STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl med omvisning, informasjon og mat. Selve møtet settes i kommunestyresalen kl Møtet starter med en orientering om barnevernet i Gausdal ca. 30 min. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 81/08 Sak 82/08 Sak 83/08 Sak 84/08 Sak 85/08 Sak 86/08 Sak 87/08 Sak 88/08 Sak 89/08 Sak 90/08 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV FRA INNKJØRINGEN TIL KORNHAUG OG TIL OG MED NEVERÅBRUA STRATEGIPLAN FOR SKEIKAMPEN - FORPROSJEKT UTBYGGINGSAVTALE SKEIKAMPEN VEKST AS FASTSETTING AV BESTEMMELSER OM VOLUMBASERTE DIFFERENSIERTE GEBYR I GLØR-REGIONEN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT , REVIDERING ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2009 EU'S VANNDIREKTIV - VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN ETISKE RETNINGSLINJER I GAUSDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR VARSLING

2 Sak 91/08 AJOURFØRING AV KOMMUNENS DELEGERINGSREGLEMENT Sakene er utlagt på merkantil avdeling fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona B. Nicolaysen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

3 Gausdal kommune 3 Ark.: B12 Arkivsaksnr.: 08/1828 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 84/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Videre bruk av bygningsmassen ved Svatsum skule utredes ytterligere og forelegges som egen sak senere. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn for at saken nå tas opp er kommunestyrets vedtak i sak 24/05 hvor det i tilknytning til fremtidig skolestruktur bla ble gjort følgende vedtak: Forset skole rustes opp til framtidig sentralskole for vestre dalføre. Svatsum skule opprettholdes så lenge det er pedagogisk forsvarlig. Pedagogisk forsvarlig drift er ikke et klart og entydig definerbart begrep. I utredningen til kommunestyret er begrepet heller ikke forsøkt definert nærmere. Det synes åpenbart, ikke minst med bakgrunn i tidligere diskusjoner i kommunestyret, at pedagogisk forsvarlig er knyttet til elevtallet. Det finnes en nedre smertegrense i forhold til elevtallet som har konsekvenser for det pedagogiske og sosiale miljøet ved en skole. Diskusjonene blir hvor denne grensa ligger. Politisk ledergruppe har anmodet administrasjonen om å utrede en sak om Svatsum skules framtid med tanke på nedlegging fra og med august Det var forutsatt at saken skulle behandles særskilt i forkant av budsjettbehandlinga for Prosess Fra administrasjonens side er det lagt vekt på å få til en åpen og inkluderende prosess i forhold til berørte parter. Det har vært gjennomført møter med rektor ved skolen, rektor og øvrig personale, og nå i oktober ett felles foreldremøte hvor i tillegg ordføreren deltok. Saken er i tillegg behandlet i FAU ved skolen som har avgitt følgende uttalelse: FAU har bedt alle foreldre om å komme med innspill ang. skole/ikke skole 2009/2010. Har fått tilbakemelding fra foreldre som ønsker å bevare skolen. Dette ble drøetet på FAU-møte Side 3 av 45

4 Sak 81/08 24 september. Et flertall i FAU går for å bevare skolen ut skoleåret 2009/2010. Vi mener at ungene skal få gå i eget nærmiljø. I vedtaket som ble gjort i siste skolenedlegg.debatt står det at skolen skal bestå så lenge den er pedagogisk forsvarlig. FAU mener at det er den også neste år! Vi Svatsum skol har vi alt vi ønsker oss (ønsker oss selvfølgelig flere barn) Ungene leker på kryss av alder, kjønn, interesser ungene lærer å omgås alle også barnehagebarn Kantine 3 dager i uken Svømmebasseng Tilgjengelige voksne, godt læringsmiljø Glade unger Mulighet for å ta ting på sparket, utflukter Ved å sende ungene til Forset får de: Lang dag/lang skolevei Frarøvet fritid/muligheter for fritidsaktiviteter Forskning viser at unger som sitter mye på buss/i bil, lettere får nakke-rygg og hofteproblemer Uopplagte unger Signalene som ble gitt på foreldremøte var til dels sprikende og delte. Uttalelsen fra FAU fikk naturligvis tilslutning. Men det ble også gitt utrykk for avvikende syn, som dels gikk i retning av at skolen burde legges ned i 2010 når elevtallet ble så vidt redusert. Det var imidlertid også synspunkter som fremholdt at dersom kommunestyret gikk inn for å legge ned skolen, burde dette gjøres allerede med virkning fra skolestart Litt om utviklingen av elevtallet i vestre dalføre: Elevtallet ved Svatsum skule har de siste årene holdt seg relativt sett konstant - med et elevtall på ca 20 elever. Elevtallet på de enkelte årstrinn fordeler seg or inneværende skoleår slik: Samlet elevtall for Svatsum skolekrets for skoleårene 2008/2013 Klassetrinn Sum 2008/ / / / / Elevtallet ved Forset ved en sammenslåing av skolekretsene vil utvikle seg som følger. Samlet elevtall for Svatsum/Forset skolekretser for skoleårene 2008/2013 Side 4 av 45

5 Sak 81/08 Klassetrinn Sum 2008/ / / / / Tabellen viser, dersom en ser bort fra mulighetene for vesentlig økt tilflytting, at elevtallet i vestre dalføre går ned med ca 40 elever i perioden. Videre viser tabellen at det kun er i 2009/2010 at en flytting av elever fra Svatsum til Forset betinger gruppedeling med økte personellressurser som resultat. En flytting vil heller ikke betinge bygningsmessige konsekvenser for Forset. Økonomiske konsekvenser ved nedlegging av skolen: De økonomiske konsekvenser ved nedlegging av skolen er beregnet som følger: (alle tall i 1000 kr og gjelder undervisningsrelaterte kostnader) Kostnadselementer/ År Helårsdrift Ordinær skoledrift vårhalvåret 09 Gruppedeling i Forset Skoleskyss Sosiale/miljøtiltak -120 Innsparing totalt avrundet Skoleskyssen er beregnet med utgangspunkt i gjeldende satser for skyss over 3 mil. Videre er det regnet med ca kr i ekstra tiltak ved overføring av elever til Forset. Dette kan være kostnader knyttet til besøks-/fadderordninger og noe ekstra lærertetthet i oppstartsperioden I innsparingsbeløpet som er vist ovenfor er det ikke tatt hensyn til tilrettelagt undervisning, anslagsvis kr pr år. Årlige utgifter til bygningsmessig drift av skolen utgjør kr 400 og er ikke inkludert i beregningene ovenfor. Uklarheter knyttet til fremtidig disponering av bygningsmassen gjør at kostnader knyttet til eiendomsdrift er videreført. Kritisk grense for elevtallet ved skolen: Som nevnt innledningsvis er det ingen entydig grenser i forhold til et nedre forsvarlig elevtall. Det er imidlertid enighet i det pedagogiske miljøet ved skolen at 14 elever som vil være utgangspunket ved skolestart i 2010 er for lavt. Et så vidt lavt elevtall vil ha betydning både for det pedagogiske og sosiale miljøet. Elever lærer og stimuleres bla faglig i samhandling og samkvem med andre elever. Videre blir det sosiale miljøet begrenset med mindre muligheter Side 5 av 45

6 Sak 81/08 for valg av venner og etablering av venne-nettverk. Større skoler er selvfølgelig ingen garanti for det mottatt, men er et kjent utfordring i små skoler. Bygningsmassen ved Svatsum skule: Skolebygningen i Svatsum fungerer i vesentlig grad som samlingssted og midtpunkt for mange aktiviteter i bygda. For lokalsamfunnet er det av stor betydning og interesse å få avklart hva som vil skje med bygningsmassen dersom skolen legges ned. I denne saken har en bevisst holdt dette aspektet utenfor, og holdt fokus på skoledrift. Fra rådmannens side er det forutsatt at saken tas opp igjen etter kommunestyrets behandling. Dersom det konkluderes med at skolen legges ned startes en bred prosess sammen med lokalsamfunnet om hvilken funksjon skoleanlegget skal ha og hvilke aktiviteter det kan være aktuelt å videreføre. Det bør allerede nå signaliseres at kommunens engasjement i videre drift bør avvikles eller reduseres betydelig. Forholdet til ansatte Det legges til grunn at samtlige fast ansatte ved skolen, i tråd med gjeldende lov og avtaleverk, får tilbud om vider tilsetting i kommunen dersom skolen legges ned. Vider vil det bli vurdert om midlertidige ansatte kan gis videre tilsetting i gausdalsskolen. Dette vil en først ha oversikt over våren 2009 når tilsettingskabalen for neste skoleår er fastlagt. Forholdet til den private barnehagen Det er etablert privat barnehagedrift ved skolen i dag med for tiden 6 plasser. Skole- /barnehagedrift er gjensidige berikende aktiviteter. En eventuell nedlegging av skolen vil kunne ha betydning for fortsatt barnehagedrift i Svatsum. VURDERING: Rådmannen støtter seg til de pedagogiske anbefalinger og vurderinger som er gitt fra skolen om at fremtidig elevtall ved skolen ikke forsvarer videre skoledrift i Svatsum. Realiteten i saken er følgelig om skolen skal legges ned i 2010 eller man allerede bør legge ned skolen fra høsten Det kan være gode argumenter for begge alternativer. Innspill på foreldremøtet viser at ønsker og synspunkter hos foreldrene er forskjellig. Rådmannen vil imidlertid foreslå overfor kommunestyret at skolen legges ned med virkning fra høsten 2009 og legger følgende argumenter til grunn for innstillingen: Budsjettsituasjonen for 2009 er kritisk og det er av betydning å optimalisere drift og redusere kostnader. I foreliggende tilfelle kan vi spare kr 400 uten at volum og kvalitet på tjenesten endres. Ved eventuell nedlegging i 2010 kan neste skoleår bli et vakuum et driftsår før nedlegges. Jeg har full tillit til at ledelse og personalet gjør sitt til at effektene av dette minimaliseres, men det vil fortsatt kunne være et problem og en utfordring. Erfaringer fra tidligere skolenedleggelser er entydig at når kommunestyret først har bestemt seg for å legge ned en skole bør dette gjøres så rakst som mulig la oss slippe seigpining Side 6 av 45

7 Sak 81/08 Ved eventuell nedlegging i 2010 kan de foreldrene som ønsker overføring til Forset så raskt som mulig velge å gjøre dette allerede for neste skoleår. Dette kan medføre ytterligere marginalisering og uro rundt undervisningen det siste året. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Med virkning fra skoleåret 2009/2010 legges Svatsum skole ned og elevene overføres til Forset skole. 1. I løpet av første halvår 2009 tas det initiativ til en bred prosess sammen med lokalsamfunnet om hvilke funksjoner og aktiviteter som kan være aktuelt å etablere eventuelt videreføre. Side 7 av 45

8 Gausdal kommune 8 Ark.: L12 26 Arkivsaksnr.: 07/583 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 91/08 Planutvalget /08 Kommunestyret Saksbehandler: Linn Haugseth Sveen REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV FRA INNKJØRINGEN TIL KORNHAUG OG TIL OG MED NEVERÅBRUA Vedlegg: 1. Reguleringsplankart revidert i forhold til ny plangrense M 1:1000 i A1 (nedfotografert til A3), datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, september 2008 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 1. Teknisk detaljplan C001 C003 SAMMENDRAG: Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 341 fra Kornhaug til Follebu kirke. Hovedhensikten med reguleringen er å sørge for sikker skoleveg for myke trafikkanter til Follebu skole. Planen regulerer også ny adkomst til Follebu skole, samt ny kryssløsning ved Follebu kirke. Administrasjonen anbefaler at planforslaget i første omgang legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter på høring. NYTT SAMMENDRAG: Rådmannen anbefaler at planområdet for reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs fv. 341 fra Follebu sentrum til Follebu kirke endres. Planområdet vil i stedet strekke seg langs fv. 341 fra innkjøringen til Kornhaug og til og med Neveråbrua. Bakgrunnen er at man ikke har fått utført arkeologiske undersøkelser innenfor hele planområdet. Plankartet er justert etter merknad fra høringsuttalelsene. Administrasjonen vurderer endringene som mindre vesentlige og krever ikke nytt offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas med de endringene som er foretatt i reguleringsbestemmelser og plankart. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunen har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 341 fra Kornhaug til Follebu kirke. Hovedhensikten med prosjektet er å sørge for en sikker skoleveg for myke trafikanter til Follebu skole. Prosjektet skal også trygge ferdselen for myke trafikanter generelt gjennom bygging av gang- og sykkelveg. Reguleringsplanen regulerer også inn ny adkomst til Follebu skole. Dagens Side 8 av 45

9 Sak 82/08 adkomst er svært bratt, og i forbindelse med utbygging av Follebu skole er det stilt krav til bedre adkomst. Planen regulerer også inn ny kryssløsning ved Follebu kirke. Dagens kryss har dårlig geometri, og det oppstår jevnlig farlige trafikksituasjoner her. Planforslaget er vist på reguleringskart med tilhørende reguleringsbestemmelser. I tillegg foreligger det en teknisk detaljplan for viser de tekniske temategningene, oversiktsplan, planog profil, normalprofiler, drensplan og VA-plan, kabler og ledninger, tverrprofiler og foreløpig grunnerverv. Gjeldende bestemmelse om reguleringsplanlegging.. Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i Plan- og bygningslovens kap. VII. Det er opp til kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen å avgjøre hvilke områder som skal reguleres, og hvilke formål områdene skal legges ut til. I henhold til 31 er endelig vedtatt reguleringsplan bindende med hensyn til arealbruken. Overordna planer. Området omfattes av kommunedelplanen for Follebu, vedtatt I kommunedelplanen er det vist sammenhengende gang- og sykkelveg på hele denne strekningen. Planprosessen. Oppstart av planarbeid er kunngjort i GD den , samt at berørte parter er tilskrevet i brev datert Berørte grunneiere ble innkalt til informasjonsmøte på Segalstad bru den , der planarbeidet ble presentert. Beskrivelse av planforslaget. Gang- og sykkelvegen er 1920 meter lang og skal ha en bredde på 3 meter inkludert skulder, og hele bredden skal asfalteres. Avstanden mellom gang- og sykkelvegen og fylkesvegen skal være 1,5 meter med grøft som adskillelse. I områder hvor det er nærføring til eksisterende boligfelt legges det lukket drenering på innsiden av gang- og sykkelvegen. På de delene av strekningen hvor husene ligger nærmest fylkesvegen flyttes fylkesvegen ut for å unngå uheldig nærføring og for å forbedre avkjøringene i området. På to steder vil det likevel være behov for mur for å unngå innløsning av hus For nærmere beskrivelse av planforslaget vises det til vedlage planbeskrivelse og plankart. VURDERING: Det legges til grunn at Vegvesenet i forbindelse med reguleringen av Heggen boligfelt stilte krav om at det bygges gang- og sykkelveg oppover Holsbakkan. Dette i tråd både med kommuneplanen og den tidligere vedtatte trafikksikkerhetsplanen. Planmaterialet er godt gjennomarbeidet og synes å løse gang- og sykkelvegproblematikken på en tilfredsstillende måte. Trafikksikkerhetsmessig synes det fornuftig å legge g/s-vegen på oversiden av fylkesvegen der flest folk bor. Videre er det positivt at fylkesvegen kan flyttes noe utover for å minske eiendomsinngrepene på noen strekninger, samtidig som de private avkjøringene da får bedre stigningsforhold. Side 9 av 45

10 Sak 82/08 Vurdering i forhold til landbruksinteressene: Den planlagte gang/sykkelveien fra Kornhaug til Follebu kirke går gjennom et aktivt drevet landbruksområde. Det er beregnet at samlet arealavgang (nødvendig grunnerverv) inklusive ny atkomst til Follebu skole er ca 15 daa, hvorav ca daa er dyrket mark. Gang/sykkelvegen følger eksisterende trasse for fylkesveg 341, og inngrepet på dyrka mark kommer derfor i form av en flytting av grense/kantsone for de berørte jordbruksarealene. De berørte jordene har slik størrelse, atkomst og arrondering at inngrepet ikke får vesentlige konsekvenser ut over det arealet som går ut av produksjon. Ny atkomstveg til Follebu skole skjærer over et jorde tilhørende g/br nr 131/1, og fører til at et dyrket areal på 6-8 daa blir liggende som en isolert og tungdrevet enhet. Det er derfor en viss fare for at også dette jordet etter hvert vil gå tapt som produksjonsareal. Dette kommer i så fall i tillegg tillegg til de direkte berørte utbyggingsarealene. Imidlertid er det innlysende at atkomsten til Follebu skole må bygges om, og det er vanskelig å se at det finnes alternative løsninger som er mer skånsomme i forhold til dyrka mark. Samlet vurdert gir det foreliggende forslag til reguleringsplanen moderate konsekvenser for landbruket, og det har i løpet av planprosessen ikke kommet fram forslag til alternative løsninger som vil føre til mindre arealavgang og andre ulemper. Etter en samlet vurdering anbefaler administrasjonen at foreliggende forslag til reguleringsplan med bestemmelser blir utlagt til offentlig ettersyn og sendt berørte parter til uttalelse. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende vedtak: I samsvar med Plan- og bygningslovens 27-1 nr. 2, legges foreliggende forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 341 Follebu sentrum Follebu kirke med tilhørende reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn og sendes offentlig fagmyndigheter på høring. Planutvalget behandlet saken, saksnr. 0006/08 den Behandling: Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I samsvar med Plan- og bygningslovens 27-1 nr. 2, legges foreliggende forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 341 Follebu sentrum Follebu kirke med tilhørende reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn og sendes offentlig fagmyndigheter på høring. NYE SAKSOPPLYSNINGER: OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING til (1. høringsrunde) Nedenfor følger en oppstilling der de vesentligste momentene er gjengitt fra høringsuttalelsene som er kommet inn til planforslagene med bestemmelser. Merknad Administrativ vurdering av merknaden Side 10 av 45

11 Sak 82/08 Statens vegvesen, datert Statens vegvesen kan ikke se at målsatt frisiktsone, i henhold til Statens vegvesen sin håndbok for veg- og gateutforming, for kryssene ved Follebu kirke og inn til Follebu skole framgår av de tilsendte plandokumentene. De ber om at dette påføres plankartet og framgår av reguleringsbestemmelsene. Frisikt (FS) for krysset ved Follebu skole er vurdert til FS=6mx55m. Frisikt for krysset ved Follebu kirke er vurdert til FS=10mx55m. Administrasjonen foreslår at merknadene fra Statens vegvesen tas til følge. Målsetting av frisiktsoner innarbeides i plankartet. Merknaden foreslås tatt til følge. De ber også om at kommunene kontrollerer om fargebruken for reguleringsformålet Landbruk i plankartet er riktig. Oppland fylkeskommune, regional utvikling, De har ikke merknad til saken men tar forbehold om å kunne komme tilbake til den i forbindelse med uttalelse fra OFK, kulturvern etter at de har befart området. Oppland fylkeskommune, kulturvern, datert De gir en foreløpig uttalelse vedrørende forholdet til kulturminner. Det er gjennomført befaring av planområdet og det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner som er i konflikt med tiltaket. Imidlertid er det høyt potensial for funn av slike i dyrka marka innenfor planområdet. Det er flere kjente fornminner og funnsteder i nærheten og tiltaket er i berøring med enkelte kjente funnsteder. Det er derfor nødvendig å utføre arkeologisk søkesjakting av planområdet for registrering av automatisk fredete kulturminner, før de kan uttale seg til planen, jf. kulturminneloven 9. Administrasjonen har ingen kommentarer til merknaden. Administrasjonen er klar over at planen ikke kan vedtas før forholdet til kulturminner er avklart. Dersom planen vedtas før sjakting er foretatt vil kulturminneyndigheten komme med innsigelse til planen. Administrasjonen gir derfor utsatt frist til å komme med uttalelse. Merknaden foreslås tatt til følge. Den planlagte gang- og sykkelvegen ligger svært nære Follebu kirke, som er automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven 4 bokstav a og j. Riksantikvaren er høringsinstans når det gjelder tiltak i berøring med middelalderkirker, og Side 11 av 45

12 Sak 82/08 reguleringsplanforslaget er sendt til for uttalelse. Planen kan ikke vedtas før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart, jf. kulturminneloven 8 og 9. Dersom reguleringsplanen vedtas før dette forholdet er avklart har OFK, kulturvern innsigelse til planen. Telenor Networks Engineering, datert Telenor har ingen kommentarer til reguleringsplanen. De regner med å bli varslet i god rimelig tid før arbeidet igangsettes. Administrasjonen har ingen kommentar til merknaden. Telenor minner om at gravearbeider må varsles Geomatikk. Ola Grimstad, datert Grimstad er eier av gnr. 129 bnr. 5. Reguleringsplanen medfører at fylkesvegen utvides med 1,9 meter mot garasjen. Grunnmuren mot vegen har fra tidligere store skader og det er støpt ny mur utenpå den gamle, samt at det er skiftet masse og drenert. Den nye muren har også fått sprekkdannelser og er tydelig utsatt for presset fra fv Legges vegen tettere inntil garasjen, vil ikke muren tåle presset. Administrasjonen mener at vurderingen av om det er nødvendig med forsterkninger av muren må forestas i forbindelse med gjennomføring av tiltaket. Administrasjonen vil ta en sakkyndig vurdering av forholdene da. Merknaden forslås tatt delvis til følge. Det er derfor nødvendig med omfattende forsterkning av grunnmuren dersom vegen blir flyttet som planlagt. Må også vurdere om øvre innkjøringsport kan benyttes. Grimstad ber om befaring av sakkyndige fra kommunen for å vurdere om dette kan gjennomføres. Tor Helge Grimstad, Grimstad mener at dersom gang- og sykkelvegen legges på øvre sida av vegen på hans eiendom, gnr. 141 bnr. 2 vil det medføre at: 1. Gammelvegen/turvegen opp til Tyrom må stenges Slik foreliggende forslag til reguleringsplan er, vil ikke eiendommen til Tor Helge Grimstad bli berørt i denne omgang. Inngrepet på hans eiendom vil komme i reguleringsplan for utvidelse av Follebu kirkegård. Det er derfor naturlig å foreta vurdering av inngrepene da. Side 12 av 45

13 Sak 82/08 2. Det kan bli problemer med ras/utglidning av jord- og leirmasse fra min eiendom 3. Det vil føre til atskillig støy i våningshusets soveromsdel pga. at huset ligger uskjermet på toppen av bakkekanten. Eier av naboeiendommen gnr. 141 bnr. 1, Petter Grimstad, er villig til å gi fra seg grunn til bygging av gang- og sykkelveg. Videre vil han avstå grunn slik at innkjøringen til Tor Helge Grimstad ikke skal bli så bratt opp til gardstunet. Grimstad godtar planforslaget for øvrig, selv om at ca 30 % av dyrka marka blir lite egnet til landbruksformål. Det blir dårlig arrondering av arealet opp mot kirkegården. Grimstad mener å måtte avslutte jordbruksdrifta tidligere enn planlagt, pga av forgrunnlaget blir mindre som følge av avståelsen. Oddveig og Svein Heggen, datert Det er bra at senterlinja er flyttet lengre ut, men den opprinnelige senterlinja forbi Holsbakkan 47 burde vært videreført, fordi innkjøringen til eiendommene blir bratt. Det er begrenset hvor mye innkjøringen kan senkes innover da kloakken ligger under vegen. Videre renner det en bekk mellom eiendommene som er lagt i rør og vannledningen går langs kanten på jordet på nordsiden. Dersom man velger senterlinja som går to meter lenger ut for huset, kommer Heggen til å forlange mur langs eiendommen. Etter administrasjonens vurdering vil flytting av senterlinja lengre ut vil føre til at vegen kommer i konflikt med høydebassenget som ligger like ovenfor eiendommen. Senterlinja er allerede flyttet ut 2,0 meter. Dette fører også til at innkjøringen flyttes tilsvarende utover. Selv om det ligger kloakkledning under vegen, vil ikke det føre til problemer om innkjøringen senkes. Viser det seg likevel at det vil bli problematisk, er dette et teknisk problem som vil kunne løses i forbindelse med anleggsarbeidet. Når senterlinja er flyttet utover for å begrense inngrepet, kan ikke administrasjonen se at det er nødvendig med mur langs eiendommen. Administrasjonen anbefaler derfor at senterlinja beholdes som den er og at det ikke bygges mur langs eiendommen. Merknaden forelås ikke tatt til følge. Randi og Per Kalløkken, datert Kalløkkens hus ligger svært tett inntil vegen Side 13 av 45

14 Sak 82/ Kalløkken ønsker å få satt opp en mur i naturstein mellom gang- og sykkelvegen og deres eiendom gnr. 128 bnr. 27. før inngrepet kommer. Etter at gang- og sykkelvegen er bygd vil den komme nesten helt innpå huset. For å hindre unødvendig terrenginngrep på eiendommen, anbefaler administrasjonen at det bygges mur så langt det er nødvendig fra innkjøringa og nordover. Planbeskrivelsen sier at det skal benyttes naturstein ved bygging av mur. Merknaden forelås tatt til følge. Eigil Lunde, datert I følge kart og beskrivelse må garasjen fjernes eller rives, erstattes eller flyttes. Lunde har følgende spørsmål/bemerkninger: 1 Hvordan vil utbyggere løse arbeidet med å sette ting tilbake i den stand som det var før arbeidet startet f.eks. overgangen mellom veiskråning og tun. Dette er vanskelig å lese ut fra tegningene. Slik foreliggende forslag til reguleringsplan er, vil ikke eiendommen til Eigil Lunde bli berørt i denne omgang. Inngrepet på hans eiendom vil komme i reguleringsplan for utvidelse av Follebu kirkegård. Det er derfor naturlig å foreta vurdering av inngrepene da. 2 I tekstdelen av reguleringsplanen er berørte grunneiere nevnt, det er litt merkelig at undertegnede ikke er nevnt som berørt grunneier i og med at garasjen må rives. Betyr dette at mine arealer ikke blir berørt? 3 Hvis dere evt. skal gjøre inngrep på eiendommen ønsker jeg en nærmere redegjørelse med plan på hvordan dere i praksis vil løse evt. inngrep på eiendommen mot veien. 4 Jeg ønsker at gårdstunet/plenen på Lunde ikke blir berørt. Med dette mener jeg strekningen fra garasjen og opp til stabburet ikke må berøres. Ingebjørg og Bjørn Bjerkli, datert Det er tre momenter som Bjerkli mener bør vurderes nærmere: 1 Primært ønsker vi å få erstattet tapt tomtegrunn med tilsvarende areal på oversiden av eksisterende bolig. Å få erstattet tapt tomtegrunn med annet areal er naturlig å vurdere i forbindelse med grunnervervet. I første utkast til reguleringsplan var det planlagt mur langs eiendommen. Senere ble senterlinja for vegen flyttet 3,0 til 3,5 meter utover for å unngå store inngrep på Side 14 av 45

15 Sak 82/08 Dette for å få en noe større gårdsplass. 2 I det første planforslaget var det planlagt en mur nedenfor innkjørselen til vår eiendom. Vi anmoder om at denne muren tas inn igjen i det nåværende planforslaget. Dette vil redusere inngrepet på våres eiendom, samt gjøre det lettere å få anlagt snødepot vinterstid. 3 Det bør vurderes om det er nødvendig å flytte innkjørselen til nordre del av tomten. En slik flytting vil redusere oppkjørselens stigningsgrad og samtidig får vi en mer helhetlig eiendom med større parkeringsareal. eiendommen. Derfor ble muren tatt ut igjen, fordi det ble vurdert slik at behovet for mur ikke var tilstede lenger. Administrasjonen kan derfor ikke se at det er behov for mur siden vegen er flyttet utover. Ønsker grunneier å sette opp mur for egen regning, stiller kommunen seg positiv til det. Når det gjelder innkjøringen til eiendommen er også den flyttet tilsvarende utover som senterlinja. Slik den er vist i teknisk detaljplan vil det ikke bli større stigning enn det er i dag. Administrasjonen anbefaler at innkjørselen blir som vist på plankartet. Merknaden forelås ikke tatt til følge. For øvrig tar Bjerkli det som en selvfølge at eksisterende gjerde blir gjenreist og erstattet av et tilsvarende nytt gjerde. Ingunn Heggen og Jon Egil Hage, datert Heggen og Hage er i utgangspunktet positive til etablering av gang- og sykkelveg. De kommer i berøring med utbyggingen på gnr. 132 bnr. 11 og 35. Erverv av areal på gnr. 132 bnr. 11 fører til at toppen av vegskråning kommer 11,2 meter inn i deres hage, målt fra dagens vegkant. Det medfører et betydelig inngrep på deres eiendom. I stedet ønsker de at det bygges en mur i gråstein langs hele tomten for å minske inngrepet og arealbehovet. Dette fører til en reduksjon til 6,2 meter målt fra vegskulder til tomtegrense, og dermed en halvering av arealbehovet. Huset til Heggen og Hage ligger langt inn på tomta sett fra vegen. Grunneier har i innspillet ønsket å bygge mur for å redusere inngrepet, og det er foreslått en kostnadsdeling mellom grunneier og kommunen. Selv om inngrepet fører til reduksjon av hagearealet, mener administrasjonen at det ikke er grunnlag for mur og kommunen vil derfor ikke være med på en kostnadsdeling. Ønsker imidlertid grunneier å sette opp mur for egen regning, stiller kommunen seg positiv til det. Merknaden forelås ikke tatt til følge. Heggen og Hage foreslår en kostnadsdeling på 50/50 mellom tomteeier og utbygger på den kostnadsøkningen som en steinmur innebærer. Side 15 av 45

16 Sak 82/08 Oppland fylkeskommune, kulturvern, datert I forbindelse med arkeologiske registreringer ble det registrert to lokaliteter med automatisk fredete kulturminner (id og ) langs den planlagte vegen inn til Follebu skole. Lokalitet ligger delvis innenfor traseen og sikringssonen er innenfor traseen. Lokalitetene er to smieplasser med tilhørende kulturlag. De to automatisk fredete lokalitetene er i konflikt med det planlagte tiltaket. Se vurdering nedenfor Merknaden foreslås tatt til følge Reguleringsplanen slik den foreligger nå, ivaretar ikke forholdet til kulturminner. Kulturminnemyndighetene har innsigelse til reguleringsplanen slik den foreligger nå. Planen kan ikke vedtas før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart. Kulturvern anbefaler at det søkes om dispensasjon etter kulturminneloven 8 fjerde ledd for de to lokalitetene. Dersom man ønsker at planen skal vedtas nå, må området med automatisk fredete kulturminner tas ut av planen. Oppland fylkeskommune, regional utvikling og kulturvern, datert Uttalelsen fra både fagenhet regional utvikling og fagenhet kulturvern gjelder kun strekningen sør for Nevråa. Se vurdering nedenfor Merknaden foreslås tatt til følge Fagenhet regional utvikling har ikke ytterligere merknader til reguleringsplanen. Fagenhet kulturvern har under sjaktingen påvist to smieesser datert til f.kr. for id og e.kr. for id Riksantikvaren finne retter en samlet vurdering at reguleringsplanen kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk gransking av de berørte kulturminnene for tiltak etter planen iverksettes. Side 16 av 45

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 341 FRA INNKJØRINGEN TIL KORNHAUG OG TIL OG MED NEVERÅBRUA

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 341 FRA INNKJØRINGEN TIL KORNHAUG OG TIL OG MED NEVERÅBRUA Ark.: L12 26 Lnr.: 4588/08 Arkivsaksnr.: 07/583-35 Saksbehandler: Gudmund Forseth Linn Haugseth Sveen REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 341 FRA INNKJØRINGEN TIL KORNHAUG OG TIL OG MED NEVERÅBRUA

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-17 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - NY VURDERING AV FORESPØRSEL OM FORHÅNDSUTTALELSE Vedlegg: Rapport fra Arbeidsgruppe

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune 06.10.2008 17.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.03.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad, Anne

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅA IDRETTSPLASS - TREDJE GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅA IDRETTSPLASS - TREDJE GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Ark.: L12 57 Lnr.: 3928/09 Arkivsaksnr.: 09/158-18 Saksbehandler: Linn Haugseth Sveen REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅA IDRETTSPLASS - TREDJE GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart, datert 19.05.2009,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2006 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen REFERATSAKER FORMANNSKAPET

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen REFERATSAKER FORMANNSKAPET Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.05.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/11 Sak 38/11 Sak 39/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 10.05.2011

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.05.2008 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.12.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Roar Steinslien :

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Drangedal kommune. Detaljregulering for G/S - veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid: gangsbehandling

Drangedal kommune. Detaljregulering for G/S - veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid: gangsbehandling Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 15/02694-13 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Detaljregulering for G/S - veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid: 201 6001. 1. gangsbehandling Saksgang

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201503 Saksmappe: 2015/2248-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 18.01.2017 Saksframlegg Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr. 201503 - sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : John Th. Bråthen,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Ark.: 140 Lnr.: 3358/12 Arkivsaksnr.: 11/309-12

Ark.: 140 Lnr.: 3358/12 Arkivsaksnr.: 11/309-12 Ark.: 140 Lnr.: 3358/12 Arkivsaksnr.: 11/309-12 Saksbehandler: Jon Sylte KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL Vedlegg: 1. Kommunal planstrategi forslag til kommunestyret 21.06.2012 2. Innspill ved oppstart

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 18.10.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 29.10.2008 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad, John

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING - SVINGEN BOLIGFELT 2. GANGS BEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING - SVINGEN BOLIGFELT 2. GANGS BEHANDLING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Vibeke Arnesen Arkiv: // 0189 Arkivsaksnr.: 08/1621 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -45/09 16.11.2009 Plan-

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 10/1557 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR SØRE ÅL KIRKEGÅRD UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN OG NY ATKOMST FRA FYLKESVEG Saksbehandler: Anders Breili Arkiv: HRENR 145 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 31/10 Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV FOLLEBU KIRKEGÅRD MM. VEDTAK AV PLANPROGRAM

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 31/10 Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV FOLLEBU KIRKEGÅRD MM. VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 28 Lnr.: 1890/10 Arkivsaksnr.: 08/1861-13 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 31/10 Planutvalget 18.03.2010 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV FOLLEBU KIRKEGÅRD MM.

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 18/12 Planutvalget 04.05.2012 Ark.: L12 201108 Lnr.: 4365/12 Arkivsaksnr.: 11/1407-18 Saksbehandler: Gudmund Forseth REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.05.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Oddny Dahle :

Detaljer

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING PLAN 331 - REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING Sakstittel: Plan 331 - Reguleringsendring deler av Hanøytangen - Gbnr 20/341 Forslagsstiller: Bergen Group Hanøytangen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Skeikampen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Skeikampen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Skeikampen 13.03.2008 13.30 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad, Anne Helene

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 004/10 Forvaltningsutvalget 28.01.2010 001/10 Kommunestyret 24.03.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post BARKA Sven Norland 06/1238 10/1259 42/3

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID 201204 ENDELIG BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet 23.05.2013 34/13 Kommunestyret

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 12.09.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser P040001 Hatlestad Gnr 82 bnr 84, 225 m.fl. Merknader begrenset høring Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Hordaland Fylkesmann, Miljøvernavdelingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/3982-33 SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEKEPLASS MELLOM BISPEGATA OG TORFINNS GATE Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/10 PLANSJEFEN 09.03.2010 179/10 HAMAR

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune Landbruk/næring og teknisk Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE Telefon: 61 34 50 00 Fax: 61 34 50 50 Internett: www.vestre-slidre.kommune.no E-post: post@vestre-slidre.kommune.no SÆRUTSKRIFT

Detaljer