Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)"

Transkript

1 Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns- og pers.avd Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Adm. utv. Adm. utv INNHOLD 1. Formål, rettslig grunnlag og ansvar for reglementet Ansettelse Ansettelsesbrev / arbeidsavtale Politiattest Tuberkulosekontroll Arbeids- og hviletider Overtid Ferie Utbetaling av lønn Fravær fra arbeidet Permisjon Stedfortredertjeneste / konstituering Godtgjørelse for reiseutgifter Bruk av mobil eller annen elektronisk kommunikasjon (EK) i arbeidet Alminnelig orden Behandling av utstyr Adgang til endring av tjenesteforholdet Oppsigelse av tjenesteforhold Melding om oppsigelse fra arbeidstakerens side Disiplinære reaksjoner Aldersgrense og pensjonsordning Livsfasepolitikk Sluttattest - sluttintervju Annet lønnet arbeid / bierverv Mottak av gaver og ytelser Taushetsplikt Forholdet til media Forsikring og låneordninger...9 Utfyllende beskrivelser og regelverk knyttet til arbeidsreglementet finnes i personalhåndboken på kommunens Intranettside. Lønn- og personalavdelingen kan bistå ansatte med råd og veiledning. 1. Formål, rettslig grunnlag og ansvar for reglementet Arbeidsreglementet er en del av Alta kommunes arbeidsgiverpolitikk. Reglementet gjelder for alle kommunalt ansatte. Bestemmelsene som er omtalt i arbeidsreglementet er en del av ansettelsesavtalen. Formål med arbeidsreglementet: o skal vise alle medarbeidere og ledere de generelle rettigheter og plikter i et o arbeidsforhold skal gi en oversikt over spilleregler i arbeidslivet sett både fra arbeidstakers- og arbeidsgivers side Rettslig grunnlag: 1

2 Reglementet er fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljølovens (AML) om arbeidsreglement, og bygger på enighet og avtaler (hovedtariffavtale, hovedavtale) mellom partene sentralt og lokalt. For øvrig er reglementet utformet med bakgrunn i rådmannens fullmakter delegert fra kommunestyret. Ansvar for reglementet: o Reglementet godkjennes av Administrasjonsutvalget o o o Administrasjonsutvalget eller den det bemyndiger (Rådmannen) fortolker reglementet. Endringer kan foretas etter at disse er drøftet med de lokale arbeidstakerorganisasjonene. Lønns- og personalavdelingen har ansvar for å gjøre reglementet kjent, veilede virksomhetslederne og holde reglementet à jour Virksomhetslederne har ansvar for å gjøre reglementet kjent for de ansatte innenfor den enkelte virksomhet 2. Ansettelse Arbeidstakeren ansettes i Alta kommune - ikke i den enkelte virksomhet - på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglementer, ansettelsesdokumenter og tariffavtaler. Fast ansettelse skjer som hovedregel med 6 måneders prøvetid. I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager, jf. AML 15-3 (7) og 15-6 og hovedtariffavtalens fellesbestemmelser (HTA) pkt Viktige milepæler i prøvetiden er gjennomføring av prøvetidssamtaler, fadderordning og introduksjonsdag for nyansatte, jf. introduksjonsprogrammet for nyansatte. Virksomhetsleder (nærmeste leder) har ansvaret for oppfølgingen av nyansatte i prøvetiden. 3. Ansettelsesbrev / arbeidsavtale Ansettelse skal meddeles skriftlig. Av ansettelsesbrevet/arbeidsavtalen skal det framgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen. Arbeidsmiljøloven 14-6 fastsetter detaljerte regler om hva en skriftlig arbeidsavtale minst skal inneholde. Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge snarest mulig og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet (tiltredelsen). 4. Politiattest Nyansatte som skal arbeide i virksomheter styrt etter lov om opplæring i grunnskolen og den vidaregående opplæringa, 10-9 og forskrift til opplæringsloven, kap.15, lov om endringer i barnevernloven, 6-10, lov om sosiale tjenester m.v., 8-10 og lov om helsepersonell mv. 20 a skal levere politiattest ved ansettelse. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder og skal makuleres etter fremsyn. Nærmere informasjon om politiattest er beskrevet i nevnte lovverk. 5. Tuberkulosekontroll Alle nytilsatte fast/vikarer og personer som kommer fra eller i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre stilling i Alta kommune, skal levere bekreftelse på utført tuberkulosekontroll til nærmeste leder. Det gjelder stillinger i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger. Undersøkelsene skal gjennomføres så snart som mulig, og arbeidsgiver har plikt til å påse at resultatet av undersøkelsen foreligger med negativt resultat før tiltredelse. 2

3 Jf. Forskrift om tuberkulosekontroll 3-1 og 3-2. Opplysninger om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose kan hentes hos Folkehelseinstituttet, 6. Arbeids- og hviletider Det er ulike arbeidstidsordninger innen kommunen avhengig av tjenestested. Noen tjenester har fast arbeidstid, for eksempel dagarbeidstid på kontorarbeidsplasser. Andre skal dekke drift hele døgnet året rundt og krever turnusplaner, for eksempel innen omsorgstjenester. Ved ansettelse skal de ansatte gjøres kjent med gjeldende arbeidstidsordning. Regelverket knyttet til arbeidstid er hjemlet i AML, kap.10 og HTA kap 1 4, 5 og 6. Se nærmere retningslinje for fleksibel arbeidstid og avspasering, samt arbeidstidsordning i personalhåndboken. 7. Overtid Pålagt overtid godtgjøres i henhold til HTA kap.1 4,5 og 6. Overtidsarbeid er arbeid ut over normal arbeidstid og godtgjøres bare dersom arbeidet er spesielt pålagt og attestert av virksomhetsleder eller kommunalleder. Arbeidsmiljøloven 10-6 (4) har grenser for hva som er lovlig overtid. Arbeidstakere i ledende og/eller særlig selvstendige stillinger omfattes ikke av overtidsbestemmelsene, noe som vil framkomme av den enkelte arbeidsavtale, jf. AML (1,2) og Hovedtariffavtalens Kap.3.4 og Kap.5.1.3, samt vedtak i Administrasjonsutvalget. Avspasering av overtid skjer etter retningslinjer om fleksitid og avspasering, se nærmere i personalhåndboken. 8. Ferie Ferien skal ordnes i samsvar med reglene i gjeldende ferielov og tariffavtale. Ferietiden for den enkelte arbeidstaker fastsettes hvert år av virksomhetsleder. Plassering av ferien, oppsetting av ferielister og evt. endringer i disse, skal på forhånd drøftes med arbeidstakeren. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 mndr. før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv tiden for ekstraferien og skal varsle arbeidsgiver om tidspunkt, minst to uker før avvikling. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. Assisterende rådmann og kommunalledernes ferie fastsettes i samråd med rådmann. Rådmannens ferie fastsettes i samråd med assisterende rådmann og ordfører. Feriepenger opptjenes i kalenderåret forut for det kalenderåret ferien avvikles i og utbetales i juni måned. Nærmere informasjon om ferie og feriepenger finnes i personalhåndboken. 9. Utbetaling av lønn Månedslønn fra blir utbetalt den 12. i hver måned eller nærmeste foregående virkedag. Timelønn, overtid og reise-/diettgodtgjørelse blir utbetalt etterskuddsvis den 12. i påfølgende måned. Lønnsslippene vil fortrinnsvis sendes den ansatte pr. e-post. Når lønnsslippen skal sendes til ekstern e-post krever det samtykke fra den ansatte. 3

4 Det utbetales ikke forskudd på lønn. Kun i særskilte tilfeller kan dette fravikes i avklaring med personalsjef. Den enkelte arbeidstaker skal så langt det er mulig kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes snarest mulig til nærmeste leder. For mye utbetalt lønn justeres tilsvarende, evt. trekk i lønn. Trekk i lønnen kan bare gjøres i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Lønnstrekk skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold av seg selv og sin husstand. Før trekk gjennomføres, skal det konfereres med arbeidstakeren. 10. Fravær fra arbeidet Arbeidstakeren har plikt til å melde fra til nærmeste leder så tidlig som mulig ved fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker. For ansatte i turnusvirksomheter helst før arbeidsdagens / vaktens start. Hvis det ikke lar seg gjøre å melde fra så tidlig, må arbeidstaker melde fra senest innen arbeidstidens slutt første fraværsdag. Det skal også gis melding om hvor lenge fraværet forventes å vare. Hvis fraværet gjelder sykdom skal arbeidstakeren følge bestemmelsene om bruk av egenmelding og sykemelding, jf. rutine for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere og IAavtalen (se i personalhåndboken). 11. Permisjon For permisjon gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og permisjonsreglement som er vedtatt for Alta kommune. Ved permisjoner skal arbeidstakeren dokumentere permisjonsgrunn for nærmeste leder i god tid før permisjon skal gjelde, jf. Alta kommunes permisjonsreglement i personalhåndboken. 12. Stedfortredertjeneste / konstituering Rådmann eller den han bemyndiger kan beordre stedfortredertjeneste / konstituering når det av hensyn til virksomheten er påkrevd å få utført en ledig stillings funksjoner, helt eller delvis. Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste etter pålegg fra nærmeste leder eller kommunalleder. Jf. HTA 13-1, 2 og 3. Bestemmelsen gjelder ikke for feriefravær. For å få den høyere stillings lønn (grunnlønn ut i fra egen ansiennitet) må arbeidstakeren overta det fulle arbeids- og ansvarsområde. Konstituering skal kun nyttes når det er snakk om midlertidig ansettelse i overordnet stilling, jf. HTA Konstituering nyttes kun der en arbeidstaker kan fylle stillingen fullt ut. Ved konstituering utbetales den høyere stillingens lønn fra første dag. Ved stedfortredertjeneste / konstituering i åremålsstillinger, betales kun grunnlønn (ikke åremålstillegg). 13. Godtgjørelse for reiseutgifter Tilsatte som må bruke egen bil i tjenesten eller som har andre utgifter på tjenestereise får dette dekket av arbeidsgiver, jf. personalhåndboken om lønn og godtgjøringer. Kommunene følger statens satser. Hvilke satser som gjelder, finnes i den statlige avtalen Regulativ for reiser innenlands for statens regning og tilsvarende Regulativ for reiser i utlandet for statens regning. 4

5 14.Bruk av mobil eller annen elektronisk kommunikasjon (EK) i arbeidet Ansatte som har fått innvilget tjenestetelefon i henhold til reglement får dette dekket av arbeidsgiver for de tjenester som har med arbeidet å gjøre. Privat bruk av EK-tjenester skal begrenses i størst mulig grad. Kommunen har utarbeidet rutine vedr. bruk av elektronisk kommunikasjon (EK) i arbeidet, se personalhåndboken om godtgjøringer. 15. Alminnelig orden Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse hvis ikke annet er avtalt, jf. pkt.4 i arbeidsreglementet. Arbeidstakeren må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. For å hjelpe arbeidstakere som har problemer vedrørende misbruk av rusmidler eller spilleavhengighet, se egne retningslinjer for AKAN (Arbeidslivets Komitè mot Alkohol og Narkomani). Røyking er ikke tillatt i kommunens lokaler. Hovedinnganger skal være røykfrie områder. 16. Behandling av utstyr Alt inventar, maskiner, verktøy, materialer etc. må behandles med aktsomhet. Det må vises aktsomhet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker. Lån av kommunalt utstyr og maskiner er ikke tillatt til privat bruk. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom - og bruke det verneutstyr som etter lov og forskrifter er påbudt. 17. Adgang til endring av tjenesteforholdet Jf. pkt. 2 i arbeidsreglementet er man ansatt i kommunen som sådan og ikke ved det enkelte tjenestested. Dette gjelder selv om stillingen og den aktuelle ansettelse i utlysning og ansettelsesbrev er knyttet til et bestemt tjenestested. Enhver medarbeider kan få endret både arbeids- og ansvarsområde og tjenestested i forhold til opprinnelig arbeidsavtale når saklige grunner foreligger og etter drøftinger med tillitsvalgte, jf. Arbeidsmiljølov og Hovedtariffavtale. Hvis det er saklig begrunnet i virksomhetsmessige forhold kan det foretas intern omplassering til andre virksomheter. Før slik omplassering skjer skal saken være behandlet etter gjeldende lov og avtaleverk og i henhold til kommunens retningslinje ved omstillingsprosesser. Omplassering skal skje i nært samarbeid med de ansatte. Nærværsteamet bistår ansatte som pga. sin helse har behov for tilrettelegging og evt. omplassering. 18. Oppsigelse av tjenesteforhold I de fleste tilfeller avvikles arbeidsforhold på en helt udramatisk måte. Det vanligste er at arbeidstakeren selv sier opp for å gå over i en annen stilling eller trer over i pensjonistenes rekker. I noen tilfeller må arbeidsgiver avvikle arbeidsforholdet på grunn av individuelle forhold knyttet til den enkelte arbeidstaker eller fordi det er behov for nedbemanning eller endringer i organisasjonen. Oppsigelser er hjemlet i Arbeidsmiljølovlov og tariffavtale. Se nærmere om informasjon i personalhåndboken. 5

6 18.1 Melding om oppsigelse fra arbeidstakerens side Melding om oppsigelse fra arbeidstakerens side skal gjøres skriftlig. Oppsigelsen skal opplyse om fratredelsesdato (siste dag) og leveres til nærmeste leder, som sørger for at lønnen stanses til riktig tidspunkt. Skriftlig oppsigelse skal også gis dersom en ønsker å slutte i tjenesten for å pensjonere seg Disiplinære reaksjoner Disiplinære reaksjoner overfor en arbeidstaker kan bli aktuelt ved brudd på arbeidsreglementet eller arbeidsavtalen, nektelse av å etterkomme pålegg fra overordnede, ved straffbare handlinger, ved beruselse på arbeidsplassen eller ved uakseptabel opptreden for øvrig. De reaksjonsmidlene som står til rådighet for arbeidsgiver, er: - Muntlig advarsel / irettesettelse - Skriftlig advarsel / irettesettelse - Oppsigelse - Avskjed - Suspensjon - Begjæring om tiltale og straff Bruk av reaksjonsmidler vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. Nærmere beskrivelse av reaksjonsmidlene er gitt i personalhåndboken. 19. Aldersgrense og pensjonsordning Aldersgrense er den alder en arbeidstaker både har rett og plikt til å fratre sin stilling. Den normale aldersgrense er 70 år såfremt det ikke ved lov eller spesielle avtaler er fastsatt annen aldersgrense (særaldersgrense). Den generelle pensjonsalder er 67 år. Alle fast ansatte med ukentlig arbeidstid på minst 14 timer innmeldes i den pensjonsavtale som gjelder for vedkommende virksomhet, Statens Pensjonskasse (lærere), Kommunenes Landspensjonskasse (sykepleiere) eller Vital Forsikring ASA (øvrige). Midlertidig ansatte i minst 6 måneder innmeldes fra tiltredelsestidspunktet. Timelønnede tilkallingsvakter skal meldes inn i pensjonsordningen når de i et kvartal har hatt en gjennomsnittlig arbeidstid på minst 14 timer pr.uke. Se nærmere under vilkår i gjeldende pensjonsavtale. 20. Livsfasepolitikk Alta kommune tenker langsiktig for sine medarbeidere ved å legge til rette for de ulike fasene i livet. Målet er at de ansatte skal oppleve at arbeidsgiver har forståelse for livssituasjonen og hindrer stressbelastende situasjoner / sykefravær, jf. kommunens arbeidsgiverpolitiske dokument og AML Alta kommune skal som en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av personalpolitikken og det systematiske forebyggende arbeid. Kommunen skal sette aktivitetsmål for å stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren. For arbeidstakere som har fylt 62 år gjelder egne regler i AML 10-2 (4). Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre viktige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt 6

7 periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. 21. Sluttattest - sluttintervju Når en arbeidstaker fratrer sin stilling, bør det som hovedregel holdes et sluttintervju for at arbeidstakerens erfaringer og synspunkter kan komme nye medarbeidere og organisasjonen til gode. Nærmeste leder har ansvaret for at sluttintervjuet holdes og bestemmer form og innhold. Nærmeste leder utsteder sluttattest i hht. arbeidsmiljølovens Attesten skal inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, stillingsbenevnelse og stillingsstørrelse, samt opplysninger om hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet. Hvis den ansatte har hatt flere arbeidsforhold innenfor kommunen, kontaktes lønns- og personalavdelingen for å få alle opplysninger om vedkommende. Om ønskelig kan nærmeste leder gi en mer fyldig attest. Leder har ansvar for at kopi av attesten legges i vedkommendes personalmappe. 22. Annet lønnet arbeid / bierverv Samlet tilsettingsforhold i kommunen kan ikke overskride 100 % stilling. Unntak er ansatte som er knyttet til kommunens deltidsbrannmannsskaper. Med bierverv menes bistilling, styreverv eller andre verv av et visst omfang i andre virksomheter, organisasjoner, lag og foreninger. Jf. retningslinje for bierverv. Alta kommune er åpen for at ansatte kan drive egen virksomhet eller inneha bierverv i tillegg til stilling i Alta kommune når dette ikke er i strid med kommunens etiske retningslinjer og øvrig lov- og avtaleverk. Kommunen har i utgangspunktet ikke noe med hva ansatte gjør i sin fritid, men i de tilfeller hvor biervervet eller egen virksomhet kan ha innvirkning på den ansattes arbeidsområde og arbeidssituasjon i kommunen, har kommunen retningslinjer som skal regulere forholdet. Arbeidstaker må informere nærmeste overordnede i forkant dersom det er aktuelt å etablere egen virksomhet eller inneha bierverv av et visst omfang. Alta kommune forventer også at ansatte vurderer om egen virksomhet eller bierverv kan være av en slik karakter at de ikke er forenlig med det å være ansatt i Alta kommune og gjeldende ansettelseskontrakt / arbeidsavtale. Arbeidstakere kan heller ikke drive egen virksomhet eller påtas seg annet bierverv som kan medføre inhabilitet etter Forvaltningslovens kap. 2 eller være i konflikt med kommunens etiske retningslinjer. Nærmere informasjon om bierverv, etikk knyttet til bierverv og rett til permisjon kan hentes i retningslinje for bierverv, kommunens etiske retningslinje og i permisjonsreglementet. 23.Mottak av gaver og ytelser Ingen arbeidstaker må for seg selv eller andre motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre materielle ytelser som er egnet til å kunne påvirke arbeidstakeren under utøvelsen av tjenesten slik at habilitet og objektivitet kan trekkes i tvil. Jf. kommunens etiske retningslinjer. Når det gjelder erkjentlighetsgaver, se personalhåndboken om velferdstiltak. 7

8 24. Taushetsplikt Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov, bestemmelse, eller når det følger av sakens art, må ingen arbeidstaker omtale saken overfor noen andre enn det som kreves for å få saken behandlet. Det er utarbeidet generell taushetserklæring som alle ansatte i Alta kommune skal underskrive, jf. Forvaltningsloven 13. Dersom arbeidstaker uforvarende får tilgang til sensitive opplysninger gjennom sin bruk av IKTanleggets skjermer/skrivere plikter vedkommende å holde opplysningene for seg selv, og å informere/avlevere dokument til nærmeste leder. 25. Forholdet til media Den generelle målsettingen for informasjonsvirksomheten i Alta kommune er at vi skal framstå som en åpen organisasjon. Kommunelovens 4 pålegger kommunene en aktiv informasjonsplikt. Både ansattes kontakt med media og publikum skal være preget av en så stor åpenhet som lovverket gir anledning til. Ordfører, rådmann og de øvrige medlemmer av Rådmannens lederteam er de som primært uttaler seg på vegne av kommunen. Det gjelder i første rekke følgende saker: - Økonomiske saker på et forberedende stadium - Avtaler med økonomisk innhold med næringslivet (kontrakter, tilbud etc.) - Personalsaker - Anmeldelsessaker Alle arbeidstakere må være aktpågivende slik at ikke uttalelser og vurderinger gis i strid med den generelle taushetsplikt og kommunens etiske retningslinjer. I mange tilfeller er sakene av en slik karakter at virksomhetsledere er de som har best kjennskap til sakene. Fagpersonell og øvrige ansatte vil også i de fleste tilfeller kunne svare enklest og raskest på henvendelser fra media når det er tale om ren informasjon og saksopplysninger om vedkommendes arbeidsområde. Samtlige ansatte skal være behjelpelig overfor både media og publikum som ber om innsyn i dokumenter som er tilgjengelige. 26. Forsikring og låneordninger Alta kommune har forsikringsavtale som omfatter alle kommuneansatte og undervisningsansatte m/tariffavtale i lovbestemt yrkesskade, lovbestemt yrkessykdom og tariffestet yrkesskade 11. Avtalen gjelder også hvis ansatte skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise. Alta kommune har tegnet en tilleggsforsikring i forhold til tjenestereiser. Jf. retningslinje vedrørende personskader, nestenulykke og sykdom som oppstår i arbeid. Arbeidstakere i Alta kommune er tilsluttet pensjonsordning enten i Statens Pensjonskasse (lærere), KLP (sykepleiere) eller Vital Forsikring ASA (øvrige), og alle ordningene gir medlemmer mulighet til å søke om lån. 8

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i møte den 01.09.97 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, og som ikke gjennom lov eller

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Bilag 4 Arbeidsreglement

Bilag 4 Arbeidsreglement Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010

Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010 Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010 ARBEIDSREGLEMENT FOR LENVIK KOMMUNE 1 Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere, i et fast forpliktende

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Arbeidsreglement. BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv. Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement

Arbeidsreglement. BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv. Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2009 54393/2006 2004/5111 400 Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement INNHOLD... 1 INNHOLD... 2 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Retningslinjene gjelder for alle som er tilsatt i Trondheim kommune med mindre retningslinjene selv unntar personer eller grupper.

Retningslinjene gjelder for alle som er tilsatt i Trondheim kommune med mindre retningslinjene selv unntar personer eller grupper. Personalforvaltningen - retningslinjer Retningslinjene er vedtatt av formannskapet 12.03.2002 Ajourført pr. 03.2006. Retting av paragrafer etter ny arbeidsmiljølov. Ajourført pr april 2011. RETNINGSLINJER

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG ID Nfk.HMS.2.6.2 Versjon 1.02 Gyldig fra 09.05.2014 Forfatter Vigleik Aas Verifisert Fylkesrådet Godkjent Stig Olsen Side 1 av14 Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG 2.

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Arbeidsreglement for Bærum kommune

Arbeidsreglement for Bærum kommune Bilag 4a Arbeidsreglement for Bærum kommune 1 Omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 1 punkt 1.1. Lover, tariffavtaler

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Forretningsdriften 9

Forretningsdriften 9 Forretningsdriften 9 GENERELT ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE 1 GYLDIGHET OG OMFANG Arbeidsreglementet er vedtatt av Finansstyret ved Studentersamfundet i Trondhjem og gjelder alle arbeidstakere i et fast

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX ARBEIDSAVTALE Denne avtalen er inngått mellom (1) XX og (2) XX 1. STILLING XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX 2. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER Administrerende

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret av Guvernørrådet 19. februar 2005, utgår Nytt reglement er vedtatt av Guvernørrådet 1/6-2007 med ikrafttreden fra samme dato Ajourført

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer