Årsrapport Fylkesveger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Fylkesveger"

Transkript

1 Statens vegvesen Vegavdeling Vest-Agder Årsrapport 2013 Fylkesveger Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 1

2 Innhold 1. Drift og vedlikehold Regnskap Drift og vedlikehold på fylkesveg Generelt Driftskontrakter Bru Tunneler Elektro Reasfaltering av fylkesveger Vintermengder Nøkkeltall drift og vedlikehold Sams vegadministrasjon Saker behandlet Fartsgrenseendringer på fylkesveier i Investeringer fylkesveg Budsjett / regnskap Bompengepakker Samferdselspakke Kristiansand Fv. 456 Vågsbygdveien Prosjekter i Myk pakke Fv 456 Auglandsbukta Flødemelka Fv 303 Kuliavegen Fv 160 Torve Moneveien Fv 456 Møvik Kjosbukta Øvrige mindre prosjekter Listerpakka Prosjekt i Listerpakka Fv 469 Hidra Landfast Øvrige fylkesveginvesteringer Dokumentasjon og kontroll Planlegging Rekkverk og TS-tiltak Kollektivtiltak Rassikring Miljø Oppgradering av tunneler Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 2

3 6.8. Fv460 syd for E Fast dekke på grusveier Fv 42 Aust Agder grense Tveitosen Fv 983 Solheim bru Fv455 Øyslebø Heddeland Fv 759 Nøkland Rossevatn Fv 359 Lognavatn Nordgarden bruer Prosjekter med annen finansiering Private / kommunale utbyggere Gang-/sykkelvegbro Fv 32 Barstølveien Fv465 Træland Fv 975 Undergang Myraleite, Sirdal Fv 977 GS Monan, Tonstad Belønningsmidler ATP-prosjekter ( før 2010) Trafikksikkerhet ulykker Trafikktellling Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 3

4 1. Drift og vedlikehold 1.1. Regnskap 2013 Mill. kr. Ramme Forbruk Avvik Mva Forbruk netto 2013 netto brutto Funksjonskontrakter Funksjonskontrakter mengde Diverse drift Funksjonskontrakter elektro Trafikkskader drift Tunnelvedlikehold Vegoppmerking Bruvedlikehold Dekkelegging Sum Forbruk i 2013 er på totalt 198,3 mill. Merforbruk utover budsjettet på 189,2 mill. skyldes i hovedsak en tilpasning fra kontantprinsippet til anordnings prinsippet, samt 1,8 mill. til opprydding etter ras på Fv9975 Ortevann. Arbeid utført i desember 2012 ble ikke anordnet til 2012, men er bokført i regnskapet for Totalt utgjorde dette ca. 7,8 mill. brutto. Opprydding etter ras ved Ortevann er finansiert under rassikring i budsjett Justert for ovennevnte har vi et netto merforbruk på i størrelsesorden 1,5 mill. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 4

5 Forklaring til forbruk på de enkelte underposter: Funksjonskontrakter funksjon J210: Et lite mindreforbruk som skyldes lavere kostnader enn budsjettert i forbindelse med avslutning av Flekkefjords kontrakten. Funksjonskontrakter mengde J211. Merforbruk skyldes anordningsprinsippet med kostnader fra I Kristiansandskontrakten ble noen nødvendige tiltak mer omfattende enn forutsatt, blant annet en større stikkrenne på Fosseveien. I Sirdalskontrakten er utgifter for drift av veg i Rogaland belastet J212 mens inntektene er godskrevet J220. Funksjonskontrakter elektro J212: Avviket skyldes i hovedsak for optimistisk budsjettering av strømpris og strømbehov på nye anlegg Trafikkskader drift J213. Ved trafikkskader betaler vi entreprenør for utbedrings arbeidene, og senere krever vi refusjon fra forsikringsselskap og TFFtrafikkforsikringsforeningen. Denne posten skal i utgangspunktet gå i null, men refusjonene kommer noen måneder senere enn kostnadene, og har medført et avvik. Tunnelvedlikehold J214. Forbruk på posten er som budsjettert. Diverse drift J220. Bevilgningskode J220 belastes med diverse arbeider som ikke er en del av elektro- og driftskontraktene. Spesielt kan nevnes noen bytteavtaler med kommuner for å få mest mulig sammenhengende drift og lik standard på blant annet GS-veger. Refusjon fra Rogaland på vedlikehold av Lysevegen er inntektsført her. Opprydding og sikring etter raset på Fv 975 ved Ortevann er midlertidig belastet denne posten, men er endelig finansiert under rassikringsposten i 2014 budsjett. Vegmerking J230. Posten har et lite mindreforbruk som skyldes manglende fremdrift og kapasitet hos entreprenør i slutten av sesongen. Bruvedlikehold J240 Forbruk på posten er som budsjettert. Dekkelegging J250. Høsten var mild med lite vinterdrift og vi omprioriterte derfor midler til forarbeid. Dette er arbeid som uansett ville blitt utført i 2014, men som var hensiktsmessig å utføre i 2013 i de milde høstmånedene. Arbeider ble noe mer omfattende enn forutsatt og vi fikk et merforbruk. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 5

6 2. Drift og vedlikehold på fylkesveg 2.1. Generelt I tillegg til ordinære drift- og vedlikeholdsoppgaver har det i 2013 blitt utført en rekke mindre tiltak på vegnettet på punkt som betyr mye for trafikantene og trafikksikkerheten. Det har i 2013 vært foretatt flere nyansettelser. Ny byggeleder på Kristiansandskontrakten og byggeleder på vegmerking og OPS prosjektet tiltrådde høsten På våren 2013 ble det gjort en midlertidig omorganisering der drift/vedlikehold og investering ble to separate avdelinger med hver sin seksjonsledersleder. Entreprenører har utført totalt ca timer innen drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Det er ca færre timer enn i Anslagsvis 2/3 gjelder fylkesveger. Nedgangen skyldes i hovedsak en mildere vinter som har resultert i færre timer vinterdrift; herunder brøyting Driftskontrakter Kontrakt 1001 Mandal utløper Entreprenør er Mesta. Kontraktsområdet har utfordringer med mange og dårlige grusveger. Det har i tillegg vært arbeidet mye med utskifting av stikkrenner og grøfting. I kontrakt 1004 Sirdal er det inngått avtale om å ta i bruk opsjonen som forlenger kontrakten med 3 år frem til Entreprenør er Risa. Det har i 2013 vært utført en del grøfterensk og fjellsikringsarbeid i tillegg til ordinær drift. Fv986 (fv500 i Rogaland) til Lysebotn ble for vinteren 2012/13 åpnet etter vinterstenging den 16. mai, og vinterstengt igjen den 6. desember. I oktober ble det på Fv975 Ortevann Sirdal utøst et større skred. Opprydding og sikring etter raset ble omfattende. Vegen ble flyttet litt ut over en strekning på 200 meter og det ble bygd en 3-4 meter høy rasvoll som skal fange opp fremtidige snøskred. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 6

7 Kontrakt 1002 Flekkefjord ble utlyst høsten Entreprenør ble Risa som tidligere. I 2013 har det derfor vært spesiell fokus på å etablere gode planer og rutiner for ny kontakt. I tillegg har det vært fokus på grøfting samt vedlikehold og oppgrusing av grusveger. Regionvegsjef Kjell Inge Davik (t.v) og fylkesordfører Terje Damman har funnet et alternativ til snorklipping som er mer passende for drift og vedlikehold.(foto: Samir Kolukcija) Kontrakt 1003 Kristiansand utløper Også i 2013 har det vært utskifting av ledelse i kontrakten ved at vegvesenet har fått ny prosjektleder og prosjektleder hos entreprenør har vært i oppsigelsestid. Det har vært fokusert på å gjennomføre en så god avslutning og så god erfaringsoverføring som mulig. Andre fokusområder i 2013 vært grøfting på grusveger samt kantklipping og åpning av «vegens frie rom». Værmessig var januar, februar og mars krevende måneder i forhold til vinterdriften, mens november og desember har vært preget av mildvær. Det har derfor vært lite vinterdrift utover noe salting enkelte dager med glatte veger mot slutten av Arbeid med konkurransegrunnlag for ny kontrakt har krevd mye ressurser Bru Bedring av bestandighet og trafikksikkerhet på bruer har vært et satsingsområde også i Gamle og dårlige brurekkverk og betongfendere er skiftet ut med nye, kjøresterke rekkverk. Brudekker er fuktisolert for å hindre saltinntrenging i betongen. Vi har i tillegg gjennomført overflatebehandling av 2 stålbjelkebruer, samt diverse betongreparasjoner på 6 bruer. Det er gjennomført rutinemessige inspeksjoner på ca. 1/5 av samlet brumasse. I Vest-Agder har vi 6 større fagverksbruer i stål. Disse har blitt grundig vasket i 2013, samt at vi har gjennomført hovedinspeksjon av bruene. Det er avdekket at 2 av bruene bør overflatebehandles i løpet av de nærmeste 2-3 årene. Bruvedlikeholdsarbeidene er utført gjennom 2 kontrakter, begge med firmaet CC4 Montasje AS. En kontrakt er avsluttet i 2013 og en videreføres i Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 7

8 Vi har i 2013 hatt kontrakt med Bravida AS på drift og vedlikehold av ferjekaier i Flekkefjord, samt Flekkefjord bybru. Kontrakten er nå i en avslutningsfase og fremtidig drift og vedlikehold gjøres i samarbeid med Statens vegvesen Rogaland Tunneler Tunneldriften er gjennomført som planlagt via ordinære driftskontrakter og elektrokontrakt. Det er avholdt brannsyn og øvelser etter oppsatte planer. Det er avholdt fullskala øvelse i Lerviktunnelen og Vågsbygdporten. Forenklet øvelse for brannvesen sør (Mandalsområde) er også avholdt. Plania er et program for systematisk drift og vedlikehold i tunnel, der all planlagte og gjennomførte tiltak i tunnel registreres. Programmet skal bidra til økt sikkerhet i tunnel og blir nå tatt i bruk for alle tunneler. Opplæring for entreprenør er igangsatt og fullføres i løpet av første kvartal Vågsbygdporten ble overtatt til drift pr april 2013 for vestgående løp. For østgående løp ble overtagelse utsatt fra desember, til begynnelsen av januar grunnet testing. Tunneler over 500 m Veg Tunnel Lengde Ådt nr Sikkerhetsgodkjent Merknad videre planer 42 Bjørkås 650 Aldri Erstattes av ny tunnel 42 Gåseheller Aldri Oppgradering sammen med ny Bjørkås 43 Bukkesteinen Aldri Oppgradering høst Ørnhei Aldri 456 Vågsbygdporten Oppgradering høst Sikkerhetsgodkjenning Flekkerøy Aldri Lite som gjenstår. Sikkerhetsgodkjenning 2014/5 465 Ravnehei Ny godkjenning planlagt Lervik Aldri Oppgradering pågår, men vil ikke være nok til godkjenning. Vil fortsatt mangle kommunikasjon Elektro For elektro er det er foretatt en del større arbeider på fylkesveger i 2013 Signalanlegg: Oppgradering av hele signalanlegg 007 Dronningensgt./Elvegt. Arbeidet innebar graving av kabelgrøfter, legging av trekkerør og kummer, ny kabling, stolper og signalhoder. Utskifting av videodetektering i signalanlegg 016 Vestre Strandgt./Tollbodgata. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 8

9 Tellepunkter: Det er etablert fast strøm på et eksisterende tellepunkt på fv471 Lundsbrua. I tillegg er det etablert ett nytt «nivå 1 punkt» i fv465 Vågsbygdporten. Tunneler: Det er installert «TETRA», nytt nødnett, i seks tunneler. I Fv457 Flekkerøytunnelen er det skiftet ut kjølemaskiner i teknisk rom, samt utskifting av en SOS kiosk. For Bjørkås-tunnelen på fv42 og Stølehei tunnelen på fv75 er hovedstrøm kabelen «EX kabelen» skiftet. I Lerviktunnelen er kommunikasjonskabelen gjennom tunnelen byttet ut fra kobber til fiber. Bruer: I Noresund bru i Farsund er det byttet lys i landkar på bysiden (PCB holdige armaturer). Det er i tillegg byttet seilingslys på brua. Veglys Det er skiftet ca. 50 veglysarmaturer i tillegg til utskifting ifm med påkjørsler. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 9

10 2.6. Reasfaltering av fylkesveger 2013 I 2013 ble det totalt utlyst 3 kontrakter som omhandlet reasfaltering av riks- og fylkesveger i Vest-Agder. Kontraktene ble inndelt ut fra geografi. En av kontraktene ble utlyst allerede høsten 2012, dette var en relativ stor kontrakt med utførelse i 2013 og 2014 på fylkesvegstrekninger i indre deler av fylket (kommunene Audnedal, Åseral, Hægebostad og Kvinesdal). Hensikten var å legge til rette for etablering av et mobilt asfaltverk i indre strøk. Kontrakten ble tildelt NCC Roads. De har valgt å transportere massen fra sine stasjonære asfaltverk, fortrinnsvis fra verket sitt i Rekefjord (Rogaland). Transporten av asfaltmassen skjer med båtfrakt kombinert med lastebiltransport fram til utleggerstedet. En av kontraktene inneholdt opsjon på en strekning. På grunn av kontraktens lave priser ble opsjonen brukt fullt ut. På de 3 kontraktene var det i snitt 3,3 tilbydere pr. kontrakt, dette er en gledelig økning fra tidligere år. Interessen for 2 års kontrakten medførte at «nye» entreprenører også la inn pris på andre kontrakter. Fordeling av kontrakter: NCC Roads AS: 2 kontrakter (Inkl. 2 års kontrakten) Skanska Asfalt As: 1 kontrakt NCC Roads utførte i tillegg noe asfaltarbeid på Fv 652 (Lista) som ble utsatt fra 2012 til Fra 2012 til 2013 ble det en relativt stor prisnedgang på asfaltprisen. Grunnen til dette er delvis lavere pris på bitumen, men i hovedårsak den økte konkurranse om oppdragene. Utlysning av 2 års kontrakten er en viktig årsak til dette. LTA Lavtemperatur asfalt I konkurransegrunnlaget for 2013 ble det tilrettelagt for bonus utbetaling ved anvendelse av asfalt med lavere produksjonstemperatur. Hensikten er å gi entreprenørene et incitament til å bygge om asfaltverkene til å kunne produsere asfalt ved lavere temperatur. Man oppnår et bedre arbeidsmiljø for asfaltarbeiderne, samtidig som man bruker mindre energi til oppvarming i selve produksjonen. I 2013 ble det i Vest-Agder lagt ca tonn med lav temperaturasfalt, alt er lagt på fylkesveger. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 10

11 Støysvake vegdekker Statens vegvesen har i de senere årene forsøkt å utvikle asfaltdekker som avgir mindre støy til omgivelsene. I de senere år er det lagt forsøkstrekninger rundt om i landet som for eksempel på Fv461 i Songdalen (Lysgård Skinnarsmoen). Oversikt asfaltert lengde (Fv inkl. tidl. Rv): 2008: 56 km 2009: 95 km 2010: 123 km 2011: 97 km 2012: 112 km 2013: 86 km Tallene over inkluderer også midlertidige tiltak i form av fresing. Det brukt 54 millioner kr. til reasfaltering av fylkesvegnettet i 2013, dette er en reduksjon sammenlignet med Selv om vi har fått en prisreduksjon fra 2012 til 2013, har asfaltert lengde blitt redusert en god del i Det skyldes i hovedsak at man på flere strekninger har vært nødt til å legge et tykkere lag med asfalt på grunn av vegens beskaffenhet. Stålarmering I 2013 ble det lagt 4095 m 2 med stålarmering på Fv 465 like syd for Kvinlog. Hensikten var å hindre at det oppstår store sprekker i asfaltdekket på grunn av tele. Drenerings-/forsterkningsarbeider På asfalterte strekninger er det i tillegg utført en del større og mindre vedlikeholdsarbeider. Dette omfatter arbeider som kantforsterkning, dreneringsarbeider (grøfter og stikkrenner) og lokale masseutskiftninger. Det er også utført en del dreneringsarbeid på strekninger som er planlagt asfaltert i Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 11

12 Tabellen under viser veglengder pr. fylke i Region sør, samt forbruk til reasfaltering pr. kilometer fastdekke. Det gjøres oppmerksom på at midler til nødvendig arbeid i forkant av asfaltering ikke inngår i det oppgitte forbruk pr. fylke. Fylke Antall km fylkesveg Km Km fast totalt dekke Andel fast dekke i % Forbruk mill. kr. til reasfaltering 2012 Forbruk mill. kr. til reasfaltering 2013 Kr/km fast dekke i 2013 (1000 kr) Buskerud 1 786, ,9 98,5 68,6 70,4 40 Vestfold 1 212, ,1 100, ,1 67,7 Telemark 1 881, ,1 94, ,7 28,6 Aust- Agder Vest- Agder Region sør 1 521, ,8 90,8 34,9 42,5 30, , ,1 78,9 58,3 54,5 33, , ,5 272,8 300,2 38, Vintermengder 2009 sammenliknbar e veger m Mandal Km brøyting Flekkefjord Km brøyting Kristiansand Km brøyting Sirdal Km brøyting Mandal Tonn sand Flekkefjord Tonn sand Kristiansand Tonn sand Sirdal Tonn sand Mandal Tonn salt Flekkefjord Tonn salt Kristiansand Tonn salt Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 12

13 2.8. Nøkkeltall drift og vedlikehold Grus på grusveger tonn Skiltpunkt nye/ stk Utskifting (stk) Stikkrenner, utskifting stk Nye leskur stk Nye rasteplassmøbler stk Veglysarmaturer utskifting stk Vegbelysning nytt anlegg m Gangfelt armaturer stk Asfaltert veg (inkl. tidligere riksveger) Bruer nytt rekkverk Bruer fuktisolering Oppsetting rekkverk Trafikkskader med refusjon av kostnader km stk stk M Stk Rapporterte ras Stk Grøfterensk Meter Kantrensk Meter Skogrydding Mill. kr. 0,6 0,7 1,75 Asfaltlapping Mill. kr 3,8 3,9 5,1 Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 13

14 3. Sams vegadministrasjon 3.1. Saker behandlet 5438 saker til behandling av Plan og forvaltningsseksjonen i saksbehandlingssystemet vårt (Sveis) i Dette gjelder både riksog fylkesveg Antall saker behandlet av plan og forvaltning (Rv og Fv) Godkjente arbeidsvarslingsplaner på riks og fylkesvegnettet i 2013 Fylkesveg Riksveg Sum Fartsgrenseendringer på fylkesveier i 2013 Veg Sted Kommune Fra km/t Til km/t Andre tiltak Fv. 201/ Holum Mandal 50 km/t 40 km/t Humper 214 Fv. 460/ Byremo Audnedal 50 km/t 40 km/t Humper 503 Fv. 460 Spangereid Lindesnes 60 km/t 50 km/t Fv. 465 Rafoss Nedre Kvinesdal Generell 60 km/t Omland Fv 461 Vatneli Kilen Songdalen 60 km/t 40 km/t Humper og bussputer Fv 654 v/ore skole Farsund 60 km/t 50 km/t Forlenget 50 sone 100 m og anlagt hump Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 14

15 4. Investeringer fylkesveg 4.1. Budsjett / regnskap 2013 Ramme etter budsjettreguleringer Regnskap 2013 Avvik Listerpakka Samferdselspakka I,Vågsbygdv Samferdselspakka, myk pakke Delsum Samferdselspakka Fv469 Nye Hidra Landfast Sum bompengeprosjekter Planlegging Grunnerverv Rekkverk og TS tiltak Kollektivtiltak inkl. BRA Rassikring (eks. Hunnevannet) Div. miljø/støytiltak Oppgradering av tunneler Fv460 syd for E Fast dekke på grusveier Fv42 AA grense Skeie Fv983 Solheim bru Fv43 Snartemo Øvrige GS tiltak (Tveitosen) Fv455 Øyslebø Heddeland Fv759 Nøkland Rossevatn Fv359 Lognavatn Nordgarden bruer Delsum prosjekter med fylkeskom. bev Private/kommunale utbyggere Fv 465 Træland, vegutbedring Fv45 Kryss Sinnes Fv460 Spangereid rundkjøring Delsum private/kommunale utbyggere Fv45 Hunnevannet, rassikring Delsum prosjekter med statstilskudd, rassikring ATP prosjekter t.0.m.2009 Fv 28 Festningsgata kollektivfelt 770 Sum ATP prosjekter Belønningsmidler VAF Bussmetro strøm leskur Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 15

16 Fv 27 Tollbodgt. Del Bussmetrovisjonen 636 Delsum Belønningsmidler VAF TOTALRAMME Merforbruk er angitt med negativt fortegn. Avvikene er kommentert under de respektive programområdene. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 16

17 5. Bompengepakker 5.1. Samferdselspakke Kristiansand Fv. 456 Vågsbygdveien Fv. 456 Vågsbygdveien I løpet av 2013 ble tunellanleggene fysisk ferdigstilt, men ved overgang til 2014 var det kun hovedløpet mot vest som var satt under trafikk. Det skjedde allerede i april Ved utgangen av 2013 var tilnærmet alle konstruksjoner ferdige. I 2013 pågikk omfattende arbeider med utrustning av de øvrige tunnelløp. Arbeidet måtte ikke forstyrre styringssystemene i tunnelløpet som var satt under trafikk. Det er ikke vanlig at deler av tynnelsystemer tas i bruk på denne måten. Derfor var det påkrevet med særskilt fokus fra både Vegtrafikksentralen, prosjektet og entreprenør. Et godt samarbeid gav et godt resultat. Generelt har avvikling av trafikk stått sentralt også i Dette er en faktor som betyr mye for de ulike trafikantgrupper. På ett tidspunkt i 2013 ble E39-trafikken ledet via den nye rundkjøringen i Hannevika. Det viste seg å være et uheldig grep, og det gav store konsekvenser for trafikkflyten inn mot sentrum i morgenrushet. Endringer ble raskt iverksatt og problemet løst. Erfaring har medført at tunnelrampen fra østgående hovedløp og ut til Hannevika ikke vil bli satt under trafikk når de øvrige deler tas i bruk omkring årsskiftet. Tunnelrampen er ferdig, men bruk av rundkjøringen vil ikke fungere før E39 er lagt inn i den gamle Hanneviktunnelen som er under oppgradering. Det skjer først omkring påske i For øvrig har prosjektet jevnlig hatt kontakt med AKT i forhold til omlegging av bussrutene når det er planlagt endrede kjøremønster. I Vågsbygd ble Fiskålokket med den store rundkjøringen tatt i bruk. Dette gav visse trafikale forbedringer for både bilister og busser. I dette området er det syklistene som har hatt de største ulempene. Sikkerhet må prioriteres på topp, og da blir det slik. Når alt står ferdig blir imidlertid tilbudet til de som går og sykler bli særdeles bra. Bygging av natursteinsmurer har pågått for fullt i Det er reist omfattende murer i både Fiskådalen, Hannevikdalen og Kolsdalen. Arbeidene sluttføres først våren På Tinnheia har det pågått store omlegginger av både veg, vann og avløp, og det er bygget en ny undergang. Denne finansieres av kommunen. HMS har høy prioritet. Likevel inntreffer fra tid til annen alvorlige hendelser. Også i 2013 hadde vi slike. Erfaringene bringes inn i både entreprenørens og Vegvesenets systemer for å kunne gjøre fremtidige arbeider enda tryggere. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 17

18 For et prosjekt som Vågsbygdveiprosjektet med all sin kompleksitet er det rimelig å forvente at det vil oppstå behov for et betydelig antall endringer av større eller mindre karakter underveis. Dette får betydelige økonomiske konsekvenser. Prosjektets oppgave er å drive god og rettmessig forvaltning fra sak til sak når de dukker opp. Prosjektet har i 2013 signalisert at omfanget av endringsarbeider mv totalt sett kan bli av en slik størrelse at styringsrammen kan bli overskredet. Det er mange forhold som påvirker den økonomiske siden av prosjektet og fylkeskommunen som vegeier holdes her løpende oppdatert. For øvrig er det stortingsproposisjonen om bompengeordningen som regulerer hvordan slike saker håndteres. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 18

19 5.2. Prosjekter i Myk pakke Fv 456 Auglandsbukta Flødemelka Prosjektet er ferdig, overlevering til vegeier ble avholdt Det fremkom noen mangler på overleveringen (befaringen). De fleste er nå utbedret men noe gjenstår. Dette blir fulgt opp og avsluttet på nyåret. Økonomisk sluttoppgjør med entreprenøren er ikke ferdig Fv 303 Kuliavegen 28.juni ble Kuliavegen gjenåpnet for trafikk ved Rypelia. Fv 303 hadde da blitt breddeutvidet, kurver og stigningsforholdet jevnet ut. I tillegg er det lagt til rette for parkering for de som ønsker å benytte skiløypa som krysser her vinterstid. På en mindre del av strekningen er det tilrettelagt for å kunne kjøre løypemaskin. Gjennom Aurebekk-gården er det tilrettelagt en gangveg som er beregnet på beboerne i den bygda. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 19

20 Fv 160 Torve Moneveien Gang- og sykkelvegen ble åpnet i 2012 men siste lag med asfalt samt noen tilleggsarbeid gjensto til i sommeren Fv 456 Møvik Kjosbukta Det ble i 2012 løst inn et hus som var beregnet å bli liggende i fremtidig vegtrase. Grunnen endringer i prosjektet, ble dette huset solgt igjen i Øvrige mindre prosjekter Mosby skole Kvarstein (Ravnåsveien) Regulering har pågått i 2013 og plan ble oversendt kommunen tidlig høst, men på grunn av kapasitetsproblemer i kommunen har denne planen ikke blitt behandlet ferdig. Antar vedtak på plan våren 2014 med påfølgende byggeplanlegging og grunnerverv. Bygging Fv. 405 Samkom, fortau Vennesla kommune fikk endelig vedtak på dette prosjektet i Byggeplanlegging og bygging antas i Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 20

21 Fv 405 Grovane Samkom, fortau Vedtak på reguleringsplan foreligger. Pga av overslaget ble vesentlig høyere enn bevilgning er prosjektet endret til Samkom Hagen, i vedtak i ATP desember Fv 454 Bruvn. Inkl. x Moseidmoen Reguleringsplan er vedtatt og byggeplanlegging startet. Antatt byggestart våren Listerpakka Prosjekt i Listerpakka Fv 760 Bakken Moi er ferdig asfaltert. I sommer ble 5 mill kr omdisponert til dette formålet. For grunnseksjonen gjenstår noe beregningsarbeid, samt oppmålingsforretning med Kvinesdal og Hægebostad kommune TS tiltak Fv 43 Lyngdal Farsund ble det utført prosjektering av strekningen langs Viksvannet i Farsund, og løsning i Grønndokka området i Lyngdal ble avklart. Utbyggingen langs Viksvannet er satt på vent inntil vi vet mere om prisnivået for utbyggingen av Farsund sentrum Fv 656 Agnefestveien ble det utført geologiske undersøkelser og prinsipp for løsning ble avklart, Lyngdal kommune har ansvar for utarbeidelse av reguleringsplan. Her får Lyngdal kommune dekt konsulentkostnader av prosjektet, regning for dette er ikke oversendt Fv465 Kvåle Ulland: Før sommeren ble vi enige med entreprenøren om sluttoppgjøret til prosjektet. I høst/vinter har det pågått grunneiersaker og støyisolering av boliger i Åpta. Støyisoleringen er forventet å være ferdig i løpet av januar. r Fv 43 Farsund sentrum ble reguleringsplan vedtatt i 2013, grunnervervet ble startet og videre prosjektering for bygging ble satt i gang. Er påløpt 18,5 mill kr i 2013 hvorav mesteparten er gått til grunnerverv. I desember ble det utlyst konsulentoppdrag for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget til utbyggingen av prosjektet Fv 469 Hidra Landfast Tilbudskonkurranse for prosjektets hovedentreprise ble gjennomført våren Det ble da brakt på det rene at det var en manglende finansiering i prosjektet på omlag 80 mill. kr. Sak vedr. finansiering av prosjektet ble sluttbehandlet politisk i Vest-Agder fylkesting forsommeren 2012 hvor det med knappest mulig flertall ble avgjort at prosjektet ikke skulle videreføres i denne omgang. Etter dette har det pågått en prosess i nedsatt samarbeidsgruppe mellom Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune for å se på mulige løsninger for kostnadsreduksjon og Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 21

22 finansiering. Hidra landfast ble behandlet på nytt i Vest-Agder fylkesting høsten Det ble da besluttet at videre gjennomføring av prosjektet skulle stilles i bero frem til 2015 i påvente av en videre avklaring om Hidra landfast er aktuelt for bygging av rørbrudd. I så fall vil dette være et pilotprosjekt sett i sammenheng med utbygging av ferjefri E39 på Vestlandet. Statens vegvesen lokalt i Vest-Agder har for tiden ingen pågående arbeider i prosjektet, men det gjenstår forpliktelser i kjøpsavtaler med grunneiere som må avklares dersom prosjektet ikke realiseres i fremtiden.. 6. Øvrige fylkesveginvesteringer 6.1. Dokumentasjon og kontroll En stadig større del av investeringsprosjektene blir kontroll av data entreprenør leverer. Dette gjelder både dokumentasjonsdata i form av ferdigvegsdata til nasjonal vegdatabank og felles kartbase, men også oppfølging i form av kontroll av «sombygd»-modeller, som dokumenterer mengdene som blir levert i forbindelse med målebrev (oppgjør). Ferdigvegsdataen blir av Statens Vegvesen (NVDB) benyttet til å ha en oversikt over hvilke objekter vi har på våre veger. Dette forenkler arbeid for drift og vedlikehold, samt at det blir enklere å ta ut data av interesse for aktuelle områder. Av kartverket (FKB) blir data benyttet til å lage nye kart etter hvert som strekninger blir endret/oppgradert. Kontroll av fartshumper på FV114 i Søgne Kontroll av entreprenørens målinger og dokumentasjon bidrar til et bedre og mer nøyaktig sluttoppgjør, samt avdekke feil og mangler. Det har etter hvert også blitt større fokus på at denne kontrollen skjer fortløpende, slik at godkjenning av målebrev og sluttoppgjør-prosessen skal gå lettere for alle parter. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 22

23 6.2. Planlegging Midlene er i hovedsak brukt til planlegging av følgende tiltak: Fv 460 Ågedalsstø og Havsåsen, rassikring, geologisk undersøkelse og oppsummeringsrapport for tiltak ved Havsåsen Fv 42 Regulering av utbedringstiltak Fv 201 Mandal Tunnelanlegg, forprosjekt Rapport over Utbedringsbehov fylkesveger på Hidra Utredning av behov for støytiltak Planlegging av mindre fylkesveg tiltak Ferdigstillelse av Fv 44 Flekkefjord, mulighetsstudie Fv 44 Flekkefjord bybru Til planlegging av Flekkefjord bru er det brukt ca. 277 ; det var avsatt 1 mill. Årsaken til at det ikke er belastet mer på prosjektet i 2013 at det har tatt tid med bestillingsavklaringer. Forprosjekt med nødvendige avklaringer og reguleringsplan er bestilt og arbeidet er startet. Forslag til reguleringsplan planlegges oversendt kommunen i løpet av Rekkverk og TS-tiltak Rekkverk Det er satt opp ca meter med nytt stålrekkverk på fylkesvegnettet. De største tiltakene er gjort på Fv 43 Birkeland Skeie, Fv 461 Førland Utsikten og overgangsrekkverk Fv 465 til tuneller ved Lerviksbukta. I tillegg er det utført mange mindre parseller spredt over hele fylket. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 23

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør 1 Forord AKT ble etablert som eget AS i 2008. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune som eiere, og samfunnet for øvrig, stiller store krav til hva AKT skal levere. AKT, som et administrasjonsselskap

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Innhold 1 Forord... 3 2 Målsetning, strategiske føringer og ambisjoner... 3 3 Organisering av fylkesvegnettet og sams

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør Årsrapport 2012 FORORD Det tar tid å bygge et konkurransedyktig kollektivtilbud. Hvis vi skal lykkes med å få flere til å velge bussen fremfor bilen krever dette langsiktig arbeid og forutsigbar finansiering.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer