Årsmelding Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan Budsjett Vedtekter 30 Jæren friluftsråd: Nettside: Facebook/jæren.friluftsråd E-post: Nikkelveien 4, 4313 Sandnes Tlf Org. Nr Årsmelding 2013 Foto: Bjørn Hille og Hans Hodne Tekst: Jæren friluftsråd Layout: Øystein Dahle Trykkeri: Lura trykkeri, 600 eks Side 1: Månafossen ( besøkende i 2013) Side 2: Friluftsfyret Kvassheim Side 3: Brusand

3 3 Medlemskommunene og samarbeidspartnere Hå kommune Klepp kommune Sandnes kommune Stavanger kommune Time kommune Gjesdal kommune Randaberg kommune Sola kommune

4 4 Jæren Friluftsråd Jæren friluftsråd et interkommunalt samarbeidsorgan med Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Gjesdal som medlemmer. Friluftsrådets oppgaver er å sikre friluftsområder og tilrettelegge områder av forskjellig slag til allmenn bruk for medlemskommunenes befolkning. Jæren friluftsråd har ansvar for at vel dekar friluftsområder fungerer som rekreasjonsområder. Rådet er også eier og driftsansvarlig for Friluftshuset på Orre, Friluftsgarden på Mån, Ølberg camping og friluftsområde, Friluftstunet i Brekko og Friluftsfyret Kvassheim. Vi samarbeider tett med Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Rogaland fylkeskommune, Miljødirektoratet, Friluftsrådenes landsforbund, Jæren våtmarksenter, Nasjonale turistveger, Vestkystparken, En kjede av fyr, Statskog, medlemskommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Tillitsvalgte Styrets årsberetning 2013 Styret: Styreleder: Henry Tendenes, Gjesdal Nestleder: Oddbjørn Rannestad, Randaberg Mette Alsvik, Stavanger Grete Hove Vikedal, Hå Eve Anne Nordvall, Klepp Heidi Bjerga. Sandnes Magnar Mæland, Sola Margret Hagerup, Time Varamedlemmer: Jan Ove Hansen, Gjesdal Reidun Bøe Høiland, Hå Kate Helene Seldal, Klepp Svein Livar Haga, Randaberg Ivar G Vølstad, Sandnes Gry Maren Rege, Sola Ellen Marie Nordtveit, Stavanger Olga Nese, Time Årsmelding 2013 Over personar har vitja Månafossen har vore på Mån besøk på Friluftshuset besøk på Friluftsfyret. I vinter var det enkelte dagar 2000 personar på ski i Brekko. Dei nye teljeapparata syner at bruken av Jæren friluftsråd sine senter og friluftsområder er langt større enn det vi på førehand trudde. Dette pregar arbeidet vårt. Driftsoppgåvene har dei siste åra auka betydeleg. Noko som har ført til at nye tiltak, nye prosjekt, tilrettelegging av nye område, er blitt utsett. Dei tilsette har måtta prioritere vedlikehald og reparasjonar på bygg og uteområde. Valgkomite: Torill Irene Herigstad Bjørg Tysdal Moe Mons Skrettingland Årsmøte Leder: Torbjørn Hovland, Klepp Nestleder: Turid Harbye Joa, Sola Administrasjon og drift Daglig leder: Bjørn Hille til Daglig leder: Øystein Dahle fra Nestleder: Ingun Haukedal Driftsansvarlig: Hans Hodne Fagarbeider: Knut Risa Fagarbeider: Øivind Anda Senterleder: Mariann Vølstad Bjørn Hille fikk KS medalje for fortjenestefull samfunnsgavnlig arbeid.

5 5 Vi setter pris på at publikum er snare til å melde frå når noko er i ustand i friluftsområda. Tidlegare inngåtte avtalar om kilometervis med gjerdeplikt rundt friluftsområder, vegvedlikehald, tette grøfter, skjøtsel m.m. slær no til for fullt. Mån Tidleg på nyåret måtte vi til Mån. Ein vinterstorm førte til at skifersteinane på pipene på Mån fauk av. Dei var støypte fast, men for likevel i vinden. Dette måtte reparerast snarast. Dei gamle vindaugene i stovehuset er blitt kitta og malte. 10. januar blei det sett opp teljeapparat for å registrere kor mange som gikk til Mån. Apparatet blei sett opp ein stad der alle besøkande må gå forbi. Det er plassert usynleg for publikum. Ved nyttår kunne vi lese av passeringar i Anne Karin Håland med familie, har hatt det daglege tilsynet med Mån. Dei tek i mot overnattingsgjester, tildeler nøklar, orienterer om reglar for leige, vaskar og ryddar. Vi ser at overnattingane på Friluftsgarden aukar. I alt har det vore 900 overnattingar. Friluftsgarden blei opna i Kvart andre år er det branntilsyn på Mån med representant frå brannvesenet. På grunn av overnattingsdelen, vert det sett strenge krav til brannsikringstiltak. JF fekk gode tilbakemeldinga på rutinar og kontrolltiltak som er gjort. naudsynte andre oppgåver blei prioritert. Ei kommunen i 2012 å overta vedlikehaldet. av utfordringane langs løypenettet er den store tilveksten av skog. Enkelte stader Det er blitt auka drift av gardsbruka med breier greinene seg så langt ut over turvegane, at det hindra snøen i å legge seg. I haust fikken til Brekko for kvart år. Jæren frilufts- meir tung trafikk, og samstundes aukar tra- blei det rydda mykje skog for å opne traseane. Trevirket blei produsert til ved og lagt i deler av strekninga. I tillegg skal vi halde råd har og ansvar for gjerdevedlikehald på sekker. Dette blei mange hundre sekker, ferister. I år har vi måtta gå til innkjøp av fire som er fordelt på Frivilligsentralar i våre nye elektriske ferister fordi kyr lærte seg til å medlemskommunar og Speiderens Beredskapsenter i Ådneram. gå over dei gamle. I 2012 blei det gjort ein omfattande jobb med å rydde å merke heile løypenettet i Brekko. I sommar blei dette gjennomgått på nytt og oppfriska. Tilbakemeldingane frå publikum syner at det no er lett å finne gode turalternativ. I fleire år har vi jobba med å bytta ut dei gamle trebruene i løypenettet. I sommar kom vi i mål. Alle bruene er fornya med Kunstutstilling på Orre betongbruer. Betongelementa er gitt av Block Berge Bygg og Gunnleif Fjogstad har gjort ein framifrå jobb med å legge dei på plass. No kan vi bruke det tyngste løypeprepareringsutstyret vårt, i heile skitraseen. Våre folk har sett opp rekkverk på dei viktigaste bruene. Jæren friluftsråd har tidlegare hatt ansvar for vedlikehald av vegen frå Vølstad og opp til Brekko. Etter oppmoding frå JF og Gjesdal kommune vedtok Fylkes- Nye solide bruer i Brekko Oltedal Gapahuken i Oltedal er beisa. Vinterstorm førte til ein del vindfall i skogen der. Deler av dette er rydda. Brekko Nyåret starta med mildver i Brekko. Den snøen som kom før jul, regna bort i nyttårshelga. Så sette det inn med barfrost i 14. dagar før den fyrste snøen kom i veke 6. Då fekk vi ein flott periode med godt skiføre og stor tilstrøyming av både aktive og trimmarar i løypene. Trass enkelte milde periodar klarte vi å tilby gode skiløyper fram til over påske. I desse vintermånadane var heile mannskapet vårt engasjert i Brekko. Kun heilt Ny gjerdeklyver på vei til Friluftsgarden Mån

6 6 Haugstadskogen Arbeidet med å rydde langs lysløypa i Haugstadskogen har halde fram i vinter. Tømmeret har Hå kommune fått til prosjekt i sitt arbeidstreningssenter. Samarbeidet med NAV for å gi arbeidstrening til ungdom, har halde fram. Ungdommane har grusa opp turvegane og laga stikkvegar inn til det nye byggefeltet i Stokkelandsmarka. JF har hatt møte og synfaring i skogen med representantar frå Hå kommune, for å vise at grensene mellom dei private tomtene og skogen må merkast på nytt. Refsnes-skogen I Refsnesskogen er det og rydda mykje skog. Inntil skogen ligg eit større hyttefelt. Vi ser at 110 dager med skiføre i Brekko enkelte hytteeigarar tek seg til rette og utvidar sine tomter inn i friluftsområdet. Nokre vil at vi skal hogge ned skog for at dei skal få sol heile dagen på sine tomter. Dette er eit stadig dilemma som vi må ta standpunkt til. Her har vi hatt møte med representantar frå Hå kommune og skogkunnige for å få råd og rettleiing om skogpleie. Melsvatnet Melsvatnet er eit av våre mest brukte friluftsområder. I år har vi rydda vegetasjon og skog rundt heile løypa. Dette er arbeid vi må gjere årleg. Busker og kratt skyt opp med over ein meter kvar sommar. Arbeidet med informasjonstavler og merking av nye turstiar starta i 2012 og er avslutta i Ølberg Kvart år må vi ha litt fornying på Ølberg camping og friluftsområde. På uteområdet er det innkjøpt og sett opp nye leikeapparat. Dei gamle var heilt øydelagde. Dei nye fall i god smak hjå dei yngste. I alle år har det vore bare eit plastforheng inn til dusjromma i servicebygga på campingplassen. Dette har publikum vore lite nøgde med. I år har vi sett inn dører til alle romma. Samtidig er alle vankranar i servicebygga skifta ut. Dette er ekstra kostnader som ikkje ligg i driftsbudsjettet og må løysast med tilskot frå frie midlar. Campingplassen har ikkje noko lokale som turistane kan samlast i ved dårleg ver. Vi ser at ein del ungdomsgrupper kjem og ligg i fjelltelt. Dei manglar ein samlingsplass under tak. For å bøte på dette, blei det kjøpt inn ein stor lavvo. Det var meir arbeid å sette den opp enn det vi hadde tenkt, så vi klarte ikkje å få den på plass før sesongen var over. Den er klar til å sette opp neste sesong. Alt førearbeid er no gjort. Campingplassen vart opna for alle den 8. mai. Denne sesongen var det Kristine og Ragnar Oftedal som var vertskap på campingplassen. Dei er godt kjent med drifta frå tidlegare år, og gjer ein framifrå jobb på vegne av friluftsrådet. Dei har alt spurt om dei kan få jobben neste år og. Strendene Arbeidet med å rydde strendene etter vinteren starta tidleg i mars. For fyrste gong på mange år klarte vi å rydde alle våre strender til påske. Vi får gjennom året god hjelp frå publikum til å halde strendene fri for søppel. Vigrestad skule tok på seg å hente søppel frå Kvassheim og sør over mot Brusand. Jæren folkehøgskole har adoptert Borestranda. Dei samlar søppel og friluftsrådet køyrer det til mottak. Vi får ofte melding om at folk har henta søppel på friluftsområde som JF ikkje har ansvar for. Når publikum tek slikt ansvar følgjer vi opp med å køyre søppelet til mottak. Eit av lassa var frå ryddeaksjonen på øya Rott. Drift av Friluftsområda Nye lekestativ på Ølberg Camping og friluftsområde JF er framleis ein viktig medspelar for fylkesmannens miljøvernavdeling sine praktiske oppgåver i friluftsområder. Vigdelveten i Sola kommune er under opparbeiding. Vår uteseksjon har fått ansvar for deler av tilrettelegginga. Fylkesmannen betaler for desse tenestene. Søppelhenting tek framleis tid og resursar i vår kvardag. Publikum er merksame på at vi har ansvar for renovasjon langs strendene. Skuleklassar, organisasjonar og en-

7 7 keltpersonar kontaktar oss ofte om hjelp og informasjon. Vi drøftar no ein avtale med Fylkesmannens miljøvernavdeling om at vi får overført midlar til å organisere ein større del av søppelhenting langs strendene. Vi har ei stor utfordring med reisande sesongarbeidarar.. Dei brukar våre parkeringsplassar til camping. Dei søv i bilane sine, og skitnar til toalettanlegga våre og let etter seg mykje søppel. Dei reparerer bilar og slenger frå seg bildeler og skrot. Det hender dei set frå seg heile bilvrak som vi må frakte bort, noko som fører med seg mykje ekstra arbeid og ekstra kostnader. Før var dette eit problem på sommartid. No er det store deler av året. Det er eigentleg eit stort samfunnsansvar som her kjem til dagen i friluftsrådets områder. Vi har ikkje heimel for å jage dei bort. Parkeringsplassen på Eikesog har vore i dårleg stand på grunn av stor slitasje. Vi fekk pengar frå styret for landskapsvernområdet Frafjordheiane til utbetring. Fylkeskommunen har spurt friluftsråda om å ta ansvaret for å arrangere seminar om partnarskap og folkehelse. JF har gjennomført to slike seminar med deltakarar frå kommunar og frivillige organisasjonar. Deltakarane har gjeve god tilbakemelding på gjennomføring og temaval på seminara. Fylkeskommunen dekker alle utgifter til arrangementa. Som vanleg vart det invitert gjester til opning av årets kunst utstilling på Friluftshuset. I år var det fotografen Terje Tveit som var utstillar. Våre senter Friluftsgarden Mån, Friluftstunet Brekko, Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim krev mykje tilsyn og vedlikehaldsarbeid. Det er krævande bygg å halde i god stand. Besøket er gledeleg stor på alle sentra. På Friluftshuset har vi, dei to siste åra skifta 3 av fire dører. Den siste blei skifta i haust. Maling og oppussing er årlege gjeremål. Vi slit med årleg vedlikehald på Friluftsfyret. Materialvalet på ytre vegger viser seg å vere Arrangement Planen var å ha eit større arrangement knytt til kvart av våre fire senter i På grunn av timeplan med mange driftsoppgåver tok vi initiativet til eit, på Mån. Fyrste søndagen i september var den verste regnversdagen heile hausten. Eit omfattande program, med fiske, gamle leikar, historietur, O-løype, nytteplanter i fjellet, var førebudd. Noko av dette i lag med Oltedal hagelag. På laurdagen, då vi førebudde arrangementet, var det 150 besøkande på Mån. På vårt arrangement den regntunge søndagen kom det 30 sporty personar. 320 potetkaker og betasuppe til 300 personar var frakta opp på ryggen. Masse av dette måtte berast ned att. Ein skuleklasse frå Gjesdal kom opp på måndag og overnatta til tysdag. Dei fekk mykje god suppe, og styreleiar gjennomførte ferdig oppsett aktivitetsprogram. Befaring på Bore Befaring i Oltedal

8 8 for dårleg. Fyret står i eit av dei mest verdhare område i vårt fylke. Trematerialet i gangen på ytterveggene mellom maskinhuset og fyrbygget viser seg å trekke fuktigheit. Matterialet sveller opp og blir øydelagt. Ytterdørene lever og vi får problem med å opne dei. Administrasjonen måtte ta ei rask avgjerd om å skifte ut materiala i ytterveggene i gangen før vintersesongen sette inn. I utstillingsdelen på fyret er det og mykje teknisk utstyr som skal vedlikehaldas. Her vonar vi å få ei driftsløysing gjennom samarbeidet med Jæren våtmarksenter. Hå kommune vil ha ein samarbeidsavtale med JF om drift av det nye Giggenbygget. Det vil vere naturleg at historia om Ingermanland vert ein del av Friluftsfyret Kvassheim sin informasjon. Styret skal ta standpunkt til vilkåra for driftsavtalen. Administrasjonen deltek i utforming av utstillinga i bygget. I den samanheng har dei vore på besøk på Mandal museum, der dei har modell av Ingermanland og personar med god kjennskap til det dramatiske forliset. Hå kommune har teke kontakt med tre museer i St. Petersburg for å få teikningar til modell av Ingermanland. Vona er at vi skal få laga ein modell som kan stå på Kvassheim. Kunstmalar Ivan Storm Juliussen blei utfordra til å laga eit maleri av Ingermanland. Dette tok han på sparket. Biletet er no ferdig. Sparebank Vest stilte sporty opp og tok rekninga med arbeidet, men på eit vilkår, Jæren friluftsråd skulle ha biletet. På Friluftstunet er ytterdørene blitt pussa og fornya dette året. Sentra er no opne frå fyrste søndag i januar til november. Friluftsfyret er ope til desember. Media: Marknadsføring av våre tilbod er viktig. Den beste måten er gjennom redaksjonell omtale i media. Dette året har vi fått fleire TV innslag både i NRK lokalen og TV-Vest. Stavanger Aftenblad og dei små lokalavisene har gjevnleg omtale av vår verksemd. Våre nye heimesider og facebook sider vert mykje brukt til å informere publikum. Mange orienterer seg gjennom nettsider og sosiale mediar. Vi har no over 1100 liker på facebook sidene våre. Aktuelle saker Administrasjonen har starta ein møteserie med leiinga i kvar av våre medlemskommunar for å drøfte samarbeid om sikring av areal, drift og nye prosjekt i friluftsområder. Vi ser at fleire av våre regionale friluftsområde no blir nærområde/grøntområde for store nye bustadområder. Dette set andre krav til drift og tilrettelegging. I utbyggingsprosjekt vert Jæren friluftsråd sine områder brukt i marknadsføring i sal av bustader. JF har hatt drøftingsmøter med Randaberg kommune og Sandnes kommune om samarbeid på tema som, sikring av friluftsområder, innkjøpsavtaler, samkjøring av data m.m. Administrasjonen har vore på besøk til Lindesnes fyr for å hente erfaring med drift og Tønes i kapellet i Brekko

9 9 tilrettelegging for publikum. Det er no oppretta kontakt mellom JF og leiinga på Lindesnes fyr om erfaringsutveksling. Drift av kafé, overnattingstilbod, drift av utstillingar, val av utstyr, økonomi, bemanning, er noko av det som blir aktuelle tema. Vi ser at reiselivsbedrifter blir meir og meir opptekne av tilrettelegging, bruk/ marknadsføring av friluftsområda våre til reisemål for turistar. Destinasjon Jæren brukar Jærstrendene som eit hovudmål for å besøke vår region. Dei ber JF om å legge til rette merka turløyper langs Jæren. Vindkraftutbygging i regionen er eit svært aktuelt tema å ta standpunkt til i friluftssamanheng. Det dukkar opp nye prosjekt spredt over heile fylket. Mange ber om at friluftsrådet skal uttale seg om kvart enkelt prosjekt. Kva gagnar friluftslivet, kva skjemmer og øydelegg opplevingar, aktivitet og rekreasjon i friluftssamanheng, må vere friluftsrådet sitt fokus. Rogaland fylkeskommune til styret i Vestkystparken. Frå 2014 er han valt som leiar av styret i Vestkystparken. Samarbeidsorganet: En kjede av fyr, har også i 2013 gjeve ut ein felles katalog under namnet «On the egde» med informasjon om dei seks fyra langs Rogalandskysten. I 2014 skal forlis vere felles tema for fyra. Alle skal ha fokus på eit eller fleire forlis som har funne stad i nærleiken av sitt fyr. På Friluftsfyret Kvassheim, er det opning av Ingermanland Ryddedager på Jærstrendene JF er ein viktig aktør i Jæren våtmarksenter. I 2013 er fokuset blitt lagt på det gamle bygget Mostun ved Mosvatnet i Stavanger. Midlane som er løyvt av Miljøverndepartementet er gått til tilsetting av dagleg leiar. Jæren friluftsråd har sine to senter (Friluftshuset, Friluftsfyret) klare og opne for publikum. Dette har leiinga i våtmarksenteret lagt alt for lite fokus på. Det er viktig at Jæren friluftsråd legg klare føringar og tek leiinga for sitt engasjement i våtmarksenteret. Ikkje minst for korleis våre senter skal brukast. Montere telleapparater inn til friluftsområdene JF får stadig førespurnader om å ta på seg nye tiltak. I 2013 har det vore fokus på den gamle garden Raunefjell ved Litlamoset i Time. Styret har vore på synfaring. Restaureringa og tilrettelegging av bygningane vil kome på fleire mill kr. Deretter vil drifta bli ei utfordring. Dette er viktige moment å ta omsyn til i framtidige val. Nye områder og tilretteleggingstiltak er planlagt, med store investeringar. Ein plan for drift er heilt naudsynt. JF er ein aktiv part av Vestkystparken. (Eit samarbeid mellom fem friluftsråd langs vestlandskysten). Styreleiar i JF er utsending frå Motorsag kurs for ansatte i Jæren Friluftsråd

10 10 som skaper trivsel i dalen. Dei har mange ønskjer om tiltak. Nokre av desse involverer JF. Dei ønskjer fleire rundløyper i nærleiken av vår gapahuk og mot Ragstjørn. Den største kostnaden her blir bruer over Oltedalselva. Teltstenger til lavvo på Ølberg bygget som blir hovudarrangementet. Det er søkt om tilskot frå fleire hald, til dei mange arrangementa som er planlagt på fyra. JF er i full gang med å både planlegge og gjennomføre tiltak i det nye friluftsområdet, Neseskogen, på Ålgård. Fylkeskommunen har løyvt kr til opparbeiding av parkeringsplass og turstiar. Gjensidigefondet har løyvt kr til merking og informasjon. JF har saman med Stavanger kommune forhandla om tilkomst og tilrettelegging av parkering, tursti, informasjon til eit område på nordsida av Madlandsvatnet. Dette er no løyst og arbeidet med tilrettelegging vil starte opp, så snart vi har fått entreprenør på plass. Miljøverndirektoratet påla alle friluftsråd å lage forvaltningsplan for alle statlege friluftsområde. Dette var eit omfattande arbeid som gikk langt utanfor det som i utgangspunktet er friluftsråda sitt arbeid, men med stort initiativ og lange kveldar blei det gjort. Dagleg leiar fortener ekstra ros for dette arbeidet. I Oltedal er det ein svært aktiv velforeining Kurs, konferansar, møter, representasjon JF får mange førespurnader om å bidra med kompetanse, informasjon og foredrag. Styreleiar, dagleg leiar og nestleiar har representert friluftsrådet i fleire samanhengar. Dagleg leiar har hatt foredrag på eldres universitet på Bryne, Vi over 60 i regi av Stavanger turistforening og Felleskjøpet pensjonistlag. Styreleiar har gjennom året informert om friluftsrådet i fleire lag og organisasjonar. Som vanleg har han personleg overrekt vår årsmelding til miljøvernministeren, helsememisteren (rød-grøne regjeringa). Etter regjeringsskiftet har både statsminister og kulturminister fått innblikk i oppgåvene til Jæren friluftsråd. Nestleiar har vore på Utsira og halde foredrag for Fyrhistorisk foreining. Ho var og guide for legevaktsentralen som hadde blåtur på Jæren. Ingun Haukedal og Øystein Dahle deltok på tilsettesamling i Ofoten. På årsmøtet til Friluftsrådenes landsforbund og friluftskonferansen i Sandefjord deltok: Oddbjørn Rannestad, Eve Anne Nordvall, Margret Hargerup, Henry Tendenes, Ingun Haukedal og Hans Hodne. Henry Tendenes gjekk av som styreleiar i Friluftsrådenes Landsforbund etter at han hadde sete dei seks åra som vedtektene gjer anledning til. Nytt tak på toalettbygg Elvenes Vi får ofte besøk frå grupper og enkeltpersonar som vil sjå på verksemden vår. I mai fekk vi besøk frå Oslo med representantar frå Kystled og FL. Styreleder Henry Tendenes fikk i haust presentere friluftsrådet til vår nye kulturminister.

11 11 Vårt slagord: Fra hav til hei hele året Turgruppe på Refsnestranden Gapahuken i Brekko Tilrettelagte områder forvaltet av Jæren Friluftsråd

12 12 Mediaomtale Gjesdalbuen Stavanger aftenblad Rogalands avis Stavanger aftenblad

13 13 Statsminister Erna Solberg og styreleder Henry Tendenes Partnarskap for folkehelsearbeid JF er med i Rogaland fylkeskommune sitt partnarskap for folkehelse. Vi får tildelt kr til vårt arbeid for å gi tilbod om friluftsliv til prioriterte folkegrupper. Dette arbeidet er òg i ferd med å bli eit skjemavelde, der vi skal svare på hypotetiske spørsmål om kva innverknad vårt arbeid har på brukarane si helse. Vi viser til nasjonal og internasjonal forsking som understrekar friluftslivsaktiviteter sin positive verknad på kvar enkelt. Det må vere sentrale myndigheiters oppgåve å foreta forsking på resultata av vårt arbeid. JF fokuserer på tilrettelegging av fysisk aktivitet med låg bruksterskel, for alle. JF skal stimulere til fysisk aktivitet og passe på, gjennom høyringsuttalar, at fylkeskommunen og primærkommunane i sine planar, legg til rette for sikring og tilrettelegging av områder for allsidige frilufts aktivitetar. JF samarbeider med organisasjonar, institusjonar og andre, for å få fleire fysisk aktive. Vi bruker mykje tid og resursar på informasjon til barnehagar, skular, institusjonar, pensjonistgrupper og andre om det tilbodet friluftsråda gir. Gjennom sosiale media, heimesider, aviser, TV og med direkte kontakt, synleggjer vi vårt arbeid for allmennheten. Økonomi 2013 er fyrste året med ny kommunal kontingent. Den er auka frå kr i 2012 til12,00 kr i Auken har vore kjærkomen og har ført til at vi har fått utført meir vedlikehaldsarbeid på bygningsmasse og friluftsområder. På grunn av folkeauken i medlemskommunane blei tilskotet auka med ca. kr ,-. Men samstundes er det statlege driftstilskotet blitt redusert med kr. På 5 år er det blitt redusert med ca kr. Gjennom våre aktivitetar skal JF ha ei inntening på ca. 2 mill kr. Pr. år. Her er det driftsinntekter på campingplassen på Ølberg som utgjer brorparten. Deretter kjem utleige av sentra våre til arrangement og selskap. Administrasjon av arbeidet med utleie, bemanning på opningsdagar, kontroll og innkjøp til kioskverksemd, m.m. til sentra våre, ( Friluftshuset, Friluftstunet, Friluftsfyret, Friluftsgarden) tek over ei heil stilling. Sentra våre er likevel det unike tilbodet Jæren friluftsråd gir til publikum. Her gir vi viktig informasjon og konkrete mål for varierte friluftsaktivitetar. Friluftsrådet har ansvaret for store verdiar. Bygningsmasse (60 bygningar), friluftsområda og maskinpark utgjer verdiar for fleire titals millionar kroner. Gjennom året må vi ofte gjennomføre reparasjonar og utbetringar som ikkje er kalkulert inn i driftsbudsjettet. Det er viktig å ha ein økonomisk buffer når noko uventa skjer. Gjennom bruk av vårt ubunde fond kan vi ta raske avgjerder om utbetringar. Det sparer oss for større utgifter seinare, og stopp i våre tilbod. Fylkeskommune er ein viktig økonomisk støttespelar for oss, både til drift og nye prosjekt. I fleire år har friluftsråda arbeidt for å få indeksregulert driftstilskotet. Til drift har vi fått same kronebeløpet dei siste ti åra. Vi vonar fylkestinget vedtek indeksregulering for 2014.

14 14 Administrasjonen har god styring på økonomien, både driftsbudsjettet og prosjektrekneskapa. Her blir ikkje sett i gong noko som ikkje har økonomisk dekning. Fullføring av siste byggetrinn, assistentbustaden på Friluftsfyret Kvassheim er det prosjektet som no krev størst kapitalinvestering. Her trengs ca. 5 mill kroner. Administrasjonen har gjennom fleire år lagt ned eit formidabelt arbeid for å skaffe økonomi og samtidig brukt mykje tid på prosjektstyring og direkte arbeid på fyret. Dette har kome på toppen av alt anna arbeid for friluftsrådet. Styret må ta initiativ og legge ein plan for fullfinansiering. Dette må ikkje bli eit ansvar for administrasjonen åleine. HMS I april blei det sett av ein dag for å gå gjennom handlingsplan, årshjul, ansvar og HMS tiltak, som ei oppfølging av seminaret frå Sokndalstrand i Våre tilsette er pålagt å ha kurs i ymse av våre arbeidsprosessar. I februar arrangerte JF skogkurs med vekt på sikkerheit, bruk av utstyr og maskiner. Hans, Øivind, Knut, Paul Morten og Bjørn deltok. Hans, Øivind og Knut tok varmekurs i mai. I mai gikk Ingun, Hans, Knut, Øivind og Bjørn på fyrstehjelpskurs, med vekt på hjertestart. Dette kurset var eit samarbeid med Ryfylke friluftsråd. Vi er svært sårbare ved sjukdom og permisjonar. Dersom ein blir sjukemeldt er det ikkje enkelt å hente inn ein erstattar med aktuell kompetanse, på kort varsel. JF får ofte førespurnad frå NAV, skular og andre institusjonar som å ta personar inn på arbeidstrening. Dette ser vi positivt på, og har så sant det er mogleg, til ei kvar tid ein person med oss. Denne er med vår uteseksjon på praktisk arbeid. Dette er ofte krevjande oppgåver. Dei tilsette er alltid med i vurderinga når det blir spørsmål om å ta imot nye personar. Vi har kjøpt inn stillas til bruk på reparasjonar på bygningar. Har ikkje hatt hendingar av noko slag i Sjukefråveret har vore ca 2 prosent. Daglig leder 1.oktober slutta Bjørn Hille som dagleg leiar i JF etter 12 år i sjefsstolen. Når er ikkje i stolen heilt dekkande for hans engasjement her, då han like ofte har vore ute i våre områder. I tida med Bjørn som dagleg leiar har JF utvikla seg vidare og gått vidare i positive spor til gode for våre oppdragsgjevarar, kommunane. Men enda viktigare, for alle brukarar av områda. Bjørn Hille har vore ein svært god medspelar for styret gjennom heile hans periode, og vi er svært glade for at han har sagt seg villig til å være med litt på deltid i vårt arbeid vidare. 14. oktober starta Øystein Dahle som nye daglege leiar i JF. Vi ønskjer Øystein velkommen og vonar vi skal få utvikle Jæren friluftsråd vidare. Styret i Jæren Friluftsråd. Fra venstre Heidi Bjerga, Mette Alsvik, Henry Tendenes, Grete Hove Vikedal, Olga Nese (vara for Magrete Hagerup) Magnar Mæland, Eve Anne Nordvall, og Oddbjørn Rannestad.

15 15 Kommunikasjon og formidling Felles logo for friluftsrådene Marahalmen, logo for Jæren friluftsråd Våtmarsenteret Mostun, Orre og Kvassheim Facebook med 1100 likes Ny nettside Nasjonale turistveger Statens vegvesen Vestkystparken Rogaland og Hordaland Felles metode for merking av turstier Egenprodusert folder med kart og informasjon

16 16 Eiendomsoversikt Område Areal År Form Eier Randaberg Sande kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Ballbinge kjøp Jæren Friluftsråd Viste kjøp Staten Gapahuk Vistnes kjøp Jæren Friluftsråd Vistnes kjøp Staten Sola Kobbholmen kjøp Jæren Friluftsråd Solastranden N Kolnes 0, kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Båtaberget Solastranden kjøp Staten Regestranda /92 kjøp Jæren Friluftsråd Regestranda kjøp Jæren Friluftsråd Regestranda tomt 1, kjøp Staten Vigdelstranda kjøp Jæren Friluftsråd Hellestø kjøp Staten Hellestø kjøp Staten Ølberg kjøp Sandnes kommune Ølberg camping Ølberg vest-taravika kjøp Staten Klepp Sele havn 1, kjøp Staten Elvenes kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore 3 26 leie Jæren Friluftsråd Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Reve kjøp Staten Orre leie Jæren Friluftsråd Orre kjøp Staten Friluftshuset varmestue kjøp Jæren Friluftsråd Orre leie Jæren Friluftsråd Orre leie Jæren Friluftsråd Orreosen kjøp Staten Orrestranden Friluftshuset Orre Ølberg camping og friluftsområde Reparasjoner av grusveier

17 17 Eiendomsoversikt Område Areal År Form Eier Time Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Jæren Friluftsråd Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Hå Refsnes kjøp Hå og Time kommune Refsnes kjøp Staten Refsnes kjøp Staten Ogna kjøp Staten Ogna 2 Tanginen kjøp Staten Ogna Stokkelandsjøen kjøp Staten Brusand kjøp Staten Kassheim fyr varmestue Bruksavtale Staten Kvassheim parkering 1, Bruksavtale Hå kommune Haugstadskogen kjøp Jæren Friluftsråd Brusand kjøp Staten Varden Bruksavtale Jæren Friluftsråd Gjesdal Madland parkering og vei 19, kjøp Jæren Friluftsråd Friluftstunet varmestue kjøp Jæren Friluftsråd Gapahuk kjøp Jæren Friluftsråd Brekko Bruksavtale Stavanger kommune Stølshei vei kjøp Jæren Friluftsråd Eikeneset Toberget kjøp Staten Hunnedalen parkering servitutt Staten Mån kjøp Staten Friluftsgården Mån kjøp Jæren Friluftsråd Oltedal Storamyr Bruksavtale Stavanger kommune Neseskogen kjøp Staten Sandnes Nikkelveien kjøp Jæren Friluftsråd Tingholmen kjøp Jæren Friluftsråd Vadholmen kjøp Jæren Friluftsråd Breiholmen kjøp Jæren Friluftsråd Tengesdalvatnet kjøp Staten Tengesdalvatnet kjøp Jæren Friluftsråd Eikelid Horve kjøp Staten Lifjell 2013 i arbeid Sandnes kommune Melsheia toalett Sandnes kommune Administrasjon og verksted Brekko friluftsområde Fjellgarden Mån Vigdel parkering

18 18 Årsregnskap Driftsregnskap Note Budsjett 2013 Salginntekter Leieinntekter Tilskudd/overføringer Andre inntekter Tilskudd prosjekter Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varekostnader Andre driftskostnader Kostnader prosjekter Avskrivninger Sum driftskostnader Brutto driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundne fond Bruk av disp fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskap Dekkning av tidligere års regnskapsmessige merforbrukmindreforbruk Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Investeringsregnskap 2013 Budsjett Investering Investeringer i varige driftsmidler SUM INVESTERINGER Finansiering Overført fra driftsregnskap SUM FINANSIERING Udekket/udisponert 0 0 0

19 19 Årsregnskap Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Bygninger Bil/Lastebil ATV/traktor/maskiner Pensjonsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Premieavvik Bankinnskudd/kontanter Sum eiendeler Egenkapital/gjeld Egenkapital Disp fond (fri EK) Bundne fond 10, Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Kapitalkonto Langsiktig gjeld/forpliktelser Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

20 20 Årsregnskap Noter: Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i hht "Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)" og regelverk for god kommunal regnskapsskikk. All tilgang og bruk av midler i løpet av året fremgår av driftsregskapet eller investeringsregnskapet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for interne finanstransaksjoner. Note 2 - Tilskudd/ overføringer Kontingent kommuner Mva kompensasjon Tilskudd Fylkeskommune Tilskudd stat SUM Note 4 - Lønnskostnader / godtgjørelser Lønn, feriepenger etc Egeninnsats prosjekter (7 242) ( ) Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader SUM Totalt 51 personer har mottatt lønn fra virksomheten i Til sammen utgjør dette rundt 9 årsverk Det er utbetalt kr ,- i lønn og godtgjørelse til daglig ledere. Det er i 2013 utbetalt kr ,- i honorar til styret. Det er i 2013 kostnadsført kr ,- i honrar til revisor. Hele beløpet gjelder revisjon. Note 3 - Andre inntekter Kollekt Gaver SUM Note 5 - andre driftskostnader Lokalkostnader Driftsmatriell Rep./vedlikehold Honorar revisor, regnskap, annet Vertskap Ølberg camping Kontor/administrasjon Drift biler/anleggsmaskiner Reisekostnader Kontigenter/gaver/reklame Mva Forsikring Andre driftskostnader SUM Note 6 - driftsmidler / avskrivninger Beskrivelse IB 1/1 Tilgang Avgang Årets avskr. UB 31/12 Avskr. % Nikkelveien % Bil/lastebil % ATV/traktor/mask % SUM

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år ÅRsrapport2011 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Notodden Kongsberg Innhold 4 Ordførerens kommentar

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer