Jæren friluftsråd...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jæren friluftsråd..."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 JÆREN FRILUFTSRÅD

2 Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå, Gjesdal. Rådets oppgaver er å sikre, tilrettelegge og drive områder for friluftsliv av forskjellig slag til allmenn bruk for medlemskommunenes befolkning, og tilrettelegge for friluftsaktiviteter i de områder organisasjonen forvalter. Jæren friluftsråd har ansvar for at vel da. friluftsområder fungerer som rekreasjonsområder. Rådet er også eier og driftsansvarlig for campingplassen på Ølberg, informasjonssenteret Friluftshuset på Orre, Friluftsgarden på Mån, ski- og turanlegg innbefattet Friluftstunet i Brekko, og forvalteransvar for Friluftsfyret Kvassheim. Organisasjonens tillitsvalgte: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Tor Ytre-Arne Stavanger - Marit H. Paulsen Torill Irene Herigstad Sandnes - Magne T. Frøyland Oddbjørn Rannestad Randaberg - Kirsti Dahl Jensen Reidun Svendsen Hå - Lars L. Skretting Turid Harbye Joa Sola - Olav O. Bergo Arne Sæbø Klepp - Elisabeth Hauge Jarl Martinsen Time - Olga Nese Henry Tendenes Gjesdal - Karl Inge Aksnes Styrets leder: Styrets nestleder Henry Tendenes Tor Ytre-Arne Øvrige tillitsverv Årsmøtets leder: Helge Braut Årsmøtets nestleder: Stephen Meinich-Bache Valgkomite: Egil Sølvberg, leder Olaug Vervik Bollestad Magnar Mattingsdal Framside: Friluftsgarden Mån Miljøvernministeren får årsmeldinga frå JF personlig overlevert 2

3 Årsmelding Ein gamaldags kald vinter, ein turr vår og ein våt sommar og haust er fasitten på veret i Alt dette gav friluftsrådet utfordringar blei ein fin vintersesong i Brekko. Snøen kom alt 6. desember 2010 og låg til 25. mars. Då avslutta vi løypeprepareringa. I alt hadde vi 113 dagar med skiføre. (90 dagar i 2010). Vinterarbeidet i Brekko er krevjande og bandlegg våre tre medarbeidarar i uteseksjonen. Vi fekk mange fine tilbakemeldingar frå publikum på det arbeidet som blei gjort for å halde skiløypene i orden gjennom sesongen. Drift av Friluftsområda Vinteren går med til å halde ope og halde skispor i Brekko. Her må staben legge opp til turnus med beredskap på helgetid. Noko som er resurskrevjande. Våren går med til å førebu sommarsesongen. Strendene skal ryddast for søppel. Det blir sett ut nye livbøyer. Alle toaletta (41 stk) skal opnast, malast og fiksast. Ølberg camping skal klargjerast. Sommaren går med til tilsyn av alle våre friluftsområde, vedlikehald av 61 bygningar, planlegging og realisering av nye prosjekter. Tilsegn om midlar til nye prosjekter kjem fyrst i mai, juni. Realisering av prosjekt kan som oftast ikkje kome i gang før om hausten. Den våte sommaren og hausten førte til mindre malararbeid enn planlagt, noko vi må ta att neste år. Verst gikk det ut over Friluftsfyret på Kvassheim. Det må prioriterast i jubileumsåret Vi har fast gjennomgang, med fagfolk, på sentra våre. Dei lagar tilstandsrapport som JF fylgjer opp. Dette for å førebygge slitasje og evnt. større reparasjonar. Ved Regestranda, på vår parkeringsplass, har vi fått nytt flott toalett. Sola kommune har tatt på seg kostnad og prosjektering av bygget, i tilknyting til ny kommunal pumpestasjon. Sola kommune har og teke kostnad med asfaltering av Friluftsrådet sin bilveg på Ræge. I same området har friluftsrådet rydda skog langs hyttefeltet. Fylkesmannen bidrog med midlar til dette arbeidet. Vi har hatt eit tett samarbeid med Fylkesmannen som har hatt ansvar for flathogst på Vigdelveten i Sola. Heile dette området er sikra for TV Vest var med då 260 barnehagebarn leika seg i snøen i Brekko 3

4 Aftenblad får innføring i nye turområder. friluftsliv. Sitkaskogen er fjerna og her skal tilbakeførast kysthei landskap. Det blei store mengder trevirke av skogen. Trevirket har vore lagra på JF sin parkeringsplass på Vigdel. Det meste blir flisa opp til energibruk. I Brekko held vi fram med utskifting av gamle bruer. Firma Block Berg Bygg er svært imøtekomande med gratis element til bruene. Men det kostar å rive dei gamle og få nye på plass. Utskifting av informasjonsskilt langs strendene Fargerikt skue då 6 barnehagar rende i skileikbakken held fram. Dette er eit samarbeidsoppdrag med Fylkesmannen sin miljøvernavdeling. På Horve tok vi på oss å rive det gamle gardshuset som stod på eigedommen Eikelid, eit område som blei sikra til friluftsformål for to år sidan. I år som i fjor fekk vi, i juli, akutt flaum på Ølberg camping. Våre grøfter og kanalar klarer ikkje å ta unna store nedbørsmengder på kort tid. Vi må no legge ein plan for å førebygge slike episodar neste sesong. Etter oppmoding frå publikum laga vi fleire nye bruer over grøfter og bekker i Haugstadskogen. Saman med Gjesdal kommune blei det søkt om vegvesenet kunne ta på seg vedlikehaldet av bilvegen fram til Brekko. I januar tok vegvesenet over brøytinga. Det sparte oss for mykje ekstra arbeid. Vi kunne då konsentrere oss om våre eigne vegar, parkeringsplassar og skiløyper. Vegvesenet vil nå overta all drift av vegen fram til Brekko. Også i år ordna styreleiar med trafikkdirigering og parkeringsvakter i helgene. Oltedal hagelag stilte med ivrig dugnadshjelp. Utstyr er viktig for å drive effektivt med så låg bemanning som JF har. Det er kjøpt inn ein brukt traktor som supplement til den som blei kjøpt for tre år sidan. Traktor blir brukt til brøyting, sporlegging, grasklypping, skogsarbeid, på strendene m.m. Det viser seg at det tek lang tid og er lite effektivt når traktoren skal flyttast over lange strekkningar. Det er og kjøpt inn ein brukt snøscooter. Den blir brukt i Brekko til løypelegging og transport. I vinter har vi fått god hjelp av Håvard Nevland til brøyting og sporlegging. JF må alltid vere førebudd på hærverk og øydeleggingar. Trass den store bruken av bygningar og uteområde, er det mindre enn forventa av slikt. Toalettbygg, bommar og parkeringsboksar er mest utsett. I tillegg har vi forsøk på innbrot i våre senter. Våre senter Våre 4 senter, Friluftsgarden Mån, Friluftstunet Brekko, Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim krev mykje tilsyn og vedlikehaldsarbeid. Vi har ein person i 80% stilling som styrer all drift og utleige mot publikum. På tre av sentra har vi kiosk verksemd. På sommartid er sentra opne 6 dagar i veka. Her må gjerast innkjøp, halde orden, vaskast, supplerast og reparere utstyr m.m. Gjennom heile året engasjerer vi ungdomar, mellom 15 og 4

5 Ingun testar ATV-en i terrenget. Alle tilsette i JF tok i Her skal det bli gjerde langt ut i elva så dei hersens kyrne ikkje kjem forbi. vår kurs i ATV køyring. 20 stk., som vertskap på sentra. Dei får opp- læring av vårt personale, er med i turnusordningar, tek i mot og orienterer publikum ved utleige av sentra til ymse arrangement. Etter kvart arrangement blir sentra kontrollert og vaska. Når vi har, til saman, eit par hundre utleiger pr. år, er dette ein omfattande jobb. Dette er likevel ein viktig del av vårt friluftsarbeid. Sentra er mål og utgangspunkt for mange tusen turgåarar. Tilbakemeldinga på bruk av våre senter, er svært positiv frå publikum. Det kan vi sjå av gjestebøkene som ligg på sentra. Alle dei tilsette i JF har ansvar for deler av drifta av sentra. Store bygningar, med komplisert utstyr og stort besøk, krev kontinuitet i vedlikehald og tilsyn. I tillegg kjem administrasjon av utleige, økonomistyring og informasjon. På Friluftsfyret blir det stadig arbeida med utvikling av utstillingane. Fylkesmannen si miljøvernavdeling arbeider for finansiering av trinn to og tre. Miljøverndepartementet har løyvt over kr. til arbeidet i ( kr. i 2010). Alt går ikkje smertefritt. Komplisert utstyr og plassering byr på utfordringar og evne til praktisk innsikt. Deler av utstillinga er og banebrytande og nyskapande. Fylkesmannen har utforma ny internettside for Friluftsfyret Kvassheim. Friluftsfyret-kvassheim.no. Hå kommune har fått asfaltert vegen frå Riksv. 44 og inn til Kvassheim hamn. På Friluftshuset presenterte fotograf Trond Ueland, i mars, fotoutstilling og ei ny bok om Duale med steidn. JF blei i den samanheng til- delt ein ny steinbenk kilt av Erik T. Skretting Klepp kommune held fram med dei faste fullmåne konsertane. Det gir god reklame for Friluftshu- set. Friluftstunet i Brekko har best besøk om vinteren når her er skiføre. Brekko har mange flotte kvalitetar året rundt. Vi ser at fleire og fleire brukar turvegane her. JF har fått midlar frå Gjensidige fondet til merking av løypene i Brekko. Vi har og fått hjelp til vidare universell tilrettelegging. Harry Breiland er god fagleg støttespelar til drift og vedlikehald av lysløypa. Søndag 4. desember var ein spesiell preikesøndag i Brekko, då blei 4 små døypte i kapellet. Fullsett kapell og den fyrste snøen denne vinteren gav ei 5 Mariann plukkar søppel langt inn i sivet

6 Øivind lagar ny sti til Solastranda Øivind med slåttonn på Mån fin ramme om hendinga. Friluftsgarden Mån har mykje dagsbesøk. Vi ser at mange skular, etter at dei har bestilt overnatting, avbestiller plassen. Grunngjevinga er at skulen ikkje har pengar til utflukter, sjølv om prisen for å bu på Mån er svært låg. Likevel har det vore ca. 725 overnattingar. (731 i 2010). Viser til eigne årsrapportar frå våre senter. Her planlegg Ingun og Reidun universell tilrettelegging rundt Melsvatnet På Eikelid i Sandnes reiv me eit gamalt gardshus Aktuelle saker I Sola kommune er det store planar om bustadutbygging på Jåsund. JF har vore med i ei referansegruppe og gitt innspel til tilrettelegging av friluftstiltak. Det er omfattande planar på turveg, badeplassar og anna friluftsliv tilrettelegging. Eit svært spanande prosjekt. JF er spurt om å overta drift og tilsyn av desse anlegga. Det vil krevje resursar langt over det vi rår over i dag. Sola kommune har sjølve kalkulert med at det trengs minst 3 personar til å ta seg av tilsyn og vedlikehald av dette området. I tillegg til driftskostnader, (maskiner, straum, materiell). JF har gitt innspel til kva type driftsoppgåver og utstyr som må til for å halde god kvalitet på dei mange anlegga i totalprosjektet. Dersom JF blir tilført naudsynt personell og driftsresursar kan dette vere ein jobb for oss. Fylkeskommunen og vegvesenet har starta arbeid med ny sykkel og gangsti til Solastranda. Prosjektet medfører at det må gravast i sanddynelandskapet, siste strekket mot Strandhotellet. JF har vore med i ei utgreiingsgruppe, saman med Fylkesmannen, for å drøfte korleis inngrep i sanddyne kan skje utan at dei blir øydelagde. JF blei så hyrt inn på timebasis av vegvesenet for å følgje opp antreprenøren, og gi råd etter kvart som prosjektet skrei fram. JF har fått gjennomslag for å lage ein platting ved stranda, med rullerampe og trappetrinn ned til sandflata. Her kan rullestolbrukarar få fin 6

7 utsikt til Solastranda og kome ned på stranda. Kostnadane med dette tiltaket går inn i fylkeskommunen si finansiering av sykkel- og gangstien. Prosjektet skal vere ferdig våren Saman med nasjonal turistveg Jæren, Fylkesmannen, Klepp kommune og arkitektkontoret H. Schjelderup har JF hatt planleggingsmøter om ny parkering og nytt toalettbygg i tilknyting til Friluftshuset på Orre. Det er no utarbeid planar for utvida parkeringsplass og utbetring av vestsida av Friluftshuset. Toalettet skal innehalda to toalettrom og lager. Nasjonal turistveg er med og finansierer planar og opparbeiding. Det er og søkt Rogaland fylkeskommune om tilskot. Reiselivsnæringa vil gjerne at JF skal bidra med opne senter og service til reiseselskap. Vi kan ta imot reisande på dei dagar vi har ope for publikum. Vi har ikkje bemanning til å opne sentra på sparket. Skal vi opne for reiseselskap, må nokon tilføre oss resursar. Styret har vedteke formell samarbeidsavtale med En kjede av fyr. JF har vore med i samarbeidet mellom fyra langs kysten av Rogaland sidan starten for 7 år sidan. JF har hatt stort utbytte av samarbeidet økonomisk, fagleg, kulturlet og nettverksbyggande. Styret har utarbeid Målsetting og strategiplan for utvikling av JF. Denne planen vil vi drøfte med våre medlemskommunar. Planen bygger på dei vedtektene og kompetanse som friluftsrådet har. Styret har vedteke å fornye heimesidene til JF. Det er engasjert eit datafirma til å gjere arbeidet. Fleire og fleire av vårt publikum brukar internett til å orientere seg. Dei nye sidene skal gi større innsikt i JF sitt tilbod. Gjensidige forsikring har stilt 10 mill kr. til disposisjon til friluftsorganisasjonar for å standardisere og gradere merking av turløyper på Vestlandet. JF har fått midlar til to prosjekt, Ca kr til Melsvatnet og Brekko. Merkinga og informasjon skal vere klar til sommaren JF har skifta mottakar av restavfall. Det har gjeve oss rimelegare og betre betingelsar. Restavfallet vert levert til Forus Energigjenvinning KS. Forus Energigjenvinning er ei miljøbedrift som driv med energigjenvinning av avfall. Denne blide familien var vertskap på Ølberg Camping sesongen Ingrid og Lars, mor Helene og far Sigurd. Styret Årsmøtet vart halde onsdag 30. mars i Klepp, kommunehuset. Desse sit i styret: Gjesdal: Henry Tendenes Hå: Reidun Svendsen Klepp: Arne Sæbø Randaberg: Oddbjørn Rannestad Stavanger: Tor Ytre- Arne Sandnes: Torill Irene Herigstad Sola: Turid Harbye Joa Time: Jarl Martinsen Styreleiar: Henry Tendenes Nestleiar Tor Ytre-Arne Styret har hatt 7 møter og handsama 52 saker. Styret har vore på synfaring på Vigdel. Representantskapet (1 år): Leiar: Helge Braut (Klepp) (gjv) Nestleiar: Stephen Meinich-Bache (Sandnes) (ny) Helge Braut leia vårt årsmøte i Klepp 30. mars Berre kort tid etter årsmøte fekk vi den svært triste meldinga om at Helge var gått bort. Jæren friluftsråd er takksam for den støtta og engasjementet som Helge Braut synte for vårt arbeid. 7

8 Her er det kart over Lifjell som blir studert. Grunneigar vil selgje området. Her er representantar for grunneigar, Sandnes kommune, Stavanger turistforening og JF Valkomité: Egil Sølvberg (gjv) Olaug Bollestad (gjv) Magnar Mattingsdal ( ny) HMS JF arbeider kontinuerlig med utvikling av HMS. I vår deltok alle tilsette i opplæring og bruk av ATV. Eit svært lærerikt kurs i regi av sivilforsvaret. I november var heile staben samla for å gå i gjennom alle våre arbeidsoppgåver med tanke på sikkerhet og rutinar. Det blei gjennomgått målsetting for vårt arbeid, analyser av arbeidsopperasjonar, sikringstiltak og fordeling av oppgåver. Årshjul for faste arbeidsoppgåver/rutinar blei sett opp. Vi har ikkje hatt hendingar av noko slag i Sjukefråveret har vore 1,8%. Knut Risa blei tilsett som ny medarbeidar nyttår Han arbeider i utseksjonen og har som hovudoppgåve tilsyn med 61 bygningar. Kompetanse Ingun Haukedal tek vidare utdanning i Universell tilrettelegging. Kurs, konferansar, møter, representasjon Styreleiar og dagleg leiar har vore på to møter med Ryfylke friluftsråd for å drøfte samarbeid om drift, kontakt med myndigheiter, økonomi, kompetanse, personell og utstyr. JF har partnerskapsavtale om folkehelse med Rogaland fylkeskommune. I den samanheng har administrasjonen delteke på fleire møter i regi av fylkeskommunen. Friluftsrådenes landsforbund hadde styremøte hos oss i april. Vi fikk då høve til å vise litt av det arbeidet JF utfører. I juni deltok desse styremedlemmen på friluftskonferanse i Ålesund og årsmøte i FL: Reidun Svendsen, Arne Sæbø, Oddbjørn Rannestad. Ingun Haukedal deltok frå administrasjonen. Fylkesmannen miljøvernavdelinga var i vår ansvarleg arrangør for seminar om nasjonale våtmarkssenter. Dette blei halde på Friluftsfyret Kvassheim. JF er invitert til å delta i ei gruppe som planlegg landsleir for speidarar i Leiren skal ligge på Madla. Arrangøren treng ca. 100 friluftsområ- Utsikt frå Lifjell 8

9 Mange har eit sterkt forhold til Jær-strendene. Her ser vi deltakarar på lostur frå Brusand til Kvassheim der som speidarane kan bruke under leiropphaldet. JF skal bidra med friluftsområder. Dagleg leiar og nestleiar har delteke i konferanse: Frisk i friluft. Friluftsrådet sin kompetanse på tilrettelegging og drift av friluftsområde, er etterspurt både av offentlege myndigheiter, skular, bedrifter, privat og andre. Vi tek i mot grupper og held foredrag om vår verksemd i mange samanhengar. Det er endå ikkje noko avklaring på tilrettelegging av Stavanger kommune sitt område ved Madlandsvatnet. Styret og administrasjonen har vore med på møter i jordskifterett for å finne ei løysing på tilkomst og utbygging. Stavanger kommune vil at JF skal overta drift og tilrettelegging av området. Her er avtale med andre grunneigarar som er utfordringa. Administrasjonen har vore i møte med Klepp kommune om utforming og innhald i kommuneplan for fysisk aktivitet. Styreleiar og administrasjonen hadde eit orienteringsmøte, på Vibemyr, med den nye fylkesordførar, Janne Johnsen og sekretær, Tina Bru. Dei uttrykte stor interesse for friluftsarbeidet friluftsråda stod for. Friluftsfyret på Kvassheim er eit mål for turen. Her vert ei gruppe tatt i mot og får orientering om fyret av styreleiar. 9

10 Jæren folkehøgskule på Klepp har adoptert Borestranda. Her hentar dei søppel og JF køyrer det bort. Styreleiar og to frå dei tilsette, Hans Hodne, dagleg leiar, var i august gjester på synfaring med styret i Ryfylkes Friluftsråd. Turen gikk til JF sine holmar på nordkysten av Sandnes, Tingholmen og Vadholmen. Det er RF som driftar desse holmane på vegne av JF. Her trengst opprusting av kai anlegga. Finansiering av dette arbeidet var tema på turen. I august var ein av våre styremedlemmer, Arne Sæbø, vert for ei internasjonal forskargruppe. JF og Fylkesmannen var invitert til å fortelje om samarbeid på utvikling av friluftsområde, med Vigdelveten som konkret prosjekt. Friluftsrådenes landsforbund og Dalane Friluftsråd arrangerte samling for tilsette i friluftsråd, i september. Dagleg leiar, Hans Hodne og Paul Mån er ei flott oppleving også på vinterstid 10

11 Her var det kuult. Endå ei skuleklasse til overnatting på Mån. Morten Solaune deltok frå JF. JF er framleis med i samarbeidet: Vestkystparken. Dagleg leiar sit i styret for samarbeidet. Det er i år utarbeid handlingsplan for Vestkystparken og nytt felles kart som viser tilrettelagde friluftsområder i dei fem friluftsråda frå Bergen til Egersund. FL var vertskap for ein frilufts delegasjon frå Bulgaria. Dette er eit samarbeid som utvekslar erfaring på tilrettelegging av friluftsområder i dei to landa. I januar kom delegasjonen til JF for å sjå på organisering av vårt arbeid. Sikringssaker JF har for eigne midlar kjøpt eit lite området ved utløpet av Orreelva. Dette for å sikre tilgang med maskiner og driftsutstyr til Orrestranda. Det er og inngått avtale med grunneigarar om bruk av køyreveg fram til stranda. Det er søkt staten om refusjon av kjøpesummen. I 2011 blei det inngått avtale med grunneigar på Bore om kjøp av ca. 12 da til ny parkering ved Borestranda. Det blei oppnådd semje om areal, avgrensing og bruk av eksisterande bygningar. Fylkeskommunen, DN og Fylkesmannen har gitt tilskot til å gjere inn området, opparbeiding, og riving av eit av våre eldste do. Dagens parkeringsplass skal stengast og gjenopprettast som bakdynelandskap. JF har brukt mykje tid på å få prosjektet på Bore i hamn. Statsskog er i ferd med å selje ut skogsområder i Rogaland. I eit samarbeid mellom JF og Gjesdal kommune blei Neseskogen på Ålgård kjøpt inn. Gjesdal kommune forskotterte kjøpesummen. JF søker staten om refusjon. JF og Gjesdal kommune skal saman utarbeide ein plan for tilrettelegging av skogen. Dette er eit fint eksempel på konstruktivt samarbeid mellom ein medlemskommune og JF. Privatpersonar vil selje deler av Lifjell i Sandnes kommune. Det er ein del av bymarka i Sandnes og eit flott utfartsområde knytt tett inn til bebyggelsen på Hommersåk. JF har arbeidd tett med parkavdelinga i Sandnes om kjøp av området. JF har sagt seg viljug til å ta arbeidet med å søke om midlar til kjøp. Direktoratet for naturforvaltning har løyvd midlar til vidareføring av samarbeidsprosjektet mellom Friluftsrådet Vest og Jæren friluftsråd om kompetanseutvikling for sikring av friluftsområde. Jordskiftekandidat Agnar Naustdal har vore innleidd på timebasis for å jobbe med sikringssaker. Han har opparbeidd stor kompetanse på slike saker og er til stor hjelp for oss og kommunane. Sikringssaker er ofte resurskrevjande og tek lang tid. 11

12 Ei internasjonal forskergruppe blir orientert om tilrettelegging av friluftsområder og samarbeid mellom fylkesmannen og JF. Fylkesmannen har sikra Vigdelveten i Sola. Eit område som ligg inntil Vigdelstranda, som JF driftar. Fylkesmannen vil tilrettelegge Vigdelveten i samarbeid med JF. Partnarskap for folkehelsearbeid Fylkeskommunen held fram med samarbeidet: Partnarskap for folkehelse. JF har fått kr til vårt arbeid. Friluftsråda og andre friluftsorganisasjonar var skeptiske til det byråkratiske arbeidet som blei pålagt organisasjonane i tilknyting til dette prosjektet. I møte med prosjektleiinga blei det laga eit rapporteringsskjema som er overkommeleg for dei utøvande partane. Jæren friluftsråd har inngått eit samarbeid med Frivilligsentralane sentralane i Time og Klepp om bruk av Friluftshuset til organiserte turar for Ein av dei alt for få solskinsdagane på Ølberg camping i år. Trass svært vekslande ver var det godt besøk gjennom sesongen. 12

13 Viktig med god vert når vi har fint besøk. utvalde grupper. I vinter deltok vi i eit opplegg med 6 barnehagar og 280 ungar til snø aktivitetar i Brekko. Ei svært positiv oppleving som har gjeve mange ringverknader. I oktober deltok vi i eit turarrangement saman med Dalane Friluftsråd, med deltakarar frå vaksenopplæringa i Dalane. Det var nye landsmenn frå mange forskjellige land som fekk oppleve kystnaturen vår. Det var ein vindfull tur med mange nye opplevingar. På Kvassheim stod JF for god servering og omvising. Partnarskapsavtalen inneber at JF skal fokusere på tilrettelegging av fysisk aktivitet med låg bruksterskel for alle. JF skal stimulere til fysisk aktivitet og passe på, gjennom høyringsuttalar, at kommunane i sine planar legg til rette for allsidig fysisk aktivitet. Avtalen inneber at JF samarbeider med organisasjonar, institusjonar og andre, om å få fleire fysisk aktive. I vår avtale står det at vi skal: Gi uttalelser til planer for gode bomiljø, oppvekst og levekår i forhold til friluftsliv og folkehelse. Engasjere seg i øvrig folkehelsearbeid i fylket og delta i sentrale samarbeidsfora. Etablere lavterskel tilbud i lokalmiljøet. Ha en pådriverrolle ut i kommunene for å drive folkehelsearbeid. Satsing rettet mot utsatte grupper eller geografiske områder i lys av målet om sosial helseutjevning (universell utforming). Informasjon og tilrettelegging for personlige ferdigheter, for eksempel fysiske ferdigheter, ernæring, påkledning og lignende. Økonomi Friluftsrådet har fått mange nye oppgåver dei siste åra. Satsing på fysisk aktivisering av folk for å betre folkehelsa, vil truleg innebere at behovet for vår kompetanse og arbeidskraft vil Ikkje sjå så molefunken ut. Alle må vaske! 13

14 2000 tonn sand blei grave bort og flytta ut på Solastranda då ny sykkelsti blei opparbeidd langs Nordsjøvegen. I løpet av ein månad vaska havet sandhaugane bort. auke i åra framover. Kommunane blir no pålagt å fokusere på meir primærførebyggande tiltak. Forsking syner at tilrettelegging for friluftsaktivtetar er noko av det mest effektive og lønsame tiltak samfunnet kan gjere i den samanheng. Friluftsrådet har same bemanning i dag som i 1995, men oppgåvene er mange fleire, og nye står for tur. Årsmeldinga gir ein indikator på alt det den vesle staben i JF klarer å utføre med små resursar. Kommunar, bedrifter og offentleg myndigheter har god nytte av den kompetansen friluftsrådet har, og det arbeidet vi gjer. Situasjonen er blitt slik at friluftsrådet har problem med å klarar å utføre drift og vedlikehald på dei områder og bygningsmasse vi rår over. Vi ligg no etter både Bergen og omland friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Dalane Friluftsråd i kontingent pr. innbyggar. Alle meldlemskommunane har vedteke å bruke den kommunale deflator som regulerings indeks på det kommunale tilskotet til drift av friluftsområda. Styret, har saman med Ryfylke friluftsråd, søkt våre medlemskommunar om å auke medlemskontingenten pr. innbyggar frå ca. kr. 9,50 til kr. 11,50. Styreleiar har hatt møte med leiinga i både Stavanger og Sandnes kommune og drøfta økonomi. Styret vil arbeide vidare for å auke tilskot både frå medlemskommunar, Fylkeskommune og Staten. Finansiering av nye prosjekt skjer gjennom eksterne tilskot. Det er svært sjeldan vi ber verstkommunane om midlar til nye tiltak. Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet, bankar, forsikringsselskap og private fond, bidreg med midlar til nye friluftstiltak. Ekstremver set nye krav til bygging og vedlikehald i friluftsområda. Store nedbørs mengder og uver, påfører JF store ekstrakostnader i drifta, kostnader som må takast av det faste driftsbudsjettet og som fører til dårlegare generelt vedlikehald. Nye tiltak blir, så langt råd er, fullfinansiert før dei vert sett i verk. Enkelte prosjekt kan ta tid å få gjennomføre fordi tilskota vert fordelt over fleire år. Assistentbustaden på Friluftsfyret er det mest kostbare prosjektet som no står for tur. Her trengst fleire millionar for å få det fullført i same standard som resten av fyret. Dersom JF skal kunna imøtekoma aukande ynskje og krav frå sine medlemskommunar, er det naudsynt å betre økonomien til drifta vår. Gode Medspelarar JF rår i dag over store område spreidd i 7 kommunar. Område som skal ha regelmessig tilsyn og drift. Vi er heilt avhengig av tilbakemelding og samarbeid med publikum/ brukarane av våre områder. Vi ser no at vi 14

15 Dei tilsette i JF har i år gjennomgått kurs i HMS. får hjelp både av enkeltpersonar, organisasjonar, skuleklassar og bedrifter til tilsyn og konkret arbeid. Det er ei viktig støtte for oss, sjølv om det ofte er enkelttiltak og begrensa i tid og omfang. Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet er viktige bidragsytarar til vår verksemd. Alle støttar JF både med driftstilskott og tilskot til nye tiltak. Til saman er det tale om fleire millionar kr. kvart år. Kommunane ser på Friluftsråda som ein viktig samarbeidspart i folkehelse arbeid. JF skal legge til rette områder for alle. Friluftsliv har låg terskel for bruk og kan gi alle meistringsoppleving. JF har utvikla eit godt og konstruktivt samarbeid med våre kollegaer i dei tre andre friluftsråda i fylket. Dalane friluftsråd og JF samarbeider om aktivitetstilbod. Prosjektet På naturligvis- nyttar våre senter og områder til aktivitetar for barn og unge, lærar, og andre vaksengrupper. Ryfylke friluftsråd driftar JF sine to flotte holmar, Vadholmen og Tingholmen. Friluftsrådet Vest og JF samarbeider om sikringssaker. Med tilskot frå DN kan vi no halde fram og nytte konsulent Agnar Naustdal i sikringssaker. Alle friluftsråda samarbeider om kompetanseutvikling, universell utforming, (tilgjengelegheit), saksutveksling og drøfting om felles saker. Fylkesmannen miljøvernavdelinga arbeider for at Friluftsfyret skal få fast tilskot til drift av utstillingsdelen. Fyret har i to år fått tilskott frå Miljøverndepartementet til utvikling av våtmarksutstillinga, takke vere innsats frå fylkesmannen si miljøvernavdeling. Vona er at Friluftsfyret kan bli definert som eit av dei nasjonale våtmarksentra. Vi har eit konstruktivt samarbeid med fylkesmannen miljøvernavdelinga på fleire felt. Arkitektkontoret Helge Schjelderup og co. gir gode råd både med bygningar og utstilling. Byggefirma J.G. Sørensen er nær samarbeidspart på drift og vedlikehald av bygningsmassen. Njål Vadla og Kari Sværen står på og ryddar og merker turstiar for oss. Friluftsrådenes landsforbund har opparbeid høg kompetanse på kommunikasjon med våre fremste myndigheiter. Staben til FL gir faglege innspel til planar og saker som omfattar friluftsliv. Dei arbeider utrøytande med å skaffe meir midlar til friluftsarbeid landet rundt. Styret vil takke alle våre samarbeidspartar for god støtte i vårt arbeid for betre folkehelse og trivsel i fylket. 15

16 Navn Areal i da. Sikret år Kontrakts form Eier RANDABERG Sande kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Vistnes kjøp Staten SOLA Kobbholmen kjøp JF Solastranden N 0, kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Solastranden /92 kjøp Kommuner JF Solastranden kjøp JF Solastranden 1, kjøp Staten Vigdel kjøp Kommuner JF Byberg 1/Hellestø kjøp Staten Byberg 1/Hellestø kjøp Staten Ølberg kjøp Sandnes Ølberg kjøp Staten JF KLEPP Sele, havn 1, kjøp Staten Bore, Elvenes kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore 3 26 leie JF Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Reve kjøp Staten Orre Leie JF Orre 3 Friluftshuset kjøp Staten Orre Leiekontrakt JF Orre Kjøp JF TIME Arealer og anlegg som disponeres av Jæren friluftsråd Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp JF 16

17 Navn Areal i da. Sikret år Kontrakts form Eier Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten HÅ Refsnes kjøp Hå/Time Refsnes kjøp Staten Refsnes kjøp Staten Ogna kjøp Staten Ogna 2 Tanginen kjøp Staten Ogna/Stokkelandsjøen kjøp Staten Brusand kjøp Staten Kvassheim fyr Bruksavtale Staten Kvassheim Parkering 1, Bruksrett Hå kommune Haugstadskogen kjøp JF Brusand kjøp Staten Varden Gaml, gjernbane.t. bruksrett JF GJESDAL Madland vei, P-plass 19, kjøp JF Brekko avtale Stavanger JF Stølshei/vei kjøp JF Eikeneset kjøp Staten Hunnedalen P-areal 1981 servitutt Staten Eikeskog kjøp Staten Mån kjøp Staten/JF Oltedal Storamyr avtale Stavanger/JF SANDNES Nikkelveien kjøp JF Tingholmen kjøp JF Vadholmen kjøp JF Breiholmen kjøp JF Tengesdalsvatnet kjøp Staten Tengesdalsvatnet kjøp JF Eikelid Horve kjøp Staten 17

18 DRIFTSREKNESKAP 2010 Driftsregnskap Note Budsjett 2011 Salginntekter Leieinntekter Tilskudd/overføringer Andre inntekter Tilskudd prosjekter Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varekostnader Andre driftskostnader Kostnader prosjekter Avskrivninger Sum driftskostnader Brutto driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundne fond Bruk av disp fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskap Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk INVESTERINGSREGNSKAP 2011 Budsjett Investering Investeringer i varige driftsmidler SUM INVESTERINGER Finansiering Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap SUM FINANSIERING

19 ANLEGGSSMIDLER 2011 Konto Beskrivelse Ansk. kost IB 1/1 Tilgang Avgang Årets avskr. UB31/12 Avskr. % 1100 Nikkelveien % 1230 Bil/lastebil Lastebil % Nissan % Cubistar % VW ATV/traktor % Slåmaskin % Minitraktor % Skjeldalsfres % Traktor Snøscooter kontormaskiner % SUM Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Bygninger Bil/Lastebil ATV/traktor/maskiner Kontorutstyr Pensjonsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Premieavvik Bankinnskudd/kontanter Sum eiendeler Egenkapital/gjeld Egenkapital Disp fond (fri EK) Bundne fond 10, Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Kapitalkonto Langsiktig gjeld/forpliktelser Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

20 Prosjektoversikt Nr. Beskrivelse IB bundne midler Tilskudd 2011 Regnskap 2011 UB bundne midler Budsjett Kvassheim: utstilling Kvassheim: fyr-bo Kvassheim: byggetrinn II Tursti Kvassheim sørover Haugstadsk.: renovering Madland: tursti Brekko-renovering bruer Universal utforming Rege: renovering toalett Informasjon friluftsliv Turkart Jæren Fylkesmann: skilting Byberg: parkering Mån-skjøtsel, restaurer 48 kvern Eikelid friluftsområde Rullestolvei Viste Kvassheim: uteområde Bore: toalett Vistnes: Skjøtsel Folkehelsemidler Jærstrendene: Skjøtsel Fyrbok Parkering Bore Parkering Orre Parkering Brekko Løypemerking Brekko Løypemerking melsvatnet Tursti Mån-Rehabilitering Vigdelveten Hogst Park og badepalss Tenge Toalett Orre renov Rapport fugl og forstyrring SUM

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan 2014 27 Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa 16.juni 2011, K-sak 42/2011 og opna 26.okt 2012. Luster kommune eig eigedomen

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Årsmelding 2009 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. Januar 1974. Korsmotivet er inspirert av steinkorset

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

ÅR Bergen og omland friluftsråd

ÅR Bergen og omland friluftsråd ÅR Bergen og omland friluftsråd Gjennom år for friluftslivet (BOF) kan se tilbake på 75 år med vekst og utvikling. Hele 197 områder er sikret frem til i dag, og nye kommer stadig til. Det er en ressurs

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003 Fylkesmannen I Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 INNHALD Innleiing... 3... 3 1. Økonomi og administrasjon... 3 2. Sentrale politiske føringar... 6 3 Dei einskilde resultatområde inndelte etter

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer