STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl med omvisning, informasjon og mat. Selve møtet settes i kommunestyresalen kl Møtet starter med en orientering om barnevernet i Gausdal ca. 30 min. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 81/08 Sak 82/08 Sak 83/08 Sak 84/08 Sak 85/08 Sak 86/08 Sak 87/08 Sak 88/08 Sak 89/08 Sak 90/08 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV FRA INNKJØRINGEN TIL KORNHAUG OG TIL OG MED NEVERÅBRUA STRATEGIPLAN FOR SKEIKAMPEN - FORPROSJEKT UTBYGGINGSAVTALE SKEIKAMPEN VEKST AS FASTSETTING AV BESTEMMELSER OM VOLUMBASERTE DIFFERENSIERTE GEBYR I GLØR-REGIONEN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT , REVIDERING ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2009 EU'S VANNDIREKTIV - VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN ETISKE RETNINGSLINJER I GAUSDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR VARSLING

2 Sak 91/08 AJOURFØRING AV KOMMUNENS DELEGERINGSREGLEMENT Sakene er utlagt på merkantil avdeling fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona B. Nicolaysen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

3 Gausdal kommune 3 Ark.: B12 Arkivsaksnr.: 08/1828 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 84/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Videre bruk av bygningsmassen ved Svatsum skule utredes ytterligere og forelegges som egen sak senere. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn for at saken nå tas opp er kommunestyrets vedtak i sak 24/05 hvor det i tilknytning til fremtidig skolestruktur bla ble gjort følgende vedtak: Forset skole rustes opp til framtidig sentralskole for vestre dalføre. Svatsum skule opprettholdes så lenge det er pedagogisk forsvarlig. Pedagogisk forsvarlig drift er ikke et klart og entydig definerbart begrep. I utredningen til kommunestyret er begrepet heller ikke forsøkt definert nærmere. Det synes åpenbart, ikke minst med bakgrunn i tidligere diskusjoner i kommunestyret, at pedagogisk forsvarlig er knyttet til elevtallet. Det finnes en nedre smertegrense i forhold til elevtallet som har konsekvenser for det pedagogiske og sosiale miljøet ved en skole. Diskusjonene blir hvor denne grensa ligger. Politisk ledergruppe har anmodet administrasjonen om å utrede en sak om Svatsum skules framtid med tanke på nedlegging fra og med august Det var forutsatt at saken skulle behandles særskilt i forkant av budsjettbehandlinga for Prosess Fra administrasjonens side er det lagt vekt på å få til en åpen og inkluderende prosess i forhold til berørte parter. Det har vært gjennomført møter med rektor ved skolen, rektor og øvrig personale, og nå i oktober ett felles foreldremøte hvor i tillegg ordføreren deltok. Saken er i tillegg behandlet i FAU ved skolen som har avgitt følgende uttalelse: FAU har bedt alle foreldre om å komme med innspill ang. skole/ikke skole 2009/2010. Har fått tilbakemelding fra foreldre som ønsker å bevare skolen. Dette ble drøetet på FAU-møte Side 3 av 45

4 Sak 81/08 24 september. Et flertall i FAU går for å bevare skolen ut skoleåret 2009/2010. Vi mener at ungene skal få gå i eget nærmiljø. I vedtaket som ble gjort i siste skolenedlegg.debatt står det at skolen skal bestå så lenge den er pedagogisk forsvarlig. FAU mener at det er den også neste år! Vi Svatsum skol har vi alt vi ønsker oss (ønsker oss selvfølgelig flere barn) Ungene leker på kryss av alder, kjønn, interesser ungene lærer å omgås alle også barnehagebarn Kantine 3 dager i uken Svømmebasseng Tilgjengelige voksne, godt læringsmiljø Glade unger Mulighet for å ta ting på sparket, utflukter Ved å sende ungene til Forset får de: Lang dag/lang skolevei Frarøvet fritid/muligheter for fritidsaktiviteter Forskning viser at unger som sitter mye på buss/i bil, lettere får nakke-rygg og hofteproblemer Uopplagte unger Signalene som ble gitt på foreldremøte var til dels sprikende og delte. Uttalelsen fra FAU fikk naturligvis tilslutning. Men det ble også gitt utrykk for avvikende syn, som dels gikk i retning av at skolen burde legges ned i 2010 når elevtallet ble så vidt redusert. Det var imidlertid også synspunkter som fremholdt at dersom kommunestyret gikk inn for å legge ned skolen, burde dette gjøres allerede med virkning fra skolestart Litt om utviklingen av elevtallet i vestre dalføre: Elevtallet ved Svatsum skule har de siste årene holdt seg relativt sett konstant - med et elevtall på ca 20 elever. Elevtallet på de enkelte årstrinn fordeler seg or inneværende skoleår slik: Samlet elevtall for Svatsum skolekrets for skoleårene 2008/2013 Klassetrinn Sum 2008/ / / / / Elevtallet ved Forset ved en sammenslåing av skolekretsene vil utvikle seg som følger. Samlet elevtall for Svatsum/Forset skolekretser for skoleårene 2008/2013 Side 4 av 45

5 Sak 81/08 Klassetrinn Sum 2008/ / / / / Tabellen viser, dersom en ser bort fra mulighetene for vesentlig økt tilflytting, at elevtallet i vestre dalføre går ned med ca 40 elever i perioden. Videre viser tabellen at det kun er i 2009/2010 at en flytting av elever fra Svatsum til Forset betinger gruppedeling med økte personellressurser som resultat. En flytting vil heller ikke betinge bygningsmessige konsekvenser for Forset. Økonomiske konsekvenser ved nedlegging av skolen: De økonomiske konsekvenser ved nedlegging av skolen er beregnet som følger: (alle tall i 1000 kr og gjelder undervisningsrelaterte kostnader) Kostnadselementer/ År Helårsdrift Ordinær skoledrift vårhalvåret 09 Gruppedeling i Forset Skoleskyss Sosiale/miljøtiltak -120 Innsparing totalt avrundet Skoleskyssen er beregnet med utgangspunkt i gjeldende satser for skyss over 3 mil. Videre er det regnet med ca kr i ekstra tiltak ved overføring av elever til Forset. Dette kan være kostnader knyttet til besøks-/fadderordninger og noe ekstra lærertetthet i oppstartsperioden I innsparingsbeløpet som er vist ovenfor er det ikke tatt hensyn til tilrettelagt undervisning, anslagsvis kr pr år. Årlige utgifter til bygningsmessig drift av skolen utgjør kr 400 og er ikke inkludert i beregningene ovenfor. Uklarheter knyttet til fremtidig disponering av bygningsmassen gjør at kostnader knyttet til eiendomsdrift er videreført. Kritisk grense for elevtallet ved skolen: Som nevnt innledningsvis er det ingen entydig grenser i forhold til et nedre forsvarlig elevtall. Det er imidlertid enighet i det pedagogiske miljøet ved skolen at 14 elever som vil være utgangspunket ved skolestart i 2010 er for lavt. Et så vidt lavt elevtall vil ha betydning både for det pedagogiske og sosiale miljøet. Elever lærer og stimuleres bla faglig i samhandling og samkvem med andre elever. Videre blir det sosiale miljøet begrenset med mindre muligheter Side 5 av 45

6 Sak 81/08 for valg av venner og etablering av venne-nettverk. Større skoler er selvfølgelig ingen garanti for det mottatt, men er et kjent utfordring i små skoler. Bygningsmassen ved Svatsum skule: Skolebygningen i Svatsum fungerer i vesentlig grad som samlingssted og midtpunkt for mange aktiviteter i bygda. For lokalsamfunnet er det av stor betydning og interesse å få avklart hva som vil skje med bygningsmassen dersom skolen legges ned. I denne saken har en bevisst holdt dette aspektet utenfor, og holdt fokus på skoledrift. Fra rådmannens side er det forutsatt at saken tas opp igjen etter kommunestyrets behandling. Dersom det konkluderes med at skolen legges ned startes en bred prosess sammen med lokalsamfunnet om hvilken funksjon skoleanlegget skal ha og hvilke aktiviteter det kan være aktuelt å videreføre. Det bør allerede nå signaliseres at kommunens engasjement i videre drift bør avvikles eller reduseres betydelig. Forholdet til ansatte Det legges til grunn at samtlige fast ansatte ved skolen, i tråd med gjeldende lov og avtaleverk, får tilbud om vider tilsetting i kommunen dersom skolen legges ned. Vider vil det bli vurdert om midlertidige ansatte kan gis videre tilsetting i gausdalsskolen. Dette vil en først ha oversikt over våren 2009 når tilsettingskabalen for neste skoleår er fastlagt. Forholdet til den private barnehagen Det er etablert privat barnehagedrift ved skolen i dag med for tiden 6 plasser. Skole- /barnehagedrift er gjensidige berikende aktiviteter. En eventuell nedlegging av skolen vil kunne ha betydning for fortsatt barnehagedrift i Svatsum. VURDERING: Rådmannen støtter seg til de pedagogiske anbefalinger og vurderinger som er gitt fra skolen om at fremtidig elevtall ved skolen ikke forsvarer videre skoledrift i Svatsum. Realiteten i saken er følgelig om skolen skal legges ned i 2010 eller man allerede bør legge ned skolen fra høsten Det kan være gode argumenter for begge alternativer. Innspill på foreldremøtet viser at ønsker og synspunkter hos foreldrene er forskjellig. Rådmannen vil imidlertid foreslå overfor kommunestyret at skolen legges ned med virkning fra høsten 2009 og legger følgende argumenter til grunn for innstillingen: Budsjettsituasjonen for 2009 er kritisk og det er av betydning å optimalisere drift og redusere kostnader. I foreliggende tilfelle kan vi spare kr 400 uten at volum og kvalitet på tjenesten endres. Ved eventuell nedlegging i 2010 kan neste skoleår bli et vakuum et driftsår før nedlegges. Jeg har full tillit til at ledelse og personalet gjør sitt til at effektene av dette minimaliseres, men det vil fortsatt kunne være et problem og en utfordring. Erfaringer fra tidligere skolenedleggelser er entydig at når kommunestyret først har bestemt seg for å legge ned en skole bør dette gjøres så rakst som mulig la oss slippe seigpining Side 6 av 45

7 Sak 81/08 Ved eventuell nedlegging i 2010 kan de foreldrene som ønsker overføring til Forset så raskt som mulig velge å gjøre dette allerede for neste skoleår. Dette kan medføre ytterligere marginalisering og uro rundt undervisningen det siste året. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Med virkning fra skoleåret 2009/2010 legges Svatsum skole ned og elevene overføres til Forset skole. 1. I løpet av første halvår 2009 tas det initiativ til en bred prosess sammen med lokalsamfunnet om hvilke funksjoner og aktiviteter som kan være aktuelt å etablere eventuelt videreføre. Side 7 av 45

8 Gausdal kommune 8 Ark.: L12 26 Arkivsaksnr.: 07/583 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 91/08 Planutvalget /08 Kommunestyret Saksbehandler: Linn Haugseth Sveen REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV FRA INNKJØRINGEN TIL KORNHAUG OG TIL OG MED NEVERÅBRUA Vedlegg: 1. Reguleringsplankart revidert i forhold til ny plangrense M 1:1000 i A1 (nedfotografert til A3), datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, september 2008 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 1. Teknisk detaljplan C001 C003 SAMMENDRAG: Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 341 fra Kornhaug til Follebu kirke. Hovedhensikten med reguleringen er å sørge for sikker skoleveg for myke trafikkanter til Follebu skole. Planen regulerer også ny adkomst til Follebu skole, samt ny kryssløsning ved Follebu kirke. Administrasjonen anbefaler at planforslaget i første omgang legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter på høring. NYTT SAMMENDRAG: Rådmannen anbefaler at planområdet for reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs fv. 341 fra Follebu sentrum til Follebu kirke endres. Planområdet vil i stedet strekke seg langs fv. 341 fra innkjøringen til Kornhaug og til og med Neveråbrua. Bakgrunnen er at man ikke har fått utført arkeologiske undersøkelser innenfor hele planområdet. Plankartet er justert etter merknad fra høringsuttalelsene. Administrasjonen vurderer endringene som mindre vesentlige og krever ikke nytt offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas med de endringene som er foretatt i reguleringsbestemmelser og plankart. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunen har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 341 fra Kornhaug til Follebu kirke. Hovedhensikten med prosjektet er å sørge for en sikker skoleveg for myke trafikanter til Follebu skole. Prosjektet skal også trygge ferdselen for myke trafikanter generelt gjennom bygging av gang- og sykkelveg. Reguleringsplanen regulerer også inn ny adkomst til Follebu skole. Dagens Side 8 av 45

9 Sak 82/08 adkomst er svært bratt, og i forbindelse med utbygging av Follebu skole er det stilt krav til bedre adkomst. Planen regulerer også inn ny kryssløsning ved Follebu kirke. Dagens kryss har dårlig geometri, og det oppstår jevnlig farlige trafikksituasjoner her. Planforslaget er vist på reguleringskart med tilhørende reguleringsbestemmelser. I tillegg foreligger det en teknisk detaljplan for viser de tekniske temategningene, oversiktsplan, planog profil, normalprofiler, drensplan og VA-plan, kabler og ledninger, tverrprofiler og foreløpig grunnerverv. Gjeldende bestemmelse om reguleringsplanlegging.. Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i Plan- og bygningslovens kap. VII. Det er opp til kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen å avgjøre hvilke områder som skal reguleres, og hvilke formål områdene skal legges ut til. I henhold til 31 er endelig vedtatt reguleringsplan bindende med hensyn til arealbruken. Overordna planer. Området omfattes av kommunedelplanen for Follebu, vedtatt I kommunedelplanen er det vist sammenhengende gang- og sykkelveg på hele denne strekningen. Planprosessen. Oppstart av planarbeid er kunngjort i GD den , samt at berørte parter er tilskrevet i brev datert Berørte grunneiere ble innkalt til informasjonsmøte på Segalstad bru den , der planarbeidet ble presentert. Beskrivelse av planforslaget. Gang- og sykkelvegen er 1920 meter lang og skal ha en bredde på 3 meter inkludert skulder, og hele bredden skal asfalteres. Avstanden mellom gang- og sykkelvegen og fylkesvegen skal være 1,5 meter med grøft som adskillelse. I områder hvor det er nærføring til eksisterende boligfelt legges det lukket drenering på innsiden av gang- og sykkelvegen. På de delene av strekningen hvor husene ligger nærmest fylkesvegen flyttes fylkesvegen ut for å unngå uheldig nærføring og for å forbedre avkjøringene i området. På to steder vil det likevel være behov for mur for å unngå innløsning av hus For nærmere beskrivelse av planforslaget vises det til vedlage planbeskrivelse og plankart. VURDERING: Det legges til grunn at Vegvesenet i forbindelse med reguleringen av Heggen boligfelt stilte krav om at det bygges gang- og sykkelveg oppover Holsbakkan. Dette i tråd både med kommuneplanen og den tidligere vedtatte trafikksikkerhetsplanen. Planmaterialet er godt gjennomarbeidet og synes å løse gang- og sykkelvegproblematikken på en tilfredsstillende måte. Trafikksikkerhetsmessig synes det fornuftig å legge g/s-vegen på oversiden av fylkesvegen der flest folk bor. Videre er det positivt at fylkesvegen kan flyttes noe utover for å minske eiendomsinngrepene på noen strekninger, samtidig som de private avkjøringene da får bedre stigningsforhold. Side 9 av 45

10 Sak 82/08 Vurdering i forhold til landbruksinteressene: Den planlagte gang/sykkelveien fra Kornhaug til Follebu kirke går gjennom et aktivt drevet landbruksområde. Det er beregnet at samlet arealavgang (nødvendig grunnerverv) inklusive ny atkomst til Follebu skole er ca 15 daa, hvorav ca daa er dyrket mark. Gang/sykkelvegen følger eksisterende trasse for fylkesveg 341, og inngrepet på dyrka mark kommer derfor i form av en flytting av grense/kantsone for de berørte jordbruksarealene. De berørte jordene har slik størrelse, atkomst og arrondering at inngrepet ikke får vesentlige konsekvenser ut over det arealet som går ut av produksjon. Ny atkomstveg til Follebu skole skjærer over et jorde tilhørende g/br nr 131/1, og fører til at et dyrket areal på 6-8 daa blir liggende som en isolert og tungdrevet enhet. Det er derfor en viss fare for at også dette jordet etter hvert vil gå tapt som produksjonsareal. Dette kommer i så fall i tillegg tillegg til de direkte berørte utbyggingsarealene. Imidlertid er det innlysende at atkomsten til Follebu skole må bygges om, og det er vanskelig å se at det finnes alternative løsninger som er mer skånsomme i forhold til dyrka mark. Samlet vurdert gir det foreliggende forslag til reguleringsplanen moderate konsekvenser for landbruket, og det har i løpet av planprosessen ikke kommet fram forslag til alternative løsninger som vil føre til mindre arealavgang og andre ulemper. Etter en samlet vurdering anbefaler administrasjonen at foreliggende forslag til reguleringsplan med bestemmelser blir utlagt til offentlig ettersyn og sendt berørte parter til uttalelse. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende vedtak: I samsvar med Plan- og bygningslovens 27-1 nr. 2, legges foreliggende forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 341 Follebu sentrum Follebu kirke med tilhørende reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn og sendes offentlig fagmyndigheter på høring. Planutvalget behandlet saken, saksnr. 0006/08 den Behandling: Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I samsvar med Plan- og bygningslovens 27-1 nr. 2, legges foreliggende forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 341 Follebu sentrum Follebu kirke med tilhørende reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn og sendes offentlig fagmyndigheter på høring. NYE SAKSOPPLYSNINGER: OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING til (1. høringsrunde) Nedenfor følger en oppstilling der de vesentligste momentene er gjengitt fra høringsuttalelsene som er kommet inn til planforslagene med bestemmelser. Merknad Administrativ vurdering av merknaden Side 10 av 45

11 Sak 82/08 Statens vegvesen, datert Statens vegvesen kan ikke se at målsatt frisiktsone, i henhold til Statens vegvesen sin håndbok for veg- og gateutforming, for kryssene ved Follebu kirke og inn til Follebu skole framgår av de tilsendte plandokumentene. De ber om at dette påføres plankartet og framgår av reguleringsbestemmelsene. Frisikt (FS) for krysset ved Follebu skole er vurdert til FS=6mx55m. Frisikt for krysset ved Follebu kirke er vurdert til FS=10mx55m. Administrasjonen foreslår at merknadene fra Statens vegvesen tas til følge. Målsetting av frisiktsoner innarbeides i plankartet. Merknaden foreslås tatt til følge. De ber også om at kommunene kontrollerer om fargebruken for reguleringsformålet Landbruk i plankartet er riktig. Oppland fylkeskommune, regional utvikling, De har ikke merknad til saken men tar forbehold om å kunne komme tilbake til den i forbindelse med uttalelse fra OFK, kulturvern etter at de har befart området. Oppland fylkeskommune, kulturvern, datert De gir en foreløpig uttalelse vedrørende forholdet til kulturminner. Det er gjennomført befaring av planområdet og det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner som er i konflikt med tiltaket. Imidlertid er det høyt potensial for funn av slike i dyrka marka innenfor planområdet. Det er flere kjente fornminner og funnsteder i nærheten og tiltaket er i berøring med enkelte kjente funnsteder. Det er derfor nødvendig å utføre arkeologisk søkesjakting av planområdet for registrering av automatisk fredete kulturminner, før de kan uttale seg til planen, jf. kulturminneloven 9. Administrasjonen har ingen kommentarer til merknaden. Administrasjonen er klar over at planen ikke kan vedtas før forholdet til kulturminner er avklart. Dersom planen vedtas før sjakting er foretatt vil kulturminneyndigheten komme med innsigelse til planen. Administrasjonen gir derfor utsatt frist til å komme med uttalelse. Merknaden foreslås tatt til følge. Den planlagte gang- og sykkelvegen ligger svært nære Follebu kirke, som er automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven 4 bokstav a og j. Riksantikvaren er høringsinstans når det gjelder tiltak i berøring med middelalderkirker, og Side 11 av 45

12 Sak 82/08 reguleringsplanforslaget er sendt til for uttalelse. Planen kan ikke vedtas før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart, jf. kulturminneloven 8 og 9. Dersom reguleringsplanen vedtas før dette forholdet er avklart har OFK, kulturvern innsigelse til planen. Telenor Networks Engineering, datert Telenor har ingen kommentarer til reguleringsplanen. De regner med å bli varslet i god rimelig tid før arbeidet igangsettes. Administrasjonen har ingen kommentar til merknaden. Telenor minner om at gravearbeider må varsles Geomatikk. Ola Grimstad, datert Grimstad er eier av gnr. 129 bnr. 5. Reguleringsplanen medfører at fylkesvegen utvides med 1,9 meter mot garasjen. Grunnmuren mot vegen har fra tidligere store skader og det er støpt ny mur utenpå den gamle, samt at det er skiftet masse og drenert. Den nye muren har også fått sprekkdannelser og er tydelig utsatt for presset fra fv Legges vegen tettere inntil garasjen, vil ikke muren tåle presset. Administrasjonen mener at vurderingen av om det er nødvendig med forsterkninger av muren må forestas i forbindelse med gjennomføring av tiltaket. Administrasjonen vil ta en sakkyndig vurdering av forholdene da. Merknaden forslås tatt delvis til følge. Det er derfor nødvendig med omfattende forsterkning av grunnmuren dersom vegen blir flyttet som planlagt. Må også vurdere om øvre innkjøringsport kan benyttes. Grimstad ber om befaring av sakkyndige fra kommunen for å vurdere om dette kan gjennomføres. Tor Helge Grimstad, Grimstad mener at dersom gang- og sykkelvegen legges på øvre sida av vegen på hans eiendom, gnr. 141 bnr. 2 vil det medføre at: 1. Gammelvegen/turvegen opp til Tyrom må stenges Slik foreliggende forslag til reguleringsplan er, vil ikke eiendommen til Tor Helge Grimstad bli berørt i denne omgang. Inngrepet på hans eiendom vil komme i reguleringsplan for utvidelse av Follebu kirkegård. Det er derfor naturlig å foreta vurdering av inngrepene da. Side 12 av 45

13 Sak 82/08 2. Det kan bli problemer med ras/utglidning av jord- og leirmasse fra min eiendom 3. Det vil føre til atskillig støy i våningshusets soveromsdel pga. at huset ligger uskjermet på toppen av bakkekanten. Eier av naboeiendommen gnr. 141 bnr. 1, Petter Grimstad, er villig til å gi fra seg grunn til bygging av gang- og sykkelveg. Videre vil han avstå grunn slik at innkjøringen til Tor Helge Grimstad ikke skal bli så bratt opp til gardstunet. Grimstad godtar planforslaget for øvrig, selv om at ca 30 % av dyrka marka blir lite egnet til landbruksformål. Det blir dårlig arrondering av arealet opp mot kirkegården. Grimstad mener å måtte avslutte jordbruksdrifta tidligere enn planlagt, pga av forgrunnlaget blir mindre som følge av avståelsen. Oddveig og Svein Heggen, datert Det er bra at senterlinja er flyttet lengre ut, men den opprinnelige senterlinja forbi Holsbakkan 47 burde vært videreført, fordi innkjøringen til eiendommene blir bratt. Det er begrenset hvor mye innkjøringen kan senkes innover da kloakken ligger under vegen. Videre renner det en bekk mellom eiendommene som er lagt i rør og vannledningen går langs kanten på jordet på nordsiden. Dersom man velger senterlinja som går to meter lenger ut for huset, kommer Heggen til å forlange mur langs eiendommen. Etter administrasjonens vurdering vil flytting av senterlinja lengre ut vil føre til at vegen kommer i konflikt med høydebassenget som ligger like ovenfor eiendommen. Senterlinja er allerede flyttet ut 2,0 meter. Dette fører også til at innkjøringen flyttes tilsvarende utover. Selv om det ligger kloakkledning under vegen, vil ikke det føre til problemer om innkjøringen senkes. Viser det seg likevel at det vil bli problematisk, er dette et teknisk problem som vil kunne løses i forbindelse med anleggsarbeidet. Når senterlinja er flyttet utover for å begrense inngrepet, kan ikke administrasjonen se at det er nødvendig med mur langs eiendommen. Administrasjonen anbefaler derfor at senterlinja beholdes som den er og at det ikke bygges mur langs eiendommen. Merknaden forelås ikke tatt til følge. Randi og Per Kalløkken, datert Kalløkkens hus ligger svært tett inntil vegen Side 13 av 45

14 Sak 82/ Kalløkken ønsker å få satt opp en mur i naturstein mellom gang- og sykkelvegen og deres eiendom gnr. 128 bnr. 27. før inngrepet kommer. Etter at gang- og sykkelvegen er bygd vil den komme nesten helt innpå huset. For å hindre unødvendig terrenginngrep på eiendommen, anbefaler administrasjonen at det bygges mur så langt det er nødvendig fra innkjøringa og nordover. Planbeskrivelsen sier at det skal benyttes naturstein ved bygging av mur. Merknaden forelås tatt til følge. Eigil Lunde, datert I følge kart og beskrivelse må garasjen fjernes eller rives, erstattes eller flyttes. Lunde har følgende spørsmål/bemerkninger: 1 Hvordan vil utbyggere løse arbeidet med å sette ting tilbake i den stand som det var før arbeidet startet f.eks. overgangen mellom veiskråning og tun. Dette er vanskelig å lese ut fra tegningene. Slik foreliggende forslag til reguleringsplan er, vil ikke eiendommen til Eigil Lunde bli berørt i denne omgang. Inngrepet på hans eiendom vil komme i reguleringsplan for utvidelse av Follebu kirkegård. Det er derfor naturlig å foreta vurdering av inngrepene da. 2 I tekstdelen av reguleringsplanen er berørte grunneiere nevnt, det er litt merkelig at undertegnede ikke er nevnt som berørt grunneier i og med at garasjen må rives. Betyr dette at mine arealer ikke blir berørt? 3 Hvis dere evt. skal gjøre inngrep på eiendommen ønsker jeg en nærmere redegjørelse med plan på hvordan dere i praksis vil løse evt. inngrep på eiendommen mot veien. 4 Jeg ønsker at gårdstunet/plenen på Lunde ikke blir berørt. Med dette mener jeg strekningen fra garasjen og opp til stabburet ikke må berøres. Ingebjørg og Bjørn Bjerkli, datert Det er tre momenter som Bjerkli mener bør vurderes nærmere: 1 Primært ønsker vi å få erstattet tapt tomtegrunn med tilsvarende areal på oversiden av eksisterende bolig. Å få erstattet tapt tomtegrunn med annet areal er naturlig å vurdere i forbindelse med grunnervervet. I første utkast til reguleringsplan var det planlagt mur langs eiendommen. Senere ble senterlinja for vegen flyttet 3,0 til 3,5 meter utover for å unngå store inngrep på Side 14 av 45

15 Sak 82/08 Dette for å få en noe større gårdsplass. 2 I det første planforslaget var det planlagt en mur nedenfor innkjørselen til vår eiendom. Vi anmoder om at denne muren tas inn igjen i det nåværende planforslaget. Dette vil redusere inngrepet på våres eiendom, samt gjøre det lettere å få anlagt snødepot vinterstid. 3 Det bør vurderes om det er nødvendig å flytte innkjørselen til nordre del av tomten. En slik flytting vil redusere oppkjørselens stigningsgrad og samtidig får vi en mer helhetlig eiendom med større parkeringsareal. eiendommen. Derfor ble muren tatt ut igjen, fordi det ble vurdert slik at behovet for mur ikke var tilstede lenger. Administrasjonen kan derfor ikke se at det er behov for mur siden vegen er flyttet utover. Ønsker grunneier å sette opp mur for egen regning, stiller kommunen seg positiv til det. Når det gjelder innkjøringen til eiendommen er også den flyttet tilsvarende utover som senterlinja. Slik den er vist i teknisk detaljplan vil det ikke bli større stigning enn det er i dag. Administrasjonen anbefaler at innkjørselen blir som vist på plankartet. Merknaden forelås ikke tatt til følge. For øvrig tar Bjerkli det som en selvfølge at eksisterende gjerde blir gjenreist og erstattet av et tilsvarende nytt gjerde. Ingunn Heggen og Jon Egil Hage, datert Heggen og Hage er i utgangspunktet positive til etablering av gang- og sykkelveg. De kommer i berøring med utbyggingen på gnr. 132 bnr. 11 og 35. Erverv av areal på gnr. 132 bnr. 11 fører til at toppen av vegskråning kommer 11,2 meter inn i deres hage, målt fra dagens vegkant. Det medfører et betydelig inngrep på deres eiendom. I stedet ønsker de at det bygges en mur i gråstein langs hele tomten for å minske inngrepet og arealbehovet. Dette fører til en reduksjon til 6,2 meter målt fra vegskulder til tomtegrense, og dermed en halvering av arealbehovet. Huset til Heggen og Hage ligger langt inn på tomta sett fra vegen. Grunneier har i innspillet ønsket å bygge mur for å redusere inngrepet, og det er foreslått en kostnadsdeling mellom grunneier og kommunen. Selv om inngrepet fører til reduksjon av hagearealet, mener administrasjonen at det ikke er grunnlag for mur og kommunen vil derfor ikke være med på en kostnadsdeling. Ønsker imidlertid grunneier å sette opp mur for egen regning, stiller kommunen seg positiv til det. Merknaden forelås ikke tatt til følge. Heggen og Hage foreslår en kostnadsdeling på 50/50 mellom tomteeier og utbygger på den kostnadsøkningen som en steinmur innebærer. Side 15 av 45

16 Sak 82/08 Oppland fylkeskommune, kulturvern, datert I forbindelse med arkeologiske registreringer ble det registrert to lokaliteter med automatisk fredete kulturminner (id og ) langs den planlagte vegen inn til Follebu skole. Lokalitet ligger delvis innenfor traseen og sikringssonen er innenfor traseen. Lokalitetene er to smieplasser med tilhørende kulturlag. De to automatisk fredete lokalitetene er i konflikt med det planlagte tiltaket. Se vurdering nedenfor Merknaden foreslås tatt til følge Reguleringsplanen slik den foreligger nå, ivaretar ikke forholdet til kulturminner. Kulturminnemyndighetene har innsigelse til reguleringsplanen slik den foreligger nå. Planen kan ikke vedtas før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart. Kulturvern anbefaler at det søkes om dispensasjon etter kulturminneloven 8 fjerde ledd for de to lokalitetene. Dersom man ønsker at planen skal vedtas nå, må området med automatisk fredete kulturminner tas ut av planen. Oppland fylkeskommune, regional utvikling og kulturvern, datert Uttalelsen fra både fagenhet regional utvikling og fagenhet kulturvern gjelder kun strekningen sør for Nevråa. Se vurdering nedenfor Merknaden foreslås tatt til følge Fagenhet regional utvikling har ikke ytterligere merknader til reguleringsplanen. Fagenhet kulturvern har under sjaktingen påvist to smieesser datert til f.kr. for id og e.kr. for id Riksantikvaren finne retter en samlet vurdering at reguleringsplanen kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk gransking av de berørte kulturminnene for tiltak etter planen iverksettes. Side 16 av 45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2014 1 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ordfører, bystyret, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer