Endringsforslag og vedtak fra møte i Studentparlamentet 18.mars Sak 23/15 Vedtekter. Vedtektene. Forslag nr 3 Kapittel 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsforslag og vedtak fra møte i Studentparlamentet 18.mars 2015. Sak 23/15 Vedtekter. Vedtektene. Forslag nr 3 Kapittel 2"

Transkript

1 sforslag og vedtak fra møte i Studentparlamentet 18.mars 2015 Sak 23/15 Vedtekter Sak Vedtektene Forslag nr 3 Kapittel 2 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 3 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 21 Samtlige studenter ved Universitet i Agder som betaler semesteravgift til... Studenter ved Universitet i Agder som betaler semesteravgift til Fjerner ordet "Samtlige" Forslagsstillers begrunnelse Ordet "samtlige" er en unødvendig presisering. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

2 Vedtektene Forslag nr 28 Kapittel 3 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 4 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 31 Vedtektene skal hvert år, før 31. mars, behandles i Studentparlamentet Vedtektene skal rutinemessig behandles før 31. mars hvert år, men ved 2/3 flertall kan Studentparlamentet åpne for en prosess ved en senere anledning Dette gjør det mulig å endre vedtektene etter mars. Forslagsstillers begrunnelse Parlamentet bør ha makt til å endre vedtektene sine hvis de ser behov for det. Innstilling Avvist til fordel for 28- OF Vedtak Falt

3 Vedtektene Forslag nr 28- OF Kapittel 3 Forslagsstiller STA- styret Paragrafnr. 4 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 43 Omforent - Studentparlamentet kan med 2/3 flertall åpne for en ekstraordinær behandling av vedtektene. Ved en ekstraordinær behandling av vedtektene følges de samme prosedyrer som ved en ordinær behandling. Legger til det STA- styret tolker som intensjonen i forslag 28, men legger samtidig inn klarere retningslinjer for hvordan en slik behandling skal foregå. Forslagsstillers begrunnelse STA- styret understreker at vedtektene er tydelige på at alle endringsforslag til vedtektene skal sendes inn innen to uker før behandling i SP, uavhengig av når vedtektene behandles. Styret frykter likevel at det kan oppstå tvil om denne bestemmelsen ved å vedta forslag 28 som foreslått. Styret foreslår derfor et omforent forslag der det mener intensjonen fra forslag 28 er ivaretatt, men inneholder klarere retningslinjer. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

4 Vedtektene Forslag nr 2 Kapittel 3 Forslagsstiller Tine Borg Paragrafnr. 5 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 44 Måldokumentet skal hvert år før 31. mars behandles i Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall bak hvert vedtak Måldokumentet skal hvert år før 30. april behandles i Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall bak hvert vedtak Endret fra 31. mars til 30. april. Dette fordi jeg ønsker at de politiske utvalgene skal innstille på sine kapitler. Da er det mest hensiktsmessig at pol.mål. behandles i tre deler; i februar, mars og april. Forslagsstillers begrunnelse Innstilling Avvist til fordel for 39. Dersom 39 faller innstiller Styret på at forslaget vedtas. Vedtak Vedtatt

5 Vedtektene Forslag nr 39 Kapittel 3 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 5 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 44 Måldokumentet skal hvert år før 31. mars behandles i Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall bak hvert vedtak. Fag- og forskningspolitisk utvalg, velferdspolitisk utvalg og internasjonalt utvalg innstiller på endringer i de representative kapitlene i Måldokumentet. De ulike kapitlene i Måldokumentet behandles i Studentparlamentet i henholdsvis februar, mars og april, med 2/3 flertall bak hvert vedtak. Legger til at det er de politiske utvalgene som skal innstille på endringer i pol.mål. (og ikke en forberedende komité) og endrer samtidig på syklus for behandling i Studentparlamentet. Forslagsstillers begrunnelse Ønsker at innstillingsarbeidet til Måldokumentet skal gjøres av politiske utvalg fremfor en forberedende komité. Innstilling Vedtatt Vedtak Falt

6 Vedtektene Forslag nr 4 Kapittel 3 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 5 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 50 Sletting Politisk Måldokument kan ikke stride mot organisasjonens vedtekter. - Fjerner beskrivelsen om at pol.mål. ikke kan stride mot vedtektene Forslagsstillers begrunnelse Det står i 4 at vedtektene er bindende for alle ledd i organisasjonen. Anser bestemmelsen i 5 som overflødig. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

7 Vedtektene Forslag nr 5 Kapittel 3 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 6 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 53 Politiske prioriteringer er en kort prioriteringsliste over organisasjonens konkrete politiske satsningsområder i perioden. Politiske prioriteringer definerer organisasjonens prioriterte politiske satsningsområder for den kommende styreperioden. Endrer beskrivelsen av de politiske prioriteringene. Forslagsstillers begrunnelse Bedre formulering. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

8 Vedtektene Forslag nr 46 Kapittel 3 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 6 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 54 Forslag til Politiske prioriteringer vedtas med 2/3 flertall. Forslag til Politiske prioriteringer vedtas av Studentparlamentet, etter innstilling fra STA- styret, med 2/3 flertall på møtet i mai. Definerer innstillingsmyndighet og tidspunkt for behandling av politiske prioriteringer. Forslagsstillers begrunnelse Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

9 Vedtektene Forslag nr 29 Kapittel 3 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 7 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 58 Økonomireglementet skal hvert år, før 31. mars, behandles i Studentpartlamentet. Økonomireglementet skal rutinemessig behandles før 31. mars hvert år, men ved 2/3 flertall kan Studentparlamentet åpne for en prosess ved en senere anledning. Jeg åpner for mulighet til å endre reglementet etter mars. Forslagsstillers begrunnelse Parlamentet bør ha makt til å endre sitt eget regelverk om de ser behovet for det. Innstilling Avvist Vedtak Falt

10 Vedtektene Forslag nr 6 Kapittel 3 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 8 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 65 Budsjettet vedtas endelig på kalenderårets første møte i Studentparlamentet. Endelig budsjett vedtas av Studentparlamentet innen 1.mars for inneværende kalenderår. Flytter tidspunkt for behandling av endelig budsjett. Forslagsstillers begrunnelse Det er blitt kommentert at det er ønskelig å se fjoråret regnskap når endelig budsjett skal behandles. Da det ikke er mulig å behandle regnskapet tidligere foreslår jeg her å utsette behandlingen av det endelige budsjettet til februar- møtet. Innstilling Avvist Vedtak Vedtatt

11 Vedtektene Forslag nr 7 Kapittel 3 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 10 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 73 Nytt - 10 Stillingsbeskrivelser Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelser for STA- styret. Stillingsbeskrivelsene skal revideres minimum hvert tredje år av Studentparlamentet. Studentparlamentet kan med absolutt flertall løfte stillingsbeskrivelsene til en ny behandling på et annet tidspunkt. er i stillingsbeskrivelsene krever alminnelig flertall. Legger til en paragraf som omhandler behandling av stillingsbeskrivelsene. Forslagsstillers begrunnelse Mener det er viktig med en jevnlig behandling av stillingsbeskrivelsene til STA- Styret. Foreslår her at stillingsbeskrivelsene skal behandles minimum hvert tredje år. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

12 Vedtektene Forslag nr 8 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 11 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 81 Tillegg semesterregistrerte studenter semesterregistrerte studenter. Faste representanter møter i Studentparlamentet med delegatstatus. I tillegg kan hvert fakultet og Lærerutdanningene møte med to observatører på møtene i Studentparlamentet. Den prioriterte vara- listen for hvert fakultet/avdeling definerer hvem som kan møte som observatør for det aktuelle fakultet/avdeling. Legger til en bestemmelse om at vara kan møte på Parlamentsmøtene. Forslagsstillers begrunnelse I flere saker kan det være interessant for Parlamentet å få inn flere argumenter i debattene før vedtak fattes. Innstilling Vedtatt. Forslaget faller dersom forslagene 10, 23, 24 og 25 avvises Vedtak Falt

13 Vedtektene Forslag nr 30 Kapittel 4 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 11 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 82 Tillegg Ingen Det skal arrangeres gruppemøter for hvert fakultet senest fem virkedager før neste parlamentsmøte. Faste representanter og varaer har møteplikt og talerett. Det velges en organisatorisk gruppeleder og nestleder på det første møtet. Skulle lederen trekke seg, tar nestlederen over, og en ny nestleder blir valgt. Gruppemøtet kan ikke gjøre vedtak. Påkrevd gruppemøter fakultetsvis før selve parlamentsmøtet. Forslagsstillers begrunnelse Jeg mener dette kan være et verktøy for å forberede representantene før møtet, uten at det går negativt ut over debattene. Formålet med vedtaket er ikke at gruppemøtet skal enes om politiske standpunkt, men forberede seg på den organisatoriske prosessen, samt dele sine synspunkter. Innstilling Avvist til fordel for 30- OF Vedtak Falt

14 Vedtektene Forslag nr 30- OF Kapittel 4 Forslagsstiller STA- styret Paragrafnr. 11 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 82 Omforent - Det skal arrangeres formøte på hvert fakultet/avdeling i forkant av hvert Studentparlamentsmøte. Både faste- og vararepresentanter kan møte på formøtene. 1. faste representant fungerer som møteleder. Formøter kan arrangeres på tvers av fakultet/avdeling. STA- styret mener det omforente forslaget tar med seg intensjonen fra forslag 30, men legger opp til en organisering som krever mindre ressurser. Forslagsstillers begrunnelse STA- styret mener det vil være unaturlig å arrangere gruppemøter med en valgt leder så lenge Parlamentsmedlemmene er valgt inn som enkeltindivider fra fakultetet/avdelingen, og ikke er valgt inn som en del av en gruppe (listevalg). Styret mener det omforente forslaget ivaretar intensjonen til forslag 30, men legger opp til en enklere organisering og er mindre problematisk med tanke på direktevalg/listevalg. Innstilling Avvist Vedtak Falt

15 Vedtektene Forslag nr 9 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 11 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 83 Leder for Studentorganisasjonen er også leder for Studentparlamentet med tale- og forslagsrett. Leder for Studentorganisasjonen er også leder for Studentparlamentet og møter med delegatstatus. Gir delegatstatus til STA- leder. Forslagsstillers begrunnelse Forslaget må ses i sammenheng med forslag om endring av styringsstruktur. Dersom Styrets mandat endres til å være et rent strategisk beslutningsorgan vil det være naturlig at Styrets leder også møter med stemmerett i Studentparlamentet. Innstilling Avvist. Forslaget faller dersom forslagene 10, 23, 24 og 25 avvises Vedtak Falt

16 Vedtektene Forslag nr 11 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 11 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 86 Organisasjonssekretær er referent på møter i Studentparlamentet og har tale- og forslagsrett. 93 Organisasjonssekretær er referent på møter i Studentparlamentet og har tale- og forslagsrett. Flytter på plassering av tekst om organisasjonssekretæren. Forslagsstillers begrunnelse Mener det er mer naturlig at bestemmelsen om at organisasjonssekretæren er referent på Parlamentsmøtene flyttes til etter bestemmelsene om STA- styrets og lokalavdelingens rettigheter. Forslaget innebærer ingen realitetsendring. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

17 Vedtektene Forslag nr 10 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 11 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 89 STA- styret har tale- og forslagsrett på møter i Studentparlamentet. STA- styret møter med observatørstatus i Studentparlamentet. Endrer ordlyden Forslagsstillers begrunnelse Innstilling Vedtatt. Voteres over sammen med 23, 24 og 25 Vedtak Vedtatt

18 Vedtektene Forslag nr 40 Kapittel 4 Forslagsstiller Kim Richard Henden Klem Paragrafnr. 11 Valgkrets Teknologi og realfag Linjenr. 91 Sletting Lokalavdelingsleder fra STA- Grimstad har tale- og forslagsrett på møter i Studentparlamentet. - Strykes. Forslagsstillers begrunnelse Lokalavdelingsleder, eller AU- leder vil sitte i STA- styret og ha samme rettigheter. Innstilling Dersom 45 vedtas og 44 avvises innstiller Styret på at forslaget vedtas. Vedtak Falt Dersom 45 vedtas og 44 vedtas anses forslaget som ivaretatt og realitetsbehandles ikke. Dersom 45 avvises og 1 avvises innstiller

19 Styret på at forslaget avvises. Dersom 45 avvises og 1 vedtas anses forslaget som ivaretatt og realitetsbehandles ikke.

20 Vedtektene Forslag nr 26 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 11 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 93 Nytt - Inntil to (2) representanter fra hvert av de øvrige studentdemokratiene, tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Agder, møter med observatørstatus i angjeldende saker. Legger til at representanter fra de øvrige studentdemokratiene (NLA, Ansgar, Noroff, Folkeuniversitetet) har observatørstatus i SP i angjeldende saker. Forslagsstillers begrunnelse Det pågår for tiden en prosess med sikte på å legge ned Velferdstinget i Agder (VT). Dersom (VT) legges ned vil dette trolig føre til at STA vil overta en del av de politiske sakene VT jobber med i dag. For at ikke de øvrige studentdemokratiene skal miste sin stemme i disse sakene foreslås det her å gi disse observatørstatus i angjeldende saker. Innstilling Vedtatt. Forslaget faller dersom forslagene 10, 23, 24 og 25 avvises Vedtak Vedtatt

21 Vedtektene Forslag nr 27 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 11 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 93 Nytt - Inntil to (2) representanter fra hvert av de øvrige studentdemokratiene, tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Agder, møter med tale- og forslagsrett i angjeldende saker. Legger til at representanter fra de øvrige studentdemokratiene (NLA, Ansgar, Noroff, Folkeuniversitetet) har tale- og forslagsrett i SP i angjeldende saker. Forslagsstillers begrunnelse Det pågår for tiden en prosess med sikte på å legge ned Velferdstinget i Agder (VT). Dersom (VT) legges ned vil dette trolig føre til at STA vil overta en del av de politiske sakene VT jobber med i dag. For at ikke de øvrige studentdemokratiene skal miste sin stemme i disse sakene foreslås det her å gi disse tale- og forslagsrett i angjeldende saker. Innstilling Vedtatt. Forslaget faller dersom forslagene 10, 23, 34 og 25 vedtas Vedtak Avvist til fordel for Blokk 1.

22 Vedtektene Forslag nr 26- OF Kapittel 4 Forslagsstiller STA- styret Paragrafnr. 11 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 93 Omforent - Inntil to (2) representanter fra hvert av de øvrige studentdemokratiene, tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Agder, møter med observatørstatus. Henviser til forslag nr. 26. Fjerner "i angjeldende saker". Forslagsstillers begrunnelse STA- styret mener det omforente forslaget ivaretar intensjonen til forslag 26, men legger opp til en enklere organisering da tildeling av rettighetene ikke tas på skjønn. Innstilling Avvist til fordel for 26. Forslaget faller dersom 10, 23, 24 og 25 avvises. Vedtak Falt

23 Vedtektene Forslag nr 27- OF Kapittel 4 Forslagsstiller STA- styret Paragrafnr. 11 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 93 Omforent - Inntil to (2) representanter fra hvert av de øvrige studentdemokratiene, tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Agder, møter med tale- og forslagsrett. Henviser til forslag nr. 26. Fjerner "i angjeldende saker". Forslagsstillers begrunnelse STA- styret mener det omforente forslaget ivaretar intensjonen til forslag 27, men legger opp til en enklere organisering da tildeling av rettighetene ikke tas på skjønn. Innstilling Avvist til fordel for 27. Forslaget faller dersom 10, 23, 24 og 25 vedtas. Vedtak Falt

24 Vedtektene Forslag nr 31 Kapittel 4 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 11 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 96 I saker som behandles i lukket møte. Under behandling av personsaker Gjør vedtekten gjeldene kun under behandling av personsaker. Forslagsstillers begrunnelse Jeg mener parlamentet kun skal kunne lukkes under behandling av personsaker, og dette er da grunnen for forslaget. Innstilling Avvist. Forslaget voteres over sammen med 35 Vedtak Falt

25 Vedtektene Forslag nr 25 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 12 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 101 Studentparlamentet er beslutningsdyktig når samtlige stemmeberettigede medlemmer er innkalt i henhold til vedtektene, og minst 50 % av dem deltar på møtet. Studentparlamentet er beslutningsdyktig når samtlige delegater er innkalt i henhold til vedtektene, og minst 50 % av dem deltar på møtet. Endrer fra "stemmeberettigede medlemmer" til "delegater". Forslagsstillers begrunnelse Innstilling Vedtatt. Voteres over sammen med 10, 23 og 24 Vedtak Vedtatt

26 Vedtektene Forslag nr 32 Kapittel 4 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 12 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr % 2/3 Økt minstekravet for godkjent møte. Forslagsstillers begrunnelse At et demokratisk organ skal være stemmedyktige når mindre enn 2/3 har møtt opp, ser jeg på som et problem. Innstilling Avvist Vedtak Falt

27 Vedtektene Forslag nr 12 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 13 Valgkrets STA- Styret Linjenr Vedtak Ved stemmelikhet vedtas innstillingen Alminnelig flertall: Betyr at flere stemmer for forslaget enn mot. 41 Alminnelig flertall: Betyr at flere stemmer for forslaget enn mot. Ved stemmelikhet vedtas innstillingen. Flytter tekst og fjerner 13 Forslagsstillers begrunnelse 13 sier kun at ved stemmelikhet vedtas innstillingen. Dette gjelder dog kun ved voteringer der kravet er alminnelig flertall. Mener det da er mer naturlig at denne bestemmelsen står sammen med begrepsdefinisjonene. Innstilling Vedtatt Vedtak

28 Vedtektene Forslag nr 33 Kapittel 4 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 13 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 105 vedtas innstillingen gjennomføres en ny votering. Får ikke forslaget flertall, faller det, uavhengig av innstilling. Reglementet for godkjenning av vedtekter. Forslagsstillers begrunnelse For at et forslag skal bli vedtatt, bør det få det flertallet det kreves. Dette bør gjelde uavhengig av innstilling. Innstilling Avvist Vedtak

29 Vedtektene Forslag nr 34 Kapittel 4 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 14 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 115 Tillegg - Alle faste representanter skal melde i fra senest en uke før parlamentsmøtet hvorvidt de kan stille eller ikke. Brudd på dette fører til innkalling av vara Dette setter et krav om at alle faste representanter skal si i fra at de kommer senest en uke i forkant. Forslagsstillers begrunnelse Jeg tror det er på sin plass at vedtektene sier noe om representantenes respons til innkallingen. Organisasjonssekretæren må vite om vedkomne kan stille eller ikke, for å kunne sende ut innkallelser til eventuelle varaer. Innstilling Avvist Vedtak Falt

30 Vedtektene Forslag nr 13 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 16 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 123 Studentparlamentet har arbeidsgiveransvar overfor styrets leder og nestleder. Studentparlamentet har arbeidsgiveransvar overfor frikjøpte tillitsvalgte valgt av Studentparlamentet Utvider arbeidsgiveransvaret til Studentparlamentet. Forslagsstillers begrunnelse Det er naturlig at Studentparlamentet har arbeidsgiveransvar overfor alle de tillitsvalgte som mottar lønn fra Studentparlamentet. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

31 Vedtektene Forslag nr 14 Kapittel 4 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 17 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 131 Tillegg På møtene i Studentparlamentet skal følgende saker behandles: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Valg av ordstyrere Eventuelt På møtene i Studentparlamentet skal følgende saker behandles: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Valg av ordstyrere STA- styrets orientering Eventuelt Legger til at STA- styrets rapport skal behandles på SP- møtene

32 Forslagsstillers begrunnelse Det har vært sedvane de siste årene å behandle saken "Siden sist" på SP- møtene. Ønsker her å gjøre det mer formelt. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

33 Vedtektene Forslag nr 35 Kapittel 4 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 17 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 141 dersom ikke annet vedtas med unntak ved behandling av personsaker. Det blir kun mulig for parlamentet å lukke møter under behandling av personsaker. Forslagsstillers begrunnelse Jeg ser ingen god demokratisk begrunnelse på hvorfor et studentparlament skal være lukket, med unntak av personsaker. Alle studenter er medlem av STA, og er derfor representert gjennom deres representanter. Det er da på sin plass at organisasjonen ikke har mulighet til å ekskludere noen av sine medlemmer fra det øverste organets møter. Innstilling Avvist. Voteres over sammen med 31 Vedtak Falt

34 Vedtektene Forslag nr 36 Kapittel 4 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 17 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 142 Sletting Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte. - Det er da åpenbart. Forslagsstillers begrunnelse Wtf? Innstilling Avvist Vedtak Falt

35 Vedtektene Forslag nr 37 Kapittel 4 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 17 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 143 Tillegg - Disse skal offentliggjøres på STA sine nettsider. Pålegger offentliggjøring av referatet gjennom vedtektene. Forslagsstillers begrunnelse Jeg er usikker på om dette er praksisen i dag. Om det så er det, mener jeg det fortsatt er viktig å ha et vedtak på det. Innstilling Avvist Vedtak Falt

36 Vedtektene Forslag nr 41 Kapittel 5 Forslagsstiller Kim Richard Henden Klem og Ruben Haugland Paragrafnr. 18 Valgkrets Teknologi og realfag Linjenr. 157 STA- styret forestår den daglige driften av Studentorganisasjonen, og behandler saker i tiden mellom parlamentmøtene etter retningslinjer og myndighetsområder gitt av Studentparlamentet. STA- styret forestår den daglige driften av Studentorganisasjonen og behandler saker i tiden mellom parlamentmøtene. STA- styret er Studentorganisasjonens øverste beslutningsorgan mellom to møter i Studentparlamentet. STA- styret behandler saker og fatter strategiske beslutninger på vegne av Studentorganisasjonen, etter retningslinjer og myndighetsområder gitt av Studentparlamentet. Endrer STA- styrets mandat. Forslagsstillers begrunnelse Om forslag om AU går gjennom, mener vi det er viktig å redefinere STA- styrets mandat. Vi mener det gir STA- styret sterkere politisk fokus. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

37 Vedtektene Forslag nr 42 Kapittel 5 Forslagsstiller Kim Richard Henden Klem Paragrafnr. 18 Valgkrets Teknologi og realfag Linjenr. 157 Tillegg - STA- styret kan pålegge Arbeidsutvalgene oppgaver. Gi STA- styret muligheten til å pålegge AU oppgaver. Forslagsstillers begrunnelse Jeg ønsker å gi en klarere ansvarsfordeling mellom AU og STA- styret. Innstilling Vedtatt. Forslaget faller om 45 avvises Vedtak Falt

38 Vedtektene Forslag nr 43 Kapittel 5 Forslagsstiller Kim Richard Henden Klem Paragrafnr. 18 Valgkrets Teknologi og realfag Linjenr. 158 Tillegg - I saker oppnevnt av et AU skal AUs innstilling legges ved innstillingen fra STA- styret. AUs innstilling blir presentert for parlamentet uavhengig av hva STA- styret innstiller på. STA- styret sin innstilling vil ligge til grunn. Forslagsstillers begrunnelse Jeg ønsker at SP skal ha mulighet til å lese den opprinnelige innstillingen fra AU. Innstilling Avvist. Forslaget faller om 45 avvises Vedtak Falt

39 Vedtektene Forslag nr 15 Kapittel 5 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 19 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 160 STA- styret består av 6 medlemmer Leder og nestleder er kompenserte verv med stillingsprosent vedtatt av Studentparlamentet, og gjengitt i de representative stillingsinstrukser. Nestleder er leders stedfortreder og skal, dersom lederen fratrer i funksjonstiden, overta som leder frem til Studentparlamentet konstituerer ny leder. STA- styret består av seks (6) medlemmer valgt av Studentparlamentet. Fjerner store deler av paragrafen. Forslagsstillers begrunnelse Setningen om hvem som er lønnet av Studentparlamentet gir ingen mening. At nestleder er leders stedfortreder står i stillingsbeskrivelsene. Innstilling Avvist til fordel for 47 Vedtak Vedtatt

40 Vedtektene Forslag nr 47 Kapittel 5 Forslagsstiller Kim Richard Henden Klem Paragrafnr. 19 Valgkrets Teknologi og realfag Linjenr. 161 STA- styret består av 6 medlemmer. Leder og nestleder er kompenserte verv med stillingsprosent vedtatt av Studentparlamentet, og gjengitt i de representative stillingsinstrukser. Nestleder er leders stedfortreder og skal, dersom lederen fratrer i funksjonstiden, overta som leder frem til Studentparlamentet konstituerer ny leder. STA- styret består av 6 medlemmer. Styrevervene er kompenserte med stillingsprosent vedtatt av Studentparlamentet, og gjengitt i de representative stillingsinstrukser. Nestleder er leders stedfortreder og skal, dersom lederen fratrer i funksjonstiden, overta som leder frem til Studentparlamentet konstituerer ny leder. Endrer til at styret generelt er kompensert. Forslagsstillers begrunnelse Styret blir kompensert, og det bør reflekteres av vedtektene. Innstilling Vedtatt Vedtak Falt

41 Vedtektene Forslag nr 16 Kapittel 5 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 21 Valgkrets STA- Styret Linjenr Beslutningsdyktighet STA- styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Leder eller nestleder må være tilstede for at STA- styret skal være vedtaksdyktig. 22 Vedtak Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Vedtak kan kun fattes dersom alle medlemmene i STA- styret er innkalt. 21 Beslutningsdyktighet og voteringer STA- styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmer er innkalt og minst 3 av dem er til stede. Leder eller nestleder må være tilstede for at STA- styret skal være vedtaksdyktig. Ved stemmelikhet i voteringer avgjør leders dobelstemme. Slår sammen paragrafene og endrer på setningsoppbyggingen. Ingen realitetsendring. Forslagsstillers begrunnelse Bedre ordlyd.

42 Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

43 Vedtektene Forslag nr 1 Kapittel 6 Forslagsstiller Tine Borg Paragrafnr. 24 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 185 Sletting Kapittel 6: Lokalavdeling 24 Formål STA- Grimstad er Studentorganisasjonens lokalavdeling i Grimstad, og skal hjelpe STA- styret i saker som er relatert til denne studiebyen. 25 Valg Studentparlamentet velger representanter til lokalavdelingen, der leder velges særskilt. Lokalavdelingen konstituerer seg selv. 26 Myndighet Lokalavdelingen skal følge Studentorganisasjonens vedtekter og jobbe etter Politisk Måldokument. Lokalavdelingen har anledning til å innstille i saker vedrørende Campus Grimstad og studenter tilhørende denne campusen. Lokalavdelingen skal delta på arrangement i regi av STA tilknyttet denne studiebyen. Lokalavdelingen skal arrangere avdelingsmøter minimum én (1) gang i måneden. -

44 Kapittelet er fjernet - - > lokalavdelingen er fjernet Forslagsstillers begrunnelse Tas muntlig på styremøtet. Innstilling Vedtatt, med dissens fra Ruben Haugland. Forslaget faller om 45 vedtas Vedtak Falt

45 Vedtektene Forslag nr 45 Kapittel 6 Forslagsstiller Kim Richard Henden Klem Paragrafnr. 24 Valgkrets Teknologi og realfag Linjenr. 185 Nytt - Kapittel 6: Arbeidsutvalgene 24 Formål Arbeidsutvalget Kristiansand (AUK) og Arbeidsutvalget Grimstad (AUG) håndterer det praktiske arbeidet på hvert Campus på vegne av STA- styret. Arbeidsutvalgene er ansvarlig overfor STA- styret. 25 Sammensetning Arbeidsutvalgene består av tre (3) medlemmer. AU- lederne sitter i STA- styret. 26 Myndighet Arbeidsutvalgene skal følge Studentorganisasjonens vedtekter og jobbe etter Politisk Måldokument. Arbeidsutvalgene plikter å følge vedtak fattet av Studentparlamentet og STA- styret. Arbeidsutvalgene kan melde opp saker tilknyttet sin studieby til STA- styret. Arbeidsutvalget

46 kan innstille i saker de selv melder opp. Arbeidsutvalgene kan fatte vedtak i saker etter fullmakt gitt av Studentparlamentet eller STA- styret. Arbeidsutvalgene skal arrangere AU- møter minst to (2) ganger i måneden. Nytt kapittel om AU. Forslagsstillers begrunnelse Jeg ønsker at man skal ha mer fokus på de politiske målene i STA- styret, mens AU ved hvert campus kan ta seg av det praktiske arbeidet. Innstilling Avvist, med dissens fra Ruben Haugland Vedtak Falt

47 Vedtektene Forslag nr 44 Kapittel 6 Forslagsstiller Kim Richard Henden Klem Paragrafnr. 24 Valgkrets Teknologi og realfag Linjenr. 186 Sletting Kapittel 6: Lokalavdeling 24 Formål STA- Grimstad er Studentorganisasjonens lokalavdeling i Grimstad, og skal hjelpe STA- styret i saker som er relatert til denne studiebyen. 25 Valg Studentparlamentet velger representanter til lokalavdelingen, der leder velges særskilt. Lokalavdelingen konstituerer seg selv. 26 Myndighet Lokalavdelingen skal følge Studentorganisasjonens vedtekter og jobbe etter Politisk Måldokument. Lokalavdelingen har anledning til å innstille i saker vedrørende Campus Grimstad og studenter tilhørende denne campusen. Lokalavdelingen skal delta på arrangement i regi av STA tilknyttet denne studiebyen. Lokalavdelingen skal arrangere avdelingsmøter minimum én (1) gang i måneden. -

48 STA- Grimstad fjernes. Forslagsstillers begrunnelse Om forslagene om nytt AU går gjennom vil det ikke lenger være behov for STA- Grimstad. Innstilling Vedtatt. Forslaget faller om 45 avvises Vedtak Falt

49 Vedtektene Forslag nr 17 Kapittel 7 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 27 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 206 Sletting Kapittel 7: Studentaktiviteter 27 Medlemskap Studentaktivitetene er en del av Studentorganisasjonen i Agder(STA), og er underlagt organisasjonens vedtekter og reglement. Studentaktivitetene kan ha moderorganisasjoner. De skal opplyses om at det på ingen måte kan overstyre aktivitetene som er medlem av STA, eller STA som organisasjon. Nye studentaktiviteter kan søke om medlemskap i STA. For å kunne bli tatt opp som medlem av STA skal lignende tilbud ikke eksistere. Dersom studentaktivitetens hovedformål er sport/idrett skal Kristiansand Studentidrettslag(KSI)/ Grimstad Studentidrettslag(GSI) kontaktes. Kun om KSI/GSI ikke ser muligheten for å gjøre den nye aktiviteten til en utvidet del av KSI/GSI, kan studentaktiviteten søke selvstendig opptak hos STA. Ved opprettelse av andre typer aktiviteter, skal man i samarbeid med STA se på muligheten for samarbeid med, eller en utvidelse av, eksisterende studentaktiviteter. Studentparlamentet vurderer og eventuelt godkjenner søknader om nye medlemskap. For at en ny aktivitet skal kunne søke om medlemskap i STA, skal den ha minimum 15 semesterregistrerte medlemmer, hvorav majoriteten tilhører Universitetet i Agder. Styret må bestå av minst 3 stykker, hvorav majoriteten tilhører Universitetet i Agder.. Studentaktiviteter skal være åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende Studentsamskipnaden i Agder. Linjeforeninger skal være åpne for alle semesterregistrerte studenter på det aktuelle studiet.

50 Studentaktiviteter, som søker medlemskap i STA, må holde et innlegg på 5 minutt til Studentparlamentet der de redegjør for hvorfor de ønsker å bli medlem. 28 Rettigheter Studentaktiviteter, som er medlem av STA, har rett til å søke om studentsosiale midler fra Velferdstinget i Agder, som beskrevet i egne retningslinjer. Studentaktiviteter har rett til å komme med uttalelser til Studentparlamentet, Velferdstinget i Agder og på Fellesrådsmøtet, i saker som berører dem. 29 Plikter Studentaktiviteten plikter å ha egen organisasjonskonto, uavhengig av eventuelle moderorganisasjoner eller andre tilknyttede organisasjoner. Studentaktiviteten plikter å ha egne vedtekter. STA skal, til enhver tid, ha de oppdaterte vedtektene til studentaktiviteten. Studentaktiviteten plikter å levere aktivitetsrapport til STA, med frist 15. april og 15.oktober. Studentaktiviteten plikter å delta på møter innkalt av STA. Studentaktiviteten plikter å opprettholde kontinuitet i antall medlemmer, og ha to eller flere arrangement i semesteret. 30 Reglement for Studentaktivitetene Studentaktivitetene plikter å følge det nye reglementet for studentaktiviteter, som ble vedtatt av Studentparlamentet 20.mai Fjerner kapittel om studentaktivitetene

51 Forslagsstillers begrunnelse STA bruker i dag svært mye tid på å behandle søknader fra aktivitetene og terpe på vedtektene deres. I realiteten er det få fordeler ved å være medlem av STA, og ingen som vi ikke kan sikre aktivitetene tilgang til dersom STA slutter å organisere aktivitetene. Det er svært få Studentparlament som organiserer studentaktivitetene slik STA gjør. Ved å fjerne aktivitetene som en formell del av STA vil vi avbyråkratisere mye av det å være en studentaktivitet. Innstilling Vedtatt Vedtak Falt

52 Vedtektene Forslag nr 18 Kapittel 8 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 32 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 264 Studentparlamentsmedlemmer ved det aktuelle fakultet/lærerutdanningene har møte- og talerett ved alle møter i rådet. Studentparlamentsmedlemmene ved det aktuelle fakultet/lærerutdanningene utgjør ledelsen for det aktuelle Tillitsvalgtrådet. Endrer ordlyden i tråd med intensjonsvedtak tidligere fattet av SP. Forslagsstillers begrunnelse Ved å vedta denne endringen får vi vedtektsfestet at det er SP som leder de ulike Tillitsvalgtrådene. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

53 Vedtektene Forslag nr 19 Kapittel 9 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 34 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 277 Forslag om mistillit mot tillitsvalgte studenter, valgt av Studentparlamentet, skal behandles av Studentparlamentet og vedtas med 2/3 flertall Forslag om mistillit mot tillitsvalgte valgt av Studentparlamentet skal Studentparlamentet og vedtas med 2/3 flertall behandles av Fjerner ordet "studenter" Forslagsstillers begrunnelse Det gir ingen mening å spesifisere at mistillitsforslag kun kan gjelde mot tillitsvalgte studenter. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

54 Vedtektene Forslag nr 20 Kapittel 9 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 36 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 291 Studentparlamentet godkjenner neste gang det trer sammen. Studentparlamentet godkjenner suppleringen neste gang det trer sammen. Endrer ordlyden Forslagsstillers begrunnelse Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

55 Vedtektene Forslag nr 21 Kapittel 9 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 36 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 292 Tillegg - Supplering av STA- styret skal alltid gjøres av Studentparlamentet. Legger til en bestemmelse om at STA- styret ikke kan supplere seg selv ved frafall. Forslagsstillers begrunnelse Dette har vært praksis i alle år, men har ikke vært formalisert. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

56 Vedtektene Forslag nr 22 Kapittel 9 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 37 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 295 Studentrepresentanter som er valgt av Studentparlamentet har opplysningsplikt til STA- styret om en eventuell tiltredelse i en fulltidsstilling i virkeperioden. STA- styret vurderer ut fra gitte opplysninger om saken skal gå videre til Studentparlamentet. Medlemmer av STA- styret og studentrepresentantene i Universitetsstyret har opplysningsplikt til STA- leder ved en eventuell tiltredelse i stilling utenfor organisasjonen. STA- leder vurderer ut fra gitte opplysninger om det skal fremmes mistillitsforslag med utgangspunkt i denne paragrafen. Endrer reglene om opplysningsplikten. Forslagsstillers begrunnelse Det gir ingen mening at representanter i for eksempel delegasjonen til LM i NSO må opplyse til STA- styret om de tiltrer i en fulltidsstilling. Foreslår her å begrense opplysningsplikten til Styret og studentrepresentantene i UiA- styret. Foreslår samtidig å utvide opplysningsplikten til gjelde tiltredelser i alle stillinger utenfor organisasjonen, uavhengig av størrelse på stillingen. Videre har jeg spesifisert hva som mener med at saken skal gå videre til Studentparlamentet, og foreslått delegert denne myndigheten til STA- leder fremfor STA- styret da det er STA- styremedlemmene dette i hovedsak handler om. Innstilling Vedtatt Vedtak Vedtatt

57 Vedtektene Forslag nr 38 Kapittel 10 Forslagsstiller Kjetil Nyjordet Paragrafnr. 40 Valgkrets Humaniora og pedagogikk Linjenr. 321 Sletting Studentparlamentet kan i visse saker pålegge seg selv, eller andre organer i Studentorganisasjonen, taushetsplikt. Ingen Fjerner muligheten for å pålegge noen taushetsplikt, som ikke allerede er fattet i Norges lover. Forslagsstillers begrunnelse Taushetsplikt har ingen ting i politikken å gjøre, og er kun et verktøy man bør bruke i personsaker. Innstilling Avvist Vedtak Falt

58 Vedtektene Forslag nr 23 Kapittel 10 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 41 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 332 Nytt - Delegat: Person med møteplikt og tale-, forslags- og stemmerett i Studentparlamentet. Observatør: Person med møte-, tale- og forslagsrett i Studentparlamentet. Definerer delegat- og observatørstatus. Forslagsstillers begrunnelse Innstilling Vedtatt. Voteres over sammen med 10, 24 og 25 Vedtak Vedtatt

59 Vedtektene Forslag nr 24 Kapittel 10 Forslagsstiller Ruben Haugland Paragrafnr. 41 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 333 Stemmeberettigede: Tilsvarer tilstedeværende studentparlamentsmedlemmer med stemmerett på møtet. Stemmeberettigede: Delegater som er tilstede i salen under votering. Endrer definisjonen av "stemmeberettigede". Forslagsstillers begrunnelse Innstilling Vedtatt. Voteres over sammen med 10, 23 og 25 Vedtak Vedtatt

60 24/15 Politisk måldokument Sak Politisk måldokument Forslag nr D1 Kapittel A: Fag- og Forskning Forslagsstiller Christine Alveberg og Petter Olsson Punkt A.1.2 Valgkrets Forberedende komité for politikk Linjenr. 22 Dissens Flertallets innstilling Forelesninger skal bidra til at studentene får en bedre forståelse av pensum. Mindretallets innstilling Forelesningene skal være en arena der studentene kan tilegne seg kunnskap som går utover det studentene kan lese seg til gjennom pensumstoffet. Falt

61 Politisk måldokument Forslag nr D2 Kapittel Fag og forskning Forslagsstiller Christine Alveberg, Petter Olsson Punkt A.9.1 Valgkrets Forberedende komité for politikk Linjenr. 158 Dissens Flertallets innstilling Universitetet i Agder skal være et foregangsuniversitet på digitalisering. Digitalisering skal gjøres for å styrke faglig kvalitet og brukervennlighet der det er nyttig og fornuftig. Digitalisering skal ikke være en erstatning for undervisning på campus, Politisk måldokument 2015/2016 A- 5 men skal fungere som en valgmulighet for studentene. Mindretallets innstilling Alle forelesninger skal gjøres digitalt tilgjengelige. Falt

62 Politisk måldokument Forslag nr D3 Kapittel A Forslagsstiller Camilla Jenshus og Mirela Cacan Punkt A.10.3 Valgkrets Forberedende komité for politikk Linjenr. 177 Dissens Flertallets innstilling «I oppgaver som krever eller oppfordrer til gruppearbeid skal foreleser legge til rette for dette.» Mindretallets innstilling «Foreleser skal legge til rette for at alle studenter som ønsker å jobbe i gruppe, får en gruppe å jobbe i der det kreves eller oppfordres til gruppearbeid.» Falt

63 Sak Politisk måldokument Forslag nr 1 Kapittel A: Fag- og Forskning Forslagsstiller Emilie Bjørnstad Punkt A.1.2 Valgkrets Kunstfag Linjenr. 22 Tillegg Dagens tekst Forelesninger skal bidra til at studentene får en bedre forståelse av pensum. Forelesninger skal bidra til at studentene får en bedre forståelse av pensum, og kunne tilegne seg kunnskap som går utover det studentene kan lese seg til gjennom pensumstoffet. Falt

64 Sak Politisk måldokument Forslag nr 2 Kapittel A Forslagsstiller Tine Borg Punkt A.1 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 34 Nytt Dagens tekst ingen Kompetente undervisere Universitetet skal gi tilstrekkelig opplæring i pedagogikk, didaktikk og digitale undervisningsmetoder for alle undervisere. Vedtatt

65 Sak Politisk måldokument Forslag nr 3 Kapittel A Forslagsstiller Nina B. Klefstad Punkt A.2.1 Valgkrets Handelshøyskolen Linjenr. 37 Dagens tekst For at studentene skal sikres den mest aktuelle opplæringen er det viktig at ny og relevant forskning, på en god og hensiktsmessig, måte implementeres i undervisningen. Forskning må inngå i undervisningen ikke utelukkende for forskningens skyld, men for å supplere den eksisterende undervisningen, og gi den et preg av forskningsmiljøet på universitetet. For at studentene skal sikres den mest aktuelle opplæringen, er det viktig at ny og relevant forskning implementeres i undervisningen. Forskning må inngå i undervisningen for å supplere den eksisterende undervisningen og bli preget av universitetets forskningsmiljø. Vedtatt

66 Sak Politisk måldokument Forslag nr 4 Kapittel A Forslagsstiller Ruben Haugland Punkt A.2.2 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 47 Dagens tekst Opplæring og forskning er ikke to separate områder, og skal i sin helhet foregå som en interaktivitet mellom studenter og forelesere/forskere. Disse områdene må i større grad enn i dag være influert av hverandre. Utdanning og forskning er ikke to separate områder, og skal i sin helhet foregå som en interaktivitet mellom studenter og vitenskaplige tilsatte. Disse områdene må i større grad enn i dag være influert av hverandre. Vedtatt

67 Sak Politisk måldokument Forslag nr 5 Kapittel A Forslagsstiller Tine Borg Punkt A.2.4 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 55 Nytt Dagens tekst ingen Studenter på bachelor- og mastergradsnivå skal inkluderes i aktuelle forskningsprosjekter. Vedtatt

68 Sak Politisk måldokument Forslag nr 6 Kapittel A Forslagsstiller Ruben Haugland Punkt A.4.1 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 72 Dagens tekst A.4.1 Kvalitet i praksis A.4.2 Relevant praksis på alle studier A.4.1 Relevant praksis på alle studier A.4.2 Kvalitet i praksis Vedtatt

69 Sak Politisk måldokument Forslag nr 7 Kapittel A Forslagsstiller Ruben Haugland Punkt A.4.2 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 81 Dagens tekst Bruk av praksis for studenter på bachelor-, master- og ph.d. nivå innenfor alle fagområder er viktig for at UiAs forsknings- utviklingsarbeid skal komme til anvendelse for samfunnet. Bruk av praksis for studenter innenfor alle fagområder er viktig for at UiAs forsknings- utviklingsarbeid skal komme til anvendelse for samfunnet. Vedtatt

70 Sak Politisk måldokument Forslag nr 8 Kapittel Fag og forskning Forslagsstiller Nina & Sindre Punkt A.9.1 Valgkrets Handelshøyskolen Linjenr. 158 Dagens tekst Universitetet i Agder skal være et foregangsuniversitet på digitalisering. Digitalisering skal gjøres for å styrke faglig kvalitet og brukervennlighet der det er nyttig og fornuftig. Digitalisering skal ikke være en erstatning for undervisning på campus, Politisk måldokument 2015/2016 A- 5 men skal fungere som en valgmulighet for studentene. Universitetet i Agder skal være et foregangsuniversitet på digitalisering. Digitalisering skal gjøres for å styrke faglig kvalitet og brukervennlighet der det er nyttig og fornuftig. Digitalisering skal ikke være en erstatning for undervisning på campus, Politisk måldokument 2015/2016 A- 5 men skal fungere som en valgmulighet for studentene. Alle forelesninger skal gjøres digitalt tilgjengelige. Falt. Bemerkning fra STA: forslaget ble erklært vedtatt på SP- møtet. Ved etterkontroll av voteringsrundene viser det seg at forslaget falt.

71 Sak Politisk måldokument Forslag nr 9 Kapittel A Forslagsstiller Ruben Haugland Punkt A.11.1 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 184 Sletting Dagens tekst Digital eksamen skal være en prioritet ved Universitetet i Agder, og skal ikke medføre ekstrakostnader for studentene. Likevel skal det være opp til hver enkelt student å velge å utføre eksamen for hånd. Digital eksamen skal være en prioritet ved Universitetet i Agder, og skal ikke medføre ekstrakostnader for studentene. Falt

72 Sak Politisk måldokument Forslag nr 10 Kapittel A Forslagsstiller Malin Lunde Punkt A.11.4 Valgkrets Handelshøyskolen Linjenr. 196 Dagens tekst Eksamensdatoer skal offentliggjøres i rimelig tid. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ordinær eksamen, utsatt eksamen, samt endring av eksamensdato. Eksamensdatoer skal offentliggjøres i rimelig tid. Dette inkluderer ordinær- og utsatt eksamen, samt endring av eksamensdato. Vedtatt

73 Sak Politisk måldokument Forslag nr 11 Kapittel A Forslagsstiller Ruben Haugland Punkt A.12.2 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 226 Dagens tekst Arbeidsmengden i de enkelte emner, og hvert semester i studieprogrammet, skal vurderes i forhold til emne- og programevalueringen. Arbeidsmengden i de enkelte emner, og hvert semester i studieprogrammet, skal vurderes i forbindelse med emne- og programevalueringen. Vedtatt

74 Sak Politisk måldokument Forslag nr 12 Kapittel B Forslagsstiller Malin Lunde Punkt B.1.1 Valgkrets Handelshøyskolen Linjenr. 293 Sletting Dagens tekst C.1.1 Tilrettelegging Det må legges til rette for faglige, kulturelle, sportslige og sosiale aktiviteter. Hovedansvaret ligger hos Studentsamskipnaden i Agder. - Falt

75 Sak Politisk måldokument Forslag nr 13 Kapittel B Forslagsstiller Malin Lunde Punkt B.1.1 Valgkrets Handelshøyskolen Linjenr. 293 Nytt Dagens tekst - C.1.2 Oppbevaringsplass Som en del av tilrettelegningen må det gjøres tilgjengelig oppbevaringsplass til de studentaktiviteter som har behov for dette. Vedtatt

76 Sak Politisk måldokument Forslag nr 14 Kapittel B Forslagsstiller Ruben Haugland Punkt B.2.2 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 303 Dagens tekst Det skal finnes informasjon lett tilgjengelig om studentrabatter i regionen. Både private og offentlige aktører skal tilby gode studentrabatter i tråd med Universitetsbysatsningene. Informasjon om disse rabattene skal finnes lett tilgjengelig for studentene. Vedtatt

77 Sak Politisk måldokument Forslag nr 15 Kapittel B Forslagsstiller Tine Borg Punkt B.3.1 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 310 Tillegg Dagens tekst B.3.1 Kollektivtransport Det skal tilbys egne, lave priser på kollektivtransport for studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. B.3.1 Kollektivtransport Det skal tilbys egne, lave priser på kollektivtransport for studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Grimstad kommune og Kristiansand kommune skal være to separate soner hvor det skal tilbys egne, lave busspriser. Vedtatt

78 Sak Politisk måldokument Forslag nr 16 Kapittel B Forslagsstiller Ruben Haugland Punkt B.4.1 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 315 Dagens tekst Studenter med barn skal ikke oppleve det som vanskeligere å gjennomføre utdannelsen sin enn studenter uten barn. Studenter med barn skal ikke oppleve det som unødvendig vanskeligere å gjennomføre utdannelsen sin enn studenter uten barn. Vedtatt

79 Sak Politisk måldokument Forslag nr 17 Kapittel B: Velferd Forslagsstiller Anders Lorentsen Hurum Punkt B.7.2 Valgkrets Teknologi og realfag Linjenr. 352 Tillegg Dagens tekst - (Nytt avsnitt) STA mener det skal tilbys åpen dør for psykisk helsetilbud på campus for studentene. Det er grunnleggende viktig at velferdstjenester, spessielt de som omhandler psykisk helse, er nær studentene, og at terskelen for å få hjelp skal være lav. Vedtatt

80 Sak Politisk måldokument Forslag nr 18 Kapittel C Forslagsstiller Nina B. Klefstad Punkt C.1.6 Valgkrets Handelshøyskolen Linjenr. 421 Dagens tekst Universitetet har et ansvar for å inkludere av internasjonale studenter og å jobbe målrettet for at internasjonale studenter kan delta i studentdemokratiet gjennom valg og møtedeltakelse. Det skal tilrettelegges for at internasjonale studenter skal kunne være tillitsvalgte i emner, råd, styrer og utvalg. Universitetet har et ansvar for å inkludere internasjonale studenter, og jobbe målrettet for at internasjonale studenter kan delta i studentdemokratiet gjennom valg og møtedeltakelse. Falt

81 Sak Politisk måldokument Forslag nr 19 Kapittel C Forslagsstiller Mirela Cacan Punkt C.16 Valgkrets Forberedende komité for politikk Linjenr. 421 Dagens tekst Universitetet har et ansvar for å inkludere av internasjonale studenter og å jobbe målrettet for at internasjonale studenter kan delta i studentdemokratiet gjennom valg og møtedeltakelse. Universitetet har et ansvar for å inkludere internasjonale studenter i det lokale studentmiljøet og å jobbe målrettet for at internasjonale studenter kan delta i studentdemokratiet gjennom valg og møtedeltakelse. Vedtatt

82 Sak Politisk måldokument Forslag nr 20 Kapittel C Forslagsstiller Tine Borg Punkt C.1.9 Valgkrets STA- Styret Linjenr. 437 Nytt Dagens tekst ingen Ansattmobilitet Universitetet skal oppfordre ansatte til å reise ut for å få internasjonal erfaring og kunnskap. Sli ansattmobilitet vil gi et økt kompetansenivå og et styrket internasjonalt læringsmiljø på universitetet. Vedtatt

83 Sak Politisk måldokument Forslag nr 23 Kapittel C Forslagsstiller Mirela Cacan Punkt C.1.8 Valgkrets Forberedende komité for politikk Linjenr Sletting Dagens tekst C.1.8 Inkludering Det skal jobbes aktivt for å inkludere alle internasjonale studenter i det norske studentmiljøet. De administrativt ansatte ved universitetet, Studentsamskipnaden og Studentorganisasjonen har hovedansvaret for dette. ingen Vedtatt

84 Sak Politisk måldokument Forslag nr 24 Kapittel A,B,C Forslagsstiller Tine Borg Punkt alt Valgkrets STA- Styret Linjenr. alt Dagens tekst Samme som i dag A: Fag- og forskning Akademisk tilrettelegging: A.13.1 Studentene den viktigste ressurs A.7.1 Kvalitet fremfor kvantitet A.7.2 TRES, Y- vei- og fagskoleordningen A.10.1 Informasjon om kostnader A.12.1 Forventninger til arbeidsmengde A.12.2 Arbeidsmengde i studiepoeng A.10.3 Obligatorisk innlevering A.4.2 Relevant praksis på alle studier A.4.1 Kvalitet i praksis A.4.3 Tilrettelegging av praksissted A.10.2 Obligatorisk undervisning utenfor campus B.5.1 Forutsigbarhet

85 B.5.2 Undervisningsfri onsdager kl B.8.1 Åpningstider Faglig læringsmiljø: A.1.1 Variert undervisning A.1.2 Forelesningene A.1.3 Læring er sosialt A.3.1 Pensum A.3.2 Undervisningsmateriell og utstyr B.9.1 Tilstrekkelig med rom A.6.1 Undervisningsrom A.6.2 Grupperom A.6.3 Leseplasser B.9.3 Booking A.6.4 Studentene har førsteretten A.9.1 Digitalisering Eksamen: A.11.1 Eksamensform A.11.2 Gjennomføring av eksamen A.11.3 Anonyme besvarelser A.11.4 Eksamensdatoer A.11.5 Vurderingsform/karaktersetting A.11.6 Feil ved eksamen A.11.7 Kvalitet A.11.8 Eksamen i parallelle emner

86 A.17.1 Overholdelse av tidsfrister A.18.1 Klagehåndtering A.18.2 Kvalitetssikring Universitetets ledelse, råd, styrer og utvalg: A.8.1 Mer synlig ledelse A.15.1 Studentrepresentasjon A.16.1 Studentmedvirkning A.14.2 Kontinuerlig forbedring A.14.3 Kvalitetsindikatorer A.13.2 Tillitsvalgte A.16.2 Oppfølging av evalueringer A.14.1 Handlingsplaner Forskning: A.2.1 Forskning inn i undervisningen A.2.4 Deltakelse i forskningsprosjekter A.2.2 Interaktivitet A.2.3 Formidling A.5.1 Oppfølging og veiledning A.5.2 Spisskompetanse og talentutvikling A.5.3 Grupper B: Velferd Velferdsmessig tilrettelegging:

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

1 Formål med studentaktiviteten

1 Formål med studentaktiviteten Reglement for studentaktiviteter som er eller ønsker å bli medlem av Studentorganisasjonen i Agder 1 Formål med studentaktiviteten Studentorganisasjonen i Agder ønsker et levende studentmiljø, med bredde

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 SP-sak Referat Møtedato 18.03.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2015/2016

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2015/2016 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2015/2016 Innhold: Politiske prioriteringer 2015/2016... 4 Studentene den viktigste ressursen... 5 A : Fag- og forskning... A-1 1 Akademisk tilrettelegging:...

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2013/2014

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2013/2014 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2013/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 INNHOLD POLITISKE PRIORITERINGER

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke Sist endret 27.01.17 Menageriet Linjeforening for studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)...

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2012/2013

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2012/2013 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2012/2013 Le e ls e d Kvali Vel fer d tet Mi ljø !" #" $" %" &" '" (" )" *"!+"!!"!#"!$"!%"!&"!'"!("!)"!*" #+" #!" ##" #$" #%" #&" #'" #(" #)" #*"

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.04.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Innkalling til Møte i Studentparlamentet

Innkalling til Møte i Studentparlamentet Ingvild Sommerfelt Sabina Karoline Hagen Mats Cromann Hege S. Bekken Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Marte Ø. Knutsen Anne Jasmine Hegna Deliler Kim Richard Henden Klem Anders R. Olsen

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter studentparlamentet) 2 Formål Studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på Generalforsamling for ELSA Bergen 22.11.2016 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er The European Law Students Association

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening Forslag til endringer i vedtektene for den studentforening: Vedtekter for Den studentforening 1. Formål 1.1. Foreningens offisielle navn er den Studentforening (DNV-S), kan også kalles veterinærforeningens

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer