ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET"

Transkript

1 Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen i Oppland, serviceboks 2626 Lillehammer Oppland Fylkeskommune, Pb 988, 2626 Lillehammer ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Vedlegg: Forslag til endring av reguleringsplan for Granerområdet Plankart Planbestemmelser Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Høringsbrev Uttalelser til høring av planforslag Saksopplysninger: Per Rognerud har på vegne av grunneierne på gnr 15 bnr 5 sendt inn et forslag til endring av reguleringsplan for Granerområdet. Følgende endringer er skissert : 1. Ny vegadkomst denne er lagt hovedsakelig i eksisterende landbruks- og grusuttaksveg på vestsiden av næringsarealet. o Bakgrunn er: Vegløsning i eksisterende plan er for bratt til helårsbruk for lastebiler. To av tomtene blir mindre egnet for veg tar store deler av disse (store skjæringer). Ny løsning gir god vegadkomst også til øverste tomt (nord) og er beste løsning for eventuelle fremtidige tomter nordvestover mot Granerbakken. Sistnevnte vil kreve ny arealplan og reguleringsplan. Lengdeprofil på den nye vegen er vedlagt. 2. Mindre justering av arrondering/grenser av tomtene 12, 13 og 14 for å tilpasse disse til ny veg.

2 3. Vegadkomst til F/1 3 er vist på kartet og vil ligge tilnærmet der tidligere vegadkomst for hele området var planlagt. Denne vil nå kun være adokmst til denne tomta og kan svinges inn på den slik at stigningsforholdene blir akseptable. Utbygger vil kunne utnytte egen tomt på en bedre måte uten å ta hensyn til gjennomgående veg. 4. Det legges opp til en frisiktssone ved ny avkjøring som vist i plankartet Når det gjelder området som er merket ridebane på kartet er dette kun en gammel ridebane som ikke er benyttet de senere år og det foreligger ingen planer om å ta den i bruk igjen. At veg legges inntil denne "nedlagte banen" vil derfor ikke ha noen negative konsekvenser for driften av Gjenværende landbrukseiendom Endringene er sendt på høring til overordnede myndigheter og til berørte naboer. Innen fristen har vi mottatt tilbakemeldinger fra : Forsvarsbygg : Ingen merknader Direktorat for mineralforvaltning : Ingen merknader Statens Vegvesen : De anbefaler at frisiktssone for avkjørsel F/I 3 vises på plankartet og at det knyttes bestemmelser til denne. Forøvrig har de ingen merknader Fylkesmannen i Oppland : Endringsforslaget har ikke nevneverdig betydning for de interesser de skal ivareta. De mener imidlertid at kommunen bør vente med å endre reguleringsplanen for Granerområdet til det foreligger et helhetlig planforslag for hele området som blir lagt ut i kommunedelplan for Dokka. Oppland Fylkeskommune : Plannavn Endringen må gis eget plannavn og planid som for eksempel «Del av Grannerområdet». Hvis endringen vedtas med samme plannavn som den vedtatte planen, vil endringen slik vi tolker jussen, oppheve den gamle planen og det regulerte området rundt den nye planavgrensningen vil miste sin rettsvirkning. Planbeskrivelse For at planmaterialet skal være komplett anbefaler vi at planforslaget følges av en planbeskrivelse, som sier mer om hensikten med planen og de ulike hensyn som er vurdert. Planbeskrivelsen må også redegjøre for hvordan denne planen forholder seg til den vedtatte planen f.eks med opplysningen: «Ved vedtak av denne planen oppheves tilsvarende område i reguleringsplan for Granerområdet vedtatt i 1995.» Dette bør også framkomme som eget punkt i vedtaket ved politisk sluttbehandling. Planinnhold Påse at alle formål i planen har tilhørende bestemmelser, dette gjelder også hensynssonen/frisiktsone. Vi anbefaler at byggeområdene gis bestemmelser som gir kommunen bedre kontroll med utforming, volum, og fastsetter regler for hva slag type aktivitet som tillates i området i tråd med dagens krav til reguleringsbestemmelser. Tegnforklaringen Vi gjør oppmerksom på at tegnforklaringen står industri/lager på I-formålet. Industri/lager er et kombinertformål (se under), mens formålet Industri åpner kun for industrirelaterte virksomheter. Her må kommunen velge enten det ene eller andre formålet ut fra intensjonen med reguleringen. I tegnforklaringen bør også påskriften LB1 tas ut evt. erstattes med L1, L2.

3 Området F/I Området F/I 3 har blitt utvidet fra 9,6 daa i vedtatt plan til 20,2 daa i endringsforslaget. Vi tenker at en plan som åpner for såpass store områder regulert til forretning på utsiden av Dokka kan gi noe uheldige virkninger på lengre sikt, spesielt hvis formålet ikke følges opp med konkrete bestemmelser. Oppland fylkeskommune er i stor grad involvert i ulike prosjekter for å styrke Dokka sentrum. En regulering som åpner for et såpass stort areal til forretningsvirksomhet i ytterkanten av tettstedet mener vi at vil kunne gi uheldige virkninger i forhold til styrking av Dokka som tettsted og landsby. Vi viser også til Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland for definisjoner og retningslinjer for utvikling av forretningsvirksomhet. I følge saksbehandler har nåværende eier ikke vurdert forretningsdrift, men heller lagervirksomhet på tomta. Vi tenker at formålet industri/lager (SOSI-kode 1826) er bedre egnet, og frarår en utvidelse av areal til forretningsvirksomhet i dette området inntil nærmere vurderinger eventuelt kan gjøres ved revidering av hele planen eller i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. Adkomsten til F/I 3 (tidligere behandlet ved dispensasjonsvedtak i 2012) er markert med adkomstpil i plankartet. Hvis området foreslått regulert til F/I 3 skulle ha vært utnyttet til forretningsvirksomhet ville vår klare anbefaling være at adkomsten ble regulert inn med vegformål og tilhørende sikttrekanter. Vi ber kommunen vurdere dette nærmere, men hvis reguleringen ikke vil åpne for formålet Forretning, som nevnt over, tenker vi at adkomstpil slik planforslaget viser kan være tilstrekkelig. Vi forutsetter at adkomsten og utvidelse av planområdet ned til Kolterudsvegen blir vurdert når planen tas opp til helhetlig revidering. Grøntformål/ skjermingsbelter Vi ser ut fra tilgjengelig ortofoto at utbygging av veger og ekspansjon av massetaket i området har svekket de grønne skjermingsbeltene i vedtatt plan. I dette planforslaget er tidligere vegetasjonsbelter tatt ut og deler avskjermingsbeltet i øst blir omdisponert til byggeformål. Vi mener det vil være positivt om planforslaget inneholder noen vegetasjons-/ skjermingsbelter der dette er naturlig. Fylkeskommunen vil ikke fremme innsigelse mot planen, men ber om at opprettet plan sendes på en begrenset høring før sluttbehandling. Vurdering: I henhold til innspillet fra Statens vegvesen mener Rådmannen at avkjørsel for tomt F/I 3 må avmerkes på plankartet med frisiktssone. Samtidig tas det inn følgende i planbestemmelsene for å sikre funksjonen i frisiktssonen ivaretas. Hensynssone Sikringssone frisikt Område regulert til frisiktsone er angitt på kartet. Innenfor frisiktsonen tillates ikke sikthindrende gjerde eller vegetasjon eller annet i strid med Vegvesenets retningslinjer.

4 Fylkeskommunens innspill til planen vedr. plannavn, planid og planbeskrivelse er innarbeidet. I henhold til Fylkeskommunens innspill er det i tillegg gjort følgende endringer: - Bestemmelser til frisiktsoner og bestemmelser til byggeområdene er innarbeidet i planbestemmelsene. - Tomtene I2, I3, I4 er omdefinert til formål Næring (N2, N3, N4) i både plankart og planbestemmelser. - Tomt F/I3 er endret tilbake slik at den er nærmere den opprinnelige planen og det er laget bestemmelser slik at en unngår uønsket etablering av større forretningsvirksomhet i dette området. Øvre del av tomta har formål næring N1. - Adkomsten til F/I3 er vist i kartet med frisiktsone. - Grøntområde/Skjermingsbelte mot vegen er tatt inn igjen. - Det er tatt inn bestemmelser knyttet til byggene i byggeområdene (N1-N4 og F/I3) Fylkesmannen sier i sin uttalelse at reguleringsplanen ikke bør endres nå, men avvente til en kan lage en helhetlig plan for et større område som vil bli avsatt i kommunedelplan / kommuneplan. Situasjonen i området er slik at næringstomtene er solgt og skal bygges ut i løpet av høsten 2013 og første halvdel av Vegløsningen i dagens reguleringsplan er for bratt til at den kan fungere som adkomst til næringstomtene og det er derfor nødvendig med en ny vegløsning for å kunne utnytte tomtene i eksisterende plan. Den nye adkomsten vil ha stigningsforhold og en beliggenhet som gjør den hensiktsmessig i forhold til å kunne dekke også nye næringstomter som kan komme i området. Rådmannen mener derfor at endringsforslaget kan godkjennes da dette gjør at tomtene i eksisterende plan kan utnyttes etter intensjonene. Samtidig er den nye adkomstvegen vurdert også på lang sikt slik at den vil dekke behovet for adkomst til fremtidige næringsarealer i området. Planen sendes på en begrenset høring i perioden fra møte i Hovedutvalg LMT og til kommunestyremøte.... Sett inn saksutredningen over denne linja Administrasjonens innstilling: ::: Sett inn administrasjonens forslag til vedtak under denne linja Rådmannen vil råde Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak : I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes endring av del av reguleringsplan for Granerområdet slik den er vist på vedlagt plankart med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser. Denne planen opphever tilsvarende del av vedtatt reguleringsplan for Granerområdet. NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. september 2013

5 Jarle Snekkestad rådmann Halvor Askvig ::: Sett inn administrasjonens forslag til vedtak over denne linja

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer