OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser"

Transkript

1 OKSEKATALOGEN for kjøttfe 2016 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser

2 BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon BIFF NATUR Okser anbefalt til ekstensivt driftsopplegg Kalvingskode Rasekode Delpoeng grovfôropptak Delpoeng kjøttfylde Delpoeng lite fett Delpoeng slaktetilvekst NATURpoeng First Boyd fra Li A Emil av Hånde H Fyn av Grani A Horgen Erie A KB Devil 462 H BIFF MAXX Okser anbefalt til intensivt driftsopplegg Kalvingskode Rasekode Delpoeng fôrutnytting Delpoeng slaktetilvekst Delpoeng kjøttfylde MAXXpoeng Grieg av Dillerud C EvenTyr av Dovre L Fabian av Gorseth L KB Granit C Gideon av Stang C BIFF NATUR og BIFF MAXX er en rangering av norske toppokser til bruk i krysningsbesetninger. Oksene er rangert i to kategorier; okser anbefalt som fedre i et ekstensivt driftsopplegg og okser anbefalt som fedre i et intensivt driftsopplegg. Gjennomsnittsoksen ligger på 1000 poeng. 2/3 av oksene ligger mellom 900 og 1100 poeng. Kalvingsvansker Oksen bør kun brukes på kyr. Oksen kan også brukes på kviger. Bakgrunnen for fargekoden, er oksens prestasjoner i krysning med NRF. NATUR poeng De fire egenskapene er vektet henholdsvis MAXX poeng De tre egenskapene er vektet henholdsvis 1/3, 1/3 og 1/3. Rangeringen er gjort på oppdrag fra Nortura. Ansvarlig redaktør:... Christina Blakstad (TYR) tlf: Foto:...Geno v/jan Arve Kristiansen og eksportørselskap Forsidefoto:... Foto tatt av Gjermund Birkeli Grafisk produksjon og trykk:...hamar Media avd Idè Trykk (

3 Tilgjengelighet og bestilling av sæd På dunken til inseminør På dunken til inseminerende personell finnes kun et tilfeldig utvalg ungoksesæd av hver rase. All annen sæd må bestilles. På sædruta Norske ungokser og eliteokser kan bestilles direkte gjennom inseminør uten at det belastes med bestillingsgebyr. Sæden hentes da fra sædruta som går hver femte uke. Er du interessert i å vite når sædruta passerer neste gang? Se Trykk på «Sædruta» i menyen til venstre. Spesialbestilling Importsæd og øvrig norsk sæd må bestilles fra Genos kundesenter på tlf nr Ekspedisjonsgebyr kr 500,-. For å sikre tilgjengeligheten og kvalitetssikre tjenesten gjelder visse betingelser ved spesialbestilling av sæd: Bestillingen skal være gjort innen sju uker før forventet inseminasjon. Det sendes en bekreftelse på alle bestillinger til mottaker umiddelbart etter at bestillingen er mottatt og/eller sæden er klar for utsending. Kvittering på utlevert sæd til inseminør følger alle utleveringer. Etter at sæddosene er utlevert og betalt er Geno ansvarlig for dosene til de legges inn på kua. Gjelder for Genos egne beholdere. Hvis en dose av bestilt sæd forsvinner skal den i første omgang erstattes med en ny dose av samme okse, eventuelt en annen okse etter avtale med produsent. Hvis dette ikke er mulig, betaler Geno tilbake til produsent det som er betalt for dosen. Ved forventet inseminasjon med spesialbestilt sæd plikter avler å opplyse dette ved innringing av inseminasjonen. Forventet inseminasjon på helg varsles fredag i forveien. Bestilte doser som ikke er benyttet innen 18 måneder kan kastes d ersom annet ikke er avtalt med produsenten. Geno er ikke erstatningspliktig for ødelagte doser dersom de har vært på dunken mer enn 18 måneder og det ikke er avtalt med inseminør. Innhold Tilgjengelighet og bestilling av sæd...3 Forklaringer...3 Hvordan tolke avlsverdiene...4 Hvor mye er avls verdiene til å stole på?...4 Priser på semintjenester...5 PRESENTASJON AV RASER MED NASJONALT AVLSARBEID Aberdeen Angus...7 Charolais...13 Hereford Limousin...30 Simmental...40 PRESENTASJON AV RASER UTEN NASJONALT AVLSARBEID (Avlsarbeid basert på importsæd) Blonde d Aquitaine Galloway Dexter...48 Highland Cattle...48 Tiroler Grauvieh OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 Forklaringer Norske okser Eliteoksene har resultater fra egne avkom, både i krysning med mjølkeku og brukt på ammeku (både reinrasa og krysninger). Disse har dermed ere sikkerhet på avlsverdiene i Storfekjøttkontrollen enn hva gjelder yngre okser. Avlsverdier For beskrivelse av avlsverdiene og sikkerheten til disse; se neste side. For å lettere sammenligne de norske seminoksenes prestasjoner i test på tvers av årganger, er oksenes resultater gjort om til Rangtall for hver enkelt egenskap. Oksen er da sett opp mot middelet for rasen det aktuelle året. En okse med t rangtall tilvekst har ere tilvekst enn rasesnittet det aktuelle året. En okse med t rangtall for grovfôropptak har ere grovfôropptakskapasitet enn rasemiddelet dette året. En okse med t rangtall for fôrutnytting har bedre fôrutnytting enn rasen det aktuelle året, osv. I «Rangtall, totalt» blir enkeltegenskapene vektet sammen til en samlekarakter. Vektleggingen varierer fra rase til rase ut fra rasens avlsmål. Utenlandske okser Avlsverdier beregnes på forskjellige måter i de ulike landene, men baserer seg i stor grad på de samme registreringene; vekt ved fødsel, 200 og 365 dagers alder, ulike slakteopplysninger og innrapportering av dødfødsler og kalvingsvansker. Gjennomsnittet for rasen kan variere fra land til land ut fra kvaliteten på populasjonen. Et dyr som får 100 i avlsverdi i ett land behøver derfor ikke få 100 for samme i egenskap i et annet land. Samtidig er det ulikt hvor stor spredning det er på avlsverdiene fra land til land. Det samme gjelder hvordan modellen for avlsverdiberegning er bygd opp. For lettere å kunne sammenligne dyr fra ulike land er derfor oksenes avlsverdier vurdert med ett eller to pluss- og minustegn, samt bokstaven M dersom dyret er rundt rasemiddelet. For de som ønsker en mer detaljert beskrivelse av oksene, henvises det til de ulike raselagene og deres hjemmesider. Som det framkommer av tabellene, mangler det av og til informasjon om enkelte egenskaper (tomt felt). Dette kan for eksempel skyldes at egenskapen ikke registreres i dette landet.

4 4 Hvordan tolke avlsverdiene Beskriver forventet fødsels når oksen er brukt på henholdsvis kviger og kyr. Avlsverdi over 100 vil si forventet lettere enn gjennomsnittet for rasen. Forventet vekt ved fødsel Beskriver forventet fødselsvekt hos avkommet. Avlsverdi under 100 vil si forventet ere fødselsvekt enn gjennomsnittet for rasen. Lav fødselsvekt reduserer risikoen for kalvingsvansker egenskaper Avlsverdier over 100 vil si forventet ere vekt enn gjennomsnittet for rasen ved henholdsvis 200 dagers alder (avvenning), ett års alder og ved slakting. Kjøttfulle dyr Avlsverdi over 100 vil si forventet ere slakteklasse enn gjennomsnittet for rasen. Lite fettrekk Avlsverdi over 100 vil si forventet mindre fettrekk enn gjennomsnittet for rasen. Døtrenes Beskriver døtrenes evne til å kalve lett. Avlsverdi over 100 vil si at de forventes å kalve lettere enn gjennomsnittet for rasen. Døtrenes evne til å avvenne Beskriver døtrenes forventede evne til å avvenne en tung kalv. Avlsverdi over 100 vil si at døtrene forventes å avvenne tyngre kalver enn gjennomsnittet for rasen. Hvor mye er avlsverdiene til å stole på? En avlsverdi blir mer å stole på dersom det finnes mange opplysninger om dyret og det i tillegg finnes mange slektninger med registreringer. Fra og med avlsverdiberegningen i nov ember 2009 ble det derfor publisert hvor mye en avlsverdi er til å stole på. Det hjelper ikke at et dyr har gode avlsverdier hvis det er stor usikkerhet om avlsverdien faktisk er riktig. Avlsverdier med for sikkerhet vil heretter ikke bli publisert. For avlsverdier som tilfredsstiller et minstekrav, vil sikkerheten på avlsverdien bli betegnet fra null til tre stjerner. Definisjonen for ulikt antall stjerner er: ** * = god sikkerhet = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet Vekstegenskaper, vekt ved alder Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne

5 Priser 2016 Semintjenester, priser per 1. januar Med forbehold om endringer i løpet av året. Oppførte priser i oksekatalogen gjelder for medlemmer i Geno. For ikke-medlemmer er sædprisen 25 kr ere. Dosepriser Kjøttfe, norske seminokser Kjøttfe, norske eliteokser Tillegg for SpermVital-sæd Kjøttfe, importsæd Inseminasjonshonorarer Geno-honorar, teknikere kr 310,- Geno-honorar, veterinær kr 340,- Reduksjon for sammenfallende inseminasjoner kr 100,- Reduksjon i takst ved kombinert veterinærbesøk (faktureres av veterinær) kr 40,- Rabatt på kvigeins. (for medlemmer av Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen). Gjelder ikke eierinseminører kr 187,- per dose kr 260,- per dose kr 100,- per dose Individuelt priset kr 40,- Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (seminteknikere) kr 205,- Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (veterinær) kr 220,- Drektighetskontroll (seminteknikere) kr 45,- Drektighetskontroll (veterinær) kr 75,- Tillegg for lørdager (inkl og 31.12), per besøk kr 80,- Tillegg for søn- og helligdager, per besøk kr 160,- Tillegg for 1.1, 1. påskedag, 17.5 og 25.12, per besøk kr 290,- Spesialbestilling av sæd Ekspedisjonsgebyr kr 500,- Gebyr for dyr i fjøs der det ikke er tilrettelagt for inseminering kr 200,- Det tas forbehold om prisendringer i katalogperioden. For informasjon om leveringsbetingelser; se > Produkter og tjenester Vi anbefaler at de som ønsker SpermVital sæd, bestiller dette sammen med andre spesialbestillinger og unngå ekstra ekspedisjonsgebyr. Leveringsbetingelser Dersom det oppdages at det er brukt sæd av feil rase, kan det foretas abort så snart som mulig. Geno dekker kostnadene med aborten og ny inseminasjon. I tillegg dekkes kostnader med forsinket drektighet med kr 500,. Dersom feilen ikke oppdages før kalven er født, utbetaler Geno kr 500,- som en billighetserstatning for feilen. For øvrig fraskriver Geno seg alt erstatningsansvar ved bruk av feil okse innen samme rase. Det vises også til for mer informasjon om leveringsbetingelser. Medlemskap i Geno Ved inseminering blir du automatisk medlem i Geno. Ønsker du ikke medlemskap i Geno må du aktivt gi beskjed om dette. Ved medlemskap får du tilsendt åtte nummer av fagbladet BUSKAP hvert år. Det er begrenset lagerbeholdning på alle importokser Medlemskap i TYR For å bli medlem i TYR, gå inn på og meld deg inn!

6 6 Rangering Aberdeen Angus Lette fødsler Avlsverdi, Mjølk Kvige Ku Avlsverdi ** ** Slakteklasse Lite fett Avlsverdi Avlsverdi ** Krever to stjerners sikkerhet på egenskapen for å bli med på rangeringslista. Prioriterte fedre Under er en oversikt over hvilke okser det er ønskelig å teste sønner etter for testomgangen Vi ønsker at alle setter seg inn i denne oversikten slik at vi får mange interessante oksekalver påmeldt til test høsten Vi oppfordrer til å prioritere de norske oksene for å styrke det norske avlsarbeidet. Prioriterte fedre til testen Norske eliteokser: 1. prioritet First- Boyd fra Li Fyn av Grani Utenlandske eliteokser Netherton Americano M prioritet Horgen Erie* 3. prioritet Øvrige norske seminokser. Andre importokser som passer inn i avlsmålene til norsk Aberdeen Angus. * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

7 7 Ny eliteokse Aberdeen Angus First- Boyd fra Li Kollet DOSEPRIS 260 USA BOYD NEXT DAY USA BOYD NEW DAY 8005 NOR Kronborg Apollo Sterk på tilvekst og slaktevekt! God på fødsels både på kvige og ku. Egen marmorerings%: 3,30. Kvige 104 Ku OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 MORS NOR 7038 Ingo 1 av Amla 0 dager 103 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT HOS Steinar Schanke, Marifjøra 200 dager dager Rangtall, totalt 112 Rangtall tilvekst 111 Rangtall grovfôropptak 120 Rangtall fôrutnytting 95 Rangtall ryggmuskel Kropp 82 Muskel 87 Bein 79 Helhet 83 Slaktevekt 116 Slakteklasse 100 Fettgruppe 97 evne 76 * = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

8 8 Ny eliteokse Aberdeen Angus Fyn av Grani Kollet DOSEPRIS 260 Stødig på kalving. God på tilvekst God på slakteegenskaper, spesielt lite fett på avkom. Egen marmorerings%: 3,50. En allroundokse! DNK RØNNEKILDE UNIK - MORS DNK MØNLINE IMPROVEMENT 342 et NOR Lam av Almanaunet NOR Tyrm av Flesjø Kvige 99 Ku 111 ** 0 dager Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Trond Harald Dahl, Holter 365 dager Rangtall, totalt 104 Rangtall tilvekst 102 Rangtall grovfôropptak 98 Rangtall fôrutnytting 108 Rangtall ryggmuskel Kropp 82 Muskel 87 Bein Helhet Slaktevekt 109 Slakteklasse 105 Fettgruppe 125 evne 106 * = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

9 9 Eliteokse Aberdeen Angus Horgen Erie Kollet DOSEPRIS 260 NOR Horgen Bror - MORS CAN RED LCC MAJOR LEAGE A502M GBR UK WEDDERLIE NETMARK A281 DNK HØGSGÅRD ROYAL Meget gode moregenskaper. Veldig god mjølkeevne på døtre!! Gir høg slaktevekt og god slakteklasse. Litt høge fødselsvekter. Egen marmorerings%: 3,80. Bærer av rødt gen og kan gi røde kalver. Kvige 98 Ku 101 ** 0 dager Vekstegenskaper, vekt ved alder OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 FØDT dager HOS Trond Qvale, Auli 365 dager Rangtall, totalt 107 Rangtall tilvekst 108 Rangtall grovfôropptak 97 Rangtall fôrutnytting 112 Rangtall ryggmuskel Kropp Muskel Bein Helhet Slaktevekt 115 Slakteklasse 121 ** Fettgruppe 90 evne 108 * 136 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

10 10 Ungokse Okse med meget godt eksteriør. Hadde stort grovfôropptak, god tilvekst og lite fett i testen på Staur. Forventes å være bra på fødsels og moregenskaper Egen marmorerings%: 2,30. Ungokse Testvinner på Staur, med bra eksteriør. Hadde god tilvekst, stort grovfôropptak, god fôrutnyttelse og marmoreringsprosent i testen på Staur. Forventes å være bra på fødsels, slakteegnskaper og moregenskaper. Egen marmorerings%: 3,52. Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Junior av Nordstu Kollet MEDLEMSPRIS 187 AUS HKFE27 PARINGA IRON ORE E27 AUS VTMA149 TE MANIA ADA A149 MOR USA J W K SLEEPY BOY 8134 MORMORS NOR BUSTER FØDT HOS Kvige 104 * Ku 112 * Kvige 104 * Ku 112 ** Ståle Westby, Stavsjø Vekstegenskaper 0* 95 * Slaktevekt 100 ** 200* 106 ** Slakteklasse * 105 * Fettgruppe 104 * * Vekt v/alder i dager Jens av Grani Kollet MEDLEMSPRIS 187 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 AUS VTMB219 TE MANIA BARTEL B219 MOR NOR HOVIN VELIXIR MORMORS NOR VINTER AV GRANI FØDT HOS Trond Harald Dahl, Holter Aberdeen Angus Rangtall, totalt 107 Rangtall tilvekst 106 Rangtall grovfôropptak 109 Rangtall fôrutnytting 104 Rangtall ryggmuskel 106 Rangtall fettdybde 105 Rangtall marmorering 99 Kropp 86 Muskel 88 Bein 89 Helhet 88 Vekstegenskaper 0* 93 * Slaktevekt 107 * 200* 98 * Slakteklasse * 108 * Fettgruppe 105 * Vekt v/alder i dager evne Aberdeen Angus Rangtall, totalt 108 Rangtall tilvekst 109 Rangtall grovfôropptak 109 Rangtall fôrutnytting 105 Rangtall ryggmuskel 100 Rangtall fettdybde 94 Rangtall marmorering 109 Kropp 96 Muskel 83 Bein 80 Helhet 86 evne Aberdeen Angus Vekstegenskaper, vekt ved alder STATUS Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * * * * * ** * ** * * * ** * ** * ** * * * * ** * ** * * ** * * * * Finnes på sædruta = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Må spesialbestilles Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

11 Ny import Netherton er helt ny genetik fra England. Har relativt sikre tall for fødsels, fødselsvekt og tilvekst. God på melkeevne. Stor ryggmuskel, lite fett og har mye intramuskulært fett. I England har oksen gitt lite kalvingsvansker, både brukt på kviger og kyr. Import Okse med sikkerhet på sine indekser. Avkom for ventes å ha tilvekst og bra kjøttfylde. Morfar er Amerikanske oksen; TC Grid Topper, ein okse som er god på fødsels, fødselsvekt, tilvekst, ryggmuskel, fett og intramuskulærtfett. Norske avlsverdier: 0dg= dg= dg=119 avlsvekt=113** NETHERTON AMERICANO M703 FØDT NASJONALT # Kollet GBR UK DOSEPRIS LAWSON GENERAL FØDT Kollet AUS NASJONALT # VLYG1730 DOSEPRIS M Aberdeen Angus NETHERTON MR RADER J527 - DYLEMMA RADAR W42 TC GRID TOPPER 355 Aberdeen Angus LAWSONS TANK B1155 (AUS) - LAWSONS TANK X1235 (AUS) TEHAMA SCHWARZENEG- GER N600 (USA) 11 OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

12 12 Rangering Charolais Lette fødsler Avlsverdi, Mjølk Kvige Ku Avlsverdi ** ** ** Slakteklasse Slaktevekt Avlsverdi Avlsverdi Krever to stjerners sikkerhet på egenskapen for å bli med på rangeringslista. Prioriterte fedre Under er en oversikt over hvilke okser det er ønskelig å teste sønner etter for testomgangen Vi ønsker at alle setter seg inn i denne oversikten slik at vi får mange interessante oksekalver påmeldt til test høsten Vi oppfordrer til å prioritere de norske oksene for å styrke det norske avlsarbeidet. Prioriterte fedre til testen Grønn gruppe Gul gruppe Norsk eliteokser Utenlandske eliteokser Grieg av Dilerud KB Granit Gideon av Stang Felix av Finsrud* Espen av Bakke* Cabrel Chablis VB Hero Cederdale Abracadabra Exotic SC Rød gruppe Andre norske indeksokser. Andre importokser som passer inn i avlsmålene til Norsk Charolais. 1. Utenlandske okser vil bli utelukket hvis de viser seg å være for tunge på kalving. * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

13 13 Ny eliteokse Charolais Grieg av Dillerud Kollet DOSEPRIS GBR MBM COCKERINGTON URCHIN GBR MF SPORTSMANS RANGER FRA NORBARD Okse med gode produksjonsegenskaper. Meget god både på tilvekst og slakteegenskaper. Bør brukes på ku. Oksen er også eksportert til Frankrike. Kvige 91 Ku OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 MORS SWE LINUS AV JULARP 0 dager 101 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT HOS Knut Otto Espeseth, Sande i Vestfold 200 dager dager Rangtall, totalt 114 Rangtall tilvekst 116 Rangtall grovfôropptak 111 Rangtall fôrutnytting 106 Rangtall ryggmuskel Kropp Muskel Bein Helhet Slaktevekt 113 Slakteklasse 104 Fettgruppe 105 evne = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

14 14 Ny eliteokse Charolais KB Granit DOSEPRIS 260 Meget god på fødsels. Kan også brukes på kviger. Har gitt veldig lite kalvingsvansker brukt på NRF-ku. Bra på tilvekst og slakteklasse. FRA PINAY - MORS FRA IMPAIR NOR Tarzan av Lenna NOR Nickodemus av Stang Kvige 114 Ku dager 96 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Kjell Bredholt, Stokke 365 dager Rangtall, totalt 112 Rangtall tilvekst 107 Rangtall grovfôropptak 100 Rangtall fôrutnytting 106 Rangtall ryggmuskel Kropp 86 Muskel Bein Helhet Slaktevekt 96 Slakteklasse 106 Fettgruppe 89 evne 101 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

15 15 Ny eliteokse Charolais Gideon av Stang Kollet DOSEPRIS 260 FRA SIDNEY - FRA IGLOO. MIC NOR Leon av Finsrud Gir e fødselsvekter og lette fødsels. Kan også brukes på kviger. God på tilvekst. Bra på slaktevekt og slakteklasse, men gir noe fett på slakteskrottene. Kvige 111 Ku OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 MORS NOR 6407 Halvdan av Halmrast 0 dager 90 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Dagfi nn Henriksen, Åsgårdstrand 365 dager Rangtall, totalt 103 Rangtall tilvekst 101 Rangtall grovfôropptak 108 Rangtall fôrutnytting 93 Rangtall ryggmuskel Kropp Muskel Bein Helhet Slaktevekt 108 Slakteklasse 107 Fettgruppe 83 evne 97 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

16 16 Eliteokse Charolais Felix av Finsrud Produksjonsokse som gir høg tilvekst og har meget gode slakteegenskaper. Gir også gode fødsels. Anbefales der avkommet skal bli et sluttprodukt. DOSEPRIS 260 FRA UNIBLOC - MORS FRA OHIO NOR Vinter av Dillerud SWE EGLANT AV NYBO Kvige 107 Ku dager Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT HOS Øystein Finsrud, Vestre Gausdal 200 dager dager Rangtall, totalt 106 Rangtall tilvekst 108 Rangtall grovfôropptak 115 Rangtall fôrutnytting 98 Rangtall ryggmuskel Kropp 79 Muskel 85 Bein Helhet Slaktevekt 114 Slakteklasse 106 Fettgruppe 115 evne 95 * 79 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

17 17 Eliteokse Charolais Espen av Bakke Kollet (Nyvler) DOSEPRIS 260 SWE BEST AV BACKAGÅRDEN - SWE ULYSSES AV SIMONTORP SWE SATURNUS AV SIMONTORP Okse som gir e fødselsvekter. Gir behagelige fødsels og kan brukes på både kvige og ku. Bra på slakteklasse. Oksens døtre kalver lett og gir mye mjølk til kalven. Kvige 102 Ku OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 MORS NOR Martin av Lenna 0 dager 87 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Runar Bakke, Skotselv 365 dager Rangtall, totalt 102 Rangtall tilvekst 102 Rangtall grovfôropptak 116 Rangtall fôrutnytting 91 Rangtall ryggmuskel Kropp Muskel Bein Helhet Slaktevekt 99 Slakteklasse 105 Fettgruppe 105 evne = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

18 18 Ungokse Kollet okse som kan kalles en mellomtype med fi nt eksteriør. Tallene fra Staur viser bra fôrutnyttelse og stor ryggmuskeldybde. Indeksene tyder på lette fødsels, fødselsvekt og gode moregenskaper. Fri for Q204X Ungokse Kollet okse med fransk avstamming. Oksen fi kk topp score på eksteriør i testen med 9 i helhet. Meget gode bein og klauver. Tallene fra testen viser stort grovforopptak og lite fett på dyret. Indeksene tyder på e fødselsvekter og bra tilvekst. Fri for Q204X Ungokse Okse med enorm tilvekst i testen på Staur, 2224 gram pr dag. Testresultatene ellers viser stort grovfôropptak, god fôrutnyttelse, og bra ryggmuskeldybde. Indeksene tyder på god tilvekst og slaktevekt. Fri for Q204X. Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen KB Jonas 661 Kollet MEDLEMSPRIS 187 SWE ROSS AV GRØNEKULLA SWE HOSS MOR FRA TREZEGOAL MORMORS NOR 9670 RAPSODY AV BAKKE FØDT HOS Kvige 113 * Ku 125 ** Kvige 108 * Ku 107 * Kjell Bredholt, Stokke Vekstegenskaper 0* 88 ** Slaktevekt 102 ** 200* 101 ** Slakteklasse 97 * 365* 100 * Fettgruppe 105 ** * Vekt v/alder i dager Jonar av Bakke Kollet MEDLEMSPRIS 187 FRA CELSIUS FRA RUSS MOR FRA SISTERON MORMORS SWE ALASKA AV SIMONTORP ET FØDT HOS Kvige 96 * Ku 100 * Runar Bakke, Skotselv Charolais Rangtall, totalt 105 Rangtall tilvekst 103 Rangtall grovfôropptak 100 Rangtall fôrutnytting 104 Rangtall ryggmuskel 115 Rangtall fettdybde 102 Rangtall marmorering 104 Kropp 84 Muskel 83 Bein 85 Helhet 84 Vekstegenskaper 0* 90 * Slaktevekt 105 ** 200* 102 ** Slakteklasse 96 * 365* 106 * Fettgruppe 94 * * Vekt v/alder i dager MEDLEMSPRIS 187 FRA CELSIUS FRA RUSS MOR NOR DONALD AV BAKKE MORMORS FRA IBOB FØDT Ellen og Kjetil Bergan, HOS Drangedal evne 107 * evne Charolais Rangtall, totalt 97 Rangtall tilvekst 99 Rangtall grovfôropptak 109 Rangtall fôrutnytting 84 Rangtall ryggmuskel 103 Rangtall fettdybde 111 Rangtall marmorering 95 Kropp 93 Muskel 84 Bein 87 Helhet Jesper av Lauvstad Vekstegenskaper 0* 105 * Slaktevekt 104 ** 200* 110 * Slakteklasse 95 * 365* 105 * Fettgruppe 96 * * Vekt v/alder i dager evne Charolais Rangtall, totalt 115 Rangtall tilvekst 115 Rangtall grovfôropptak 107 Rangtall fôrutnytting 112 Rangtall ryggmuskel 109 Rangtall fettdybde 106 Rangtall marmorering 101 Kropp 86 Muskel 84 Bein 83 Helhet 84

19 Ungokse Okse med fransk/norsk avstamming og testvinner på Staur. Testresultatene viser bra tilvekst, god fôrutnyttelse, stor ryggmuskeldybde og fi nt eksteriør. Indeksene tyder på et greit fødsels, bra tilvekst og god slaktevekt. Fri for Q204X. Ungokse Homozygot kollet okse og gir dermed bare kollete avkom. Norsk/canadisk avstamming. Testresultatene viser høg tilvekst, stort grovfôropptak og bra ryggmuskeldybde. Indeksene tyder på et greit fødsels, bra slaktevekt og potensiale for gode moregenskaper. Fri for Q204X. Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Joffen av Lenna MEDLEMSPRIS 187 FRA UZELIER FRA NOVOTEL MOR NOR RAZZEL AV HØYFJELL MORMORS NOR 6406 HÅGEN AV HALMRAST FØDT Anne og Harald Graarud, HOS Rakkestad Kvige 104 * Ku 101 * Kvige 104 * Ku 103 ** Vekstegenskaper 0* 104 ** Slaktevekt 106 ** 200* 99 ** Slakteklasse 93 * 365* 108 * Fettgruppe 97 * * Vekt v/alder i dager Homozygot kollet MEDLEMSPRIS 187 NOR FROST AV GJØLSTAD NOR CANTUS AV LANGMO MOR CAN PMC EC NEW TREND 6G PLD MORMORS CAN PMC LHD CIGAR E46 FØDT Knut Otto Espeseth, HOS Sande i Vestfold evne Charolais Rangtall, totalt 111 Rangtall tilvekst 108 Rangtall grovfôropptak 97 Rangtall fôrutnytting 115 Rangtall ryggmuskel 112 Rangtall fettdybde 102 Rangtall marmorering 103 Kropp 87 Muskel 84 Bein 83 Helhet Joker av Dillerud PP Vekstegenskaper 0* 97 ** Slaktevekt 108 ** 200* 93 ** Slakteklasse 99 * 365* 102 * Fettgruppe 98 * * Vekt v/alder i dager Charolais Rangtall, totalt 108 Rangtall tilvekst 109 Rangtall grovfôropptak 110 Rangtall fôrutnytting 101 Rangtall ryggmuskel 111 Rangtall fettdybde 90 Rangtall marmorering 115 Kropp 84 Muskel 79 Bein 85 Helhet evne 109 * 19 OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016

20 20 Charolais Vekstegenskaper, vekt ved alder STATUS Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne * ** * * ** * ** ** * ** * ** * ** * * ** ** ** * ** ** * ** ** ** * ** * * * ** ** * ** * * * * * * ** ** ** * ** * ** * * * * ** * ** * * * * * * * ** * * * * ** ** * * * * * ** ** ** * ** * * * Finnes på sædruta = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Må spesialbestilles Ingen stjerne = dårlig sikkerhet Ny import CEDARDALE ABRACADABRA FØDT Kollet CAN NASJONALT # MC DOSEPRIS 195 Charolais CEDARDALE WINDCHESTER 70W (CAN) - SPARROWS ALCATRAZ 18 N (CAN) LT WYOMING WIND 4020 PLD (CAN) En Canadisk kollet okse som er bra på kalving og avvenning. Det er en ikke så stor type med et bra eksteriør. Den bør kunne brukes på godt utviklede kviger og kuer. Bør passe inn i vår lettkalvergruppe brukt på hunndyr med gode tall på kalving. M Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

21 Ny import En hornet Fransk okse som er veldig god på moregenskaper både på kalving og melk på døtrene. Den er og positiv på slakt. Dette er en okse som bør brukes på kuer med gode tall på kalving for å få avkom som er aktuelle for Staur. Ny import En kollet Fransk okse som er god på avvenning og over middels på slakt. Den har gode genomiske tall for bein. Den har ikke fått tall for moregenskaper enda og er derfor plassert i gul gruppe. Dette er en kollet okse med mye kjøtt så den vil passe godt på kuer som mangler noe der. Ny import CHABLIS FØDT NASJONALT # M FRA FR DOSEPRIS EXOTIC SC FØDT NASJONALT # M Kollet FRA FR DOSEPRIS CABREL FØDT NASJONALT # Kollet FRA FR DOSEPRIS 435 Charolais VIGNOL EARL BUCHETON RJR (FRA) - ODEN EARL LEPEE JAQUES (FRA) MAGNETA CHAIZE MONIQIE (FRA) - - UNO SC (FRA) SAKATA SC (FRA) NATUR (FRA) SAVIGNEUX (FRA) LORETO (FRA) IMPAIR (FRA) M Charolais Charolais 21 OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 Dette er og en hornet fransk okse. Den er god på kalving og avvenning god på moregenskaper og god på slaktetilvekst. Med andre ord en okse uten svakheter som vil passe godt for Staur. Den vil kunne gå inn i alle gruppene på Staur etter hvilke kuer den brukes på. Import VB HERO FØDT SWE NASJONALT # DOSEPRIS 435 Charolais FLEETWOOD MAC AV SIM- ONTORP (SWE) - VETERAN AV SIMONTORP (SWE) SAKIC (SWE) En kollet svensk okse som topper lista der på avlsindeks. Den er god på kalving og tilvekst, har gode bluptall på moregenskaper men har ingen døtre som har kalvet enda og er derfor i gul gruppe. Denne bør kunne brukes på godt utviklede kviger. Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

22 22 Rangering Hereford Lette fødsler Avlsverdi, Mjølk Kvige Ku Avlsverdi ** ** Slakteklasse Lite fett Avlsverdi Avlsverdi * ** Krever to stjerners sikkerhet på egenskapen for å bli med på rangeringslista. Prioriterte fedre Under er en oversikt over hvilke okser det er ønskelig å teste sønner etter for testomgangen Vi ønsker at alle setter seg inn i denne oversikten slik at vi får mange interessante oksekalver påmeldt til test høsten Vi oppfordrer til å prioritere de norske oksene for å styrke det norske avlsarbeidet. Prioriterte fedre til testen Norsk eliteokser 1. prioritet Emil av Hånde Fredd av Skjatvet Utenlandske eliteokser JC 743 Fast Time 1SZ Mawarra Mustang 2. prioritet KB Devil* 3. prioritet Andre seminokser uten sønner i semin. Andre importokser som passer inn i avlsmålene til Norsk Hereford. * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter denne oksen tidligere.

23 23 Ny eliteokse Hereford Emil av Hånde Kollet DOSEPRIS CAN C CCR 57G STAMINA ET 199S CAN C RU 20X BOULDER 57G NOR 9385 Putin av Reina Sønn av Stamina, som er internasjonalt kjent for å nedarve gode moregenskaper. Emil har sin styrke også på moregenskaper. God på tilvekst. God på slaktevekt. Kvige 91 Ku OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 MORS NOR 9380 Oskar av Mo 0 dager 107 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Idar Hånde, Eresfjord 365 dager Rangtall, totalt 113 Rangtall tilvekst 111 Rangtall grovfôropptak 108 Rangtall fôrutnytting 107 Rangtall ryggmuskel Kropp Muskel Bein Helhet Slaktevekt 110 Slakteklasse 92 Fettgruppe 96 evne 122 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

24 24 Ny eliteokse Hereford Fredd av Skjatvet Nyvler DOSEPRIS 260 Meget god på fødsels, og kan brukes på kviger. God på tilvekst. Særdeles god på slakteegenskaper. Anbefales også brukt til sluttproduksjon i bruksdyrkrysning. - MORS CAN PC WILGOR SQD 55K BIG NORTHERN 1S CAN PC GHC STAR MOOSE 59M CAN PC LAMPORTS 48G MAGNUM 28M NOR 6414 BARRAK AV VESTGÅRD Kvige 111 ** Ku dager Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT HOS H. R. Astrup Skjatvet Gård, Gan 200 dager dager Rangtall, totalt 110 Rangtall tilvekst 109 Rangtall grovfôropptak 96 Rangtall fôrutnytting 111 Rangtall ryggmuskel Kropp 83 Muskel 87 Bein 80 Helhet 84 Slaktevekt 120 Slakteklasse 123 * Fettgruppe 114 ** evne 84 * 85 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

25 25 Eliteokse Hereford KB Devil Kollet DOSEPRIS 260 USA STAR TOHON 25M ET - USA STAR SS THUNDER LT 62J DNK GJELBRO 1 CASSIUS Meget god på tilvekst og slaktevekt. God på moregenskaper og særlig på døtres kalvingsegenskaper. Bør brukes på ku. Kvige 88 Ku OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 MORS CAN C REMITALL TEAMSTER 9T 0 dager 106 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Kjell Bredholt, Stokke 365 dager Rangtall, totalt 108 Rangtall tilvekst 106 Rangtall grovfôropptak 111 Rangtall fôrutnytting 103 Rangtall ryggmuskel Kropp 73 Muskel 78 Bein 83 Helhet 78 Slaktevekt 114 Slakteklasse 98 Fettgruppe 106 evne 129 * = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

26 26 Ungokse Testvinner med årgangens beste tilvekst. Hadde også høgt grovfôropptak, bra eksteriør og lite fett i testen på Staur. Indeksene tyder på godt fødsels og bra slakteklasse. Hypotrichosis-fri. Ungokse Sønn av den danske lettkalveren Vokslev Eik. Hadde god tilvekst, t grovfôrropptak, lite fett og bra eksteriør i testen på Staur. Indeksene tyder på lett fødsels og god tilvekst på avkommene. Hypotrichosis-fri. Ungokse Okse med meget fl ott eksteriør. Hadde også bra tilvekst, god fôrutnyttelse, god ryggmuskel og mye innmarmorert fett i testen på Staur. Indeksene tyder på et lett fødsels, har også morlinje med gode mjølkeegenskaper. Hypotrichosis-fri. Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen James av Rindal PP Homozygot kollet MEDLEMSPRIS 187 CAN C TRIARA XCELORATOR 594X CAN C TRIARA UNLEASHED 893U MOR NOR 6414 BARRAK AV VESTGÅRD MORMORS DNK STAR BIG TIME ET FØDT Anne og Thomas Rindal, HOS Vingrom Kvige 118 * Ku 103 ** Kvige 104 * Ku 106 * Vekstegenskaper 0* 98 ** Slaktevekt 99 ** 200* 97 ** Slakteklasse 113 * 365* 97 * Fettgruppe 81 * * Vekt v/alder i dager Homozygot kollet MEDLEMSPRIS 187 DNK VOKSLEV EIK DNK VOKSLEV CILLER MOR NOR CESAR AV LUND MORMORS NOR 9383 PÅL AV SKJATVET FØDT Kristian Hovde, HOS Brumunddal evne Hereford Rangtall, totalt 114 Rangtall tilvekst 113 Rangtall grovfôropptak 114 Rangtall fôrutnytting 103 Rangtall ryggmuskel 103 Rangtall fettdybde 108 Rangtall marmorering 99 Kropp 89 Muskel 85 Bein 85 Helhet Jala Jala PP av Hovde Kvige 103 * Ku 106 * Vekstegenskaper 0* 96 * Slaktevekt 102 * 200* 112 * Slakteklasse * 105 * Fettgruppe 98 * Vekt v/alder i dager Homozygot kollet MEDLEMSPRIS 187 CAN C GOLDEN- OAK FUSION 3S CAN C GOLDEN - OAK 4J MAXIUM 28M MOR NOR KB BALTIC MORMORS NOR FØDT evne Hereford Rangtall, totalt 112 Rangtall tilvekst 110 Rangtall grovfôropptak 110 Rangtall fôrutnytting 103 Rangtall ryggmuskel 103 Rangtall fettdybde 106 Rangtall marmorering 102 Kropp 86 Muskel 87 Bein 84 Helhet Jackson av Birkeli 366 PP HOS Gjermund Birkeli, Sørarnøy Vekstegenskaper 0* 91 * Slaktevekt 99 * 200* 99 * Slakteklasse * 97 * Fettgruppe 84 * Vekt v/alder i dager evne Hereford Rangtall, totalt 110 Rangtall tilvekst 107 Rangtall grovfôropptak 102 Rangtall fôrutnytting 107 Rangtall ryggmuskel 111 Rangtall fettdybde 94 Rangtall marmorering 112 Kropp 86 Muskel 87 Bein 84 Helhet 86

27 27 STATUS Hereford Kvige Ku 0 Vekstegenskaper, vekt ved alder Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne * ** * ** ** * ** * ** ** ** ** ** * ** * ** ** * * ** * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * ** * * * ** ** ** * ** * * * * * * * * * * * * * * Finnes på sædruta = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Må spesialbestilles Ingen stjerne = dårlig sikkerhet OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016

28 28 NB! Svært begrenset lager! Ny import JC 743 FAST TIME 1SZ FØDT Kollet USA NASJONALT # P DOSEPRIS 583 CRR ABOUT TIME THM DURANGO 4037 PW VICTOR BROOMER Hereford J & C Fast Time er en amerikansk okse som er spesielt interessant pga sterke moregenskaper hos både far og morfar. Oksen forventes å avle bra på melk. (har selv EDP for melk på 31). EDP for både fødselsvekt og tilvekst ligger litt over snittet. Avlsverdier for ryggmuskelmål er svært gode. Anbefales brukt på kyr og godt utviklede kviger. M Ny import MAWARRA MUSTANG FØDT Kollet AUS NASJONALT # HRPJ166 DOSEPRIS TYCOLAH JOVIAL F77 KARINA CHERRY Z8 BOWEN VINCENT V1 Hereford Australsk homozygot kollet okse med helt ny genetikk for Norge. Avlsverdiene fra hjemlandet er jevnt over middels i forhold til gjennomsnittet i populasjonen. Vekstegenskaper er så vidt over middels, men også for fødselsvekt. Anbefales brukt på kyr og godt utviklede kviger. messig sterk okse. M Import WLL GLOBAL FORCE 7X FØDT NASJONALT # Kollet CAN C DOSEPRIS 479 Hereford WLB GLOBAL 72M 50S (CAN) - HAROLDSON WLB MUTUM- BO ET 72M (CAN) FORC 29F BOOMER 18L (CAN) En canadisk okse som forventer god tilvekst Anbefales ikke brukt på kviger M Import SQUARE-D TORTUGA 953T FØDT NASJONALT # Kollet CAN C DOSEPRIS 512 Hereford WILGOR 55K NORTHEAST- ERN OL 2N (CAN) - REMITALL ONLINE 122L (CAN) SQUARE-D SAI LAD 529J (CAN) Bra på kjøtt Positiv på moregenskaper M Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

29 Rangering Limousin Lette fødsler Slakteklasse Avlsverdi, Kvige Ku Avlsverdi Mjølk Slaktevekt Avlsverdi ** ** ** Avlsverdi 29 OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 ** Krever to stjerners sikkerhet på egenskapen for å bli med på rangeringslista. Prioriterte fedre Under er en oversikt over hvilke okser det er ønskelig å teste sønner etter for testomgangen Vi ønsker at alle setter seg inn i denne oversikten slik at vi får mange interessante oksekalver påmeldt til test høsten Vi oppfordrer til å prioritere de norske oksene for å styrke det norske avlsarbeidet. Prioriterte fedre til testen Norsk eliteokser 1. prioritet Gino av Kittelsrud Jovial av Utgårdstrøen 2. prioritet Farmann av Dovre* Fabian av Gorseth* EvenTyr av Dovre* Utenlandske eliteokser Engskjær Get It FF Farvars FF Edakkya FF Ibiza PP Fenrir FF Rembold PP Jost Pp Frisson Pp * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter denne oksen tidligere.

30 30 Ny eliteokse Limousin Gubben av Hvam Nyvler DOSEPRIS 260 Gir e fødselsvekter. Gir lette fødsels. Kan fi nt brukes på kviger. Bra tilvekst på avkommene. God på slakteklasse. Gir en del fett på slakteskrotten. Er far til ungoksen Jovial av Utgårdstrøen som er blitt eksportert til blant annet Frankrike. NOR Dentatus av Dovre - MORS Rangtall, totalt 110 Rangtall tilvekst 112 Rangtall grovfôropptak 110 Rangtall fôrutnytting 100 Rangtall ryggmuskel 108 Kropp Muskel Bein Helhet DNK TRONSØ POLL ROLF DEU IDO P FRA DUVALIER FØDT Hvam Videregående HOS Skole, Årnes Genstatus O Kvige 127 Ku dager dager dager 97 Slaktevekt 93 Slakteklasse 111 Fettgruppe 55 evne Vekstegenskaper, vekt ved alder 101 * 75 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

31 31 Ny eliteokse Limousin Gino av Kittelsrud DOSEPRIS 260 FRA VETIVER MN - FRA SOLIDE NOR Valter av Schjøll En fullfrench-okse som gir e fødselsvekter Gir lette fødsels. Kan brukes på kviger. Er bra på slakteklasse. Har genetikk for gode moregenskaper Kvige 121 Ku OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 MORS NOR dager 81 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Kolbjørn Kittelsrud, Gran Genstatus F Rangtall, totalt 103 Rangtall tilvekst 102 Rangtall grovfôropptak 103 Rangtall fôrutnytting 102 Rangtall ryggmuskel Kropp 81 Muskel 87 Bein 78 Helhet dager 91 Slaktevekt 90 Slakteklasse 105 ** Fettgruppe 100 evne = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

32 32 Eliteokse Limousin Farmann av Dovre DOSEPRIS 260 Gir lette fødsels både på kvige og ku. Meget god på tilvekst. Gir slakteklasse og lite fett på slakteskrotten. Har både far og morfar som har gode indekser på døtrenes evne til å avvenne. En allroundokse. NOR Agvald av Dovre - MORS FRA NEOPHIN FRA LOUXOR NOR Max av Gaustad Kvige 111 Ku dager Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Simen Wigenstad, Dovre Genstatus F Rangtall, totalt 112 Rangtall tilvekst 104 Rangtall grovfôropptak 108 Rangtall fôrutnytting 101 Rangtall ryggmuskel Kropp 84 Muskel 88 Bein 82 Helhet dager 115 Slaktevekt 102 Slakteklasse 124 Fettgruppe 116 evne 84 * 99 ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

33 33 Eliteokse Limousin Fabian av Gorseth Kollet DOSEPRIS 260 FRA VIKING - FRA HAVANA FRA LEY Gir lette fødsels og e kalvevekter både på kvige og ku. Positiv på slakteklasse. Et kollet alternativ på limousin. Kvige 108 Ku OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 MORS NOR Lorimar av Gaustad 0 dager 91 Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT John Jarle Gorseth, HOS Soknedal Genstatus O 200 dager dager Rangtall, totalt 108 Slaktevekt 96 Rangtall tilvekst Rangtall grovfôropptak 99 Slakteklasse Rangtall fôrutnytting 110 Rangtall ryggmuskel 98 Kropp Muskel Bein Helhet Fettgruppe 99 evne 115 * = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

34 34 Eliteokse Limousin EvenTyr av Dovre DOSEPRIS 260 Gir e kalvevekter, og lett fødsels. Meget god på tilvekst og slaktevekt. Har genetikk for gode moregenskaper, spesielt gjennom far. En allroundokse. FRA REMIX - MORS FRA CASSIS FRA MALIBU NOR Max av Gaustad Kvige 102 Ku dager Vekstegenskaper, vekt ved alder FØDT dager HOS Simen Wigenstad, Dovre Genstatus F Rangtall, totalt 114 Rangtall tilvekst 113 Rangtall grovfôropptak 106 Rangtall fôrutnytting 111 Rangtall ryggmuskel Kropp 81 Muskel 88 Bein 80 Helhet dager 121 Slaktevekt 128 Slakteklasse 93 Fettgruppe 109 evne ** = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Ingen stjerne = dårlig sikkerhet

35 Ungokse Full French-okse fra fjorårets testomgang på Staur. Testresultatene på Staur viser god fôrutnyttelse, stor ryggmuskeldybde og fi nt eksteriør. Indeksene tyder på lett fødsels på avkommene, bra tilvekst og god slakteklasse. Faren og morfaren er begge gode på moreegenskaper. Ungokse Full French-okse med bra eksteriør og god kjøttsetnad. Testresultatene på Staur viser god fôrutnyttelse og meget stor ryggmuskeldybde. Indeksene tyder på stor tilvekst og gode slakteegenskaper. Faren til Bavardage er i tillegg meget god på moregenskaper. Ungokse Full French-okse med bra eksteriør, og har nærmest feilfrie bein og klauver. Testresultatene på Staur viser god tilvekst, bra fôrutnyttelse, og fi n ryggmuskeldybde. Indeksene tyder på tilvekst og bra slakteegenskaper. Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Foto: Jan Arve Kristiansen Imaldur av Dovre Kvige 110 * Ku 117 * Vekstegenskaper 0* 93 * Slaktevekt 119 * 200* 109 * Slakteklasse 112 * 365* 114 Fettgruppe 97 * evne Limousin Genstatus F MEDLEMSPRIS 187 Rangtall, totalt 104 Rangtall tilvekst 96 FRA ANECDOTE Rangtall grovfôropptak 100 FRA Rangtall fôrutnytting 106 ON DIT Rangtall ryggmuskel 107 MOR FRA PLACIDE Rangtall fettdybde MORMORS FRA Rangtall marmorering LIBERAL-MN Kropp 83 FØDT Muskel 86 HOS Ingebrigt Vigenstad, Dovre Bein 82 Helhet 84 Kvige 105 * Ku 98 ** * Vekt v/alder i dager Javardage av Utgårdstrøen MEDLEMSPRIS 187 FRA BAVARDAGE FRA ON DIT MOR NOR AO MORMORS NOR VICTOR AV HELGUM FØDT HOS Kvige 93 * Ku 106 ** Bjørn Aasen, Tynset Vekstegenskaper 0* 99 ** Slaktevekt 119 ** 200* 121 * Slakteklasse 111 * 365* 120 * Fettgruppe 119 * * Vekt v/alder i dager Junior av Steinvik MEDLEMSPRIS 187 FRA ARMORIC FRA NEUF MOR NOR OLAV ET ENGELBREKSTON MORMORS NOR NAPOLEON ET AV STEINVIK FØDT HOS Gustav Seintvik, Skatval Limousin Genstatus F Rangtall, totalt 108 Rangtall tilvekst 102 Rangtall grovfôropptak 91 Rangtall fôrutnytting 115 Rangtall ryggmuskel 109 Rangtall fettdybde Rangtall marmorering Kropp 83 Muskel 83 Bein 83 Helhet 83 Vekstegenskaper 0* 98 ** Slaktevekt 105 * 200* 106 * Slakteklasse * 108 Fettgruppe 104 * * Vekt v/alder i dager evne Limousin Genstatus F Rangtall, totalt 106 Rangtall tilvekst 108 Rangtall grovfôropptak 102 Rangtall fôrutnytting 104 Rangtall ryggmuskel 104 Rangtall fettdybde Rangtall marmorering Kropp 87 Muskel 85 Bein 88 Helhet 87 evne 35 OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016

36 36 Ungokse Full French-okse som er årets testvinner på Staur. Bra eksteriør med god kjøttsetnad. Testresultatene på Staur viser tilvekst, stort grovfôropptak og enorm ryggmuskeldybde. Indeksene tyder på lette fødsels, gode slakteegenskaper, og bra moregenskaper. Foto: Jan Arve Kristiansen Jovna av Gorseth MEDLEMSPRIS 187 NOR CHARMANT AV DOVRE NOR 9232 PAN AV GAMKINN MOR FRA URVILLE MORMORS FRA PALACE FØDT John Jarle Gorseth, HOS Soknedal Kvige 111 * Ku 105 ** Vekstegenskaper 0* 89 * Slaktevekt 107 ** 200* 95 * Slakteklasse 115 * 365* 97 Fettgruppe 107 ** * Vekt v/alder i dager Limousin Genstatus F Rangtall, totalt 111 Rangtall tilvekst 112 Rangtall grovfôropptak 118 Rangtall fôrutnytting 96 Rangtall ryggmuskel 115 Rangtall fettdybde Rangtall marmorering Kropp 84 Muskel 89 Bein 83 Helhet * evne 101 * Ungokse Homozygot kollet okse med fi nt eksteriør. Testresultatene på Staur viser særdeles tilvekst, stort grovfôropptak og bra fôrutnyttelse. Indeksene tyder e fødselsvekter og lette fødsels, bra tilvekst og god slakteklasse. Eksportert både til Frankrike og Danmark. Foto: Jan Arve Kristiansen Jovial av Utgårdstrøen PP Homozygot kollet MEDLEMSPRIS 187 NOR GUBBEN AV HVAM NOR DENTATUS AV DOVRE MOR DEU C.N. MATEO P MORMORS FRA REMIX FØDT HOS Kvige 111 * Ku 116 ** Bjørn Aasen, Tynset Vekstegenskaper 0* 95 ** Slaktevekt 103 ** 200* 111 ** Slakteklasse 106 * 365* 102 * Fettgruppe 78 * * Vekt v/alder i dager Limousin Genstatus O Rangtall, totalt 108 Rangtall tilvekst 110 Rangtall grovfôropptak 108 Rangtall fôrutnytting 104 Rangtall ryggmuskel 93 Rangtall fettdybde Rangtall marmorering Kropp 87 Muskel 83 Bein 85 Helhet evne 88 *

37 37 STATUS Limousin Kvige Ku 0 Vekstegenskaper, vekt ved alder Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe evne * ** * ** * ** ** ** * ** * * ** ** * ** * ** ** ** * * ** ** * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ** * * ** * * * ** ** * * * * ** * * ** * ** * * * ** ** ** * ** * * * * * * * * * * Finnes på sædruta = god sikkerhet ** = god sikkerhet for dyr uten informasjon fra avkom * = moderat sikkerhet Må spesialbestilles Ingen stjerne = dårlig sikkerhet OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016

38 38 Ny import FAVARS FØDT FRA NASJONALT # FR DOSEPRIS CHARMEUR (FRA) POMPIER (FRA) RUBIS MN (FRA) Limousin Genstatus F Fransk FF okse, med sterke tall for fødsel og muskel. Genetikken tilsier at det blir liten ramme på avkommene. Gir også melk i døtrene. M Ny import EDAKKYA FØDT FRA NASJONALT # FR DOSEPRIS ALEX (FRA) RINTINTIN (FRA) URGEL MN (FRA) Limousin Genstatus F FF okse fra Frankrike. Ny genetikk i Norge. Edakkya passer godt til det norske avlsmålet. Dette er en okse som produserer gode moregenskaper. M Ny import FENRIR FØDT FRA NASJONALT # FR DOSEPRIS USKUDAR (FRA) MAS DU CLO (FRA) IONESCO (FRA) Limousin Genstatus F Fransk FF okse, med meget sterke produksjonsegenskaper. Genetikken tilsier at dette er en sluttproduktokse. Ny import IBIZA PP FØDT Kollet DEU NASJONALT # DE DOSEPRIS INDEX PP (DEU) IRAN PS (DEU) IRAN PS (DEU) Limousin Genstatus O Tysk homozygot kolla ungokse. Kjøttfull okse med liten ramme og fi n beinbygning. Genomisk resultat fra Tyskland på måleenheten RZF, på sterke 108. Ungokse, men ut fra genomiske resultater og genetikken vil den gi lette kalver ved fødsel. M Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

39 39 Ny import Tysk homozygot kolla ungokse. Okse med middels ramme og fi n beinbygning. Genomisk resultat fra Tyskland viser at oksen har sin styrke på tilvekst, god lengde og fi n beinbygning. Bra på døtrene Ny import Hetrozygot kolla ungokse. Har ikke avlsverdier, men er beskrevet til å gi lette kalver ved fødsel. Ny genetikk i Norge REMBOLD PP FØDT NASJONALT # M Kollet DEU DE DOSEPRIS JOST Pp FØDT NASJONALT # - Kollet DEU DE DOSEPRIS ROLAND P (DEU) Limousin ROBO VOM EIDERLAND PS (DEU) HERGEN P (DEU) JASPER Pp (DEU) JEANSONNET COGNOS Pp (DEU) Genstatus O Limousin Genstatus O OKSEKATALOGEN FOR KJØTTFE 2016 Ny import FRISSON PP FØDT Kollet FRA NASJONALT # FR DOSEPRIS TIGRIS (DEU) TITANES (DEU) VIGNY B (FRA) Limousin Genstatus O Hetrozygot kolla ungokse. Tigris sønn. Tigris har få avkom som far til kalv i Norge, men er far til Integrè av Hvam. Lite brukt genetikk i Norge. Har avlsverdier på fødsel, tilvekst, kjøttfylde, skjelett og sterk avvenningsindeks. Import ENGKJAER GET IT FØDT DNK NASJONALT # DOSEPRIS AEDE (FRA) PABLO (FRA) PLUTO (FRA) Limousin Genstatus F Dansk avkomsgranska FF okse. Sterke tall fra Danmark på fødsel, tilvekst, slakteklasse og melk. Engkjaer Get It, har veldig gode avlsverdier i Danmark. Han passer godt til det norske avlsmålet. M Importokser: Kun tatt inn på forhåndsbestilling, svært begrenset antall på lager.

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi 22 Rangering www.hereford.no Lette fødsler Avlsverdi, jølk Kvige Ku Avlsverdi ** ** Slakteklasse Lite fett Avlsverdi Avlsverdi * ** Krever to stjerners sikkerhet på egenskapen for å bli med på rangeringslista.

Detaljer

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 ***

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 *** Rangering Seminnr. Navn Kjøttindeks 71022 Anton av Søndre Mo 111 71015 Victor av Skjatvet 104 71020 VL Mysil 102 Rangering av eliteoksene etter kjøttindeks i kryssing med NRF. Lette kalvinger Seminnr.

Detaljer

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016 Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 3. JANUAR 2016 I denne katalogen kan ungokser, eliteokser og importokser fra kjøttsimmentaler

Detaljer

Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser BIFF NATUR & BIFF AXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon

Detaljer

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi 5 Rangering Lette fødsler Slakteklasse Avlsverdi, Kvige Avlsverdi Mjølk Fettgruppe www.norskangus.no Avlsverdi Avlsverdi Prioriterte fedre til testen 2013 2014 Norske eliteokser: Nye importokser: Førsteprioritet

Detaljer

Avlsplan Norsk Limousin

Avlsplan Norsk Limousin Avlsplan Norsk Limousin Vedtatt 11. mars 2011 Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger for å oppnå best mulig effekt. Hovedprinsipper Avlsarbeidet på Limousin i Norge baseres på følgende

Detaljer

Avkommets fødselsforløp

Avkommets fødselsforløp Avkommets fødselsforløp Beskriver forventet fødselsforløp når oksen er brukt på ei kvige. Avlsverdi over 100 vil si forventet lettere forløp enn gjennomsnittet for rasen. Avkommets fødselsforløp Forventet

Detaljer

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING Importokser kjøttsimmentaler Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 9. OKTOBER 2015 Dette er en presentasjon av importert kjøttsimmentaler semin.

Detaljer

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D Auksjonskatalog Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle Fredag 8. September 2017, kl 13.00 Plass: Ridebanen, område D Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken Auksjonssalær Alle priser

Detaljer

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag Oppstart Ammeku Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Agenda for kvelden. Valg av driftsopplegg/info om raser Dekningsbidrag/Driftsplan Bygge opp produksjon

Detaljer

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE Okse KATALOGEN 2017 Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede

Detaljer

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen Kjøttfeavl i Norge Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR Gardermoen 12.01.2017 Disposisjon TYRs roller Utvikling av ammekutallet i Norge Stambokføring Nasjonalt avlsarbeid Avlsverdier Fenotypetest Avkomsgransking

Detaljer

Importokser Simmental

Importokser Simmental Importokser Simmental Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Excalibur Pp Født 04.04.2006. Hetrozygot kollet okse fra Tyskland. En okse som gir kalver med middels stor ramme, godt kjøttsatte med høy slakteklasse

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016-2 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker Ved avlsverdiberegningen i oktober 2016 ble det for første gang publisert del- og totalindekser på norsk kjøttfe! Indeksene

Detaljer

Auksjon av fenotypetesta okser

Auksjon av fenotypetesta okser Auksjon av fenotypetesta okser Staur Gård 23. april 216, kl. 11.3 Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Det vil være tilgjengelig folk fra avlsutvalgene

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 1,vedtatt av TYRs styre 17.desember 2013 Innledning TYR er tildelt ansvaret for det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Avlsplanen gjelder for

Detaljer

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde Aberdeen Angus 31100 Indiana av Nordstu Blue & Gray Jackson 90V Caspar av Grani 456 147 456 1075 4,2 3,9 6,18 0,31 8 31101 Ingo av Høystad Blue & Gray Jackson 90V HOVIN POWER 520 147 520 1197 4,6 3,5 7,54

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker I november 2015 ble det oppdaget en mindre feil i avlsverdiberegningen for vekst- og slakteegenskaper. Individer som var tvilling

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 4 vedtatt av TYRs styre 17.12.13 Revidert av TYRs styre sak 75 14.11.14, sak 95 08.12.2015, sak 38 20.03.2017 Endringer vises i kursiv Innledning TYR

Detaljer

Krysningsavl - bruksdyrkrysning

Krysningsavl - bruksdyrkrysning Krysningsavl - bruksdyrkrysning Storfe 2016 10.-11. november 2016 Ole H. Okstad Fagrådgiver - Storfe Dyrematerialet Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale avlsarbeidet Viktig med reinraseavl,

Detaljer

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15 Kriterie Med avlsverdier: Ja Fødselsår: Ikke valgt Nasjonalitet: Utenlandsk Seminokse: Ja Tilgjengelig semin: Nei Kjønn: Ikke valgt Stamboknr/Seminnr: Ikke valgt Navn: Rase: Charolais Innmeldt: Nei Avstamning

Detaljer

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2 Avlsplan Norsk Limousin Versjon 2 Vedtatt 11. mars 2011. Sist revidert 11.02.2017 Godkjent av styret i TYR 20.0.2017 Endringer står i kursiv Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger

Detaljer

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser Hvordan lykkes Fôring av okser og slakteklasser Disposisjon Markedssituasjonen for storfekjøtt Forklare klassifiserings systemet Slakteplanlegging Fôringsstrategi Eksempel på enkel fôrplan 2 Markedsbalanse

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura)

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) 27 Nor-X er en farrase ment til bruk i bruksdyrkryssing med søyer av norsk

Detaljer

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL:

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: Opprettholde Dexterfeets effektive produksjonsegenskaper. Opprettholde rasens gode lynne. Utvikle funksjonelle dyr med god fruktbarhet, lette kalvinger

Detaljer

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura O+ 2 Kvalitetstilskudd storfe Avtaleåret 2015/2016 Klasse O og bedre + 4,- pr kg Avtaleåret 2016/2017 Klasse O +3,- pr kg Klasse O+ og bedre +7,- pr kg På et okseslakt

Detaljer

GENO Avler for bedre liv

GENO Avler for bedre liv www.geno.no GENO Avler for bedre liv GENO SA Geno SA er et samvirkeforetak, eid av om lag 9000 norske storfebønder, stiftet i 1935. Vi har felles lokale produsentlag sammen med TINE SA. Hovedoppgavene

Detaljer

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON Hans Storlien, Marked Norge, Geno STORFEGENOMET Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter Består av 30 kromosompar Genotyping Leser av hvilke basepar som

Detaljer

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Mer og bedre biff Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Avlsmål, NRF 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Health Fertility Exterior,

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis Individ 18280232/0379-70076 Opprinnelsesmerke: 18280232/0379 (2009) Fødseldato: 17/01/09 Tvilling: Nei Bruksmerke: 0171 Kjønn: Okse Hornstatus: Hornet Stamboknr: 70076 Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet: Norge

Detaljer

Storferasene representert på Storfe 2013

Storferasene representert på Storfe 2013 Storferasene representert på Storfe 2013 Ei ku er ikke bare ei ku! På Storfe 2013 er det representert mange ulike raser med ulike spesialiteter. Det vil stå alt fra kjøttferaser med nasjonalt avlsarbeid,

Detaljer

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 STYRELEDEREN HAR ORDET På neste styremøte vil jeg foreslå at det bevilges penger til ikke bare en, men to flaggstenger. En som vi skal bruke til TYR-vimpel og en som vi

Detaljer

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard HVA ER AVLSPLANLEGGING? Lage / ha en plan som sikrer tilgang på gode dyr i framtida.

Detaljer

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN www.geno.no EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN Tilslutningen til semin er i dag på 86 prosent, målet er 90 prosent! Bruken av semin er med å kvalitetssikre at besetningene til enhver tid er av den

Detaljer

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet Aberdeen Angus 31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet 311 120 487 1469 3,5 2 31401 Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet 285 120 457 1435 3,1 2 31402 Lukas

Detaljer

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A Endelig rangering Aberdeen Angus Rangtall Fettdybde Marmorering Kropp Muskel Eksteriør Bein Helhet 31108 Ivar fra Li Blue & Gray Jackson 90 Kronborg Apollo 104 106 1687 8,9 5,1 7,40 0,29 3,15 93 88 85

Detaljer

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 21. april 2012, klokka 12.00 (åpent fjøs fra klokka 10.00 til 11.30) Ta med varme klær! Arrangør: TYR Felleskjøpet og Nortura Auksjonarius: Halvor Nordli Limousin

Detaljer

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø?

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? -Og hvordan ivaretas kjøttkvalitet i dagens klassifiseringssystem? Laila Aass Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) UMB Bedre biff

Detaljer

Medlemsblad 6 2011. God jul og. Tema: Semin

Medlemsblad 6 2011. God jul og. Tema: Semin TYRmagasinet Medlemsblad 6 2011 God jul og godt nytt år Tema: Semin TYRmagasinet Medlemsblad 6 2011 God jul og godt nytt år Tema: Semin Forsidefoto: En Tiroler Grauvieh koser seg på beite. Foto: Vegard

Detaljer

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norsk storfe? I forhold til andre dyreslag er storfe totalt sett MAGRE Storfe Lam Gris 12,2 % fett (750 slakt)

Detaljer

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen Årsmelding 2012 Innhold Om Animalia... 3 Forord... 4 Storfekjøtt kontrollens formål... 5 Organisering og finansiering...6 Medlemskap i Storfekjøttkontrollen... 7 Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen

Detaljer

Nytt. Limousin. men krevende uttak. Rekorder på Staur. Prioriterte fedre til Staurkandidatene NORSK LIMOUSIN VELG EN VINNER. Nr.

Nytt. Limousin. men krevende uttak. Rekorder på Staur. Prioriterte fedre til Staurkandidatene NORSK LIMOUSIN VELG EN VINNER. Nr. NORSK LIMOUSIN VELG EN VINNER Limousin Nr. 1-2016 Nytt Massivtrefjøs med en vri Side 4 Kaptein av Viersdalen ble best i rangtall og satte en ettertrykkelig rekord i dybden på ryggmuskelen: 9,80 cm. Toppliste

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Drammen Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Clarion hotell Tollboden : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 15

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Jæren smak avtale Storfe Bonus og puljetillegg Kr pr kg Hastehenting 0,00 Direktehenting 0,55 1 stk 1,85 2 til 3 stk 2,65 4 til 5 stk 3,30 6 til 10 stk 3,85 11 til 13 stk

Detaljer

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 2016 tidenes okseårgang! Overgangen til Genomisk Seleksjon (GS) har gitt oss tidenes årgang i vårt avlsmateriale! Et stort utvalg okser gir store valgmuligheter

Detaljer

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009 Tema: Årsoppgjør SFK FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring av okser Sikrer

Detaljer

NORSK KJØTTFEAVLSLAG

NORSK KJØTTFEAVLSLAG NORSK KJØTTFEAVLSLAG Innhold Når skal vi inseminere?... 4 Forklaring på tabeller, forkortelser osv.... 5 Presentasjon av raser med nasjonalt avlsarbeid Aberdeen Angus... 7 Charolais... 11 Hereford... 19

Detaljer

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne Aberdeen Angus 1 30113 Kronborg Rambo Rambo x Gambler 19.mar 45 292 581 621 1857 2,8 1,9 89,2 81 83 92 85 117 SEMIN 2 30115 Uncas av Funnaune Power x Victor 19.mar 45 279 525 560 1558 3,3 2,8 87,8 82 86

Detaljer

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Tema: Endringer i avlsverdiberegningene FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring

Detaljer

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF HEGE HOPEN AMUNDAL¹, MORTEN SVENDSEN² OG BJØRG HERINGSTAD¹, ² ¹IHA, UMB, ²GENO Innledning Drektighetslengde er perioden fra kua

Detaljer

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 Testomgangen 2015-2016 TYR Hamar, juni 2015 Endringer i kursiv / gjennomgått i Avlsrådet sak 01-2015 (telefonmøte 21.04) med unntak av pkt 1.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli

Detaljer

31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani

31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani Uttatte okser Testnr Ørenr Navn Født Oppdretter Far Morfar Aberdeen Angus 31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani 31101 1314 Ingo av

Detaljer

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen Årsmelding 2009 Innhold Om Animalia... 3 Forord...4 Storfekjøttkontrollens formål...5 Organisering og finansiering...6 Medlemskap i Storfekjøttkontrollen... 7 Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen

Detaljer

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer en mindre

Detaljer

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt)

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) 31 Nor-X farrase Nor-X er en sammensatt farrase (Norsk

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober)

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 1 2 Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 3 Tallene viser semintall per februar 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Denne statistikken viser fødte

Detaljer

Oppstart ammeku. Nortura Otta 8. November

Oppstart ammeku. Nortura Otta 8. November Oppstart ammeku Nortura Otta 8. November Agenda for kvelden. Storfemarkedet Grunnleggende behov ( for kua) Info om raser Valg av driftsopplegg Dekningsbidrag Vi må ha mer storfekjøtt! 13 000 tonn storfekjøtt

Detaljer

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr Genressursarbeidet for husdyr framover Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Strukturutvikling i Norge Antall årskyr pr besetning 1982 1984 1986 1988

Detaljer

Rundskriv 35/2008. Fylkesmannen Kommunen. For kommunen: Fylkesmannen

Rundskriv 35/2008. Fylkesmannen Kommunen. For kommunen: Fylkesmannen Rundskriv 35/2008 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jon Løyland (24131083),

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Herefordforening

Medlemsblad for Norsk Herefordforening Herefordnytt Medlemsblad for Norsk Herefordforening 1 2013 71026 Benjamin av Skjatvet 71059 Gard av Kleivi norsk hereford SeMInoKSer 71022 Anton av Søndre Mo 71058 Gullars av Kleivi Innhold Sommertreff

Detaljer

Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang

Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang Grunnlag for oppstart Oppvokst med mjølk-ku Nummer 3 i søskenflokken Landbruksutdanning Jobbet 6 år som skogsarbeider og 6 år som utmarkskonsulent/oppsyn

Detaljer

Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT. Medlemsblad 3 2013

Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT. Medlemsblad 3 2013 TYRmagasinet Tema: jakten på DeT gode MoRDyReT Medlemsblad 3 2013 TYRmagasinet Tema: JAKTEN PÅ DET GODE MORDYRET Medlemsblad 3 2013 Medlemslag i TYR Forsidefoto: Dyr på beite hos Seming Undseth. Foto:

Detaljer

Forord. Ås, 10.mai 2013 ------------------------------------------------- Stine Venseth Stokkan

Forord. Ås, 10.mai 2013 ------------------------------------------------- Stine Venseth Stokkan eksteriøregenskaper hos kjøttfe i norge resultater fra fenotypetest, egenskaper i kjøttproduksjon og teoretisk holdbarhet Exterior characteristics in beef cattle in Norway - Results from phenotypic testing,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37 312 / sola@kjottfe.no Jahren gård, 3070 Sande Odd Grundt 918 05 850 / ogrundt@online.no Imsroa,

Detaljer

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka?

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Ina Andersen-Ranberg 1 og Dan Olsen 1 Norsvin Hybridpurka Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis

Detaljer

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2013: Tid: 16-17.11.13. Sted: Rica Meyergården Hotell, Postboks 128 Fr. Nansensgt. 28, 8601 MO I RANA, telefon; 75 13 40 00 Program for årsmøtet 2013 Lørdag 16.11.13

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Referat Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Tid: Tirsdag 20. oktober 2009 kl 15.30 onsdag 21. oktober kl 12:00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell og Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Deltakere:

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON Oversikt Grunnkurs i genetikk Hvordan utnytter vi genotypedata i avlsarbeidet? Genomisk seleksjon øker den

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G.

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. Hva er målet?.best mulig økonomisk resultat i gardsdrifta ut fra gardens ressurser. Dvs. å finne det driftsopplegget som gir

Detaljer

STORFEKJØTTKONTROLLEN ÅRSMELDING

STORFEKJØTTKONTROLLEN ÅRSMELDING STORFEKJØTTKONTROLLEN 2015 ÅRSMELDING INNHOLD OM ANIMALIA 3 FORORD 4 STORFEKJØTTKONTROLLENS FORMÅL 5 ORGANISERING OG FINANSIERING 6 MEDLEMSKAP I STORFEKJØTTKONTROLLEN 7 AKTIVITETER I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Detaljer

Beiteressurser på innmark og i utmark

Beiteressurser på innmark og i utmark Beiteressurser på innmark og i utmark Hvordan få til en optimal beitebruk på innmark og i utmark v/jørgen Todnem Bioforsk Øst Fôropptak beite Fôropptak påvirkes av: Dyret (art, rase, kjønn o.l) Beitet

Detaljer

Utvikling i dyretall

Utvikling i dyretall Utvikling i dyretall 1998 2007 Endring Melkekyr 314 000 253 000-61 000 Ammekyr 32 000 61 000 + 29 000 Endring kalver, ca. - 32 000 Drøv Gromkalv tilsatt naturproduktet P.E.P. vitaminer og mineraler tilpasset

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 Sted : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Stange 06.11.14 Antall

Detaljer

Klassifisering av storfe

Klassifisering av storfe Klassifisering av storfe HVORFOR KLASSIFISERE? EUROP FOR STORFE SLAKTKATEGORI KLASSE- OG FETTGRUPPE EFFEKT AV RASE, AVL OG FÔRING PÅ KLASSIFISERING AV STORFE 2 Gjennom etableringen av Norges Kjøtt og Fleskesentral

Detaljer

Ungdyr beiter eller fores med silo, og lever bekymrings fritt blant likesinnede. Ungdyrslakt kommer fra dyr som er mellom 15 og 18 måneder gamle.

Ungdyr beiter eller fores med silo, og lever bekymrings fritt blant likesinnede. Ungdyrslakt kommer fra dyr som er mellom 15 og 18 måneder gamle. Horgen gård Horgen gård ligger i Nes kommune, Akershus omkring 40 minutters kjøretur nord for Oslo. Gården er på omkring 750 daa, hvorav 672 er dyrket. I dag drives det hovedsakelig kjøttproduksjon på

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang Innhold Leder... 3 Mjølke... 4 Mjølke okser... 6 Postkort fra Jan og Mary Øyan... 9 Nokre viktige faktorer i kjøttproduksjonen på... 10 Ansvarlig

Detaljer

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i 1 I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i salget på 1 %. 2 Omsetningen har økt med 13 millioner

Detaljer

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen.

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Godt kvigeoppdrett Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Kostnadene knyttet til oppdrett av rekrutteringskviger er

Detaljer

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015 Nytt fra Geno Lysbilde 2 NASJONALT OG INTERNASJONALT SALG AV SÆD-DOSER 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 Nasjonalt Globalt Totalt 300

Detaljer

Møtereferat. : Heia Gjestegård

Møtereferat. : Heia Gjestegård Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Grong Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Heia Gjestegård : Mari Bjørke Sted Dato Grong 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 26. april 214, kl. 12. Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Husk varme klær da det fort kan bli kaldt! Arrangør:

Detaljer

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Agenda Utvikling i produksjonen Valg av strategi Fôringsrelaterte faktorer og økonomien 2 Svak økning i

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter.

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter. Individnr. 6001 Oppr.merke: 02261037 / 239 10/02/11 Kjøpt 15/10/11 Hornstatus: Vet ikke 75,0% Charolais 25,0% Hereford Mor: 06260497/ 0626 Morfar: Stbnr. 54308 100 96 97 101 100 103 105 94 101 95 29/04/12

Detaljer

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen Årsmelding 211 Innhold Om animalia... 3 Forord... 4 Storfekjøtt kontrollens formål... 5 Organisering og finansiering...6 Medlemskap i storfekjøttkontrollen... 7 Aktiviteter i storfekjøttkontrollen

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård Desse møtte: Avlsutvalet, styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, Celina Lindeborg, Hallstein Flesland

Detaljer

Hedmark. Storfekjøttsatsingene. Oslo/Akershus. Vegard Urset Koordinator for satsingene

Hedmark. Storfekjøttsatsingene. Oslo/Akershus. Vegard Urset Koordinator for satsingene Storfekjøttsatsingene Hedmark Oslo/Akershus Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal øke med 20 % innen 2020 og med bedret lønnsomhet Vegard Urset Koordinator for satsingene Storfekjøttproduksjonen i Oslo

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 Sted : Tine Heimdal Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Heimdal 29.10.14 Antall innkalte

Detaljer

STORFEKJØTTKONTROLLEN ÅRSMELDING

STORFEKJØTTKONTROLLEN ÅRSMELDING STORFEKJØTTKONTROLLEN 213 ÅRSMELDING INNHOLD Storfekjøttkontrollens formål 5 Organisering og finansiering 6 Medlemskap i Storfekjøttkontrollen 7 Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen i 213 8 Aktiviteter

Detaljer

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Innmarksbeite Økonomi Slakt Priser Interesse Utmarksbeite Livdyr Muligheter Kostnader Raser Rundballer Ressursgrunnlag

Detaljer

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere)

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen

Detaljer

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra møte for vurdering

Detaljer