Retningslinjene gjelder for alle som er tilsatt i Trondheim kommune med mindre retningslinjene selv unntar personer eller grupper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjene gjelder for alle som er tilsatt i Trondheim kommune med mindre retningslinjene selv unntar personer eller grupper."

Transkript

1 Personalforvaltningen - retningslinjer Retningslinjene er vedtatt av formannskapet Ajourført pr Retting av paragrafer etter ny arbeidsmiljølov. Ajourført pr april RETNINGSLINJER FOR PERSONALFORVALTNINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Retningslinjene gjelder for alle som er tilsatt i Trondheim kommune med mindre retningslinjene selv unntar personer eller grupper. 1. Formål Personalforvaltningen i Trondheim kommune har som mål å sette kommunen i stand til å løse de oppgaver kommunen skal ivareta overfor byens innbyggere og legge rammer for en god personalpolitikk for ansatte. "Retningslinjer for Personalforvaltningen i Trondheim kommune" er kommunens felles arbeidsreglement og skal bare fravikes hvis kompetent myndighet beslutter det, eller hvis det kommer i konflikt med ansattes individuelle eller kollektive rettigheter. Retningslinjene står tilbake for bestemmelser i lov, ufravikelige forskrifter og kollektive overenskomster. 2. Ledernes generelle ansvar Den enkelte enhetsleder i Trondheim kommune har ansvaret for personalforvaltningen innen sitt ansvarsområde. Retningslinjene og Trondheim kommunes lederkriterier er bindende for den personalforvaltning som skal utøves av kommunens ledere. Arbeidsgivervirksomhetens organisering og myndighetsfordeling: 3. Bystyret Bystyret tilsetter rådmann etter innstilling fra formannskapet, direktør for enhet for revisjon- og resultatkontroll etter innstilling fra Kontrollkomiteen. 4. Arbeidsgiveransvaret Innen rammen av de fullmakter Bystyret til enhver tid gir, er det samlede formannskap kommunens øverste arbeidsgivermyndighet og beslutter hvordan arbeidsgivervirksomheten skal innrettes. Formannskapet kan også

2 beslutte å overføre myndighet til organer utenfor Trondheim kommune. 5. Formannskapet Formannskapet tilsetter kommunaldirektører og ledere av kommunale bedrifter og kommunale foretak om ikke annet fremgår av vedtektene. 6. Utvalg 6.1. Lønnsutvalg Formannskapet velger 5 av sine medlemmer som utgjør kommunens lønnsutvalg. Varaordføreren er leder av utvalget. Lønnsutvalget er kommunens forhandlingsutvalg i lønns- og tariffspørsmål og beslutningsorgan i saker om lønns- og arbeidsvilkår. Lønnsutvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen 6.2 Administrasjonsutvalg Lønnsutvalget sammen med 4 representanter for de ansatte, utpekte av arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet, utgjør kommunens administrasjonsutvalg. Jf. 13 i Hovedavtalen på kommunalt avtaleområde og 1, kapittel 1 i hovedavtalen på statlig avtaleområde. Administrasjonsutvalget har ansvar for de overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, utarbeidelse av personalpolitiske retningslinjer, reglement, instrukser og rutiner. Utvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen. Saker som ligger inn under Lønnsutvalgets myndighet i lønns- og tariffspørsmål skal ikke behandles i Administrasjonsutvalget. Saker som avgjøres av Administrasjonsutvalget skal forelegges Formannskapet hvis minst tre medlemmer krever det. 7. Rådmannen Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon med myndighet i alle administrative

3 saker med mindre noe annet er bestemt i dette reglement Rådmannen kan fritt delegere sin myndighet innen rammen av lov og forskrifter. Kommunens administrasjon er organisert i 2 nivå; enhetsnivå og rådmannen. Rådmannen tilsetter enhetsledere. Rådmannen lager skriftlig tilsettingssak og begrunner sin innstilling. Rådmannen har som leder for den administrative organisasjon ansvar for at personalressursene er organisert og blir benyttet på best mulig måte. Rådmannen kan derfor etter drøftinger med de ansattes organisasjoner omdisponere personalressursene. Rådmannen kan i samråd med enhetsleder, og den det gjelder, beslutte at en ansatt skal overføres/beordres til nytt tjenestested etter at arbeidstakerorganisasjonene er informert. Rådmannen beslutter opprettelse og avvikling av enheter. Rådmannen beslutter om en enhetsleder skal overføres/beordres til andre oppgaver og/eller nytt tjenestested etter at spørsmålet erdrøftet med den det gjelderog arbeidstaker-organisasjonene er blitt informert. Rådmannen kan frata enhetsleder myndighet og overflytte vedkommende til andre oppgaver. 8. Enhetsledere Enhetsleder er enhetens øverste administrative leder, med myndighet og oppgaver gitt av rådmannen og i den enkeltes lederavtale. Enhetsleder kan bemyndige ansatte ved enheten til å utøve deler av sin myndighet nevnt her om ikke annet er bestemt. Enhetsleder innstiller overfor rådmannen i saker han/hun ikke er delegert myndighet i. Enhetsleder tilsetter alt personell ved enheten.

4 Vedtak om tilsetting er ikke gjenstand for klage etter forvaltningsloven, jf. 3 annet ledd. Enhetsleder beslutter etter drøftinger med tillitsvalgte hvilke ansatte som er overtallige eller av andre årsaker skal overføres til nytt tjenestested og/eller få andre arbeidsoppgaver. Enhetsleder beslutter etter retningslinjer gitt av rådmannen hvordan ledige lønnsmidler kan disponeres. Enhetsleder har innstillende myndighet til rådmannen i spørsmål som vedrører individuelle lønnsendringer for sine ansatte med mindre annet ikke er avtalt. Enhetsleder har ansvar for at ledige stillinger utlyses etter til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av rådmannen. Enhetsleder lager skriftlig tilsettingssak og begrunner sin innstilling. Enhetsleder utferdiger skriftlig ansettelseskontrakt til alle kategorier ansatte (faste, midlertidige, vikarer osv.) og har ansvar for at kontrakten er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Rådmannen gir nærmere regler for utforming av ansettelsskontrakter og arbeidsavtaler, jf. arbeidsmiljølovens Enhetsleder har ansvar for at den nyansatte gjennomfører et introduksjonsprogram tilpasset den stilling han/hun tiltrer og følges opp i prøvetiden med jevnlige samtaler. Enhetsleder har ansvar for personalarkiv innen sitt ansvarsområde etter gjeldende retningslinjer gitt av rådmannen ut fra Arkivlovens og Personopplysningslovens bestemmelser. 9. Tilsettingsvilkår Alle arbeidstakere tilsettes i Trondheim kommune. For ansettelse i kommunen gjelder - om ikke vedkommende tilsettingsmyndighet uttrykkelig bestemmer noe annet - en prøvetid på 6 måneder med 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist i prøveperioden. Enhetsleder har ansvar for at prøvetiden følges opp. Ved fravær i prøveperioden kan prøvetiden forlenges med

5 samme antall dager som fraværet utgjør, jf. vilkårene i ansettelseskontrakten. Når ansatte selv søker seg over til en ny stilling i Trondheim kommune med andre arbeidsoppgaver enn det han/hun i dag har, skal det i hvert enkelt tilfelle avtales om det skal være utprøvingstid i den nye stillingen. Denne prøvetid gjelder ikke for selve ansettelsforholdet. Når en ansatt tilsettes i ny stilling med tilsvarende arbeidsoppgaver som man hadde tidligere, skal det ikke være noen utprøvingstid. Rådmann og kommunaldirektører ansettes på åremål for 6 år med mulighet for forlengelse en gang. Avlønning for åremålstilling avgjøres av lønnsutvalget. Ansatte i kommunen har pliktig medlemskap i den pensjonsordning som gjelder for vedkommende gruppe. Pensjonsrettighetene reguleres av vedtektene i vedkommende pensjonsordning med mindre annet uttrykkelig er bestemt. Medfører ansettelsen i kommunen at den ansatte kommer i et direkte overordnet/underordnet-forhold til noen i nær familie eller andre som vedkommende har så nært forhold til at han eller hun vil rammes av forvaltningens habilitetsregler ved behandling av personalsaker, jf. forvaltningslovens 6, kan rådmannen beslutte at en av dem flyttes til annen tjeneste ut fra hensynet til tjenestens tarv. 10. Opphør av arbeidsforhold Oppnådd aldersgrense/pensjonsalder Den alminnelige aldersgrense er 70 år, med unntak av enkelte stillinger som har en særaldersgrense. Når aldersgrensen/særaldersgrense nås vil arbeidsgiver kunne avslutte arbeidsforholdet uten formell oppsigelse eller krav til saklig grunn. For de med særaldersgrense, men som ikke har full opptjeningstid, kan dette først gjøres ved 67 år, jfr. Hovedtariffavtalen. Den plikten som påhviler arbeidsgiver er at arbeidstaker skriftlig gis et varsel 6 måneder før fratreden. Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunkt for fratreden. Fratreden kan kreves 6 måneder fra den 1. i måneden etter at varselet er gitt. Arbeidstaker som ønsker å fratre ved 70 år, eller ved oppnådd særaldersgrense (ved 67 år dersom ikke full opptjening) har en varslingsfrist på 1 måned. Jf Arbeidsmiljøloven 15-13a.

6 10.2 Utgått 10.3 Avtalefestet pensjon - stillingsreduksjon Ansatte i Trondheim kommune har i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser fra fylte 62 år rett til å fratre sin stilling og gå over på hel avtalefestet pensjon. Arbeidstakere kan søke om å få innvilget delvis avtalefestet pensjon til enhetsleder. Enhetslederstillinger i Trondheim kommune er i prinsippet hele stillinger. Søknad om å få innvilget redusert stilling for å ta ut delvis avtalefestet pensjon fra enhetsledere kan derfor bare unntaksvis imøtekommes av rådmannen når forholdene ved enheten/virksomheten tilsier at det er mulig Oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold Oppsigelsesfristene i kommunen er som fastsatt i de til enhver tid gjeldende Hovedtariffavtaler med mindre annet fremgår av annen kollektiv eller individuell avtale. Oppsigelse skal være skriftlig. Oppsigelsesfristene løper fra den dag oppsigelsen er mottatt av arbeidsgiver eller arbeidstaker. Oppsigelse fra kommunens side med bakgrunn i kommunens egne forhold; f.eks innskrenkninger, rasjonalisering, nedbemanning og/eller avvikling av virksomhet besluttes av formannskapet eller av administrasjonsutvalg dersom slik myndighet er delegert utvalget. Ansatt som på grunn av sykdom ikke kan oppfylle sin arbeidsavtale med kommunen, kan likevel opprette sitt tilsettingsforhold i 2 år. Ved utløpet av 2-årsgrensen skal tilsettingsforholdet avsluttes ved arbeidstakers oppsigelse eller ved at rådmannen, etter innstilling fra enhetsleder, vedtar oppsigelse med dokumentert begrunnelse i arbeidstakers forhold. Med arbeidstakers forhold i denne forbindelse menes at arbeidstakeren, ut fra helse og kompetanse, og etter lovbestemte forsøk på tilrettelegging, tiltak eller attføring, vurderes å ha få muligheter til å utføre ordinært arbeid i kommunen. Arbeidstaker som får innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV kan opprettholde sitt tilsettingsforhold ved å søke om permisjon fra sin stilling, likevel ikke lenger enn 3 år fra maksdato for sykepenger. Permisjon fra

7 stillingen gis ikke for lengre enn 6 måneder om gangen og det må foreligge en tiltaksplan som beskriver en forventet tilbakeføring til ordinært arbeid i Trondheim kommune innen et forventet tidspunkt. (vedtak sak 2/11 i Administrasjonsutvalget) 10.5 Permittering Permittering kan foretas når en konflikt som omfatter en del av virksomhetens arbeidstakere medfører at andre arbeidstakere ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte og når det er inntruffet slike uforutsette hendelser som nevnt i arbeidsmiljøloven ledd. Vedtak om permittering av arbeidstakere skal foretas av lønnsutvalget. Permitteringsvarsel gis av rådmannen etter drøftelse med berørte tillitsvalgte. Permitteringsvarsel gis med 14 dagers frist for fratredelse med mindre andre frister følger av lov eller bindende overenskomst. Fristen løper fra det tidspunkt varselet er meddelt den enkelte arbeidstaker. 11. Avskjed, oppsigelse og andre reaksjoner ved forsømmelser/forgåelser i tjenesten Administrasjonsutvalget kan meddele en arbeidstaker avskjed når vedkommende: med vilje krenker sin tjenesteplikt og/eller nekter å utføre tjenesteoppdrag pålagt av overordnet myndighet tross skriftlig irettesettelse eller advarsel fra overordnet myndighet viser forsømmelighet eller slurv i tjenesten gjør seg skyldig i grov uforstand i tjenesten eller begår straffbare handlinger som medfører at vedkommende ikke lenger kan utføre sine tjenesteplikter med den nødvendige tillit har vært beruset i tjenesten eller på annet vis har brutt opplegg som følger av vedtatte retningslinjer i Trondheim kommune, f.eks. inngått AKAN-kontrakt. alvorlig krenker det reglementet som gjelder for vedkommende arbeidsplass Enhetsleder kan med øyeblikkelig virkning fjerne en arbeidstaker fra tjenesten når hensynet til tjenesten krever det. Slik beslutning om suspensjon skal uten opphold meldes til rådmannen. Den ansatte beholder sin faste lønn inntil avskjedigelsesmyndigheten har behandlet saken. Antas atferden å kunne medføre avskjed, kan rådmannen etter innstilling fra enhetsleder i stedet for avskjed meddele arbeidstakeren oppsigelse, suspensjon inntil 14 dager uten lønn eller overflytting til annen stilling av

8 samme eller lavere grad. Det forutsettes at arbeidstakeren aksepterer avskjedsgrunnlaget og reaksjonen. Oppsigelse av enhetsleder etter tilsvarende forhold besluttes av administrasjonsutvalget etter innstilling fra rådmannen. Har en arbeidstaker gjort seg skyldig i forseelse, uverdig atferd i tjenesten eller på annen måte misligholdt sine plikter i arbeidsforholdet uten at dette antas å kunne medføre avskjed, kan rådmannen etter innstilling fra enhetsleder meddele arbeidstakeren oppsigelse. Oppsigelse av enhetsleder etter tilsvarende forhold besluttes av rådmannen. Har en arbeidstaker gjort seg skyldig i forseelse eller uverdig atferd i tjenesten uten at dette antas å kunne medføre avskjed eller oppsigelse, kan enhetsleder ilegge ordensstraff i form av skriftlig irettesettelse, pålegge vedkommende andre arbeidsoppgaver eller be rådmannen beordre vedkommende til nytt tjenestested. Hvis en arbeidstaker antas å ha begått en straffbar handling mot kommunen eller overfor tredjemann under utøvelsen av tjenesten, avgjør rådmannen om forholdet skal anmeldes til påtalemyndigheten. Melding om anmeldelse sendes administrasjonsutvalg til orientering. Avskjedigelse, oppsigelse og ordensstraff skal meddeles vedkommende skriftlig sammen med de grunner beslutningen bygger på. Den det gjelder har rett til å forklare seg muntlig eller skriftlig overfor det organ som fatter beslutningen, og har på alle trinn rett til å la seg bistå eller representere ved fullmektig. Vedkommende har rett til å gjøre seg kjent med anklagen og andre forhold av betydning for saken. Ved beslutning om suspensjon kan disse rettighetene ikke kreves før etter at vedkommende er fjernet fra stillingen. Vedkommendes tillitsvalgte skal varsles med mindre den ansatte motsetter seg det. Beslutning om avskjed, oppsigelse, ordensstraff eller suspensjon kan innen 3 uker fra meddelelse er mottatt, klages inn for overordnet organ. Overordnet organs vedtak er endelig. 12. Arbeidstid Med mindre annet uttrykkelig er bestemt i kollektiv eller individuell avtale, gjelder reglene om arbeidstid i den til enhver tid gjeldende lov og hovedtariffavtale.

9 Arbeidstidens innretning bestemmes av arbeidsgiveren etter drøftelse med tillitsvalgte. Overtidsarbeid kan pålegges av nærmeste overordnede innen lovens rammer, og godtgjøres i henhold til den til enhver tid gjeldende hovedtariffavtale. 13. Lønnsutbetaling Lønn utbetales ordinært den 12. hver måned eller hvis dette er helg, den nærmeste foregående ordinære arbeidsdag. Ved dødsfall utbetales eventuell restlønn til dødsboet. 14. Ferie Såfremt ikke annet er bestemt, gjelder ferielovens og Hovedtariffavtalens bestemmelser om feriefritid og feriegodtgjøring. Tiden for avvikling av ferie bestemmes av den enkeltes enhetsleder som på forhånd skal drøfte feriens plassering og planene for ferieavviklingen med de ansatte eller tillitsvalgte,jf. ferielovens bestemmelser 6.1 Rådmannens ferietid godkjennes av ordføreren. Kontrollutvalget godkjenner ferietid for direktør for enhet for revisjon- og resultatkontroll. 15. Ytelser ved sykdom, fødsel, adopsjon, militærtjeneste Såfremt ikke annet er bestemt gjelder Hovedtariffavtalens regler om ytelser under sykdom. Fravær fra tjenesten skal snarest mulig samme dag meldes til nærmeste overordnet. Ved sykefravær som varer 1-8 kalenderdager skal arbeidstakeren gi egenmelding på fastsatt skjema eller levere legeattest. Sykefravær ut over 8 kalenderdager dokumenteres med legeattest. Det kan pålegges en arbeidstaker å levere legeattest for fravær på 8 dager eller mindre, jf. egne retningslinjer om bruk av egenmelding. Ved lengre sykefravær skal det legges frem legeattest hver 14. dag hvis ikke annet er uttrykkelig bestemt. Forsømmes plikten til å varsle fravær eller dokumentere fraværet, bortfaller retten til sykelønn under fraværet inntil forsømmelsen eventuelt er rettet opp.

10 Kommunen betaler lønn under sykefravær så lenge arbeidstakeren har rett til slik lønn etter folketrygden eller tariffavtalene. Ved svangerskap, fødsel og adopsjon gis det permisjon og betales lønn etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalen om ikke annet er uttrykkelig bestemt. Ved militærtjeneste, tjeneste i heimevernet og sivilforsvaret utbetales lønn etter reglene i Hovedtariffavtalen med fradrag for alle utbetalinger. Ved kortere tjeneste enn en uke, trekkes militær godtgjørelse bare for de dager vedkommende ville vært i kommunens tjeneste. 16. Permisjon - myndighet og generelle regler Ansatte på statlige avtalevilkår følger disse. Rådmannen kan etter søknad innvilge permisjon uten lønn fra stilling Trondheim i kommune. Enhetsleder kan etter søknad innvilge permisjon uten lønn fra tjenestestedet etter nærmere regler gitt av rådmannen. Rådmann/enhetsleder kan innvilge permisjon uten trekk i lønn for følgende: Kommunale og/eller andre offentlige verv inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår, hvor en arbeidstaker er pålagt å utføre kommunale eller andre offentlige verv Organisasjonsmessige oppdrag / Arbeidstakerrepresentasjon når en arbeidstaker møter i forhandlinger med kommunen på vegne av sin organisasjon eller arbeidstakergruppe inntil en uke når arbeidstaker skal delta i landsmøter, kurs eller andre møter som valgt representant for sin organisasjon i henhold til bestemmelser i Hovedavtalen eller retningslinjer for Trondheim kommune inntil 30 dager i et kalenderår når arbeidstakeren er valgt av sin organisasjon til å delta under sentrale

11 forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår som direkte angår arbeidstakergrupper i kommunen Særlige velferdsgrunner inntil 12 arbeidsdager når særlige velferdsanliggende; som sykdom/dødsfall i nærmeste familie eller andre forhold gjør fravær begrunnet og det vil være urimelig å foreta trekk i lønn. Opplæring / utdanning til opplæring innen for eget arbeidsområde og som ledd i kompetanseheving, jf. arbeidsmiljøloven 12-11, utdanningspermisjon, samt retningslinjer gitt av lønnsutvalget. Gis det permisjon uten trekk i lønn skal det i forbindelse med permisjonssøknaden vurderes om eventuelle godtgjørelser arbeidstakeren mottar fra andre under permisjonen skal trekkes i lønnsutbetalingen. Lønnsutvalget gir nærmere retningslinjer og kan tilstå permisjoner ut over det som er beskrevet foran. Myndigheten kan delegeres til rådmannen. Rådmann/enhetsleder kan innvilge permisjon med trekk lønn for følgende: Utdanning/Opplæring til opplæring innen for eget arbeidsområde og som ledd i kompetanseheving, jf. arbeidsmiljøloven 12-11, utdanningspermisjon, samt retningslinjer gitt av lønnsutvalget. Attføring/rehabilitering Ansatte som er sykemeldt og som deretter går over på Arbeidsavklaringspenger (AAP) kan få permisjon i inntil tre år etter utløp av sykepengeperioden regnet fra maksimum sykepengedato. Permisjon gis ikke for lenger enn seks måneder av gangen. Ansatte som gjennomfører utdanning i regi av NAV hvor utdanningen har en varighet utover et år, kan etter individuell vurdering innvilges permisjon i hele utdanningstiden, forutsatt at utdanningen er innenfor et arbeidsområde hvor kommunen har behov for denne type kompetanse og godkjent utdanningen i regi av NAV.

12 Permisjoner uten lønn lenger enn 6 måneder trekkes fra i lønnsansienniteten i sin helhet. Fravær uten lønn i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon medregnes med inntil 2 år i lønnsansienniteten, jf. Hovedtariffavtalens Fravær uten lønn i utdanningssammenheng reguleres av bestemmelsene i Hovedtariffavtalene. Ved permisjoner uten lønn i forbindelse med attføring og/eller rehabilitering skal det første permisjonsåret regnes med i tjenestetiden. Ved permisjoner uten lønn må vedkommende selv betale pensjonsinnskudd om rettighetene i pensjonsordningen skal opprettholdes uten avbrudd. Den ansatte har krav på å få informasjon om dette i forbindelse med innvilgelse av permisjonssøknad. 17. Beordring og stedfortredertjeneste Enhver arbeidstaker plikter å la seg beordre til stedfortredertjeneste. Enhver arbeidstaker plikter å la seg beordre til andre oppgaver og/eller annet tjenestested dersom tilsettingsmyndigheten finner dette nødvendig ut fra kommunes behov. Beordringsmyndigheten følger tilsettingsmyndigheten og skal være skriftlig. Arbeidstakerorganisasjonene skal informeres. Godtgjøring ved beordring eller stedfortredertjeneste fastsettes i henhold til Hovedtariffavtalens 13 med mindre annet uttrykkelig er bestemt. Konstituering foretas i henhold til gitte retningslinjer. 18. Bistillinger og ekstraarbeid Ingen arbeidstaker som er ansatt i Trondheim kommune i 100% stilling kan i sin ordinære arbeidstid inneha bistillinger eller påta seg ekstraarbeid uten tillatelse fra enhetsleder. Arbeidstakere kan i sin fritid ta ekstraarbeid, når dette kan skje uten at det går ut over arbeidet i kommunen og hvis det ikke er i strid med kommunens interesser. Alle arbeidstakere ansatt i Trondheim kommune har plikt til å gi opplysninger om bistillinger og ekstraarbeid til

13 enhetsleder. Bestemmelsene står tilbake for lover eller bindende avtaler som innskrenker eller utvider arbeidstakers rett til å ta ekstraarbeid. Rådmannen eller overordnet myndighet kan nedlegge generelle forbud mot at arbeidstakere utfører spesielle typer arbeid i fritiden. Melding om slike påbud skal gis til administrasjonsutvalget. 19. Erkjentlighetsgaver Erkjentlighetsgaver kan tildeles kommunale arbeidstakere etter formannskapets nærmere bestemmelser. 20. Etiske retningslinjer - habilitet Forvaltningslovens habilitetsregler og Trondheim kommunes etiske retningslinjer gjelder for praktisering av reglene i dette reglement. 21. Endring - tolkning Endringer i disse retningslinjene foretas av formannskapet etter innstilling fra rådmannen. Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av retningslinjene legges saken frem for rådmannen. Det vurderes om saken skal legges frem for formannskapet etter at spørsmålet er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene.

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i møte den 01.09.97 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, og som ikke gjennom lov eller

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innhold 1. VIRKEOMRÅDE.... 2 2. DELEGASJON OG DEFINISJONER... 2 3. ETIKK... 2 4. ARBEIDSTID OG HVILETID... 2 5. UTBETALING AV LØNN... 3 6. FERIE... 3 7. TAUSHETSPLIKT...

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for statsansatte på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1.

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1. Arbeidsreglement for Nordre Land kommune 1 OMFANG Dette reglement gjelder for arbeidstakere i heltidsstilling. Dersom annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for arbeidstakere i deltidsstilling.

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1383/01. Dette reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Oslo kommune.

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1383/01. Dette reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Oslo kommune. Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 19.07.2001 Erstatter: Saksnr: Brv 1383/01 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 01.10.2001 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget: /Byrådsavdeling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for tjenestemenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Bilag 4 Arbeidsreglement

Bilag 4 Arbeidsreglement Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal Orientering til overtalleg skuleåret 2015/16 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 17626/2015/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 18.03.2015 Orientering

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX ARBEIDSAVTALE Denne avtalen er inngått mellom (1) XX og (2) XX 1. STILLING XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX 2. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER Administrerende

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 09.08.2016 2016/837-10734/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Nina

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 22.12.2016 2015/1586-17015/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Norma

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT KAP. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Definisjon Med kommune menes i dette reglement Tysfjord kommune. 1.2 Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen.

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen. Side i av 5 PROTOKOLL År 2016, den 25. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter medlemmer av

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer