Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015"

Transkript

1 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø

2 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/ STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN A: ET GODT STUDIEMILJØ 6 1 UNDERVISNINGEN 6 A.1.1 FORELESNINGENE 6 A.1.2 LÆRING ER SOSIALT 6 A.1.3 VARIERT UNDERVISNING 6 2 FORSKNING OG UNDERVISNING 6 A.2.1 FORSKNING INN I UNDERVISNINGEN 6 A.2.2 INTERAKTIVITET 6 A.2.3 FORMIDLING 6 3 PENSUM 7 A.3.1 STUDENTENS PENSUM 7 4 PRAKSIS I UTDANNINGEN 7 A.4.1 RELEVANT PRAKSIS PÅ ALLE STUDIER 7 5 STUDENTUTVIKLING 7 A.5.1 SPISSKOMPETANSE OG TALENTUTVIKLING 7 A.5.2 GRUPPER 8 6 TILGANG PÅ CAMPUS 8 A TIMERS SONE 8 A.6.2 ÅPNINGSTIDER 8 7 UNDERVISNINGSROM OG GRUPPEROM 8 A.7.1 UNDERVISNINGSROM 8 A.7.2 GRUPPEROM 8 A.7.3 STUDENTENE HAR FØRSTERETTEN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8 TILRETTELEGGING AV CAMPUS 9 A.8.1 TILSTREKKELIG MED ROM 9 A.8.2 STØYFRIE SONER 9 A.8.3 BOOKING 9 9 OPPTAK 9 A.9.1 KVALITET FREMFOR KVANTITET 9 A.9.2 TRES OG Y-VEIEN 9 B: LEDELSE, ADMINISTRASJON OG SAMHANDLING 10 1 LEDELSE 10 B.1.1 MER SYNLIG LEDELSE 10 2 TILRETTELEGGING AV CAMPUS 10 B.2.1 UIA SOM EN DEL AV DET OFFENTLIGE ROM 10 3 UNDERVISNINGEN 10 B.3.1 UNDERVISNING PÅ FREMMEDSPRÅK ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Politisk måldokument 2014/2015 Side 1 av 16

3 B.3.2 DIGITALISERING 10 4 OBLIGATORISK UNDERVISNING 10 B.4.1 OBLIGATORISK UNDERVISNING UTENFOR CAMPUS 10 B.4.2 OBLIGATORISK INNLEVERING 10 5 EKSAMEN 11 B.5.1 EKSAMENSFORM 11 B.5.2 VURDERINGSFORM/KARAKTERSETTING 11 6 STUDIEPOENG 11 B.6.1 FAGLIG INNHOLD/BELASTNING I STUDIEPOENG 11 7 INTERNASJONALISERING 11 B.7.1 INTERNASJONAL ORIENTERING 11 8 DEN VIKTIGSTE RESSURS 12 B.8.1 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURS 12 C: EN GOD STUDENTVELFERD 12 1 KULTURELLE, SPORTSLIGE OG SOSIALE AKTIVITETER 12 C.1.1 TILRETTELEGGING 12 C.1.2 OPPBEVARINGSPLASS 12 2 PRISER 12 C.2.1 PRISER I KANTINE, BOKHANDEL, PÅ KOPIKORT ETC KOLLEKTIVTILBUD 13 C.3.1 BUSSKORT 13 4 STUDENTER MED BARN 13 C.4.1 GJENNOMFØRELSE AV UTDANNELSEN 13 C.4.2 STELLEROM 13 C.4.3 ÅPNINGSTIDER I HOKUS POKUS BARNEHAGE 13 5 AKADEMISK KALENDER 13 C.5.1 UNDERVISNINGSFRI ONSDAGER KL STUDENTBOLIGER 13 C.6.1 SATSING PÅ NYE BOLIGER 13 D: EN SOLID KVALITETSSIKRING 14 1 EVALUERINGER 14 D.1.1 HANDLINGSPLANER 14 D.1.2 KONTINUERLIG FORBEDRING 14 D.1.3 KVALITETSINDIKATORER 15 2 UNIVERSITETETS RÅD, STYRER OG UTVALG 15 D.2.1 STUDENTREPRESENTASJON 15 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET 15 D.3.1 STUDENTMEDVIRKNING 15 D.3.2 OPPFØLGING AV KVALITETSSIKRING AV TEORIEMNER OG PRAKSIS 15 4 TIDSFRISTER 15 D.4.1 OVERHOLDELSE AV TIDSFRISTER 15 5 EKSAMEN 15 D.5.1 FEIL VED EKSAMEN 15 Politisk måldokument 2014/2015 Side 2 av 16

4 D.5.2 KVALITET 15 6 KLAGER 15 D.6.1 KLAGEHÅNDTERING Politisk måldokument 2014/2015 Side 3 av 16

5 Politiske prioriteringer 2014/2015 Studenttall kvalitet fremfor kvantitet Universitetet i Agder har et stadig økende studenttall. Situasjonen i dag oppleves som at studenttallet er for høyt i forhold til universitetets fysiske utforming. Overfylte forelesningssaler, mangel på grupperom og dårlig plass i lesesaler er blitt dagligdags for en stor del av studentene. Det antall studenter universitetet hvert år tar inn må ses i sammenheng med den kapasiteten og de ressursene universitetet har. Fokuset må være å tiltrekke seg flest mulig søkere, men ikke nødvendigvis flest mulig nye studenter. Mangel på grupperom i kombinasjon med alt for dårlige åpningstider utgjør et stort problem for studentene. Antallet grupperom som tilbys må opp, og åpningstidene må utvides. Et tilstrekkelig 24-timers tilbud forventes på et moderne universitet som Universitetet i Agder. I tillegg må de generelle åpningstidene utvides slik at studentene får tilgang til universitetets ressurser etter det til enhver tid gjeldende behov. Det forventes god og tilstrekkelig tilgang til alle universitetets ressurser for alle studenter. Studiekvalitet Det oppleves av flere studenter at spriket mellom forventet kvalitet og opplevd kvalitet i undervisningssammenheng er stort. Det er for lavt pedagogisk nivå på vesentlige deler av undervisningen, det er mangel på relevant forskning i undervisningssammenheng, og det er for lite fokus på tverrfaglige prosjekter. Det skal foregå kontinuerlig forbedring i forhold til undervisningskvalitet, og det forventes at forelesere har god formidlingsevne og bidrar aktivt til et godt læringsmiljø. For å oppnå dette er det viktig med evaluering av emner og program som fører til kvantifiserbare handlingsplaner der pedagogisk utvikling inngår. Praksis inn i alle utdanninger I dag er det kun de profesjonsrettede utdanningene som har organiserte praksisordninger. Studentene tilegner seg erfaring fra arbeidslivet, og læringsutbyttet er stort. Praksis i utdanningen er det viktigste enkelttiltaket for å sikre studiet relevans for arbeidslivet. Relevant praksis skal inkluderes i alle utdanninger ved universitetet. Dessverre kan praksis føre til en rekke problemer for studentene, både når det kommer til økonomiske og praktiske aspekter. Obligatorisk undervisning skal på ingen måte føre til ekstraordinære utgifter for studentene. Gratisprinsippet må anses som et minimumskrav. Politisk måldokument 2014/2015 Side 4 av 16

6 Studentene den viktigste ressursen Universitetet i Agder rekrutterer studenter med stor bredde i forhold til bakgrunn, kompetanse og ambisjonsnivå. Denne studentmassen er Universitetet i Agders viktigste ressurs, og skal representeres i alle råd, styrer og utvalg der studentenes interesser blir berørt. Ved utarbeidelse og implementering av planer, og ved valg og avgjørelser, skal det legges betydelig vekt på det som medfører positive endringer for studentene. Med dette mener vi at: Politisk måldokument 2014/2015 Side 5 av 16

7 A: Et godt studiemiljø 1 Undervisningen A.1.1 Variert undervisning Undervisning skal tilrettelegges etter studentenes behov. Det må legges opp til en variert og god undervisning på alle plan. A.1.2 Forelesningene Forelesningene er en av de viktigste undervisningsressursene en student har. Forelesningene må være en arena der studentene kan tilegne seg kunnskap som går utover det studenten kan lese seg til gjennom pensumstoffet. Ingenting kan erstatte den personlige kontakten mellom foreleser og student. A.1.3 Læring er sosialt Læring er en sosial affære og det er viktig at dette er noe det legges opp til ved alle aspekter av utdanningen. Det må fra universitetets side legges opp til at studentene har et personlig oppmøte i forelesninger, og stimuleres til faglig samarbeid studenter imellom. Dette gjelder også i stor grad på tvers av studieretningene. A.1.4 Undervisning på fremmedspråk Emner tilpasset internasjonale studenter skal gjennomføres, og ha relevant pensumlitteratur, på engelsk. 2 Forskning og undervisning A.2.1 Forskning inn i undervisningen Tidsaktuell forskning må i større grad inn i den daglige undervisningen. For at studentene skal sikres den mest aktuelle opplæringen er det en nødvendighet at ny og relevant forskning, gjerne gjort på universitetet, på en god og hensiktsmessig måte implementeres i undervisningen. Det er likevel viktig å påpeke, at forskning må inngå i undervisningen ikke utelukkende for forskningens skyld, men for å supplere den eksisterende undervisningen, og gi den et preg av forskningsmiljøet på universitetet. A.2.2 Interaktivitet All aktivitet på universitetet skal være et samarbeid mellom studenter, forelesere og forskningspersonell. Det er viktig at de ulike gruppene representeres i hverandres fora, og aktivt er med på å forme hverandres hverdag. Opplæring og forskning er ikke to separate områder, og skal i sin helhet foregå som en interaktivitet mellom studenter og forelesere/forskere. Disse områdene må i større grad enn i dag være influert av hverandre. Politisk måldokument 2014/2015 Side 6 av 16

8 A.2.3 Formidling Universitetet i Agder må bidra til at forskning tilgjengeliggjøres i en mye større grad gjennom åpne kanaler som for eksempel Open Access Pensum, undervisningsmateriell og utstyr A.3.1 Pensum En av de viktigste kildene studentene har til utfyllende kunnskap om det aktuelle studiet er det tilbudet av pensum som tilbys studenten. Det må settes i gang tiltak som sikrer at det pensum som presenteres for studenten er både godt og tidsaktuelt. Med godt menes det at undervisningsmateriell som regnes som pensum må kunne introdusere studenten for oppdatert forskning og kunnskap innenfor emnet. Pensumet må være akseptert av både bransjen og fagmiljøene som aktuelle og nyttige for faget. Med tidsaktuelt menes det at pensum skal være oppdatert med den til enhver tid nyeste forskningen, og skal gi studenten kompetanse som er tilstrekkelig for at den uteksaminerte kandidaten har grunnlag for å bli ettertraktet i det aktuelle arbeidsmarkedet. A.3.2 Undervisningsmateriell og utstyr Det undervisningsmateriell og utstyr universitetet tilbyr til bruk i undervisning må kunne forventes å være av god kvalitet, i god stand og tilgjengelig i tilstrekkelig kvanta. 4 Praksis i utdanningen A.4.1 Relevant praksis på alle studier Ansatte og studenter ved Universitetet i Agder skal bidra til innovasjon i privat og offentlig sektor, og relevant samarbeid og nettverksbygging mellom universitet og arbeidsliv. Bruk av praksis for studenter på bachelor-, master- og ph.d. nivå innenfor alle fagområder er viktig for at UiAs forsknings- utviklingsarbeid skal komme til anvendelse for samfunnet. 5 Studentutvikling A.5.1 Spisskompetanse og talentutvikling På et universitet som Universitetet i Agder må det kunne legges til rette for utvikling av spisskompetanse og talentutvikling. Ekstraordinære innsatser og gode resultater må oppfordres og anerkjennes. Det må aktivt legges til rette for at studenter skal kunne dyrke sin kompetanse og universitetet skal så langt det lar seg gjøre bidra til at denne kompetansen kan utvikles til sitt fulle. Politisk måldokument 2014/2015 Side 7 av 16

9 A.5.2 Grupper Det må nedsettes grupper som skal ha til hensikt å både dyrke spisskompetanser og å utvikle talenter på tvers av fagmiljøene. Slike grupper skal kunne være et eksempel på at det nytter å engasjere seg for og med sin kunnskap, samtidig som de skal kunne være en reklame for universitetet utad. Dette kan ses i sammenheng med universitetets satsning på å tilegne seg et senter for fremragende utdanning. Slike grupper vil være en naturlig del av universitetets satsning på forskning, og skal fullfinansieres av universitetet. 6 Tilgang på campus A timers sone Studentene må sikres tilstrekkelig tilgang til bygningene på campus. Derfor må bygningene på campus åpnes slik at studentene har tilgang 24 timer i døgnet, også i helgene. A.6.2 Åpningstider Alle universitetets fasiliteter må være åpne til 23 på normale hverdager. Det må også, sikres tilgang til disse fasilitetene også lørdager og søndager. Dette er spesielt viktig i forbindelse med eksamensavviklingene. 7 Undervisningsrom og grupperom A.7.1 Undervisningsrom Alle registrerte studenter skal sikres en reell rett på den undervisningen de har krav på. Undervisningsrommene må være utstyrt med nok plasser til det til enhver tid registrerte studenttallet i emnet. A.7.2 Grupperom Et tilstrekkelig antall grupperom er en selvfølge for ethvert universitet. Det er viktig at tilgang på grupperom og andre fellesarealer ses i sammenheng med studenttallet som tas inn hvert semester. A.7.3 Leseplasser Studentene må sikres et tilstrekkelig antall leseplasser, både på biblioteket og på egne lesesaler A.7.4 Studentene har førsteretten Mange av forelesningene på UiA er i dag åpne, og dette er svært positivt for studiemiljøet på universitetet. Likevel må det sikres at dette tilbudet ikke går utover de studentene som er oppmeldt i det aktuelle faget. De registrerte studentene skal alltid ha førsteretten på plassene i undervisningsrom, grupperom og på leseplasser. Politisk måldokument 2014/2015 Side 8 av 16

10 Tilrettelegging av campus A.8.1 Tilstrekkelig med rom Fra universitetets side må det sikres at det finnes tilstrekkelig med undervisningsrom, grupperom og andre fellesarealer. A.8.2 Støyfrie soner Det må sikres en rekke støyfrie soner for studenter. A.8.3 Booking Administrering av undervisningsrom, grupperom og fellesarealer må være strukturert og oversiktlig, og informasjonen tydelig og lett tilgjengelig. 9 Opptak A.9.1 Kvalitet fremfor kvantitet Ved universitetets opptaksordninger må det legges vekt på å sikre seg de potensielt beste studentene. Et overdrevent høyt studenttall er ikke den riktige satsningen for å sikre seg et godt studiemiljø og et godt fotfeste i utdanningssektoren. Det skal være et mål å sikre seg de studentene som har et unikt ønske om å gjøre det sterkt i faget og sikre seg en god spisskompetanse. Dette kan for eksempel gjøres ved å informere bedre om universitetets særegenheter og økt bruk av inntakformer som for eksempel y-veien. Det skal fokuseres på kvalitet fremfor kvantitet, og man må ta hensyn til samfunnets behov for kompetanse ved opptak og etablering av studieplasser. Det studenttallet som hvert år tas inn må i stor grad ses i sammenheng med de ressurser universitetet har til å ta inn flere studenter. Skal studenttallet opp må også tilgangen på rom, forelesere og andre ressurser økes. A.9.2 TRES og Y-veien Enkelte av utdanningene ved universitetet i Agder tar i dag imot søkere gjennom Y- veien og TRES-ordningen. Dette bidrar til å sikre universitetet flere studenter med interesse for faget og bidrar samtidig til et variert og stimulerende fagmiljø. Opptak gjennom Y-veien eller TRES-ordningen er svært positivt, og må implementeres i flere av universitetets mange utdanninger på en faglig forsvarlig måte. Politisk måldokument 2014/2015 Side 9 av 16

11 B: Ledelse, administrasjon og samhandling 1 Ledelse B.1.1 Mer synlig ledelse Ledelsen ved Universitetet i Agder skal være synlig, og holde god kontakt med studentene. Studentene forventer en ledelse ved universitetet som engasjerer seg i studentenes situasjon og hverdag, og som aktivt bidrar til studentenes og de ansattes oppslutning om råd, styrer og utvalg. 2 Tilrettelegging av campus B.2.1 UiA som en del av det offentlige rom Campus skal tilrettelegges for alle brukere. Dette inkluderer blant annet studerende foreldre, utvekslingsstudenter, studenter med syns-, hørsels- og bevegelseshemninger, eller med astma og allergi. Undervisningsrom, grupperom, lesesaler og bibliotek skal anses som offentlige rom, der gjeldende lover, forskrifter og anbefalinger skal tas hensyn til. 3 Digitalisering B.3.1 Digitalisering Digitalisering skal gjøres for å styrke faglig kvalitet og brukervennlighet der det er nyttig og fornuftig. Digitalisering skal ikke være en erstatning for undervisning på campus, men skal fungere som en valgmulighet for studentene. Alle forelesninger skal gjøres digitalt tilgjengelig. Universitetet i Agder skal være et foregangsuniversitet på digitalisering. 4 Obligatorisk undervisning og innleveringer B.4.1 Obligatorisk undervisning utenfor campus Obligatorisk undervisning utenfor campus skal ikke medføre ytterligere utgifter for studentene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, laboratoriebesøk, praksis, prosjekter og studieturer. Med ytterligere utgifter menes utgifter som kommer i tillegg til de utgiftene studentene ville hatt om den obligatoriske undervisningen hadde foregått utelukkende på det campus der hoveddelen av utdanningen foregår. B.4.2 Obligatorisk innlevering Omfanget av de obligatoriske innleveringene må ses i sammenheng med antall studiepoeng emnet gir, og hvilket formål innleveringen har. Det må så langt det lar Politisk måldokument 2014/2015 Side 10 av 16

12 seg gjøre være opp til den enkelte student å avgjøre om oppgaven skal leveres individuelt eller i gruppe. Universitetet skal aktivt legge til rette for at gjennomføringen av de obligatoriske innleveringene blir så enkel som mulig. Obligatoriske innleveringer skal ha en konstruktiv tilbakemelding, og skal fordeles jevnt utover i semesteret. 5 Eksamen B.5.1 Eksamensform Digital eksamen skal være en prioritet ved Universitetet i Agder, og skal ikke medføre ekstrakostnader for studentene. B.5.2 Vurderingsform/Karaktersetting Faglærer skal ikke sensurere eksamensoppgaver fra eget fag alene. Ekstern sensor skal være delaktig, for å sikre kvalitet på eksamen og korrekt sensur. Vurdering og karaktersetting skal gjenspeile studentens kunnskaper, erfaring og refleksjoner i forhold til pensum på en objektiv måte, og ikke i forhold til nivået på det aktuelle kullet. Sensuren på eksamen skal gjøres på bakgrunn av skriftlige retningslinjer som studentene er kjent med på forhånd. B.5.3 Anonyme besvarelser Alle skriftlige eksamener, med unntak av bachelor- og masteroppgaver, skal leveres med kandidatnummer. B.5.4 Eksamensdatoer Det forventes at studenter får tilstrekkelig med tid mellom hver eksamen. 6 Studiepoeng B.6.1 Faglig innhold/belastning i studiepoeng Arbeidsmengden i de enkelte emner, og i hvert semester i studieprogrammet, skal vurderes i forhold til emne- og programevalueringer. Studentene skal informeres tilstrekkelig om forventet arbeidsbelastning gjennom hele semesteret fra den enkelte foreleser. 7 Internasjonalisering B.7.1 Internasjonal orientering Universitetet i Agder skal ha en internasjonal orientering med globale dimensjoner, internasjonalt anerkjente studier, og legge til rette for mobilitet for både studenter og Politisk måldokument 2014/2015 Side 11 av 16

13 ansatte. Internasjonalt samarbeid, økt andel utvekslingsstudenter og utenlandske studenter bør ansees som en verdifull ressurs, og stimuleres og styrkes. Universitetet skal styrke tilbudet av emner som er tilpasset internasjonale studenter. B.7.2 Informasjon og integrering Alle dokumenter som er rettet mot studenter, skal gjøres tilgjengelig på engelsk. Ledelsen og administrasjonen har et ansvar ved integrering av internasjonale studenter. 8 Den viktigste ressurs B.8.1 Studentene Den viktigste ressurs Ledelse, administrasjon og ansatte ved Universitetet i Agder skal anerkjenne studentene som universitetets viktigste ressurs. Samarbeidet mellom studenter, lærere og forskere skal gjennomføres med gjensidig respekt for hverandres kompetanse. B.8.2 Tillitsvalgte Instituttledere ved fakultetene og Avdeling for lærerutdanning skal ha et tett samarbeid med de tillitsvalgte C: En god studentvelferd Faglige, kulturelle, sportslige og sosiale aktiviteter C.1.1 Tilrettelegging Faglige, kulturelle, sportslige og sosiale aktiviteter krever egnede arenaer, og for lette prosessen det er å planlegge/gjennomføre slike aktiviteter må det legges til rette for disse. C.1.2 Oppbevaringsplass Som en del av tilrettelegningen må det gjøres tilgjengelig oppbevaringsplass til de studentaktiviteter som har behov for dette. 2 Priser C.2.1 Priser i kantine, bokhandel, på kopikort etc. Prisene på varer og tjenester på campus skal holdes lave for å gjenspeile studentenes økonomi. Politisk måldokument 2014/2015 Side 12 av 16

14 C.2.2 Obligatorisk utstyr Det forventes at universitetet fremskaffer gode og rimelige tilbud på obligatorisk utstyr. 3 Kollektivtilbud C.3.1 Kollektivtransport Det skal tilbys egne priser på kollektivtransport for studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. 4 Studenter med barn C.4.1 Gjennomførelse av utdannelsen Studenter med barn skal ikke oppleve det som unødvendig vanskeligere å gjennomføre utdannelsen sin enn studenter uten barn. Dette krever tilpasning fra universitetets side. C.4.2 Stellerom Det må gjøres tilgjengelig skikkelige stellerom på campus. Dette av praktiske og hygieniske årsaker. C.4.3 Åpningstider i Hokus Pokus barnehage Åpningstidene i Hokus Pokus barnehage må tilpasses generelle undervisningstimer. 5 Akademisk kalender C.5.1 Forutsigbarhet Den akademiske kalenderen skal være forutsigbar. Dersom endringer inntreffer, skal det gis tydelig informasjon i god tid. C.5.2 Undervisningsfri onsdager kl Onsdager klokken til skal holdes undervisningsfritt, slik at studentene får mulighet til å møte i institusjonsutvalg ved UiA Studentboliger C.6.1 Studentboliger Det skal tilbys nok studentboliger til å dekke etterspørselen fra studentene. Studentboligene skal være av god standard og høy kvalitet. Prisene skal til enhver tid gjenspeile studentenes økonomi, og ikke dra opp prisene på det private markedet. 446 Politisk måldokument 2014/2015 Side 13 av 16

15 Internasjonalisering C.7.1 Integrering Det skal jobbes aktivt for å integrere alle internasjonale studenter i det norske studentmiljøet. De administrativt ansatte ved universitetet, Studentsamskipnaden og Studentorganisasjonen har hovedansvaret for dette. 8 Helse C.8.1 Informasjon Informasjon om SiA Helse og kommunale helsetjenester skal til enhver tid være synlig og tilgjengelig på campus. C.8.2 Psykisk helse Det skal til enhver tid være tilstrekkelig med ansatte i den kommunale helsetjenesten og i SiA Helse som arbeider med psykisk helse for å dekke studentenes etterspørsel og behov. Alle med tilknytning til Universitetet i Agder skal ha et fokus på psykisk helse D: En solid kvalitetssikring Evalueringer D.1.1 Handlingsplaner Det skal utarbeides en handlingsplan på bakgrunn av innholdet i studentevalueringene og emnerapportene, og denne skal gjøres tilgjengelig for studentene. Denne handlingsplanen skal følges tett opp av studenttillitsvalgte sammen med faglærer og instituttleder, for eksempel i samtale ved studentevalueringer. D.1.2 Kontinuerlig forbedring Kvalitetssikringssystemet skal legge til rette for klare mål og metode i arbeid med forbedringer. Videre skal kvalitetssikringssystemet sikre et minimumsnivå av oppfølging, og gi konsekvenser dersom uttrykt forbedringsområder ikke blir gjenstand for handling. Politisk måldokument 2014/2015 Side 14 av 16

16 D.1.3 Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer skal bidra til en klar, felles forståelse av hva man ønsker å oppnå med systemet. Det skal skapes klarhet med henhold til ansvar, prioriteringer og bruk av ressurser. Studentene skal være med på å utforme slike kvalitetsindikatorer. 2 Universitetets råd, styrer og utvalg D.2.1 Studentrepresentasjon Studentene skal være representert i de råd og organ som utarbeider, utformer og evaluerer det som angår kvaliteten på de tjenester og produkt som påvirker studentene. Lovfestet studentrepresentasjon må ansees som et minimum. 3 Kvalitetssikringssystemet D.3.1 Studentmedvirkning Studentene skal ha en sentral og betydningsfull rolle i kvalitetssikringssystemet. Det skal gjennomføres både midtveis- og sluttevaluering. D.3.2 Oppfølging av evalueringer Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning har ansvaret for etablering og oppfølging av rutiner for bruk av evalueringer i planlegging av nytt semester. Disse rutinene skal bidra til utveksling av erfaringer mellom fagmiljøer. Studentene, gjennom tillitsvalgt, skal delta i en slik utveksling av erfaringer. 4 Tidsfrister D.4.1 Overholdelse av tidsfrister Tidsfrister for vurdering på innleveringsoppgaver og eksamen skal overholdes av både studenter og ansatte ved Universitetet i Agder. 5 Eksamen D.5.1 Feil ved eksamen Studentene skal kunne forvente å motta eksamener uten feil. D.5.2 Kvalitet Eksamenene skal være av høy kvalitet, i tråd med nyere forskning, og gjenbruk av eksamener skal unngås såfremt dette er mulig. 6 Klager D.6.1 Klagehåndtering Studentene skal i en klageprosess få en ny, selvstendig vurdering, hvor klageinstans ikke har kjennskap til tidligere karaktersetting. Politisk måldokument 2014/2015 Side 15 av 16

17 Denne prosessen må kvalitetsikres jevnlig, og man må se på hvilke endringer som er nødvendig for å bedre sensur og klagehåndtering. Politisk måldokument 2014/2015 Side 16 av 16

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer