Jæren friluftsråd...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jæren friluftsråd..."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 JÆREN FRILUFTSRÅD

2 Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå, Gjesdal. Rådets oppgaver er å sikre, tilrettelegge og drive områder for friluftsliv av forskjellig slag til allmenn bruk for medlemskommunenes befolkning, og tilrettelegge for friluftsaktiviteter i de områder organisasjonen forvalter. Jæren friluftsråd har ansvar for at vel da. friluftsområder fungerer som rekreasjonsområder. Rådet er også eier og driftsansvarlig for campingplassen på Ølberg, informasjonssenteret Friluftshuset på Orre, Friluftsgarden på Mån, ski- og turanlegg innbefattet Friluftstunet i Brekko, og forvalteransvar for Friluftsfyret Kvassheim. Organisasjonens tillitsvalgte: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Tor Ytre-Arne Stavanger - Marit H. Paulsen Torill Irene Herigstad Sandnes - Magne T. Frøyland Oddbjørn Rannestad Randaberg - Kirsti Dahl Jensen Reidun Svendsen Hå - Lars L. Skretting Turid Harbye Joa Sola - Olav O. Bergo Arne Sæbø Klepp - Elisabeth Hauge Jarl Martinsen Time - Olga Nese Henry Tendenes Gjesdal - Karl Inge Aksnes Styrets leder: Styrets nestleder Øvrige tillitsverv Årsmøtets leder: Årsmøtets nestleder: Henry Tendenes Tor Ytre-Arne Helge Braut, Klepp Lars L. Skretting, Hå Valgkomite: Egil Sølvberg, leder Asbjørn Løland Olaug Vervik Bollestad Framside: Elling Hodne får KS sin fortjenestemedalje for sin innsats i Jæren friluftsråd. Bjørg Tysdal Moe delte ut medaljen. Friluftsfyret Kvassheim 2

3 Årsmelding Jæren friluftsråd fylte 60 år i Hovudmarkeringa av jubileet var fredag 18. juni med opning av andre byggetrinn på Friluftsfyret Kvassheim. Dette er ei gåve frå Jæren friluftsråd til befolkninga på Jæren, sa styreleiar Hen- ry Tendenes då informasjonsavdelinga blei opna. Forsking- og høgare utdanningsminister Tora Aasland stod for den offisielle opninga. Søndag 22. august arrangerte friluftsrådet konsert i kapellet i Brekko. Eit trekkspelorkester og operasongarar frå Litauen var hovudattraksjonen. Året starta med sprengkulde og flotte ski forhold. I 90 dagar, samanhangande, var det skiføre i Brekko, frå desember 2009 til mars På slutten av året var det over 20 da- gar med skiføre. Til saman kunne vi tilby 110 dagar med skiføre i Brekko i Våre tilsette hadde travle dagar med å halde løyper og trasear i orden til ei kvar tid. Tilstrøyminga av publikum var så stor at vi måtte hyre inn folk til å dirigere biltrafikken. Styreleiar organiserte parkeringsvakter og turnusordningar fleire helger gjennom vinteren. Styret vil takke Elling Hodne for samarbeid og godt utført arbeid i dei 20 åra han har vore tilsett i Jæren friluftsråd. Vi ønskjer han lukke til som pensjonist. Drift av friluftsområder Den stabile vinteren med masse snø førte til at JF måtte prioritere arbeidet i Brekko. Mange tusen skientusiastar brukte løypene kvar veke. Om helgene var det tendens til kaos. Publikum var svært nøgde med innføring av parkeringsvakter på dei store utfartsdagane. På ledig tid kjørte våre tilsett opp skiløyper rundt om på Jæren. Dette var populært. Vi hjelpte og Sandnes kommune med å køyre opp løyper i Melsheia. Dei tilsette fekk mange godord for arbeidet dei gjorde i vinter. Skisesongen varte frå 19. desember 2009 til 21. mars Den lange skisesongen førte til at anna vinter- vedlikehaldsarbeid måtte utsettast. Dei tilsette måtte stå opp i otta for å arbeide på skift kvar dag for å halde løyper, parkeringsplassar og køyrevegar opne. På slutten av sesongen kjøpte friluftsrådet inn ny spormaskin, (Skjeldalsfresen). Denne blir Skjeldalsfresen lagar trikkeskinner i Brekko 3

4 Nye friluftsskilt i Hå Synfaring på ny turveg på Ims dregen av traktor og preparerer løypetraseen og lagar spor samstundes. Ei stor og uventa utfordring i vinter var at vi måtte brøyte bilvegen frå Vatne og inn til parkeringsplassane. Dette har Gjesdal kommune tidlegare gjort. Langs denne strekninga ligg det bustadhus og gardar som måtte ha open veg til både mjølkebilar og bussar. Dette påførte oss ekstra kostnader som vi ikkje hadde rekna med. I år hadde vi god hjelp til brøyting og løypelegging av Håvard Nevland. I 2009 blei det mykje arbeid med nye prosjekter og tilrettelegging av nye områder. Dermed måtte ein del vedlikehaldsarbeid på områder og bygningar utsetjast. I 2010 har vedlikehald blitt prioritert. Frilufthuset har fått reparert taket. Nye bord, som er tjærebreidd på begge sider, er no lagt på, ein kost- Helikoptertransport til Mån Knut er ein sterk mann nad på kr. Friluftstunet i Brekko er blitt behandla med kreol olje. Golvet i varmestova er slipt og olja. Bygningane på Mån er blitt måla. Dei tilsette stod på seint og tidleg for å få andre byggetrin på Friluftsfyret ferdig til opninga i juni. I tillegg er mange av våre toalettbygg blitt skeina opp. I alt har vi no 60 bygningar, med smått og stort, som må haldas ved like. Sentra våre har stort besøk og krev tilsyn og vedlikehald. Vedlikehald og drift av alle bygningar og friluftsområde er tidkrevjande for den vesle staben vi har. Gjennom året har vi leigd inn ekstra hjelp for å nå over alt. Vi har no årleg gjennomgang, med fagfolk, av dei største bygningane våre. Dette har ført til at små og større reparasjonar kan planleggast før for store skader skjer. Mange av våre bygningar ligg utsett til i tøft klima. Dei har omfattande bruk og må difor ha tett oppfølging for å oppretthalda høg kvalitet. Vi har også i år hatt oppgåver for fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er oppsetting av nye informasjonsskilt inn til landskapsvernområde og riving av gamle skilt. Friluftsrådet har dei siste åra arbeidd med planar for ny skilting til friluftsområda i våre medlemskommunar. Statens vegvesen har vist stor vilje til å bidra med resursar til både planlegging og oppsetting av skilt. I 2010 var det Hå kommune som var i fokus. Både kommunen og vegvesenet har i løpet av året gjennomført dei ønskjer som friluftsrådet hadde. Dermed er ny skilting gjennomført i Sola, Klepp og Hå. Vi har og hatt møte med Statens vegvesen og Nasjonale turistvegar om utarbeiding av skiltplan på nasjonal turistveg Jæren. Vi vonar at skilta etter denne planen kjem på plass i Saman med parketaten i Sandnes, er det no sett opp informasjonsskilt på det nye friluftsområdet Eikelid ved Horve i Sandnes. Nytt toalett er ferdig. Nye turstiar er merka. Her har vi hatt uvurderleg hjelp frå pensjonistane Njål og Kari Vadla og Kjell Ims. Vi manglar eit par bruer over flaumelvar før heile sti nettet er klart. Dette skal bli klart til våren. Etter initiativ frå byutviklar i Egersund, Johan Åkre, fekk me i sommar teikna flotte informasjonsskilt 4

5 Flotte skiforhold i Brekko Byggekomité Friluftsfyret: Henry Tendenes Reidun Svendsen Jarl Martinsen Frå administrasjonen: Ingun Haukedal Bjørn Hille Medlemmer utstillingskomité: Henry Tendenes Jæren friluftsråd Reidun Svendsen Jæren friluftsråd Jarl Martinsen Jæren friluftsråd Per Engen Redningsselskapet Per Kristian Austbø Fylkesmannen Ingeborg Nærland Skjærpe Jærmuseet Ingun Haukedal Andreassen Administrasjonen om korleis vi oppfører oss dersom vi blir tatt av straumar langs kysten. Desse skilta blir sett opp på Hellestø, Elvenes, Bore, Orre og Brusand. På Vistnes har vi inngått avtale med gardsbonden på Vistnestunet om beiting og skjøtsel av friområdet. JF har i år bygt nytt toalett i friluftsområdet. Jæren friluftsråd har fleire tusen mål med skog som skal forvaltast. Ein konsulent har gått gjennom skogsområda våre og fremja forslag til korleis dette kan løysast. Ungskog må tynnast, gamal skog må hoggast og det må nyplantast. Alt dette er naudsynt dersom vi skal ha skog som friluftstilbod i generasjonar framover. Arbeidet er så omfattande at det må gjennomførast av kunnige og det må ut på anbod. Friluftsfyret Kvassheim Dei tilsette brukte mykje tid, både vinter og vår, for å få andre byggetrinn på Friluftsfyret klar til opning i juni. Til tider måtte det brukast både kveldar og helger for å kome i mål. Utan den innsatsen og viljen til å stå på hadde bygget ikkje vore klart til sommarsesongen. Styring av slike store prosjekt, på toppen av alt anna arbeid, er ei stor påkjenning for dei tilsette. I tillegg til å gjere bygningen ferdig skulle den og fyllast med innhald. Utstillingane blei ikkje ferdig til opninga, slik som ønska, men med gode medhjelparar både frå Redningsselskapet, Jærmuseet, fylkesmannen og arkitektane, fekk vi store deler av utstillinga klar. Under opninga 18. juni kom kommunikasjonsdirektør, Reidun Mangrud i Direktoratet for naturforvaltning, med ein sjekk på kr til vidareutvikling av utstillinga. Friluftsfyret var eit av 7 våtmarkssenter i landet som fekk tilskott frå Miljøverndepartementet. Publikumsbesøket har vore godt gjennom sommaren. Tilbakemeldingane er at fyret er blitt flott. Utstillinga er blitt supplert i løpet av hausten. Til sommaren vil nye ting vere på plass. Det må no drøftast korleis vi skal få ein praktisk og tenleg driftsmodell for fyret. Dette må drøftast både med Redningsselskapet og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Friluftsrådet har organisert og hatt alle utgifter med drifta til no. Hå kommune har ført fram leidningar slik at fyret er kopla til kommunal kloakk. JF har fått utarbeidd ein skisseplan for opparbei- 5

6 Tora Aasland helser på fyrvokterparet Per og Sigrid Folkvord, på Kvassheim ding av uteområdet på Kvassheim. Dette skal knyte bygningane på tomta saman på ein heilsleg måte. Den skal og styre ferdselen på tomta. Friluftsrådet har engasjert forfattar Bjørn Arild Ersland til å skrive historia til Kvassheim fyr stasjon. Våre senter Drift av våre 4 senter er krevjande. Vi har gjennom året 16 sesongtilsette som vertskap i opningstida. Dei tek seg og av deler av dei praktiske utleigeoppgåvene. Mariann A. Vølstad, som har ansvar for drift av sentra, har fått auka sin arbeidsstilling frå 60% til 80%. Alle sentra er populære utfartsmål og dagsutfarten er gledeleg stor. Viser til eigne årsrapportar for sentra. Besøkstall Friluftshuset Orre , Friluftsfyret Kvassheim Friluftstunet Brekko Frå utstillinga på fyret Aktuelle saker Styreleiar og dagleg leiar har hatt møte med Gjesdal kommune om vegsamarbeid. Vegen til Brekko har friluftsrådet halde vedlike i alle år, men brøyting har kommunen teke seg av. Kommunen har hatt møte med fylkeskommunen om dei kan overta Tre ivrige medlemmer vedlikehald og brøyting av denne vegen. Fylket av utstillingskomiteen har stilt seg positiv til ønskje. Deler av vegen er 6

7 Rydding av sti og strand på Kvassheim Styremøte på Kvassheim Redningsskøyta Elias er populær for dei minste privat så det må fyrst avklarast med grunneigarane kva dei ønskjer og eventuelt på kva betingelsar. Vi håpar at det går i orden slik at fylkeskommunen kan ta ansvaret for drift av vegen fram til våre parkeringsplassar i Brekko. I sikringsarbeid har det vore møter med både grunn- Styret Årsmøtet vart halde 24. mars i Sola kommune i Sola kulturhus. Desse sit i styret: Gjesdal: Henry Tendenes Hå: Reidun Svendsen Klepp: Arne Sæbø Randaberg: Oddbjørn Rannestad Stavanger: Tor Ytre- Arne Sandnes: Torill Irene Herigstad Sola: Turid Harbye Joa Time: Jarl Martinsen Styreleiar: Henry Tendenes Nestleiar Tor Ytre-Arne Styret har hatt 6 møter og handsama 52 saker. Styret har vore på synfaring på Vistnes og Eikelid. imøtekome, både for JF og staten. Fylkesmannen i Rogaland har utarbeid forvaltningsplan for Jærstrendene. Friluftsrådet har vore med i ei rådgjevande gruppe for å ivareta friluftsinteressene langs strendene. Planen er eit godt reiskap for tilrettelegging og aktivt friluftsliv. JF er nemnt i planen som viktig samarbeidspart i forvaltning av landskapsvernområdet. Rogaland fylkeskommune er pilotfylke for universell utforming. JF deltek i referansegruppe for universell utforming. Representantskapet Leiar: Helge Braut Nestleiar: Lars L. Skretting eigar og Klepp kommune om sikring av areal til ny parkeringsplass på Bore. Intensjonsavtale er inngått med grunneigar og staten har løyvt pengar til kjøp og opparbeiding. Fylkesmannens miljøvernavdeling har godkjent avtalen. Vi har hatt samtale med ein grunneigar på Orre om kjøp av område nær Friluftshuset. Saka har førebels stoppa opp då grunneigar sitt ønskje om pris på leige/kjøp er vanskeleg å Innspurten på snekkerarbeidet 7

8 Knut og Øivind maler klokketårnet på kapellet Sandnes kommune har invitert JF til å vere med å greie ut framtidig bruk av Alsvik natursenter. Prosjektet skal opp som eiga sak i bystyret. Viste friluftsområde har dei siste 4 åra Karl gjer klar nye benker vore arena for ein på Brusand årleg konsert. Friluftsrådet har ikkje hatt nokon bindande avtale med arrangørane. Kvart år har JF hatt arbeid med opprydding og reparasjonar etter konsertane. I 2010 blei det annonsert ny konsert med 8000 selde billettar. Administrasjonen forlanga då skriftleg avtale med økonomisk kompensasjon for bruk av området. Det blei og gitt signal om at Viste ikkje var tilrettelagt eller hadde tålegrense for så store arrangement. Det viste seg etter arrangementet at store deler av friluftsområde måtte reparerast og såast til på nytt. Sola kommune bygger ein pumpestasjon på ein av JF sine parkeringsplassar ved Regestranda. Kommunen har tilbydd seg å bygge eit nytt toalett for publikum i same bygget. Sola kommune tek kostnadane med å reise bygget og JF tek på seg drifta. Dette vil vere eit heilårstilbod. Toalet- Hans køyrer løyper med snøskuteren Mariann pusser og steller ta vi har på Sola i dag er gamle og kunn opne i sommarhalvåret. Bygget vil og få dusj, (kald), på utsida. Hå kommune har teke initiativ til bygging av ein gapahuk i Haugstadskogen. Kommunen vil ta kostnadane med bygget og ansvar for tilsyn og drift. Styreleiar og dagleg leiar har hatt møter med Hå kommune om plassering og bygging av hus til giggen frå Ingermanland. Prosjektet har vore under planlegging i nær 6 år. Styret har handsama saka fleire gonger, sist i møte 6. oktober Årsaka til den lange saksgangen er fyrst og fremst handsaming av protestar frå naboar. Styreleiar har dette året teke over det meste av informasjon om rådet til lag og foreiningar, interessegrupper og kommunar. Dette har avlasta administrasjonen. I 2009 starta JF prosjektplanen Turveg i kulturlandskapet. Representant Arne Sæbø frå Klepp tok initiativ til eit samarbeid mellom kommunane Klepp og Time til å kartlegge mogeleg turvegnett innan og mellom kommunane på Jæren. Prosjektet stoppa opp då dei to kommunane ikkje avsette midlar til arbeidet. JF vil ta initiativ til vidareføring av ideen, turveg i kulturlandskapet. Rogaland fylkeskommune gav signal om at prosjektet kan bli prioritert i RUP samanheng. Strategiplan/handlingsplan vil vere eit viktig reiskap i vidareutvikling av JF. Arbeidsmengda i Øivind og Knut tek inn rullerampene på Hellestø 8

9 rådet har no nådd eit nivå som grenser til det uforsvarlege med dei resursar som rådet har til disposisjon. JF må ha ei rådføring med medlemskommunane, Fylkesmannen og Fylkeskommunen om kva rolle friluftsrådet skal ha i framtida. I 60 år har JF synt kva vi kan få til gjennom tilrettelegging av friluftsområder og rasjonell drift. Uttale til planar Jæren friluftsråd får tilsendt kommuneplanar, sektorplanar og reguleringsplanar frå åtte medlemskommunar. I 2010 har JF gitt uttale til 7 forskjellige planer der friluftsliv og fysisk aktivitet har vore fokusert. Sidan vi arbeider med regionale områder som folk flest må reise til med bil eller sykkel, er det viktig med gode parkeringsplassar. I uttale til kommunale planar legg vi vekt på opparbeiding av sykkelstiar til friluftsområda. I tillegg gir vi uttale til regionale planer. Vi deltek aktivt i rådgivande organ for regionale planar. JF deltek i kommunale grupper for Frisk i friluft. Elling tek over nøklane til nye bilen HMS Dagleg leiar har delteke på HMS kurs for leiarar. P.G.A. sjukdom i haust og stort arbeidspress, blei to personar deltidsengasjert til å styrke uteseksjonen deler av hausten. Mariann A. Vølstad blei engasjert med ein dag ekstra i veka dei to siste månadane i året. Styreleiar tok på seg representasjonsoppgåver. Resten av staben viste fleksibilitet og fordelte førefallande oppgåver. På det viset klarte staben å gjennomføre det meste av planlagt arbeid. Sjukefråveret var på 3,66%. Kurs konferansar, møter, representasjon. Dagleg leiar og nestleiar var i februar på seminar om den nye naturmangfaldlova juni deltok desse på nordisk friluftsliv seminar: Turid Harbye Joa, Jarl Martinsen, Tor Ytre-Arne, Henry Tendenes, Ingun Haukedal, Bjørn Hille. Utsendingar til årsmøte i Friluftsrådenes landsforbund var Turid Harbye Joa, Jarl Martinsen, Tor Ytre-Arne. Henry Tendenes blei attvald som styreleiar for landsforbundet, (FL). Nestleiar i JF har delteke i styringsgruppe/referansegruppe for Sandnesmarka. Elling Hodne deltok, i september, på samling for Ingun rydder stein på Kvassheim 9

10 Representantar frå vegvesenet og nasjonale turistvegar lagar skiltplan saman med Elling. tilsette i friluftsråda. Dagleg leiar var med på årsmøte til Redningsselskapet Region vest. Møtet blei halde på Friluftsfyret Kvassheim. Dagleg leiar hadde i november, innlegg på møte om strategiplan for kulturarbeid i Rogaland, arrangert av fylkeskultursjefen. Han har delteke på samling for leiarar i friluftsråda, informasjonsmøte om Byplan byband sør og interkommunal fagdag om idrett og friluftsliv. Han er og styremedlem i Vestkystparken. Sikringssaker Sikringsprosjektet i regi av Friluftsrådet Vest og JF har halde fram i Dette er eit 3 årig prosjekt, med støtte frå, Direktoratet for naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. Vi har hatt Henry styrer nordisk Friluftskonferanse i Oslo god nytte av det prosjektet. Jordskiftekandidat Agnar Naustdal har vore innleidd på timebasis for å jobbe med sikringssaker. Han har no opparbeidd stor kompetanse på slike saker og vil vere til stor hjelp seinare. Sikringssaker tek ofte lang tid. DN har vore godt nøgd med resultatet av prosjektet. I 2010 har arbeidet med prosjektet om ny parkeringsplass på Bore halde fram. Grunneigar og JF er blitt samde om vilkår for kjøp. Til avtalen er det knytt vilkår som Klepp kommune og fylkesmannen må stille seg positiv til. Dette er ikkje avklart. Direktoratet for naturforvaltning har sett av kr til kjøp av areal og toalettbygning. Partnarskap for folkehelsearbeid Rogaland fylkeskomme har invitert friluftsråda til eit samarbeid om folkehelsearbeid. I september signerte styreleiar ein partnerskapsavtale med fylkeskommunen. For 2010 er JF tildelt kr til arbeidet. Dette er ein avtale og eit samarbeid som skal vurderast år for år. Avtalen inneber at JF skal fokusere på tilrettelegging av fysisk aktivitet med låg bruksterskel for alle. JF skal stimulere til fysisk aktivitet og passe på, gjennom høyringsuttalar, at kommunane i sine planar legg til rette for allsidig fysisk aktivitet. Avtalen inneber at JF samarbeider med organisasjonar, institusjonar og andre, om å få fleire fysisk aktive. 10

11 Gjennom avtalen med Rogaland fylkeskommune skal friluftsrådet: Forplikte seg til å legge til rette for systematisk og langsiktig folkehelsearbeid med fokus på at sosiale helseforskjellar utgjevnes gjennom: Uttalelser til planer for gode bomiljø, oppvekst og levekår i forhold til friluftsliv og folkehelse. Engasjere seg i øvrig folkehelsearbeid i fylket og delta i sentrale samarbeidsfora. Etablere lavterskel tilbud i lokalmiljøet. Ha en pådriverrolle ut i kommunene for å drive folkehelsearbeid. Satsing rettet mot utsatte grupper eller geografiske områder i lys av målet om sosial helseutjevning (universell utforming). Informasjon og tilrettelegging for personlige ferdigheter, for eksempel fysiske ferdigheter, ernæring, påkledning og lignende. Jæren Friluftsråd sitt arbeid er generelt til fremme for folkehelse. Vi skal i følgje vedtektene: 4 Organisasjonens formål I samarbeid med medlemskommunene, statlige og fylkeskommunale etater og andre interesserte å arbeide for: ten / vinteren ønskte dei å få bruke atriet i Friluftshuset til samlingsplass med le for vind og regn. Vi har satt av tysdagane frå kl til kl til denne gruppa fast. Hausten 2010 er det snakk om 9 dagar. Avtalen vidareføres våren 2011, da er det 20 dagar. Dersom dette skulle vert sett opp som leige ville det dreie seg om kr At turveiene våre skal, så langt det er mulig, vere tilgjengelige til ei kvar tid, er viktig folkehelsearbeid. Opplysing om turmuligheter. Gjennom brosjyremateriell Vi legg fram eigne og andre sine brosjyrar på sentra våre. Vi har hatt ansvar for utarbeiding av nytt turkart Jæren. Losturar Heimesidene våre opplyser om turidear. Nettstaden Godtur gjev turalternativer. Her kan vi legge ut fleire av våre områder. - Sikre, tilrettelegge og drive områder av forskjellig slag som regionens befolkning kan bruke til friluftsliv og na turopplevelser. - Øke forståelsen og innsikt for friluftsli vets betydning for helse, trivsel og naturkunnskap. - Tilrettelegge for idretts- og sportsaktivi teter som kan forenes med allmenne friluftslivinteresser i de områder som organisasjonen forvalter. Støtte / motivasjon til fysisk aktivitet. Sentra våre er utgangspunkt for turar for enkeltpersonar, familiar og grupper. Hausten 2010 gikk vi inn avtale med Frivilligheitsentralane i Time og Klepp om gratis bruk av atriet og toaletta i Friluftshuset på Orre. Kvar tysdag samlas ei turgruppe på Frilufsthuset, personar. Dei har trimtur og samlas for å ete nistepakken etterpå. For å kunne Tre fra Gjesdal underholder tre holde gruppa i aktivitet lengst mulig utover haus- gjester. Frå aktivitetsdag i Brekko 11

12 Kakelunsj på Vistnes. Dette kompenserer litt for prisauken dei siste to Lav terskel for bruk av sentra: åra. Vona er at Fylkeskommunen, på lik line I opningstida er det ingen inngangspengar til med medlemskommunane, årleg kan indksrevarmestova. gulere tilskotet. Ikkje kjøpeplikt i kioskane. I 2010 tok fylkeskommunen over tildeling av Publikum kan ta med nistepakken inn, og det er dei statlege tilskotsmidlane. Dette førte til ei tilrettelagt med grillar på Orre og i Brekko. forandring i disponering av midlane. Det som tidlegare blei tildelt som driftstilskot blei nå prioritert prosjekt. JF kom dermed dårlegare ut Økonomi Rådet si største utfordring er driftsressursane. enn tidlegare. Friluftsråda må arbeide for at dei Kostnadane med drift av uteområde og bygsmå midlane som vert tildelt friluftsliv, vert ningsmasse har auka sterkt dei siste åra. Admi- oppretthaldne. Dei er avgjerande for det helsenistrasjonen må vurdere nøye kva oppgåver fremmande arbeidet friluftsråda utfører. Medsom skal prioriterast. Fylkeskommunen auka lemskommunane har vedteke at medlemskondriftstilskotet frå til for tingenten skal justerast årleg med kommunal Aktivitetsdag i Brekko, for store og små. 12

13 Sommeraktivitet på Ølberg deflator. Dei prosjekta som er gjennomført i 2010 er finansiert ved eksterne midlar. Restfinansieringa av andre byggetrinn på Kvassheim måtte dekkast av JF sitt ubunde fond. Dette blei då redusert frå ca. 4,1 mill kr. til 2mill kr. I tillegg er det brukt av fondet til kjøp av ny varebil og innbytte av ATV. Miljøverndepartementet løyvde i år kr. til utstillinga på fyret. Fylkeskommunen har løyvt kr. (RUP midlar). Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning til saman kr. Totalt hadde vi då 1 mill til disp. til fyrste trinn. Assistentbustaden er neste byggetrin på Friluftsfyret. Styret må no arbeide for finansiering av dette prosjektet. Kostnadane vil truleg komme opp i 5 mill kr. Arbeidet med bygget vil ikkje starte opp før økonomien er sikra. JF utfører ein del forvaltningsarbeid, i verneområde, for fylkesmannens miljøvernavdeling. Arbeidet vert utført på rekning. Arbeidsprogrammet Sikring: Samarbeidet om sikring av friluftsområder, med friluftsrådet Vest, har halde fram. Midlane vi har fått frå Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Hordaland og Rogaland og Rogaland fylkeskommune, er blitt brukt til sikringsarbeid. Hovudprosjektet i 2010 har vore sikring av parkeringsareal på Bore. Her manglar kommunal godkjenning frå Klepp kommune og Fylkesmannen. Sikring av eit lite område ved Orreelva er under arbeid. Avtale om bruk av privat veg på Orre er inngått. Planlegging: Plan for skilting av friluftsom- Flaum i Melsvatnet 13

14 har auka driftsstøtta til friluftsråda. Arrangement: JF sitt 60 års jubileum blei markert ved opning av utstillingsdelen på fyret 18. juni. 22. august arrangerte JF jubileumskonsert i kapellet i Brekko. JF held fram samarbeid med Klepp kommune og Gjesdal kommune om kulturarrangement på Friluftshuset og på Friluftstunet. Utsendinger til årsmøte i FL råde i Hå kommune er gjennomført. Det er inngått partnerskapsavtale om folkehelse med Rogaland fylkeskommune. Forvaltningsplan for skogane til JF er ikkje ferdig. Plan for utvida parkering og nytt toalett ved Friluftshuset er starta opp. Tilrettelegging: Friluftsfyret Kvassheim: Fyrbygget er ferdig restaurert. Fyrste trinn av utstillingane: fyrets historie, redningshistoria og våtmarkssenteret er opna. Toalettet på friluftsområdet Vistnes er ferdig og teke i bruk. Friluftstunet i Brekko er overflatebehandla med kreololje. Deler av taket på Friluftshuset er skifta. Friluftsgarden på Mån er blitt måla. Prosjektet kvernhus på Mån har stått stille dette året. Arbeidet med universell tilrettelegging held fram på strender i bygningar og andre turområde. Administrasjon: Administrasjonen har starta arbeidet med strategiplan/ handlingsplan for JF Det er tilsett ny oppsynsmann, etter Elling Hodne som gikk av med pensjon ved nyttår. Knut Risa er tilsett som ny fagarbeidar, då Hans Hodne rykka opp som oppsynsmann. Risa har vore engasjert på timebasis dei siste to åra. Øivind Anda har hatt 80% stilling gjennom året. Nye arbeidsavtalar er utarbeidd for dei tilsette. Gode medspelarar Gjennom året er friluftsrådet heilt avhengige av samarbeid med myndigheiter, enkeltpersonar, lag og foreiningar for å få gjennomført sine mange prosjekter. Fylkesmannen er sentral i mange prosjekt. Miljøvernavdelinga har synt ei entusiastisk haldning til utvikling av Friluftsfyret Kvass- Informasjon: JF har hatt møte med Turistvei Jæren for å lage skiltplan for JF sine friluftsområde på turistveistrekninga. Nye skilt til friluftsområda i Hå er sett opp. Nytt informasjonsskilt på friluftsområde Eikelid er på plass. Informasjon om havstraumar er utarbeidd og sett opp. Økonomi: medlemskommunane har sagt ja til å bruke deflator som årleg indeksregulering. Prosjekta som er gjennomført i 2010 er dekka gjennom tidlegare eksterne tilskot. Nasjonale turistvegar har betalt ut sitt tilskott til andre byggetrinn på Friluftsfyret. 2 mill kr av toppfinansieringa av fyrbygget er dekka av JF sitt kapitalfond. Fylkeskommunen Mån må ha ettersyn vinterstid og. Snøfonna framføre kjellarinngangen må vekk. 14

15 Elin maler på Mån heim. Deira påtrykk førte til at Miljøverndepartementet løyvde ein halv million,- kr til utstillinga. Redningsselskapet ved Per Engen og Jærmuseet ved Ingeborg Nærland Skjærpe har stått på for å få til ei flott utstilling på Kvassheim. Arkitektkontoret Helge Schelderup og co. har gjeve gode råd både med bygningar og utstilling. Fagkompetanse er spurt til råds på alle områder. Byggefirma J.G. Sørensen har vore nær samarbeidspart gjennom fleire år. ConocoPhillips engasjerer seg framleis i fyrarbeidet. I år var fleire grupper med på utvask og rydding før opninga av fyr bygget. To grupper deltok i opprydding av strandsone og turveg frå fyret og sørover mot Kvalbein. Svein Inge Svela, frå oljeselskapet, har i tillegg vore på Mån og saga opp ved til Friluftsgarden. Også i år har pensjonistane Njål Vadla, Kari Sværen og Kjell Ims engasjert seg i sti merking på Eikelid, Horve og Ims. I fylkeskommunen er dei opptekne av eit nært samarbeid for å gjennomføre regionale planar og vedtak. I 2010 resulterte det i partnerskapsavtale om folkehelsearbeid. Vi får vona at Direktoratet for naturforvaltning vil prioritere Fylkesmannen i Rogaland med midlar, no når forvaltningsplan for Jærstrendene er ferdig. I sikringsarbeid har vi og hatt eit svært lærerikt samarbeid med Friluftsrådet Vest og vår konsulent Agnar Naustdal. Friluftsrådenes landsforbund er aktive mot leiande myndigheiter for å synleggjere det arbeidet som friluftsråda utfører for allmennheita. Dei er optimistiske trass alle nedturane dei får når budsjetter og reelle planar vert lagt fram. Morten Dåsnes og hans medarbeidarar gjer ein framifrå jobb for oss. Mange takk til alle for god støtte og hjelp. Medlemskommunane er positive og imøtekomande til vårt arbeid og gir ofte rask tilbakemelding på våre mange nye prosjekt. 15

16 Navn Areal i da. Sikret år Kontrakts form Eier RANDABERG Sande kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Vistnes kjøp Staten SOLA Kobbholmen kjøp JF Solastranden N 0, kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Solastranden /92 kjøp Kommuner JF Solastranden kjøp JF Solastranden 1, kjøp Staten Vigdel kjøp Kommuner JF Byberg 1/Hellestø kjøp Staten Byberg 1/Hellestø kjøp Staten Ølberg kjøp Sandnes Ølberg kjøp Staten JF KLEPP Sele, havn 1, kjøp Staten Bore, Elvenes kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore 3 26 leie JF Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Reve kjøp Staten Orre Leie JF Orre 3 Friluftshuset kjøp Staten Orre Leiekontrakt JF TIME Arealer og anlegg som disponeres av Jæren friluftsråd Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp JF Melsvatnet kjøp Staten 16

17 Navn Areal i da. Sikret år Kontrakts form Eier Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten HÅ Refsnes kjøp Hå/Time Refsnes kjøp Staten Refsnes kjøp Staten Ogna kjøp Staten Ogna 2 Tanginen kjøp Staten Ogna/Stokkelandsjøen kjøp Staten Brusand kjøp Staten Kvassheim fyr Bruksavtale Staten Kvassheim Parkering 1, Bruksrett Hå kommune Haugstadskogen kjøp JF Brusand kjøp Staten Varden Gaml, gjernbane.t. bruksrett JF GJESDAL Madland vei, P-plass 19, kjøp JF Brekko avtale Stavanger JF Stølshei/vei kjøp JF Eikeneset kjøp Staten Hunnedalen P-areal 1981 servitutt Staten Eikeskog kjøp Staten Mån kjøp Staten/JF Oltedal Storamyr avtale Stavanger/JF SANDNES Nikkelveien kjøp JF Tingholmen kjøp JF Vadholmen kjøp JF Breiholmen kjøp JF Tengesdalsvatnet kjøp Staten Tengesdalsvatnet kjøp JF Eikelid Horve kjøp Staten 17

Jæren friluftsråd...

Jæren friluftsråd... ÅRSMELDING 2011 JÆREN FRILUFTSRÅD Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time,

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan 2014 27 Budsjett

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RAPPORT OM FORVALTNING 2005 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga

RAPPORT OM FORVALTNING 2005 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga J Æ R S T R E N D E N E L A N D S K A P S V E R N O M R Å D E RAPPORT OM FORVALTNING 2005 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga I det følgjande gjer vi kort greie for ulike sider av forvaltninga

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel

Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel Informasjon om: Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel Stifta i 2005 Adresse: 6986 VÆRLANDET Organisasjonsnummer: 989 086 383 Etter ynskje i testamentet til Alvhild Værøy, vart det oppretta ein

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer