av planene. Verdi Bekkene som blir berørt av planområdet tilhører en naturtype som er rødlistet i kategori nær truet (NT): elveløp (inkludert bekker), og har derfor middels verdi. (Her er det brukt kriteriene for verdivurdering av rødlistede arter i håndbok 140 for konsekvensutredninger (Statens Vegvesen 2006), da rødlisten for naturtyper ble publisert etter håndbok 140 og derfor ikke er tatt hensyn til i håndboken.) Stabekken er noe påvirket av sigevann fra eksisterende avfallsanlegg og den strekningen som går langs anlegget og noe sør for dette bør nok vurderes noe lavere. Bortsett fra bekkene er det ingen kjente forekomster av rødlistede eller andre viktige forekomster av naturtyper eller planter i området. Øvrige deler av planområdet er stort sett representativt for regionen og vurderes å ha liten verdi for naturtyper, vegetasjon og flora. 5.4 Fugl Det er registrert en rekke rødlistede fugler ved avfallsanlegget: hønsehauk, hettemåke, fiskemåke, tornirisk, bergirisk og stær. Alle disse er rødlistet i kategori NT (nær truet). De fleste observasjonene er gjort vinterstid eller tidlig vår og det er sannsynlig at disse representerer fugler som bruker avfallsanlegget for å finne føde. Også kongeørn er observert vinterstid ved anlegget. Av de nevnte fuglene er det kun hønsehauk, og muligens stær og tornirisk, som er potensielle hekkefugler i utvidelsesområdet. Hønsehauk er knyttet til eldre skog når det gjelder valg av hekkelokalitet, mens stær og tornirisk kan hekke i forskjellige, fortrinnsvis relativt åpne, miljøer. Det er ikke kjent at hønsehauk hekker i influensområdet, og det ble heller ikke gjort noen observasjoner som indikerer dette under feltarbeidet. Det er også liten tilgang til potensielle hekkeplasser i området. Fiskemåke, tornirisk og stær hekker ofte i tilknytning til menneskelig aktivitet og er mulige hekkefugler innenfor det eksisterende avfallsanlegget. Dette ble imidlertid ikke undersøkt. Kontakter med lokale ornitologer har ikke gitt opplysninger om viktige forekomster av fugl i planeller influensområdet. Under feltarbeidet ble det kun observert vanlige fugler som ringdue, trepiplerke, løvsanger, munk, rødvingetrost, måltrost, bokfink, grønnsisik, gulspurv og nøtteskrike. Det ble også sett spor etter svartspett. Verdi Kun vanlige fuglearter er kjent fra planområdet og dets nærmete omgivelser, bortsett fra arter som er knyttet til selve avfallsanlegget. Området som vil påvirkes av en utvidelse vurderes derfor å ha liten verdi for fugl. 12

13 5.5 Andre dyrearter Ifølge Rovbase er det flere registreringer av de store rovdyrene bjørn, jerv, ulv og gaupe noen kilometer fra planområdet. Det nærmeste er et funn av hår av ulv 600 m vest for planområdet i Selv om noen av disse rovdyrene tilfeldigvis skulle besøke planområdet er dette alt for lite til å være av noen betydning. Elg er vanlig i området og det ble under feltarbeidet observert elg i den nordlige delen av planområdet og veldig mye spor i hele planområdet. Det ble også sett litt spor av rådyr. I viltkartleggingen er det registrert trekkveier for elg og rådyr nord for planområdet (figur 5.9), og sannsynligvis forsetter en trekkvei inn i planområdet. Det er også opplyst fra kommunen at hjort sporadisk er observert i området. Figur 5.9. Trekkveier for elg og rådyr (brune linjer). Linjen til venstre viser viktig trekkvei for elg, mens linjen til høyre viser lokalt viktig trekkvei for elg og rådyr (kilde: Rød linje er grensen for planområdet. På den store hogstflaten midt i planområdet (figur 5.8) er det mye spor av elg og det er også beitespor på de små furutrærne (figur 5.7) som dekker hogstflaten. Slike områder med furu kan være viktig vinterbeite for elgen. Det er også en del bjørkekratt like nord for eksisterende avfallsanlegg som er bra føde for elgen. Ellers er det begrenset med beite for elg i øvrige deler av planområdet. Av andre pattedyr kan en regne med at det forekommer hare, rødrev, smågnagere samt muligens røyskatt og mår. Amfibier og krypdyr som vanlig frosk, padde, firfisle, stålorm og huggorm finnes sannsynligvis også. Verdi Planområdet vurderes å ha en viss lokal verdi for elg som vinterbeite, og det er sannsynligvis en trekkvei gjennom området. Dette til sammen gjør at områdets verdi for elg settes til liten-middels. Verdien av beiteområdet vil ha begrenset varighet og vil gradvis reduseres når furuplantene vokser seg store. 5.6 Samlet verdivurdering Bekkene i området har middels verdi, da de tilhører en rødlistet naturtype i kategori NT. Øvrige deler av området vurderes å ha i underkant av liten-middels verdi for biologisk mangfold. Her er det kun verdien som vinterbeite og trekkvei for elg som fremheves. Forekomst Bekker (NT) Vinterbeite og trekkvei for elg Verdi Liten Middels Stor 13

14 6 OMFANGS- OG KONSEKVENSVURDERING alternativet I utredningen vurderes tiltaket opp mot 0-alternativet, dvs. ingen utbygging. Det er ikke kjent andre planlagte tiltak i området. Det meste av planområdet, utenfor eksisterende avfallsanlegg og ryddebelte for kraftlinje, er i dag brukt til skogbruk. 6.2 Utvidelse av avfallsanlegget Naturtyper, vegetasjon og flora En viss avrenning til bekkene som grenser til planområdet vil kunne forekomme, men denne forventes presis som i dag å bli liten og kun påvirke lokale forhold. Det er opprettet tiltak for å minimere utslipp av sigevann fra anlegget. Ved årsskifte 2000/2001 ble det satt i drift et forbehandlingsanlegg for sigevann. Her fjernes det meste av fysiske, biologiske og kjemiske forurensinger, før vannet ledes videre ut i en egen pumpeledning. Pumpeledningen fører sigevannet videre til et eget renseanlegg på Ottestad med utslipp til Mjøsa. Unntatt eventuelle uhellsutslipp vurderes ikke en utvidelse av anlegget føre til nevneverdig økt negativ påvirkning på biologisk mangfold knyttet til bekkene. Fugl Ingen rødlistede, sjeldne eller sensitive arter vil bli berørt av en utvidelse av avfallsanlegget. Kun vanlige fuglearter er kjent fra utvidelsesområdet. Flere rødlistede fugler er registrert innenfor eksisterende avfallsanlegg, men disse vil ikke bli negativt påvirket av en utvidelse. Andre dyrearter En utvidelse av avfallsanlegget vil beslaglegge et mindre område som sannsynligvis er lokalt viktig som vinterbeite for elg. Beiteområdet, som består av ung furuskog, vil ha begrenset varighet og minske i verdi alt ettersom furuplantene vokser seg store. Da virkningene kun vil være lokale og verdien etter hvert vil gå tapt uansett, vurderes omfanget til lite negativt for elg. Forstyrrelser fra avfallsanlegget vurderes ikke som en viktig faktor da elg og rådyr, og sannsynligvis også andre dyr, i dag oppholder seg tett opp til anlegget. Samlet vurdering av virkningsomfang En utvidelse av Heggvin avfallsanlegg vil ikke påvirke forvaltningsmålene for arter eller naturtyper. Kun vanlige arter og naturtyper vil bli berørt av tiltaket. Virkningsomfanget vurderes til lite negativt. Forekomst Bekker (NT) Vinterbeite og trekkvei for elg Stort negativt Middels negativt Virkningsomfang Lite Intet Lite negativt positivt Middels positivt Stort positivt Konsekvens Lite negativt virkningsomfang gjør at en utvidelse av Heggvin avfall og gjenvinning får ubetydeligliten negativ konsekvens (0/-) for biologisk mangfold. 7 AVBØTENDE TILTAK Ingen konkrete avbøtende tiltak er anbefalt, men i tillegg til de tiltak som er opprettet for å minimere utslipp av sigevann fra anlegget det bør tas generell hensyn til bekken som renner lengst sør i planområdet, slik at denne ikke forurenses under anleggsarbeid og drift av anlegget. 14

15 8 REFERENSER DN Direktoratet for Naturforvaltning. 2000a. Viltkartlegging. Håndbok 11, revidert DN Direktoratet for Naturforvaltning. 2000b.Kartlegging av ferskvannslokaliteter. Håndbok 15. DN Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. Håndbok 13, 2.utgave 2006 (oppdatert 2007). Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.) Norsk rødliste for arter Artsdatabanken. Lindgaard, A. & Henriksen, S. (red.) Norsk rødliste for naturtyper Artsdatabanken, Trondheim. Statens vegvesen Konsekvensanalyser. Håndbok

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Ecofact rapport 384 U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82 - 8262-382 - 7 Utvidelse

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Vinddalen turvei, Forsand kommune

Vinddalen turvei, Forsand kommune Ecofact rapport 316 Vinddalen turvei, Forsand kommune Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren & Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-314-8 Vinddalen turvei, Forsand kommune

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre»

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-273-8 Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan

Detaljer

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Skrevet av: Referanse: WS Atkins Int. Ltd Flytting av Spikkestad stasjon, vurdering av konsekvenser for naturmiljøet Biolog Rein Midteng og kvalitetssikret av biolog Oddmund

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Skjersholmane båthotell

Skjersholmane båthotell Ecofact rapport 397 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-395-7 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Ecofact rapport

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Ecofact rapport - Vagle næringsområde. Temarapport naturmiljø og biologisk mangfold. Ole Kristian Larsen ISSN: 1891-5450 ISBN: - www.ecofact.

Ecofact rapport - Vagle næringsområde. Temarapport naturmiljø og biologisk mangfold. Ole Kristian Larsen ISSN: 1891-5450 ISBN: - www.ecofact. Ecofact rapport - Vagle næringsområde og biologisk mangfold Ole Kristian Larsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: - Vagle næringsområde Ecofact rapport - www.ecofact.no www.ecofact.no Ecofact Sørvest

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2013:9 24. DESEMBER 2013 R apport 2 013 : 9 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Ecofact rapport 264 KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Grøntområder i Åsedalen

Grøntområder i Åsedalen NOTAT Vår ref.: KBS-1987 Dato: 27. november 2013 Grøntområder i Åsedalen I forbindelse med fremtidig boligutvikling i Åsedalen, ønsker Åsedalen Boligpark AS å få en oversikt over grønnstrukturer som kan

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

Turløype rundt Storvatnet i Herøy kommune

Turløype rundt Storvatnet i Herøy kommune Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 177 Turløype rundt Storvatnet i Herøy kommune Konsekvensutredning av naturmiljø Maja Sjöskog Kvalvik & Thomas Holm Carlsen Bioforsk Nord Tjøtta Kvalvik, M.S.

Detaljer

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Ecofact notat Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Tilleggsnotat rødlistevurdering flora, fugl og pattedyr Ingve Birkeland og Kristine Bakke Westergaard www.ecofact.no Ullsfjordprosjektet

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T RAPPORTENS TITTEL: Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss. FORFATTERE: Linn Eilertsen, Bjart

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Ecofact rapport 400 Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Registrering av beiteskader fra elg 2014 Christina Wegener www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-398-8 Fredet furuskog

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2015 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Åsmund Åmdal, prosjektleder

Detaljer

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013.

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Detaljregulering Sandviklandet Del: Naturfaglige vurderinger og innspill Dato: 08.06.2015 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr:

Detaljer

Reguleringsplan Eiodalen

Reguleringsplan Eiodalen Ecofact rapport 32 / Norconsult Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-031-4 / Norconsult Ecofact rapport 32 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Mangersnes, R. 2010: Reguleringsplan

Detaljer

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Jon T. Klepsland BioFokus-notat 2013-6 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Norconsult AS gjort en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2013-16 Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Würth Norge AS foretatt en konsekvensutredning

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Mariås felt B16 kartlegging av naturmangfold og vurderinger av konsekvenser for naturmangfold

Mariås felt B16 kartlegging av naturmangfold og vurderinger av konsekvenser for naturmangfold RAPPORT Mariås felt B16 kartlegging av naturmangfold og vurderinger av konsekvenser for naturmangfold Til: Sparebanken Øst eiendom AS Dato onsdag, 10. juni 2015 Fra: Miljørådgiver/ botaniker Hanna Sweco

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE Kjell Isaksen Natur- og forurensningsavdelingen, Miljødivisjonen, Oslo kommune OSLO IKKE BARE BY Middels stor kommune (454 km 2 ). Byggesonen utgjør kun 1/3 av kommunens

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Biologisk mangfold Kommunedelplan Myra- Bråstad Arendal kommune Temautredning: naturtyper/vanndrag

Biologisk mangfold Kommunedelplan Myra- Bråstad Arendal kommune Temautredning: naturtyper/vanndrag Biologisk mangfold Kommunedelplan Myra- Bråstad Arendal kommune Temautredning: naturtyper/vanndrag Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2007 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage

Detaljer

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kjell Kjørven Veidekke AS Kopi til: Fra: Frode Løset Sweco Norge AS Sweco Norge Fornebuveien 11 Postboks 400, 1327

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfald

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfald Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfald Utarbeidaav: Lifjell, del av Høgefjell PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2638 Vednaturforvaltar IdaLarsen,august/september2014 Samandrag TiltakshavarStein

Detaljer