Årsrapport Fylkesveger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Fylkesveger"

Transkript

1 Statens vegvesen Vegavdeling Vest-Agder Årsrapport 2013 Fylkesveger Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 1

2 Innhold 1. Drift og vedlikehold Regnskap Drift og vedlikehold på fylkesveg Generelt Driftskontrakter Bru Tunneler Elektro Reasfaltering av fylkesveger Vintermengder Nøkkeltall drift og vedlikehold Sams vegadministrasjon Saker behandlet Fartsgrenseendringer på fylkesveier i Investeringer fylkesveg Budsjett / regnskap Bompengepakker Samferdselspakke Kristiansand Fv. 456 Vågsbygdveien Prosjekter i Myk pakke Fv 456 Auglandsbukta Flødemelka Fv 303 Kuliavegen Fv 160 Torve Moneveien Fv 456 Møvik Kjosbukta Øvrige mindre prosjekter Listerpakka Prosjekt i Listerpakka Fv 469 Hidra Landfast Øvrige fylkesveginvesteringer Dokumentasjon og kontroll Planlegging Rekkverk og TS-tiltak Kollektivtiltak Rassikring Miljø Oppgradering av tunneler Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 2

3 6.8. Fv460 syd for E Fast dekke på grusveier Fv 42 Aust Agder grense Tveitosen Fv 983 Solheim bru Fv455 Øyslebø Heddeland Fv 759 Nøkland Rossevatn Fv 359 Lognavatn Nordgarden bruer Prosjekter med annen finansiering Private / kommunale utbyggere Gang-/sykkelvegbro Fv 32 Barstølveien Fv465 Træland Fv 975 Undergang Myraleite, Sirdal Fv 977 GS Monan, Tonstad Belønningsmidler ATP-prosjekter ( før 2010) Trafikksikkerhet ulykker Trafikktellling Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 3

4 1. Drift og vedlikehold 1.1. Regnskap 2013 Mill. kr. Ramme Forbruk Avvik Mva Forbruk netto 2013 netto brutto Funksjonskontrakter Funksjonskontrakter mengde Diverse drift Funksjonskontrakter elektro Trafikkskader drift Tunnelvedlikehold Vegoppmerking Bruvedlikehold Dekkelegging Sum Forbruk i 2013 er på totalt 198,3 mill. Merforbruk utover budsjettet på 189,2 mill. skyldes i hovedsak en tilpasning fra kontantprinsippet til anordnings prinsippet, samt 1,8 mill. til opprydding etter ras på Fv9975 Ortevann. Arbeid utført i desember 2012 ble ikke anordnet til 2012, men er bokført i regnskapet for Totalt utgjorde dette ca. 7,8 mill. brutto. Opprydding etter ras ved Ortevann er finansiert under rassikring i budsjett Justert for ovennevnte har vi et netto merforbruk på i størrelsesorden 1,5 mill. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 4

5 Forklaring til forbruk på de enkelte underposter: Funksjonskontrakter funksjon J210: Et lite mindreforbruk som skyldes lavere kostnader enn budsjettert i forbindelse med avslutning av Flekkefjords kontrakten. Funksjonskontrakter mengde J211. Merforbruk skyldes anordningsprinsippet med kostnader fra I Kristiansandskontrakten ble noen nødvendige tiltak mer omfattende enn forutsatt, blant annet en større stikkrenne på Fosseveien. I Sirdalskontrakten er utgifter for drift av veg i Rogaland belastet J212 mens inntektene er godskrevet J220. Funksjonskontrakter elektro J212: Avviket skyldes i hovedsak for optimistisk budsjettering av strømpris og strømbehov på nye anlegg Trafikkskader drift J213. Ved trafikkskader betaler vi entreprenør for utbedrings arbeidene, og senere krever vi refusjon fra forsikringsselskap og TFFtrafikkforsikringsforeningen. Denne posten skal i utgangspunktet gå i null, men refusjonene kommer noen måneder senere enn kostnadene, og har medført et avvik. Tunnelvedlikehold J214. Forbruk på posten er som budsjettert. Diverse drift J220. Bevilgningskode J220 belastes med diverse arbeider som ikke er en del av elektro- og driftskontraktene. Spesielt kan nevnes noen bytteavtaler med kommuner for å få mest mulig sammenhengende drift og lik standard på blant annet GS-veger. Refusjon fra Rogaland på vedlikehold av Lysevegen er inntektsført her. Opprydding og sikring etter raset på Fv 975 ved Ortevann er midlertidig belastet denne posten, men er endelig finansiert under rassikringsposten i 2014 budsjett. Vegmerking J230. Posten har et lite mindreforbruk som skyldes manglende fremdrift og kapasitet hos entreprenør i slutten av sesongen. Bruvedlikehold J240 Forbruk på posten er som budsjettert. Dekkelegging J250. Høsten var mild med lite vinterdrift og vi omprioriterte derfor midler til forarbeid. Dette er arbeid som uansett ville blitt utført i 2014, men som var hensiktsmessig å utføre i 2013 i de milde høstmånedene. Arbeider ble noe mer omfattende enn forutsatt og vi fikk et merforbruk. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 5

6 2. Drift og vedlikehold på fylkesveg 2.1. Generelt I tillegg til ordinære drift- og vedlikeholdsoppgaver har det i 2013 blitt utført en rekke mindre tiltak på vegnettet på punkt som betyr mye for trafikantene og trafikksikkerheten. Det har i 2013 vært foretatt flere nyansettelser. Ny byggeleder på Kristiansandskontrakten og byggeleder på vegmerking og OPS prosjektet tiltrådde høsten På våren 2013 ble det gjort en midlertidig omorganisering der drift/vedlikehold og investering ble to separate avdelinger med hver sin seksjonsledersleder. Entreprenører har utført totalt ca timer innen drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Det er ca færre timer enn i Anslagsvis 2/3 gjelder fylkesveger. Nedgangen skyldes i hovedsak en mildere vinter som har resultert i færre timer vinterdrift; herunder brøyting Driftskontrakter Kontrakt 1001 Mandal utløper Entreprenør er Mesta. Kontraktsområdet har utfordringer med mange og dårlige grusveger. Det har i tillegg vært arbeidet mye med utskifting av stikkrenner og grøfting. I kontrakt 1004 Sirdal er det inngått avtale om å ta i bruk opsjonen som forlenger kontrakten med 3 år frem til Entreprenør er Risa. Det har i 2013 vært utført en del grøfterensk og fjellsikringsarbeid i tillegg til ordinær drift. Fv986 (fv500 i Rogaland) til Lysebotn ble for vinteren 2012/13 åpnet etter vinterstenging den 16. mai, og vinterstengt igjen den 6. desember. I oktober ble det på Fv975 Ortevann Sirdal utøst et større skred. Opprydding og sikring etter raset ble omfattende. Vegen ble flyttet litt ut over en strekning på 200 meter og det ble bygd en 3-4 meter høy rasvoll som skal fange opp fremtidige snøskred. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 6

7 Kontrakt 1002 Flekkefjord ble utlyst høsten Entreprenør ble Risa som tidligere. I 2013 har det derfor vært spesiell fokus på å etablere gode planer og rutiner for ny kontakt. I tillegg har det vært fokus på grøfting samt vedlikehold og oppgrusing av grusveger. Regionvegsjef Kjell Inge Davik (t.v) og fylkesordfører Terje Damman har funnet et alternativ til snorklipping som er mer passende for drift og vedlikehold.(foto: Samir Kolukcija) Kontrakt 1003 Kristiansand utløper Også i 2013 har det vært utskifting av ledelse i kontrakten ved at vegvesenet har fått ny prosjektleder og prosjektleder hos entreprenør har vært i oppsigelsestid. Det har vært fokusert på å gjennomføre en så god avslutning og så god erfaringsoverføring som mulig. Andre fokusområder i 2013 vært grøfting på grusveger samt kantklipping og åpning av «vegens frie rom». Værmessig var januar, februar og mars krevende måneder i forhold til vinterdriften, mens november og desember har vært preget av mildvær. Det har derfor vært lite vinterdrift utover noe salting enkelte dager med glatte veger mot slutten av Arbeid med konkurransegrunnlag for ny kontrakt har krevd mye ressurser Bru Bedring av bestandighet og trafikksikkerhet på bruer har vært et satsingsområde også i Gamle og dårlige brurekkverk og betongfendere er skiftet ut med nye, kjøresterke rekkverk. Brudekker er fuktisolert for å hindre saltinntrenging i betongen. Vi har i tillegg gjennomført overflatebehandling av 2 stålbjelkebruer, samt diverse betongreparasjoner på 6 bruer. Det er gjennomført rutinemessige inspeksjoner på ca. 1/5 av samlet brumasse. I Vest-Agder har vi 6 større fagverksbruer i stål. Disse har blitt grundig vasket i 2013, samt at vi har gjennomført hovedinspeksjon av bruene. Det er avdekket at 2 av bruene bør overflatebehandles i løpet av de nærmeste 2-3 årene. Bruvedlikeholdsarbeidene er utført gjennom 2 kontrakter, begge med firmaet CC4 Montasje AS. En kontrakt er avsluttet i 2013 og en videreføres i Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 7

8 Vi har i 2013 hatt kontrakt med Bravida AS på drift og vedlikehold av ferjekaier i Flekkefjord, samt Flekkefjord bybru. Kontrakten er nå i en avslutningsfase og fremtidig drift og vedlikehold gjøres i samarbeid med Statens vegvesen Rogaland Tunneler Tunneldriften er gjennomført som planlagt via ordinære driftskontrakter og elektrokontrakt. Det er avholdt brannsyn og øvelser etter oppsatte planer. Det er avholdt fullskala øvelse i Lerviktunnelen og Vågsbygdporten. Forenklet øvelse for brannvesen sør (Mandalsområde) er også avholdt. Plania er et program for systematisk drift og vedlikehold i tunnel, der all planlagte og gjennomførte tiltak i tunnel registreres. Programmet skal bidra til økt sikkerhet i tunnel og blir nå tatt i bruk for alle tunneler. Opplæring for entreprenør er igangsatt og fullføres i løpet av første kvartal Vågsbygdporten ble overtatt til drift pr april 2013 for vestgående løp. For østgående løp ble overtagelse utsatt fra desember, til begynnelsen av januar grunnet testing. Tunneler over 500 m Veg Tunnel Lengde Ådt nr Sikkerhetsgodkjent Merknad videre planer 42 Bjørkås 650 Aldri Erstattes av ny tunnel 42 Gåseheller Aldri Oppgradering sammen med ny Bjørkås 43 Bukkesteinen Aldri Oppgradering høst Ørnhei Aldri 456 Vågsbygdporten Oppgradering høst Sikkerhetsgodkjenning Flekkerøy Aldri Lite som gjenstår. Sikkerhetsgodkjenning 2014/5 465 Ravnehei Ny godkjenning planlagt Lervik Aldri Oppgradering pågår, men vil ikke være nok til godkjenning. Vil fortsatt mangle kommunikasjon Elektro For elektro er det er foretatt en del større arbeider på fylkesveger i 2013 Signalanlegg: Oppgradering av hele signalanlegg 007 Dronningensgt./Elvegt. Arbeidet innebar graving av kabelgrøfter, legging av trekkerør og kummer, ny kabling, stolper og signalhoder. Utskifting av videodetektering i signalanlegg 016 Vestre Strandgt./Tollbodgata. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 8

9 Tellepunkter: Det er etablert fast strøm på et eksisterende tellepunkt på fv471 Lundsbrua. I tillegg er det etablert ett nytt «nivå 1 punkt» i fv465 Vågsbygdporten. Tunneler: Det er installert «TETRA», nytt nødnett, i seks tunneler. I Fv457 Flekkerøytunnelen er det skiftet ut kjølemaskiner i teknisk rom, samt utskifting av en SOS kiosk. For Bjørkås-tunnelen på fv42 og Stølehei tunnelen på fv75 er hovedstrøm kabelen «EX kabelen» skiftet. I Lerviktunnelen er kommunikasjonskabelen gjennom tunnelen byttet ut fra kobber til fiber. Bruer: I Noresund bru i Farsund er det byttet lys i landkar på bysiden (PCB holdige armaturer). Det er i tillegg byttet seilingslys på brua. Veglys Det er skiftet ca. 50 veglysarmaturer i tillegg til utskifting ifm med påkjørsler. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 9

10 2.6. Reasfaltering av fylkesveger 2013 I 2013 ble det totalt utlyst 3 kontrakter som omhandlet reasfaltering av riks- og fylkesveger i Vest-Agder. Kontraktene ble inndelt ut fra geografi. En av kontraktene ble utlyst allerede høsten 2012, dette var en relativ stor kontrakt med utførelse i 2013 og 2014 på fylkesvegstrekninger i indre deler av fylket (kommunene Audnedal, Åseral, Hægebostad og Kvinesdal). Hensikten var å legge til rette for etablering av et mobilt asfaltverk i indre strøk. Kontrakten ble tildelt NCC Roads. De har valgt å transportere massen fra sine stasjonære asfaltverk, fortrinnsvis fra verket sitt i Rekefjord (Rogaland). Transporten av asfaltmassen skjer med båtfrakt kombinert med lastebiltransport fram til utleggerstedet. En av kontraktene inneholdt opsjon på en strekning. På grunn av kontraktens lave priser ble opsjonen brukt fullt ut. På de 3 kontraktene var det i snitt 3,3 tilbydere pr. kontrakt, dette er en gledelig økning fra tidligere år. Interessen for 2 års kontrakten medførte at «nye» entreprenører også la inn pris på andre kontrakter. Fordeling av kontrakter: NCC Roads AS: 2 kontrakter (Inkl. 2 års kontrakten) Skanska Asfalt As: 1 kontrakt NCC Roads utførte i tillegg noe asfaltarbeid på Fv 652 (Lista) som ble utsatt fra 2012 til Fra 2012 til 2013 ble det en relativt stor prisnedgang på asfaltprisen. Grunnen til dette er delvis lavere pris på bitumen, men i hovedårsak den økte konkurranse om oppdragene. Utlysning av 2 års kontrakten er en viktig årsak til dette. LTA Lavtemperatur asfalt I konkurransegrunnlaget for 2013 ble det tilrettelagt for bonus utbetaling ved anvendelse av asfalt med lavere produksjonstemperatur. Hensikten er å gi entreprenørene et incitament til å bygge om asfaltverkene til å kunne produsere asfalt ved lavere temperatur. Man oppnår et bedre arbeidsmiljø for asfaltarbeiderne, samtidig som man bruker mindre energi til oppvarming i selve produksjonen. I 2013 ble det i Vest-Agder lagt ca tonn med lav temperaturasfalt, alt er lagt på fylkesveger. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 10

11 Støysvake vegdekker Statens vegvesen har i de senere årene forsøkt å utvikle asfaltdekker som avgir mindre støy til omgivelsene. I de senere år er det lagt forsøkstrekninger rundt om i landet som for eksempel på Fv461 i Songdalen (Lysgård Skinnarsmoen). Oversikt asfaltert lengde (Fv inkl. tidl. Rv): 2008: 56 km 2009: 95 km 2010: 123 km 2011: 97 km 2012: 112 km 2013: 86 km Tallene over inkluderer også midlertidige tiltak i form av fresing. Det brukt 54 millioner kr. til reasfaltering av fylkesvegnettet i 2013, dette er en reduksjon sammenlignet med Selv om vi har fått en prisreduksjon fra 2012 til 2013, har asfaltert lengde blitt redusert en god del i Det skyldes i hovedsak at man på flere strekninger har vært nødt til å legge et tykkere lag med asfalt på grunn av vegens beskaffenhet. Stålarmering I 2013 ble det lagt 4095 m 2 med stålarmering på Fv 465 like syd for Kvinlog. Hensikten var å hindre at det oppstår store sprekker i asfaltdekket på grunn av tele. Drenerings-/forsterkningsarbeider På asfalterte strekninger er det i tillegg utført en del større og mindre vedlikeholdsarbeider. Dette omfatter arbeider som kantforsterkning, dreneringsarbeider (grøfter og stikkrenner) og lokale masseutskiftninger. Det er også utført en del dreneringsarbeid på strekninger som er planlagt asfaltert i Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 11

12 Tabellen under viser veglengder pr. fylke i Region sør, samt forbruk til reasfaltering pr. kilometer fastdekke. Det gjøres oppmerksom på at midler til nødvendig arbeid i forkant av asfaltering ikke inngår i det oppgitte forbruk pr. fylke. Fylke Antall km fylkesveg Km Km fast totalt dekke Andel fast dekke i % Forbruk mill. kr. til reasfaltering 2012 Forbruk mill. kr. til reasfaltering 2013 Kr/km fast dekke i 2013 (1000 kr) Buskerud 1 786, ,9 98,5 68,6 70,4 40 Vestfold 1 212, ,1 100, ,1 67,7 Telemark 1 881, ,1 94, ,7 28,6 Aust- Agder Vest- Agder Region sør 1 521, ,8 90,8 34,9 42,5 30, , ,1 78,9 58,3 54,5 33, , ,5 272,8 300,2 38, Vintermengder 2009 sammenliknbar e veger m Mandal Km brøyting Flekkefjord Km brøyting Kristiansand Km brøyting Sirdal Km brøyting Mandal Tonn sand Flekkefjord Tonn sand Kristiansand Tonn sand Sirdal Tonn sand Mandal Tonn salt Flekkefjord Tonn salt Kristiansand Tonn salt Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 12

13 2.8. Nøkkeltall drift og vedlikehold Grus på grusveger tonn Skiltpunkt nye/ stk Utskifting (stk) Stikkrenner, utskifting stk Nye leskur stk Nye rasteplassmøbler stk Veglysarmaturer utskifting stk Vegbelysning nytt anlegg m Gangfelt armaturer stk Asfaltert veg (inkl. tidligere riksveger) Bruer nytt rekkverk Bruer fuktisolering Oppsetting rekkverk Trafikkskader med refusjon av kostnader km stk stk M Stk Rapporterte ras Stk Grøfterensk Meter Kantrensk Meter Skogrydding Mill. kr. 0,6 0,7 1,75 Asfaltlapping Mill. kr 3,8 3,9 5,1 Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 13

14 3. Sams vegadministrasjon 3.1. Saker behandlet 5438 saker til behandling av Plan og forvaltningsseksjonen i saksbehandlingssystemet vårt (Sveis) i Dette gjelder både riksog fylkesveg Antall saker behandlet av plan og forvaltning (Rv og Fv) Godkjente arbeidsvarslingsplaner på riks og fylkesvegnettet i 2013 Fylkesveg Riksveg Sum Fartsgrenseendringer på fylkesveier i 2013 Veg Sted Kommune Fra km/t Til km/t Andre tiltak Fv. 201/ Holum Mandal 50 km/t 40 km/t Humper 214 Fv. 460/ Byremo Audnedal 50 km/t 40 km/t Humper 503 Fv. 460 Spangereid Lindesnes 60 km/t 50 km/t Fv. 465 Rafoss Nedre Kvinesdal Generell 60 km/t Omland Fv 461 Vatneli Kilen Songdalen 60 km/t 40 km/t Humper og bussputer Fv 654 v/ore skole Farsund 60 km/t 50 km/t Forlenget 50 sone 100 m og anlagt hump Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 14

15 4. Investeringer fylkesveg 4.1. Budsjett / regnskap 2013 Ramme etter budsjettreguleringer Regnskap 2013 Avvik Listerpakka Samferdselspakka I,Vågsbygdv Samferdselspakka, myk pakke Delsum Samferdselspakka Fv469 Nye Hidra Landfast Sum bompengeprosjekter Planlegging Grunnerverv Rekkverk og TS tiltak Kollektivtiltak inkl. BRA Rassikring (eks. Hunnevannet) Div. miljø/støytiltak Oppgradering av tunneler Fv460 syd for E Fast dekke på grusveier Fv42 AA grense Skeie Fv983 Solheim bru Fv43 Snartemo Øvrige GS tiltak (Tveitosen) Fv455 Øyslebø Heddeland Fv759 Nøkland Rossevatn Fv359 Lognavatn Nordgarden bruer Delsum prosjekter med fylkeskom. bev Private/kommunale utbyggere Fv 465 Træland, vegutbedring Fv45 Kryss Sinnes Fv460 Spangereid rundkjøring Delsum private/kommunale utbyggere Fv45 Hunnevannet, rassikring Delsum prosjekter med statstilskudd, rassikring ATP prosjekter t.0.m.2009 Fv 28 Festningsgata kollektivfelt 770 Sum ATP prosjekter Belønningsmidler VAF Bussmetro strøm leskur Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 15

16 Fv 27 Tollbodgt. Del Bussmetrovisjonen 636 Delsum Belønningsmidler VAF TOTALRAMME Merforbruk er angitt med negativt fortegn. Avvikene er kommentert under de respektive programområdene. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 16

17 5. Bompengepakker 5.1. Samferdselspakke Kristiansand Fv. 456 Vågsbygdveien Fv. 456 Vågsbygdveien I løpet av 2013 ble tunellanleggene fysisk ferdigstilt, men ved overgang til 2014 var det kun hovedløpet mot vest som var satt under trafikk. Det skjedde allerede i april Ved utgangen av 2013 var tilnærmet alle konstruksjoner ferdige. I 2013 pågikk omfattende arbeider med utrustning av de øvrige tunnelløp. Arbeidet måtte ikke forstyrre styringssystemene i tunnelløpet som var satt under trafikk. Det er ikke vanlig at deler av tynnelsystemer tas i bruk på denne måten. Derfor var det påkrevet med særskilt fokus fra både Vegtrafikksentralen, prosjektet og entreprenør. Et godt samarbeid gav et godt resultat. Generelt har avvikling av trafikk stått sentralt også i Dette er en faktor som betyr mye for de ulike trafikantgrupper. På ett tidspunkt i 2013 ble E39-trafikken ledet via den nye rundkjøringen i Hannevika. Det viste seg å være et uheldig grep, og det gav store konsekvenser for trafikkflyten inn mot sentrum i morgenrushet. Endringer ble raskt iverksatt og problemet løst. Erfaring har medført at tunnelrampen fra østgående hovedløp og ut til Hannevika ikke vil bli satt under trafikk når de øvrige deler tas i bruk omkring årsskiftet. Tunnelrampen er ferdig, men bruk av rundkjøringen vil ikke fungere før E39 er lagt inn i den gamle Hanneviktunnelen som er under oppgradering. Det skjer først omkring påske i For øvrig har prosjektet jevnlig hatt kontakt med AKT i forhold til omlegging av bussrutene når det er planlagt endrede kjøremønster. I Vågsbygd ble Fiskålokket med den store rundkjøringen tatt i bruk. Dette gav visse trafikale forbedringer for både bilister og busser. I dette området er det syklistene som har hatt de største ulempene. Sikkerhet må prioriteres på topp, og da blir det slik. Når alt står ferdig blir imidlertid tilbudet til de som går og sykler bli særdeles bra. Bygging av natursteinsmurer har pågått for fullt i Det er reist omfattende murer i både Fiskådalen, Hannevikdalen og Kolsdalen. Arbeidene sluttføres først våren På Tinnheia har det pågått store omlegginger av både veg, vann og avløp, og det er bygget en ny undergang. Denne finansieres av kommunen. HMS har høy prioritet. Likevel inntreffer fra tid til annen alvorlige hendelser. Også i 2013 hadde vi slike. Erfaringene bringes inn i både entreprenørens og Vegvesenets systemer for å kunne gjøre fremtidige arbeider enda tryggere. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 17

18 For et prosjekt som Vågsbygdveiprosjektet med all sin kompleksitet er det rimelig å forvente at det vil oppstå behov for et betydelig antall endringer av større eller mindre karakter underveis. Dette får betydelige økonomiske konsekvenser. Prosjektets oppgave er å drive god og rettmessig forvaltning fra sak til sak når de dukker opp. Prosjektet har i 2013 signalisert at omfanget av endringsarbeider mv totalt sett kan bli av en slik størrelse at styringsrammen kan bli overskredet. Det er mange forhold som påvirker den økonomiske siden av prosjektet og fylkeskommunen som vegeier holdes her løpende oppdatert. For øvrig er det stortingsproposisjonen om bompengeordningen som regulerer hvordan slike saker håndteres. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 18

19 5.2. Prosjekter i Myk pakke Fv 456 Auglandsbukta Flødemelka Prosjektet er ferdig, overlevering til vegeier ble avholdt Det fremkom noen mangler på overleveringen (befaringen). De fleste er nå utbedret men noe gjenstår. Dette blir fulgt opp og avsluttet på nyåret. Økonomisk sluttoppgjør med entreprenøren er ikke ferdig Fv 303 Kuliavegen 28.juni ble Kuliavegen gjenåpnet for trafikk ved Rypelia. Fv 303 hadde da blitt breddeutvidet, kurver og stigningsforholdet jevnet ut. I tillegg er det lagt til rette for parkering for de som ønsker å benytte skiløypa som krysser her vinterstid. På en mindre del av strekningen er det tilrettelagt for å kunne kjøre løypemaskin. Gjennom Aurebekk-gården er det tilrettelagt en gangveg som er beregnet på beboerne i den bygda. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 19

20 Fv 160 Torve Moneveien Gang- og sykkelvegen ble åpnet i 2012 men siste lag med asfalt samt noen tilleggsarbeid gjensto til i sommeren Fv 456 Møvik Kjosbukta Det ble i 2012 løst inn et hus som var beregnet å bli liggende i fremtidig vegtrase. Grunnen endringer i prosjektet, ble dette huset solgt igjen i Øvrige mindre prosjekter Mosby skole Kvarstein (Ravnåsveien) Regulering har pågått i 2013 og plan ble oversendt kommunen tidlig høst, men på grunn av kapasitetsproblemer i kommunen har denne planen ikke blitt behandlet ferdig. Antar vedtak på plan våren 2014 med påfølgende byggeplanlegging og grunnerverv. Bygging Fv. 405 Samkom, fortau Vennesla kommune fikk endelig vedtak på dette prosjektet i Byggeplanlegging og bygging antas i Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 20

21 Fv 405 Grovane Samkom, fortau Vedtak på reguleringsplan foreligger. Pga av overslaget ble vesentlig høyere enn bevilgning er prosjektet endret til Samkom Hagen, i vedtak i ATP desember Fv 454 Bruvn. Inkl. x Moseidmoen Reguleringsplan er vedtatt og byggeplanlegging startet. Antatt byggestart våren Listerpakka Prosjekt i Listerpakka Fv 760 Bakken Moi er ferdig asfaltert. I sommer ble 5 mill kr omdisponert til dette formålet. For grunnseksjonen gjenstår noe beregningsarbeid, samt oppmålingsforretning med Kvinesdal og Hægebostad kommune TS tiltak Fv 43 Lyngdal Farsund ble det utført prosjektering av strekningen langs Viksvannet i Farsund, og løsning i Grønndokka området i Lyngdal ble avklart. Utbyggingen langs Viksvannet er satt på vent inntil vi vet mere om prisnivået for utbyggingen av Farsund sentrum Fv 656 Agnefestveien ble det utført geologiske undersøkelser og prinsipp for løsning ble avklart, Lyngdal kommune har ansvar for utarbeidelse av reguleringsplan. Her får Lyngdal kommune dekt konsulentkostnader av prosjektet, regning for dette er ikke oversendt Fv465 Kvåle Ulland: Før sommeren ble vi enige med entreprenøren om sluttoppgjøret til prosjektet. I høst/vinter har det pågått grunneiersaker og støyisolering av boliger i Åpta. Støyisoleringen er forventet å være ferdig i løpet av januar. r Fv 43 Farsund sentrum ble reguleringsplan vedtatt i 2013, grunnervervet ble startet og videre prosjektering for bygging ble satt i gang. Er påløpt 18,5 mill kr i 2013 hvorav mesteparten er gått til grunnerverv. I desember ble det utlyst konsulentoppdrag for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget til utbyggingen av prosjektet Fv 469 Hidra Landfast Tilbudskonkurranse for prosjektets hovedentreprise ble gjennomført våren Det ble da brakt på det rene at det var en manglende finansiering i prosjektet på omlag 80 mill. kr. Sak vedr. finansiering av prosjektet ble sluttbehandlet politisk i Vest-Agder fylkesting forsommeren 2012 hvor det med knappest mulig flertall ble avgjort at prosjektet ikke skulle videreføres i denne omgang. Etter dette har det pågått en prosess i nedsatt samarbeidsgruppe mellom Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune for å se på mulige løsninger for kostnadsreduksjon og Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 21

22 finansiering. Hidra landfast ble behandlet på nytt i Vest-Agder fylkesting høsten Det ble da besluttet at videre gjennomføring av prosjektet skulle stilles i bero frem til 2015 i påvente av en videre avklaring om Hidra landfast er aktuelt for bygging av rørbrudd. I så fall vil dette være et pilotprosjekt sett i sammenheng med utbygging av ferjefri E39 på Vestlandet. Statens vegvesen lokalt i Vest-Agder har for tiden ingen pågående arbeider i prosjektet, men det gjenstår forpliktelser i kjøpsavtaler med grunneiere som må avklares dersom prosjektet ikke realiseres i fremtiden.. 6. Øvrige fylkesveginvesteringer 6.1. Dokumentasjon og kontroll En stadig større del av investeringsprosjektene blir kontroll av data entreprenør leverer. Dette gjelder både dokumentasjonsdata i form av ferdigvegsdata til nasjonal vegdatabank og felles kartbase, men også oppfølging i form av kontroll av «sombygd»-modeller, som dokumenterer mengdene som blir levert i forbindelse med målebrev (oppgjør). Ferdigvegsdataen blir av Statens Vegvesen (NVDB) benyttet til å ha en oversikt over hvilke objekter vi har på våre veger. Dette forenkler arbeid for drift og vedlikehold, samt at det blir enklere å ta ut data av interesse for aktuelle områder. Av kartverket (FKB) blir data benyttet til å lage nye kart etter hvert som strekninger blir endret/oppgradert. Kontroll av fartshumper på FV114 i Søgne Kontroll av entreprenørens målinger og dokumentasjon bidrar til et bedre og mer nøyaktig sluttoppgjør, samt avdekke feil og mangler. Det har etter hvert også blitt større fokus på at denne kontrollen skjer fortløpende, slik at godkjenning av målebrev og sluttoppgjør-prosessen skal gå lettere for alle parter. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 22

23 6.2. Planlegging Midlene er i hovedsak brukt til planlegging av følgende tiltak: Fv 460 Ågedalsstø og Havsåsen, rassikring, geologisk undersøkelse og oppsummeringsrapport for tiltak ved Havsåsen Fv 42 Regulering av utbedringstiltak Fv 201 Mandal Tunnelanlegg, forprosjekt Rapport over Utbedringsbehov fylkesveger på Hidra Utredning av behov for støytiltak Planlegging av mindre fylkesveg tiltak Ferdigstillelse av Fv 44 Flekkefjord, mulighetsstudie Fv 44 Flekkefjord bybru Til planlegging av Flekkefjord bru er det brukt ca. 277 ; det var avsatt 1 mill. Årsaken til at det ikke er belastet mer på prosjektet i 2013 at det har tatt tid med bestillingsavklaringer. Forprosjekt med nødvendige avklaringer og reguleringsplan er bestilt og arbeidet er startet. Forslag til reguleringsplan planlegges oversendt kommunen i løpet av Rekkverk og TS-tiltak Rekkverk Det er satt opp ca meter med nytt stålrekkverk på fylkesvegnettet. De største tiltakene er gjort på Fv 43 Birkeland Skeie, Fv 461 Førland Utsikten og overgangsrekkverk Fv 465 til tuneller ved Lerviksbukta. I tillegg er det utført mange mindre parseller spredt over hele fylket. Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 23

Årsrapport 2014. Fylkesveger

Årsrapport 2014. Fylkesveger Statens vegvesen Vegavdeling Vest-Agder Årsrapport 2014 Fylkesveger Årsrapport fylkesveger Vest-Agder 2014 Side 1 1. Drift og vedlikehold 1.1. Regnskap 2014 Mill. kr. Ramme 2014 Forbruk Avvik Mva netto

Detaljer

Eva Solvi, Statens vegvesen

Eva Solvi, Statens vegvesen BYGGEBØRSEN - Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag, 2016-2017 Eva Solvi, Statens vegvesen Innhold Organisering Miljøpakken Riksvegprosjekt Fylkesvegprosjekt Organisering region

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Foto: NRK Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord Økonomiske rammer 2014-2017 (mill.2014-kr) Post Nordland Troms Finnmark

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003 FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003 KRISTIANSANDSREGIONEN 7 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet)

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL INNHOLD Hva er en kommunal veg? Metoder (grunnlag) for utførelse av forvaltning, drift og vedlikehold

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhet Nullvisjonen Nullvisjonen er en langsiktig visjon om et transportsystem som ikke krever

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder 1 NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder Dette notatet beskriver dagens overordnede knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder. Notatet omfatter knutepunkt

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Egil Strømme Vest-Agder fylkeskommune Bymiljøavtale Foreløpig informasjon Foreløpig informasjon: Hva har det vært arbeidet med.

Detaljer

Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014 Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK - Utskifting av vann- og avløpsanlegg 18. juni 2013 vedtok Bystyret i Drammen å legge om deler av busstraséen

Detaljer

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4 5.1 Overordnet planlegging

Detaljer

Året som gikk og året som kommer

Året som gikk og året som kommer Året som gikk og året som kommer Erfaringer og tanker fra Region sør Jens K. Lofthaug Statens vegvesen Region sør Midler til asfalt og dekkelegging i Region sør 2005 2002 2003 2004 2005 Riksveger 150 102

Detaljer

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet) 2 fylkeskommuner:

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 5. april 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Driftsrapport pr. 30. april 2011

Driftsrapport pr. 30. april 2011 Driftsrapport pr. 30. april 2011 Drift og vedlikehold Igjen har vi hatt en kald vinter med forholdsvis mye vær. Særlig i Namdalen har vi hatt mye snø og også en god del vind som har medført behov for mye

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Innledning. Kristiansand 7. september 2012. Vidar Ose samferdselssjef. VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Samferdsel

Innledning. Kristiansand 7. september 2012. Vidar Ose samferdselssjef. VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Samferdsel Innledning Etter forvaltningsreformen som ble gjeldende fra 1. januar 2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for tidligere riksveger. Total lengde på fylkesvegnettet er nå 2066 kilometer, hvorav i overkant

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen 129 00 innbyggere, 83.000 i Kristiansand Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust

Detaljer

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre 20. januar 2011 Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Innhold Status 2010 Organisering Økonomi Tilstandsutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring (Sikker) veg i byggeperioden Ingen solskinnshistorie!!

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Asfalt Tunneloppgradering

Asfalt Tunneloppgradering Bransjemøte 7.februar 2014 Asfalt Tunneloppgradering v/ Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Asfaltkontrakter (Vedlikehold) 2013 Omfattet arbeid både på riks- og fylkesveger

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Livssyklus og helhetstenkning fra plan til forvaltning. 24.04.2013 Lars Erik Hauer, Direktør

Livssyklus og helhetstenkning fra plan til forvaltning. 24.04.2013 Lars Erik Hauer, Direktør Livssyklus og helhetstenkning fra plan til forvaltning Vegen til Nasjonal transportplan 2014-2023 24.04.2013 s. 2 Lars Erik Hauer, Direktør Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget AS i Mesta AS 2003

Detaljer

Saksframlegg. Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien

Saksframlegg. Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien Søgne kommune Arkiv: Q13 Saksmappe: 2012/1739-11988/2013 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 02.04.2013 Saksframlegg Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/13

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom Kommunevegplan Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom ved Sidsel Bryne, Steinkjer kommune Kommunevegdagene 2007 1 Kommunevegplan 2007-2010

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

Oppgaver for prosjekterende og utførende i Region midt

Oppgaver for prosjekterende og utførende i Region midt Bransje- og leverandørdag Oppgaver for prosjekterende og utførende i Region midt Prosjektstrategi Samler tiltak i prosjekter Geografisk og/eller tematisk samling av tiltak Drift, vedlikehold og utbygging

Detaljer

Driftsrapport pr. 30. september

Driftsrapport pr. 30. september Driftsrapport pr. 30. september Drift og vedlikehold 1000 kr Overført Bevilgning Justering Til disp. Prognose Avvik Totalt -6 840 270 016 4 500 267 676 267 676 0 Tabellen ovenfor viser et merforbruk fra

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Sykkelbynettverket: Nettverksamling Region midt Steinkjer 17.-18.april 2012 Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Terje Lindland Trondheim bydrift Typer sykkelanlegg Blandet trafikk (boliggate

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM. Aasheim Bygg og Eiendomsprosjekt AS, eier av gnr/bnr 93/22 (betegnet utbygger) Org nr. 998 700 752

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM. Aasheim Bygg og Eiendomsprosjekt AS, eier av gnr/bnr 93/22 (betegnet utbygger) Org nr. 998 700 752 UTBYGGINGSAVTALE Utkast revidert 27.5.2013/Nannestad kommune/rs MELLOM Aasheim Bygg og Eiendomsprosjekt AS, eier av gnr/bnr 93/22 (betegnet utbygger) Org nr. 998 700 752 OG Nannestad kommune (betegnet

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest. I/S Fjordvegen Rute 13 Guro Marie Dyngen, samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region Vest

Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest. I/S Fjordvegen Rute 13 Guro Marie Dyngen, samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region Vest Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest I/S Fjordvegen Rute 13 Guro Marie Dyngen, samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region Vest Bestilling fra Vegdirektoratet Oppdatering av skredutsatte

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3 4 Kort historisk tilbakeblikk! 1995

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag Rv 9 Strai detaljregulering offentlig ettersyn - saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Strai

Detaljer

120 00 innbyggere, 80.000 i Kristiansand. Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust - Agder

120 00 innbyggere, 80.000 i Kristiansand. Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust - Agder Erfaringer fra regionalt ATP samarbeid i Kristiansandsregionen 120 00 innbyggere, 80.000 i Kristiansand Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust - Agder

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader OVERSIKT OVER INNSPILL BYREMO SENTRUM ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader Vest-Agder Aslaug Verdal Jeg understreker at det ikke

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2013. Fylkesvegplan 2010-2013. Drift og vedlikehold

Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2013. Fylkesvegplan 2010-2013. Drift og vedlikehold Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2013 Fylkesvegplan 2010-2013 I forbindelse med forvaltningsreformen ble alle øvrige riksveger i Nord-Trøndelag overført fra staten til fylkeskommunen fra 1.1.2010.

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) 2010 2011 2012 2013 2010-2013 Mill 2010-kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 Prosjekt Kostnad rest pr. Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer