Arbeidsreglement. Hadsel kommune. Ryddig og rettferdig. Med mulighetene i fokus skaper vi framtiden. Gyldig fra og med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsreglement. Hadsel kommune. Ryddig og rettferdig. Med mulighetene i fokus skaper vi framtiden. Gyldig fra og med"

Transkript

1 Hadsel kommune Arbeidsreglement Ryddig og rettferdig Gyldig fra og med Ansvar for ajourhold: Personalsjef Utfør dine plikter og kjenn dine rettigheter. Med mulighetene i fokus skaper vi framtiden Engasjert Samlende Kreativ Raus - Effektiv

2 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn og historikk... 3 Mål... 3 Henvisninger og sentrale bestemmelser... 3 Omfang... 3 Tilsetting... 3 Prøvetid... 4 Legeattest/politiattest... 4 Arbeidsavtale... 4 Tjenestevei... 4 Plikt til å sette seg inn i nødvendige dokumenter... 4 Helseundersøkelser... 5 Etiske retningslinjer... 5 Annen arbeidsgiver... 5 Forholdet til media og ytringsfriheten... 6 Taushetsplikt... 6 Arbeids og hviletider... 6 Alminnelig orden... 7 Forholdet til kommunens innbyggere, kunder og leverandører... 7 Behandling av utstyr... 7 Datadisiplin... 7 Korttidsfravær og sykdom... 8 Annet fravær... 8 Uførepensjonering... 8 Ferie... 8 Avspasering og fleksitid... 9 Medlemsskap i pensjonskasse... 9 Utbetaling av lønn... 9 Oppsigelse... 9 Avskjed Sluttattest Ikrafttreden og endringer Side 2

3 Innledning Bakgrunn og historikk Dette reglementet er basert på bestemmelser i K sak 47/1991 og senere revisjon i Arbeidsreglementet regulerer i grove trekk hvilke rettigheter og plikter ansatte i Hadsel kommune har. Arbeidsreglementet skal gjøres kjent for alle ansatte ved tiltredelse. Den ansatte plikter selv å sette seg inn i arbeidsreglementet. Regler for fastsettelse, revidering og bekjentgjøring av arbeidsreglementet, med mer, er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Mål Målet med reglementet er å tydeliggjøre hvilke rettigheter og plikter ansatte har, som arbeidstaker i Hadsel kommune. Henvisninger og sentrale bestemmelser Retningslinjer for lederavtaler i Hadsel kommune Hadsel kommunes permisjonsreglement Hovedtariffavtalen (HTA) Hovedavtalen (HA) Arbeidsmiljøloven (AML) Etiske retningslinjer for Hadsel kommune Introduksjonsprogram for nyansatte i Hadsel kommune Retningslinjer for datadisiplin/datasikkerhet Retningslinjer for fleksitid Rutiner for varsling Omfang Dette reglement gjelder ved ansettelse av kommunale arbeidstakere i fast forpliktende arbeidsforhold. Jfr. HTA, fellesbestemmelsenes 1. I hovedsak vil dette utgjøre fast ansatte og midlertidige ansatte med fast arbeidstid, regulert gjennom en arbeidsavtale. Reglene i dette reglement gjelder ikke når de strider mot lov, tariffavtaler, eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen. Tilsetting Arbeidstaker ansettes for tjeneste i kommunen, ikke i den enkelte etat/institusjon eller tjenestested. Ansettelsen skjer på bakgrunn av gjeldende lønns og arbeidsvilkår nedfelt i lover, reglementer, ansettelsesdokumenter og tariffavtaler. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å nytte kompetansen til den ansatte der hvor kompetansen utnyttes mest hensiktsmessig innenfor virksomheten. Dette kan innebære at de ansatte kan nyttes innenfor ulike avdelinger og på ulike tjenestesteder i kommunen. Side 3

4 Prøvetid Arbeidstaker ansettes skriftlig, med prøvetid på 6 måneder for nytilsatte. Ansettelsesmyndigheten kan frafalle kravet om prøvetid i særskilte tilfeller. I prøvetiden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist. I prøvetiden skal det foreligge en plan for bedømmelse og vurdering av den ansatte. (Jf Introduksjon for nyansatte og Retningslinjer for medarbeidersamtaler ). I god tid før prøvetidens utløp skal nærmeste leder melde fra til ansettelsesmyndighet dersom det foreligger grunner som taler mot ansettelse. Spørsmål om oppsigelse forelegges ansettelsesmyndighet og utvalg av tillitsvalgte snarest mulig. Prøvetiden kan forlenges ved fravær under prøvetiden. Prøvetiden kan forlenges med samme periode som fraværet utgjør. Ved tilsetting i annen type stilling i kommunen, skal det som hovedregel brukes ny prøvetid. Legeattest/politiattest For stillinger hvor det stilles krav til helse eller vandel, plikter den ansatte å legge fram tilfredsstillende attest før tiltredelse. Ikke gyldig attest vil være oppsigelsesgrunn. Arbeidsavtale Alle ansettelsesforhold i Hadsel kommune skal skje gjennom en skriftlig avtale, uavhengig av ansettelsesforholdet varighet. Avtalen skal inngås uten ugrunnet opphold. Avtalen skal regulere betingelser som lønn, stillingsprosent, oppstartdato, eventuell opphørsdato, bil i tjeneste, krav om førerkort med mer. Den ansatte skal ha en kopi av avtalen. Arbeidstakeren må finne seg i forandringer i sitt arbeidsområde og eventuelle arbeidsinstruks/stillingsbeskrivelse, når dette er saklig begrunnet. For arbeidstakere som tas inn ekstraordinært for å avhjelpe arbeidsledighet, vises det til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser. Ansatte som tilsettes som leder (i henhold til vedtatt lederstruktur) må påregne å også tegne en egen lederavtale etter tiltredelse. Tjenestevei Ansatte i Hadsel kommune skal i sitt daglige virke forholde seg til tjenestevei. Det betyr at saker, uenigheter, søknader, med mer skal først gå til nærmeste overordnet. Alle saker skal søkes løst på lavest mulig nivå. Dersom saken ikke fører frem i første instans (les; nærmeste overordnede) kan saken løftes til neste ledernivå. Plikt til å sette seg inn i nødvendige dokumenter Enhver ansatt i Hadsel kommune plikter å sette seg inn i dokumenter som berører rettigheter og plikter til den ansatte. Det forutsettes her at de samme dokumenter deles ut til den nytilsatte ved tilsetting eller gjøres tilgjengelig på kommunens internett/intranett. Side 4

5 Helseundersøkelser Den ansatte plikter å la seg underlegge en helseundersøkelse i henhold til arbeidsmiljøloven. Der hvor bedriftslegeordningen er innført, plikter arbeidstakeren å la seg undersøke eller på egen bekostning foreta like fullverdig undersøkelse hos en annen lege. Resultatet av denne undersøkelsen skal forelegges bedriftslegen. Etiske retningslinjer Hadsel kommune er en offentlig arbeidsgiver som nyter godt av fellesskapets midler. Kommunen er satt til å forvalte offentlig midler til beste for innbyggerne i kommunen. Det innebærer en særlig bevissthet rundt holdningene til forvaltningen av disse midlene, samt hvordan man som ansatt i en offentlig enhet opptrer i sitt daglige virke. Hadsel kommune plikter å tilse at de vedtatte etiske retningslinjer er gjort kjent for de ansatte i kommunen, mens de ansatte plikter å etterleve retningslinjene som er gitt i samme reglement. Annen arbeidsgiver Ved ansettelser i stillinger i 50 % stillingsbrøk eller mer, er Hadsel kommune å betrakte som hovedarbeidsgiver. Unntaket kan være når en ansatt før inngåelse av arbeidskontrakt med Hadsel kommune fra før har et tilsetningsforhold på 50 % stilling hos en annen arbeidsgiver. Den tilsatte må søke Hadsel kommune som hovedarbeidsgiver om godkjenning av biarbeidsgiver. Arbeidstakere i Hadsel kommune må ikke utføre arbeid for annen arbeidsgiver som kan medføre inhabilitet etter forvaltningslovens bestemmelser. Arbeidstakeren må heller ikke utføre arbeide for annen arbeidsgiver i et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. Arbeid for annen arbeidsgiver/ bierverv, herunder også styreverv i offentlige og private selskap som helt eller delvis utføres innenfor den ansattes ordinære arbeidstid skal etter søknad godkjennes av rådmann. For rådmannen skal slik søknad godkjennes av ordfører. Rådmannen fremlegger i første møte hvert år ovenfor partssammensatt utvalg med kopi til kontrollutvalget, oversikt over ledere og deres eventuelle bierverv og styreverv. Kommunal arbeidstaker kan heller ikke ha arbeid ved flere arbeidssteder i Hadsel kommune som til sammen overstiger 100 % stilling. For beregning av arbeidstid henvises det til hovedtariffavtalen, samt Arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker som har tilsetting/arbeidsforhold på flere steder i Hadsel kommune må derfor medvirke til at omfanget (samlet arbeidstid/ stillingsprosent) bringes på det rene for kommunen, og også selv påse at disse arbeidsforholdene ikke overstiger 100 % stilling. Arbeidstakere i Hadsel kommune på tidsbegrenset oppdragsavtale slik som for eksempel støttekontakter, avlastere mv. omfattes ikke av ovennevnte avsnitt. Samme forhold gjelder arbeidstakere som i funksjon av sin stilling eller på frivillig basis er medlem av Hadsel kommunale brann og redningsvesen. Side 5

6 Forholdet til media og ytringsfriheten Hadsel kommune skal fremstå som en åpen og gjennomsiktig organisasjon, hvor prosesser og vedtak i størst mulig grad skal være tilgjengelig for det offentlige. Gjennom god dialog og et godt samarbeid med media, skal Hadsel kommune søke å informere i best mulig grad om vår virksomhet og våre tjenestetilbud. Det overordnede administrative informasjonsansvaret tilligger rådmannen. I saker av prinsipielle og strategisk karakter skal vurderinger og kommentarer på vegne av Hadsel kommune gis av rådmann. Det rådgivende ansvar i forhold til hvordan man skal uttale seg i media ligger hos informasjonsansvarlig (for tiden leder av service og informasjonstorget). Øvrige ledere har både rett og plikt til på forespørsel å gi faktaopplysninger. Ansatte i Hadsel kommune har ytringsfrihet som privatpersoner. Ansatte som er deltakere i den offentlige samfunnsdebatten om Hadsel kommunes ansvarsområder, har selv plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner. I rollen som ansatt, skal ansatte opptre lojalt overfor Hadsel kommunes politiske og administrative vedtak. Faglig uenighet innenfor eget fagområde/ egen arbeidsplass, skal løses tjenestevei. Ansatte som er tillitsvalgte og/ eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor mediene at de uttaler seg som representant for en fagforening/ eller parti. Rollene som tillitsvalgt/ politiker og som ansatt skal holdes atskilt. Taushetsplikt Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov eller andre bestemmelser, eller når det følger av sakens art, må enhver som utfører tjeneste på vegne av Hadsel kommune ikke omtale saken ovenfor noen utenforstående. Selv om ansatte i Hadsel kommune automatisk er omfattet av taushetsplikt skal det ved tiltredelse undertegnes taushetserklæring. Arbeids og hviletider Arbeids og hviletider følger av gjeldende lov og avtaler. Arbeids og hviletidene for den enkelte arbeidsplass og eller arbeidstakergruppe gjøres kjent med oppslag. For arbeidstakere i full stilling (unntatt pedagogisk personale i skolen og arbeidstakere med særskilte arbeidstidsordninger, herunder vakt, skift og turnusordninger) skal den ordinære ukentlige arbeidstid være 37,5 timer. I de tilfeller der det er nødvendig av hensyn til tjenesten med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden skal denne ordnes slik at den ukentlige arbeidstid blir gjennomsnittlig 37,5 timer i løpet av en periode på 1 år. Det skal i slike tilfeller inngås skriftlig avtale om dette, jf arbeidsmiljøloven Avtalt hvilepause/ spisepause, jf arbeidsmiljøloven, regnes ordinært ikke med som del av arbeidstiden, dersom ikke annet er avtalt. På arbeidssteder hvor det er/ blir innført fleksitidsordning, gjelder de fastsatte retningslinjer. Sektorleder og evt. andre linjeledere kan likevel, når det i særlige tilfeller er Side 6

7 nødvendig av hensyn til arbeidet, kreve at frammøte skjer til bestemt tid innenfor rammen av ordinær arbeidstid. Tilsvarende kan ledelsen i særlige tilfeller kreve at arbeidstakeren ikke avslutter arbeidet før den ordinære arbeidstid er slutt. Virksomhetens kjernetid er fastsatt til mellom kl og Alminnelig orden Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse. Arbeidstakeren må ikke uten tillatelse forlate arbeidsstedet i arbeidstiden. Arbeidstakeren må ikke innta eller være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. Arbeidstakerne skal følge de generelle og spesielle bestemmelser om røykeforbud som er etablert på den enkelte arbeidsplass. Arbeidstakerne må følge anvisningene fra sine overordnede, utføre sitt arbeide etter beste evne og behandle inventar, materialer, maskiner, verktøy etc med forsiktighet. Arbeidstakerne må rette seg etter bestemmelsene og pålegg som er gitt for å trygge liv, helbred og eiendom, og bruke det verneutstyr som stilles til disposisjon. Enhver må vise den største forsiktighet ved behandling av lys, ild og ildsfarlige saker. Røking må ikke finne sted. Ansatte plikter å delta på brannvernøvelser, eller andre forbyggende sikkerhetstiltak. Ingen må vise seg beruset under arbeidet eller innenfor arbeidsområdet, eller innta berusende midler i arbeidstiden. Enhver må opptre sømmelig og høflig mot dem som den ansatte får å gjøre med under arbeidet. Forholdet til kommunens innbyggere, kunder og leverandører Arbeidstakerne må opptre høflig og korrekt overfor kommunens innbyggere, brukere og leverandører. Arbeidstakerne må ikke betinge seg personlige økonomiske fordeler fra personer som de på virksomhetens vegne kommer i kontakt med. Behandling av utstyr Alt inventar, maskiner, utstyr, materialer m.v. må behandles med omhu. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom, og bruke det verneutstyr og tekniske hjelpemidler som er påbudt etter lov og forskrifter, eller som fastsettes av kommunen. Kommunal arbeidstaker plikter å sette seg inn i og følge branninstruks og evakueringsplaner som måtte være fastsatt ved den enkelte arbeidsplass. Datadisiplin Arbeidstaker skal følge fastsatt instruks for bruk av datautstyr. Instruksen forefinnes på kommunens intranettsider. Side 7

8 Arbeidsgiver kan ved skjellig grunn til mistanke om misbruk eller brudd på datadisiplininstruksen, gjøre innsyn i arbeidstakers e post og internettbruk i henhold til lov. Korttidsfravær og sykdom Alle kommunale arbeidstakere skal følge det opplegg for tidsregistrering og fraværsrapportering som er etablert på det enkelte tjenestested. Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal, så sant det er mulig, meldes til nærmeste overordnede tidligst mulig første fraværsdag. Fraværet skal meldes på telefon (ikke SMS), eller ved fysisk oppmøte dersom det er mulig. Hvis fraværet gjelder sykdom, må arbeidstakeren overholde bestemmelsene om egenmelding/ sykemelding: For sykefravær opp til 8 kalenderdager skal det leveres egenmelding, alt. legeattest. Arbeidstakeren plikter ikke å gi opplysninger om sykdommens art. Ved fravær utover 8 kalenderdager skal det leveres legeattest. Ved skjellig grunn til mistanke om misbruk av egenmelding, kan arbeidsgiver inndra retten til å bruke egenmeldinger. Rett til å bruke egenmelding inntrer etter to måneders tjenestegjøring i kommunal stilling. Det vises for øvrig til de enhver tid gjeldende bestemmelser i folketrygdlov med forskrifter samt tariffavtale, bl.a. om begrensning i bruk av egenmelding. Hadsel kommune har som inkluderende arbeidslivsbedrift (IA bedrift) etablerte rutiner for oppfølging av sykefravær der det forutsettes at den ansatte gjennom aktiv dialog med sin leder medvirker ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner, jf arbeidsmiljøloven. Annet fravær Annen type fravær reguleres blant annet gjennom Hadsel kommunes permisjonsreglement. Uførepensjonering Arbeidstaker som er innvilget tidsavgrenset uførepensjon i folketrygden kan søke permisjon fra sitt ansettelsesforhold i Hadsel kommune inntil ett år etter opphør av sykepengerettigheten. Kommunal arbeidstaker som er innvilget hel eller gradert uførepensjon, skal straks gi arbeidsgiver skriftlig underretning om dette, med kopi av pensjonsvedtaket fra folketrygden. Dersom kommunal arbeidstaker som er innvilget hel eller gradert uførepensjon ikke selv skriftlig sier opp stillingen (evt. del av stillingen), kan arbeidsforholdet (evt. del av stillingen), sies opp fra kommunens side. Ferie Ferie og feriepenger ordnes i samsvar med reglene i gjeldende ferielov og tariffavtale. I god tid før ferien konfererer stedlig arbeidsgiver i kommunen om fastsetting av ferietid med arbeidstakeren eller vedkommendes tillitsvalgte, hvoretter stedlig arbeidsgiver fastsetter ferietiden. Den ansatte og arbeidsgiver skal legge en plan for all oppspart ferie. Det vil si at ferieplanen skal inneholde en plan for avvikling av all overført og oppspart ferie. Det skal ikke forekomme at man unnlater å planlegge med feriedager. Kun unntaksvis skal det forekomme overføring av feriedager. Side 8

9 Søknader om overføring av feriedager skal ha en meget god grunn og samtidig inneholde en plan for når de overførte feriedager skal avvikles. Overført ferie skal som hovedregelvære avviklet innen 1.5 i det ferieåret feriedagene er overført til. Feriereiser som er bestilt uten forutgående avtale med arbeidsgiver, vil arbeidsgiver ikke stå økonomisk ansvarlig for dersom reisen må avbestilles/endres. Avspasering og fleksitid Det henvises til vedtatte retningslinjer for fleksitid. Medlemsskap i pensjonskasse Fast ansatte arbeidstakere som har en arbeidstid som på forhånd er fastsatt til minst 14 timer pr. uke innmeldes til kommunens pensjonsleverandør. Midlertidig tilsatt arbeidstaker meldes inn dersom de har en gjennomsnittlig arbeidstid på minst 14 timer per uke. Dette gjelder også de som har en fast ansettelse på mindre enn 14 timer pr, uke, men som på grunn av ekstravakter får en gjennomsnittlig arbeidstid som overstiger denne nedre grensen. Opplysninger om medlemskap og trekkplikt for premie skal fremgå av tilsettingsbrevet/ arbeidsavtalen, og innmelding skal fremgå av den lønnsmelding som arbeidstakeren får et eksemplar av, når lønn igangsettes. Utbetaling av lønn Utbetaling av lønn foretas som fastsatt av gjeldende lov og avtaleverk. Lønningsdag skal fremgå av arbeidsavtalen. Den enkelte arbeidstaker skal så langt mulig kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes så snart som mulig. Trekk i lønn kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller: a. Lovbestemte trekk. b. Pensjonsinnskudd. c. Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstakeren. d. Fagforeningskontigent dersom foreningen ber om det, jf Hovedavtalen. e. Erstatning for skade eller tap arbeidstakeren forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført kommunen. Betingelsen for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling. f. Arbeidsgiver tilskriver arbeidstaker om forholdet med forslag til tilbakebetalingsplan med en frist for å uttale seg. Dersom enighet ikke oppnås følges vanlige regler for inndrivelse av kravet. Oppsigelse Oppsigelse skal være skriftlig fra begge parter. Side 9

10 Oppsigelse fra kommunen skal inneholde skriftlig begrunnelse, og opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål og retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og om de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen. Oppsigelse fra kommunen skal også inneholde opplysning om eventuell fortrinnsrett til ny tilsetting etter arbeidsmiljøloven, samt opplysning om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist. Før oppsigelse fra kommunen finner sted, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker dette. Oppsigelsesfristene skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov og tariffavtale. Om arbeidstakernes rettigheter ved oppsigelse vises for øvrig til forvaltningslovens kapittel IV og V. Avskjed Hadsel kommune kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjed skal meddeles skriftlig og inneholde opplysninger om rett til å kreve forhandling og reise søksmål, og hvilke frister som gjelder. Før avskjed finner sted skal kommunen konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker dette. Om arbeidstakerens rettigheter ved avskjed vises for øvrig til forvaltningslovens kapittel IV og V og arbeidsmiljøloven. Mens spørsmål om avskjed behandles, kan arbeidstakeren suspenderes fra sin stilling. Betingelsen for å foreta suspensjon er at det av hensyn til tjenestens interesser er nødvendig at arbeidstakeren straks blir fjernet fra sin stilling, og at det må være grunn til å anta at vilkårene for avskjed etter arbeidsmiljøloven er til stede. Kommunen skal vurdere muligheten for midlertidig omplassering før et treffes vedtak om suspensjon. Arbeidstakeren har krav på at vedtak om suspensjon blir begrunnet, og har krav på å få beholde sin lønn inntil vedtak om avskjed er truffet. Sluttattest Ved fratreden har arbeidstakeren krav på tjenestebevis/ sluttattest i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Også arbeidstaker som blir avskjediget har rett til attest, men kommunen kan uten nærmere angivelse av grunnen anføre på attesten at arbeidstakeren er avskjediget. Ikrafttreden og endringer Eksisterende reglement er fastsatt av Hadsel kommunestyre i K sak 47/1991 og senere revidert i Reglement fra K sak 47/1991 settes ut av kraft med virkning fra , og nytt reglement gjøres gjeldende fra samme dato. Side 10

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1.

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1. Arbeidsreglement for Nordre Land kommune 1 OMFANG Dette reglement gjelder for arbeidstakere i heltidsstilling. Dersom annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for arbeidstakere i deltidsstilling.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT KAP. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Definisjon Med kommune menes i dette reglement Tysfjord kommune. 1.2 Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR MEDARBEIDERE I TRAVEL RETAIL NORWAY AS

ARBEIDSREGLEMENT FOR MEDARBEIDERE I TRAVEL RETAIL NORWAY AS ARBEIDSREGLEMENT FOR MEDARBEIDERE I TRAVEL RETAIL NORWAY AS 1. ARBEIDSREGLEMENT I TRN Arbeidsreglementet er ment som retningslinjer for daglig arbeid i TRN, og gir en oversikt over de viktigste reglene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus Formannskapssalen Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus Formannskapssalen Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Trude Kjeldstad som sørger for

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innhold 1. VIRKEOMRÅDE.... 2 2. DELEGASJON OG DEFINISJONER... 2 3. ETIKK... 2 4. ARBEIDSTID OG HVILETID... 2 5. UTBETALING AV LØNN... 3 6. FERIE... 3 7. TAUSHETSPLIKT...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Arbeidsreglement. BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv. Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement

Arbeidsreglement. BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv. Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2009 54393/2006 2004/5111 400 Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement INNHOLD... 1 INNHOLD... 2 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i møte den 01.09.97 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, og som ikke gjennom lov eller

Detaljer

Forretningsdriften 9

Forretningsdriften 9 Forretningsdriften 9 GENERELT ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE 1 GYLDIGHET OG OMFANG Arbeidsreglementet er vedtatt av Finansstyret ved Studentersamfundet i Trondhjem og gjelder alle arbeidstakere i et fast

Detaljer

Bilag 4 Arbeidsreglement

Bilag 4 Arbeidsreglement Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen

Detaljer

Arbeidsreglement. Beiarn kommune. (Vedtatt av Beiarn kommunestyre ) 1.versjon

Arbeidsreglement. Beiarn kommune. (Vedtatt av Beiarn kommunestyre ) 1.versjon Beiarn kommune (Vedtatt av Beiarn kommunestyre 06.05.2015 ) 1.versjon Innhold 1.0 Innledning... 3 2. Tilsetting... 3 3. Lønn... 4 4.0 Arbeidstid... 5 5.0 Etikk... 6 6. Pressekontakt... 7 7. Sykefravær...

Detaljer

Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010

Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010 Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010 ARBEIDSREGLEMENT FOR LENVIK KOMMUNE 1 Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere, i et fast forpliktende

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

PERSONALREGLEMENT. Vedtatt av Skaun kommunestyre Revidert og vedtatt av Skaun kommunestyre , sak 52/09 Sak og arkiv 08/839

PERSONALREGLEMENT. Vedtatt av Skaun kommunestyre Revidert og vedtatt av Skaun kommunestyre , sak 52/09 Sak og arkiv 08/839 PERSONALREGLEMENT Vedtatt av Skaun kommunestyre 29.06.1983 Revidert og vedtatt av Skaun kommunestyre 25.03.2009, sak 52/09 Sak og arkiv 08/839 1. Omfang. Dette reglementet gjelder for alle arbeidstakere

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TEAM TRAFIKK AS (Gjelder for alle ansatte i Team Trafikk AS, ogsi midlertidig ansatte.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR TEAM TRAFIKK AS (Gjelder for alle ansatte i Team Trafikk AS, ogsi midlertidig ansatte.) H:\Team Trafikk ASkbeidsreglement juni 2004 ARBEIDSREGLEMENT FOR TEAM TRAFIKK AS (Gjelder for alle ansatte i Team Trafikk AS, ogsi midlertidig ansatte.) 51 ANSETTELSE Arbeidstakerne ansettes av bedriftens

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Dialogue BPA AS

ARBEIDSREGLEMENT. Dialogue BPA AS ARBEIDSREGLEMENT Dialogue BPA AS 1 Ansettelse Arbeidstakerne ansettes av bedriften Dialogues ledelse eller den i personalavdelingen lederen gir fullmakt til. Ved ansettelse opprettes det en skriftlig ansettelseskontrakt

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 09.08.2016 2016/837-10734/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Nina

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 22.12.2016 2015/1586-17015/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Norma

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 INNHALD: 1 DEFINISJON... 3 2 OMFANG... 3 3 TILSETTING... 3 4 ARBEIDSAVTALE... 3 5 LEGEATTEST/ POLITIATTEST... 3 6 OPPLÆRING AV NYTILSETTE...

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer