Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015"

Transkript

1 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø

2 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/ STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN A: ET GODT STUDIEMILJØ 6 1 UNDERVISNINGEN 6 A.1.1 FORELESNINGENE 6 A.1.2 LÆRING ER SOSIALT 6 A.1.3 VARIERT UNDERVISNING 6 2 FORSKNING OG UNDERVISNING 6 A.2.1 FORSKNING INN I UNDERVISNINGEN 6 A.2.2 INTERAKTIVITET 6 A.2.3 FORMIDLING 6 3 PENSUM 7 A.3.1 STUDENTENS PENSUM 7 4 PRAKSIS I UTDANNINGEN 7 A.4.1 RELEVANT PRAKSIS PÅ ALLE STUDIER 7 5 STUDENTUTVIKLING 7 A.5.1 SPISSKOMPETANSE OG TALENTUTVIKLING 7 A.5.2 GRUPPER 8 6 TILGANG PÅ CAMPUS 8 A TIMERS SONE 8 A.6.2 ÅPNINGSTIDER 8 7 UNDERVISNINGSROM OG GRUPPEROM 8 A.7.1 UNDERVISNINGSROM 8 A.7.2 GRUPPEROM 8 A.7.3 STUDENTENE HAR FØRSTERETTEN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8 TILRETTELEGGING AV CAMPUS 9 A.8.1 TILSTREKKELIG MED ROM 9 A.8.2 STØYFRIE SONER 9 A.8.3 BOOKING 9 9 OPPTAK 9 A.9.1 KVALITET FREMFOR KVANTITET 9 A.9.2 TRES OG Y-VEIEN 9 B: LEDELSE, ADMINISTRASJON OG SAMHANDLING 10 1 LEDELSE 10 B.1.1 MER SYNLIG LEDELSE 10 2 TILRETTELEGGING AV CAMPUS 10 B.2.1 UIA SOM EN DEL AV DET OFFENTLIGE ROM 10 3 UNDERVISNINGEN 10 B.3.1 UNDERVISNING PÅ FREMMEDSPRÅK ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Politisk måldokument 2014/2015 Side 1 av 16

3 B.3.2 DIGITALISERING 10 4 OBLIGATORISK UNDERVISNING 10 B.4.1 OBLIGATORISK UNDERVISNING UTENFOR CAMPUS 10 B.4.2 OBLIGATORISK INNLEVERING 10 5 EKSAMEN 11 B.5.1 EKSAMENSFORM 11 B.5.2 VURDERINGSFORM/KARAKTERSETTING 11 6 STUDIEPOENG 11 B.6.1 FAGLIG INNHOLD/BELASTNING I STUDIEPOENG 11 7 INTERNASJONALISERING 11 B.7.1 INTERNASJONAL ORIENTERING 11 8 DEN VIKTIGSTE RESSURS 12 B.8.1 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURS 12 C: EN GOD STUDENTVELFERD 12 1 KULTURELLE, SPORTSLIGE OG SOSIALE AKTIVITETER 12 C.1.1 TILRETTELEGGING 12 C.1.2 OPPBEVARINGSPLASS 12 2 PRISER 12 C.2.1 PRISER I KANTINE, BOKHANDEL, PÅ KOPIKORT ETC KOLLEKTIVTILBUD 13 C.3.1 BUSSKORT 13 4 STUDENTER MED BARN 13 C.4.1 GJENNOMFØRELSE AV UTDANNELSEN 13 C.4.2 STELLEROM 13 C.4.3 ÅPNINGSTIDER I HOKUS POKUS BARNEHAGE 13 5 AKADEMISK KALENDER 13 C.5.1 UNDERVISNINGSFRI ONSDAGER KL STUDENTBOLIGER 13 C.6.1 SATSING PÅ NYE BOLIGER 13 D: EN SOLID KVALITETSSIKRING 14 1 EVALUERINGER 14 D.1.1 HANDLINGSPLANER 14 D.1.2 KONTINUERLIG FORBEDRING 14 D.1.3 KVALITETSINDIKATORER 15 2 UNIVERSITETETS RÅD, STYRER OG UTVALG 15 D.2.1 STUDENTREPRESENTASJON 15 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET 15 D.3.1 STUDENTMEDVIRKNING 15 D.3.2 OPPFØLGING AV KVALITETSSIKRING AV TEORIEMNER OG PRAKSIS 15 4 TIDSFRISTER 15 D.4.1 OVERHOLDELSE AV TIDSFRISTER 15 5 EKSAMEN 15 D.5.1 FEIL VED EKSAMEN 15 Politisk måldokument 2014/2015 Side 2 av 16

4 D.5.2 KVALITET 15 6 KLAGER 15 D.6.1 KLAGEHÅNDTERING Politisk måldokument 2014/2015 Side 3 av 16

5 Politiske prioriteringer 2014/2015 Studenttall kvalitet fremfor kvantitet Universitetet i Agder har et stadig økende studenttall. Situasjonen i dag oppleves som at studenttallet er for høyt i forhold til universitetets fysiske utforming. Overfylte forelesningssaler, mangel på grupperom og dårlig plass i lesesaler er blitt dagligdags for en stor del av studentene. Det antall studenter universitetet hvert år tar inn må ses i sammenheng med den kapasiteten og de ressursene universitetet har. Fokuset må være å tiltrekke seg flest mulig søkere, men ikke nødvendigvis flest mulig nye studenter. Mangel på grupperom i kombinasjon med alt for dårlige åpningstider utgjør et stort problem for studentene. Antallet grupperom som tilbys må opp, og åpningstidene må utvides. Et tilstrekkelig 24-timers tilbud forventes på et moderne universitet som Universitetet i Agder. I tillegg må de generelle åpningstidene utvides slik at studentene får tilgang til universitetets ressurser etter det til enhver tid gjeldende behov. Det forventes god og tilstrekkelig tilgang til alle universitetets ressurser for alle studenter. Studiekvalitet Det oppleves av flere studenter at spriket mellom forventet kvalitet og opplevd kvalitet i undervisningssammenheng er stort. Det er for lavt pedagogisk nivå på vesentlige deler av undervisningen, det er mangel på relevant forskning i undervisningssammenheng, og det er for lite fokus på tverrfaglige prosjekter. Det skal foregå kontinuerlig forbedring i forhold til undervisningskvalitet, og det forventes at forelesere har god formidlingsevne og bidrar aktivt til et godt læringsmiljø. For å oppnå dette er det viktig med evaluering av emner og program som fører til kvantifiserbare handlingsplaner der pedagogisk utvikling inngår. Praksis inn i alle utdanninger I dag er det kun de profesjonsrettede utdanningene som har organiserte praksisordninger. Studentene tilegner seg erfaring fra arbeidslivet, og læringsutbyttet er stort. Praksis i utdanningen er det viktigste enkelttiltaket for å sikre studiet relevans for arbeidslivet. Relevant praksis skal inkluderes i alle utdanninger ved universitetet. Dessverre kan praksis føre til en rekke problemer for studentene, både når det kommer til økonomiske og praktiske aspekter. Obligatorisk undervisning skal på ingen måte føre til ekstraordinære utgifter for studentene. Gratisprinsippet må anses som et minimumskrav. Politisk måldokument 2014/2015 Side 4 av 16

6 Studentene den viktigste ressursen Universitetet i Agder rekrutterer studenter med stor bredde i forhold til bakgrunn, kompetanse og ambisjonsnivå. Denne studentmassen er Universitetet i Agders viktigste ressurs, og skal representeres i alle råd, styrer og utvalg der studentenes interesser blir berørt. Ved utarbeidelse og implementering av planer, og ved valg og avgjørelser, skal det legges betydelig vekt på det som medfører positive endringer for studentene. Med dette mener vi at: Politisk måldokument 2014/2015 Side 5 av 16

7 A: Et godt studiemiljø 1 Undervisningen A.1.1 Variert undervisning Undervisning skal tilrettelegges etter studentenes behov. Det må legges opp til en variert og god undervisning på alle plan. A.1.2 Forelesningene Forelesningene er en av de viktigste undervisningsressursene en student har. Forelesningene må være en arena der studentene kan tilegne seg kunnskap som går utover det studenten kan lese seg til gjennom pensumstoffet. Ingenting kan erstatte den personlige kontakten mellom foreleser og student. A.1.3 Læring er sosialt Læring er en sosial affære og det er viktig at dette er noe det legges opp til ved alle aspekter av utdanningen. Det må fra universitetets side legges opp til at studentene har et personlig oppmøte i forelesninger, og stimuleres til faglig samarbeid studenter imellom. Dette gjelder også i stor grad på tvers av studieretningene. A.1.4 Undervisning på fremmedspråk Emner tilpasset internasjonale studenter skal gjennomføres, og ha relevant pensumlitteratur, på engelsk. 2 Forskning og undervisning A.2.1 Forskning inn i undervisningen Tidsaktuell forskning må i større grad inn i den daglige undervisningen. For at studentene skal sikres den mest aktuelle opplæringen er det en nødvendighet at ny og relevant forskning, gjerne gjort på universitetet, på en god og hensiktsmessig måte implementeres i undervisningen. Det er likevel viktig å påpeke, at forskning må inngå i undervisningen ikke utelukkende for forskningens skyld, men for å supplere den eksisterende undervisningen, og gi den et preg av forskningsmiljøet på universitetet. A.2.2 Interaktivitet All aktivitet på universitetet skal være et samarbeid mellom studenter, forelesere og forskningspersonell. Det er viktig at de ulike gruppene representeres i hverandres fora, og aktivt er med på å forme hverandres hverdag. Opplæring og forskning er ikke to separate områder, og skal i sin helhet foregå som en interaktivitet mellom studenter og forelesere/forskere. Disse områdene må i større grad enn i dag være influert av hverandre. Politisk måldokument 2014/2015 Side 6 av 16

8 A.2.3 Formidling Universitetet i Agder må bidra til at forskning tilgjengeliggjøres i en mye større grad gjennom åpne kanaler som for eksempel Open Access Pensum, undervisningsmateriell og utstyr A.3.1 Pensum En av de viktigste kildene studentene har til utfyllende kunnskap om det aktuelle studiet er det tilbudet av pensum som tilbys studenten. Det må settes i gang tiltak som sikrer at det pensum som presenteres for studenten er både godt og tidsaktuelt. Med godt menes det at undervisningsmateriell som regnes som pensum må kunne introdusere studenten for oppdatert forskning og kunnskap innenfor emnet. Pensumet må være akseptert av både bransjen og fagmiljøene som aktuelle og nyttige for faget. Med tidsaktuelt menes det at pensum skal være oppdatert med den til enhver tid nyeste forskningen, og skal gi studenten kompetanse som er tilstrekkelig for at den uteksaminerte kandidaten har grunnlag for å bli ettertraktet i det aktuelle arbeidsmarkedet. A.3.2 Undervisningsmateriell og utstyr Det undervisningsmateriell og utstyr universitetet tilbyr til bruk i undervisning må kunne forventes å være av god kvalitet, i god stand og tilgjengelig i tilstrekkelig kvanta. 4 Praksis i utdanningen A.4.1 Relevant praksis på alle studier Ansatte og studenter ved Universitetet i Agder skal bidra til innovasjon i privat og offentlig sektor, og relevant samarbeid og nettverksbygging mellom universitet og arbeidsliv. Bruk av praksis for studenter på bachelor-, master- og ph.d. nivå innenfor alle fagområder er viktig for at UiAs forsknings- utviklingsarbeid skal komme til anvendelse for samfunnet. 5 Studentutvikling A.5.1 Spisskompetanse og talentutvikling På et universitet som Universitetet i Agder må det kunne legges til rette for utvikling av spisskompetanse og talentutvikling. Ekstraordinære innsatser og gode resultater må oppfordres og anerkjennes. Det må aktivt legges til rette for at studenter skal kunne dyrke sin kompetanse og universitetet skal så langt det lar seg gjøre bidra til at denne kompetansen kan utvikles til sitt fulle. Politisk måldokument 2014/2015 Side 7 av 16

9 A.5.2 Grupper Det må nedsettes grupper som skal ha til hensikt å både dyrke spisskompetanser og å utvikle talenter på tvers av fagmiljøene. Slike grupper skal kunne være et eksempel på at det nytter å engasjere seg for og med sin kunnskap, samtidig som de skal kunne være en reklame for universitetet utad. Dette kan ses i sammenheng med universitetets satsning på å tilegne seg et senter for fremragende utdanning. Slike grupper vil være en naturlig del av universitetets satsning på forskning, og skal fullfinansieres av universitetet. 6 Tilgang på campus A timers sone Studentene må sikres tilstrekkelig tilgang til bygningene på campus. Derfor må bygningene på campus åpnes slik at studentene har tilgang 24 timer i døgnet, også i helgene. A.6.2 Åpningstider Alle universitetets fasiliteter må være åpne til 23 på normale hverdager. Det må også, sikres tilgang til disse fasilitetene også lørdager og søndager. Dette er spesielt viktig i forbindelse med eksamensavviklingene. 7 Undervisningsrom og grupperom A.7.1 Undervisningsrom Alle registrerte studenter skal sikres en reell rett på den undervisningen de har krav på. Undervisningsrommene må være utstyrt med nok plasser til det til enhver tid registrerte studenttallet i emnet. A.7.2 Grupperom Et tilstrekkelig antall grupperom er en selvfølge for ethvert universitet. Det er viktig at tilgang på grupperom og andre fellesarealer ses i sammenheng med studenttallet som tas inn hvert semester. A.7.3 Leseplasser Studentene må sikres et tilstrekkelig antall leseplasser, både på biblioteket og på egne lesesaler A.7.4 Studentene har førsteretten Mange av forelesningene på UiA er i dag åpne, og dette er svært positivt for studiemiljøet på universitetet. Likevel må det sikres at dette tilbudet ikke går utover de studentene som er oppmeldt i det aktuelle faget. De registrerte studentene skal alltid ha førsteretten på plassene i undervisningsrom, grupperom og på leseplasser. Politisk måldokument 2014/2015 Side 8 av 16

10 Tilrettelegging av campus A.8.1 Tilstrekkelig med rom Fra universitetets side må det sikres at det finnes tilstrekkelig med undervisningsrom, grupperom og andre fellesarealer. A.8.2 Støyfrie soner Det må sikres en rekke støyfrie soner for studenter. A.8.3 Booking Administrering av undervisningsrom, grupperom og fellesarealer må være strukturert og oversiktlig, og informasjonen tydelig og lett tilgjengelig. 9 Opptak A.9.1 Kvalitet fremfor kvantitet Ved universitetets opptaksordninger må det legges vekt på å sikre seg de potensielt beste studentene. Et overdrevent høyt studenttall er ikke den riktige satsningen for å sikre seg et godt studiemiljø og et godt fotfeste i utdanningssektoren. Det skal være et mål å sikre seg de studentene som har et unikt ønske om å gjøre det sterkt i faget og sikre seg en god spisskompetanse. Dette kan for eksempel gjøres ved å informere bedre om universitetets særegenheter og økt bruk av inntakformer som for eksempel y-veien. Det skal fokuseres på kvalitet fremfor kvantitet, og man må ta hensyn til samfunnets behov for kompetanse ved opptak og etablering av studieplasser. Det studenttallet som hvert år tas inn må i stor grad ses i sammenheng med de ressurser universitetet har til å ta inn flere studenter. Skal studenttallet opp må også tilgangen på rom, forelesere og andre ressurser økes. A.9.2 TRES og Y-veien Enkelte av utdanningene ved universitetet i Agder tar i dag imot søkere gjennom Y- veien og TRES-ordningen. Dette bidrar til å sikre universitetet flere studenter med interesse for faget og bidrar samtidig til et variert og stimulerende fagmiljø. Opptak gjennom Y-veien eller TRES-ordningen er svært positivt, og må implementeres i flere av universitetets mange utdanninger på en faglig forsvarlig måte. Politisk måldokument 2014/2015 Side 9 av 16

11 B: Ledelse, administrasjon og samhandling 1 Ledelse B.1.1 Mer synlig ledelse Ledelsen ved Universitetet i Agder skal være synlig, og holde god kontakt med studentene. Studentene forventer en ledelse ved universitetet som engasjerer seg i studentenes situasjon og hverdag, og som aktivt bidrar til studentenes og de ansattes oppslutning om råd, styrer og utvalg. 2 Tilrettelegging av campus B.2.1 UiA som en del av det offentlige rom Campus skal tilrettelegges for alle brukere. Dette inkluderer blant annet studerende foreldre, utvekslingsstudenter, studenter med syns-, hørsels- og bevegelseshemninger, eller med astma og allergi. Undervisningsrom, grupperom, lesesaler og bibliotek skal anses som offentlige rom, der gjeldende lover, forskrifter og anbefalinger skal tas hensyn til. 3 Digitalisering B.3.1 Digitalisering Digitalisering skal gjøres for å styrke faglig kvalitet og brukervennlighet der det er nyttig og fornuftig. Digitalisering skal ikke være en erstatning for undervisning på campus, men skal fungere som en valgmulighet for studentene. Alle forelesninger skal gjøres digitalt tilgjengelig. Universitetet i Agder skal være et foregangsuniversitet på digitalisering. 4 Obligatorisk undervisning og innleveringer B.4.1 Obligatorisk undervisning utenfor campus Obligatorisk undervisning utenfor campus skal ikke medføre ytterligere utgifter for studentene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, laboratoriebesøk, praksis, prosjekter og studieturer. Med ytterligere utgifter menes utgifter som kommer i tillegg til de utgiftene studentene ville hatt om den obligatoriske undervisningen hadde foregått utelukkende på det campus der hoveddelen av utdanningen foregår. B.4.2 Obligatorisk innlevering Omfanget av de obligatoriske innleveringene må ses i sammenheng med antall studiepoeng emnet gir, og hvilket formål innleveringen har. Det må så langt det lar Politisk måldokument 2014/2015 Side 10 av 16

12 seg gjøre være opp til den enkelte student å avgjøre om oppgaven skal leveres individuelt eller i gruppe. Universitetet skal aktivt legge til rette for at gjennomføringen av de obligatoriske innleveringene blir så enkel som mulig. Obligatoriske innleveringer skal ha en konstruktiv tilbakemelding, og skal fordeles jevnt utover i semesteret. 5 Eksamen B.5.1 Eksamensform Digital eksamen skal være en prioritet ved Universitetet i Agder, og skal ikke medføre ekstrakostnader for studentene. B.5.2 Vurderingsform/Karaktersetting Faglærer skal ikke sensurere eksamensoppgaver fra eget fag alene. Ekstern sensor skal være delaktig, for å sikre kvalitet på eksamen og korrekt sensur. Vurdering og karaktersetting skal gjenspeile studentens kunnskaper, erfaring og refleksjoner i forhold til pensum på en objektiv måte, og ikke i forhold til nivået på det aktuelle kullet. Sensuren på eksamen skal gjøres på bakgrunn av skriftlige retningslinjer som studentene er kjent med på forhånd. B.5.3 Anonyme besvarelser Alle skriftlige eksamener, med unntak av bachelor- og masteroppgaver, skal leveres med kandidatnummer. B.5.4 Eksamensdatoer Det forventes at studenter får tilstrekkelig med tid mellom hver eksamen. 6 Studiepoeng B.6.1 Faglig innhold/belastning i studiepoeng Arbeidsmengden i de enkelte emner, og i hvert semester i studieprogrammet, skal vurderes i forhold til emne- og programevalueringer. Studentene skal informeres tilstrekkelig om forventet arbeidsbelastning gjennom hele semesteret fra den enkelte foreleser. 7 Internasjonalisering B.7.1 Internasjonal orientering Universitetet i Agder skal ha en internasjonal orientering med globale dimensjoner, internasjonalt anerkjente studier, og legge til rette for mobilitet for både studenter og Politisk måldokument 2014/2015 Side 11 av 16

13 ansatte. Internasjonalt samarbeid, økt andel utvekslingsstudenter og utenlandske studenter bør ansees som en verdifull ressurs, og stimuleres og styrkes. Universitetet skal styrke tilbudet av emner som er tilpasset internasjonale studenter. B.7.2 Informasjon og integrering Alle dokumenter som er rettet mot studenter, skal gjøres tilgjengelig på engelsk. Ledelsen og administrasjonen har et ansvar ved integrering av internasjonale studenter. 8 Den viktigste ressurs B.8.1 Studentene Den viktigste ressurs Ledelse, administrasjon og ansatte ved Universitetet i Agder skal anerkjenne studentene som universitetets viktigste ressurs. Samarbeidet mellom studenter, lærere og forskere skal gjennomføres med gjensidig respekt for hverandres kompetanse. B.8.2 Tillitsvalgte Instituttledere ved fakultetene og Avdeling for lærerutdanning skal ha et tett samarbeid med de tillitsvalgte C: En god studentvelferd Faglige, kulturelle, sportslige og sosiale aktiviteter C.1.1 Tilrettelegging Faglige, kulturelle, sportslige og sosiale aktiviteter krever egnede arenaer, og for lette prosessen det er å planlegge/gjennomføre slike aktiviteter må det legges til rette for disse. C.1.2 Oppbevaringsplass Som en del av tilrettelegningen må det gjøres tilgjengelig oppbevaringsplass til de studentaktiviteter som har behov for dette. 2 Priser C.2.1 Priser i kantine, bokhandel, på kopikort etc. Prisene på varer og tjenester på campus skal holdes lave for å gjenspeile studentenes økonomi. Politisk måldokument 2014/2015 Side 12 av 16

14 C.2.2 Obligatorisk utstyr Det forventes at universitetet fremskaffer gode og rimelige tilbud på obligatorisk utstyr. 3 Kollektivtilbud C.3.1 Kollektivtransport Det skal tilbys egne priser på kollektivtransport for studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. 4 Studenter med barn C.4.1 Gjennomførelse av utdannelsen Studenter med barn skal ikke oppleve det som unødvendig vanskeligere å gjennomføre utdannelsen sin enn studenter uten barn. Dette krever tilpasning fra universitetets side. C.4.2 Stellerom Det må gjøres tilgjengelig skikkelige stellerom på campus. Dette av praktiske og hygieniske årsaker. C.4.3 Åpningstider i Hokus Pokus barnehage Åpningstidene i Hokus Pokus barnehage må tilpasses generelle undervisningstimer. 5 Akademisk kalender C.5.1 Forutsigbarhet Den akademiske kalenderen skal være forutsigbar. Dersom endringer inntreffer, skal det gis tydelig informasjon i god tid. C.5.2 Undervisningsfri onsdager kl Onsdager klokken til skal holdes undervisningsfritt, slik at studentene får mulighet til å møte i institusjonsutvalg ved UiA Studentboliger C.6.1 Studentboliger Det skal tilbys nok studentboliger til å dekke etterspørselen fra studentene. Studentboligene skal være av god standard og høy kvalitet. Prisene skal til enhver tid gjenspeile studentenes økonomi, og ikke dra opp prisene på det private markedet. 446 Politisk måldokument 2014/2015 Side 13 av 16

15 Internasjonalisering C.7.1 Integrering Det skal jobbes aktivt for å integrere alle internasjonale studenter i det norske studentmiljøet. De administrativt ansatte ved universitetet, Studentsamskipnaden og Studentorganisasjonen har hovedansvaret for dette. 8 Helse C.8.1 Informasjon Informasjon om SiA Helse og kommunale helsetjenester skal til enhver tid være synlig og tilgjengelig på campus. C.8.2 Psykisk helse Det skal til enhver tid være tilstrekkelig med ansatte i den kommunale helsetjenesten og i SiA Helse som arbeider med psykisk helse for å dekke studentenes etterspørsel og behov. Alle med tilknytning til Universitetet i Agder skal ha et fokus på psykisk helse D: En solid kvalitetssikring Evalueringer D.1.1 Handlingsplaner Det skal utarbeides en handlingsplan på bakgrunn av innholdet i studentevalueringene og emnerapportene, og denne skal gjøres tilgjengelig for studentene. Denne handlingsplanen skal følges tett opp av studenttillitsvalgte sammen med faglærer og instituttleder, for eksempel i samtale ved studentevalueringer. D.1.2 Kontinuerlig forbedring Kvalitetssikringssystemet skal legge til rette for klare mål og metode i arbeid med forbedringer. Videre skal kvalitetssikringssystemet sikre et minimumsnivå av oppfølging, og gi konsekvenser dersom uttrykt forbedringsområder ikke blir gjenstand for handling. Politisk måldokument 2014/2015 Side 14 av 16

16 D.1.3 Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer skal bidra til en klar, felles forståelse av hva man ønsker å oppnå med systemet. Det skal skapes klarhet med henhold til ansvar, prioriteringer og bruk av ressurser. Studentene skal være med på å utforme slike kvalitetsindikatorer. 2 Universitetets råd, styrer og utvalg D.2.1 Studentrepresentasjon Studentene skal være representert i de råd og organ som utarbeider, utformer og evaluerer det som angår kvaliteten på de tjenester og produkt som påvirker studentene. Lovfestet studentrepresentasjon må ansees som et minimum. 3 Kvalitetssikringssystemet D.3.1 Studentmedvirkning Studentene skal ha en sentral og betydningsfull rolle i kvalitetssikringssystemet. Det skal gjennomføres både midtveis- og sluttevaluering. D.3.2 Oppfølging av evalueringer Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning har ansvaret for etablering og oppfølging av rutiner for bruk av evalueringer i planlegging av nytt semester. Disse rutinene skal bidra til utveksling av erfaringer mellom fagmiljøer. Studentene, gjennom tillitsvalgt, skal delta i en slik utveksling av erfaringer. 4 Tidsfrister D.4.1 Overholdelse av tidsfrister Tidsfrister for vurdering på innleveringsoppgaver og eksamen skal overholdes av både studenter og ansatte ved Universitetet i Agder. 5 Eksamen D.5.1 Feil ved eksamen Studentene skal kunne forvente å motta eksamener uten feil. D.5.2 Kvalitet Eksamenene skal være av høy kvalitet, i tråd med nyere forskning, og gjenbruk av eksamener skal unngås såfremt dette er mulig. 6 Klager D.6.1 Klagehåndtering Studentene skal i en klageprosess få en ny, selvstendig vurdering, hvor klageinstans ikke har kjennskap til tidligere karaktersetting. Politisk måldokument 2014/2015 Side 15 av 16

17 Denne prosessen må kvalitetsikres jevnlig, og man må se på hvilke endringer som er nødvendig for å bedre sensur og klagehåndtering. Politisk måldokument 2014/2015 Side 16 av 16

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2013/2014

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2013/2014 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2013/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 INNHOLD POLITISKE PRIORITERINGER

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2012/2013

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2012/2013 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2012/2013 Le e ls e d Kvali Vel fer d tet Mi ljø !" #" $" %" &" '" (" )" *"!+"!!"!#"!$"!%"!&"!'"!("!)"!*" #+" #!" ##" #$" #%" #&" #'" #(" #)" #*"

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2015/2016

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2015/2016 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2015/2016 Innhold: Politiske prioriteringer 2015/2016... 4 Studentene den viktigste ressursen... 5 A : Fag- og forskning... A-1 1 Akademisk tilrettelegging:...

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument 2016-2017 Politisk måldokument 2016/2017 1 Innhold: Studentene den viktigste ressursen..3 A: Fag og forskning..a-1 1. Akademisk tilrettelegging..a-1 2. Faglig læring og studiekvalitet..a-3

Detaljer

Politisk måldokument. Politisk måldokument 2017/2018

Politisk måldokument. Politisk måldokument 2017/2018 1 Politisk måldokument 2017/2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Innholdsfortegnelse A : Fag- og forskning...

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprogram studieåret 2016/2017 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 13.05.2016 Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som beskriver hva StOr skal jobbe med i perioden sommeren

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ.

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Universitetet i Oslo Master, Universitetet i Oslo Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,6 4,1 4,4 4,6 Jeg er, alt i

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Biblioteket som del av UiOs infrastruktur Forskning, utdanning og formidling

Biblioteket som del av UiOs infrastruktur Forskning, utdanning og formidling Biblioteket som del av UiOs infrastruktur Forskning, utdanning og formidling Et universitet på høyt internasjonalt nivå trenger et bibliotek som: Tilgang Anskaffer og gir tilgang til kunnskapskildene som

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Bachelor, 6 5 4 3 6 5 4 3 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,0

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

MØTEREFERAT - Kortversjon Studenttingsmøte 05/13. Dato:17.04.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådsalen, Hovedbygget

MØTEREFERAT - Kortversjon Studenttingsmøte 05/13. Dato:17.04.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådsalen, Hovedbygget MØTEREFERAT - Kortversjon Studenttingsmøte 05/13 Dato:17.04.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådsalen, Hovedbygget STi-sak 19/13 Kvalitetsikringssystem ved NTNU «Studenttinget mener: NTNUs ansvar NTNU skal

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studiekvalitet ved Norges idrettshøgskole Dette er studentene ved Norges idrettshøgskole sitt svar på kvalitetsmeldingen i høyere utdanning.

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2015-2017 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2015-2017. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN 2017-2021 A B Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN HSN er en stor utdanningsinstitusjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 1 Kurs for studenter i referansegrupper høsten 2013 Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 2 Hva skal vi snakke om? Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens oppgaver

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper våren Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013

Kurs for studenter i referansegrupper våren Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 1 Kurs for studenter i referansegrupper våren 2013 Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 2 Hva skal vi snakke om? Juridisk bakgrunn Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Jannicke Ettema, H2011

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Jannicke Ettema, H2011 1 Kurs for studenter i referansegrupper høsten 2011 Jannicke Ettema, H2011 2 Hva skal jeg snakke om? Juridisk bakgrunn Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Politisk plattform for Studenttinget 2015

Politisk plattform for Studenttinget 2015 Politisk plattform for Studenttinget 2015 Studenttinget ved NTNU representerer alle NTNUs omlag 23 000 studenter. Politisk plattform er, sammen med handlingsplanen og informasjonsplanen, grunndokumenter

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,0 GjennomsnittAv alle Kjemiske fag 3,0

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,0 GjennomsnittAv alle Kjemiske fag 3,0 Kjemi - master Master, Hjemmeside: http://www.uio.no/ Antall respondenter: 11 (39%) Læringsmiljø > Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr. Kjemi - mastermaster, 3,6 GjennomsnittAv alle Kjemiske

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Arbeidsprogram for Studenttinget 2017

Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 Innledning Dette dokumentet skal danne grunnlaget for hva Studenttinget mener er viktige prioriteringer for året. Arbeidsprogrammet oppdaterer noen politiske områder,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Periodisk emnerapport for ROMA 2020:

Periodisk emnerapport for ROMA 2020: Roma 14. januar 2011 Periodisk emnerapport for ROMA 2020: Emnet ROMA 2020 (20 studiepoeng) ble gjennomført ved Det norske institutt i Roma (DNIR) høstsemesteret 2010. Undervisningen gikk fra 4. oktober

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2014-2016 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2014-2016. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer