Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø"

Transkript

1 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø Utgave: 01

2 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 2 Dato: DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø Utgave/dato: 01 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Forsidebilde Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø Konsekvensutredning for Naturmiljø i forbindelse med reguleringsplan som ledd i boligutvikling Rein Midteng Utredning Naturverdier, biologisk mangfold, konsekvenser Rapport Plukkhogd noe eldre barblandingskog dominerer deler av utredningsområdet. Skrevet av: Rein Midteng

3 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 3 FORORD Asplan Viak A.S. har på vegne av kartlagt naturverdiene og konsekvensvurdert et område på ved Trollkleiva Nord i Røyken kommune i forbindelse med reguleringsplanarbeid for et område som i kommuneplanes arealdel er avsatt til boligutbygging. Utredningen er gjennomført av biolog Rein Midteng, Asplan Viak. Vi mener at utredningen svarer på Naturmangfoldlovens krav i 8-12 gjennom at: 8. (kunnskapsgrunnlaget). Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Uthevningene er gjort av oss hvor vi har uthevet hva vi anser som mest relevant for saken. Den gjennomførte konsekvensvurderingen er bygget på kunnskap gjennom nykartlegging av prioriterte naturtyper. Områdets naturverdier er beskrevet og tiltakets konsekvens på disse er vurdert. Tiltakshaver har betalt utredningen. Sandvika, Rein Midteng Oppdragsleder og temaansvarlig

4 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 4 INNHOLDSFORTEGNELSE TILTAKSBESKRIVELSE... 5 Generelt... 5 Avgrensning av fagområdet... 7 Nasjonale mål og retningslinjer for naturmiljø... 7 Metode og datagrunnlag... 7 TEMAOMTALE Naturforhold Resultater og VERDIER Omfang- og konsekvensvurdering Avbøtende tiltakt KILDER, ARBEIDSNOTATER OG FIGUROVERSIKT Skriftlige kilder Digitale kilder... 20

5 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 5 TILTAKSBESKRIVELSE Generelt I kommuneplanens arealdel er ett område på Trollkleiva i Røyken kommune avsatt til boligbygging. På grunn av manglende kunnskap om områdets naturverdie og hvilken konsekvens planarbeidet får for naturverdiene i området samt etter krav fra Fylkesmannen i Buskerud om redegjørelse for hvordan planarbeidet har oppfylt Naturmangfoldlovens 8-12, har Heggedal Eiendomsutvikling bedt Asplan Viak A.S. utføre en egistrering av områdets naturverdier og hvilken konsekvens en utbygging har for disse. Området som er kartlagt for naturverdier kalles planområdet og omfatter et areal på om lag 67 dekar beliggende nord i Røyken kommune mot grensen til Asker kommune, nokså nær Heggedal stasjon i Asker kommune, se fig. 1. og 2. Dette omfatter både areal som er avsatt til boliger og veier samt friareal. Planområdet omfatter ett småkupert toppområde med ei noe bratt nordvendt liside og ei nokså bratt østvendt liside. Plan omfatter også ett flatt sumpskogsparti i bunnen av myra. Området grenser i nord, øst og i vest mot ikke utbygd areal, mens det i sør grenser mot delvis utbygd tomteareal. Figur 1. Utredingsområdets plassering.

6 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 6 Figur 2. Utredningsområdets geografiskee beliggenhet angitt med grønt polygon. Asker kommune er vist med hvitt. Figur 3. Arealformål i planområdet. Grønt areal viser areal som ikke vil bli bygd ut. Gult er framtidig boligareal.

7 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 7 Avgrensning av fagområdet Fagområdet naturmiljø/biologisk mangfold omhandler områdets verdi for det biologiske mangfoldet. I tillegg er de planlagte tiltakenes konsekvens for disse verdiene vurdert. Nasjonale mål og retningslinjer for naturmiljø Naturen og dets økosystemtjenester er grunnlaget for vår egen og framtidige generasjoners eksistens. Naturen og dets biologiske mangfold må derfor forvaltes bærekraftig gjennom en fornuftig avveining mellom bevaring og bruk. Bevaring av naturmangfold/biologisk mangfold er et sentralt mål i forvaltningen. Det er en nasjonalt vedtatt målsetning å stanse tap av biologisk mangfold i Norge innenn Dette er senest stedfestet i Soria-Moriaa erklæringen til den rødgrønne regjeringen. For å ivareta biologisk mangfold må man ivareta truede og rødlistede arter og disse artenes leveområder. St.prp nr slår fast at hoveddelen av det biologiske mangfoldet finnes og vil alltid finnes utenfor de vernede områdene. Det er derfor viktig at hensyn til biologisk mangfold legges til grunn for all virksomhet og planlegging. I Stortingsmelding nr. 42 Biologisk mangfold (Miljøverndepartementet 2001) er ansvaret for biologisk mangfold tillagt sektorene, herunder kommunene. Den nylige vedtatte Naturmangfoldloven har også føringer for planarbeid som berører natur. Naturverdier må kartlegges og konsekvensen et tiltak har for dette må i henhold til naturmangfoldlovens 8, 10 og 12 vurderes/utredes før det treffes en offentlig beslutning om tiltak. I tråd med dette, har Fylkesmannen i Buskerud stilt følgende krav i denne plansaken: Metode og datagrunnlag Generelt Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok 140. Trinn 1 i konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og trinn 3 er konsekvensvurderinger. Verdivurderinger foretas og omtales for følgende tre nivåer: (i) enkeltlokaliteter/områder, (ii) landskapsøkologiske trekk og (iii) øvrig natur. Verdivurderingene er gjort i hht metodikk for konsekvensutredninger i Statens vegvesens håndbok 140, (Statens vegvesen 2006). Områder med spesielle kvaliteter mht biologisk mangfold, for eksempel lite påvirket barskog eller forekomster av rødlistede arter (se tabell 1), vil som oftest medføre at det avgrenses

8 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 8 enkeltlokaliteter/områder, naturtypelokaliteter. Det er del kriterium (i) som ofte er viktigste faktor for verdisetting av et planområde. Tabell 1: Kriterier for naturmiljøets verdi etter HB 140 (noe moderert). Områdetype Liten verdi Middels verdi Stor verdi Naturtypeområder Områder uten prioriterte naturtyper Prioriterte naturtyper i verdikategori B eller C Prioriterte naturtyper i verdikategori A Områder med artsog individmangfold Områder med arts- og individmangfold som er representative for distriktet Områder med stort artsmangfold i lokal eller regional målestokk Områder med stort artsmangfold i nasjonal målestokk Leveområder for arter i kategoriene nær truet (NT) eller datamangel (DD) Leveområde for arter som står oppført på den fylkesvise rødlista Leveområder for arter i kategoriene kritisk truet (CR), direkte truet (EN) og sårbar (VU) Områder med forekomst av flere rødlistearter i lavere kategorier Viltområder Registrerte viltområder og vilttrekk med viltvekt 1 Registrerte viltområder og vilttrekk med viltvekt 2-3 Registrerte viltområder og vilttrekk med viltvekt 4-5 Inngrepsfrie og sammenhengende naturområder, samt andre, landskapsøkologiske sammenhenger Områder med ordinær landskapsøkologisk betydning Inngrepsfrie områder over 1 km fra nærmeste tyngre inngrep Sammenhengende områder over 3 km 2 med urørt preg Enkeltområder eller system av områder med lokal eller regional landskapsøkologisk betydning Inngrepsfrie områder over 3 km fra nærmeste tyngre inngrep Enkeltområder eller system av områder med nasjonal landskapsøkologisk betydning Metodikk for verdisetting av (i) enkeltlokaliteter/områder Kartleggingen og verdisettingen av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal metodikk for kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning i 2006 (Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. DN håndbok 13-2 utgave 2006) og i 1996 (Viltkartlegging. DN-håndbok 11 (revidert i 2000)). Kartleggingen fokuserer på:

9 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 9 1) Avgrense områder som er spesielt viktige for det biologisk mangfoldet. Slike områder omtales som prioriterte naturtyper. Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/ Viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør som oftest maks 2-5 % av arealet i en kommune, og lista ligger således relativt høyt for at en lokalitet avgrenses. Områdene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i hovedsak botaniske kriterier. Eksempler på prioriterte naturtyper er slåtteenger, dammer og biologisk gammel barskog. 2) Avgrense områder som er spesielt viktige for prioriterte viltarter. Slike områder omtales som viktige viltområder eller viktige vilttrekk. Disse lokalitetene verdisettes også fra nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/ Viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør som oftest 5-10 % av arealet i en kommune og de avgrenses basert på viltfaglige kriterier. Områdene kan være klart definert avgrenset, som for eksempel et tjern viktig for våtmarksfugl eller viktige trekkveier for hjortevilt, eller mer diffust avgrenset som for eksempel leveområder for storfugl. Rødlistearter er arter som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet negativ bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier viser til siste versjon av den norske rødlista (Kålås m.fl. 2010). Kjente funn av rødlistearter ligger på Artskart hos Funn av slike vil ofte medføre at det avgrenses prioriterte naturtypelokaliteter eller viktige viltområder. Tabell 2: Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok og Håndbok 140. Naturforhold Verdi Verdi KU Nasjonal- (DN-håndbøkene) (SVV håndbok 140) lokal verdiskala Svært viktig natur A svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Viktig natur B viktig Middels verdi Regional verdi Lokalt viktig natur C lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting Liten verdi - Bebygde areal Ingen verdisetting Ingen relevans for fagtemaet - Metodikk for verdisetting av (ii) landskapsøkologiske trekk/funksjoner Med dette menes utredningsområdets betydning i en større landskapsøkologisk sammenheng. Visse naturområder har større betydning enn andre områder. Områder med landskapsøkologisk betydning omhandler viktige sammenhenger i landskapet som ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter, viltområder eller annen natur. Dette kan for eksempel være områder forvaltningsmessige viktige arter en sjelden gang bruker. Et annet eksempel er areal som elg bruker i sin vandring mellom sommer- og vinteroppholdsplasser, men som ikke i seg selv er en del av leveområdet. For eksempel er det kjent at elg vandrer fra Dokkfløy-området i Oppland og helt til Gardermoen og følger faste

10 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 10 trekk i landskapet. En sikring av slike landskapsøkologiske trekk vil være viktig for fortsatt bruk av området, for eksempel av aktuelle viltarter. Metodikk for verdisetting av (iii) øvrig natur Med øvrig natur menes for eksempel fattige vegetasjonstyper med ordinær artssammensetning, ung middelaldrende og halvgammel skog uten spesielle biologiske verdier, gjengroende kulturlandskap, menneskepåvirkede arealer, arealer med mange fremmede arter etc. På bakgrunn av verdikriteriene i tabell 1, kan også deler av et utredningsareal få karakteriseringen ingen relevans for fagtema naturmiljø. Dette er arealer som er nedbygd av menneskelig infrastruktur og bygning, for eksempel veger, industriområder og boligområder. Arealer som består av fulldyrket mark er også kategorisert på denne måten ( ingen relevans ). Kriterier for omfang Omfangsvurderingene er et utrykk for hvilke negative tiltak som vil påvirke naturmiljøet og hvilket omfang disse tiltakene vil ha. Kriterier for fastsettelse av omfang er gitt i Statens vegvesens håndbok 140. Omfanget angis på en skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang. Omfang vurderes for de geografisk samme områder som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet, som er dagens situasjon vurdert mot forventede endringer som følge av planlagte utbygging. Omfanget rangeres på en 6-delt skala fra stort positivt til stort negativt : Lite Intet Lite Stort negativt Middels negativt negativt positivt Middels positivt Stor positivt I Omfang av tiltaket angis på en trinnløs skala. Tabellen under gjengir kriteriene for å bedømme omfang for naturmiljø. Tabellen er gjengitt direkte fra Statens vegvesen, håndbok 140.

11 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 11 Tabell 3: Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for naturmiljø. Viktige sammenhenger mellom naturområder Arter (dyr og planter) Naturhistoriske forekomster Stort positivt omfang Tiltaket vil i stor grad styrke viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil i stor grad øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst- og levevilkår Middels positivt omfang Tiltaket vil styrke viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst- og levevilkår Lite/intet omfang Tiltaket vil stort sett ikke endre viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet eller forekomst av arter eller deres vekst- og levevilkår Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket vil stort sett ikke endre geologiske forekomster og elementer Middels negativt omgang Tiltaket vil svekke viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil i noen grad redusere artsmangfoldet eller forekomst av arter eller forringe deres vekst- og levevilkår Tiltaket vil forringe geologiske forekomster og elementer Stort negativt omfang Tiltaket vil bryte viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller fjerne forekomst av arter eller ødelegge deres vekst- og levevilkår Tiltaket vil ødelegge geologiske forekomster og elementer Konsekvenser Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av endringer tiltaket vil påføre naturen. Dette gir konsekvensen. Konsekvensen er de fordeler eller ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å bruke systematikken i konsekvensviften vist på side 13.

12 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 12 Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok 140. Meget stor positiv konsekvens Ingen / liten negativ konsekvens 0 / - Stor / meget stor positiv konsekvens + + +/ Liten negativ konsekvens - Stor positiv konsekvens Liten / middels negativ konsekvens - / -- Middels / stor positiv konsekvens + + /+ + + Middels negativ konsekvens - - Middels positiv konsekvens ++ Middels / stor negativ konsekvens - - / Liten / middels positiv konsekvens + / ++ Stor negativ konsekvens Liten positiv konsekvens + Stor / meget stor negativ konsekvens - - -/ Ingen / liten positiv konsekvens 0 / + Meget stor negativ konsekvens Ubetydelig konsekvens 0 Ikke relevant / det kartlagte området blir ikke berørt Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. Definisjon av utrednings, plan og influensområdet og planlagte tiltak Planområdet: Arealet som foreslås omregulert kalles planområdet og er arealet som er konsekvensvurdert. Dette arealet er kartlagt i felt for naturverdier. Influensområdet: Med influensområdet, menes et tilstøtende areal på om lag 100 meter utenfor utredningsområdet. Om det er kjente naturverdier innenfor influensområdet som ikke

13 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 13 ligger innenfor utredningsområdet, er konsekvensen for disse ved en utbygging likevel vurdert. Dette for å kunne konsekvensvurdere eventuelle negative effekter tiltak innenfor utredningsområdet kan få på verdier utenfor. Dette er ikke systematisk kartlagt, men areal sørvest og nordvest for planområdet er gått igjennom på vei inn til planområdet. Kilder, feltarbeid, og begrensninger Kilder og feltarbeid Utredningen er basert på nytt feltarbeid og sjekk av eksisterende informasjon og kontakt med lokale ressurspersoner og kommunen. Feltarbeidet ble utført på barmark og med utvokst karplanteflora. Hele utredningsområdet er undersøkt i felt. Røyken kommune har som de fleste kommuner i landet gjennomført kartlegging av biologisk mangfold ved hjelp av naturtypekartlegging. Dette er utført etter en standardisert metode utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning (Direktoratet for naturforvaltning 2006). Resultatene av disse og andre registreringer er lagt ut på Direktoratet for naturforvaltnings naturbase ( Denne portalen ble sjekket før ( ) feltarbeidet. Naturbase viser ingen funn av naturtypelokaliteter vilttrekk eller viltområder i utredningsområdet. Databasen Artskart ( viser bl.a. kjente og stedfestede forekomster av rødlistearter, innførte arter og ikke-rødlista arter. Denne ble sjekket før feltarbeidet ( ). Den viser ingen funn av rødlistearter eller andre forvaltningsmessige interessante arter innenfor utredningsområdet. Begrensninger Registreringstidspunktet anses å være på et korrekt tidspunkt for å fastslå områdets naturverdier. TEMAOMTALE Naturforhold Berggrunn og løsmasser Berggrunnen består av fattig granitt som gir dårlige forutsetninger for et rikt planteliv. Løsmassedekningen er tynn og består av humus og litt forvitret stein, trolig med opphav på stedet og gir dårlige forhold for et rikt og interessant plante- og soppflora (funga).

14 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 14 Figur 4. Berggrunnen i området består av granitt (rødt) og medfører at området ikke har gode forutsetninger for et rikt planteliv. Figur 5. Løsmassedekningen i området er tynn og virker å ha lite innslag av baserike masser.

15 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 15 Utredningsområdet består i av eldre barskog (hogstklasse V) som ikke er planta, men som jevnt har vært plukkhogd og som i svært liten grad har produsert stående og liggende død ved, element som er viktige for mange rødlista og krevende arter. Lengst nord er det et større område med eldre sumpgranskog. Dimensjonene på furu og gran er moderate og ligger som regel på cm i brysthøydediameter. Få trær grovere enn dette ble sett. Alder på herskende trær er trolig rundt 100 år for gran og år for furu. Furustokkjuke ble funnet på éi tynnstamma furu og viser på at treet var mer enn 150 år gammelt. Furuene mangler i stor grad viktige strukturer som virkelige biologiske gamle furuer har som flat krone, vridde greiner, døde greiner og panserbark. Spredt finns et fåtall læger i ferske og midle nedbrytningsstadier av gran. For andre treslag ble død ved knapt sett. Figur 6. Bærlyngfuruskog.

16 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 16 Figur 7. Fra sumpgranskogen- Bukkeblad ses nærmest. Figur 8. Blåbærgranskog.

17 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 17 I de øvre deler samt i den østvendte lisiden dominerer fattig knausfuruskog sammen med fattig røsslyng-furuskog og litt bærlyngfuruskog. Vanlig arter her er røsslyng, tyttebær, blokkebær og stormarimjelle. I mindre søkk i terrenget her samt i hoveddelen av den nordvendte lisiden dominerer blåbærgranskog. Helt fragmentarisk lokalt lengst ned i lisiden finns litt småbregnegranskog med hengeving, myrfiol og hvitveis. I bunnen av lisiden dominerer fattig sumpgranskog med arter som bukkeblad, flekkmarihånd, molte, trådsiv og gråstarr. Ingen krevende karplanter ble registrert. I blåbærgranskogen er vanlig utbredte arter som blåbær, tyttebær, bitterkonvall, småmarimjelle, smyle og skogstjerne vanlig forekommende arter. Skogburkne finns enkelte steder. Småvokst osp og rogn finns fåtallig og spredt og trollhegg ble sett ett sted. Bjørk er vanlig. Gråor vokser spredt i sumpskogen. Edelløvtrær ble ikke sett. Av litt interessante arter for gammel barskog, ble hyllekjuke funnet på ett granlæger furustokkjuke på éi gammel stående furu, og i ett furutre ble det sett eldre ringmerker etter tretåspett. Figur 9. Furustokkjuke ble funnet på ei gammel furu.

18 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 18 Figur 10. Hyllekjuke på granlæger. RESULTATER OG VERDIER Det vurderes at planområdet samlet har liten naturverdi. Det er ikke funnet grunnlag for avgrensning av naturtypelokaliteter. Sumpskogen i nord har naturverdier da den er nokså stor (fortsetter utenfor planområdet) men er ikke rik og skogen er eldre men ikke spesielt biologisk gammel. Den grenser likevel opp mot å kvalifisere til å være en C-lokalitet. Det er ikke funnet grunnlag for å avgrense viltområder. Området har ingen kjente landskapsverdier. Resten av planområdet har liten naturverdi. I utredningsområdet er det ikke funnet naturtypelokaliteter eller viltområder. Øvrig natur har lite verdi selv om den er noe eldre skog. Liten Middels Stor Vurdering av områdets naturverdier.

19 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 19 OMFANG- OG KONSEKVENSVURDERING Omfang- og konsekvensvurderingen er gjort med grunnlag i verdiene beskrevet i foregående kapittel, og med utgangspunkt i følgende arealformål: Figur 11. Arealformål. Naturtypelokaliteter Ingen er avgrenset. Sumpskog i nord som har visse naturverdier og grenser oppp mot å være en naturtypelokalitet av høy lokall verdi-c, er avsatt som friluftsområde. Omfanget er intet og konsekvens er ubetydelig. Landskapsøkologisk verdi Den landskapsøkologiske verdien er liten. Omfanget er lite negativt og konsekvensen er liten negativ. Øvrig natur Øvrig natur har liten verdi. Omfanget er middels negativt da mye av naturen i planområdet bygges ned, og konsekvensen er liten negativ.

20 Reguleringsplan Trollkleiva Nord, Røyken kommune. Konsekvensvurdering naturmiljø 20 Samlet konsekvensgrad: Området er samlet sett vurdert til å ha liten naturverdi, omfanget av tiltaket er vurdert til å være lite negativt, og konsekvensgraden er vurdert til å være liten negativ. AVBØTENDE TILTAKT Det vil være positivt for naturverdiene at sumpgranskogen i bunnen av lisiden ikke blir utsatt for hogst, grøfting og tekniske inngrep. Helst bør det settes av ei urørt kantsone mot denne. Det vil være en fordel for naturverdiene her at ikke bekken i området får redusert vanntilførsel. Dette er avsatt som friluftsområde, noe som gir et godt grunnlag for at verdiene kan sikres. For at verdiene best mulig kan sikres, bør det i reguleringsbestemmelsene til friluftslivsområdet lages bestemmelser som sikrer naturverdiene mot hogst og tekniske inngrep. Overnevnte område bør i anleggsfasen avmerket med bånd på trærne i anleggsfasen slik at man ikke av utilsiktede grunner kommer til å negativ påvirke området. KILDER, ARBEIDSNOTATER OG FIGUROVERSIKT Skriftlige kilder Direktoratet for naturforvaltning, Viltkartlegging. DN-håndbok 11 (revidert i 2000). Direktoratet for naturforvaltning, Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. DN håndbok 13-2 utgave Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.) Norsk rødliste for arter Artsdatabanken, Norge. Statens vegvesen Konsekvensanalyser. Statens vegvesen håndbok s. Digitale kilder

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato:

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-09-21 Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema Utgave: 1 Dato: 2015-06-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken

Detaljer

ØIE Eiendomsutvikling AS Utbyggingsplaner for Myrvold sør, Rælingen kommune. Naturmiljøvurderinger.

ØIE Eiendomsutvikling AS Utbyggingsplaner for Myrvold sør, Rælingen kommune. Naturmiljøvurderinger. Utbyggingsplaner for Myrvold sør, Rælingen kommune. Naturmiljøvurderinger. Utgave: 1 Dato: 13.4.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Naturmiljø Utgave/dato: 1/ 13.4.2016 Filnavn: Naturmiljø.docx

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Friluftsliv og naturmiljø. Asplan Viak AS

DOKUMENTINFORMASJON. Friluftsliv og naturmiljø. Asplan Viak AS Trysilhus Akershus A. S. Fjuk i Nes kommune, naturverdier og konsekvensvurdering 19.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Fjuk i Nes kommune, naturverdier og konsekvensvurdering Utgave/dato:

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN Oppdragsgiver: Jarle Viken Oppdrag: 532105 Steinbrot Heggdalene, Leikanger Del: Dato: 2013-05-24 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Skrevet av: Referanse: WS Atkins Int. Ltd Flytting av Spikkestad stasjon, vurdering av konsekvenser for naturmiljøet Biolog Rein Midteng og kvalitetssikret av biolog Oddmund

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Planområdet befinner seg i bykjernen og er allerede utbygd med sykehusbygg og harde flater (parkeringsplass).

Planområdet befinner seg i bykjernen og er allerede utbygd med sykehusbygg og harde flater (parkeringsplass). Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: DETALJREGULERING

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Bjørn Stubbe OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER. Bjørn Stubbe OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT Fredrik Vangstad TG Grus AS - Leirfall steinbrudd --- Utarbeidelse av reguleringsplan og driftsplan for Leirfall steinbrudd PROSJEKTNUMMER 10203178 PROSJEKTLEDER Bjørn Stubbe OPPRETTET

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.:

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Del: Naturmiljøvurderinger Dato: 19.12.2011 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: 526323 1. BAKGRUNN I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Reguleringsplan Dalborgmarka miljøpark. Nils - Ener Lundsbakken, Asplan Viak

Reguleringsplan Dalborgmarka miljøpark. Nils - Ener Lundsbakken, Asplan Viak Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-1 2 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til regulerings plan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Reguleringsplan

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

Nesodden kommune Reguleringsplan for Skogsrudveien, Nesodden kommune. Naturmiljøvurderinger.

Nesodden kommune Reguleringsplan for Skogsrudveien, Nesodden kommune. Naturmiljøvurderinger. Nesodden kommune Reguleringsplan for Skogsrudveien, Nesodden kommune. Naturmiljøvurderinger. Utgave: 1 Dato: 22.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Nesodden kommune Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

ØDEGÅRD I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING

ØDEGÅRD I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING ØDEGÅRD I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING WKN rapport 2017:2 11. SEPTEMBER 2017 R apport 2 017:2 Utførende institusjon: Kontaktperson: Wergeland Krog Naturkart Ola Wergeland

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nesodden Kommune teknisk avdeling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 17.06.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng Oppdrag nr: 532483 SAMMENDRAG

Detaljer

NATURMANGFOLD STRAND LEIRSTED

NATURMANGFOLD STRAND LEIRSTED Oppdragsgiver: Oppdrag: 604647-01 Utredning Strand leirsted, Naturmangfold Dato: 11.02.2016 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng Forsidefoto: Øverst: Skråfoto av planområdet fra

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I PLANLAGT UTBYGGINGSOMRÅDE VED FJERDINGBY, RÆLINGEN KOMMUNE

KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I PLANLAGT UTBYGGINGSOMRÅDE VED FJERDINGBY, RÆLINGEN KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I PLANLAGT UTBYGGINGSOMRÅDE VED FJERDINGBY, RÆLINGEN KOMMUNE Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 26.07.2017. Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Detaljregulering

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM PLANID: 2011 008 VURDERINGER I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Utarbeidet av Omega Areal AS Sist revidert: 31.10.2014 Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens

Detaljer

Ullensaker kommune. Konsekvensutredning Naturmiljø. Utgave: 1 Dato:

Ullensaker kommune. Konsekvensutredning Naturmiljø. Utgave: 1 Dato: Konsekvensutredning Naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-08-25 Konsekvensutredning Naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvensutredning Naturmiljø Utgave/dato: 1 / 25. aug. 2014

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Områderegulering Raufoss industripark Pland-id: 0529118 (VTK)/ 05020371 (GK) Eiendom (gnr./bnr.): 13/1 m.fl. i VTK, 44/1 m.fl. i GK Saksnummer:

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Friluftsliv og naturmiljø. Asplan Viak AS

DOKUMENTINFORMASJON. Friluftsliv og naturmiljø. Asplan Viak AS Hyttefelt Rørvik i Hurum kommune, naturverdier og konsekvensvurdering 20.6.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Midteng, R. 2017. Hyttefelt Rørvik i Hurum kommune, naturverdier og konsekvensvurdering

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Planid: 1160-13-05 Eigedom: Del av gnr. 162 bnr. 6, 109, 67 Prosjektnummer: B53592 Dato: 11.03.2013

Detaljer

NOTAT INNHOLD. Asplan Viak AS - Raveien Ås - Tlf Faks

NOTAT INNHOLD. Asplan Viak AS - Raveien Ås - Tlf Faks Oppdragsgiver: Bø kommune Oppdrag: 523 888 Detaljregulering Evjudalen Del: Naturmiljø Dato: 2010-07-15 Skrevet av: Rune Solvang Kvalitetskontroll: Mette Gundersen INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Metode...

Detaljer

Vurdering av naturverdier i Michelets vei 24 til 30, Gnr 14 Bnr 539 i Bærum kommune

Vurdering av naturverdier i Michelets vei 24 til 30, Gnr 14 Bnr 539 i Bærum kommune Vurdering av naturverdier i Michelets vei 24 til 30, Gnr 14 Bnr 539 i Bærum kommune Notat, biolog Rein Midteng, 20.3.15 1 INNLEDNING På vegne av Holtekilen AS, har firmaet Marlow Ramfelt v/gry Eide kontaktet

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

"2 # )(* " ' " ( " 2! 3 & ) & " ( &( ' #2 # ' & & (' " +' "" *" 7 " 6;86756:58 & * ' ' "&0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/ " &' & (/

2 # )(*  '  (  2! 3 & ) &  ( &( ' #2 # ' & & ('  +'  * 7  6;86756:58 & * ' ' &0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/  &' & (/ VEDLEGG 11 Konsekvens: Sannsynlighet 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Vurdering NML faggruppe

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK Beregnet til Reguleringsplan med KU for utbygging av Gardermoen Vest Næringspark Dokument type Fagrapport naturmangfold Dato Juni 2017 GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK KONSEKVENSUTREDNING OG UTREDNING I HENHOLD

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Seljord kommune Sinnesodden, Seljord Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 18.11.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Lars Krugerud Oppdrag nr: 535

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato:

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato: Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold Utgave: 1 Dato: 02.06.17 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvens av utfylling - Natur Utgave/dato: 1/ 1 Filnavn: Konsekvens av utfylling

Detaljer

Skolebakken 5 - gnr 38 bnr 361 m.fl. Slemmestad, Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø

Skolebakken 5 - gnr 38 bnr 361 m.fl. Slemmestad, Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø Skolebakken 5 - gnr 38 bnr 361 m.fl. Slemmestad, Røyken kommune. Naturverdier og Utgave: 1 Dato: 2015-05-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skolebakken 5 - gnr 38 bnr 361 m.fl. Slemmestad,

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

EGEBERG I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING

EGEBERG I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING EGEBERG I TRØGSTAD KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I FORBINDELSE MED NYDYRKING WKN notat 2011:3 30. APRIL 2010 Notat 2011:3 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Halvdagsseminar om naturmangfoldloven, Naturmangfoldloven en oversikt Kapittel I Formål og virkeområde

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - hvor finner vi naturdata? Status for naturtypekartlegging i Oslo og Akershus

Kunnskapsgrunnlaget - hvor finner vi naturdata? Status for naturtypekartlegging i Oslo og Akershus Kunnskapsgrunnlaget - hvor finner vi naturdata? Status for naturtypekartlegging i Oslo og Akershus Karoline Bredland Fylkesmannen miljøvernavdelingen Hvor finner vi kunnskap om naturverdier? Presentasjon

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Harakollen boligutvikling A.S. Harakollen i Øvre Eiker kommune, vurdering av naturverdier og konsekvens ved boligutbygging.

Harakollen boligutvikling A.S. Harakollen i Øvre Eiker kommune, vurdering av naturverdier og konsekvens ved boligutbygging. Harakollen boligutvikling A.S. Harakollen i Øvre Eiker kommune, vurdering av naturverdier og konsekvens ved boligutbygging. Utgave: 2 Dato: 29.5.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Harakollen boligutvikling

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Strand naustområde i Sandeid Eigendomar: Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Prosjektnummer: B53647 Dato:

Detaljer

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Fylkesmannen i Hedmark Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Bjørn Murvold Innlegg på fagsamling 17.10.2013 1 Naturmangfoldlovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog November. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Hvorfor er naturtyper i skog viktig? Skog er den hovednaturtypen

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i Store Åros vei 38, Røyken.

Kartlegging av naturverdier i Store Åros vei 38, Røyken. Kartlegging av naturverdier i Store Åros vei 38, Røyken. Marte Olsen BioFokus-notat 2018-28 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Boxs arkitektstudio AS kartlagt naturverdier i Store Åros vei 38 i forbindelse

Detaljer

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver:

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Bergene Holm AS. Amundrød syd. Konsekvensutredning. Naturmiljø og naturmangfold Oppdragsnr.:

Bergene Holm AS. Amundrød syd. Konsekvensutredning. Naturmiljø og naturmangfold Oppdragsnr.: Bergene Holm AS Amundrød syd Konsekvensutredning Naturmiljø og naturmangfold 2015-06-30 Oppdragsnr.: 5153977 Fjellhaugen kraftverk Konsekvensutredning Oppdragsnr.: 5153977 E 01 2015-06-30 For godkjennelse

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal

Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Hertzberg, M.K., Olberg, S. & Olsen, M. BioFokus-notat 2017-17 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Oxer Eiendom Asker Panorama kartlagt

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Borgeskogen - utvidelse av grense for regulert område I14 og I15 - vurdering av naturverdier

Borgeskogen - utvidelse av grense for regulert område I14 og I15 - vurdering av naturverdier Til: Fra: Ole Johan Olsen Leif Simonsen Dato 2017-12-08 Borgeskogen - utvidelse av grense for regulert område I14 og I15 - vurdering av naturverdier Innledning Vestfold Næringstomter skal nå starte salg

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for utleigehytter i Mjelkevika Ytre Matre, Kvinnherad kommune Prosjektnummer: B55011 Dato: 01.12.2016 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av

Detaljer

Naturmangfold. Utredningstema 1c

Naturmangfold. Utredningstema 1c Naturmangfold Utredningstema 1c 1 Områderegulering for Flotmyr. Kort om tiltaket og berørt naturmangfold. Flotmyr er regulert til sentrumsformål i kommuneplanen og sentrumsplanen. Parken i nord og Tolgetjønn

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

VU RDERI N G AV N ATU RVERDI ER PÅ G. N R.38, B. N R 573 I RØYKEN KOM M U N E

VU RDERI N G AV N ATU RVERDI ER PÅ G. N R.38, B. N R 573 I RØYKEN KOM M U N E V- 2 4 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 605063-01 Dato: 23.12.2015 Skrevet av: Rein Midteng VU RDERI N G AV N ATU RVERDI ER PÅ G. N R.38, B. N R 573 I RØYKEN KOM M U N E INNHOLD Innledning og omtale av planområdet...

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

UTVIDELSESPROSJEKT MARKBULIA - EINUNNA

UTVIDELSESPROSJEKT MARKBULIA - EINUNNA UTVIDELSESPROSJEKT MARKBULIA - EINUNNA Konsekvenser for naturtyper og flora av reguleringshøydene 863 moh og 867 moh Av Bjørn Harald Larsen, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud Rapport, november 2007 Oversikt over Vestre Spone Utført av COWI AS ved Kristin Moldestad og Vegetasjonsrådgiver

Detaljer

VURDERING AV NATURFORHOLD

VURDERING AV NATURFORHOLD Oppdragsgiver: Bergen kommune Oppdrag: 613898-01 Espeland vba Forprosjekt Dato: 07.12.2017 Skrevet av: Anette Gundersen Kvalitetskontroll: Per Gerhard Ihlen VURDERING AV NATURFORHOLD INNHOLD Innledning...

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes og Esset AS foretatt

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde. Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde. Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Etne kommune 04. desember 2014 er i forhold til NML Naturmangfaldlovens føremål er å ta vare på naturens biologiske,

Detaljer