Retningslinjene gjelder for alle som er tilsatt i Trondheim kommune med mindre retningslinjene selv unntar personer eller grupper.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjene gjelder for alle som er tilsatt i Trondheim kommune med mindre retningslinjene selv unntar personer eller grupper."

Transkript

1 Personalforvaltningen - retningslinjer Retningslinjene er vedtatt av formannskapet Ajourført pr Retting av paragrafer etter ny arbeidsmiljølov. Ajourført pr april RETNINGSLINJER FOR PERSONALFORVALTNINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Retningslinjene gjelder for alle som er tilsatt i Trondheim kommune med mindre retningslinjene selv unntar personer eller grupper. 1. Formål Personalforvaltningen i Trondheim kommune har som mål å sette kommunen i stand til å løse de oppgaver kommunen skal ivareta overfor byens innbyggere og legge rammer for en god personalpolitikk for ansatte. "Retningslinjer for Personalforvaltningen i Trondheim kommune" er kommunens felles arbeidsreglement og skal bare fravikes hvis kompetent myndighet beslutter det, eller hvis det kommer i konflikt med ansattes individuelle eller kollektive rettigheter. Retningslinjene står tilbake for bestemmelser i lov, ufravikelige forskrifter og kollektive overenskomster. 2. Ledernes generelle ansvar Den enkelte enhetsleder i Trondheim kommune har ansvaret for personalforvaltningen innen sitt ansvarsområde. Retningslinjene og Trondheim kommunes lederkriterier er bindende for den personalforvaltning som skal utøves av kommunens ledere. Arbeidsgivervirksomhetens organisering og myndighetsfordeling: 3. Bystyret Bystyret tilsetter rådmann etter innstilling fra formannskapet, direktør for enhet for revisjon- og resultatkontroll etter innstilling fra Kontrollkomiteen. 4. Arbeidsgiveransvaret Innen rammen av de fullmakter Bystyret til enhver tid gir, er det samlede formannskap kommunens øverste arbeidsgivermyndighet og beslutter hvordan arbeidsgivervirksomheten skal innrettes. Formannskapet kan også

2 beslutte å overføre myndighet til organer utenfor Trondheim kommune. 5. Formannskapet Formannskapet tilsetter kommunaldirektører og ledere av kommunale bedrifter og kommunale foretak om ikke annet fremgår av vedtektene. 6. Utvalg 6.1. Lønnsutvalg Formannskapet velger 5 av sine medlemmer som utgjør kommunens lønnsutvalg. Varaordføreren er leder av utvalget. Lønnsutvalget er kommunens forhandlingsutvalg i lønns- og tariffspørsmål og beslutningsorgan i saker om lønns- og arbeidsvilkår. Lønnsutvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen 6.2 Administrasjonsutvalg Lønnsutvalget sammen med 4 representanter for de ansatte, utpekte av arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet, utgjør kommunens administrasjonsutvalg. Jf. 13 i Hovedavtalen på kommunalt avtaleområde og 1, kapittel 1 i hovedavtalen på statlig avtaleområde. Administrasjonsutvalget har ansvar for de overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, utarbeidelse av personalpolitiske retningslinjer, reglement, instrukser og rutiner. Utvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen. Saker som ligger inn under Lønnsutvalgets myndighet i lønns- og tariffspørsmål skal ikke behandles i Administrasjonsutvalget. Saker som avgjøres av Administrasjonsutvalget skal forelegges Formannskapet hvis minst tre medlemmer krever det. 7. Rådmannen Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon med myndighet i alle administrative

3 saker med mindre noe annet er bestemt i dette reglement Rådmannen kan fritt delegere sin myndighet innen rammen av lov og forskrifter. Kommunens administrasjon er organisert i 2 nivå; enhetsnivå og rådmannen. Rådmannen tilsetter enhetsledere. Rådmannen lager skriftlig tilsettingssak og begrunner sin innstilling. Rådmannen har som leder for den administrative organisasjon ansvar for at personalressursene er organisert og blir benyttet på best mulig måte. Rådmannen kan derfor etter drøftinger med de ansattes organisasjoner omdisponere personalressursene. Rådmannen kan i samråd med enhetsleder, og den det gjelder, beslutte at en ansatt skal overføres/beordres til nytt tjenestested etter at arbeidstakerorganisasjonene er informert. Rådmannen beslutter opprettelse og avvikling av enheter. Rådmannen beslutter om en enhetsleder skal overføres/beordres til andre oppgaver og/eller nytt tjenestested etter at spørsmålet erdrøftet med den det gjelderog arbeidstaker-organisasjonene er blitt informert. Rådmannen kan frata enhetsleder myndighet og overflytte vedkommende til andre oppgaver. 8. Enhetsledere Enhetsleder er enhetens øverste administrative leder, med myndighet og oppgaver gitt av rådmannen og i den enkeltes lederavtale. Enhetsleder kan bemyndige ansatte ved enheten til å utøve deler av sin myndighet nevnt her om ikke annet er bestemt. Enhetsleder innstiller overfor rådmannen i saker han/hun ikke er delegert myndighet i. Enhetsleder tilsetter alt personell ved enheten.

4 Vedtak om tilsetting er ikke gjenstand for klage etter forvaltningsloven, jf. 3 annet ledd. Enhetsleder beslutter etter drøftinger med tillitsvalgte hvilke ansatte som er overtallige eller av andre årsaker skal overføres til nytt tjenestested og/eller få andre arbeidsoppgaver. Enhetsleder beslutter etter retningslinjer gitt av rådmannen hvordan ledige lønnsmidler kan disponeres. Enhetsleder har innstillende myndighet til rådmannen i spørsmål som vedrører individuelle lønnsendringer for sine ansatte med mindre annet ikke er avtalt. Enhetsleder har ansvar for at ledige stillinger utlyses etter til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av rådmannen. Enhetsleder lager skriftlig tilsettingssak og begrunner sin innstilling. Enhetsleder utferdiger skriftlig ansettelseskontrakt til alle kategorier ansatte (faste, midlertidige, vikarer osv.) og har ansvar for at kontrakten er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Rådmannen gir nærmere regler for utforming av ansettelsskontrakter og arbeidsavtaler, jf. arbeidsmiljølovens Enhetsleder har ansvar for at den nyansatte gjennomfører et introduksjonsprogram tilpasset den stilling han/hun tiltrer og følges opp i prøvetiden med jevnlige samtaler. Enhetsleder har ansvar for personalarkiv innen sitt ansvarsområde etter gjeldende retningslinjer gitt av rådmannen ut fra Arkivlovens og Personopplysningslovens bestemmelser. 9. Tilsettingsvilkår Alle arbeidstakere tilsettes i Trondheim kommune. For ansettelse i kommunen gjelder - om ikke vedkommende tilsettingsmyndighet uttrykkelig bestemmer noe annet - en prøvetid på 6 måneder med 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist i prøveperioden. Enhetsleder har ansvar for at prøvetiden følges opp. Ved fravær i prøveperioden kan prøvetiden forlenges med

5 samme antall dager som fraværet utgjør, jf. vilkårene i ansettelseskontrakten. Når ansatte selv søker seg over til en ny stilling i Trondheim kommune med andre arbeidsoppgaver enn det han/hun i dag har, skal det i hvert enkelt tilfelle avtales om det skal være utprøvingstid i den nye stillingen. Denne prøvetid gjelder ikke for selve ansettelsforholdet. Når en ansatt tilsettes i ny stilling med tilsvarende arbeidsoppgaver som man hadde tidligere, skal det ikke være noen utprøvingstid. Rådmann og kommunaldirektører ansettes på åremål for 6 år med mulighet for forlengelse en gang. Avlønning for åremålstilling avgjøres av lønnsutvalget. Ansatte i kommunen har pliktig medlemskap i den pensjonsordning som gjelder for vedkommende gruppe. Pensjonsrettighetene reguleres av vedtektene i vedkommende pensjonsordning med mindre annet uttrykkelig er bestemt. Medfører ansettelsen i kommunen at den ansatte kommer i et direkte overordnet/underordnet-forhold til noen i nær familie eller andre som vedkommende har så nært forhold til at han eller hun vil rammes av forvaltningens habilitetsregler ved behandling av personalsaker, jf. forvaltningslovens 6, kan rådmannen beslutte at en av dem flyttes til annen tjeneste ut fra hensynet til tjenestens tarv. 10. Opphør av arbeidsforhold Oppnådd aldersgrense/pensjonsalder Den alminnelige aldersgrense er 70 år, med unntak av enkelte stillinger som har en særaldersgrense. Når aldersgrensen/særaldersgrense nås vil arbeidsgiver kunne avslutte arbeidsforholdet uten formell oppsigelse eller krav til saklig grunn. For de med særaldersgrense, men som ikke har full opptjeningstid, kan dette først gjøres ved 67 år, jfr. Hovedtariffavtalen. Den plikten som påhviler arbeidsgiver er at arbeidstaker skriftlig gis et varsel 6 måneder før fratreden. Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunkt for fratreden. Fratreden kan kreves 6 måneder fra den 1. i måneden etter at varselet er gitt. Arbeidstaker som ønsker å fratre ved 70 år, eller ved oppnådd særaldersgrense (ved 67 år dersom ikke full opptjening) har en varslingsfrist på 1 måned. Jf Arbeidsmiljøloven 15-13a.

6 10.2 Utgått 10.3 Avtalefestet pensjon - stillingsreduksjon Ansatte i Trondheim kommune har i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser fra fylte 62 år rett til å fratre sin stilling og gå over på hel avtalefestet pensjon. Arbeidstakere kan søke om å få innvilget delvis avtalefestet pensjon til enhetsleder. Enhetslederstillinger i Trondheim kommune er i prinsippet hele stillinger. Søknad om å få innvilget redusert stilling for å ta ut delvis avtalefestet pensjon fra enhetsledere kan derfor bare unntaksvis imøtekommes av rådmannen når forholdene ved enheten/virksomheten tilsier at det er mulig Oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold Oppsigelsesfristene i kommunen er som fastsatt i de til enhver tid gjeldende Hovedtariffavtaler med mindre annet fremgår av annen kollektiv eller individuell avtale. Oppsigelse skal være skriftlig. Oppsigelsesfristene løper fra den dag oppsigelsen er mottatt av arbeidsgiver eller arbeidstaker. Oppsigelse fra kommunens side med bakgrunn i kommunens egne forhold; f.eks innskrenkninger, rasjonalisering, nedbemanning og/eller avvikling av virksomhet besluttes av formannskapet eller av administrasjonsutvalg dersom slik myndighet er delegert utvalget. Ansatt som på grunn av sykdom ikke kan oppfylle sin arbeidsavtale med kommunen, kan likevel opprette sitt tilsettingsforhold i 2 år. Ved utløpet av 2-årsgrensen skal tilsettingsforholdet avsluttes ved arbeidstakers oppsigelse eller ved at rådmannen, etter innstilling fra enhetsleder, vedtar oppsigelse med dokumentert begrunnelse i arbeidstakers forhold. Med arbeidstakers forhold i denne forbindelse menes at arbeidstakeren, ut fra helse og kompetanse, og etter lovbestemte forsøk på tilrettelegging, tiltak eller attføring, vurderes å ha få muligheter til å utføre ordinært arbeid i kommunen. Arbeidstaker som får innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV kan opprettholde sitt tilsettingsforhold ved å søke om permisjon fra sin stilling, likevel ikke lenger enn 3 år fra maksdato for sykepenger. Permisjon fra

7 stillingen gis ikke for lengre enn 6 måneder om gangen og det må foreligge en tiltaksplan som beskriver en forventet tilbakeføring til ordinært arbeid i Trondheim kommune innen et forventet tidspunkt. (vedtak sak 2/11 i Administrasjonsutvalget) 10.5 Permittering Permittering kan foretas når en konflikt som omfatter en del av virksomhetens arbeidstakere medfører at andre arbeidstakere ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte og når det er inntruffet slike uforutsette hendelser som nevnt i arbeidsmiljøloven ledd. Vedtak om permittering av arbeidstakere skal foretas av lønnsutvalget. Permitteringsvarsel gis av rådmannen etter drøftelse med berørte tillitsvalgte. Permitteringsvarsel gis med 14 dagers frist for fratredelse med mindre andre frister følger av lov eller bindende overenskomst. Fristen løper fra det tidspunkt varselet er meddelt den enkelte arbeidstaker. 11. Avskjed, oppsigelse og andre reaksjoner ved forsømmelser/forgåelser i tjenesten Administrasjonsutvalget kan meddele en arbeidstaker avskjed når vedkommende: med vilje krenker sin tjenesteplikt og/eller nekter å utføre tjenesteoppdrag pålagt av overordnet myndighet tross skriftlig irettesettelse eller advarsel fra overordnet myndighet viser forsømmelighet eller slurv i tjenesten gjør seg skyldig i grov uforstand i tjenesten eller begår straffbare handlinger som medfører at vedkommende ikke lenger kan utføre sine tjenesteplikter med den nødvendige tillit har vært beruset i tjenesten eller på annet vis har brutt opplegg som følger av vedtatte retningslinjer i Trondheim kommune, f.eks. inngått AKAN-kontrakt. alvorlig krenker det reglementet som gjelder for vedkommende arbeidsplass Enhetsleder kan med øyeblikkelig virkning fjerne en arbeidstaker fra tjenesten når hensynet til tjenesten krever det. Slik beslutning om suspensjon skal uten opphold meldes til rådmannen. Den ansatte beholder sin faste lønn inntil avskjedigelsesmyndigheten har behandlet saken. Antas atferden å kunne medføre avskjed, kan rådmannen etter innstilling fra enhetsleder i stedet for avskjed meddele arbeidstakeren oppsigelse, suspensjon inntil 14 dager uten lønn eller overflytting til annen stilling av

8 samme eller lavere grad. Det forutsettes at arbeidstakeren aksepterer avskjedsgrunnlaget og reaksjonen. Oppsigelse av enhetsleder etter tilsvarende forhold besluttes av administrasjonsutvalget etter innstilling fra rådmannen. Har en arbeidstaker gjort seg skyldig i forseelse, uverdig atferd i tjenesten eller på annen måte misligholdt sine plikter i arbeidsforholdet uten at dette antas å kunne medføre avskjed, kan rådmannen etter innstilling fra enhetsleder meddele arbeidstakeren oppsigelse. Oppsigelse av enhetsleder etter tilsvarende forhold besluttes av rådmannen. Har en arbeidstaker gjort seg skyldig i forseelse eller uverdig atferd i tjenesten uten at dette antas å kunne medføre avskjed eller oppsigelse, kan enhetsleder ilegge ordensstraff i form av skriftlig irettesettelse, pålegge vedkommende andre arbeidsoppgaver eller be rådmannen beordre vedkommende til nytt tjenestested. Hvis en arbeidstaker antas å ha begått en straffbar handling mot kommunen eller overfor tredjemann under utøvelsen av tjenesten, avgjør rådmannen om forholdet skal anmeldes til påtalemyndigheten. Melding om anmeldelse sendes administrasjonsutvalg til orientering. Avskjedigelse, oppsigelse og ordensstraff skal meddeles vedkommende skriftlig sammen med de grunner beslutningen bygger på. Den det gjelder har rett til å forklare seg muntlig eller skriftlig overfor det organ som fatter beslutningen, og har på alle trinn rett til å la seg bistå eller representere ved fullmektig. Vedkommende har rett til å gjøre seg kjent med anklagen og andre forhold av betydning for saken. Ved beslutning om suspensjon kan disse rettighetene ikke kreves før etter at vedkommende er fjernet fra stillingen. Vedkommendes tillitsvalgte skal varsles med mindre den ansatte motsetter seg det. Beslutning om avskjed, oppsigelse, ordensstraff eller suspensjon kan innen 3 uker fra meddelelse er mottatt, klages inn for overordnet organ. Overordnet organs vedtak er endelig. 12. Arbeidstid Med mindre annet uttrykkelig er bestemt i kollektiv eller individuell avtale, gjelder reglene om arbeidstid i den til enhver tid gjeldende lov og hovedtariffavtale.

9 Arbeidstidens innretning bestemmes av arbeidsgiveren etter drøftelse med tillitsvalgte. Overtidsarbeid kan pålegges av nærmeste overordnede innen lovens rammer, og godtgjøres i henhold til den til enhver tid gjeldende hovedtariffavtale. 13. Lønnsutbetaling Lønn utbetales ordinært den 12. hver måned eller hvis dette er helg, den nærmeste foregående ordinære arbeidsdag. Ved dødsfall utbetales eventuell restlønn til dødsboet. 14. Ferie Såfremt ikke annet er bestemt, gjelder ferielovens og Hovedtariffavtalens bestemmelser om feriefritid og feriegodtgjøring. Tiden for avvikling av ferie bestemmes av den enkeltes enhetsleder som på forhånd skal drøfte feriens plassering og planene for ferieavviklingen med de ansatte eller tillitsvalgte,jf. ferielovens bestemmelser 6.1 Rådmannens ferietid godkjennes av ordføreren. Kontrollutvalget godkjenner ferietid for direktør for enhet for revisjon- og resultatkontroll. 15. Ytelser ved sykdom, fødsel, adopsjon, militærtjeneste Såfremt ikke annet er bestemt gjelder Hovedtariffavtalens regler om ytelser under sykdom. Fravær fra tjenesten skal snarest mulig samme dag meldes til nærmeste overordnet. Ved sykefravær som varer 1-8 kalenderdager skal arbeidstakeren gi egenmelding på fastsatt skjema eller levere legeattest. Sykefravær ut over 8 kalenderdager dokumenteres med legeattest. Det kan pålegges en arbeidstaker å levere legeattest for fravær på 8 dager eller mindre, jf. egne retningslinjer om bruk av egenmelding. Ved lengre sykefravær skal det legges frem legeattest hver 14. dag hvis ikke annet er uttrykkelig bestemt. Forsømmes plikten til å varsle fravær eller dokumentere fraværet, bortfaller retten til sykelønn under fraværet inntil forsømmelsen eventuelt er rettet opp.

10 Kommunen betaler lønn under sykefravær så lenge arbeidstakeren har rett til slik lønn etter folketrygden eller tariffavtalene. Ved svangerskap, fødsel og adopsjon gis det permisjon og betales lønn etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalen om ikke annet er uttrykkelig bestemt. Ved militærtjeneste, tjeneste i heimevernet og sivilforsvaret utbetales lønn etter reglene i Hovedtariffavtalen med fradrag for alle utbetalinger. Ved kortere tjeneste enn en uke, trekkes militær godtgjørelse bare for de dager vedkommende ville vært i kommunens tjeneste. 16. Permisjon - myndighet og generelle regler Ansatte på statlige avtalevilkår følger disse. Rådmannen kan etter søknad innvilge permisjon uten lønn fra stilling Trondheim i kommune. Enhetsleder kan etter søknad innvilge permisjon uten lønn fra tjenestestedet etter nærmere regler gitt av rådmannen. Rådmann/enhetsleder kan innvilge permisjon uten trekk i lønn for følgende: Kommunale og/eller andre offentlige verv inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår, hvor en arbeidstaker er pålagt å utføre kommunale eller andre offentlige verv Organisasjonsmessige oppdrag / Arbeidstakerrepresentasjon når en arbeidstaker møter i forhandlinger med kommunen på vegne av sin organisasjon eller arbeidstakergruppe inntil en uke når arbeidstaker skal delta i landsmøter, kurs eller andre møter som valgt representant for sin organisasjon i henhold til bestemmelser i Hovedavtalen eller retningslinjer for Trondheim kommune inntil 30 dager i et kalenderår når arbeidstakeren er valgt av sin organisasjon til å delta under sentrale

11 forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår som direkte angår arbeidstakergrupper i kommunen Særlige velferdsgrunner inntil 12 arbeidsdager når særlige velferdsanliggende; som sykdom/dødsfall i nærmeste familie eller andre forhold gjør fravær begrunnet og det vil være urimelig å foreta trekk i lønn. Opplæring / utdanning til opplæring innen for eget arbeidsområde og som ledd i kompetanseheving, jf. arbeidsmiljøloven 12-11, utdanningspermisjon, samt retningslinjer gitt av lønnsutvalget. Gis det permisjon uten trekk i lønn skal det i forbindelse med permisjonssøknaden vurderes om eventuelle godtgjørelser arbeidstakeren mottar fra andre under permisjonen skal trekkes i lønnsutbetalingen. Lønnsutvalget gir nærmere retningslinjer og kan tilstå permisjoner ut over det som er beskrevet foran. Myndigheten kan delegeres til rådmannen. Rådmann/enhetsleder kan innvilge permisjon med trekk lønn for følgende: Utdanning/Opplæring til opplæring innen for eget arbeidsområde og som ledd i kompetanseheving, jf. arbeidsmiljøloven 12-11, utdanningspermisjon, samt retningslinjer gitt av lønnsutvalget. Attføring/rehabilitering Ansatte som er sykemeldt og som deretter går over på Arbeidsavklaringspenger (AAP) kan få permisjon i inntil tre år etter utløp av sykepengeperioden regnet fra maksimum sykepengedato. Permisjon gis ikke for lenger enn seks måneder av gangen. Ansatte som gjennomfører utdanning i regi av NAV hvor utdanningen har en varighet utover et år, kan etter individuell vurdering innvilges permisjon i hele utdanningstiden, forutsatt at utdanningen er innenfor et arbeidsområde hvor kommunen har behov for denne type kompetanse og godkjent utdanningen i regi av NAV.

12 Permisjoner uten lønn lenger enn 6 måneder trekkes fra i lønnsansienniteten i sin helhet. Fravær uten lønn i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon medregnes med inntil 2 år i lønnsansienniteten, jf. Hovedtariffavtalens Fravær uten lønn i utdanningssammenheng reguleres av bestemmelsene i Hovedtariffavtalene. Ved permisjoner uten lønn i forbindelse med attføring og/eller rehabilitering skal det første permisjonsåret regnes med i tjenestetiden. Ved permisjoner uten lønn må vedkommende selv betale pensjonsinnskudd om rettighetene i pensjonsordningen skal opprettholdes uten avbrudd. Den ansatte har krav på å få informasjon om dette i forbindelse med innvilgelse av permisjonssøknad. 17. Beordring og stedfortredertjeneste Enhver arbeidstaker plikter å la seg beordre til stedfortredertjeneste. Enhver arbeidstaker plikter å la seg beordre til andre oppgaver og/eller annet tjenestested dersom tilsettingsmyndigheten finner dette nødvendig ut fra kommunes behov. Beordringsmyndigheten følger tilsettingsmyndigheten og skal være skriftlig. Arbeidstakerorganisasjonene skal informeres. Godtgjøring ved beordring eller stedfortredertjeneste fastsettes i henhold til Hovedtariffavtalens 13 med mindre annet uttrykkelig er bestemt. Konstituering foretas i henhold til gitte retningslinjer. 18. Bistillinger og ekstraarbeid Ingen arbeidstaker som er ansatt i Trondheim kommune i 100% stilling kan i sin ordinære arbeidstid inneha bistillinger eller påta seg ekstraarbeid uten tillatelse fra enhetsleder. Arbeidstakere kan i sin fritid ta ekstraarbeid, når dette kan skje uten at det går ut over arbeidet i kommunen og hvis det ikke er i strid med kommunens interesser. Alle arbeidstakere ansatt i Trondheim kommune har plikt til å gi opplysninger om bistillinger og ekstraarbeid til

13 enhetsleder. Bestemmelsene står tilbake for lover eller bindende avtaler som innskrenker eller utvider arbeidstakers rett til å ta ekstraarbeid. Rådmannen eller overordnet myndighet kan nedlegge generelle forbud mot at arbeidstakere utfører spesielle typer arbeid i fritiden. Melding om slike påbud skal gis til administrasjonsutvalget. 19. Erkjentlighetsgaver Erkjentlighetsgaver kan tildeles kommunale arbeidstakere etter formannskapets nærmere bestemmelser. 20. Etiske retningslinjer - habilitet Forvaltningslovens habilitetsregler og Trondheim kommunes etiske retningslinjer gjelder for praktisering av reglene i dette reglement. 21. Endring - tolkning Endringer i disse retningslinjene foretas av formannskapet etter innstilling fra rådmannen. Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av retningslinjene legges saken frem for rådmannen. Det vurderes om saken skal legges frem for formannskapet etter at spørsmålet er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene.

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m.

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m. Svanpro as Kap: 1 PERSONALHÅNDBOKEN Side 1-9 TILSETTINGSSAKER SAKSGANG BESLUTNINGSMYNDIGHET M.M. Gjelder fra: 24. 10. 2011. 1.1 Tilsettinger i Svanpro Iflg. Vedtektenes 10: Styret har ansvar for ansettelser

Detaljer

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Fagområde: Personal Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2000-00025 Rev. dato: 1.7.2010 Gyldig til: 011212 Side 1 av 38 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 Omfang 2

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND - Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND - Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND - Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET KFO på den annen side for perioden 01.05.2006-30.04.2008

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 ARBEIDSM Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 1 GENERELT... 3 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 HENVISNINGER... 3 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 3 2.1 DEFINISJONER...

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG ID Nfk.HMS.2.6.2 Versjon 1.02 Gyldig fra 09.05.2014 Forfatter Vigleik Aas Verifisert Fylkesrådet Godkjent Stig Olsen Side 1 av14 Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG 2.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 29.08.2001, sak 0050/01 Administrasjon 30.01.2002 ( 10)

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER 1.1.2013 31.12.2015

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER 1.1.2013 31.12.2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG LO 1.1.2013 31.12.2015 - JANUAR 2013 - DEL I KAP I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1 Partsforhold Denne hovedavtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

HOVEDAVTALE OG OVERENSKOMST. mellom ASVL. på den ene side DELTA. på den annen side. for perioden 1. mai 2014 30. april 2016

HOVEDAVTALE OG OVERENSKOMST. mellom ASVL. på den ene side DELTA. på den annen side. for perioden 1. mai 2014 30. april 2016 HOVEDAVTALE OG OVERENSKOMST mellom ASVL på den ene side og DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2014 30. april 2016 1 INNHOLD HOVEDAVTALE for perioden 1. mai 2014 30.april 2016 1. Innledning 5 2.

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER 1 Partsforhold og definisjoner 1-1 Hovedavtalen Hovedavtalen gjelder mellom KA og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter

Detaljer

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014 ONALHA NDBOK For Leka kommune 2014 18.12.2013 Innhold Kap 1... 7 Tilsettingssaker-saksgang-beslutningsmyndighet m.m... 7 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 7 Kap 2... 8 Hovedlinjer for Leka kommunes

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 2008 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2009-30.04.2012

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2009-30.04.2012 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2009-30.04.2012 1 Kapittel 0 Hovedtariffavtalen Kapittel 1 Fellesbestemmelser 1 Innledende bestemmelser Bestemmelsene i denne særavtalen gjelder

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal Orientering til overtalleg skuleåret 2015/16 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 17626/2015/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 18.03.2015 Orientering

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

L E D E R A V T A L E N

L E D E R A V T A L E N Overenskomst nr 269 Utløp 30.11.2010 L E D E R A V T A L E N 2010 2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger og LEDERNE 2 Del I Hovedavtalen LEDERNE/NHO Del II Overenskomst

Detaljer