Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)"

Transkript

1 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) AP Finn Ove Hofstad (vararepresentant) SP Terje Daleng (vararepresentant) Fra administrasjonen møtte: Rådmann: Stian Skjærvik Formannskapssekretær: Mona Vik Larsen Av 5 medlemmer møtte 3 Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 001/14 Referatsaker 002/14 Endring av finansreglement /14 Sluttrapport - Bygging av bredbåndsforbindelse Joesjø - Hattfjelldal, Krutfjällslänkan. 004/14 Sluttrapport for prosjekt Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal 005/14 Preparering av snøscooterløyper i Hattfjelldal kommune, etterjulsvinteren /14 Regionalplan for Vefsna, høringsuttale 007/14 Behov for tiltak - elev med særlige behov 008/14 Fordeling av kostnader og eventuelle inntekter som følger av prosessene i kjølvannet av Terrasaken Underskrifter:

2 Side 2 av 18 Rådmannens orientering til formannskap den Eierskapsmelding forslag til innhold. Kommunestyret har flere ganger og senest i fm behandling av Boligpolitisk plan, ytret ønske om å få utarbeidet eierskapsmelding for kommunens eierskap i selskaper. Rådmannen har i den anledning laget et forslag til innhold i en slik melding. Forslaget fremlegges for gjennomgang og innspill til hva slags prosess for politisk diskusjon som ønskes. (gjennomgang forslag v/ S.Lund). 2. Videre arbeid med samfunnshusprosjekt. Første del av prosjekt samfunnshus er tilnærmet ferdig. Det gjenstår noe restarbeid på kjøkken mv. Det betyr at bevilgningen på 2,4 mill.kr. er brukt. Kommunen er gitt tilsagn på tilskudd på 2,7 mill. (kulturhusmidler fra NFK). Denne summen er beregnet på bakgrunn av en søknadssum på ca. 8 mill.kr., dvs. kostnadsrammen for totalrenovering av hele samfunnshuset. Fase to av prosjektet ble kostnadsberegnet til ca. 5,2 mill.kr. I denne delen ligger nytt ventilasjonsanlegg, lillesal, garderober og toalett, lys og scenerigg, teleskoptribune. Kommunen har begrenset med fondsmidler til rådighet, noe som betyr at det bør prioriteres mellom gjenstående tiltak. Etter rådmannens syn bør prosjektet vurderes splittet i flere deler og fremdriftplanen forlenget. Det vil bli forelagt sak til politisk behandling så snart som mulig. Tilbakemeldinger fra formannskapet på hvilke prioriteringer som bør gjøres er derfor ønskelig. 3. Montenegro Appartments mulig ny driftsmodell. Det ble avholdt et styremøte i Bergen lørdag 25 januar. Hovedtemaet for møtet var fremtidig driftsmodell. Det ble diskutert forskjellige muligheter og scenarioer basert på ny driftsmodell. Det ble fattet en enstemmig beslutning på følgende driftsmodell: På vegne av eierne oppretter styret et Norsk aksjeselskap som hver enkelt eier kjøper seg inn med en andel. En leilighet=en andel. Det vil si, eier man to eller flere leiligheter må man kjøpe en andel pr. leilighet. Prisen pr. andel er kr. Selskapet skal IKKE ha noen ansatte eller eiendeler ved oppstart. Pengene skal benyttes som arbeidskapital i forhold til drift av andelseiernes leiligheter i MA komplekset. Bakgrunnen for opprettelse av et eget driftsselskap som eies 100% av eierne er at man enkelt kan velge driftspartner(e) som skal benyttes. En annen stor fordel er at også legger til rette for en mye enklere prosess i forhold til eventuelle oppkjøp av fellesarealer/basseng/restaurant/bar. I praksis betyr det at alle leilighetseiere blir eiere av det nye selskapet. Driftsselskapet leier i sin tur inn en lokal driftspartner for å besørge driften av leilighetene. Eierne betaler inn månedlig vedlikehold som vanlig, hus kontakt betaler så inn til driftsselskapet som igjen overfører en sum pr måned til driftspartner. Det samme gjelder også eventuelle andre utgifter alt etter faktura. Eksisterende samarbeid med Montenegro Apartments Doo. opphører 28 februar Nytt samarbeid innledes med Idereiser fra 1 mars Idereiser oppretter en lokal driftsorganisasjon i Djenovici som skal ivareta alle tjenestebehov som skissert i informasjonsmail 12 januar.

3 Side 3 av 18 I epost datert opplyser styreleder T.Blix at selskapet stiftes formelt i disse dager (Et vanlig AS). Stiftere er Wilhelm Pedersen og T.Blix. Når selskapet er formelt opprettet vil eierne kunne kjøpe seg inn i selskapet. Pris:3.500kr/andel (leilighet) (I prinsippet 1 aksje) Når papirene er klare vil dette sendes ut til alle eierne. Dette er trolig klart i løpet av en måneds tid Formannskapets tilbakemelding: Punkt 1: Formannskapet ser positivt på det forelagte forslaget til Eierskapsmelding. Formannskapet mener videre at administrasjonen må utarbeider et forslag/alternativ, som gir et godt utgangspunkt til diskusjon. Det ønskes sak forelagt til kommunestyret. Videre ønskes det en årlig rullering på eierskapsmeldingen til kommunestyret. Punkt 2: Formannskapet er opptatt av at det som mangler for at samfunnshuset skal fremstå som ferdig, må bli gjort.

4 Side 4 av 18 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 14/73 14/462 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Referater/meldinger tas til orientering. FS-001/14 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/8256 S Delegasjon hjertestarter 2 13/8399 S Fødselspermisjon 3 13/8379 S Skjenkebevilling for enkeltanledning - utvidelse av eksisterende alminnelig bevilling 4 13/8521 I Monica Moen Pressemelding - Nettleie 2014 HK. 5 13/8556 S Ansettelse i svangerskapsvikariat som psykiatrisk sykepleier 6 13/8604 S Midlertidige ansettelser ved

5 Side 5 av 18 enhet for miljøterapi 7 13/8688 S Engasjering av sykepleier Malin Torgersen 8 13/8692 S Delegasjon hjertestarter brann 9 13/8700 S Susanne Mari From - overføring av ferie fra 2013 til /8701 S Instans for utkalling av Psykososial Støttegruppe (PSgruppen) 11 13/8675 I Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet. Orientering om endringer i lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsejing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 12 13/8739 S Anne Katrin Sørdal Søknad om permisjon 13 13/8754 I Nordland Fylkeskommune Oppsigelse av innkjøpssamarbeid 14 14/139 I HelgelandsKraft Forberedelse valg av bedriftsforsamlingsmedlemmer til Helgeandskraft 15 14/13 I Norges vassdrags og energidirektorat Pris på konsesjonskraft år 2014 for konsesjoner gitt etter /297 S Endring i forhold til fødselspermisjon 17 14/300 S Delegert endringsvedtak: Ansettelse i 40 % svangerskapsvikariat ved PROadministrasjonen 18 14/304 S Forlengelse av delegering og stedfortredergodtgjøring 19 14/372 S Støtte til utdanning 20 14/389 I Helgelandskraft Pressemelding - Rettstvist fallrettigheter Forsland kraftverk /443 S Utviding av engasjement som prosjektmedarbeider i Prosjekt for felles legetjenester Grane

6 Side 6 av 18 kommune og Hattfjelldal kommune 22 14/456 S Kompensasjon for merarbeid 23 13/5566 S Søknad om permisjon fra skolen /5568 S Søknad om permisjon fra skolen /5573 S Søknad om permisjon fra skolen /5576 S Søknad om permisjon fra skolen /5702 S Søknad om permisjon fra skolen 28 13/6702 S Søknad om permisjon fra skolen 26., 27., 30. sept. og 1. okt /7101 S Søknad om permisjon fra skolen /8427 S Permisjon fra skolen /8438 S Søknad om permisjon fra skolen samt (5 skoledager)

7 Side 7 av 18 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE / /8115 Lise Bråten Endring av finansreglement Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Finansreglement datert godkjennes Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-002/14 Vedtak: Finansreglement datert godkjennes.

8 Side 8 av 18 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet i saken. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Revidering Reglement for finansforvaltning.doc Oppsummering av saken: Revidering av kommunens finansreglement. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak KS 046/12 et revidert finansreglement. Vurdering: I siste vedtatte finansreglement ligger følgende begrensninger for plasseringene: Kredittrisiko Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Total porteføljefordeling Inntil 10 % av total forvaltningskapital Maksimalt 30 % av total forvaltningskapital Maksimalt 40 % av total forvaltningskapital Maksimalt 10 % av total forvaltningskapital Maksimalt 10 % av total forvaltningskapital Risikoklasse 1 ble endret fra Minimum 10 % til Inntil 10 % av forvaltningskapitalen. Hver risikoklasse har en maksimal-prosent. Hvis en summerer disse maksimal-prosentene, kommer en til 100 %. Det vil si at handlingsrommet er blitt borte. Det må plasseres nøyaktig den prosenten som står på hver risikoklasse. Dette er tilnærmet umulig å håndtere i praksis. Saksbehandler foreslår derfor at man øker en av risikoklassene med 10 %. Når man da summerer alle risikoklassene, kommer man opp på en maksgrense på 110 %. Det vil i praksis si at plasseringen på hver gruppe har litt slingringsmonn. Det foreslås å endre begrensningene slik: Kredittrisiko Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Total porteføljefordeling Inntil 10 % av total forvaltningskapital Maksimalt 30 % av total forvaltningskapital Maksimalt 50 % av total forvaltningskapital Maksimalt 10 % av total forvaltningskapital

9 Side 9 av 18 Risikoklasse 5 Maksimalt 10 % av total forvaltningskapital Ellers er finansreglementet uendret. Ifølge finansreglementets pkt 9.3. skal det innhentes uttalelse fra ekstern kompetanse ved endringer i finansreglementet. Forslaget til revidert finansreglement er sendt til Finøk as til vurdering. Deres uttalelse er: Det er vår oppfatning at Finansreglement for Hattfjelldal kommune legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og rammer og retningslinjer i Finansforskriften. Endelig vurdering av Reglementets samlete risikorammer må imidlertid kommunestyret gjøre selv og vurdere disse opp mot kommunens økonomiske evne til å bære risiko. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen Kontering: Ingen Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent

10 Side 10 av 18 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /934 14/215 Lars Wiik Sluttrapport - Bygging av bredbåndsforbindelse Joesjø - Hattfjelldal, Krutfjällslänkan. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre tar sluttrapporten for prosjekt Bygging av bredbåndsforbindelse Joesjø - Hattfjelldal, Krutfjällslänkan, til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-003/14 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre tar sluttrapporten for prosjekt Bygging av bredbåndsforbindelse Joesjø - Hattfjelldal, Krutfjällslänkan, til orientering.

11 Side 11 av 18 Habilitet i forvaltningen: Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Krutfjellenken rev rapport.pdf Krutfjellenken rev regnskap.pdf Slutrapport Bottnia.doc Saksopplysninger: Det vises til kommunestyresak 036/11. Prosjektet har bygd en fiberbasert bredbåndsforbindelse mellom Hattfjelldal og Joesjø i Storuman kommune, og gjennom denne skapt alternative trafikkveier (redundans) samt bedre leveringssikkerhet i området. Det har vært lagt til grunn at et økt grenseoverskridende nettbasert samarbeide med konkurranseutsatte bredbåndstjenester, skal gi positiv utvikling i begge regionene. Prosjektmål. Målet for prosjektet har vært: Det skal finnes en fiberbasert forbindelse mellom Joesjø i Sverige og Hattfjelldal i Norge. Denne forbindelsen skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne takle dagens og fremtidig trafikk i området. Fiberforbindelsen skal gjøre det mulig å skape redundans, dvs alternative trafikkveier som kan benyttes ved f.eks en avgraving av en fiberkabel. Målsettingene med prosjektet er oppnådd i henhold til prosjektsøknad. Vi har fått en fiberoptisk forbindelse mellom Hattfjelldal og Storuman kommune (Joesjø). Dette har muliggjort en videre utbygging i Hattfjelldal som har resultert i utbygging av aksessnett med tilbud om fiber til næringsliv, kommunale institusjoner og private. Det er planlagt videreføring av denne fiberoptiske forbindelsen til Trofors (Grane kommune) og også til Hemnes kommune med videreføring til Nesna. Når dette kan aktualiseres er litt usikkert, men det jobbes med ett samarbeidsprosjekt for og få en forbindelse fra Hattfjelldal over Oslia og Varntresk til Hemnes kommune (Korgen). Denne regner vi med å realisere i løpet av 2014, og skal etter hvert kobles mot E6 fiberen som er under legging gjennom hele Nordland fylke. Ved overtakelse av leveransen ble det reklamert på en del områder som entreprenør skulle utbedre. Det er med bakgrunn i reklamasjonene holdt tilbake ca kr ,- av kontraktssum for å kunne finansiere utbedringene. Dette er utbedringer som må løses etter hvert. Det er således viktig at disse midlene, som er allerede er ført som utgift og gjeld til entreprenør, ført i balansen blir tilgodesett for ferdigstillelse av prosjektet. Om denne summen holder, er noe uvisst, da det ennå ikke er bestemt hvilke metoder som velges for å løse disse problemene. Prosjektet har gitt oss som har jobbet med det, en god erfaring med å jobbe med slike prosjekter. All kommunikasjon med så vel statlige som fylkeskommunale organisasjoner, har forløpt utmerket. Spørsmål som er blitt stilt til saksbehandlere er raskt og effektivt besvart til stor nytte for oss i prosjektet. Vår konklusjon etter å ha avsluttet dette prosjektet, er at vi har fått en utmerket fiberforbindelse mellom Hattfjelldal og Joesjø. Fiberforbindelsen er aktiv i bruk i dag, og den fungerer fullt ut etter forventningene vi hadde til den.

12 Side 12 av 18 Vi ser derfor ingen betenkeligheter med å gå på ett lignende prosjekt igjen. Økonomi. Total budsjettramme for prosjektet var i utgangspunktet på kr. ca. 6,8 mill.kr. eks.mva. Det ble søkt Sametinget om medfinansiering på 1 mill.kr. med bakgrunn i Sameskolens eksistens og behov for stor fiberkapasitet. Sametinget gav avslag. Partnerskap Indre Helgeland støttet prosjektet med kr ,-. Budsjettet har blitt noe justert som følge av overnevnte og samlet kostnadsramme viser en total prosjektkostnad på ca. 8,9 mill.kr. inkl.mva. Ser man bort at kommunen selv måtte dekke manglende finansiering fra Sametinget, så er prosjektet gjennomført i hht. opprinnelige planer. Kommunens andel av netto prosjektkostnad (eks.mva) er på kr ,- som er i underkant av 50%. Fylkeskommunens andel er på kr ,-. Lars Wiik Prosjektkoordinator.

13 Side 13 av 18 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE / /214 Lars Wiik Sluttrapport for prosjekt Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre tar sluttregnskapet for Prosjekt Utbygging av aksessnett med samlet sum på kr ,- til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-004/14 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre tar sluttregnskapet for Prosjekt Utbygging av aksessnett med samlet sum på kr ,- til orientering.

14 Side 14 av 18 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Aksessnettet rev rapport.pdf Aksessnettet rev regnskap.pdf Saksopplysninger: Prosjektet har bygd en fiberbasert bredbåndsforbindelse som dekker hele Hattfjelldal sentrum samt oppsittere langs Rv 73 fra Kruttfjellet ned til Sæteren og videre ned Oladalen til Hattfjelldal. Prosjektet er andre del av fiberprosjektet for utbygging av høyhastighets bredbånd i Hattfjelldal. Prosjektmål. Prosjektets hovedmål var å bygge ut fiber for å få et kvalitativt godt nok bredbåndstilbud til å bedrifter, offentlige institusjoner i Hattfjelldal, samt til private kunder. Denne forbindelsen skulle ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne takle dagens og fremtidig kapasitetskrav. Fiberforbindelsen skal skape redundans, dvs alternative trafikkveier og leveringssikkerhet som kan benyttes ved brudd i en fiberkabel. Målsettingene med prosjektet er oppnådd i henhold til prosjektsøknad. Prosjektets omfang. Prosjektet med utbygging av aksessnettet er altså fase 2 av utbyggingen av fiber til Hattfjelldal. Stamfiberprosjektet - "Kruttfjellenken", er ferdigstilt og aksessnettet er nå bygget ut for å sikre framføringen av bredbåndsignalene til kundene. For å få frem bredbåndssignalet har man bygget et aksessnett (spredenett) for at alle kunder skal kunne tilkoble seg nettet. Pr. i dag er det ca. 70 abonnenter som er koblet mot vår innholdsleverandør T3 i Sverige. Potensielle kunder i Hattfjelldal sentrum er ca 300, så her bør en kunne øke denne andelen noe framover. For tiden arbeides det med prosjektet Utbygging av fiber mellom Hattfjelldal og Hemnes. Dette er et prosjekt som skal binde sammen Hattfjelldal og Hemnes kommune med fiberkommunikasjon, og vil i praksis si at vi legger stamfiber fra Oslia (Krutåga) over Varntresk og ned til Korgen sentrum. En tar da også sikte på å gi fibertilgang til oppsitterne langs traseen. Viktigheten av å bygge fiber i dag gjenspeiles av de signaler som Telenor kommer med, hvor de ser for seg at all kobber (DSL-linjer) vil bli satt ut av drift i løpet av De vil da satse på mobilt bredbånd til de som da ikke har tilgang på andre fiber- eller radiosamband. Økonomi: Prosjektkostnaden var på kr ,-. Inkl.mva. Prosjektregnskapet viser en kostnad på kr ,-. Kommunal egenandel ble budsjettert til kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Avvik kr ,-. I dette prosjektet er det holdt igjen ca ,- kroner for ferdigstillelse av reklamasjon på siste del mot sørvollen. Kostnadene er utgiftsført allerede, men er ført som kortsiktig gjeld. Lars Wiik Prosjektkoordinator.

15 Side 15 av 18 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-K01 11/ /431 Jan Inge Helmersen Preparering av snøscooterløyper i Hattfjelldal kommune, etterjulsvinteren 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Rådmannens innstilling 1. Hattfjelldal kommune forlenger kontrakt for preparering av løypenettet for snøscooter i Hattfjelldal fra og med d.d. til og med Dette med Daleng scooter og service AS. Kontraktinngåelse delegeres Rådmannen. 2. Det gis følgende kontering: Kostnader preparering: : ,- Finansiering : : ,- 3. Sluttrapport for prosjekt kommersialisering av løypenettet for snøscooter forelegges Formannskapet medio Formannskapet Møtebehandling: Terje Daleng ønsker sin habilitet vurdert fordi Vidar Daleng er hans sønn. Han ble erklært inhabil etter forvaltningsloven 6 første ledd, og forlot møtet. Innkalt vararepresentant Stine R. Engdahl tiltrådte under behandlingen av saken. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-005/14 Vedtak: 1. Hattfjelldal kommune forlenger kontrakt for preparering av løypenettet for snøscooter i Hattfjelldal fra og med d.d. til og med Dette med Daleng scooter og service AS. Kontraktinngåelse delegeres Rådmannen. 2. Det gis følgende kontering: Kostnader preparering: : ,- Finansiering : : ,- 3. Sluttrapport for prosjekt kommersialisering av løypenettet for snøscooter forelegges Formannskapet medio Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapssekretær

16 Side 16 av 18 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel _1revidert kontrakt_p.doc Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 5 S Gjennomgang og eventuell antakelse av tilbud på preparering av snøscooterløyper i Hattfjelldal kommune 10 I Daleng scooter & Underskrevet kontrakt service 11 U Daleng Scooter og service 12 I Mikkeljord, Marit skilting 13 U Mikkeljord, Marit SV: skilting 14 I Hasvo Etikett for merking av løypekort 15 I Kampli, Arnfinn SV: Fakturering sccoterløyver Evalueringsmøte, Preparering av snøscooterløyper i Hattfjelldal kommune 18 U A/S, Daleng Scooter; Evaluering løypepreparering Almas, Asgeir 16 U A/S, Daleng Scooter resyme møte den Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune har gjennom de to forutgående vintersesonger hatt kontrakt med Daleng scooter og service AS om preparering av løypenettet for snøscooter. Dette med bakgrunn i Formannskapets vedtak: FS-134/11 Vedtak: 1. Hattfjelldal formannskap antar tilbud på preparering av løypenettet for snøscooter fra tilbyder Daleng scooter & service, v/ Vidar Daleng. Inngåelse av kontrakt mellom antatt tilbyder og kommunen for sesongene 2011/2012 og 2012/2013 delegeres Rådmannen. Og Formannskapets vedtak i sak 012/12 Prosjekt standardheving av løypenettet for snøscooter i Hattfjelldal kommune : FS-012/12 Vedtak: 1. Hattfjelldal formannskap godkjenner prosjektbeskrivelsen datert som grunnlag for gjennomføring av prosjektet Kommersialisering av løypenettet for snøscooter i Hattfjelldal. 2. Prosjektet gis følgende bevilgning: Kostnader: x: , x: , x: ,- Finansiering: x: ,- (Vefsnafondet) x: ,- (Ekstern finansiering).

17 Side 17 av 18 Vurdering: Det nasjonale forsøket med kommunal forvaltning av motorferdsel, hvor Hattfjelldal har vært en av forsøkskommunene, er nå inne i sin sluttfase og avsluttes Merkingen og prepareringen av løypenettet har de to siste sesonger blitt utført av Daleng scooter og service. Kontrakten utløp våren Grunnet manglende saksbehandlingskapasitet har det ikke blitt gjort ny anbudskonkurranse. Hattfjelldal kommune kan med utgangspunkt i forskrift om offentlige anskaffelser, Anvendelsesområde for forskriftens ulike deler (1) Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som omfattes av denne forskrift, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. (2) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger kroner eksl. mva. men ikke overstiger terskelverdiene angitt i 2-2 (terskelverdier), gjelder reglene i forskriftens del I og del II. For følgende kontrakter, som ikke overstiger terskelverdiene angitt i 2-2 (terskelverdier), gjelder likevel kun del I (alminnelige bestemmelser): a. anskaffelsen kan bare foretas hos én leverandør i markedet, for eksempel av tekniske eller kunstneriske årsaker, eller for å beskytte en enerett mv., b. det foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en pris som ligger vesentlig under normale markedspriser, og en anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke lar seg gjennomføre i det tidsrommet tilbudet foreligger, c. anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse, De forhold som det her vises til gjør at konkurranse ikke har blitt gjennomført. Administrative og økonomiske konsekvenser: Når det gjelder finansiering av løypeprepareringen for den tid som gjenstår av forsøksperioden vil den forhåpentligvis kunne dekkes gjennom inntektene av kortsalget. Inntektene har erfaringsmessig vært i tilnærmet samme størrelsesorden som netto prepareringskostnader. Kontering: Kostnader preparering: : ,- Finansiering : : ,- Konklusjon/anbefaling: Da det her ikke er mulig å utsette kontraktinngåelse i den tid det tar å gjennomføre en konkurranse foreslås at kontrakt med Daleng scooter og service AS forlenges for den tid som gjenstår av forsøket. Det vil si fra d.d. og fram til Jan Inge Helmersen skogbrukssjef

18 Side 18 av 18 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-L10, TI-&13 14/31 14/533 Jan Inge Helmersen Regionalplan for Vefsna, høringsuttale Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapet Møtebehandling: Bjørnar Hansen foreslår å utsette saken til onsdag Bjørnar Hansen sitt forslag om å utsette saken enstemmig vedtatt. FS-006/14 Vedtak: Saken utsettes til onsdag

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer