Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser"

Transkript

1 Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser

2 BIFF NATUR & BIFF AXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon BIFF NATUR Okser anbefalt til ekstensivt driftsopplegg Kalvingskode Rasekode Delpoeng grovfôropptak Delpoeng slakteklasse Delpoeng lite fett Delpoeng slaktevekt NATURpoeng KB Devil 462 H Carl av Grani A Dunder av Bognes A Exelent av Rindal H Horgen Erie A BIFF AXX Okser anbefalt til intensivt driftsopplegg Kalvingskode Rasekode Delpoeng fôrutnytting Delpoeng slaktetilvekst Delpoeng kjøttfylde AXXpoeng Fat Lane av Veistad C Filbrikt av Bakke C Felix av Finsrud C Fernando av Wandsvik L Farmann av Dovre L BIFF NATUR og BIFF AXX er en rangering av norske toppokser til bruk i krysningsbesetninger. Oksene er rangert i to kategorier; okser anbefalt som fedre i et ekstensivt driftsopplegg og okser anbefalt som fedre i et intensivt driftsopplegg. Gjennomsnittsoksen ligger på 1000 poeng. 2/3 av oksene ligger mellom 900 og 1100 poeng. Kalvingsvansker Oksen bør kun brukes på kyr. Oksen kan også brukes på kviger. Bakgrunnen for fargekoden, er oksens prestasjoner i krysning med NRF. NATUR poeng De tre egenskapene er vektet henholdsvis AXX poeng De tre egenskapene er vektet henholdsvis 1/3, 1/3 og 1/3. Rangeringen er gjort på oppdrag fra Nortura. Ansvarlig redaktør:...lina Rundlöf (TYR) tlf Foto:... Geno og eksportørselskap Forsidefoto:...Foto tatt av TYR Grafisk produksjon og trykk:... Idè Trykk AS (

3 Tilgjengelighet og bestilling av sæd På dunken til inseminør På dunken til inseminerende personell finnes kun et tilfeldig utvalg ungoksesæd av hver rase. All annen sæd må bestilles. På sædruta Norske ungokser og eliteokser kan bestilles direkte gjennom inseminør uten at det belastes med bestillingsgebyr. Sæden hentes da fra sædruta som går hver femte uke. Er du interessert i å vite når sædruta passerer neste gang? Se Trykk på «Sædruta» i menyen til venstre. Spesialbestilling Importsæd og øvrig norsk sæd må bestilles fra Genos kundesenter på tlf nr Ekspedisjonsgebyr kr 400,-. For å sikre tilgjengeligheten og kvalitetssikre tjenesten gjelder visse betingelser ved spesialbestilling av sæd: Bestillingen skal være gjort innen sju uker før forventet inseminasjon. Det sendes en bekreftelse på alle bestillinger til mottaker umiddelbart etter at bestillingen er mottatt og/eller sæden er klar for utsending. Kvittering på utlevert sæd til inseminør følger alle utleveringer. Etter at sæddosene er utlevert og betalt er Geno ansvarlig for dosene til de legges inn på kua. Gjelder for Genos egne beholdere. Hvis en dose av bestilt sæd forsvinner skal den i første omgang erstattes med en ny dose av samme okse, eventuelt en annen okse etter avtale med produsent. Hvis dette ikke er mulig, betaler Geno tilbake til produsent det som er betalt for dosen. Ved forventet inseminasjon med spesialbestilt sæd plikter avler å opplyse dette ved innringing av inseminasjonen. Forventet inseminasjon på helg varsles fredag i forveien. Bestilte doser som ikke er benyttet innen 18 måneder kan kastes d ersom annet ikke er avtalt med produsenten. Geno er ikke erstatningspliktig for ødelagte doser dersom de har vært på dunken mer enn 18 måneder og det ikke er avtalt med inseminør. Innhold Tilgjengelighet og bestilling av sæd...3 Forklaringer...3 Hvordan tolke avlsverdiene...4 Hvor mye er avls verdiene til å stole på?...4 Priser på semintjenester...5 PRESENTASJON AV RASER ED NASJONALT AVLSARBEID Aberdeen Angus...7 Charolais...13 Hereford Limousin...30 Simmental...40 PRESENTASJON AV Raser uten nasjonalt avlsarbeid (Avlsarbeid basert på importsæd) Blonde d Aquitaine Galloway Dexter...48 Highland Cattle...48 Tiroler Grauvieh Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Forklaringer Norske okser Eliteoksene har resultater fra egne avkom, både i krysning med mjølkeku og brukt på ammeku (både reinrasa og krysninger). Disse har dermed ere sikkerhet på avlsverdiene i Storfekjøttkontrollen enn hva gjelder yngre okser. Avlsverdier For beskrivelse av avlsverdiene og sikkerheten til disse; se neste side. For å lettere sammenligne de norske seminoksenes prestasjoner i test på tvers av årganger, er oksenes resultater gjort om til Rangtall for hver enkelt egenskap. Oksen er da sett opp mot middelet for rasen det aktuelle året. En okse med t rangtall tilvekst har ere tilvekst enn rasesnittet det aktuelle året. En okse med t rangtall for grovfôropptak har ere grovfôropptakskapasitet enn rasemiddelet dette året. En okse med t rangtall for fôrutnytting har bedre fôrutnytting enn rasen det aktuelle året, osv. I «Rangtall, totalt» blir enkeltegenskapene vektet sammen til en samlekarakter. Vektleggingen varierer fra rase til rase ut fra rasens avlsmål. Utenlandske okser Avlsverdier beregnes på forskjellige måter i de ulike landene, men baserer seg i stor grad på de samme registreringene; vekt ved fødsel, 200 og 365 dagers alder, ulike slakteopplysninger og innrapportering av dødfødsler og kalvingsvansker. Gjennomsnittet for rasen kan variere fra land til land ut fra kvaliteten på populasjonen. Et dyr som får 100 i avlsverdi i ett land behøver derfor ikke få 100 for samme i egenskap i et annet land. Samtidig er det ulikt hvor stor spredning det er på avlsverdiene fra land til land. Det samme gjelder hvordan modellen for avlsverdiberegning er bygd opp. For lettere å kunne sammenligne dyr fra ulike land er derfor oksenes avlsverdier vurdert med ett eller to pluss- og minustegn, samt bokstaven dersom dyret er rundt rasemiddelet. For de som ønsker en mer detaljert beskrivelse av oksene, henvises det til de ulike raselagene og deres hjemmesider. Som det framkommer av tabellene, mangler det av og til informasjon om enkelte egenskaper (tomt felt). Dette kan for eksempel skyldes at egenskapen ikke registreres i dette landet.

4 4 Hvordan tolke avlsverdiene Beskriver forventet fødsels når oksen er brukt på henholdsvis kviger og kyr. Avlsverdi over 100 vil si forventet lettere enn gjennomsnittet for rasen. Forventet vekt ved fødsel Beskriver forventet fødselsvekt hos avkommet. Avlsverdi under 100 vil si forventet ere fødselsvekt enn gjennomsnittet for rasen. Lav fødselsvekt reduserer risikoen for kalvingsvansker egenskaper Avlsverdier over 100 vil si forventet ere vekt enn gjennomsnittet for rasen ved henholdsvis 200 dagers alder (avvenning), ett års alder og ved slakting. Kjøttfulle dyr Avlsverdi over 100 vil si forventet ere slakteklasse enn gjennomsnittet for rasen. Lite fettrekk Avlsverdi over 100 vil si forventet mindre fettrekk enn gjennomsnittet for rasen. Døtrenes Beskriver døtrenes evne til å kalve lett. Avlsverdi over 100 vil si at de forventes å kalve lettere enn gjennomsnittet for rasen. Døtrenes evne til å avvenne Beskriver døtrenes forventede evne til å avvenne en tung kalv. Avlsverdi over 100 vil si at døtrene forventes å avvenne tyngre kalver enn gjennomsnittet for rasen. Hvor mye er avlsverdiene til å stole på? En avlsverdi blir mer å stole på dersom det finnes mange opplysninger om dyret og det i tillegg finnes mange slektninger med registreringer. Fra og med avlsverdiberegningen i nov ember 2009 ble det derfor publisert hvor mye en avlsverdi er til å stole på. Det hjelper ikke at et dyr har gode avlsverdier hvis det er stor usikkerhet om avlsverdien faktisk er riktig. Avlsverdier med for sikkerhet vil heretter ikke bli publisert. For avlsverdier som tilfredsstiller et minstekrav, vil sikkerheten på avlsverdien bli betegnet fra null til tre stjerner. Definisjonen for ulikt antall stjerner er: ** * = god sikkerhet = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet Vekstegenskaper, vekt ved alder Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne

5 Priser 2015 Semintjenester, priser per 1. januar ed forbehold om endringer i løpet av året. Oppførte priser i oksekatalogen gjelder for medlemmer i Geno. For ikke-medlemmer er sædprisen 25 kr ere. Dosepriser Kjøttfe, norske seminokser Kjøttfe, norske eliteokser Kjøttfe, importsæd Inseminasjonshonorarer kr 187,- per dose kr 260,- per dose Individuelt priset Geno-honorar, teknikere kr 300,- Geno-honorar, veterinær kr 330,- Reduksjon for sammenfallende inseminasjoner kr 100,- Reduksjon i takst ved kombinert veterinærbesøk (faktureres av veterinær) kr 40,- Rabatt på kvigeins. (for medlemmer av Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen). kr 40,- Gjelder ikke eierinseminører Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (seminteknikere) kr 205,- Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (veterinær) kr 220,- Drektighetskontroll (seminteknikere) kr 30,- Drektighetskontroll (veterinær) kr 75,- Tillegg for lørdager (inkl og 31.12), per besøk kr 60,- Tillegg for søn- og helligdager, per besøk kr 120,- Tillegg for 1.1, 1. påskedag, 17.5 og 25.12, per besøk kr 220,- Spesialbestilling av sæd Ekspedisjonsgebyr kr 400,- Gebyr for dyr i fjøs der det ikke er tilrettelagt for inseminering kr 50,- Vi anbefaler at de som ønsker SpermVital sæd, bestiller dette sammen med andre spesialbestillinger og unngå ekstra ekspedisjonsgebyr. Leveringsbetingelser Dersom det oppdages at det er brukt sæd av feil rase, kan det foretas abort så snart som mulig. Geno dekker kostnadene med aborten og ny inseminasjon. I tillegg dekkes kostnader med forsinket drektighet med kr 500,. Dersom feilen ikke oppdages før kalven er født, utbetaler Geno kr 500,- som en billighetserstatning for feilen. For øvrig fraskriver Geno seg alt erstatningsansvar ved bruk av feil okse innen samme rase. Det vises også til for mer informasjon om leveringsbetingelser. edlemskap i Geno Ved inseminering blir du automatisk medlem i Geno. Ønsker du ikke medlemskap i Geno må du aktivt gi beskjed om dette. Ved medlemskap får du tilsendt åtte nummer av fagbladet BUSKAP hvert år. Det er begrenset lagerbeholdning på alle importokser edlemskap i TYR For å bli medlem i TYR, gå inn på og meld deg inn!

6 Ferskvann TYR lanserer nå NYHET SPERVITAL FRA UNGOKSER Teknologien tilfører kunstig sædoverføring en ny dimensjon ved å forlenge spermienes levetid etter inseminasjon. Doseprisen for SpermVital-sæd vil være 100 kroner ere enn ordinær sæd. ANBEFALTE BRUKSORÅDER Inseminasjon tidlig i brunsten Spermvital kan gi godt tilslag selv om man inseminerer tidlig i brunsten. Dette gir større fleksibilitet for bonden. Problemkyr Kyr som har hatt flere omløp vil øke sjansen for å bli drektige med SpermVital blant annet fordi SpermVital kan øke sjansen for drektighet på dyr med forsinket eggløsning. Unngå dobbeltinseminasjoner I mange tilfeller benyttes dobbeltinseminasjoner når det anses som svært viktig å få kua drektig raskest mulig, eller ved synkronisering. SpermVital-sæd er et alternativ til dobbeltinseminasjon med ordinær sæd. Les mer om produktet og teknologien på Kontakt TYR angående SpermVital på ungokser. Kun tilgjengelig på spesialbestilling.

7 Rangering Aberdeen Angus Lette fødsler Slakteklasse Avlsverdi, Kvige Ku * ** * * ** ** Avlsverdi ** jølk Lite fett Avlsverdi ** ** Avlsverdi 7 Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Prioriterte fedre Under er en oversikt over hvilke okser det er ønskelig å teste sønner etter for testomgangen Vi ønsker at alle setter seg inn i denne oversikten slik at vi får mange interessante oksekalver påmeldt til test høsten Vi oppfordrer til å prioritere de norske oksene for å styrke det norske avlsarbeidet. Prioriterte fedre til testen Norske eliteokser: Utenlandske eliteokser 1. prioritet Horgen Erie Solid Gold L Limited Edition 2. prioritet Dunder av Bognes* Carl av Grani* 3. prioritet Øvrige norske seminokser. Andre importokser som passer inn i avlsmålene til norsk Aberdeen Angus. * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter denne oksen i 2015.

8 8 Ny eliteokse Aberdeen Angus Horgen Erie DOSEPRIS 260 Slaktevekt Slakteklasse Bærer av rødt gen og kan gi røde kalver NOR Horgen Bror - ORS CAN RED LCC AJOR LEAGE A502 GBR UK WEDDERLIE NETARK A281 DNK HØGSGÅRD ROYAL Kvige 98 ** Ku 102 ** 0 dager Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Trond Qvale, Auli 365 dager Rangtall, totalt 107 Rangtall tilvekst 108 Rangtall grovfôropptak 97 Rangtall fôrutnytting 112 Rangtall ryggmuskel Kropp uskel Bein Helhet Slaktevekt 112 Slakteklasse 119 ** Fettgruppe 82 evne 103 * 131 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

9 9 Eliteokse Aberdeen Angus Dunder av Bognes DOSEPRIS 260 NOR Apollo av Nordstu - NOR Thunder av Dagrød DNK AJSHØJ PAULI Slaktevekt Slakteklasse evne Kvige 85 Ku Oksekatalogen for kjøttfe 2015 ORS DNK AJSHÖJ GODSKE 0 dager 111 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Per Ivar Laumann, Storjord i Tysfjord 365 dager Rangtall, totalt 119 Rangtall tilvekst 114 Rangtall grovfôropptak 104 Rangtall fôrutnytting 115 Rangtall ryggmuskel Kropp uskel Bein 79 Helhet 80 Slaktevekt 130 Slakteklasse 123 Fettgruppe 93 evne 90 * 110 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

10 10 Eliteokse Aberdeen Angus Carl av Grani DOSEPRIS 260 NOR Victor av Selotten - ORS NOR Hovin Spader NOR Trym av Flesjø NOR 6184 Jamie av Furenes Kvige 112 Ku dager Vekstegenskaper, vekt ved alder 134 FØDT dager HOS Trond Dahl, Holter 365 dager Rangtall, totalt 105 Rangtall tilvekst 100 Rangtall grovfôropptak 99 Rangtall fôrutnytting 100 Rangtall ryggmuskel Kropp uskel Bein 84 Helhet 87 Slaktevekt 85 Slakteklasse 85 Fettgruppe 85 evne 76 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

11 Ungokse Testvinner på Staur, svært godt eksteriør Hadde bra grovfôropptak, god tilvekst, og bra muskelfylde og fettdybde på Staur. Forventes være god på fødselsegenskaper, tilvekst og fett. Ungokse Sønn av en okse kjent for godt eksteriør Svært god på fødselsegenskaper, klasse og marmorering Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Ivar av Li EDLESPRIS 187 USA BLUE & GRAY JACKSON 90V USA B/R NEW FRONTIER 095 OR NOR KRONBORG APOLLO ORORS NOR 7038 INGO 1 AV ABLA FØDT HOS Kvige 106 * Ku 106 * Kvige 111 * Ku 110 ** Steinar Schanke, arifjøra Vekstegenskaper 0* 97 * Slaktevekt 104 * 200* 101 * Slakteklasse * 104 * Fettgruppe 111 * Vekt v/alder i dager Irving av Li EDLESPRIS 187 GBR BLACKHAUGH TIE F610 USA LEACHAN RIGHT TIE OR NOR BETONG AV DAGRØD ORORS NOR 9852 POPP AV OLLAND FØDT HOS Steinar Schanke, arifjøra Aberdeen Angus Rangtall, totalt 115 Rangtall tilvekst 114 Rangtall grovfôropptak 119 Rangtall fôrutnytting 87 Rangtall ryggmuskel 107 Rangtall fettdybde 106 Rangtall marmorering 111 Kropp 93 uskel 88 Bein 85 Helhet 88 Vekstegenskaper 0* 89 * Slaktevekt 104 * 200* 100 ** Slakteklasse * 102 * Fettgruppe 92 * Vekt v/alder i dager evne Aberdeen Angus Rangtall, totalt 109 Rangtall tilvekst 101 Rangtall grovfôropptak 105 Rangtall fôrutnytting 101 Rangtall ryggmuskel 112 Rangtall fettdybde 94 Rangtall marmorering 115 Kropp 83 uskel 87 Bein 89 Helhet 86 evne 11 Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Aberdeen Angus Vekstegenskaper, vekt ved alder STATUS Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne ** ** ** * ** * ** ** ** * ** ** ** * ** * ** * ** ** * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ** * * Finnes på sædruta = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet å spesialbestilles Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

12 12 Ny import Gode tall for tilvekst og moregenskaper, noe svak på fødsels og vekt Anbefales ikke brukt på kviger, men på kyr med gode tall for fødsels og fødselsvekt Ny import Gode tall for døtrenes melkeevne, fødsels og tilvekst Rundt snittet for fødsels, men gir ere fødselsvekt enn snittet i USA Anbefales brukt på dyr med gode tall for fødsel og fødselsvekt Import Okse med sikkerhet på sine indekser Avkom forventes å ha tilvekst og bra kjøttfylde Døtrene forventes å ha bra med melk L LIITED EDITION 1070 FØDT DNK NASJONALT # DOSEPRIS SOLID GOLD FØDT USA NASJONALT # DOSEPRIS 279 FØDT AUS NASJONALT # VLYG1730 DOSEPRIS Aberdeen Angus HOFF LIITED EDITION SC 594 (USA) - HOFF CHARGER S C 242 (USA) ABERDAN D DECISION 26H (CAN) Aberdeen Angus S A V NET WORTH LAWSON GENERAL S A V 8180 TRAVELER 004 CAR TRACKER Aberdeen Angus LAWSONS TANK B1155 (AUS) - LAWSONS TANK X1235 (AUS) TEHAA SCHWARZENEG- GER N600 (USA) Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

13 13 Rangering Charolais Lette fødsler Slakteklasse Avlsverdi, Kvige Ku * ** * * * ** Avlsverdi jølk Slaktevekt Avlsverdi ** ** ** Avlsverdi ** Oksekatalogen for kjøttfe 2015 * ** * Prioriterte fedre Under er en oversikt over hvilke okser det er ønskelig å teste sønner etter for testomgangen Vi ønsker at alle setter seg inn i denne oversikten slik at vi får mange interessante oksekalver påmeldt til test høsten Vi oppfordrer til å prioritere de norske oksene for å styrke det norske avlsarbeidet. Prioriterte fedre til testen Grønn gruppe Gul gruppe Norsk eliteokser Utenlandske eliteokser Filbrikt av Bakke Felix av Finsrud Fat Lane av Veistad Espen av Bakke* By/Lund Elegant* Calogero Enrico Falcon BV Gustav Rød gruppe Andre norske indeksokser. Andre importokser som passer inn i avlsmålene til Norsk Charolais. 1. Utenlandske okser vil bli utelukket hvis de viser seg å være for tunge på kalving. * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter denne oksen i 2015.

14 14 Ny eliteokse Charolais Filbrikt av Bakke Hornet Slaktevekt DOSEPRIS 260 FRA ROUKY - ORS FRA LANNION FRA PINAY NOR artin av Lenna Kvige 107 Ku dager Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Runar Bakke, Skotselv 365 dager Rangtall, totalt 110 Rangtall tilvekst 112 Rangtall grovfôropptak 105 Rangtall fôrutnytting 107 Rangtall ryggmuskel Kropp 79 uskel 81 Bein 79 Helhet 80 Slaktevekt 107 Slakteklasse 101 Fettgruppe 88 evne 97 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

15 15 Ny eliteokse Charolais Felix av Finsrud Hornet DOSEPRIS 260 FRA UNIBLOC - FRA OHIO NOR Vinter av Dillerud Slakteklasse Slaktevekt Kvige 106 Ku Oksekatalogen for kjøttfe 2015 ORS SWE EGLANT AV NYBO 0 dager 96 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Øystein Finsrud, Vestre Gausdal 365 dager Rangtall, totalt 106 Rangtall tilvekst 108 Rangtall grovfôropptak 115 Rangtall fôrutnytting 98 Rangtall ryggmuskel Kropp 79 uskel 85 Bein Helhet Slaktevekt 123 Slakteklasse 113 Fettgruppe 125 evne = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

16 16 Ny eliteokse Charolais Fat Lane av Veistad Homozygot kollet Slakteklasse Slaktevekt DOSEPRIS 260 CAN PC BXB DATELINE SON 65R - CAN PC SODER DATELINE 526 CAN PC CS ANGO 256 Kvige 112 Ku ORS CAN C178988KOP GOLD STEEL 66E 0 dager 95 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Erling Gresseth, Hegra 365 dager Rangtall, totalt 104 Rangtall tilvekst 103 Rangtall grovfôropptak 105 Rangtall fôrutnytting 102 Rangtall ryggmuskel Kropp 69 uskel Bein Helhet 81 Slaktevekt 118 Slakteklasse 107 Fettgruppe 68 evne = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

17 17 Eliteokse Charolais By/Lund Elegant (Nyvler) DOSEPRIS 260 NOR Tarzan av Lenna - NOR Olai NOR Vegas av Stang Slaktevekt Kvige 104 Ku Oksekatalogen for kjøttfe 2015 ORS NOR dager 103 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS By/Lund samdrift, Steinkjer 365 dager Rangtall, totalt 109 Rangtall tilvekst 111 Rangtall grovfôropptak 108 Rangtall fôrutnytting 107 Rangtall ryggmuskel Kropp 85 uskel Bein Helhet Slaktevekt 107 Slakteklasse 104 Fettgruppe 99 evne ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

18 18 Eliteokse Charolais Espen av Bakke (Nyvler) DOSEPRIS 260 SWE BEST AV BACKAGÅRDEN - ORS SWE ULYSSES AV SIONTORP SWE SATURNUS AV SIONTORP NOR artin av Lenna Kvige 114 Ku dager 85 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Runar Bakke, Skotselv 365 dager Rangtall, totalt 102 Rangtall tilvekst 102 Rangtall grovfôropptak 116 Rangtall fôrutnytting 91 Rangtall ryggmuskel Kropp 85 uskel 84 Bein 84 Helhet 84 Slaktevekt 98 Slakteklasse 101 Fettgruppe 105 evne ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

19 Ungokse Testvinner på Charolais med meget god tilvekst. Testresultater og indekser tyder på gode gener for tilvekst og slakteegenskaper. Fri for Q204X Ungokse En nyvlet canadisk/fransk/svensk kombinasjon med ei jevn og bra indeksrekke. Testen tyder på gode egenskaper for fôrutnytting. orsiden inneholder fl ere gode okser for moregeskaper. Fri for Q204X. Ungokse En kollet fransk/canadisk kombinasjon med et jevnt bra testresultat på alle egenskaper. Indeksene tyder på at et greit fødsels kombineres med gode tilvekstegenskaper. Fri for Q204X Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Ivan av Stang Hornet EDLESPRIS 187 FRA ARTOIS FRA TERNOIS OR NOR NICKODEUS AV STANG ORORS NOR 7339 IGOR AV GRINI FØDT Dagfi n Henriksen, HOS Åsgårdstrand Kvige 99 * Ku 101 ** Kvige 94 * Ku 102 ** Vekstegenskaper 0* 100 ** Slaktevekt 110 ** 200* 108 * Slakteklasse 103 * 365* 109 * Fettgruppe 99 * * Vekt v/alder i dager Ivar av Bakke Nyvler EDLESPRIS 187 CAN PC WESC HICKS REVOLVER 14R CAN PC BIRDOR ONTY 29 OR FRA POPULAIR ORORS SWE OT AV HÖGTORP FØDT HOS Kvige 99 * Ku 100 * Runar Bakke, Skotselv evne Charolais Rangtall, totalt 121 Rangtall tilvekst 121 Rangtall grovfôropptak 103 Rangtall fôrutnytting 109 Rangtall ryggmuskel 113 Rangtall fettdybde 107 Rangtall marmorering 93 Kropp 87 uskel 84 Bein 82 Helhet 84 Vekstegenskaper 0* 103 ** Slaktevekt 113 ** 200* 102 ** Slakteklasse 111 * 365* 109 * Fettgruppe 96 * * Vekt v/alder i dager JGC Indiana EDLESPRIS 187 FRA ARTOIS FRA TERNOIS OR CAN PC SPARROWS ADRID 7 ORORS CAN PC S SILVERBIR CH STRIKE 76E FØDT Per Øivin Sola, Sande i HOS Vestfold evne Charolais Rangtall, totalt 108 Rangtall tilvekst 104 Rangtall grovfôropptak 96 Rangtall fôrutnytting 111 Rangtall ryggmuskel 108 Rangtall fettdybde 95 Rangtall marmorering 111 Kropp 84 uskel 84 Bein 77 Helhet 83 Vekstegenskaper 0* 100 ** Slaktevekt * 107 * Slakteklasse * 106 Fettgruppe 97 * Vekt v/alder i dager evne Charolais Rangtall, totalt 103 Rangtall tilvekst 104 Rangtall grovfôropptak 104 Rangtall fôrutnytting 102 Rangtall ryggmuskel 98 Rangtall fettdybde 107 Rangtall marmorering 109 Kropp 81 uskel 81 Bein 83 Helhet Oksekatalogen for kjøttfe 2015

20 20 Charolais Vekstegenskaper, vekt ved alder STATUS Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne ** ** ** ** * * * ** * ** * ** * * * ** ** * ** * ** ** ** * ** * ** * * * ** ** * * * * * ** * * * * * ** ** * ** * ** * * ** ** * * ** * * * ** ** ** * ** * * * * ** * Finnes på sædruta = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet å spesialbestilles Ingen stjerne = dårlig sikkerhet Foto: Hilde Langskjær

21 Ny import En morfar okse uten svakheter Døtrene melker godt Gir harmoniske avkom med gode bein Ny import En kollet okse uten svake sider, gode genomiske tall Gir avkom som er fi nlemmet og bra på slaktekvalitet Enkelte egenskaper er ikke avkomsgransket men forventes etter genomiske tall å bli gode. Ny import Har veldig gode genomiske tall Gir lette kalvinger og gode tall på avvenning Enkelte egenskaper er ikke avkomsgransket men forventes etter genomiske tall å bli gode CALOGERO FØDT FØDT FØDT ENRICO SC FALCON Hornet FRA NASJONALT # DOSEPRIS 453 FRA NASJONALT # DOSEPRIS 428 Hornet FRA NASJONALT # DOSEPRIS RUSS (FRA) LAKANAL (FRA) OHIO (FRA) UNICO SC (FRA) ROOSVELT (FRA) PARDON (FRA) UNIBLOC (FRA) OHIO (FRA) VERSEAU (FRA) Charolais Charolais Charolais 21 Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Ny import VB GUSTAV FØDT SWE NASJONALT # DOSEPRIS Charolais AKRON AV BACKGÅRDEN (SWE) SATURNUS AV SIONTORP (SWE) RABO AV GUDUND- SLUND (SWE) Svensk kollet okse Ekstrem lettkalver God på tilvekst - Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

22 22 Rangering Hereford Lette fødsler Avlsverdi, jølk Kvige Ku Avlsverdi * * * ** ** * Slakteklasse Lite fett Avlsverdi Avlsverdi * * Prioriterte fedre Under er en oversikt over hvilke okser det er ønskelig å teste sønner etter for testomgangen Vi ønsker at alle setter seg inn i denne oversikten slik at vi får mange interessante oksekalver påmeldt til test høsten Vi oppfordrer til å prioritere de norske oksene for å styrke det norske avlsarbeidet. Prioriterte fedre til testen Norsk eliteokser Utenlandske eliteokser 1. prioritet Exelent av Rindal Tlell 8N Red Zulu 1Z JC 743 Fast Time 1SZ AL 10Y Hometown Big Bang 7A 2. prioritet KB Devil* Andre seminokser uten sønner i semin. Andre importokser som passer inn i avlsmålene til Norsk Hereford. * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter denne oksen.

23 23 Ny eliteokse Hereford Exelent av Rindal DOSEPRIS CAN C CCR 57G STAINA ET 199S CAN C RU 20X BOULDER 57G USA HUTH PROSPECTOR K085 Kvige 107 Ku Oksekatalogen for kjøttfe 2015 ORS STAR BIG TIE ET: DNK STAR BIG TIE ET 0 dager 101 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Thomas og Anne Rindal, Vingrom 365 dager Rangtall, totalt 108 Rangtall tilvekst 106 Rangtall grovfôropptak 101 Rangtall fôrutnytting 110 Rangtall ryggmuskel Kropp 85 uskel 88 Bein 79 Helhet 85 Slaktevekt 101 Slakteklasse 97 Fettgruppe 94 evne 113 * 121 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

24 24 Eliteokse Hereford KB Devil Slaktevekt DOSEPRIS 260 CAN P STAR TOHON 25 ET - USA STAR SS THUNDER LT 62J DNK GJELBRO 1 CASSIUS Kvige 91 Ku ORS CAN P REITALL TEASTER 9T 0 dager 104 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Kjell Bredholt, Stokke 365 dager Rangtall, totalt 108 Rangtall tilvekst 106 Rangtall grovfôropptak 111 Rangtall fôrutnytting 103 Rangtall ryggmuskel Kropp 73 uskel 78 Bein 83 Helhet 78 Slaktevekt 115 Slakteklasse 102 Fettgruppe 109 evne 127 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

25 25 Eliteokse Hereford Anton av Søndre o DOSEPRIS 260 DNK SLYK`S SUPERSTAR AUS RGPS5 WIRANYA BATAVA NOR 7859 Bruksokse Slakteklasse Kvige 120 Ku Oksekatalogen for kjøttfe 2015 ORS NOR 5660 KW DICK BUTLER ET 0 dager 92 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Ole oe, Røyse 365 dager Rangtall, totalt 109 Rangtall tilvekst 108 Rangtall grovfôropptak 98 Rangtall fôrutnytting 112 Rangtall ryggmuskel Kropp uskel Bein 71 Helhet 78 Slaktevekt 102 Slakteklasse 120 Fettgruppe 79 evne = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

26 26 Ungokse Tidenes tilvekst med 2034 g/dag Embryoavkom med lite brukt genetikk i Norge. Hypotrichosis-fri. Ungokse Okse med jevnt bra testresultat, meget god på eksteriør og spesielt muskel. Ungokse med fl ere norske seminokser i genene som gir ei god og sikker indeksrekke. Produksjonsokse med sterke indekser for moregenskaper. Bør brukes på ku. Hypotrichosis-fri. Ungokse Okse med bra testresultat. eget god på marmorering. Forventes å gi lette kalvinger, anbefales også til kviger. Hypotrichosis-fri. Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen International av Løsnes Homozygot kollet EDLESPRIS 187 CAN C NBG 69T THE WONDERER 36R ET 3W CAN C HARVIE TRAVELER 69T OR CAN C HF 4L BEYOND 36N ORORS USA FØDT HOS Kvige Ku Kvige 98 * Ku 102 ** Kjell Kaurstad, Fåvang Vekstegenskaper 0* 98 * Slaktevekt * 100 * Slakteklasse 365* 106 Fettgruppe * Vekt v/alder i dager Ingolf av Knirk Nyvler EDLESPRIS 187 NOR BENJAIN AV SKJATVET NOR UNITED 1 AV SKJATVET OR NOR KB CASSIUS 408 ORORS FØDT HOS Kvige 117 * Ku 114 * CAN PC DOUBLE-U 1721L REAL GOOD 333R Knut Erik Paulsen, Valle evne Hereford Rangtall, totalt 117 Rangtall tilvekst 121 Rangtall grovfôropptak 117 Rangtall fôrutnytting 98 Rangtall ryggmuskel 108 Rangtall fettdybde 105 Rangtall marmorering 100 Kropp 79 uskel 83 Bein 81 Helhet 81 Vekstegenskaper 0* 107 * Slaktevekt 113 * 200* 107 * Slakteklasse 103 * 365* 110 * Fettgruppe 102 * * Vekt v/alder i dager Ivo av Hånde EDLESPRIS 187 CAN C EL-LODGE BIRDS WAY COOL 88W USA KJ 2403 RECRUIT 966R OR NOR CDICE AV HÅNDE ORORS NOR 9385 PUTIN AV REINA FØDT HOS Idar Hånde, Eresfjord Hereford Rangtall, totalt 114 Rangtall tilvekst 107 Rangtall grovfôropptak 100 Rangtall fôrutnytting 109 Rangtall ryggmuskel 115 Rangtall fettdybde 108 Rangtall marmorering 95 Kropp 88 uskel 88 Bein 84 Helhet 87 Vekstegenskaper 0* 89 * Slaktevekt 91 * 200* 83 * Slakteklasse * 92 * Fettgruppe 88 * Vekt v/alder i dager 110 * evne 108 * evne Hereford Rangtall, totalt 109 Rangtall tilvekst 104 Rangtall grovfôropptak 109 Rangtall fôrutnytting 98 Rangtall ryggmuskel 114 Rangtall fettdybde 95 Rangtall marmorering 113 Kropp 87 uskel 81 Bein 84 Helhet 83

27 27 STATUS Hereford Kvige Ku 0 Vekstegenskaper, vekt ved alder Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne * ** ** ** ** * ** ** ** * ** ** ** * * ** ** * ** ** ** * ** * * * * * ** ** ** * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * Finnes på sædruta = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet å spesialbestilles Ingen stjerne = dårlig sikkerhet Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Foto: TYR

28 28 Ny import Canadisk ungokse, lite sikkerhet Forventer lette kalvinger God på melk TLELL 8N RED ZULU 1Z FØDT NASJONALT # CAN C DOSEPRIS Ca Hereford TLELL 29F RED CEDAR 8N (CAN) CS BOOER 29F (USA) TLELL 199S RED BULL 20U (CAN) Ny import Amerikansk ungokse med gode EPDer, men noe usikre Forventes å gi bra med melk Anbefales brukt på ku JC 743 FAST TIE 1SZ FØDT NASJONALT # USA P DOSEPRIS Ca. 575 CRR ABOUT TIE TH DURANGO 4037 PW VICTOR BROOER Hereford Ny import Amerikansk ungokse, noe usikre tall God på eksteriør Anbefales brukt på ku AL 10Y HOETOWN BIG BANG 7A FØDT NASJONALT # USA P DOSEPRIS Ca NJW HOETOWN 10Y SHF WONDER W18 STAR SS THUNDER 62J Hereford Import En canadisk okse som forventer god tilvekst Anbefales ikke brukt på kviger WLL GLOBAL FORCE 7X FØDT NASJONALT # -- CAN C DOSEPRIS 479 Hereford WLB GLOBAL 72 50S (CAN) - HAROLDSON WLB UTU- BO ET 72 (CAN) FORC 29F BOOER 18L (CAN) Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

29 Import Bra på kjøtt Positiv på moregenskaper Tilgjengelig med kjønnseparerte hunnceller X SQUERE-D TORTUGA 953T FØDT NASJONALT # CAN C DOSEPRIS 512, kjønnsseparert X: 593 Hereford WILGOR 55K NORTHEAST- ERN OL 2N (CAN) - REITALL ONLINE 122L (CAN) SQUARE-D SAI LAD 529J (CAN) 29 Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

30 30 Rangering Limousin Lette fødsler Avlsverdi, jølk Kvige Ku Avlsverdi * * * * * * * Slakteklasse Slaktevekt Avlsverdi Avlsverdi * * * * Prioriterte fedre Under er en oversikt over hvilke okser det er ønskelig å teste sønner etter for testomgangen Vi ønsker at alle setter seg inn i denne oversikten slik at vi får mange interessante oksekalver påmeldt til test høsten Vi oppfordrer til å prioritere de norske oksene for å styrke det norske avlsarbeidet. Prioriterte fedre til testen Norsk eliteokser 1. prioritet Farmann av Dovre Fernando av Wandsvik 2. prioritet Fabian av Gorseth EvenTyr av Dovre* Utenlandske eliteokser Gundark PO Day Ludwig PP CN Rex PP Greensons Howlett Posthaven P Zanzibar Damona Dieunordic Østergård Flamme * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter denne oksen i 2015.

31 31 Ny eliteokse Limousin Farmann av Dovre Hornet DOSEPRIS 260 NOR Agvald av Dovre - FRA NEOPHIN FRA LOUXOR Slakteklasse Lite fett Kvige 113 Ku Oksekatalogen for kjøttfe 2015 ORS NOR ax av Gaustad 0 dager 95 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Simen Wigenstad, Dovre Genstatus F Rangtall, totalt 112 Rangtall tilvekst 104 Rangtall grovfôropptak 108 Rangtall fôrutnytting 101 Rangtall ryggmuskel Kropp 84 uskel 88 Bein 82 Helhet dager 118 Slaktevekt 108 Slakteklasse 125 Fettgruppe 118 evne 88 * 102 * = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

32 32 Ny eliteokse Limousin Fernando av Wandsvik Hornet Slaktevekt Slakteklasse Lite fett DOSEPRIS 260 FRA USTED - ORS FRA PAX NOR Ronaldo av Gaustad FRA ECOSSAIS Kvige 108 Ku dager 90 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Odd Wandsvik, Ytterøy Genstatus F Rangtall, totalt 111 Rangtall tilvekst 112 Rangtall grovfôropptak 108 Rangtall fôrutnytting 104 Rangtall ryggmuskel Kropp uskel Bein Helhet dager 101 Slaktevekt 107 Slakteklasse 112 Fettgruppe 132 evne = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

33 33 Ny eliteokse Limousin Fabian av Gorseth DOSEPRIS 260 FRA VIKING - FRA HAVANA FRA LEY Kvige 112 Ku Oksekatalogen for kjøttfe 2015 ORS NOR Lorimar av Gaustad 0 dager 87 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager John Jarle Gorseth, HOS Soknedal Genstatus O 365 dager Rangtall, totalt 108 Slaktevekt 95 Rangtall tilvekst Rangtall grovfôropptak 99 Rangtall fôrutnytting 110 Rangtall ryggmuskel 98 Kropp uskel Bein Helhet Slakteklasse 95 Fettgruppe 92 evne = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

34 34 Eliteokse Limousin EvenTyr av Dovre Hornet Slaktevekt DOSEPRIS 260 FRA REIX - ORS FRA CASSIS FRA ALIBU NOR ax av Gaustad Kvige 100 Ku dager Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Simen Wigenstad, Dovre Genstatus F Rangtall, totalt 114 Rangtall tilvekst 113 Rangtall grovfôropptak 106 Rangtall fôrutnytting 111 Rangtall ryggmuskel Kropp 81 uskel 88 Bein 80 Helhet dager 120 Slaktevekt 126 Slakteklasse 94 Fettgruppe 105 evne 106 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

35 35 Eliteokse Limousin Dentatus av Dovre DOSEPRIS 260 DNK TRONSØ POLL ROLF - DNK HAEL OASSIS NOR 9232 Pan av Gamkinn Slakteklasse Døtrers Kvige 102 Ku Oksekatalogen for kjøttfe 2015 ORS LEING HOF: DNK LEING HOF 0 dager 87 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Simen Wigenstad, Dovre Genstatus O Rangtall, totalt 105 Rangtall tilvekst 102 Rangtall grovfôropptak 102 Rangtall fôrutnytting 103 Rangtall ryggmuskel Kropp 81 uskel 88 Bein 80 Helhet dager 90 Slaktevekt 103 Slakteklasse 125 Fettgruppe 72 evne = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

36 36 Ungokse testvinner med meget sterke tall for eksteriør, 9 i helhet Gode testresultater for tilvekst og fôrutnytting Stor type, ikke egnet for små kviger Ungokse okse med gode testresultater på grovfôropptak og ryggmuskel. Gener for gode moregenskaper Liten som type med gode muskelproporsjoner og gode bein. Indekser og type tyder på gode kalvingsegenskaper. Ungokse Full French-okse som er et helfransk embryo. eget gode tall i testen for tilvekst, grovfôropptak og eksteriør. Har gener for lette kalvinger Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Intègre av Hvam Kvige 100 * Ku 106 * Vekstegenskaper 0* 97 * Slaktevekt 103 * 200* 102 * Slakteklasse * 101 Fettgruppe 101 evne Limousin Nyvler Genstatus O EDLESPRIS 187 Rangtall, totalt 117 Rangtall tilvekst 110 DEU TIGRIS Rangtall grovfôropptak 97 DEU Rangtall fôrutnytting 111 TITANES Rangtall ryggmuskel 105 OR DEU Rangtall fettdybde ORORS FRA Rangtall marmorering DUVALIER Kropp 86 FØDT uskel 89 HOS Hvam videreg. Skole, Hvam Bein 86 Helhet 88 Kvige 95 * Ku 105 * * Vekt v/alder i dager Ibiza P av Hovde EDLESPRIS 187 SWE DACKE AV ARGRETEHOL SWE VIKTOR OR FRA URVILLE ORORS NOR VALTER AV SCHJØLL FØDT Kristian Hovde, HOS Brumunddal Kvige Ku Vekstegenskaper 0* 92 * Slaktevekt 99 * 200* 92 * Slakteklasse * 98 * Fettgruppe 99 * Vekt v/alder i dager Hornet EDLESPRIS 187 FRA ACHILE FRA SAUVIGNON OR FRA POPIER ORORS FRA JOUEUR FØDT Elin og Halvor A. Øiestad, HOS Rykene Limousin Genstatus O Rangtall, totalt 111 Rangtall tilvekst 106 Rangtall grovfôropptak 108 Rangtall fôrutnytting 99 Rangtall ryggmuskel 117 Rangtall fettdybde Rangtall marmorering Kropp 83 uskel 83 Bein 86 Helhet Isle ET av Øiestad Vekstegenskaper 0* Slaktevekt 200* Slakteklasse 365* Fettgruppe * Vekt v/alder i dager evne Limousin Genstatus F Rangtall, totalt 106 Rangtall tilvekst 109 Rangtall grovfôropptak 122 Rangtall fôrutnytting 85 Rangtall ryggmuskel 107 Rangtall fettdybde Rangtall marmorering Kropp 87 uskel 85 Bein 85 Helhet 86 evne

37 37 STATUS Ungokse Full-Frenchokse med linjer for gode moregenskaper. Jevnt gode testresultater med eksteriør som sterkeste side. Foto: Jan Arve Kristiansen Indigo av Viersdalen Hornet EDLESPRIS 187 FRA TASTEVIN FRA EPSON OR FRA ULYS-N ORORS NOR SASON AV FREDLY FØDT HOS Kvige 95 * Ku 96 * Limousin Kvige Ku Leif Hartveit, Langangen Vekstegenskaper 0* 96 * Slaktevekt 103 * 200* 104 * Slakteklasse 99 * 365* 104 Fettgruppe 104 * * Vekt v/alder i dager 0 Vekstegenskaper, vekt ved alder Limousin Genstatus F Rangtall, totalt 104 Rangtall tilvekst 102 Rangtall grovfôropptak 106 Rangtall fôrutnytting 98 Rangtall ryggmuskel 104 Rangtall fettdybde Rangtall marmorering Kropp 91 uskel 83 Bein 84 Helhet 86 Slaktevekt Slakteklasse evne Fettgruppe evne * * ** ** ** * ** * * * * * * * * * ** * ** * ** ** * * * * * ** * * * ** * ** * * * * * * * Oksekatalogen for kjøttfe 2015 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Finnes på sædruta = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet å spesialbestilles Ingen stjerne = dårlig sikkerhet Ny import FF okse som er en tilvekstkanon med sterke kjøttproduksjonsegenskaper Døtrene har god tilvekst, mye muskel og bra skjelettstørrelse DIEUNORDIC FØDT Hornet FRA NASJONALT # DOSEPRIS ARORIC (FRA) NEUF (FRA) HIGHLANDER (FRA) Limousin Genstatus F Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

38 38 Ny import DAONA FØDT Hornet FRA NASJONALT # DOSEPRIS NEUF (FRA) CASSIS (FRA) ICAC (FRA) Limousin Genstatus F FF okse med godt dokumentert lettkalver genetikk Døtrene er små av vekst med liten ramme og lite muskel - Ny import GUNDARK PO FØDT FRA NASJONALT # DOSEPRIS REIX (FRA) CASSIS (FRA) OZEUS (FRA) Limousin Genstatus O Heterozygot kollet ungokse med forventet svært gode egenskaper på fødsel direkte, døtrenes melkeevne og fødselevne Forventes gode kjøttproduksjonsegenskaper Ny import Tysk homozygot kolla GS ungokse Genomisk resultat fra Tyskland på måleenheten RCF, på sterke CN REX PP FØDT DEU NASJONALT # DOSEPRIS CN-ROY PS (DEU) REIX (FRA) C.N. OSKITO (DEU) Limousin Genstatus O Ny import Tysk homozygot kolla GS ungokse Genomisk resultat fra Tyskland på måleenheten RCF, på sterke LUDWIG PP FØDT DEU NASJONALT # DOSEPRIS LEONARDO (DEU) LASSE (DEU) Limousin Genstatus O TRONSØ POLL ROLF (DNK) Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

39 Ny import Canadisk homozygot kollet ungokse Indekser i Canada viser gode tall for fødsel, 200 dagers vekt og melk i døtrene som er ubeslektet i Norge Ny import Dansk FF okse med svært sterk kåring i Danmark Lette kalvinger og døtre med mye melk Avkom med tilvekst og god slakteklasse Ny import Britisk homozygot kollet ungokse Gode tall fra England på tilvekst og muskel å ikke brukes på kviger POSTHAVEN P ZANSIBAR FØDT NASJONALT # FØDT FØDT GREENSONS HOWLETT GBR NASJONALT # / DOSEPRIS Ca. 500 CAN CF DOSEPRIS 300 Hornet DNK NASJONALT # DOSEPRIS ØSTERGAARD FLAE - - VAGABOND (FRA) NELSON (FRA) OCTAVIE (FRA) Limousin TOWTHORPE DODGE (GBR) JUNIOR (GBR) Genstatus O GOLDIES BLACK RAVER (GBR) Limousin Genstatus O CFSV POLLED EXCEL 315S (CAN) - LENAPE POLLED LIBERTY (CAN) URILLO (FRA) Limousin Genstatus F - 39 Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Ny import FF okse som er testvinner for moregenskaper på stasjonen i oussours Døtrene har middels tilvekst, mye muskel, middels skjelettstørrelse Sterk på døtrenes melkeevne DAY FØDT Hornet FRA NASJONALT # DOSEPRIS ALF (FRA) SEREIN (FRA) OUF (FRA) Limousin Genstatus F Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

40 40 Rangering Simmental Lette fødsler Avlsverdi, jølk Kvige Ku Avlsverdi ** * * ** * ** * Slakteklasse Slaktevekt Avlsverdi Avlsverdi ** * * Prioriterte fedre Under er en oversikt over hvilke okser det er ønskelig å teste sønner etter for testomgangen Vi ønsker at alle setter seg inn i denne oversikten slik at vi får mange interessante oksekalver påmeldt til test høsten Vi oppfordrer til å prioritere de norske oksene for å styrke det norske avlsarbeidet. Prioriterte fedre til testen Norsk eliteokser Utenlandske eliteokser 1. prioritet Elvis P av Hovde Excalibur Pp Toto PP 2. prioritet Eastwood av Solnes Popes Barclay Vallund Hancock P

41 41 Ny eliteokse Simmental Eastwood av Solnes Hornet DOSEPRIS 260 DNK HOL ULRICK P - ORS DNK ROSAS PROBAT GBR S SCOTLAND HOORAY HENRY DNK Lave fødselsvekter Slakteklasse Kvige 131 ** Ku dager 84 Vekstegenskaper, vekt ved alder 131 Oksekatalogen for kjøttfe 2015 FØDT dager HOS Bjørn Gunnar Solnes, Steinkjer 365 dager Rangtall, totalt 114 Rangtall tilvekst 113 Rangtall grovfôropptak 99 Rangtall fôrutnytting 119 Rangtall ryggmuskel Kropp 82 uskel 87 Bein 77 Helhet 83 Slaktevekt 96 Slakteklasse 106 Fettgruppe 61 evne 88 * = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

42 42 Ny eliteokse Simmental Elvis P av Hovde evne DOSEPRIS 260 NOR Brasil P ET av Almanaunet - ORS DNK HEDETOFT UNITED P NOR Vegard av Stubberud NOR Kvige 92 ** Ku dager Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Kristian Hovde, Brumunddal 365 dager Rangtall, totalt 108 Rangtall tilvekst 106 Rangtall grovfôropptak 111 Rangtall fôrutnytting 100 Rangtall ryggmuskel Kropp uskel Bein Helhet Slaktevekt 101 Slakteklasse 99 Fettgruppe 92 evne 115 * 109 * = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

43 Ungokse Avkommene forventes å ha ere fødselsvekt enn snittet for rasen Døtrene forventes å melke godt og avvenne. Ungokse Forventes at avkommene fødes lett og har ere fødselsvekt enn rasemiddelet God på fôrutnytting Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Ivari av Hægeland EDLESPRIS 187 NOR BAS AV HÆGELAND DNK HEDETOFT UNITED P OR DNK LYKKE ATLANTIS P ORORS GBR STARLINE KLASSIK FØDT HOS Kvige 100 * Ku 105 ** Kvige 119 * Ku 125 * Ingmund Skårland, Lyngdal Vekstegenskaper 0* 105 * Slaktevekt 110 ** 200* 103 * Slakteklasse 105 * 365* 101 * Fettgruppe 104 * * Vekt v/alder i dager Ivar av Gjermstad Nyvler EDLESPRIS 187 CAN P CHAPS BRAVO CAN CA CHAPS ROANO OR NOR CÆSAR AV TELNESET ORORS AUT SOLIST FØDT Sophie Christin Eckh HOS Gjermestad, Hellvik Simmental Rangtall, totalt 110 Rangtall tilvekst 109 Rangtall grovfôropptak 103 Rangtall fôrutnytting 108 Rangtall ryggmuskel 109 Rangtall fettdybde 104 Rangtall marmorering 100 Kropp 84 uskel 81 Bein 88 Helhet 83 Vekstegenskaper 0* 82 * Slaktevekt 98 * 200* 93 * Slakteklasse * 95 Fettgruppe 100 * Vekt v/alder i dager 106 evne 111 evne Simmental Rangtall, totalt 106 Rangtall tilvekst 103 Rangtall grovfôropptak 96 Rangtall fôrutnytting 110 Rangtall ryggmuskel 101 Rangtall fettdybde 106 Rangtall marmorering 105 Kropp 84 uskel 83 Bein 91 Helhet Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Simmental Vekstegenskaper, vekt ved alder STATUS Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne ** * ** * * * ** ** * ** ** * ** * * * * ** ** ** * * * * * * * * * ** * * ** * * * * ** * * * ** * * * * * * * Finnes på sædruta = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet å spesialbestilles Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

44 44 Ny import Gode og sikre avlsverdier uten svakheter fra britisk avkomsgansking Forventes lette kalvinger og avkom med tilvekst Døtrene kalver lett og avvender tunge kalver. Tilgjengelig med kj.sep hunnceller POPES BARCLAY 10 FØDT NASJONALT # Hornet GBR DOSEPRIS 242, kjønnsseparert X: Simmental BANWY WONDERBOY (GBR) CAUS BRANDY (GBR) POPES LAIRD (GBR) Ny import Tysk Heterozygot kollet okse forventes og gi avkom med god tilvekst og slakteklasse Døtrene melker meget godt EXCALIBUR Pp FØDT DEU NASJONALT # DOSEPRIS EXODUS (DEU) EISENHERZ PP (DEU) LEKTOR Pp (DEU) Simmental Ny import Tysk homozygot kollet okse med helt ny genetikk i Norge Forventes å gi lette kalvinger Et perfekt ekstriør fra tysk bedømmelse TOTO PP FØDT DEU NASJONALT # DOSEPRIS 283 Simmental DIRNANEAN TELSTAR 1 (GBR) - HALENOOK PANACHE (GBR) ZAPO S.W (DEU) Ny import Heterozygot kollet okse med sterke resultater fra dansk fenotypetest, spesielt tilvekst Forventes å avle avkom med middels fødselsvekter, tilvekst og slakteklasse Interessant avstamning VALLUND HANCOCK P FØDT DNK NASJONALT # DOSEPRIS Simmental LYKKE ATLANTIS P (DNK) SLIEVENAGH FANTASTIC (IRL) SNÆBU CAPARI HP (DNK) Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

45 Import Okse som forventes å gi moderate kalvinger kombinert med god tilvekst Gode resultater fra Sverige i krysning med melkeku Import Okse uten svakheter Døtrene forventes å kalve lett og avvenne VB NISSE FØDT FØDT VB LANCELOT SWE NASJONALT # DOSEPRIS 367 SWE NASJONALT # DOSEPRIS Simmental LUCAS AV DAVIDSTA (SWE) LYKKE SIRIUS P (DNK) INOX AV FORSBY (SWE) Simmental ARYWOOD NEW CENTURY (CAN) - ANCHOR (CAN) HOA HOA AV ÅBUEN (SWE) 45 Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi 22 Rangering www.hereford.no Lette fødsler Avlsverdi, jølk Kvige Ku Avlsverdi ** ** Slakteklasse Lite fett Avlsverdi Avlsverdi * ** Krever to stjerners sikkerhet på egenskapen for å bli med på rangeringslista.

Detaljer

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 ***

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 *** Rangering Seminnr. Navn Kjøttindeks 71022 Anton av Søndre Mo 111 71015 Victor av Skjatvet 104 71020 VL Mysil 102 Rangering av eliteoksene etter kjøttindeks i kryssing med NRF. Lette kalvinger Seminnr.

Detaljer

Importokser Simmental

Importokser Simmental Importokser Simmental Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Excalibur Pp Født 04.04.2006. Hetrozygot kollet okse fra Tyskland. En okse som gir kalver med middels stor ramme, godt kjøttsatte med høy slakteklasse

Detaljer

OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser OKSEKATALOGEN for kjøttfe 2016 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon

Detaljer

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde Aberdeen Angus 31100 Indiana av Nordstu Blue & Gray Jackson 90V Caspar av Grani 456 147 456 1075 4,2 3,9 6,18 0,31 8 31101 Ingo av Høystad Blue & Gray Jackson 90V HOVIN POWER 520 147 520 1197 4,6 3,5 7,54

Detaljer

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016 Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 3. JANUAR 2016 I denne katalogen kan ungokser, eliteokser og importokser fra kjøttsimmentaler

Detaljer

Avkommets fødselsforløp

Avkommets fødselsforløp Avkommets fødselsforløp Beskriver forventet fødselsforløp når oksen er brukt på ei kvige. Avlsverdi over 100 vil si forventet lettere forløp enn gjennomsnittet for rasen. Avkommets fødselsforløp Forventet

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 1,vedtatt av TYRs styre 17.desember 2013 Innledning TYR er tildelt ansvaret for det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Avlsplanen gjelder for

Detaljer

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi 5 Rangering Lette fødsler Slakteklasse Avlsverdi, Kvige Avlsverdi Mjølk Fettgruppe www.norskangus.no Avlsverdi Avlsverdi Prioriterte fedre til testen 2013 2014 Norske eliteokser: Nye importokser: Førsteprioritet

Detaljer

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING Importokser kjøttsimmentaler Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 9. OKTOBER 2015 Dette er en presentasjon av importert kjøttsimmentaler semin.

Detaljer

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen Kjøttfeavl i Norge Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR Gardermoen 12.01.2017 Disposisjon TYRs roller Utvikling av ammekutallet i Norge Stambokføring Nasjonalt avlsarbeid Avlsverdier Fenotypetest Avkomsgransking

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016-2 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker Ved avlsverdiberegningen i oktober 2016 ble det for første gang publisert del- og totalindekser på norsk kjøttfe! Indeksene

Detaljer

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D Auksjonskatalog Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle Fredag 8. September 2017, kl 13.00 Plass: Ridebanen, område D Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken Auksjonssalær Alle priser

Detaljer

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A Endelig rangering Aberdeen Angus Rangtall Fettdybde Marmorering Kropp Muskel Eksteriør Bein Helhet 31108 Ivar fra Li Blue & Gray Jackson 90 Kronborg Apollo 104 106 1687 8,9 5,1 7,40 0,29 3,15 93 88 85

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 4 vedtatt av TYRs styre 17.12.13 Revidert av TYRs styre sak 75 14.11.14, sak 95 08.12.2015, sak 38 20.03.2017 Endringer vises i kursiv Innledning TYR

Detaljer

Avlsplan Norsk Limousin

Avlsplan Norsk Limousin Avlsplan Norsk Limousin Vedtatt 11. mars 2011 Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger for å oppnå best mulig effekt. Hovedprinsipper Avlsarbeidet på Limousin i Norge baseres på følgende

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker I november 2015 ble det oppdaget en mindre feil i avlsverdiberegningen for vekst- og slakteegenskaper. Individer som var tvilling

Detaljer

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag Oppstart Ammeku Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Agenda for kvelden. Valg av driftsopplegg/info om raser Dekningsbidrag/Driftsplan Bygge opp produksjon

Detaljer

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE Okse KATALOGEN 2017 Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet Aberdeen Angus 31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet 311 120 487 1469 3,5 2 31401 Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet 285 120 457 1435 3,1 2 31402 Lukas

Detaljer

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2 Avlsplan Norsk Limousin Versjon 2 Vedtatt 11. mars 2011. Sist revidert 11.02.2017 Godkjent av styret i TYR 20.0.2017 Endringer står i kursiv Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger

Detaljer

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN www.geno.no EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN Tilslutningen til semin er i dag på 86 prosent, målet er 90 prosent! Bruken av semin er med å kvalitetssikre at besetningene til enhver tid er av den

Detaljer

Krysningsavl - bruksdyrkrysning

Krysningsavl - bruksdyrkrysning Krysningsavl - bruksdyrkrysning Storfe 2016 10.-11. november 2016 Ole H. Okstad Fagrådgiver - Storfe Dyrematerialet Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale avlsarbeidet Viktig med reinraseavl,

Detaljer

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura O+ 2 Kvalitetstilskudd storfe Avtaleåret 2015/2016 Klasse O og bedre + 4,- pr kg Avtaleåret 2016/2017 Klasse O +3,- pr kg Klasse O+ og bedre +7,- pr kg På et okseslakt

Detaljer

31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani

31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani Uttatte okser Testnr Ørenr Navn Født Oppdretter Far Morfar Aberdeen Angus 31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani 31101 1314 Ingo av

Detaljer

GENO Avler for bedre liv

GENO Avler for bedre liv www.geno.no GENO Avler for bedre liv GENO SA Geno SA er et samvirkeforetak, eid av om lag 9000 norske storfebønder, stiftet i 1935. Vi har felles lokale produsentlag sammen med TINE SA. Hovedoppgavene

Detaljer

Auksjon av fenotypetesta okser

Auksjon av fenotypetesta okser Auksjon av fenotypetesta okser Staur Gård 23. april 216, kl. 11.3 Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Det vil være tilgjengelig folk fra avlsutvalgene

Detaljer

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser Hvordan lykkes Fôring av okser og slakteklasser Disposisjon Markedssituasjonen for storfekjøtt Forklare klassifiserings systemet Slakteplanlegging Fôringsstrategi Eksempel på enkel fôrplan 2 Markedsbalanse

Detaljer

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON Hans Storlien, Marked Norge, Geno STORFEGENOMET Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter Består av 30 kromosompar Genotyping Leser av hvilke basepar som

Detaljer

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard HVA ER AVLSPLANLEGGING? Lage / ha en plan som sikrer tilgang på gode dyr i framtida.

Detaljer

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober)

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 1 2 Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 3 Tallene viser semintall per februar 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Denne statistikken viser fødte

Detaljer

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15 Kriterie Med avlsverdier: Ja Fødselsår: Ikke valgt Nasjonalitet: Utenlandsk Seminokse: Ja Tilgjengelig semin: Nei Kjønn: Ikke valgt Stamboknr/Seminnr: Ikke valgt Navn: Rase: Charolais Innmeldt: Nei Avstamning

Detaljer

Medlemsblad 6 2011. God jul og. Tema: Semin

Medlemsblad 6 2011. God jul og. Tema: Semin TYRmagasinet Medlemsblad 6 2011 God jul og godt nytt år Tema: Semin TYRmagasinet Medlemsblad 6 2011 God jul og godt nytt år Tema: Semin Forsidefoto: En Tiroler Grauvieh koser seg på beite. Foto: Vegard

Detaljer

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 Testomgangen 2015-2016 TYR Hamar, juni 2015 Endringer i kursiv / gjennomgått i Avlsrådet sak 01-2015 (telefonmøte 21.04) med unntak av pkt 1.

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen Årsmelding 2012 Innhold Om Animalia... 3 Forord... 4 Storfekjøtt kontrollens formål... 5 Organisering og finansiering...6 Medlemskap i Storfekjøttkontrollen... 7 Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen

Detaljer

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 2016 tidenes okseårgang! Overgangen til Genomisk Seleksjon (GS) har gitt oss tidenes årgang i vårt avlsmateriale! Et stort utvalg okser gir store valgmuligheter

Detaljer

Storferasene representert på Storfe 2013

Storferasene representert på Storfe 2013 Storferasene representert på Storfe 2013 Ei ku er ikke bare ei ku! På Storfe 2013 er det representert mange ulike raser med ulike spesialiteter. Det vil stå alt fra kjøttferaser med nasjonalt avlsarbeid,

Detaljer

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø?

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? -Og hvordan ivaretas kjøttkvalitet i dagens klassifiseringssystem? Laila Aass Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) UMB Bedre biff

Detaljer

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 26. april 214, kl. 12. Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Husk varme klær da det fort kan bli kaldt! Arrangør:

Detaljer

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 STYRELEDEREN HAR ORDET På neste styremøte vil jeg foreslå at det bevilges penger til ikke bare en, men to flaggstenger. En som vi skal bruke til TYR-vimpel og en som vi

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Mer og bedre biff Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Avlsmål, NRF 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Health Fertility Exterior,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli

Detaljer

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009 Tema: Årsoppgjør SFK FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring av okser Sikrer

Detaljer

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2013: Tid: 16-17.11.13. Sted: Rica Meyergården Hotell, Postboks 128 Fr. Nansensgt. 28, 8601 MO I RANA, telefon; 75 13 40 00 Program for årsmøtet 2013 Lørdag 16.11.13

Detaljer

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF HEGE HOPEN AMUNDAL¹, MORTEN SVENDSEN² OG BJØRG HERINGSTAD¹, ² ¹IHA, UMB, ²GENO Innledning Drektighetslengde er perioden fra kua

Detaljer

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norsk storfe? I forhold til andre dyreslag er storfe totalt sett MAGRE Storfe Lam Gris 12,2 % fett (750 slakt)

Detaljer

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL:

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: Opprettholde Dexterfeets effektive produksjonsegenskaper. Opprettholde rasens gode lynne. Utvikle funksjonelle dyr med god fruktbarhet, lette kalvinger

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr Genressursarbeidet for husdyr framover Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Strukturutvikling i Norge Antall årskyr pr besetning 1982 1984 1986 1988

Detaljer

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere)

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen

Detaljer

NORSK KJØTTFEAVLSLAG

NORSK KJØTTFEAVLSLAG NORSK KJØTTFEAVLSLAG Innhold Når skal vi inseminere?... 4 Forklaring på tabeller, forkortelser osv.... 5 Presentasjon av raser med nasjonalt avlsarbeid Aberdeen Angus... 7 Charolais... 11 Hereford... 19

Detaljer

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen Årsmelding 2009 Innhold Om Animalia... 3 Forord...4 Storfekjøttkontrollens formål...5 Organisering og finansiering...6 Medlemskap i Storfekjøttkontrollen... 7 Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen

Detaljer

Møtereferat. : Heia Gjestegård

Møtereferat. : Heia Gjestegård Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Grong Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Heia Gjestegård : Mari Bjørke Sted Dato Grong 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Drammen Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Clarion hotell Tollboden : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 15

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Jæren smak avtale Storfe Bonus og puljetillegg Kr pr kg Hastehenting 0,00 Direktehenting 0,55 1 stk 1,85 2 til 3 stk 2,65 4 til 5 stk 3,30 6 til 10 stk 3,85 11 til 13 stk

Detaljer

Protokoll styremøte. 20.mars 2017

Protokoll styremøte. 20.mars 2017 Protokoll styremøte 20.mars 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola,, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johsen

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Herefordforening

Medlemsblad for Norsk Herefordforening Herefordnytt Medlemsblad for Norsk Herefordforening 1 2013 71026 Benjamin av Skjatvet 71059 Gard av Kleivi norsk hereford SeMInoKSer 71022 Anton av Søndre Mo 71058 Gullars av Kleivi Innhold Sommertreff

Detaljer

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 21. april 2012, klokka 12.00 (åpent fjøs fra klokka 10.00 til 11.30) Ta med varme klær! Arrangør: TYR Felleskjøpet og Nortura Auksjonarius: Halvor Nordli Limousin

Detaljer

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Tema: Endringer i avlsverdiberegningene FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring

Detaljer

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37 312 / sola@kjottfe.no Jahren gård, 3070 Sande Odd Grundt 918 05 850 / ogrundt@online.no Imsroa,

Detaljer

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Fagdag Geit Lemonsjøen Fjellstue AVL 10. juni 2010 Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Gjennomgang av: Avlsbesetninger Bruksbesetninger Kaseingen Avlsnivå i øst Avlsframgang Avlsmodell Avlsbesetninger Bukkeringer

Detaljer

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015 Nytt fra Geno Lysbilde 2 NASJONALT OG INTERNASJONALT SALG AV SÆD-DOSER 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 Nasjonalt Globalt Totalt 300

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis Individ 18280232/0379-70076 Opprinnelsesmerke: 18280232/0379 (2009) Fødseldato: 17/01/09 Tvilling: Nei Bruksmerke: 0171 Kjønn: Okse Hornstatus: Hornet Stamboknr: 70076 Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet: Norge

Detaljer

Rundskriv 35/2008. Fylkesmannen Kommunen. For kommunen: Fylkesmannen

Rundskriv 35/2008. Fylkesmannen Kommunen. For kommunen: Fylkesmannen Rundskriv 35/2008 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jon Løyland (24131083),

Detaljer

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gode resultater krever god over Trenger du bedre oversikt over dyrenes helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhetsresultater? Vi har verktøyet som gir

Detaljer

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i 1 I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i salget på 1 %. 2 Omsetningen har økt med 13 millioner

Detaljer

Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang

Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang Grunnlag for oppstart Oppvokst med mjølk-ku Nummer 3 i søskenflokken Landbruksutdanning Jobbet 6 år som skogsarbeider og 6 år som utmarkskonsulent/oppsyn

Detaljer

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON Oversikt Grunnkurs i genetikk Hvordan utnytter vi genotypedata i avlsarbeidet? Genomisk seleksjon øker den

Detaljer

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Innmarksbeite Økonomi Slakt Priser Interesse Utmarksbeite Livdyr Muligheter Kostnader Raser Rundballer Ressursgrunnlag

Detaljer

UTVIDA AVLSPLAN

UTVIDA AVLSPLAN UTVIDA AVLSPLAN 11.11. 2013 DISPOSISJON Kartlegge hva brukeren vil ha Ulike ønsker i ulike systemer Egenskaper i avlsarbeidet på NRF avlsmål, arvegrader, sammenhenger Jur- og beinindeksen Oksebruk NRF-okseprodukter

Detaljer

HJELP PÅ VEGEN FRA FORSKNING TIL FORRETNINGSUTVIKLING. Elisabeth Kommisrud

HJELP PÅ VEGEN FRA FORSKNING TIL FORRETNINGSUTVIKLING. Elisabeth Kommisrud HJELP PÅ VEGEN FRA FORSKNING TIL FORRETNINGSUTVIKLING Elisabeth Kommisrud - Increasing possibilities Den grunnleggende idéen forlenge livet til spermier Viability 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang Innhold Leder... 3 Mjølke... 4 Mjølke okser... 6 Postkort fra Jan og Mary Øyan... 9 Nokre viktige faktorer i kjøttproduksjonen på... 10 Ansvarlig

Detaljer

STORFEKJØTTKONTROLLEN ÅRSMELDING

STORFEKJØTTKONTROLLEN ÅRSMELDING STORFEKJØTTKONTROLLEN 2015 ÅRSMELDING INNHOLD OM ANIMALIA 3 FORORD 4 STORFEKJØTTKONTROLLENS FORMÅL 5 ORGANISERING OG FINANSIERING 6 MEDLEMSKAP I STORFEKJØTTKONTROLLEN 7 AKTIVITETER I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Detaljer

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og TYRmagasinet Tema: FramFôring av kalv Medlemsblad 5 2013 God jul og godt nytt år TYRmagasinet Tema: FRAMFÔRING AV KALV God jul og godt nytt år Medlemsblad 5 2013 Forsidefoto: Aberdeen Angus hos Bjørnar

Detaljer

Møtereferat. : Jæren hotell, Bryne

Møtereferat. : Jæren hotell, Bryne Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 05. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Jæren hotell, Bryne : Eva Husaas Sted Dato Jæren 05.11.14 Antall innkalte

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Store Ree Møtedato/tid : 27. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : Antall innkalte tillitsvalgte Antall frammøtte tillitsvalgte Kjønnsfordeling

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Møtereferat. : Scandic Seilet. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. : Scandic Seilet. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Molde Møtedato/tid : 27. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Scandic Seilet : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 19 Antall frammøtte

Detaljer

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G.

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. Hva er målet?.best mulig økonomisk resultat i gardsdrifta ut fra gardens ressurser. Dvs. å finne det driftsopplegget som gir

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård Desse møtte: Avlsutvalet, styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, Celina Lindeborg, Hallstein Flesland

Detaljer

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne Aberdeen Angus 1 30113 Kronborg Rambo Rambo x Gambler 19.mar 45 292 581 621 1857 2,8 1,9 89,2 81 83 92 85 117 SEMIN 2 30115 Uncas av Funnaune Power x Victor 19.mar 45 279 525 560 1558 3,3 2,8 87,8 82 86

Detaljer

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura)

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) 27 Nor-X er en farrase ment til bruk i bruksdyrkryssing med søyer av norsk

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt)

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) 31 Nor-X farrase Nor-X er en sammensatt farrase (Norsk

Detaljer

Forklaring på slakteoppgjør for storfe

Forklaring på slakteoppgjør for storfe Forklaring på slakteoppgjør for storfe Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr. Under kan du se et eksempel på en storfe avregning fra Nortura. Priser

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 25. oktober kl Arbeidsområde/prosjekt. : Clarion Collection Hotel Grand, Bodø : Mari Bjørke

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 25. oktober kl Arbeidsområde/prosjekt. : Clarion Collection Hotel Grand, Bodø : Mari Bjørke Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 25. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Referent : Clarion Collection Hotel Grand, Bodø : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte 19 Antall

Detaljer

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Agenda Utvikling i produksjonen Valg av strategi Fôringsrelaterte faktorer og økonomien 2 Svak økning i

Detaljer

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen Årsmelding 211 Innhold Om animalia... 3 Forord... 4 Storfekjøtt kontrollens formål... 5 Organisering og finansiering...6 Medlemskap i storfekjøttkontrollen... 7 Aktiviteter i storfekjøttkontrollen

Detaljer

Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT. Medlemsblad 3 2013

Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT. Medlemsblad 3 2013 TYRmagasinet Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT Medlemsblad 3 2013 TYRmagasinet Tema: JAKTEN PÅ DET GODE MORDYRET Medlemsblad 3 2013 Medlemslag i TYR Forsidefoto: Dyr på beite hos Seming Undseth. Foto:

Detaljer

Elisabeth Kluften. Norturas rolle i etablering og oppfølging Biffring i Glåmdalen

Elisabeth Kluften. Norturas rolle i etablering og oppfølging Biffring i Glåmdalen Elisabeth Kluften Norturas rolle i etablering og oppfølging Biffring i Glåmdalen Norturas rolle Litt om ideen Biffring Igangssetting innledende prosess Etablering Oppfølging Hva er en biffring?? En samarbeidsløsning

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis Individ 05221048/0504-28843 Opprinnelsesmerke: 05221048/0504 (2005) Fødseldato: 09/01/05 Tvilling: Nei Bruksmerke: 1042 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Hornet Stamboknr: 28843 Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet:

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter.

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter. Individnr. 6001 Oppr.merke: 02261037 / 239 10/02/11 Kjøpt 15/10/11 Hornstatus: Vet ikke 75,0% Charolais 25,0% Hereford Mor: 06260497/ 0626 Morfar: Stbnr. 54308 100 96 97 101 100 103 105 94 101 95 29/04/12

Detaljer

STORFEKJØTTKONTROLLEN ÅRSMELDING

STORFEKJØTTKONTROLLEN ÅRSMELDING STORFEKJØTTKONTROLLEN 213 ÅRSMELDING INNHOLD Storfekjøttkontrollens formål 5 Organisering og finansiering 6 Medlemskap i Storfekjøttkontrollen 7 Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen i 213 8 Aktiviteter

Detaljer

Hedmark. Storfekjøttsatsingene. Oslo/Akershus. Vegard Urset Koordinator for satsingene

Hedmark. Storfekjøttsatsingene. Oslo/Akershus. Vegard Urset Koordinator for satsingene Storfekjøttsatsingene Hedmark Oslo/Akershus Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal øke med 20 % innen 2020 og med bedret lønnsomhet Vegard Urset Koordinator for satsingene Storfekjøttproduksjonen i Oslo

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Bergen Møtedato/tid : 2. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Bergen Airport

Møtereferat. : Høstmøte Bergen Møtedato/tid : 2. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Bergen Airport Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Bergen Møtedato/tid : 2. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Thon Hotel Bergen Airport : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer