Jæren friluftsråd...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jæren friluftsråd..."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 JÆREN FRILUFTSRÅD

2 Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå, Gjesdal. Rådets oppgaver er å sikre, tilrettelegge og drive områder for friluftsliv av forskjellig slag til allmenn bruk for medlemskommunenes befolkning, og tilrettelegge for friluftsaktiviteter i de områder organisasjonen forvalter. Jæren friluftsråd har ansvar for at vel da. friluftsområder fungerer som rekreasjonsområder. Rådet er også eier og driftsansvarlig for campingplassen på Ølberg, informasjonssenteret Friluftshuset på Orre, Friluftsgarden på Mån, ski- og turanlegg innbefattet Friluftstunet i Brekko, og forvalteransvar for Friluftsfyret Kvassheim. Organisasjonens tillitsvalgte: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Tor Ytre-Arne Stavanger - Marit H. Paulsen Torill Irene Herigstad Sandnes - Magne T. Frøyland Oddbjørn Rannestad Randaberg - Kirsti Dahl Jensen Reidun Svendsen Hå - Lars L. Skretting Turid Harbye Joa Sola - Olav O. Bergo Arne Sæbø Klepp - Elisabeth Hauge Jarl Martinsen Time - Olga Nese Henry Tendenes Gjesdal - Karl Inge Aksnes Styrets leder: Styrets nestleder Øvrige tillitsverv Årsmøtets leder: Årsmøtets nestleder: Henry Tendenes Tor Ytre-Arne Helge Braut, Klepp Lars L. Skretting, Hå Valgkomite: Egil Sølvberg, leder Asbjørn Løland Olaug Vervik Bollestad Framside: Elling Hodne får KS sin fortjenestemedalje for sin innsats i Jæren friluftsråd. Bjørg Tysdal Moe delte ut medaljen. Friluftsfyret Kvassheim 2

3 Årsmelding Jæren friluftsråd fylte 60 år i Hovudmarkeringa av jubileet var fredag 18. juni med opning av andre byggetrinn på Friluftsfyret Kvassheim. Dette er ei gåve frå Jæren friluftsråd til befolkninga på Jæren, sa styreleiar Hen- ry Tendenes då informasjonsavdelinga blei opna. Forsking- og høgare utdanningsminister Tora Aasland stod for den offisielle opninga. Søndag 22. august arrangerte friluftsrådet konsert i kapellet i Brekko. Eit trekkspelorkester og operasongarar frå Litauen var hovudattraksjonen. Året starta med sprengkulde og flotte ski forhold. I 90 dagar, samanhangande, var det skiføre i Brekko, frå desember 2009 til mars På slutten av året var det over 20 da- gar med skiføre. Til saman kunne vi tilby 110 dagar med skiføre i Brekko i Våre tilsette hadde travle dagar med å halde løyper og trasear i orden til ei kvar tid. Tilstrøyminga av publikum var så stor at vi måtte hyre inn folk til å dirigere biltrafikken. Styreleiar organiserte parkeringsvakter og turnusordningar fleire helger gjennom vinteren. Styret vil takke Elling Hodne for samarbeid og godt utført arbeid i dei 20 åra han har vore tilsett i Jæren friluftsråd. Vi ønskjer han lukke til som pensjonist. Drift av friluftsområder Den stabile vinteren med masse snø førte til at JF måtte prioritere arbeidet i Brekko. Mange tusen skientusiastar brukte løypene kvar veke. Om helgene var det tendens til kaos. Publikum var svært nøgde med innføring av parkeringsvakter på dei store utfartsdagane. På ledig tid kjørte våre tilsett opp skiløyper rundt om på Jæren. Dette var populært. Vi hjelpte og Sandnes kommune med å køyre opp løyper i Melsheia. Dei tilsette fekk mange godord for arbeidet dei gjorde i vinter. Skisesongen varte frå 19. desember 2009 til 21. mars Den lange skisesongen førte til at anna vinter- vedlikehaldsarbeid måtte utsettast. Dei tilsette måtte stå opp i otta for å arbeide på skift kvar dag for å halde løyper, parkeringsplassar og køyrevegar opne. På slutten av sesongen kjøpte friluftsrådet inn ny spormaskin, (Skjeldalsfresen). Denne blir Skjeldalsfresen lagar trikkeskinner i Brekko 3

4 Nye friluftsskilt i Hå Synfaring på ny turveg på Ims dregen av traktor og preparerer løypetraseen og lagar spor samstundes. Ei stor og uventa utfordring i vinter var at vi måtte brøyte bilvegen frå Vatne og inn til parkeringsplassane. Dette har Gjesdal kommune tidlegare gjort. Langs denne strekninga ligg det bustadhus og gardar som måtte ha open veg til både mjølkebilar og bussar. Dette påførte oss ekstra kostnader som vi ikkje hadde rekna med. I år hadde vi god hjelp til brøyting og løypelegging av Håvard Nevland. I 2009 blei det mykje arbeid med nye prosjekter og tilrettelegging av nye områder. Dermed måtte ein del vedlikehaldsarbeid på områder og bygningar utsetjast. I 2010 har vedlikehald blitt prioritert. Frilufthuset har fått reparert taket. Nye bord, som er tjærebreidd på begge sider, er no lagt på, ein kost- Helikoptertransport til Mån Knut er ein sterk mann nad på kr. Friluftstunet i Brekko er blitt behandla med kreol olje. Golvet i varmestova er slipt og olja. Bygningane på Mån er blitt måla. Dei tilsette stod på seint og tidleg for å få andre byggetrin på Friluftsfyret ferdig til opninga i juni. I tillegg er mange av våre toalettbygg blitt skeina opp. I alt har vi no 60 bygningar, med smått og stort, som må haldas ved like. Sentra våre har stort besøk og krev tilsyn og vedlikehald. Vedlikehald og drift av alle bygningar og friluftsområde er tidkrevjande for den vesle staben vi har. Gjennom året har vi leigd inn ekstra hjelp for å nå over alt. Vi har no årleg gjennomgang, med fagfolk, av dei største bygningane våre. Dette har ført til at små og større reparasjonar kan planleggast før for store skader skjer. Mange av våre bygningar ligg utsett til i tøft klima. Dei har omfattande bruk og må difor ha tett oppfølging for å oppretthalda høg kvalitet. Vi har også i år hatt oppgåver for fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er oppsetting av nye informasjonsskilt inn til landskapsvernområde og riving av gamle skilt. Friluftsrådet har dei siste åra arbeidd med planar for ny skilting til friluftsområda i våre medlemskommunar. Statens vegvesen har vist stor vilje til å bidra med resursar til både planlegging og oppsetting av skilt. I 2010 var det Hå kommune som var i fokus. Både kommunen og vegvesenet har i løpet av året gjennomført dei ønskjer som friluftsrådet hadde. Dermed er ny skilting gjennomført i Sola, Klepp og Hå. Vi har og hatt møte med Statens vegvesen og Nasjonale turistvegar om utarbeiding av skiltplan på nasjonal turistveg Jæren. Vi vonar at skilta etter denne planen kjem på plass i Saman med parketaten i Sandnes, er det no sett opp informasjonsskilt på det nye friluftsområdet Eikelid ved Horve i Sandnes. Nytt toalett er ferdig. Nye turstiar er merka. Her har vi hatt uvurderleg hjelp frå pensjonistane Njål og Kari Vadla og Kjell Ims. Vi manglar eit par bruer over flaumelvar før heile sti nettet er klart. Dette skal bli klart til våren. Etter initiativ frå byutviklar i Egersund, Johan Åkre, fekk me i sommar teikna flotte informasjonsskilt 4

5 Flotte skiforhold i Brekko Byggekomité Friluftsfyret: Henry Tendenes Reidun Svendsen Jarl Martinsen Frå administrasjonen: Ingun Haukedal Bjørn Hille Medlemmer utstillingskomité: Henry Tendenes Jæren friluftsråd Reidun Svendsen Jæren friluftsråd Jarl Martinsen Jæren friluftsråd Per Engen Redningsselskapet Per Kristian Austbø Fylkesmannen Ingeborg Nærland Skjærpe Jærmuseet Ingun Haukedal Andreassen Administrasjonen om korleis vi oppfører oss dersom vi blir tatt av straumar langs kysten. Desse skilta blir sett opp på Hellestø, Elvenes, Bore, Orre og Brusand. På Vistnes har vi inngått avtale med gardsbonden på Vistnestunet om beiting og skjøtsel av friområdet. JF har i år bygt nytt toalett i friluftsområdet. Jæren friluftsråd har fleire tusen mål med skog som skal forvaltast. Ein konsulent har gått gjennom skogsområda våre og fremja forslag til korleis dette kan løysast. Ungskog må tynnast, gamal skog må hoggast og det må nyplantast. Alt dette er naudsynt dersom vi skal ha skog som friluftstilbod i generasjonar framover. Arbeidet er så omfattande at det må gjennomførast av kunnige og det må ut på anbod. Friluftsfyret Kvassheim Dei tilsette brukte mykje tid, både vinter og vår, for å få andre byggetrinn på Friluftsfyret klar til opning i juni. Til tider måtte det brukast både kveldar og helger for å kome i mål. Utan den innsatsen og viljen til å stå på hadde bygget ikkje vore klart til sommarsesongen. Styring av slike store prosjekt, på toppen av alt anna arbeid, er ei stor påkjenning for dei tilsette. I tillegg til å gjere bygningen ferdig skulle den og fyllast med innhald. Utstillingane blei ikkje ferdig til opninga, slik som ønska, men med gode medhjelparar både frå Redningsselskapet, Jærmuseet, fylkesmannen og arkitektane, fekk vi store deler av utstillinga klar. Under opninga 18. juni kom kommunikasjonsdirektør, Reidun Mangrud i Direktoratet for naturforvaltning, med ein sjekk på kr til vidareutvikling av utstillinga. Friluftsfyret var eit av 7 våtmarkssenter i landet som fekk tilskott frå Miljøverndepartementet. Publikumsbesøket har vore godt gjennom sommaren. Tilbakemeldingane er at fyret er blitt flott. Utstillinga er blitt supplert i løpet av hausten. Til sommaren vil nye ting vere på plass. Det må no drøftast korleis vi skal få ein praktisk og tenleg driftsmodell for fyret. Dette må drøftast både med Redningsselskapet og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Friluftsrådet har organisert og hatt alle utgifter med drifta til no. Hå kommune har ført fram leidningar slik at fyret er kopla til kommunal kloakk. JF har fått utarbeidd ein skisseplan for opparbei- 5

6 Tora Aasland helser på fyrvokterparet Per og Sigrid Folkvord, på Kvassheim ding av uteområdet på Kvassheim. Dette skal knyte bygningane på tomta saman på ein heilsleg måte. Den skal og styre ferdselen på tomta. Friluftsrådet har engasjert forfattar Bjørn Arild Ersland til å skrive historia til Kvassheim fyr stasjon. Våre senter Drift av våre 4 senter er krevjande. Vi har gjennom året 16 sesongtilsette som vertskap i opningstida. Dei tek seg og av deler av dei praktiske utleigeoppgåvene. Mariann A. Vølstad, som har ansvar for drift av sentra, har fått auka sin arbeidsstilling frå 60% til 80%. Alle sentra er populære utfartsmål og dagsutfarten er gledeleg stor. Viser til eigne årsrapportar for sentra. Besøkstall Friluftshuset Orre , Friluftsfyret Kvassheim Friluftstunet Brekko Frå utstillinga på fyret Aktuelle saker Styreleiar og dagleg leiar har hatt møte med Gjesdal kommune om vegsamarbeid. Vegen til Brekko har friluftsrådet halde vedlike i alle år, men brøyting har kommunen teke seg av. Kommunen har hatt møte med fylkeskommunen om dei kan overta Tre ivrige medlemmer vedlikehald og brøyting av denne vegen. Fylket av utstillingskomiteen har stilt seg positiv til ønskje. Deler av vegen er 6

7 Rydding av sti og strand på Kvassheim Styremøte på Kvassheim Redningsskøyta Elias er populær for dei minste privat så det må fyrst avklarast med grunneigarane kva dei ønskjer og eventuelt på kva betingelsar. Vi håpar at det går i orden slik at fylkeskommunen kan ta ansvaret for drift av vegen fram til våre parkeringsplassar i Brekko. I sikringsarbeid har det vore møter med både grunn- Styret Årsmøtet vart halde 24. mars i Sola kommune i Sola kulturhus. Desse sit i styret: Gjesdal: Henry Tendenes Hå: Reidun Svendsen Klepp: Arne Sæbø Randaberg: Oddbjørn Rannestad Stavanger: Tor Ytre- Arne Sandnes: Torill Irene Herigstad Sola: Turid Harbye Joa Time: Jarl Martinsen Styreleiar: Henry Tendenes Nestleiar Tor Ytre-Arne Styret har hatt 6 møter og handsama 52 saker. Styret har vore på synfaring på Vistnes og Eikelid. imøtekome, både for JF og staten. Fylkesmannen i Rogaland har utarbeid forvaltningsplan for Jærstrendene. Friluftsrådet har vore med i ei rådgjevande gruppe for å ivareta friluftsinteressene langs strendene. Planen er eit godt reiskap for tilrettelegging og aktivt friluftsliv. JF er nemnt i planen som viktig samarbeidspart i forvaltning av landskapsvernområdet. Rogaland fylkeskommune er pilotfylke for universell utforming. JF deltek i referansegruppe for universell utforming. Representantskapet Leiar: Helge Braut Nestleiar: Lars L. Skretting eigar og Klepp kommune om sikring av areal til ny parkeringsplass på Bore. Intensjonsavtale er inngått med grunneigar og staten har løyvt pengar til kjøp og opparbeiding. Fylkesmannens miljøvernavdeling har godkjent avtalen. Vi har hatt samtale med ein grunneigar på Orre om kjøp av område nær Friluftshuset. Saka har førebels stoppa opp då grunneigar sitt ønskje om pris på leige/kjøp er vanskeleg å Innspurten på snekkerarbeidet 7

8 Knut og Øivind maler klokketårnet på kapellet Sandnes kommune har invitert JF til å vere med å greie ut framtidig bruk av Alsvik natursenter. Prosjektet skal opp som eiga sak i bystyret. Viste friluftsområde har dei siste 4 åra Karl gjer klar nye benker vore arena for ein på Brusand årleg konsert. Friluftsrådet har ikkje hatt nokon bindande avtale med arrangørane. Kvart år har JF hatt arbeid med opprydding og reparasjonar etter konsertane. I 2010 blei det annonsert ny konsert med 8000 selde billettar. Administrasjonen forlanga då skriftleg avtale med økonomisk kompensasjon for bruk av området. Det blei og gitt signal om at Viste ikkje var tilrettelagt eller hadde tålegrense for så store arrangement. Det viste seg etter arrangementet at store deler av friluftsområde måtte reparerast og såast til på nytt. Sola kommune bygger ein pumpestasjon på ein av JF sine parkeringsplassar ved Regestranda. Kommunen har tilbydd seg å bygge eit nytt toalett for publikum i same bygget. Sola kommune tek kostnadane med å reise bygget og JF tek på seg drifta. Dette vil vere eit heilårstilbod. Toalet- Hans køyrer løyper med snøskuteren Mariann pusser og steller ta vi har på Sola i dag er gamle og kunn opne i sommarhalvåret. Bygget vil og få dusj, (kald), på utsida. Hå kommune har teke initiativ til bygging av ein gapahuk i Haugstadskogen. Kommunen vil ta kostnadane med bygget og ansvar for tilsyn og drift. Styreleiar og dagleg leiar har hatt møter med Hå kommune om plassering og bygging av hus til giggen frå Ingermanland. Prosjektet har vore under planlegging i nær 6 år. Styret har handsama saka fleire gonger, sist i møte 6. oktober Årsaka til den lange saksgangen er fyrst og fremst handsaming av protestar frå naboar. Styreleiar har dette året teke over det meste av informasjon om rådet til lag og foreiningar, interessegrupper og kommunar. Dette har avlasta administrasjonen. I 2009 starta JF prosjektplanen Turveg i kulturlandskapet. Representant Arne Sæbø frå Klepp tok initiativ til eit samarbeid mellom kommunane Klepp og Time til å kartlegge mogeleg turvegnett innan og mellom kommunane på Jæren. Prosjektet stoppa opp då dei to kommunane ikkje avsette midlar til arbeidet. JF vil ta initiativ til vidareføring av ideen, turveg i kulturlandskapet. Rogaland fylkeskommune gav signal om at prosjektet kan bli prioritert i RUP samanheng. Strategiplan/handlingsplan vil vere eit viktig reiskap i vidareutvikling av JF. Arbeidsmengda i Øivind og Knut tek inn rullerampene på Hellestø 8

9 rådet har no nådd eit nivå som grenser til det uforsvarlege med dei resursar som rådet har til disposisjon. JF må ha ei rådføring med medlemskommunane, Fylkesmannen og Fylkeskommunen om kva rolle friluftsrådet skal ha i framtida. I 60 år har JF synt kva vi kan få til gjennom tilrettelegging av friluftsområder og rasjonell drift. Uttale til planar Jæren friluftsråd får tilsendt kommuneplanar, sektorplanar og reguleringsplanar frå åtte medlemskommunar. I 2010 har JF gitt uttale til 7 forskjellige planer der friluftsliv og fysisk aktivitet har vore fokusert. Sidan vi arbeider med regionale områder som folk flest må reise til med bil eller sykkel, er det viktig med gode parkeringsplassar. I uttale til kommunale planar legg vi vekt på opparbeiding av sykkelstiar til friluftsområda. I tillegg gir vi uttale til regionale planer. Vi deltek aktivt i rådgivande organ for regionale planar. JF deltek i kommunale grupper for Frisk i friluft. Elling tek over nøklane til nye bilen HMS Dagleg leiar har delteke på HMS kurs for leiarar. P.G.A. sjukdom i haust og stort arbeidspress, blei to personar deltidsengasjert til å styrke uteseksjonen deler av hausten. Mariann A. Vølstad blei engasjert med ein dag ekstra i veka dei to siste månadane i året. Styreleiar tok på seg representasjonsoppgåver. Resten av staben viste fleksibilitet og fordelte førefallande oppgåver. På det viset klarte staben å gjennomføre det meste av planlagt arbeid. Sjukefråveret var på 3,66%. Kurs konferansar, møter, representasjon. Dagleg leiar og nestleiar var i februar på seminar om den nye naturmangfaldlova juni deltok desse på nordisk friluftsliv seminar: Turid Harbye Joa, Jarl Martinsen, Tor Ytre-Arne, Henry Tendenes, Ingun Haukedal, Bjørn Hille. Utsendingar til årsmøte i Friluftsrådenes landsforbund var Turid Harbye Joa, Jarl Martinsen, Tor Ytre-Arne. Henry Tendenes blei attvald som styreleiar for landsforbundet, (FL). Nestleiar i JF har delteke i styringsgruppe/referansegruppe for Sandnesmarka. Elling Hodne deltok, i september, på samling for Ingun rydder stein på Kvassheim 9

10 Representantar frå vegvesenet og nasjonale turistvegar lagar skiltplan saman med Elling. tilsette i friluftsråda. Dagleg leiar var med på årsmøte til Redningsselskapet Region vest. Møtet blei halde på Friluftsfyret Kvassheim. Dagleg leiar hadde i november, innlegg på møte om strategiplan for kulturarbeid i Rogaland, arrangert av fylkeskultursjefen. Han har delteke på samling for leiarar i friluftsråda, informasjonsmøte om Byplan byband sør og interkommunal fagdag om idrett og friluftsliv. Han er og styremedlem i Vestkystparken. Sikringssaker Sikringsprosjektet i regi av Friluftsrådet Vest og JF har halde fram i Dette er eit 3 årig prosjekt, med støtte frå, Direktoratet for naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. Vi har hatt Henry styrer nordisk Friluftskonferanse i Oslo god nytte av det prosjektet. Jordskiftekandidat Agnar Naustdal har vore innleidd på timebasis for å jobbe med sikringssaker. Han har no opparbeidd stor kompetanse på slike saker og vil vere til stor hjelp seinare. Sikringssaker tek ofte lang tid. DN har vore godt nøgd med resultatet av prosjektet. I 2010 har arbeidet med prosjektet om ny parkeringsplass på Bore halde fram. Grunneigar og JF er blitt samde om vilkår for kjøp. Til avtalen er det knytt vilkår som Klepp kommune og fylkesmannen må stille seg positiv til. Dette er ikkje avklart. Direktoratet for naturforvaltning har sett av kr til kjøp av areal og toalettbygning. Partnarskap for folkehelsearbeid Rogaland fylkeskomme har invitert friluftsråda til eit samarbeid om folkehelsearbeid. I september signerte styreleiar ein partnerskapsavtale med fylkeskommunen. For 2010 er JF tildelt kr til arbeidet. Dette er ein avtale og eit samarbeid som skal vurderast år for år. Avtalen inneber at JF skal fokusere på tilrettelegging av fysisk aktivitet med låg bruksterskel for alle. JF skal stimulere til fysisk aktivitet og passe på, gjennom høyringsuttalar, at kommunane i sine planar legg til rette for allsidig fysisk aktivitet. Avtalen inneber at JF samarbeider med organisasjonar, institusjonar og andre, om å få fleire fysisk aktive. 10

11 Gjennom avtalen med Rogaland fylkeskommune skal friluftsrådet: Forplikte seg til å legge til rette for systematisk og langsiktig folkehelsearbeid med fokus på at sosiale helseforskjellar utgjevnes gjennom: Uttalelser til planer for gode bomiljø, oppvekst og levekår i forhold til friluftsliv og folkehelse. Engasjere seg i øvrig folkehelsearbeid i fylket og delta i sentrale samarbeidsfora. Etablere lavterskel tilbud i lokalmiljøet. Ha en pådriverrolle ut i kommunene for å drive folkehelsearbeid. Satsing rettet mot utsatte grupper eller geografiske områder i lys av målet om sosial helseutjevning (universell utforming). Informasjon og tilrettelegging for personlige ferdigheter, for eksempel fysiske ferdigheter, ernæring, påkledning og lignende. Jæren Friluftsråd sitt arbeid er generelt til fremme for folkehelse. Vi skal i følgje vedtektene: 4 Organisasjonens formål I samarbeid med medlemskommunene, statlige og fylkeskommunale etater og andre interesserte å arbeide for: ten / vinteren ønskte dei å få bruke atriet i Friluftshuset til samlingsplass med le for vind og regn. Vi har satt av tysdagane frå kl til kl til denne gruppa fast. Hausten 2010 er det snakk om 9 dagar. Avtalen vidareføres våren 2011, da er det 20 dagar. Dersom dette skulle vert sett opp som leige ville det dreie seg om kr At turveiene våre skal, så langt det er mulig, vere tilgjengelige til ei kvar tid, er viktig folkehelsearbeid. Opplysing om turmuligheter. Gjennom brosjyremateriell Vi legg fram eigne og andre sine brosjyrar på sentra våre. Vi har hatt ansvar for utarbeiding av nytt turkart Jæren. Losturar Heimesidene våre opplyser om turidear. Nettstaden Godtur gjev turalternativer. Her kan vi legge ut fleire av våre områder. - Sikre, tilrettelegge og drive områder av forskjellig slag som regionens befolkning kan bruke til friluftsliv og na turopplevelser. - Øke forståelsen og innsikt for friluftsli vets betydning for helse, trivsel og naturkunnskap. - Tilrettelegge for idretts- og sportsaktivi teter som kan forenes med allmenne friluftslivinteresser i de områder som organisasjonen forvalter. Støtte / motivasjon til fysisk aktivitet. Sentra våre er utgangspunkt for turar for enkeltpersonar, familiar og grupper. Hausten 2010 gikk vi inn avtale med Frivilligheitsentralane i Time og Klepp om gratis bruk av atriet og toaletta i Friluftshuset på Orre. Kvar tysdag samlas ei turgruppe på Frilufsthuset, personar. Dei har trimtur og samlas for å ete nistepakken etterpå. For å kunne Tre fra Gjesdal underholder tre holde gruppa i aktivitet lengst mulig utover haus- gjester. Frå aktivitetsdag i Brekko 11

12 Kakelunsj på Vistnes. Dette kompenserer litt for prisauken dei siste to Lav terskel for bruk av sentra: åra. Vona er at Fylkeskommunen, på lik line I opningstida er det ingen inngangspengar til med medlemskommunane, årleg kan indksrevarmestova. gulere tilskotet. Ikkje kjøpeplikt i kioskane. I 2010 tok fylkeskommunen over tildeling av Publikum kan ta med nistepakken inn, og det er dei statlege tilskotsmidlane. Dette førte til ei tilrettelagt med grillar på Orre og i Brekko. forandring i disponering av midlane. Det som tidlegare blei tildelt som driftstilskot blei nå prioritert prosjekt. JF kom dermed dårlegare ut Økonomi Rådet si største utfordring er driftsressursane. enn tidlegare. Friluftsråda må arbeide for at dei Kostnadane med drift av uteområde og bygsmå midlane som vert tildelt friluftsliv, vert ningsmasse har auka sterkt dei siste åra. Admi- oppretthaldne. Dei er avgjerande for det helsenistrasjonen må vurdere nøye kva oppgåver fremmande arbeidet friluftsråda utfører. Medsom skal prioriterast. Fylkeskommunen auka lemskommunane har vedteke at medlemskondriftstilskotet frå til for tingenten skal justerast årleg med kommunal Aktivitetsdag i Brekko, for store og små. 12

13 Sommeraktivitet på Ølberg deflator. Dei prosjekta som er gjennomført i 2010 er finansiert ved eksterne midlar. Restfinansieringa av andre byggetrinn på Kvassheim måtte dekkast av JF sitt ubunde fond. Dette blei då redusert frå ca. 4,1 mill kr. til 2mill kr. I tillegg er det brukt av fondet til kjøp av ny varebil og innbytte av ATV. Miljøverndepartementet løyvde i år kr. til utstillinga på fyret. Fylkeskommunen har løyvt kr. (RUP midlar). Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning til saman kr. Totalt hadde vi då 1 mill til disp. til fyrste trinn. Assistentbustaden er neste byggetrin på Friluftsfyret. Styret må no arbeide for finansiering av dette prosjektet. Kostnadane vil truleg komme opp i 5 mill kr. Arbeidet med bygget vil ikkje starte opp før økonomien er sikra. JF utfører ein del forvaltningsarbeid, i verneområde, for fylkesmannens miljøvernavdeling. Arbeidet vert utført på rekning. Arbeidsprogrammet Sikring: Samarbeidet om sikring av friluftsområder, med friluftsrådet Vest, har halde fram. Midlane vi har fått frå Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Hordaland og Rogaland og Rogaland fylkeskommune, er blitt brukt til sikringsarbeid. Hovudprosjektet i 2010 har vore sikring av parkeringsareal på Bore. Her manglar kommunal godkjenning frå Klepp kommune og Fylkesmannen. Sikring av eit lite område ved Orreelva er under arbeid. Avtale om bruk av privat veg på Orre er inngått. Planlegging: Plan for skilting av friluftsom- Flaum i Melsvatnet 13

14 har auka driftsstøtta til friluftsråda. Arrangement: JF sitt 60 års jubileum blei markert ved opning av utstillingsdelen på fyret 18. juni. 22. august arrangerte JF jubileumskonsert i kapellet i Brekko. JF held fram samarbeid med Klepp kommune og Gjesdal kommune om kulturarrangement på Friluftshuset og på Friluftstunet. Utsendinger til årsmøte i FL råde i Hå kommune er gjennomført. Det er inngått partnerskapsavtale om folkehelse med Rogaland fylkeskommune. Forvaltningsplan for skogane til JF er ikkje ferdig. Plan for utvida parkering og nytt toalett ved Friluftshuset er starta opp. Tilrettelegging: Friluftsfyret Kvassheim: Fyrbygget er ferdig restaurert. Fyrste trinn av utstillingane: fyrets historie, redningshistoria og våtmarkssenteret er opna. Toalettet på friluftsområdet Vistnes er ferdig og teke i bruk. Friluftstunet i Brekko er overflatebehandla med kreololje. Deler av taket på Friluftshuset er skifta. Friluftsgarden på Mån er blitt måla. Prosjektet kvernhus på Mån har stått stille dette året. Arbeidet med universell tilrettelegging held fram på strender i bygningar og andre turområde. Administrasjon: Administrasjonen har starta arbeidet med strategiplan/ handlingsplan for JF Det er tilsett ny oppsynsmann, etter Elling Hodne som gikk av med pensjon ved nyttår. Knut Risa er tilsett som ny fagarbeidar, då Hans Hodne rykka opp som oppsynsmann. Risa har vore engasjert på timebasis dei siste to åra. Øivind Anda har hatt 80% stilling gjennom året. Nye arbeidsavtalar er utarbeidd for dei tilsette. Gode medspelarar Gjennom året er friluftsrådet heilt avhengige av samarbeid med myndigheiter, enkeltpersonar, lag og foreiningar for å få gjennomført sine mange prosjekter. Fylkesmannen er sentral i mange prosjekt. Miljøvernavdelinga har synt ei entusiastisk haldning til utvikling av Friluftsfyret Kvass- Informasjon: JF har hatt møte med Turistvei Jæren for å lage skiltplan for JF sine friluftsområde på turistveistrekninga. Nye skilt til friluftsområda i Hå er sett opp. Nytt informasjonsskilt på friluftsområde Eikelid er på plass. Informasjon om havstraumar er utarbeidd og sett opp. Økonomi: medlemskommunane har sagt ja til å bruke deflator som årleg indeksregulering. Prosjekta som er gjennomført i 2010 er dekka gjennom tidlegare eksterne tilskot. Nasjonale turistvegar har betalt ut sitt tilskott til andre byggetrinn på Friluftsfyret. 2 mill kr av toppfinansieringa av fyrbygget er dekka av JF sitt kapitalfond. Fylkeskommunen Mån må ha ettersyn vinterstid og. Snøfonna framføre kjellarinngangen må vekk. 14

15 Elin maler på Mån heim. Deira påtrykk førte til at Miljøverndepartementet løyvde ein halv million,- kr til utstillinga. Redningsselskapet ved Per Engen og Jærmuseet ved Ingeborg Nærland Skjærpe har stått på for å få til ei flott utstilling på Kvassheim. Arkitektkontoret Helge Schelderup og co. har gjeve gode råd både med bygningar og utstilling. Fagkompetanse er spurt til råds på alle områder. Byggefirma J.G. Sørensen har vore nær samarbeidspart gjennom fleire år. ConocoPhillips engasjerer seg framleis i fyrarbeidet. I år var fleire grupper med på utvask og rydding før opninga av fyr bygget. To grupper deltok i opprydding av strandsone og turveg frå fyret og sørover mot Kvalbein. Svein Inge Svela, frå oljeselskapet, har i tillegg vore på Mån og saga opp ved til Friluftsgarden. Også i år har pensjonistane Njål Vadla, Kari Sværen og Kjell Ims engasjert seg i sti merking på Eikelid, Horve og Ims. I fylkeskommunen er dei opptekne av eit nært samarbeid for å gjennomføre regionale planar og vedtak. I 2010 resulterte det i partnerskapsavtale om folkehelsearbeid. Vi får vona at Direktoratet for naturforvaltning vil prioritere Fylkesmannen i Rogaland med midlar, no når forvaltningsplan for Jærstrendene er ferdig. I sikringsarbeid har vi og hatt eit svært lærerikt samarbeid med Friluftsrådet Vest og vår konsulent Agnar Naustdal. Friluftsrådenes landsforbund er aktive mot leiande myndigheiter for å synleggjere det arbeidet som friluftsråda utfører for allmennheita. Dei er optimistiske trass alle nedturane dei får når budsjetter og reelle planar vert lagt fram. Morten Dåsnes og hans medarbeidarar gjer ein framifrå jobb for oss. Mange takk til alle for god støtte og hjelp. Medlemskommunane er positive og imøtekomande til vårt arbeid og gir ofte rask tilbakemelding på våre mange nye prosjekt. 15

16 Navn Areal i da. Sikret år Kontrakts form Eier RANDABERG Sande kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Vistnes kjøp Staten SOLA Kobbholmen kjøp JF Solastranden N 0, kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Solastranden /92 kjøp Kommuner JF Solastranden kjøp JF Solastranden 1, kjøp Staten Vigdel kjøp Kommuner JF Byberg 1/Hellestø kjøp Staten Byberg 1/Hellestø kjøp Staten Ølberg kjøp Sandnes Ølberg kjøp Staten JF KLEPP Sele, havn 1, kjøp Staten Bore, Elvenes kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore 3 26 leie JF Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Reve kjøp Staten Orre Leie JF Orre 3 Friluftshuset kjøp Staten Orre Leiekontrakt JF TIME Arealer og anlegg som disponeres av Jæren friluftsråd Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp JF Melsvatnet kjøp Staten 16

17 Navn Areal i da. Sikret år Kontrakts form Eier Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten HÅ Refsnes kjøp Hå/Time Refsnes kjøp Staten Refsnes kjøp Staten Ogna kjøp Staten Ogna 2 Tanginen kjøp Staten Ogna/Stokkelandsjøen kjøp Staten Brusand kjøp Staten Kvassheim fyr Bruksavtale Staten Kvassheim Parkering 1, Bruksrett Hå kommune Haugstadskogen kjøp JF Brusand kjøp Staten Varden Gaml, gjernbane.t. bruksrett JF GJESDAL Madland vei, P-plass 19, kjøp JF Brekko avtale Stavanger JF Stølshei/vei kjøp JF Eikeneset kjøp Staten Hunnedalen P-areal 1981 servitutt Staten Eikeskog kjøp Staten Mån kjøp Staten/JF Oltedal Storamyr avtale Stavanger/JF SANDNES Nikkelveien kjøp JF Tingholmen kjøp JF Vadholmen kjøp JF Breiholmen kjøp JF Tengesdalsvatnet kjøp Staten Tengesdalsvatnet kjøp JF Eikelid Horve kjøp Staten 17

Jæren friluftsråd...

Jæren friluftsråd... ÅRSMELDING 2011 JÆREN FRILUFTSRÅD Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time,

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan 2014 27 Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa 16.juni 2011, K-sak 42/2011 og opna 26.okt 2012. Luster kommune eig eigedomen

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003 Fylkesmannen I Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 INNHALD Innleiing... 3... 3 1. Økonomi og administrasjon... 3 2. Sentrale politiske føringar... 6 3 Dei einskilde resultatområde inndelte etter

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Årsmelding 2009 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. Januar 1974. Korsmotivet er inspirert av steinkorset

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer