Hvorfor tollvern? En kortfattet innføring i det norske tollvernet for landbruksvarer. Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor tollvern? En kortfattet innføring i det norske tollvernet for landbruksvarer. Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke"

Transkript

1 Hvorfor tollvern? En kortfattet innføring i det norske tollvernet for landbruksvarer Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke

2 l Norge har et tollvern, men ikke for alle landbruksvarer l Noen landbruksvarer gis tollnedsettelse på generelt grunnlag l Noen gis tollnedsettelse på individuelt grunnlag etter søknad l Noen landbruksvarer gis tollfritak eller reduksjon innenfor en kvote l Noen landbruksvarer fra bestemte land/eu har tollpreferanse l Noen får tollfritak til bestemt bruk l Andre varer kan importeres tollfritt

3 Tollvernet er en forutsetning for at vi s kal ha norsk matproduksjon. Andre industriland og EU har også toll vern for sine landbruksvarer. Hvorfor tollvern for landbruksvarer Tollvernet er en forutsetning for gjennomføringen av den norske landbrukspolitikken. EU og de fleste andre industriland har også tollvern for sine landbruksvarer. Norge har et politisk vedtatt mål om nasjonal matproduksjon basert på landbruk over hele landet. Generelt høyt kostnadsnivå, utfordrende naturgitte produksjonsvilkår og en politisk valgt produksjonsstruktur gjør det nødvendig med beskyttelse av norsk matproduksjon. En beskyttelse vi får i form av et tollvern. Vi høyner prisen på importvarer ved grensen gjennom tollavgifter og slik sikrer vi avsetningen og prisen på norske landbruksvarer. Tollvernet er helt avgjørende for å opprettholde en nasjonal matproduksjon nå og i framtida. Derfor legges det en tollavgift på de landbruksvarer vi kan produsere i Norge. Det betyr imidlertid ikke at man ikke kan importere disse varene til Norge. Så lenge man betaler tollavgiften, kan man importere så mye man vil av en vare, uansett nasjonal produksjon. Det norske tollvernet Det norske tollvernet omfatter alle landbruksvarer som er beskyttet med tollavgifter. For de tollbelagte varene er det under visse forhold og på visse vilkår mulig å få tollnedsettelse eller tollfritak ved import til Norge. I hovedsak dreier det seg om varer som ikke produseres i Norge, eller varer som det tidvis ikke er markedsdekning av. En annen grunn er internasjonale forpliktelser om tollpreferanser og tollkvoter. Det norske importvernet ble tollbasert i 1995 som et resultat av GATT-forhandlinger. Det er satt visse krav til tollvernet. Det skal være et effektivt vern som beskytter den norske matproduksjonen. I forholdet til produsenter, importører og forbrukere skal tollvernet være forutsigbart, og gi like vilkår for alle aktører i konsumog industrimarkedene. Det norske tollvernet er ikke altomfattende Ikke alle landbruksvarer er tollbelagt. Tollbeskyttelsen varierer sterkt mellom ulike produktgrupper og innad i gruppene. 26 % av landbruksvarene i tolltariffen er ikke tollbelagt. Norge er langt fra selvforsynt med alle landbruksvarer som inngår i vårt daglige kosthold og 50% av vårt engergibehov er importert, inklusive fisk. Landbruksvarer som på verdensbasis er store i volumer og viktige handelsvarer, kan importeres fritt til Norge slik som ris og mais til mat (sukkermais), olivenolje, tropiske frukter mfl. Flere av disse tollfrie varene kan direkte erstatte norskproduserte jordbruksvarer (substitutter). Ris og mais erstatter poteter. Statistikken viser et jevnt synkende forbruk av potet, mens ris og mais importeres i stadig større mengder. Olivenolje fortrenger smør, og tropiske frukter blir stadig mer populære. I dag dekkes over 95 % av det norske forbruket av frukt av import. Tollvernets utforming er avgjørende Tollvernets utforming er helt avgjørende for at beskyttelsen av norsk matproduksjon blir effektiv nok og for hvilket omfang importen får. For produsenter og industri må tollvernet være forutsigbart og bidra til å skape stabile rammer i konsum- og industrimarkedene. Tollvernet er under stadig press med krav om endringer, ikke minst fra importører. Tollfritak eller tollnedsettelser representerer store verdier som utløses av markedssituasjonen og av prisutviklingen i forhold til målpris. Tak på tollsatser som foreslått i WTO-forhandlingene, vil skape store skjevheter og større fare for import- og prispress. En lik prosentvis reduksjon av alle dagens tollsatser vil raskt kunne skape store hull i tollvernet. Todelingen av landbruksvareimporten i en tollfri del og en tollbelagt del fører til at jo flere varer som er tollfrie, jo mer av de tollbelagte varene vil være attraktive å importere fordi man kan fordele Landbruksvarene er oppført i en internasjonal varefortegnelse som den norske tolltariffen bygger på. Tolltariffen er et oppslagsverk over vareklassifisering og tollsatser. Der finnes de ordinære tollsatsene og tollpreferanser, og der fremgår det om en vare er tollfri. Hva som er landbruksvarer fremgår av landbruksavtalen i WTO. 4 Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbrukssamvirke 5

4 tollkostnadene på større volumer. Tollvernet må derfor utformes slik at det sikrer avsetning og priser i samsvar med jordbruksavtalens forutsetninger, hindrer alvorlige markedsforstyrrelser og stimulerer til innenlands produksjon av råvarer og foredling. Internasjonale forpliktelser må ikke gå lengre enn at det sikrer et nasjonalt handlingsrom bak tollvernet. Tollforvaltningens mål å sikre avsetning og stimulere til produksjon Forvaltningen av tollvernet er nedfelt i ulike forskrifter som har til formål: l å sikre avsetning og priser i samsvar med jordbruksavtalens forutsetninger l å hindre alvorlige markedsforstyrrelser l å stimulere og sikre innenlands produksjon av råvarer til matindustrien Foruten å fastsette (innenfor de rammer Stortinget setter) og nedsette tollsatser, regulerer forskriftene fordelingen av tollkvoter og tollpreferanser for import av landbruksvarer i henhold til WTO og handelsavtaler med EU og andre land. WTO og EØS gir begge rettigheter og fastsetter forpliktelser WTO for verdenshandelen, EØS for den regionale europeiske handelen. WTO fastsetter tollnivået på importen av landbruksvarer samt omfanget av subsidiebruken. Innen EØS dreier det seg om tollpreferanser i forhold til WTO-tollnivå. Administrative tollnedsettelser kan skje på to måter, enten generelt eller individuelt. Generelle tollnedsettelser Nedsettelse av tollen kan være nødvendig for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser ved for lite norsk produksjon og tilførsel. Generelle tollnedsettelser gjelder nedsettelser eller fritak fra den ordinære tollsatsen for en eller flere varer eller tollposisjoner og uten kvantitative begrensninger. Disse tollnedsettelsene gjelder for alle importører. Det er avgjørende at den norske tolltariffen er oppdelt på en måte som ivaretar hensynet til å hindre alvorlige markedsforstyrrelser og utelukke øvrige varer. Tollsatsene skal normalt settes til et nivå som gir importmulighet til priser lik mål- 6 Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbrukssamvirke 7

5 pris. Men når markedsprisen er høyere enn målprisen i to påfølgende uker eller når markedsprisen i gjennomsnitt for året ligger på et høyere nivå enn målpris, utløses spørsmål om import. Individuelle tollnedsettelser Disse tollnedsettelsene gis til en person eller juridisk enhet (importfirma eller foretak) på grunnlag av en søknad som sendes Statens landbruksforvaltning. Innvilges søknaden, utsteder Statens landbruksforvaltning en tillatelse til nedsatt tollsats (TNT) på ulike vilkår som er nedfelt i forskriften: Det kan være etnisk mat eller varer med bruks- og smaksforskjell. Prinsipielt bør det administreres færre slike tollnedsettelser etter hvert som markedsadgangen blir åpnere. Kronetoll eller prosenttoll? Importpriser vil kunne variere både med endringer i tilbud og etterspørsel etter varen i seg selv, og med endringer i valutakursen. Et fall i prisen på dollar vil ha samme virkning som et fall i prisen på varen. Endrede valutaforhold påvirker tollvernet. Når den norske kronen styrker seg i forhold til euro eller dollar, blir varer som gjøres opp i disse valutaene billigere regnet i norske kroner. En sterk krone svekker tollvernet. Norge kan benytte enten kronetoll eller prosenttoll, og står fritt til å velge mellom dem. Dagens kronetoll og prosenttoll gir ikke samme beskyttelse for alle tollbindinger. Dermed kan det å kunne velge tolltype på ulike tollbindinger være verdifullt. Kronetoll er valgt som hovedprinsipp i utformingen av den norske tolltariffen. Kronetoll er valgt fordi det gir mer stabilitet i innenlandske priser enn prosenttoll. WTO på sin side ønsker at alle land bruker prosenttoll. Beregninger har vist at kronetoll gjør at importprisene blir mer stabile regnet i norsk valuta enn ved prosenttoll. Ved et prisfall på verdensmarkedet gir kronetoll et mindre utslag i importprisen enn ved prosenttoll. På den andre siden gir prosenttoll en sterkere beskyttelse når prisene på verdensmarkedet stiger. Man vil kanskje hevde at prisstigning ikke er det man i utgangspunktet ønsker å verne seg mot. Men et slikt valg har et motstykke. Når man velger stabilitet fremfor svingninger, så mister aktørene i det norske markedet muligheten til å ta ut en merverdi i markedet når prisen stiger. Med målprisene i Norge som kan tolkes som maksimalpriser, er det ikke er mulig for primærprodusenten å ta ut merverdier i markedet. Dersom målprissystemet endres eller forsvinner vil imidlertid situasjonen være en annen. Valg av tolltype er et valg under usikkerhet. Dette fordi det er knyttet usikkerhet til framtidig prisutvikling og valutakursutvikling. Over tid vil man normalt ha en viss inflasjon. Så lenge prisgrunnlaget (notifiserte priser) ikke inflasjonsjusteres, vil dette isolert sett svekke tollvernet. Auksjonfordeling av tollkvoter Fordeling av tollkvoter må være mest mulig markedsrettet. Det blir best ivaretatt når kvotene fordeles ved auksjon. Flesteparten av tollkvotene fordeles ved auksjon. Når kvoten fordeles etter auksjon, betales et auksjonsbeløp. Per 2010 er det i alt 64 importkvoter for landbruksvarer. Tollkvotene er innført som følge av avtaler i WTO eller med EU og andre land, samt av rene nasjonale hensyn. Kvotene er av ulik størrelse og verdimessig betydning. Tollsatsene innenfor kvotene er mye lavere enn de ordinære tollsatsene. For de fleste WTO-kvotene er tollsatsen satt til 25 prosent av ordinær tollsats. I andre tilfeller er det bare snakk om øre-satser eller også 0. Administreringen og fordelingen av importkvotene må kobles til den generelle tollnedsettelsen. Et rimelig hensyn ville være at importkvotene ble utnyttet først og at det deretter ble gitt en generell tollnedsettelse for å supplere ytterligere. Det kan innebære at tollen innenfor WTO-kvoten kunne vurderes å settes noe mer ned eller at kvoter blir omfordelt på halvårs basis. Tollpreferanser En preferansetoll er enten en kronetoll eller prosenttoll som er satt lavere enn den ordinære tollsatsen. Tollpreferanser gis for landbruksvarer når de kommer fra EU eller fra de land Norge har frihandelsavtale med. Meningen er at disse preferansene skal gi handelspartneren et fortrinn i markedet i forhold til import fra andre land. Disse preferansene fremgår av den norske tolltariffen. (Av EUs tolltariff fremgår hvilke preferanser norske eksportvarer har i EUs marked.) I henhold til EØS-avtalens artikkel 19 har Norge og EU gitt gjensidige innrømmelser for en rekke landbruksvarer i form av tollfrie kvoter eller tollpreferanser. EØS-avtalens protokoll 3 omfatter visse industrielt bearbeidede landbruksvarer som tilhører den frie vareflyten i EØS. Tollsatsene for disse varene kalles ofte RÅK-toll fordi de er fastsatt på grunnlag av råvarepriser i Norge (og i EU) i forhold til råvareprisene på verdensmarkedet i (RÅK står for råvarepriskompensasjon). St. prp. nr. 59 ( ): «Hensynet til stabile og forutsigbare rammevilkår taler for at det inntil videre som hovedprinsipp benyttes kronetollsatser. Det vil gi større grad av stabilitet i prisene. Dette henger ikke minst sammen med svingende verdensmarkedspriser og dagens høye tollsatser i Norge. For enkelte produktkategorier er det imidlertid hensiktsmessig at det benyttes prosentsatser. Dette vil spesielt gjelde for tollposisjoner som omfatter vidt forskjellige produkter og/eller der prisforskjellene er store mellom produktkategoriene innenfor samme varenummer» 8 Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbrukssamvirke 9

6 Tollpreferanser for de minst utviklede landene MUL må sikres Norge, som mange andre industriland, har en preferanseordning for utviklingsland GSP-ordningen (Generalised System of Preferences). Den er et politisk virkemiddel som gir fordeler til utviklingsland, og er en ensidig norsk innrømmelse overfor utviklingslandene. Ordningen er i WTO godtatt som et virkemiddel for å bringe utviklingslandene inn i verdenshandelen. (Et land må selv erklære seg å være utviklingsland). Innenfor GSP-ordningen blir de minst utviklede landene MUL og alle lavinntektsland i henhold til DAC-listen til OECD, det dreier seg i alt om 64 land hvorav 49 er MUL, særskilt behandlet i forhold til de øvrige utviklingslandene. Fra disse landene er det tollfrihet for alle landbruksvarer. For andre GSP-land er det 30 % tollpreferanse i forhold til ordinær tollsats. For import av kjøtt fra Botswana, Namibia og Swaziland er det innført tak på henholdsvis 2700 tonn fra Botswana og Namibia og 500 tonn fra Swaziland. For SACUlandene sør i Afrika er taket 500 tonn. Takene er indikative og forvaltes av tollmyndighetene bortsett fra SACU-kvoten som SLF administrerer. Norsk Landbrukssamvirke Schweigaardsgate 34 c, Postboks 9347 Grønland, 0135 Oslo Telefon: E-post: Design: Teft Design as Bilder: Cover: Paul Sigve Amundsen, Samfoto, side 2 og 3: Pål Audestad, Samfoto, side 7: Nils-Erik Bjørholt, Scanpix 10 Norsk Landbrukssamvirke Norsk Landbrukssamvirke 11

7 Oversikt over forskrifter l Forskrift av 22. desember 2005 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer l Forskrift av 10. oktober 2008 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer l Forskrift av 21. desember 2001 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer l Forskrift av 9. juni 1995 om innførselstillatelse av visse produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen l Forskrift ved kgl.res. av 7. mars 2008 om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalised System of Preferences for goods imported from developing countries GSP) l Forskrift av 1. juni 2007 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet l Forskrift av 17. desember 1998 om økning i tariffmessig toll beskyttelsestoll - på landbruksvarer l Forskrift av 5. juli 2002 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien l Viltforedlingskvote l Tolloven av 21. desember 2007 Statens landbruksforvaltning er delegert myndighet til å forvalte tollvernet for landbruksvarer. På SLFs hjemmeside finnes mer om importforvaltningen, fordeling av tollkvoter, nedsettelse av tollavgifter og administrering av tollpreferanser samt rundskriv over den løpende forvaltningen. Tollmyndighetene forvalter klassifiseringen av landbruksvarer.

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Internasjonale rammevilkår handelspolitikk Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Versjon per mai 2015 Internasjonale rammevilkår - handelspolitikk Nedenfor omtales kort elementer i rammevilkåra

Detaljer

WTO. http://www.publictendering.com

WTO. http://www.publictendering.com WTO http://www.publictendering.com WTO-forhandlinger Bakgrunn Urugay-runden 1986, Landbrukssektoren egen landbruksavtale Overgang fra kvotebasert grensevern til et tollbasert importregime Liten grad av

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Innst. S. nr. 209. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. Dokument nr. 8:38 (2006-2007)

Innst. S. nr. 209. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. Dokument nr. 8:38 (2006-2007) Innst. S. nr. 209 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen Dokument nr. 8:38 (2006-2007) Innstilling fra utenrikskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav

Detaljer

Markedsregulering verdsatt, men omstridt

Markedsregulering verdsatt, men omstridt nilf-rapport 2013 5 Markedsregulering verdsatt, men omstridt Synspunkter på markedsreguleringen i jordbruket per christian rålm stine evensen sørbye sofie kjernli-wijnen ivar pettersen NILF utgir en rekke

Detaljer

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45 Page 56 Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Marked før regulering:

Marked før regulering: NOTAT 2014 12 Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning IVAR PETTERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe ARTIKKEL Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe Ivar Pettersen Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF Innhold 1.1 Konkurransekraft, på bondens skuldre...

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer