ÅRSMØTE 2011 AGENDA. Sak 1: Advarsel til Nette Bådal. Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre. Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2011 AGENDA. Sak 1: Advarsel til Nette Bådal. Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre. Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2011 AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og agenda 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll og tellekorps 4. Årsberetning 5. Årsregnskap med revisors beretning 6. Budsjett for Valg 8. Fastsettelse av medlemskontingenter og avgifter 9. Utdeling av WAHO Tropy og påskjønnelse til beste norskregistrete distansehest 10. Behandling av innkommende saker; Sak 1: Advarsel til Nette Bådal Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter Sak 4: Dobbelstemme/gjeldende stemme for styreleder Sak 5: Ankenemdens funksjon og antall medlemmer Sak 6: Håndtering av innhabilitet i styret Sak 7: Utvide antall varamedlemmer i styret

2 4. Årsberetning: Styret har i 2010 bestått av: Leder: Marit Rakvaag Nestleder: Nena Bjerke Sekretær: Ingrid A. Waage Kasserer: Anne S. Bakken trakk seg fra sitt verv november 2010 Styremedlem: Mette Normand Varamedlem: Marte Rude Varamedlem: Inge T. Landsverk trakk seg fra sitt verv juli 2010 Styrets arbeid: Styret har hatt 12 møter hvor av 3 var i Oslo og resten var på Skype. Forsøket på å få ned møtekostnadene og til å møte tidsklemma ved å bruke Skype, må vel kunne sies og ikke å fungert så godt som ønsket. Kvaliteten på lyden og kontroll på hvem som skulle ha ordet var ikke god. De første møtene gjaldt kun B- showet, ettersom styret også fungerte som showkomitè. I juli trakk varamedlem Inge Landsverke seg fra sitt verv og i november trakk også kasserer Anne S Bakken seg fra sitt verv. NAHF arrangerte på vårparten to utstillingskurs, et hos Tom og Torun Rolfson på Løken og et hos Linda Jerdal i Kvinesdal. NAHF sto også som arrangør til et Landstevne i distanseridning på Klepp i Rogaland. Dette var et godt overskuddstevne. NAHF sto også som arrangør for et internasjonalt B-show hos Arendal og Grimstad Ridesenter (AGR). Her ble det også arrangert Futurity Cup finale. Det var kun 44 påmeldte hester til showet. Det kom en del kommentarer på at arenaen var usentral og langt å reise, men hos de fleste var det kun positiv tilbakemelding. Å samarbeide med de ansatte på AGR var en drøm. Bedømmelsen av FC føllene lagte også en del diskusjon, men jeg tror vi kom fram til en ordning som var grei. Det ble lagt inn en formell klage på en norsk handler etter showet. Dette har opptatt styret svært mye i etterkant og har gått ut over styrets generelle arbeid for foreningen. Styret delte seg raskt i to, og den positive tonen som hadde vært forsvant. Etter vanskelige diskusjoner i styret ble det lagt inn et mistillitsforslag den 23.juli mot styreleder for hennes håndtering av saken. Tre av medlemmene i styret ville trekke seg på grunn av lederstil og kommunikasjonsproblemer, samt at lederen hadde sendt klagebrevet og DC rapporten til tiltalte i den omdiskuterte saken uten av det var et styrevedtak på dette. Den 6.august ble det avholdt et melglingsmøte med en av valgkomiteens medlemmer, Knut Kensrud. Her ble de tre oppfordret av ham til å gå med på en prøvetid for å ikke skape unødvendig uro i foreningen. Inge Landsverk trakk seg i forkant av dette fra sitt verv da han mente styret brukte for mye tid på internt bråk i stedet for araberhesten.

3 Som leder i Nahf har jeg brent for to saker, ridning og at araberhesten skal få bedømming som andre hester. Mitt ønske ville være å få hoppene også til å stille på en utstilling hvor de kunne bli stilt i kvalitet. Styret ble enig om å arrangere en uoffisiell hoppeutstilling i forbindelse med kåringen i sept. Dessverre var ble det kun fire hopper og to føll påmeldt. Jeg tror personlig at grunnen til så få påmeldte hester har grunnlag i splid i blant foreningens medlemmer. Dette er veldig trist da det gjør at NAHF bite seg sjøl i halen og ingen gjør noe. Styret har prøvd mange ganger dette året å få medlemmene til å forstå at boikott av NAHF sine arrangementer rammer de vanlige medlemmene som er medlem i NAHF kun for sin kjærlighet til araberen og ikke den eller de personene som enkelte ønsker å ramme. Det ble vedtatt på årsmøtet i fjor at FC komiteen skulle økes med 2 personer. Her sitter vi igjen med 2 personer da resten har trukket seg av forskjellige grunner. Blant annet følte de at de ikke hadde styrets tillitt. Det kom ut 3 medlemsblad og en kalender med bilder fra medlemmene. Stoff fra medlemmene er ikke lett å innhente så tidsfrister er vanskelig å holde. Anders Røed har laget noen flotte blad. Det har også vært vanskelig å få ut referatene, hovedgrunnen her har nok vært den indresplid i styret og da vansker med å enes i hva vi mener. Jeg ønsker å takke for tilliten årsmøte gav styret til å lede foreningen, og ønsker med dette det nye styret lykke til i et spennende Marit Rakvaag, Leder Registraturets årsberetning: Innrapporterte bedekninger for 2010: Registraturet har mottatt melding om at 22 norskregistrerte fullblodsaraberhopper er blitt bedekt i Alle har fått tilsendt søknadsskjema og info om registrering. Hingsteeiere må bli flinkere til å melde inn de bedekninger deres hingster har hatt. Hoppeiere som bruker importert sæd eller reiser utenlands for å bedekke sine hopper må selv melde i fra til registraturet. Frist for å melde fra om bedekning er 1. oktober i bedekningsåret. Registreringer: Norskfødte hester Ferdig registrert Under behandling Død Totalt Født Født Født

4 Født Født Født Født Totalt: Importer Ferdig registrert Under behandling Totalt Fra Danmark Fra Polen Fra Sverige Totalt: Eksporter 1 til Belgia 1 til Danmark 1 til Polen 1 til Storbritannia Totalt: 4 Døde: 15 registrerte hester (mottatt melding enten fra eier eller Mattilsynet) Mattilsynet sender melding om hester som er blitt slaktet. Bedekningsrapporter mottatt 2010 Antall hingster: 8. Totalt 19 hopper (inkl. 1 utenlandsk hoppe). Det er også meldt inn 3 hopper som er bedekt med utenlandske hingster. Antall innmeldinger av bedekte hopper viser en vesentlig nedgang fra tidligere år. Eierskifter: 67 fullførte eierskifter Gamle saker

5 Det ligger fortsatt en del gamle saker fra tidligere år som ikke er ferdig registrert. Sakene er stoppet opp på grunn av manglende betaling eller at registraturet ikke har fått i retur nødvendig materiell for laboratorieanalyser, sider til hestepass etc. De som savner papirene til sine hester, må selv ta kontakt med registraturet. De skal da få beskjed om hva som mangler. Ny stambok Det jobbes med ny stambok for årene Planen er også å komme i gang igjen med arbeidet om stambok på nett. Litt om arbeidsrutiner Registraturet mottar jevnlig fra medlemmer - antall mottatt i 2010 ca.1400, antall sendte ca Det er sendt ut 182 fakturaer dette året på totalt kr. hvorav 31 på totalt kr. står ubetalt. Regnskapsfører tar kun med i regnskapet fakturaer som er innbetalt. Ingen papirer blir sendt ut før faktura er betalt. DNA-testing (også for genetiske sykdommer) blir heller ikke sendt til laboratoriene før fakturaer er betalt. Nytt av året 2010: Hovedsaken i 2010 var vel de nye passidene som skulle gjelde fra 1. juli. Disse fikk jeg endelig tak i i oktober og måtte tilpasse databasen til disse samt bestille fargeskriver (som ble veldig forsinket). På grunn av dette gikk det en god stund uten mye arbeid som ble gjort. Alt skal være i gjenge igjen, men om det skulle være noen som savner papirer eller annet, vennligst ta kontakt. Registreringskomiteen: Rine Gry Eiane, Mette Normand, og Siri Hagen (registrator) Det har ikke vært saker som har gjort det nødvendig å innkalle til noe møte i Møte angående blant annet embryooverføring ble holdt i februar 2011 og anbefalninger er sendt til styret. Tilgjengelighet. Registraturet har egen epost adr.: Det er lettest å nå meg via . Jeg er ikke å treffe på dagtid, men det er mulig å kontakte meg på telefon på hverdager mellom 19 og 21 eller fax: Mjøndalen, 7. mars 2011 Siri Hagen NAHFs registrator 5. Årsregnskap med revisors beretning:

6 På grunn av stor pågang hos regnskapsfører har styret ikke mottatt revidert regnskap. Styret håper å motta dette før årsmøtet, og vil ettersende dette så snart det er oss i hende. 6. Budsjett for 2011: Budsjett er ikke utarbeidet pga mangel på godkjent regnskap. 7. Valg: Kandidater til styret i NAHF 2011: Leder: Odd Wilson ny på valg - 1 år Nestleder: Jan Arild Langeid ny på valg 1 år Sekretær: Janne Evertsen ny på valg 2 år Kasserer: Terje Snellingen ny på valg 1 år Styremedlem: Mette Normand ikke på valg Varamedlem: Bendik Hestad ny på valg 1 år Varamedlem: Marte Rude gjenvalg 1 år Registraturet: Registrator: Siri Hagen velges av styret, på valg 2012 Medlem: Mette Normand ikke på valg 1 år Medlem: Rine Gry Eiane ikke på valg 1 år Valgkomitee: Medlem: Ingrid A. Waage på valg 3 år Medlem: Knut Kentsrud ikke på valg 1 år Medlem: Svein Svensrud ikke på valg 2 år Ankenemd: Medlem: Hilde Bjerke på valg 3 år Medlem: Rita Snellingen ikke på valg 1 år Medlem: Vigulf Solli ikke på valg 2 år Revisor for 2011-regnskapet: Ikke kommet forslag fra valgkomiteen årsmøtet velger 8. Fastsetting av medlemskontingent og avgifter;

7 Styret anbefaler å beholde gjeldene kontingent og avgifter. 9. Behandling av innkommende saker; Sak 1: Advarsel til Nette Bådal Advarsel til Nette Bådal av 27.august 2010, herunder grunnlaget for advarselen og styrets saksbehandling i den forbindelse. Det er ønskelig at årsmøtet tar stilling til grunnlaget for advarselen, herunder styrets opptreden, styrets håndtering av saken sett opp mot NAHF s vedtekter og ECAHO s gjeldende regelverk. Det bes i den forbindelse også tatt opp om det medfører riktighet at avgjørelsen kan klages inn for NAHF s ankenemd. Nette Bådal vil foreta en gjennomgang av saken på årsmøtet. Sak 1 er innsendt av; Advokat Frank Tveit, for Nette Bådal Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre. Forslag om å tillate benkeforslag på personer til nytt styre, ved valg på årsmøte i Norsk Araberhestforening Sak 2 er innsendt av; Elin M. Ellingsen Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter. Det ble på styremøte den 7.mai 2009 bestemt at det skulle dannes en komitè til å gå igjennom NAHF s vedtekter. På årsmøte i mars samme år var det også forslag om at vedtektene burde gjennomgås av egnet komitè. Da dette ikke er blitt gjennomført foreslås det at man tar tak i saken på nytt og at styret setter sammen en gruppe, som i samarbeid med styret kommer frem til reviderte vedtekter til årsmøtet Sak 3 er innsendt av; Rita Snellingen og LindaStensrud Sak 4: Dobbelstemme/gjeldene stemme for styreleder Pga av forskjellige ting så besto NAH styret 2010, i perioder, kun av 4 personer. Vedtak måtte bli tatt men styret sto fast med to mot to. Av den grunn kom vi ikke lengre og saker ble dratt ut i det uendelige. Jeg ber Årsmøtet komme med en avgjørelse om slike saker kan avgjøres ved styre/møte leders stemme. (Dobbeltstemme) Sak 4 er innsendt av; Marit Rakvaag Sak 5: Ankenemdens funksjon og antall medlemmer Gjennomgang av ankenemdens funksjon, og hvor vidt denne bør utvides.

8 Det foreslås også at ankenemden bør utvides fra 3 til 5 medlemmer. Sak 6: Håndtering av innhabilitet i styret. Det har vist seg at våre styrer er i tvil vedrørende inhabilitet. For at dette skal blik korrekt bør det finnes rettningslinjer. Dette for å bidra til å sikre mest mulig objektiv og upartisk saksbehandling og på den måten styrke den enkelte medlems tillit til forvaltningen. Sak 7: Utvide antall varamedlemmer i styret Forslag om å utvide antall varamedlemmer i styret fra 2 til 4 personer Sak 5, 6 og 7 er innsendt av; Nena Bjerke På vegne av styret i NAHF Ingrid A. Waage sekretær, 12. mars 2011

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer