Jæren friluftsråd...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jæren friluftsråd..."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 JÆREN FRILUFTSRÅD

2 Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå, Gjesdal. Rådets oppgaver er å sikre, tilrettelegge og drive områder for friluftsliv av forskjellig slag til allmenn bruk for medlemskommunenes befolkning, og tilrettelegge for friluftsaktiviteter i de områder organisasjonen forvalter. Jæren friluftsråd har ansvar for at vel da. friluftsområder fungerer som rekreasjonsområder. Rådet er også eier og driftsansvarlig for campingplassen på Ølberg, informasjonssenteret Friluftshuset på Orre, Friluftsgarden på Mån, ski- og turanlegg innbefattet Friluftstunet i Brekko, og forvalteransvar for Friluftsfyret Kvassheim. Organisasjonens tillitsvalgte: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Tor Ytre-Arne Stavanger - Marit H. Paulsen Torill Irene Herigstad Sandnes - Magne T. Frøyland Oddbjørn Rannestad Randaberg - Kirsti Dahl Jensen Reidun Svendsen Hå - Lars L. Skretting Turid Harbye Joa Sola - Olav O. Bergo Arne Sæbø Klepp - Elisabeth Hauge Jarl Martinsen Time - Olga Nese Henry Tendenes Gjesdal - Karl Inge Aksnes Styrets leder: Styrets nestleder Henry Tendenes Tor Ytre-Arne Øvrige tillitsverv Årsmøtets leder: Helge Braut Årsmøtets nestleder: Stephen Meinich-Bache Valgkomite: Egil Sølvberg, leder Olaug Vervik Bollestad Magnar Mattingsdal Framside: Friluftsgarden Mån Miljøvernministeren får årsmeldinga frå JF personlig overlevert 2

3 Årsmelding Ein gamaldags kald vinter, ein turr vår og ein våt sommar og haust er fasitten på veret i Alt dette gav friluftsrådet utfordringar blei ein fin vintersesong i Brekko. Snøen kom alt 6. desember 2010 og låg til 25. mars. Då avslutta vi løypeprepareringa. I alt hadde vi 113 dagar med skiføre. (90 dagar i 2010). Vinterarbeidet i Brekko er krevjande og bandlegg våre tre medarbeidarar i uteseksjonen. Vi fekk mange fine tilbakemeldingar frå publikum på det arbeidet som blei gjort for å halde skiløypene i orden gjennom sesongen. Drift av Friluftsområda Vinteren går med til å halde ope og halde skispor i Brekko. Her må staben legge opp til turnus med beredskap på helgetid. Noko som er resurskrevjande. Våren går med til å førebu sommarsesongen. Strendene skal ryddast for søppel. Det blir sett ut nye livbøyer. Alle toaletta (41 stk) skal opnast, malast og fiksast. Ølberg camping skal klargjerast. Sommaren går med til tilsyn av alle våre friluftsområde, vedlikehald av 61 bygningar, planlegging og realisering av nye prosjekter. Tilsegn om midlar til nye prosjekter kjem fyrst i mai, juni. Realisering av prosjekt kan som oftast ikkje kome i gang før om hausten. Den våte sommaren og hausten førte til mindre malararbeid enn planlagt, noko vi må ta att neste år. Verst gikk det ut over Friluftsfyret på Kvassheim. Det må prioriterast i jubileumsåret Vi har fast gjennomgang, med fagfolk, på sentra våre. Dei lagar tilstandsrapport som JF fylgjer opp. Dette for å førebygge slitasje og evnt. større reparasjonar. Ved Regestranda, på vår parkeringsplass, har vi fått nytt flott toalett. Sola kommune har tatt på seg kostnad og prosjektering av bygget, i tilknyting til ny kommunal pumpestasjon. Sola kommune har og teke kostnad med asfaltering av Friluftsrådet sin bilveg på Ræge. I same området har friluftsrådet rydda skog langs hyttefeltet. Fylkesmannen bidrog med midlar til dette arbeidet. Vi har hatt eit tett samarbeid med Fylkesmannen som har hatt ansvar for flathogst på Vigdelveten i Sola. Heile dette området er sikra for TV Vest var med då 260 barnehagebarn leika seg i snøen i Brekko 3

4 Aftenblad får innføring i nye turområder. friluftsliv. Sitkaskogen er fjerna og her skal tilbakeførast kysthei landskap. Det blei store mengder trevirke av skogen. Trevirket har vore lagra på JF sin parkeringsplass på Vigdel. Det meste blir flisa opp til energibruk. I Brekko held vi fram med utskifting av gamle bruer. Firma Block Berg Bygg er svært imøtekomande med gratis element til bruene. Men det kostar å rive dei gamle og få nye på plass. Utskifting av informasjonsskilt langs strendene Fargerikt skue då 6 barnehagar rende i skileikbakken held fram. Dette er eit samarbeidsoppdrag med Fylkesmannen sin miljøvernavdeling. På Horve tok vi på oss å rive det gamle gardshuset som stod på eigedommen Eikelid, eit område som blei sikra til friluftsformål for to år sidan. I år som i fjor fekk vi, i juli, akutt flaum på Ølberg camping. Våre grøfter og kanalar klarer ikkje å ta unna store nedbørsmengder på kort tid. Vi må no legge ein plan for å førebygge slike episodar neste sesong. Etter oppmoding frå publikum laga vi fleire nye bruer over grøfter og bekker i Haugstadskogen. Saman med Gjesdal kommune blei det søkt om vegvesenet kunne ta på seg vedlikehaldet av bilvegen fram til Brekko. I januar tok vegvesenet over brøytinga. Det sparte oss for mykje ekstra arbeid. Vi kunne då konsentrere oss om våre eigne vegar, parkeringsplassar og skiløyper. Vegvesenet vil nå overta all drift av vegen fram til Brekko. Også i år ordna styreleiar med trafikkdirigering og parkeringsvakter i helgene. Oltedal hagelag stilte med ivrig dugnadshjelp. Utstyr er viktig for å drive effektivt med så låg bemanning som JF har. Det er kjøpt inn ein brukt traktor som supplement til den som blei kjøpt for tre år sidan. Traktor blir brukt til brøyting, sporlegging, grasklypping, skogsarbeid, på strendene m.m. Det viser seg at det tek lang tid og er lite effektivt når traktoren skal flyttast over lange strekkningar. Det er og kjøpt inn ein brukt snøscooter. Den blir brukt i Brekko til løypelegging og transport. I vinter har vi fått god hjelp av Håvard Nevland til brøyting og sporlegging. JF må alltid vere førebudd på hærverk og øydeleggingar. Trass den store bruken av bygningar og uteområde, er det mindre enn forventa av slikt. Toalettbygg, bommar og parkeringsboksar er mest utsett. I tillegg har vi forsøk på innbrot i våre senter. Våre senter Våre 4 senter, Friluftsgarden Mån, Friluftstunet Brekko, Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim krev mykje tilsyn og vedlikehaldsarbeid. Vi har ein person i 80% stilling som styrer all drift og utleige mot publikum. På tre av sentra har vi kiosk verksemd. På sommartid er sentra opne 6 dagar i veka. Her må gjerast innkjøp, halde orden, vaskast, supplerast og reparere utstyr m.m. Gjennom heile året engasjerer vi ungdomar, mellom 15 og 4

5 Ingun testar ATV-en i terrenget. Alle tilsette i JF tok i Her skal det bli gjerde langt ut i elva så dei hersens kyrne ikkje kjem forbi. vår kurs i ATV køyring. 20 stk., som vertskap på sentra. Dei får opp- læring av vårt personale, er med i turnusordningar, tek i mot og orienterer publikum ved utleige av sentra til ymse arrangement. Etter kvart arrangement blir sentra kontrollert og vaska. Når vi har, til saman, eit par hundre utleiger pr. år, er dette ein omfattande jobb. Dette er likevel ein viktig del av vårt friluftsarbeid. Sentra er mål og utgangspunkt for mange tusen turgåarar. Tilbakemeldinga på bruk av våre senter, er svært positiv frå publikum. Det kan vi sjå av gjestebøkene som ligg på sentra. Alle dei tilsette i JF har ansvar for deler av drifta av sentra. Store bygningar, med komplisert utstyr og stort besøk, krev kontinuitet i vedlikehald og tilsyn. I tillegg kjem administrasjon av utleige, økonomistyring og informasjon. På Friluftsfyret blir det stadig arbeida med utvikling av utstillingane. Fylkesmannen si miljøvernavdeling arbeider for finansiering av trinn to og tre. Miljøverndepartementet har løyvt over kr. til arbeidet i ( kr. i 2010). Alt går ikkje smertefritt. Komplisert utstyr og plassering byr på utfordringar og evne til praktisk innsikt. Deler av utstillinga er og banebrytande og nyskapande. Fylkesmannen har utforma ny internettside for Friluftsfyret Kvassheim. Friluftsfyret-kvassheim.no. Hå kommune har fått asfaltert vegen frå Riksv. 44 og inn til Kvassheim hamn. På Friluftshuset presenterte fotograf Trond Ueland, i mars, fotoutstilling og ei ny bok om Duale med steidn. JF blei i den samanheng til- delt ein ny steinbenk kilt av Erik T. Skretting Klepp kommune held fram med dei faste fullmåne konsertane. Det gir god reklame for Friluftshu- set. Friluftstunet i Brekko har best besøk om vinteren når her er skiføre. Brekko har mange flotte kvalitetar året rundt. Vi ser at fleire og fleire brukar turvegane her. JF har fått midlar frå Gjensidige fondet til merking av løypene i Brekko. Vi har og fått hjelp til vidare universell tilrettelegging. Harry Breiland er god fagleg støttespelar til drift og vedlikehald av lysløypa. Søndag 4. desember var ein spesiell preikesøndag i Brekko, då blei 4 små døypte i kapellet. Fullsett kapell og den fyrste snøen denne vinteren gav ei 5 Mariann plukkar søppel langt inn i sivet

6 Øivind lagar ny sti til Solastranda Øivind med slåttonn på Mån fin ramme om hendinga. Friluftsgarden Mån har mykje dagsbesøk. Vi ser at mange skular, etter at dei har bestilt overnatting, avbestiller plassen. Grunngjevinga er at skulen ikkje har pengar til utflukter, sjølv om prisen for å bu på Mån er svært låg. Likevel har det vore ca. 725 overnattingar. (731 i 2010). Viser til eigne årsrapportar frå våre senter. Her planlegg Ingun og Reidun universell tilrettelegging rundt Melsvatnet På Eikelid i Sandnes reiv me eit gamalt gardshus Aktuelle saker I Sola kommune er det store planar om bustadutbygging på Jåsund. JF har vore med i ei referansegruppe og gitt innspel til tilrettelegging av friluftstiltak. Det er omfattande planar på turveg, badeplassar og anna friluftsliv tilrettelegging. Eit svært spanande prosjekt. JF er spurt om å overta drift og tilsyn av desse anlegga. Det vil krevje resursar langt over det vi rår over i dag. Sola kommune har sjølve kalkulert med at det trengs minst 3 personar til å ta seg av tilsyn og vedlikehald av dette området. I tillegg til driftskostnader, (maskiner, straum, materiell). JF har gitt innspel til kva type driftsoppgåver og utstyr som må til for å halde god kvalitet på dei mange anlegga i totalprosjektet. Dersom JF blir tilført naudsynt personell og driftsresursar kan dette vere ein jobb for oss. Fylkeskommunen og vegvesenet har starta arbeid med ny sykkel og gangsti til Solastranda. Prosjektet medfører at det må gravast i sanddynelandskapet, siste strekket mot Strandhotellet. JF har vore med i ei utgreiingsgruppe, saman med Fylkesmannen, for å drøfte korleis inngrep i sanddyne kan skje utan at dei blir øydelagde. JF blei så hyrt inn på timebasis av vegvesenet for å følgje opp antreprenøren, og gi råd etter kvart som prosjektet skrei fram. JF har fått gjennomslag for å lage ein platting ved stranda, med rullerampe og trappetrinn ned til sandflata. Her kan rullestolbrukarar få fin 6

7 utsikt til Solastranda og kome ned på stranda. Kostnadane med dette tiltaket går inn i fylkeskommunen si finansiering av sykkel- og gangstien. Prosjektet skal vere ferdig våren Saman med nasjonal turistveg Jæren, Fylkesmannen, Klepp kommune og arkitektkontoret H. Schjelderup har JF hatt planleggingsmøter om ny parkering og nytt toalettbygg i tilknyting til Friluftshuset på Orre. Det er no utarbeid planar for utvida parkeringsplass og utbetring av vestsida av Friluftshuset. Toalettet skal innehalda to toalettrom og lager. Nasjonal turistveg er med og finansierer planar og opparbeiding. Det er og søkt Rogaland fylkeskommune om tilskot. Reiselivsnæringa vil gjerne at JF skal bidra med opne senter og service til reiseselskap. Vi kan ta imot reisande på dei dagar vi har ope for publikum. Vi har ikkje bemanning til å opne sentra på sparket. Skal vi opne for reiseselskap, må nokon tilføre oss resursar. Styret har vedteke formell samarbeidsavtale med En kjede av fyr. JF har vore med i samarbeidet mellom fyra langs kysten av Rogaland sidan starten for 7 år sidan. JF har hatt stort utbytte av samarbeidet økonomisk, fagleg, kulturlet og nettverksbyggande. Styret har utarbeid Målsetting og strategiplan for utvikling av JF. Denne planen vil vi drøfte med våre medlemskommunar. Planen bygger på dei vedtektene og kompetanse som friluftsrådet har. Styret har vedteke å fornye heimesidene til JF. Det er engasjert eit datafirma til å gjere arbeidet. Fleire og fleire av vårt publikum brukar internett til å orientere seg. Dei nye sidene skal gi større innsikt i JF sitt tilbod. Gjensidige forsikring har stilt 10 mill kr. til disposisjon til friluftsorganisasjonar for å standardisere og gradere merking av turløyper på Vestlandet. JF har fått midlar til to prosjekt, Ca kr til Melsvatnet og Brekko. Merkinga og informasjon skal vere klar til sommaren JF har skifta mottakar av restavfall. Det har gjeve oss rimelegare og betre betingelsar. Restavfallet vert levert til Forus Energigjenvinning KS. Forus Energigjenvinning er ei miljøbedrift som driv med energigjenvinning av avfall. Denne blide familien var vertskap på Ølberg Camping sesongen Ingrid og Lars, mor Helene og far Sigurd. Styret Årsmøtet vart halde onsdag 30. mars i Klepp, kommunehuset. Desse sit i styret: Gjesdal: Henry Tendenes Hå: Reidun Svendsen Klepp: Arne Sæbø Randaberg: Oddbjørn Rannestad Stavanger: Tor Ytre- Arne Sandnes: Torill Irene Herigstad Sola: Turid Harbye Joa Time: Jarl Martinsen Styreleiar: Henry Tendenes Nestleiar Tor Ytre-Arne Styret har hatt 7 møter og handsama 52 saker. Styret har vore på synfaring på Vigdel. Representantskapet (1 år): Leiar: Helge Braut (Klepp) (gjv) Nestleiar: Stephen Meinich-Bache (Sandnes) (ny) Helge Braut leia vårt årsmøte i Klepp 30. mars Berre kort tid etter årsmøte fekk vi den svært triste meldinga om at Helge var gått bort. Jæren friluftsråd er takksam for den støtta og engasjementet som Helge Braut synte for vårt arbeid. 7

8 Her er det kart over Lifjell som blir studert. Grunneigar vil selgje området. Her er representantar for grunneigar, Sandnes kommune, Stavanger turistforening og JF Valkomité: Egil Sølvberg (gjv) Olaug Bollestad (gjv) Magnar Mattingsdal ( ny) HMS JF arbeider kontinuerlig med utvikling av HMS. I vår deltok alle tilsette i opplæring og bruk av ATV. Eit svært lærerikt kurs i regi av sivilforsvaret. I november var heile staben samla for å gå i gjennom alle våre arbeidsoppgåver med tanke på sikkerhet og rutinar. Det blei gjennomgått målsetting for vårt arbeid, analyser av arbeidsopperasjonar, sikringstiltak og fordeling av oppgåver. Årshjul for faste arbeidsoppgåver/rutinar blei sett opp. Vi har ikkje hatt hendingar av noko slag i Sjukefråveret har vore 1,8%. Knut Risa blei tilsett som ny medarbeidar nyttår Han arbeider i utseksjonen og har som hovudoppgåve tilsyn med 61 bygningar. Kompetanse Ingun Haukedal tek vidare utdanning i Universell tilrettelegging. Kurs, konferansar, møter, representasjon Styreleiar og dagleg leiar har vore på to møter med Ryfylke friluftsråd for å drøfte samarbeid om drift, kontakt med myndigheiter, økonomi, kompetanse, personell og utstyr. JF har partnerskapsavtale om folkehelse med Rogaland fylkeskommune. I den samanheng har administrasjonen delteke på fleire møter i regi av fylkeskommunen. Friluftsrådenes landsforbund hadde styremøte hos oss i april. Vi fikk då høve til å vise litt av det arbeidet JF utfører. I juni deltok desse styremedlemmen på friluftskonferanse i Ålesund og årsmøte i FL: Reidun Svendsen, Arne Sæbø, Oddbjørn Rannestad. Ingun Haukedal deltok frå administrasjonen. Fylkesmannen miljøvernavdelinga var i vår ansvarleg arrangør for seminar om nasjonale våtmarkssenter. Dette blei halde på Friluftsfyret Kvassheim. JF er invitert til å delta i ei gruppe som planlegg landsleir for speidarar i Leiren skal ligge på Madla. Arrangøren treng ca. 100 friluftsområ- Utsikt frå Lifjell 8

9 Mange har eit sterkt forhold til Jær-strendene. Her ser vi deltakarar på lostur frå Brusand til Kvassheim der som speidarane kan bruke under leiropphaldet. JF skal bidra med friluftsområder. Dagleg leiar og nestleiar har delteke i konferanse: Frisk i friluft. Friluftsrådet sin kompetanse på tilrettelegging og drift av friluftsområde, er etterspurt både av offentlege myndigheiter, skular, bedrifter, privat og andre. Vi tek i mot grupper og held foredrag om vår verksemd i mange samanhengar. Det er endå ikkje noko avklaring på tilrettelegging av Stavanger kommune sitt område ved Madlandsvatnet. Styret og administrasjonen har vore med på møter i jordskifterett for å finne ei løysing på tilkomst og utbygging. Stavanger kommune vil at JF skal overta drift og tilrettelegging av området. Her er avtale med andre grunneigarar som er utfordringa. Administrasjonen har vore i møte med Klepp kommune om utforming og innhald i kommuneplan for fysisk aktivitet. Styreleiar og administrasjonen hadde eit orienteringsmøte, på Vibemyr, med den nye fylkesordførar, Janne Johnsen og sekretær, Tina Bru. Dei uttrykte stor interesse for friluftsarbeidet friluftsråda stod for. Friluftsfyret på Kvassheim er eit mål for turen. Her vert ei gruppe tatt i mot og får orientering om fyret av styreleiar. 9

10 Jæren folkehøgskule på Klepp har adoptert Borestranda. Her hentar dei søppel og JF køyrer det bort. Styreleiar og to frå dei tilsette, Hans Hodne, dagleg leiar, var i august gjester på synfaring med styret i Ryfylkes Friluftsråd. Turen gikk til JF sine holmar på nordkysten av Sandnes, Tingholmen og Vadholmen. Det er RF som driftar desse holmane på vegne av JF. Her trengst opprusting av kai anlegga. Finansiering av dette arbeidet var tema på turen. I august var ein av våre styremedlemmer, Arne Sæbø, vert for ei internasjonal forskargruppe. JF og Fylkesmannen var invitert til å fortelje om samarbeid på utvikling av friluftsområde, med Vigdelveten som konkret prosjekt. Friluftsrådenes landsforbund og Dalane Friluftsråd arrangerte samling for tilsette i friluftsråd, i september. Dagleg leiar, Hans Hodne og Paul Mån er ei flott oppleving også på vinterstid 10

11 Her var det kuult. Endå ei skuleklasse til overnatting på Mån. Morten Solaune deltok frå JF. JF er framleis med i samarbeidet: Vestkystparken. Dagleg leiar sit i styret for samarbeidet. Det er i år utarbeid handlingsplan for Vestkystparken og nytt felles kart som viser tilrettelagde friluftsområder i dei fem friluftsråda frå Bergen til Egersund. FL var vertskap for ein frilufts delegasjon frå Bulgaria. Dette er eit samarbeid som utvekslar erfaring på tilrettelegging av friluftsområder i dei to landa. I januar kom delegasjonen til JF for å sjå på organisering av vårt arbeid. Sikringssaker JF har for eigne midlar kjøpt eit lite området ved utløpet av Orreelva. Dette for å sikre tilgang med maskiner og driftsutstyr til Orrestranda. Det er og inngått avtale med grunneigarar om bruk av køyreveg fram til stranda. Det er søkt staten om refusjon av kjøpesummen. I 2011 blei det inngått avtale med grunneigar på Bore om kjøp av ca. 12 da til ny parkering ved Borestranda. Det blei oppnådd semje om areal, avgrensing og bruk av eksisterande bygningar. Fylkeskommunen, DN og Fylkesmannen har gitt tilskot til å gjere inn området, opparbeiding, og riving av eit av våre eldste do. Dagens parkeringsplass skal stengast og gjenopprettast som bakdynelandskap. JF har brukt mykje tid på å få prosjektet på Bore i hamn. Statsskog er i ferd med å selje ut skogsområder i Rogaland. I eit samarbeid mellom JF og Gjesdal kommune blei Neseskogen på Ålgård kjøpt inn. Gjesdal kommune forskotterte kjøpesummen. JF søker staten om refusjon. JF og Gjesdal kommune skal saman utarbeide ein plan for tilrettelegging av skogen. Dette er eit fint eksempel på konstruktivt samarbeid mellom ein medlemskommune og JF. Privatpersonar vil selje deler av Lifjell i Sandnes kommune. Det er ein del av bymarka i Sandnes og eit flott utfartsområde knytt tett inn til bebyggelsen på Hommersåk. JF har arbeidd tett med parkavdelinga i Sandnes om kjøp av området. JF har sagt seg viljug til å ta arbeidet med å søke om midlar til kjøp. Direktoratet for naturforvaltning har løyvd midlar til vidareføring av samarbeidsprosjektet mellom Friluftsrådet Vest og Jæren friluftsråd om kompetanseutvikling for sikring av friluftsområde. Jordskiftekandidat Agnar Naustdal har vore innleidd på timebasis for å jobbe med sikringssaker. Han har opparbeidd stor kompetanse på slike saker og er til stor hjelp for oss og kommunane. Sikringssaker er ofte resurskrevjande og tek lang tid. 11

12 Ei internasjonal forskergruppe blir orientert om tilrettelegging av friluftsområder og samarbeid mellom fylkesmannen og JF. Fylkesmannen har sikra Vigdelveten i Sola. Eit område som ligg inntil Vigdelstranda, som JF driftar. Fylkesmannen vil tilrettelegge Vigdelveten i samarbeid med JF. Partnarskap for folkehelsearbeid Fylkeskommunen held fram med samarbeidet: Partnarskap for folkehelse. JF har fått kr til vårt arbeid. Friluftsråda og andre friluftsorganisasjonar var skeptiske til det byråkratiske arbeidet som blei pålagt organisasjonane i tilknyting til dette prosjektet. I møte med prosjektleiinga blei det laga eit rapporteringsskjema som er overkommeleg for dei utøvande partane. Jæren friluftsråd har inngått eit samarbeid med Frivilligsentralane sentralane i Time og Klepp om bruk av Friluftshuset til organiserte turar for Ein av dei alt for få solskinsdagane på Ølberg camping i år. Trass svært vekslande ver var det godt besøk gjennom sesongen. 12

13 Viktig med god vert når vi har fint besøk. utvalde grupper. I vinter deltok vi i eit opplegg med 6 barnehagar og 280 ungar til snø aktivitetar i Brekko. Ei svært positiv oppleving som har gjeve mange ringverknader. I oktober deltok vi i eit turarrangement saman med Dalane Friluftsråd, med deltakarar frå vaksenopplæringa i Dalane. Det var nye landsmenn frå mange forskjellige land som fekk oppleve kystnaturen vår. Det var ein vindfull tur med mange nye opplevingar. På Kvassheim stod JF for god servering og omvising. Partnarskapsavtalen inneber at JF skal fokusere på tilrettelegging av fysisk aktivitet med låg bruksterskel for alle. JF skal stimulere til fysisk aktivitet og passe på, gjennom høyringsuttalar, at kommunane i sine planar legg til rette for allsidig fysisk aktivitet. Avtalen inneber at JF samarbeider med organisasjonar, institusjonar og andre, om å få fleire fysisk aktive. I vår avtale står det at vi skal: Gi uttalelser til planer for gode bomiljø, oppvekst og levekår i forhold til friluftsliv og folkehelse. Engasjere seg i øvrig folkehelsearbeid i fylket og delta i sentrale samarbeidsfora. Etablere lavterskel tilbud i lokalmiljøet. Ha en pådriverrolle ut i kommunene for å drive folkehelsearbeid. Satsing rettet mot utsatte grupper eller geografiske områder i lys av målet om sosial helseutjevning (universell utforming). Informasjon og tilrettelegging for personlige ferdigheter, for eksempel fysiske ferdigheter, ernæring, påkledning og lignende. Økonomi Friluftsrådet har fått mange nye oppgåver dei siste åra. Satsing på fysisk aktivisering av folk for å betre folkehelsa, vil truleg innebere at behovet for vår kompetanse og arbeidskraft vil Ikkje sjå så molefunken ut. Alle må vaske! 13

14 2000 tonn sand blei grave bort og flytta ut på Solastranda då ny sykkelsti blei opparbeidd langs Nordsjøvegen. I løpet av ein månad vaska havet sandhaugane bort. auke i åra framover. Kommunane blir no pålagt å fokusere på meir primærførebyggande tiltak. Forsking syner at tilrettelegging for friluftsaktivtetar er noko av det mest effektive og lønsame tiltak samfunnet kan gjere i den samanheng. Friluftsrådet har same bemanning i dag som i 1995, men oppgåvene er mange fleire, og nye står for tur. Årsmeldinga gir ein indikator på alt det den vesle staben i JF klarer å utføre med små resursar. Kommunar, bedrifter og offentleg myndigheter har god nytte av den kompetansen friluftsrådet har, og det arbeidet vi gjer. Situasjonen er blitt slik at friluftsrådet har problem med å klarar å utføre drift og vedlikehald på dei områder og bygningsmasse vi rår over. Vi ligg no etter både Bergen og omland friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Dalane Friluftsråd i kontingent pr. innbyggar. Alle meldlemskommunane har vedteke å bruke den kommunale deflator som regulerings indeks på det kommunale tilskotet til drift av friluftsområda. Styret, har saman med Ryfylke friluftsråd, søkt våre medlemskommunar om å auke medlemskontingenten pr. innbyggar frå ca. kr. 9,50 til kr. 11,50. Styreleiar har hatt møte med leiinga i både Stavanger og Sandnes kommune og drøfta økonomi. Styret vil arbeide vidare for å auke tilskot både frå medlemskommunar, Fylkeskommune og Staten. Finansiering av nye prosjekt skjer gjennom eksterne tilskot. Det er svært sjeldan vi ber verstkommunane om midlar til nye tiltak. Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet, bankar, forsikringsselskap og private fond, bidreg med midlar til nye friluftstiltak. Ekstremver set nye krav til bygging og vedlikehald i friluftsområda. Store nedbørs mengder og uver, påfører JF store ekstrakostnader i drifta, kostnader som må takast av det faste driftsbudsjettet og som fører til dårlegare generelt vedlikehald. Nye tiltak blir, så langt råd er, fullfinansiert før dei vert sett i verk. Enkelte prosjekt kan ta tid å få gjennomføre fordi tilskota vert fordelt over fleire år. Assistentbustaden på Friluftsfyret er det mest kostbare prosjektet som no står for tur. Her trengst fleire millionar for å få det fullført i same standard som resten av fyret. Dersom JF skal kunna imøtekoma aukande ynskje og krav frå sine medlemskommunar, er det naudsynt å betre økonomien til drifta vår. Gode Medspelarar JF rår i dag over store område spreidd i 7 kommunar. Område som skal ha regelmessig tilsyn og drift. Vi er heilt avhengig av tilbakemelding og samarbeid med publikum/ brukarane av våre områder. Vi ser no at vi 14

15 Dei tilsette i JF har i år gjennomgått kurs i HMS. får hjelp både av enkeltpersonar, organisasjonar, skuleklassar og bedrifter til tilsyn og konkret arbeid. Det er ei viktig støtte for oss, sjølv om det ofte er enkelttiltak og begrensa i tid og omfang. Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet er viktige bidragsytarar til vår verksemd. Alle støttar JF både med driftstilskott og tilskot til nye tiltak. Til saman er det tale om fleire millionar kr. kvart år. Kommunane ser på Friluftsråda som ein viktig samarbeidspart i folkehelse arbeid. JF skal legge til rette områder for alle. Friluftsliv har låg terskel for bruk og kan gi alle meistringsoppleving. JF har utvikla eit godt og konstruktivt samarbeid med våre kollegaer i dei tre andre friluftsråda i fylket. Dalane friluftsråd og JF samarbeider om aktivitetstilbod. Prosjektet På naturligvis- nyttar våre senter og områder til aktivitetar for barn og unge, lærar, og andre vaksengrupper. Ryfylke friluftsråd driftar JF sine to flotte holmar, Vadholmen og Tingholmen. Friluftsrådet Vest og JF samarbeider om sikringssaker. Med tilskot frå DN kan vi no halde fram og nytte konsulent Agnar Naustdal i sikringssaker. Alle friluftsråda samarbeider om kompetanseutvikling, universell utforming, (tilgjengelegheit), saksutveksling og drøfting om felles saker. Fylkesmannen miljøvernavdelinga arbeider for at Friluftsfyret skal få fast tilskot til drift av utstillingsdelen. Fyret har i to år fått tilskott frå Miljøverndepartementet til utvikling av våtmarksutstillinga, takke vere innsats frå fylkesmannen si miljøvernavdeling. Vona er at Friluftsfyret kan bli definert som eit av dei nasjonale våtmarksentra. Vi har eit konstruktivt samarbeid med fylkesmannen miljøvernavdelinga på fleire felt. Arkitektkontoret Helge Schjelderup og co. gir gode råd både med bygningar og utstilling. Byggefirma J.G. Sørensen er nær samarbeidspart på drift og vedlikehald av bygningsmassen. Njål Vadla og Kari Sværen står på og ryddar og merker turstiar for oss. Friluftsrådenes landsforbund har opparbeid høg kompetanse på kommunikasjon med våre fremste myndigheiter. Staben til FL gir faglege innspel til planar og saker som omfattar friluftsliv. Dei arbeider utrøytande med å skaffe meir midlar til friluftsarbeid landet rundt. Styret vil takke alle våre samarbeidspartar for god støtte i vårt arbeid for betre folkehelse og trivsel i fylket. 15

16 Navn Areal i da. Sikret år Kontrakts form Eier RANDABERG Sande kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Viste kjøp Staten Vistnes kjøp Staten SOLA Kobbholmen kjøp JF Solastranden N 0, kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Solastranden N kjøp Staten Solastranden /92 kjøp Kommuner JF Solastranden kjøp JF Solastranden 1, kjøp Staten Vigdel kjøp Kommuner JF Byberg 1/Hellestø kjøp Staten Byberg 1/Hellestø kjøp Staten Ølberg kjøp Sandnes Ølberg kjøp Staten JF KLEPP Sele, havn 1, kjøp Staten Bore, Elvenes kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore 3 26 leie JF Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Bore kjøp Staten Reve kjøp Staten Orre Leie JF Orre 3 Friluftshuset kjøp Staten Orre Leiekontrakt JF Orre Kjøp JF TIME Arealer og anlegg som disponeres av Jæren friluftsråd Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp JF 16

17 Navn Areal i da. Sikret år Kontrakts form Eier Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten Melsvatnet kjøp Staten HÅ Refsnes kjøp Hå/Time Refsnes kjøp Staten Refsnes kjøp Staten Ogna kjøp Staten Ogna 2 Tanginen kjøp Staten Ogna/Stokkelandsjøen kjøp Staten Brusand kjøp Staten Kvassheim fyr Bruksavtale Staten Kvassheim Parkering 1, Bruksrett Hå kommune Haugstadskogen kjøp JF Brusand kjøp Staten Varden Gaml, gjernbane.t. bruksrett JF GJESDAL Madland vei, P-plass 19, kjøp JF Brekko avtale Stavanger JF Stølshei/vei kjøp JF Eikeneset kjøp Staten Hunnedalen P-areal 1981 servitutt Staten Eikeskog kjøp Staten Mån kjøp Staten/JF Oltedal Storamyr avtale Stavanger/JF SANDNES Nikkelveien kjøp JF Tingholmen kjøp JF Vadholmen kjøp JF Breiholmen kjøp JF Tengesdalsvatnet kjøp Staten Tengesdalsvatnet kjøp JF Eikelid Horve kjøp Staten 17

18 DRIFTSREKNESKAP 2010 Driftsregnskap Note Budsjett 2011 Salginntekter Leieinntekter Tilskudd/overføringer Andre inntekter Tilskudd prosjekter Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varekostnader Andre driftskostnader Kostnader prosjekter Avskrivninger Sum driftskostnader Brutto driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundne fond Bruk av disp fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskap Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk INVESTERINGSREGNSKAP 2011 Budsjett Investering Investeringer i varige driftsmidler SUM INVESTERINGER Finansiering Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap SUM FINANSIERING

19 ANLEGGSSMIDLER 2011 Konto Beskrivelse Ansk. kost IB 1/1 Tilgang Avgang Årets avskr. UB31/12 Avskr. % 1100 Nikkelveien % 1230 Bil/lastebil Lastebil % Nissan % Cubistar % VW ATV/traktor % Slåmaskin % Minitraktor % Skjeldalsfres % Traktor Snøscooter kontormaskiner % SUM Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Bygninger Bil/Lastebil ATV/traktor/maskiner Kontorutstyr Pensjonsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Premieavvik Bankinnskudd/kontanter Sum eiendeler Egenkapital/gjeld Egenkapital Disp fond (fri EK) Bundne fond 10, Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Kapitalkonto Langsiktig gjeld/forpliktelser Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

20 Prosjektoversikt Nr. Beskrivelse IB bundne midler Tilskudd 2011 Regnskap 2011 UB bundne midler Budsjett Kvassheim: utstilling Kvassheim: fyr-bo Kvassheim: byggetrinn II Tursti Kvassheim sørover Haugstadsk.: renovering Madland: tursti Brekko-renovering bruer Universal utforming Rege: renovering toalett Informasjon friluftsliv Turkart Jæren Fylkesmann: skilting Byberg: parkering Mån-skjøtsel, restaurer 48 kvern Eikelid friluftsområde Rullestolvei Viste Kvassheim: uteområde Bore: toalett Vistnes: Skjøtsel Folkehelsemidler Jærstrendene: Skjøtsel Fyrbok Parkering Bore Parkering Orre Parkering Brekko Løypemerking Brekko Løypemerking melsvatnet Tursti Mån-Rehabilitering Vigdelveten Hogst Park og badepalss Tenge Toalett Orre renov Rapport fugl og forstyrring SUM

Jæren friluftsråd...

Jæren friluftsråd... ÅRSMELDING 2010 JÆREN FRILUFTSRÅD Jæren friluftsråd... er et interkommunalt samarbeidsorgan som har 8 kommuner på Jæren som medlemmer. Medlemskommunene er: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time,

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan 2014 27 Budsjett

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

RAPPORT OM FORVALTNING 2005 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga

RAPPORT OM FORVALTNING 2005 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga J Æ R S T R E N D E N E L A N D S K A P S V E R N O M R Å D E RAPPORT OM FORVALTNING 2005 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga I det følgjande gjer vi kort greie for ulike sider av forvaltninga

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND

HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND Årsregnskap for 4130 HJELMELAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Gaver og tilskudd Sum driftsinntekter Aktivitetskostnader Lønn og andre

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Regnskap 2015 Valdresrådet

Regnskap 2015 Valdresrådet Regnskap 2015 Valdresrådet 9.03.2016 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2015 2015 2014 Driftsinntekter -17 450-15 457-13 093 Driftsutgifter 12 698 17

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Regnskap 2016 Valdresrådet

Regnskap 2016 Valdresrådet Regnskap 2016 Valdresrådet 29.03.2017 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 Driftsinntekter -17 339-12 009-17 450 Driftsutgifter 12 093

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Regnskap 2014 Valdresrådet

Regnskap 2014 Valdresrådet Regnskap Valdresrådet 25.03.2015 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter -13 093-13 200-12 669 Driftsutgifter 14 263 14 800 13 718 Driftsresultat

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer