Mat- og drikkevareimporten Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling"

Transkript

1 Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

2 Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer av mat- og drikkevarene vi kjøper i norske dagligvarebutikker er importert. I 2014 utgjorde importen av matvarer, alkoholfrie drikkevarer og tobakk 35,4 milliarder kroner, en økning på 8,3 prosent fra året før. Virke er, som representant for hovedparten av norsk dagligvare, opptatt av å følge med på utviklingen i vår internasjonale handel med mat- og drikkevarer. Denne rapporten søker derfor å dokumentere vesentlige trekk ved import som er relevant for norsk dagligvarehandel. Kategoriene som er del av statistikken går derfor noe utenom SSBs standardklassifiseringer matvarer og levende dyr, samt drikkevarer og tobakk. Alkoholholdige drikkevarer, levende dyr og dyrefor er derfor eliminert fra materialet. Varegrupper som danner grunnlaget for rapporten består av SITC-koder og varenummer i serien 2201xxxx-2202xxxx Rapporten er basert på foreløpige tall fra SSBs Utenrikshandel med varer. Dataene som ligger til grunn for rapporten kan derfor bli revidert på et senere tidspunkt (mai 2015, mai 2016). 2

3 Importvernet påvirker Norges handel med matvarer Hvorfor importvern for landbruksvarer? Det norske importvernet for landbruksvarer kan forenklet deles inn i tre hovedbolker med produkter som har henholdsvis høy, moderat og lav tollbeskyttelse: Landbruksvarer der det er norsk produksjon med beskyttelsesbehov har høy toll, som eksempelvis ost som det produseres nok av til å forsyne det norske markedet. I gruppen av varer med moderat toll finner vi i første rekke bearbeidede landbruksvarer. Dette er varer hvor tollsatsen er satt slik at den utligner forskjeller i råvarepris mellom det norske markedet og EUmarkedet og er således utsatt for internasjonal konkurranse. I Norge produseres for eksempel ikke kaffe eller sukker, og derfor er det lav eller ingen toll på disse produktene. De faste tollsatsene kan i henhold til forskrift om administrative tollnedsettelser settes ned til et lavere nivå enn gitt i tolltariffen. Dette gjøres for eksempel i perioder der norske varer ikke har beskyttelsesbehov. Kilde: Landbruks- og matdepartementet (2014). Norges handel med landbruksvarer. Internasjonale avtaler gir ulik preferansebehandling Tollsatsene fastsatt i tolltariffen er basisen i det norske importvernet på landbruksvarer. Gjennom forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler og nasjonale preferanseordninger overfor u-land kan imidlertid tollsatsene ved import bli satt ned i forhold til tolltariffen. Land omfattet av nulltollordningen, en gruppe som består av minst utviklede landene (MUL) i henhold til FNs liste og 14 andre lavinntektsland i henhold til OECDs DAC-liste (totalt 64 land) har tollfri adgang for landbruksvarer til Norge. For andre u-land gir Norge reduserte tollsatser gjennom det såkalte GSP-systemet. GSP-land blir gitt preferanser på mellom 10 % og 100 % på enkeltvarer. Norge har i tillegg gjennom ulike internasjonale avtaler som EØS-avtalen, frihandelsavtaler i EFTA-regi og gjeldende WTO-avtale gitt konsesjoner for landbruksvarer i form av tollreduksjoner og importkvoter med redusert eller ingen toll. Det har betydning for både handelsstrømmer, og hva og hvor mye vi importerer.

4 NOK/USD Bytteforholdet naturlig konkurransevridende 10 9,5 9 8,5 8 importvolum verdi NOK pr. USD 7,5 7 jun jul aug sept okt nov des *Kun ment som All den tid importerte varer handles i fremmed valuta, vil kronekursen kunne påvirke miksen mellom norskproduserte varer og varer importert fra utlandet. En svekkelse av kronen mot valutaen til våre nærmeste handelspartnere - som vi så tydelig gjennom siste halvår av 2014 er med å gjøre norskproduserte varer relativt mer attraktive i et marked preget av priskonkurranse. Vedvarende svak krone er derfor å regne som en nøkkeldriver for økt aktivitet i norsk produksjon og landbruk; Økt produksjon i form av høyere aktivitet i norsk foredlingsindustri og økt aktivitet i landbruket som konsekvens av økte priser på importerte råvare. Vesentlig endret bytteforhold og lavere importvolumer betyr derimot ikke at kroneverdien av importen automatisk beveger seg i samme negative retning; Er prisstigning høyere enn fall i importvolum (lav prissensitivitet på importvarer) fører dette til økt importverdi. Dette til tross for at miksen av norskproduserte varer og importerte varer går i favør av førstnevnte. Endring i pris ut til forbruker er dermed ikke bare avhengig av kronekursen, men hvor lett tradisjonelle importvarer kan erstattes av det som er egenprodusert. For norsk produksjon og for norsk landbruk er en fortsatt svak krone et klart konkurransefortrinn - så fremt kapasitet er til stede og innenlands varemiks er for substitutter å regne. 4

5 Import for 35,4 milliarder kroner Status import 2014: I følge SSB importerte vi matvarer, alkoholfrie drikkevarer og tobakk for 35,4 mrd. kroner i 2014, en økning på 8,3 prosent fra året før. På ti år har importen mer en doblet seg (verdivekst på 115 prosent). Veksten i importen har over tid vært jevn og sterk, selv justert for inflasjon. Den økte importen har delvis sammenheng med at vi blir flere her i landet og behovet for å dekke den økte etterspørselen. For enkelte varegrupper er økt import et tegn på økt konkurranse fra internasjonale aktører på det norske markedet bl.a. som følge av store råvareprisforskjeller mellom Norge og andre land. Økt kjøpekraft er også en faktor som kan være et element som bidrar til å trekke opp importen. Økt import av fôr til oppdrett av fisk og dyr øker spesielt mye, og er med på å trekke opp importen. Kilde: SSB (2015). Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC) Import av matvarer ink. tobakk og alkoholfrie drikkevarer (løpende millioner kroner)

6 Mill. NOK Import etter varegruppe Import av frukt og grønnsaker for 10,0 mrd. kroner , , , 6 000, 4 000, 2 000, , Omfanget av importen innen de ulike varegruppene kan si noe om konkurransesituasjonen for de ulike bransjene. Frukt og grønt er den største varegruppen med en importverdi på 10,0 mrd. kroner. Spesielt er importen stor utenfor norsk sesong. Importen av sentrale jordbruksvarer som kjøtt og meieriprodukter utgjør fortsatt en liten den av den totale matvareimporten. Kilde: SSB (2015). Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC). I verdi, var grønnsaker og frukt (10,0 mrd. kroner), "sekkeposten" forskjellige matvarer (5,8 mrd. kroner) og korn og kornvarer (5,0 mrd. kroner) de tre største importvaregruppene i I gruppen for forskjellige matvarer er det undergruppen tilbredte matvarer som står for mesteparten av importen (96 prosent). Sist omtalte kategori består av blant annet bearbeidede landbruksvarer som pizza, yoghurt, syltetøy m.m.

7 Import etter varegruppe Samlet sett økte import av mat, tobakksvarer og alkoholfrie drikkevarer med 8,3 prosent (til 35,4 milliarder) fra 2013 til Varegruppen for fisk, krepsdyr og bløtdyr var gruppen med størst vekst målt i importverdi (+23,2 prosent) sammenlignet med året før. Også meierivarer og egg hadde høy importvekst fra 2013 til 2014, med en økning på 15,4 prosent. Året før var importveksten (i verdi) på kun 5,0 prosent. Lavest vekst hadde gruppen for kjøtt og kjøttvarer (-0,8 prosent), ned fra eventyrlige 38,8 og 7,7 prosent i henholdsvis 2012 og Stor import av innsatsfaktorer til fiskefôr 23,2 % 15,9 % 15,4 % 10,8 % 10,3 % 7,2 % 7,2 % 5,7 % 2,1 % -0,8 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 12 Tobakk og tobakksvarer 02 Meierivarer og egg 07 Kaffe, te, kakao, krydderier 111 Drikkevarer 09 Forskjellige matvarer 06 Sukker, sukkervarer og honning 05 Grønnsaker og frukt 04 Korn og kornvarer 01 Kjøtt og kjøttvarer

8 Import etter varegruppe Årlige svingninger i importen på bransjenivå 07 Kaffe, te, kakao, krydderier 03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - 1 % - 10 % - 14 % - 3 % 06 Sukker, sukkervarer og honning - 1 % 04 Korn og kornvarer 02 Meierivarer og egg 05 Grønnsaker og frukt 11 Drikkevarer 09 Forskjellige matvarer 01 Kjøtt og kjøttvarer - 1 % 12 Tobakk og tobakksvarer 2 % 2 % 5 % 4 % 11 % 7 % 15 % 7 % 6 % 6 % 6 % 7 % 10 % 13 % 10 % 12 % 9 % 11 % 16 % 21 % 23 % 38 % 60 % % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

9 Import innen enkelte varegrupper Sterk vekst i import av fisk I 2014 ble det importert fisk og fiskevarer for ca. 3,84 milliarder. Dette er en økning på 23,2 prosent siden Særlig fisk med lav eller ingen bearbeidingsgrad hadde høy vekst. Med import av fisk, krepsdyr og bløtdyr til en verdi av over en milliard (1,04 milliarder) fra Storbritannia, er dette definitivt det landet som er hovedleverandør av fisk til Norge. Det er særlig import av makrell som har hatt høy vekst i perioden, mest sannsynlig til bruk i fiskog dyrefor. At Storbritannia i tillegg var det landet i Europa som hadde absolutt størst vekst i eksporten til Norge mellom 2013 og både relativt og absolutt (+30,7 prosent, +ca. 550 millioner) - gjør at britene kapret markedsandeler i importmarkedet i Ser man bort fra Europa var det også høy vekst i importen av fisk og fiskevarer fra Indonesia (+223,9 prosent) og Vietnam (+75,3 prosent), men fra vesentlig lavere nivåer (16,0 millioner, 197,1millioner). Alkoholfritt for over en milliard I 2014 ble det for første gang importert alkoholfrie drikkevarer for over en milliard kroner (1,06 milliarder), en økning på drøyt 10 prosent. 96 prosent av dette ble importert fra Europa, og med mindre unntak kom det resterende fra Nord-Amerika. Over halvparten av all drikkevareimport skjedde fra Sverige, Nederland og Sveits i perioden. Samlet utgjorde importverdien fra disse tre landene ca. 505 millioner, der importen av sukkerholdig mineralvann alene sto for 375 millioner. Nedgang for umalt korn Til tross for en oppgang i kategorien for korn og kornvarer(+2,1 prosent), var det en betydelig nedgang i import av umalt korn. Årsaken til dette var nok den norske sommeren som var særdeles god med tanke på kornproduksjon og kornkvalitet. Ikke utelukkende, men særlig bygg (-46,7 prosent), mais (-23,2 prosent) og annet korn (-32,2 prosent) ble det importert vesentlig mindre av i 2014 enn året før, grunnet økt selvforsyningsgrad. Det var fra våre nærmeste naboer importen av korn og kornvarer var størst. Med import av korn fra Sverige, Tyskland og Danmark på henholdsvis 1,28 milliarder, 1,03 milliarder og 505 millioner utgjorde dette samlet halvparten av all import i denne varegruppen som for alle land samlet utgjorde 5,15 milliarder i importverdi.

10 Indeks 2009=100 Handelsstrømmer EU er Norges viktigste handelspartner Fordelt etter handelsområde var Europa den verdensdelen Norge importerte absolutt mest fra i 2014 med klar margin. Med en importandel på drøye 70 prosent (25,35 milliarder), var importen av mat, tobakksvarer og alkoholfrie drikkevarer fra Europa mer enn seks ganger så høy som importen fra Sør- Amerika - den verdensdelen vi importerte nest mest fra med 4,54 milliarder. Sør-Amerika er den verdensdelen vi har hatt høyest importvekst fra de siste fem årene. Absolutt lavest importvekst finner vi i importen fra Oseania som kun har ca. halve veksttakten som Sør-Amerika i samme periode. 10

11 Handelsstrømmer import fra Europa Ser man på vareflyten fra våre viktigste handelspartnere i Europa var det de langsiktige og veletablerte trendene som fremdeles preget bildet i året som gikk; Kjøtt fra Tyskland, tobakksvarer fra Sverige og grønnsaker og frukt fra Spania. Kjøtt Vi handler i hovedsak kjøtt fra Tyskland og Danmark, som samlet sto for nesten 60 prosent av alt som ble importert til Norge fra Europa i Mens Tyskland hadde en nedgang i eksporten av kjøttvarer til Norge på nesten 20 prosent (-19,1%) hadde Danmark en tilsvarende økning på drøye 9 prosent (+9,3%). Det relative forholdet mellom Tyskland og Danmark ble dermed endret i året som gikk. Tobakk og tobakksvarer Mesteparten av alle tobakksvarer kom i 2014 fra vårt naboland. Over 60 prosent av importen fra Europa i denne gruppen kom fra Sverige (1,3 milliarder). Av andre Europeiske land vi importerte større mengder tobakksvarer fra kan både Danmark og Portugal nevnes (235 og 221 millioner). Frukt Frukt importerte vi i hovedsak fra tre land; Spania (32 prosent), Nederland (17 prosent) og Italia (12 prosent). Importen fra resten av Europa i denne varegruppen utgjorde dermed under 40 prosent. Tyskland 30 % Danmark, 27 % Andre 39 % Andre 39 % Spania 32 % Sverige 61 % Andre 43 % Italia 12 % Nederland 17 %

12 Økt import fra utviklingsland Importen av matvarer, drikkevarer (inkl. alkoholdige) og tobakk fra utviklingsland har hatt en jevn økning de senere årene, og økte med 9,6 prosent siste året. Siste ti år har importveksten fra utviklingsland vært på 237 prosent, dvs. over dobbelt så høyt som utviklingen i importen fra EFTA (+95 prosent). Fra EU var importveksten i samme periode på 110 prosent ,2 0,2 0, MUL-importen er fortsatt lav og utgjorde kun 0,2 prosent av totalimporten, med en importverdi på 98 mill. kroner i Siste fem år har importen fra MUL-land gått opp med 51 prosent Andre MUL - minst utviklede land Utviklingsland EFTA EU

13 Vedlegg

14 Import (i 1000 kr) Endring (i %) Endring (i%) Kjøtt og kjøttvarer % -0,8 % Meierivarer og egg % 15,4 % Fisk, krepsdyr, bløtdyr % 23,2 % Korn og kornvarer % 2,1 % Grønnsaker og frukt % 5,7 % Sukker, sukkervarer og honning % 7,2 % Kaffe, te, kakao, krydderier % 10,8 % Forskjellige matvarer % 7,2 % Alkoholfrie drikkevarer, i.e.n % 10,3 % Tobakk og tobakksvarer % 15,9 % Total % 8,3 % Kilde: SSB (2014). Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC) og land/handelsområde/verdensdel.

15 Import av matvarer og levende dyr (i tonn) Endring (i %) Endring (i%) Kjøtt og kjøttvarer % -12,8 % Meierivarer og egg % 8,7 % Fisk, krepsdyr, bløtdyr % 34,7 % Korn og kornvarer % -5,6 % Grønnsaker og frukt % 2,4 % Sukker, sukkervarer og honning % 7,6 % Kaffe, te, kakao, krydderier % -4,7 % Forskjellige matvarer % -1,8 % Alkoholfrie drikkevarer, i.e.n. NA NA NA NA NA NA NA Tobakk og tobakksvarer % 7,0 % Total % 1,1 % Kilde: SSB (2014). Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC) og land/handelsområde/verdensdel.

16

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45 Page 56 Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45

Detaljer

Hvorfor tollvern? En kortfattet innføring i det norske tollvernet for landbruksvarer. Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke

Hvorfor tollvern? En kortfattet innføring i det norske tollvernet for landbruksvarer. Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke Hvorfor tollvern? En kortfattet innføring i det norske tollvernet for landbruksvarer Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke l Norge har et tollvern, men ikke for alle landbruksvarer l Noen landbruksvarer

Detaljer

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Internasjonale rammevilkår handelspolitikk Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Versjon per mai 2015 Internasjonale rammevilkår - handelspolitikk Nedenfor omtales kort elementer i rammevilkåra

Detaljer

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe ARTIKKEL Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe Ivar Pettersen Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF Innhold 1.1 Konkurransekraft, på bondens skuldre...

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

WTO. http://www.publictendering.com

WTO. http://www.publictendering.com WTO http://www.publictendering.com WTO-forhandlinger Bakgrunn Urugay-runden 1986, Landbrukssektoren egen landbruksavtale Overgang fra kvotebasert grensevern til et tollbasert importregime Liten grad av

Detaljer

Grensehandlere - annerledes enn andre?

Grensehandlere - annerledes enn andre? Oppdragsrapport nr. 3-2004 Randi Lavik Grensehandlere - annerledes enn andre? Oppdragsrapport nr.3-2004 Tittel Grensehandlere - annerledes enn andre? Forfatter(e) Randi Lavik Antall sider 61 Prosjektnummer

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Marked før regulering:

Marked før regulering: NOTAT 2014 12 Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning IVAR PETTERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer