Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen"

Transkript

1 Finansrapport 212 Bærum kommunes finansforvaltning Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen

2

3 Innhold Innledning Forvaltningsfondet (BKFF) Årsberetning for Vedlegg Eksklusjonsliste i henhold til etis kriterier Årsregnskap Revisjonsberetning Avkastningsrapport Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen Stresstest Forsidebilde: Rådhuset, Sandvika Foto: Synne Storvik Trykri: DI-gruppen 3

4 4

5 FINANSRAPPORT 212 Bærum kommune Innledning Finansrapporten er utarbeidet for å gi en samlet rapportering i henhold til kommunens finansreglement, vedtatt , for 3. tertial og året 212 som helhet. Den supplerer kommunens årsrapport på finansområdet ved å ta for seg porteføljenes avkastning for 212 og status mht risiko ved årets utgang. Rapportens del 1 omfatter årsberetning, revisjonsberetning m.v. for forvaltningsfondet. Forvaltningsfondet er kommunens langsiktige finansielle plasseringer. Del 2 av rapporten omfatter forvaltningen av kommunens kortsiktige likviditet. Del 3 av rapporten omfatter forvaltningen av kommunens gjeldsportefølje. Del 4 inneholder rapportering vedrørende risiko (stresstest) for den samlede finansforvaltningen. Ekstern kvalitetssikring av finansforvaltningsrutinene ble sist gjennomført i august 211, og ble lagt frem for kommunestyret i forbindelse med sak om tertialrapport 2/211. Finansforvaltningen har vært ført innenfor finansreglementets rammer for finansiell risiko i 212. Den langsiktige forvaltningen ga en god avkastning på 8,9 prosent, som medførte en styrking av forvaltningsfondets bufferkapital. Samlet forvaltet kapital økte til 2 milliarder kroner. Strategien og risikoen i fondet har ik vært vesentlig endret i 212. Kommunens kortsiktige likviditet har også blitt styrt gjennom året, og midlene har vært plassert til lav risiko hovedsalig på innskuddskonto. Gjeldsporteføljen økte til 6,5 milliarder kroner i 212. Porteføljen hadde ved årsskiftet en gjennomsnittlig rentebindingstid på tre år. Ved dagens posisjonering er det beregnet et mulig tap på 162 millioner kroner ved en standard stresstest, der en ser på virkningen dersom flere uheldige mardsendringer skjer samtidig. Dette gir et uttrykk for den samlede finansielle risikoen finansforvaltningen representerer for Bærum kommune. 5

6 1 Forvaltningsfondet (BKFF) 1.1 Årsberetning for 212 INNLEDNING Bærum kommunes forvaltningsfond (BKFF) ble etablert i juni 2 som et kommunalt fond og utgjør kommunens langsiktige aktiva. Fondet har egen regnskapsføring og er underlagt ordinær kommunal revisjon. BKFFs formål er å forvalte frigjort kapital fra salg av uli kommunale virksomheter og forøvrig andre midler etter kommunestyrets vedtak. Midlene skal plasseres og forvaltes i henhold til en langsiktig strategi vedtatt av kommunestyret og bidra til å sikre innbyggerne i Bærum kommune et langsiktig godt tjenestetilbud. Fondets verdi 31.desember 212 var 235 mill. Avkastningen i 212 var 8,9 prosent og det regnskapsmessige overskuddet 166,1 mill. Det ble i desember 212 overført 47, mill fra fondet til finansiering av investeringer. Det har ik vært spesielle hendelser knyttet til forvaltningen av fondet i 212. Forvaltningen har vært ført i henhold til reglene i finansreglementet. ORGANISASJON / FORVALTNING Den operative driften i fondet har vært videreført i henhold til de vedtatte retningslinjene. Forvaltningen av aksje og obligasjonsporteføljene er satt ut til eksterne forvaltere etter offentlige anbudskonkurranser. Porteføljene forvaltes av: DNB (nors obligasjoner) Storebrand (nors obligasjoner) Nordea (nors obligasjoner) Northern Trust (globale aksjer) Fondet har i tillegg følgende gjeldende avtaler med eksterne tjenesteleverandører, alle inngått etter offentlige anbudskonkurranser: Northern Trust (depotbanktjenester) Visma Services Norge AS (regnskapstjenester) KPMG AS (kontrolltjenester) Mercer (Norge) AS (investeringsrådgivning og fondsledelse) 6

7 Det er inngått avtale om utførelse av internkontrolloppgaver for fondet. Det er ik avdekt avvik i 212. Northern Trust har ansvar for at aksjeforvaltningen skjer i henhold til etis retningslinjer. De benytter et anerkjent konsulentselskap, Sustainalytics Advisory Services, for å identifisere de selskapene som er i strid med BKFFs etis retningslinjer. Dette gjøres 4 ganger per år. Vedlagt årsrapporten følger en liste med de selskapene som er ekskludert ved årsskiftet. Selskapene er sortert etter hvil av de etis retningslinjene de bryter. Totalt 57 selskaper er ekskludert. Virksomheten i fondet og regnskapsførselen revideres av Bærum kommunerevisjon på linje med andre kommunale aktiviteter. REDEGJØRELSE FOR MARKEDSTVIKLINGEN I 212 For investorene ble året 212 overrasnde bra særlig fordi pressen og mardet som sådan var meget opptatt av alle problemene og de dystre utsiktene for fremtiden. Aksjemardene gav en avkastning på rundt 15 til 16 prosent og rentemardene rundt 5 prosent. For fondet ble den samlede avkastningen 8,9 prosent hvilt må karakteriseres som et meget godt resultat. Finanskrisen fra 28 var fremdeles høyt oppe i beslutningstarnes bevissthet og investeringsrisikovilligheten var begrenset. Men manglende avkastningsmuligheter i andre aktivaklasser og i særdeleshet i rentemardet skjøv investorene gradvis inn i mer risikorelaterte investeringsmardet. Høyrisikoobligasjoner med høy løpende rente ble meget populære og mange mindre kredittverdige bedrifter benyttet seg av å utstede sli obligasjoner. Dette har kompensert bedriftenes kredittilgang da banne gradvis har strammet inn kredittgivning. I den andre enden av skalaen gav nors statsobligasjoner en avkastning rundt 2 prosent for rentebinding på 3 år. Dette ga så vidt kompensasjon for prisstigningen. Rentebindinger på lengre løpetider gav en løpende avkastning på under 3 prosent p.a. For investorene har året 213 har åpnet meget optimistisk. Problemlandene i periferien av ERO-mardet har fått pusterom etter at E har gått inn med garantier, likviditetslån, oppkjøp av statsgjeld og varslet tiltak for å danne en bankunion (en kontrollenhet som skal føre oppsyn med alle de større banne i ERO-sonen). Disse landenes fundamentale problem er imidlertid svak vekst og dermed små utsikter til å bedre de finansielle ubalansene. Den amerikans presidenten har kjøpt seg tid for å kunne finne finansieringsløsninger på de store underskuddene i statsfinansene - uten at han har oppnådd utsikter til en langsiktig løsning. Også her er manglende vekst i den amerikans økonomien en del av problemet. Det kan imidlertid se ut som SA er lengre frem i den økonomis syklusen slik at veksten kan overras økonomene. Noe som aksjemardet allerede har diskontert. Vekstlandene (emerging marts) nyter fortsatt høy vekst, men på noe lavere nivå enn tidligere pga. lavere eksport til de utviklede landene (developed marts). Noe er kompensert ved økt forbruk innenlands som også har en positiv effekt på de rådende ubalansene i den 7

8 globale økonomien. Investorenes kompetanse på investeringer i disse landene ør og stadig større andel av investeringene blir dirigert til gode bedrifter i vekstlandene. Finanskrisen i 28 og dets følger for banksektoren er fremdeles et aktuelt tema i den finansielle verden. I rentemardet representerer bankobligasjoner rundt 5 prosent av volumet på obligasjonsutstedersiden. For å unngå en lignende krise i fremtiden, samt opprettholde bannes funksjon som likviditet/lånekilde til industrien, ønsr nasjonalstatene og E å stramme inn rammene for bannes risikotakning uten å redusere utlånene til gode prosjekter. Den øvelsen er vanslig. Banks for International Settlements (BIS) i Basel har nå utgitt nye regler (Basel III) for å bedre/sikre bannes soliditet. Disse går ut på at banne må kartlegge i detalj dets finansielle risiko og sørge for at de avpasser risikoen med tilgjengelig reserver (egenkapital). Det kan se ut som de fleste banne velger å trappe ned forretningsvolumet og redusere risikofylte forretninger fremfor å hente inn ny egenkapital. De mer aggressive velger begge deler. Totalbilder er imidlertid at banne vil tilby mindre risikovillig kapital/utlån og andre risikobaserte banktjenester. For investorene kan det bety mindre tilgang til risikovillig kapital som på makroplan kan bety lavere vekst. For investorene i 213 vil rentemardsinvesteringer bli enda mer utfordrende. Med rekordlave renter på alle løpetider og hvis økonomiene skulle bedre seg, vil renten normalt stige og forårsa diskonteringstap på rentepapirer med fastrente. Korte rentepapirer vil gi lav eller ingen realavkasting. Skal man oppnå noe realavkastning i rentemardet, må man investere i rentepapirer som inneholder noe form for kredittrisiko (tilbabetalingsrisiko). Problemet blir å finne balansen mellom avkastning og misligholdstap på disse papirene. I aksjemardet har man sett at pengestrømmen ut av mardet siden 28 har snudd og etterspørselen etter aksjer har ført til at aksjekursene nå har kommet opp på et nivå som de ik har vært siden det snudde i 27. Innstrømning av nye midler til mardet, evnen til å tjene penger i et moderat vekst - mard samt håp om bedre anvendelse av eksisterende og ny teknologi, kan gi nye muligheter for bedriftene til å tjene gode penger. Dette kan løfte aksjemardet ytterligere. De høyere mardsprisene vil medvir til at de gode og billige kjøpene er blitt vansligere å finne. For Norge kan det se ut som man vil se noe lavere vekst i 213. Dette vil bety at rentene vil fortsatt være lave og at aksjemardet ik vil få noe vesentlig drahjelp fra makroøkonomien. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 212 Netto finansinntekter utgjorde 17,2 millioner kroner. Driftskostnader utgjorde 4,1 millioner kroner og besto av administrative kostnader forbundet med drift av fondet, valutasikring og kostnader fra fondsforvaltningen hos fondets forvaltere. Hensyntatt inntekter fra aksjeutlån var netto driftskostnader 3,8 millioner kroner. Driftsresultatet ble således på 166,1 millioner kroner. Dette er 69,1 mill høyere enn estimert resultat for hele 212 på 97 mill. 8

9 I tabellen nedenfor vises resultatet for årene 211 og 212: Alle tall i løpende millioner kroner. Netto finansinntekter Sum driftskostnader Årsresultat ,2-4,1 166,1 12,7-4,5 8,2 Årets overskudd fordeles på følgende måte: Overført til bufferkapital: 166,1 millioner kroner I desember 212 ble det overført 47, mill fra fondet til finansiering av investeringer i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak. Prinsippet om jevn overføring fra fondet innebærer at størrelsen på forvaltningsfondet kan variere fra år til år. I vedtak fra 26 vedrørende prinsipper for bruk av forvaltningsfondet (sak 14/6) er intensjonen at fondets realkapital på lang sikt skal opprettholdes, nærmere fastsatt til realverdien av 1 84 mill 22-kroner. Prinsippet ble videreført ved behandlingen av finansreglementet i 212. Dette tilsvarer 2153 mill i 212-kroner. Fondet har derved en underdekning på cirka 12 mill ved utgangen av 212, i forhold til det langsiktige målet. Samtidig er samlet nominelt uttak på om lag 73 mill disponert til finansiering av investeringer. ttane har derved vært omsatt til annen realverdi for kommunen. BKFFs fondsmidler per 31. desember 212 var på totalt 235 mill, mens fondets egenkapital var 234 mill. Midlene var plassert i utenlands aksjer, nors obligasjoner og på særvilkår i bank. Muligheten til å gå ut i internasjonale statsobligasjoner har ik vært benyttet da mardet ik har vært gunstig i forhold til dette. Ved revisjon av finansreglementet 12.september 212 ble det åpnet for internasjonale kredittobligasjoner i investeringsstrategien. Rådmannen vurderer egnet tidspunkt for implementering av dette. I grafene nedenfor vises balansen i millioner kroner per 31.desember i 212 og 211 fordelt på hovedposter: 9

10 AVKASTNING AV FONDETS PLASSERINGER i 212 Nors obligasjoner ga en avkastning på 5,2 prosent, som er 3,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeks obligasjoner. tenlands aksjer hadde en avkastning på 17,6 prosent, som er,5 prosentpoeng høyere enn referanseindeks for aksjer. Bankinnskudd ga en avkastning på 2,7 prosent. Samlet avkastning i 212 ble 8,9 prosent. Fondet hadde en meravkastning på 2,5 prosentpoeng i forhold til de referanseindeksene fondet måles mot. Dette skyldes både høyere løpende renteinntekter for kredittobligasjoner og spreadinngang for kredittobligasjoner (mindre forskjell mellom statsobligasjonsrenter og renter for andre obligasjoner). I tillegg var det noe meravkastning hos aksjeforvalteren. I tabellen nedenfor vises utviklingen gjennom året. Aksjer Obligasjoner Bankinnskudd Total 1. tertial tertial tertial 12 Hele 212 Referanseindekser 212 1,4 %, % 6,5 % 17,6 % 17,1 % 1,5 % 2,1 % 1,5 % 5,2 % 1,9 %,9 %,7 % 1,1 % 2,7 % 1,5 % 4,1 % 1,4 % 3,2 % 8,9 % 6,4 % I grafen nedenfor vises avkastningsresultatene for året samlet. Avkastningen er beregnet i henhold til bransjestandard ved at det beregnes månedsavkastning for hver aktivaklasse separat. Totalavkastning beregnes ved å vekte delavkastningene sammen med inngående verdier. Årsavkastning beregnes ved at månedsavkastningene multipliseres sammen. 1

11 Avkastningen måles mot følgende mardsindekser: tenlands aksjer: Morgan Stanley Capital International All Country, valutasikret til NOK Nors obligasjoner: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 2 års durasjon Det vises for øvrig til vedlegg med den månedlige utviklingen i avkastning gjennom året. INVESTERINGSRISIKO Fondets investeringsrisiko styres gjennom hvor mye som plasseres i uli aktivaklasser (absolutt risiko) og gjennom forvalteravtaler som regulerer forvalternes frihetsgrader (relativ risiko). Nivået på absolutt risiko er bestemt gjennom kommunestyrets vedtak om inntil 3 prosent i utenlands aksjer og minst 7 prosent i nors obligasjoner. Det er vedtatt et bånd på +/- 3 prosent hvor porteføljevektene kan avvi fra de vedtatte strategis vektene. I tabellen nedenfor vises fondets fordeling ved årsslutt sammenlignet med kommunestyrets vedtatte strategi inkludert frihetsgrader (rebalanseringsbånd): Bankinnskudd Globale aksjer Nors obligasjoner Sum % vis fordeling,2 % 3,6 % 69,3 % 1, % Strategi Øvre grense Nedre grense 3, % 7, % 1, % 33, % 73, % 27, % 67, % Fondets absolutte risiko, målt med årlig standardavvik de siste 36 månedene, var 4,1 prosent. Standardavvit er et mål på hvor mye avkastningen svinger rundt gjennomsnittsavkastningen. Med en forventet avkastning på 4,8 prosent vil dette si at i 2 av 3 år vil fondets avkastning ligge mellom,7 prosent og 8,9 prosent. Man antar her at avkastningen er normalfordelt. Fondets bufferkapital per var 56 millioner kroner av total fondsverdi på 235 millioner kroner. Dette tilsvarer 25 prosent av fondets kapital. Rådmannens vurdering er at fondets investeringsrisiko er forsvarlig i forhold til bufferkapitalen. Den relative risikoen (risiko i forhold til mardene) for fondets porteføljer er lav. Aksjeforvaltningen er indeksnær, dvs. at avkastning er tilnærmet den samme som aksjemardet totalt. Dette oppnås ved å investere i en bred portefølje med mange aksjer. Den relative risikoen, målt ved tracking error (standardavvik til differanseavkastningen), var,3 prosent for aksjeporteføljen. 11

12 For de tre obligasjonsporteføljene styres risikoen primært ved begrensninger på durasjon (obligasjonens effektive løpetid) og sektorandeler. Nedenfor vises det hvordan obligasjonsbeholdningene samlet var investert sammenlignet mot de vedtatte begrensningene: Durasjon Faktisk 1,7 Minimum Maksimum, 4, Statsobligasjoner Obligasjoner andre utstedere Banksaldo 3,4 % 69, %,6 % 1, % 1, % 2, % VIRKSOMHETEN I 213 Fondets virksomhet vil videreføres innenfor vedtatte retningslinjer. Det planlegges gjennomført offentlig anbud for valg av nors obligasjonsforvaltere i henhold til normale anskaffelsesrutiner og hensyntatt kommunestyrets vedtatte revidert finansreglement av 12. september 212. Det vil også bli arbeidet med implementering av det internasjonale rentemandatet. 12

13 1.2 Vedlegg Eksklusjonsliste i henhold til etis kriterier De opplistede selskaper/aksjer var per 31.desember 212 ekskludert fra forvaltningsfondets portefølje pga brudd i forhold til de etis kriteriene som gjelder for fondets plasseringer. Totalt 57 selskaper er ekskludert. FN's Global Compact OLYMPS CORP CNOOC DAEWOO INT'L CORP POSCO PETROCHINA CO H CHINA PETRO & CHEM H ELETROBRAS ON ELETROBRAS PNB NEWS CORP A NEWS CORP B WALMART MEXICO V KEPCO KOREA ELECT. POWER COBALT INTERNATIONAL BEIJING CAP INT'L AIRP H CHINA STH AIRLINES H GLENCORE INTERNATIONAL BP TRANSOCEAN WAL-MART STORES EVRAZ GROP MTN GROP ZIJIN MINING GROP H GRPO MEXICO B SOTHERN COPPER CORP BARRICK GOLD CORP FREEPORT MCMORAN C & G B VEDANTA RESORCES HSBC HOLDINGS (GB) TOKYO ELECTRIC POWER CO CHEVRON CORP KINGBOARD CHEM. HOLD(CN) Mer enn 1% av inntektene fra tobakk CELANESE CORP DAICEL CORP EASTMAN CHEMICAL CO FAMILYMART CO LAWSON SEVEN & I HOLDINGS CO ALIMENTATION COCHE-T. B ALTRIA GRP(PHILIP MORRIS BRITISH AMERICAN TOBACCO IMPERIAL TOBACCO GROP JAPAN TOBACCO LORILLARD PHILIP MORRIS INT REYNOLDS AMERICAN SWEDISH MATCH BRITISH AMER TOBACCO MY GDANG GARAM HABAO INTL HLDG KT&G CORP(KOREA TOBACCO) PRESIDENT CHAIN STORE SHANGHAI IND HLDGS SOZA CRZ ON 13 Våpen som bryter med grunnleggende humanitære prisnipper LOCKHEED MARTIN CORP SINGAPORE TECH ENGR. TEXTRON HANWHA CORP

14 1.2.2 Årsregnskap Bærum Kommune Forvaltningsfond RESLTATREGNSKAP Note Renter og utbytte fra finansielle eiendeler Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler Verdiendring på verdipapirer i Aksjeportefølje realisert gevinster/tap på finansielle eiendeler Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Årsresultat Overført til bufferkapital Sum overføringer Sum resultat av finansielle eiendeler Driftskostnader Forvaltningshonorarer,depotbankkostnader og gebyrer Andre driftskostnader Sum driftskostnader 14

15 Bærum Kommune Forvaltningsfond EIENDELER Note Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Andre finansielle omløpsmidler Sum finansielle eiendeler Fordringer Kortsiktige fordringer 1.7 Sum fordringer Andre eiendeler Kasse, bank Balanse Balanse Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ik mottatte inntekter Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ik mottatte inntekter SM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Note Grunnkapital Bufferkapital 2 2 Sum egenkapital Balanse Balanse Gjeld Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld 1.8 Påløpte kostnader og mottatte, ik opptjente inntekter Påløpte kostnader og mottatte, ik opptjente inntekter SM EGENKAPITAL OG GJELD 15

16 NOTE 1: SPESIFIKASJONER - RESLTAT 1.1 Renteinntekter og utbytte fra finansielle eiendeler Aksjeutbytte Renteinntekter likvider Renteinntekter rentebærende papirer 1.2 Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler Gevinster aksjer og andeler Gevinster rentebærende papirer 1.3 Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Tap fra aksjer og andeler Tap fra rentebærende papirer 1.4 realisert gevinst/tap av finansielle eiendeler realisert gevinst/tap aksjer og andeler realisert gevinst/tap rentebærende papirer realisert gevinst/tap fra derivater 1.5 Andre driftskostnader Bankomkostninger, valutasikring, gebyrer o.l. Adm. og konsulenthonorarer 1.6 Forvaltningsgebyrer/depot kostnad Nordea DNB State Street Storebrand Northern Trust NOTE 1: SPESIFIKASJONER - BALANSE 1.7 Kortsiktige fordringer Mellomværende med megler 1.8 Annen kortsiktig gjeld Mellomværende megler 1.9 Kasse, bank Nordea, driftsbankkonto Nordea, forvaltningskonto DNB forvaltningskonto Storebrand forvaltningskonto Northern Trust forvaltningskonto DNB driftsbankkonto

17 Bærum Kommune Forvaltningssfond Note 2 - Endringer i egenkapitalen Grunnkapital EK Bufferkapital Total EK Overført til BK Overført overskudd EK Egenkapitalen skal deles inn i grunnkapital og bufferkapital. Per var resultatet 166 MNOK som er lagt til bufferkapitalen. Det ble overført 47 MNOK til Bærum Kommune. Dette er belastet bufferkapitalen Note 3: Verdipapirer Sertifikater Virlig verdi, nors Anskaffelseskost, nors Obligasjoner Aksjer Virlig verdi, utenlands Anskaffelseskost, utenlands Valutasikring Sum virlig verdi Sum anskaffelseskost Sum 17 Finansielle derivater SM

18 1.2.3 Revisjonsberetning 18

19 19

20 1.2.4 Avkastningsrapport Alle tall i MNOK FORVALTNINGSKAPITAL PR. MÅNEDSSLTT Nors tenlands aksjer Bank obligasjoner des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt %-VIS FORDELING AV FORVALTNINGSKAPITAL Nors tenlands Bank obligasjoner aksjer des.11,1 % 7, % 29,9 % jan.12,1 % 69, % 3,9 % feb.12,1 % 68,1 % 31,8 % mar.12,1 % 67,9 % 32, % apr.12,1 % 68,2 % 31,7 % mai.12,1 % 7,1 % 29,8 % jun.12,1 % 69,2 % 3,7 % jul.12,1 % 69, % 3,9 % aug.12,1 % 68,7 % 31,2 % sep.12,1 % 68,3 % 31,7 % okt.12, % 68,4 % 31,5 % nov.12, % 68,2 % 31,8 % des.12,2 % 69,3 % 3,6 % Totalt 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % AVKASTNING I % jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 hittil i år Bank,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %,3 %,2 %,2 %,3 % 2,7 % Nors obligasjoner,5 %,3 %,4 %,3 %,6 %,2 %,8 %,5 %,5 %,3 %,4 %,3 % 5,2 % tenlands aksjer 5,5 % 4,4 % 1,4 % -1,2 % -7,8 % 4,7 % 1,7 % 1,9 % 2,7 % -,5 % 1,6 % 2,4 % 17,6 % Totalt 2, % 1,6 %,7 % -,2 % -2,1 % 1,5 % 1,1 %,9 % 1,2 %,1 %,8 % 1, % 8,9 % Bank Nors obligasjoner tenlands aksjer Totalt FINANSINNTEKTER jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 hittil i år 2 Ref.indeks 1,7 % 1,3 %,4 %, % -2, % 1,4 %,8 %,5 %,9 % -,1 %,6 %,9 % 6,4 %

21 2 Kortsiktig likviditet Bærum kommunes ledige likviditet utgjorde 1 417,8 millioner kroner per 31.desember 212, hvorav hoveddelen var i ordinære bankinnskudd (95 prosent) og det øvrige i pengemardsfond. Pengemardsplasseringen ga en avkastning på 1,3 prosent i 3.tertial. For året som helhet var avkastingen 4, prosent, som er 1,5 prosent bedre enn referanseindeksen (DNB Money Mart 3 M). Avkastningen på kommunens ordinære innskudd er avtalt gjennom kommunens hovedbankavtale, og utgjør 3 måneders Nibor rente med påslag av en avtalt margin. Avkastningen for året var cirka 3,1 prosent. Verdiutvikling (tall i 1 kr) Avkastning (hiå) Mardsverdi Endring Portefølje Indeks 2) tertial Hittil i år Avk. % Avk. % 863,4 735,1 749, ,9 615,2 51,5 3,1 2,3 Aktivaklasse Bankinnskudd - ordinære Bankinnskudd - særvilkår 3) Pengemardsfond Direkte eide verdipapirer Sum kortsiktig likviditet 1) 1,,,,, -1, 5,9 51,6 52,3 52,9,6 2,,,,,,, 1 14,3 786,7 82, 1 417,8 615,8 43,5 1) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 2) Avkastningen sammenlignes mot referanseindeks: DNB Money Mart 3M (pengemardsfond) og 3 mnd Nibor (bankinnskudd). 3) Fastrenteinnskudd i 3 måneder fra , rente 3,95%. 4, 2,5 Likviditeten er styrt gjennom hele året. En kraftig økning i 3. tertial (se tabell og figur) hadde sammenheng med betydelig skatteinngang samt andre del av årets låneopptak. For året som helhet økte den samlede kortsiktige likviditeten med cirka 4 mill. Likviditetsutvikling 212 Innskuddskonti og pengemardsplasseringer Driftskonti, tidsinnskudd og PM Årets gjennomsnitt 21 prognose 1 prognose 2

22 Året 212 har vært preget av finansiell uro og usikrhet omkring økonomisk og politisk utvikling. Statsgjeldskrisen i Europa og kompliserte budsjettforhandlinger i SA har skapt bekymring i mardene. Fortsatt svak utvikling i verdensøkonomien holder rentene på lave nivåer. Sentralbanne har benyttet pengepolitis virmidler til å stagge uroen i Europa, og statsrentene har vært lave gjennom året. I perioden har sikre plasseringer gitt negativ avkastning. Kredittpåslagene var betydelige og er trukt mye inn gjennom året, noe som har gitt god avkastning i 212. Norsk økonomi har greid seg rimelig bra også i 212. Norges Bank reduserte i mars styringsrenten med,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. Dette var begrunnet i vedvarende lavkonjunktur ute og sterk norsk krone som bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomis veksten her hjemme. Flytende 3 mnd Nibor rente har sunt måned for måned gjennom året og lå i desember på 1,9 prosent, mot 3,1 prosent året før. Marginpåslaget mot styringsrenten nærmer seg derved nivået fra før finanskrisen, da man anså,25 prosentpoeng påslag som et normalnivå. Porteføljer Nordea Likviditet Pluss Sum pengemardsfond Begrensninger, maksimum pr fond Mardsverdi Durasjon 1),1 år 1, år 1) Durasjon: Et mål for rentepapirenes effektive løpetid og er gjennomsnittlig forfallstid for de diskonterte betalingene 2) Kredittdurasjon: Durasjonen frem til endelig forfall for rentepapiret. Kreditt2) durasjon Andel i fondet 1,4 år 2,6 % 1,5 år 1, % Forvaltningen av kortsiktige midler er gjennomført innenfor rammene av gjeldende finansreglement (se tabellen over). I henhold til gjennomført anbudskonkurranse inngikk Bærum avtale med DNB Bank ASA fra 1.juni 212. De overtok som kommunens hovedbankforbindelse etter Nordea Bank Norge ASA. Gjennom iverksetting av ny hovedbankavtale ble marginen på innskudd vesentlig bedret. Plasseringen i pengemardet ble holdt på et lavt nivå gjennom året. Avkastningen i dette mardet viste seg å bli bedre enn bankinnskudd da kredittpåslagene kom mye inn i løpet av året, og bidro til ekstra gevinst i et lavt rentemard. Det er ik inngått nye fastrenteavtaler (bankinnskudd) i

23 3 Gjeldsporteføljen LÅNEVOLM OG MOTPARTER Bærum kommunes gjeldsportefølje utgjorde 6 532,5 millioner kroner per 31.desember 212, en økning på 731,3 mill fra i fjor. Til dekning av årets investeringer ble det tatt opp et mardslån på 5 mill i Kommunalbann (1.tertial) og ytterligere 4 mill i sertifikatlån i DNB (3.tertial). Det lånes opp i henhold til budsjett, inkludert husbankfinansiert del. Cirka 1/3-del av sertifikatlånet er knyttet til budsjetterte investeringer hvor endelig finansieringskilde vil være Husbann. Det er slik at Husbann gir forhåndgodkjenning/tilsagn på lånesøknader, men utbetaler først når prosjektene er ferdigstilt. Det er derved behov for mellomfinansiering. Låneopptak i henhold til budsjett innebærer også at opplåningen skjer forut for faktisk gjennomføring dersom fremdriften i investeringsprosjektene forsins. Kommunens likviditet ør som følge av dette. I 1.tertial ble et lån på 26,6 mill i Husbann overført fra Asr og Bærum krisesenter til kommunens gjeldsbalanse. Samlede nye lån i Husbann i 212 utgjør 18,4 mill, hvorav 82,4 mill i 3.tertial. Av dette utgjør lån til videreformidling (Husbanns startlån) 117,5 mill. Det var samtidig gitt tilsagn på ytterligere 32,5 mill i startlån som ble utbetalt i januar 213. Det ble nedbetalt 349,1 mill i samlede avdrag i 212, hvorav 134,3 mill i 3. tertial. Ekstraordinære avdrag/innfrielser på kommunens utlånsportefølje i 211 ble fulgt opp ved ekstraordinær nedbetaling av totalt 25,4 mill i Husbann i 212. Lånegjeld Mill kr Kommmunalbann Husbann Obligasjon-/sertifikatlån Sum innlån , , , ,2,, -5 81,2-5 75, , ,7, ,4 Endring (nye lån/avdrag) ,6-23,3-1 25,9-11, -4, -4, ,5-731,3 Rentebytteavtaler Mill kr Nordea Bank DNB Sum avtaler , ,8 96,5 96, , , ,4, 1 645, ,, 1 319, Endring ,9-96,5-453,4 TLÅN tlånsporteføljen utgjorde 583 mill ved årsskiftet. Det ble utbetalt 133 mill i nye utlån

24 BINDINGSTID OG ENDELIG FORFALL Forvaltningen av gjeldsporteføljen er gjennomført innenfor rammene av gjeldende finansreglement. Gjennomsnittlig bindingstid ved årsskiftet var 3,1 år for hele porteføljen, og på nivå med desember 211. Bindingstiden skal ligge mellom 1 og 5 år jf finansreglementet. Total låneportefølje rentebindingenes løpetid (Durasjonssam m endrag) 45, % 4, % 35, % 3, % 25, % 2, % 15, % 1, % 5, %, % nder 1 år 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5-1 år Over 1 år Figuren over viser hvordan låneporteføljen fordeler seg i forhold til løpetid på rentebindingene. Lån med flytende rente utgjorde 42 prosent ved årsskiftet. Andelen lån med avtale om fast rente er økt i 212. Dette skjedde dels gjennom årets låneopptak i Kommunalbann og dels ved nye fastrenteavtaler i Husbann. Ønst rentebinding sikres bl.a. gjennom rentebytteavtaler (renteswap) knyttet til underliggende lån med flytende rente. Per omfattet sli avtaler millioner kroner, en nedgang på cirka 45 mill gjennom året. Det er ik tegnet nye avtaler i 212, og gjeldende avtaler er listet opp under. Rentebytteavtaler Mill kr Motpart Nordea Bank Nordea Bank Nordea Bank Nordea Bank Nordea Bank Sum Gjeldende til Fast rente (%) 5,3 4,5 3,4 3,5 4,3 Beløp ,7 241, 175,5 355,9 3, 1 319, Bærum kommune har en låneportefølje hovedsalig bestående av serie- og annuitetslån, hvor løpetiden på lånene avtales ut fra avdragstiden for de underliggende investeringene. Refinansieringsrisikoen er derved liten. Deler av sertifikatlånet må refinansieres i 213. Figuren under viser hvordan lånene fordeler seg i forhold til løpetid til endelig forfall. 24

Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen

Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen Finansrapport 2013 Bærum kommunes finansforvaltning Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen 2 Innhold Innledning... 5 1 Forvaltningsfondet (BKFF)... 6 1.1 Årsberetning for 2013... 6

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

FINANSRAPPORT 2015. Innledning... 4. 1 Forvaltningsfondet årsberetning 2015... 5. 2 Kortsiktig likviditet... 12. 3 Gjeldsporteføljen...

FINANSRAPPORT 2015. Innledning... 4. 1 Forvaltningsfondet årsberetning 2015... 5. 2 Kortsiktig likviditet... 12. 3 Gjeldsporteføljen... Finansrapport 2015 FINANSRAPPORT 2015 Innhold Innledning... 4 1 Forvaltningsfondet årsberetning 2015... 5 2 Kortsiktig likviditet... 12 3 Gjeldsporteføljen... 14 4 Stresstest... 19 5 Vedlegg - forvaltningsfondet...

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1 Byrådssak /12 Rapport om finansforvaltningen i 2011 GOMI SARK-1402-201206087-1 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Rapporteringens formål er

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer