Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal oktober 2013

2 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon

3 Solid premievekst og godt resultat Utvikling CR Resultat før skatt NOK 1,673m CR% Q Q Q Forsikringsresultat NOK 853m Sterk premievekst Normalisert skadeutvikling God kostnadskontroll Resultat per aksje Finansresultat NOK 826m (1,5%) NOK Q Q Q ,8% EK-avkastning før skatt * * Hittil i år, annualisert 3

4 Hovedtrekk i kvartalet God konkurransekraft Stabil kundemasse i Privat og Næringsliv Volumvekst i Norden Ny avtale med Norges Jeger- og Fiskerforbund styrker partnerkanalen 4

5 Resultatutvikling

6 Resultat per segment NOKm Q Q YTD 2013 YTD 2012 Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter/eierrelaterte kostnader (72) (75) (224) (210) Konsernsenter/reassuranse 37 (16 ) (55) (65) Forsikringsresultat Pensjon og sparing Bank Finansresultat Merverdiav- og nedskrivinger immatrielle eiendeler (66) (31) (130) (96) Øvrige poster (2) 0 (3) 16 Resultat før skatt

7 Combined ratio Skadeforsikring Combined ratio (%) - splitt skadeprosent og kostnadsprosent Q Q YTD 2013 YTD

8 Premieutvikling Skadeforsikring Q Q YTD 2012-YTD ,867 13,971 4,572 13,379 YTD 2013 Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat YTD 2012 Q Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOKm 8

9 Storskader* (netto) Skadeforsikring Q (Q3 2012) YTD 2013 (YTD 2012) NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader Erstatningskostnader (3.117) (201) Erstatningskostnader (9.329) (567) Skadeprosent 67,7% (68,2%) 5,2% 1,8% (4,4%) Skadeprosent 73,0% (69,7%) 5,3% 3,3% (4,2%) Privat Næringsliv Norden Baltikum KS Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum KS YTD 2013 YTD 2012 * Skadehendelse > NOK 10m 9

10 Q313 R12M Netto avvikling Skadeforsikring Avvikling i % av opptjent premie Gruppeliv og Motor ansvar (Norge) Ansvar & ulykke (Danmark) Q3 2013* Q YTD 2013* YTD Privat Næringsliv Norden Baltikum NOKm Q Q Yrkesskade og sykdom (Norge) Avvikling (%), netto Gjennomsnitt * Inneholder avvikling fra de enkelte skadeforsikringssegmentene i tillegg til avvikling på konsernsenter/reassuranse. 10

11 Kostnadsutvikling Skadeforsikring Q Q YTD 2012-YTD ,045 2,131 YTD 2013 KS/Reassuranse KS/Eierr. Kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat YTD 2012 Q KS/Reassuranse KS/Eierr. Kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat Q

12 Allokering av økonomisk kapital Internt, risikobasert krav per Aktivarisiko (NOK mrd) Allokert diversifisering mellom segmenter (NOK mrd) Diversifisert (NOK mrd) NOKm Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og sparing Bank Totalt ECR operasjonelle segmenter Aktiva risiko Totalt diversifisert inkl. aktivarisiko Økonomisk kapitalkrav 1)2) Underwriting- resultat Q32013 Resultat før skatt Q32013, andre områder Erstatnings-avsetninger, brutto, per ) Allokering av økonomisk kapital til skadeforsikringssegmentene er beregnet ved bruk av Gjensidiges internmodell. Allokeringen reflekterer kapitalkravene basert på interne vurderinger av forsikrings- og markedsrisiko. Markedsrisiko er tilsiktet minimert som følge av forutsetningen om en replikerende portefølje av finansielle instrumenter som er tilpasset vilkår, karakter og valuta for forsikringsforpliktelsenes kontantstrømmer. Internmodellen blir utviklet for å være i samsvar med Solvens II. Allokeringen reflekterer også operasjonell risiko og motpartsrisiko for reassuranse i henhold til det foreløpige forslaget for Solvens II standardmodell. 2) Allokering av kapital til Pensjon og sparing og Bank er basert på henholdsvis 10 prosent og 13,5 prosent kapitaldekning. 12

13 Konsernets kapitalposisjon per Tilgjengelig kapital ulike perspektiv* NOKmrd Legalt 15,8 Ratingbasert 19,1 Internt risikobasert 22,9 IFRS egenkapital 25, * Inkluderer ikke resultat hittil i år S&P modell NOKmrd Legalt perspektiv Internt, risikobasert perspektiv Ratingbasert perspektiv Kapital > mest bindende kapitalkrav (inkl teknisk buffer) Teknisk buffer Kapital > kapitalkrav Kapitalkrav NOKmrd Kapital > A-rating krav (inkl teknisk buffer) 4,6 Totalt tilgjengelig kapital 19,1 Totalt kapitalkrav for investeringsrisiko 5,9 Totalt kapitalkrav for forsikringsrisiko 9,0 Total diversifiseringsgevinst -1,1 Kapitalkrav A-rating 13,8 Teknisk buffer 5% 0,7 13

14 Aktivaallokering per Sikringsportefølje Fri portefølje Balanse: NOK 32,8 mrd Gjennomsnittsdurasjon: 3,3 år Balanse: NOK 19,2 mrd Gjennomsnittsdurasjon renteinstrumenter: 1,2 år 13% 6% 28% 26% 30% 59% 9% 11% 5% 3% 10% Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked High yield Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet 14

15 Finansavkastning (%) Q Q YTD 2013 YTD Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Total -2.3 Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Total 15

16 Kapitalisering og finansielle mål 1. Ny kapitalstrategi og ekstraordinært utbytte 2. Ny utbyttepolitikk 3. Nytt mål for egenkapitalavkastning 4. Omdefinering Storebrand

17 Verdiskaping og måloppnåelse EK-avkastning % (før skatt) 30 Egenkapital (NOK mrd) Utbytte (NOKm) Utbetalingsprosent 2,350 2,275 3,425 80% 83% 80% YTD Egenkapital EK-avkastning (før skatt, annualisert) Mål EK-avkastning (før skatt) 17

18 Målsatt kapitalisering 1. Ny kapitalstrategi og utdeling av overskuddskapital på NOK 3,0 mrd Overskuddskapital Strategisk fleksibilitet NOK 3,0 milliarder, NOK 6,00 per aksje, foreslås utbetalt som ekstraordinært utbytte i mai 2014 Eventuell ny overskuddskapital skal distribueres til eierne gjennom ekstraordinære utbytter Regulatorisk usikkerhet Organisk vekst og mindre oppkjøp utover det som finansieres gjennom tilbakeholdt overskudd Stabilisering av ordinært utbytte over tid Teknisk buffer Buffer på 5 prosent over S&P A-rating krav Margin for kortsiktig volatilitet i kapitalposisjonen Mest bindende kapitalkrav S&P A-rating kravet forventes å være det mest bindende kapitalkravet fremover 18

19 Ekstraordinært utbytte støtter kundeutbyttemodellen fremover Gjensidigestiftelsen støtter utdeling av overskuddskapital Kundeutbyttemodellen videreføres og styrkes Kapitalen vil forvaltes videre i Gjensidigestiftelsen blant annet med sikte på å understøtte kundeutbyttemodellen og bidra til økt stabilitet i fremtidige kundeutbytter Ny undersøkelse bekrefter modellens betydning og potensial Gjensidige Gjensidige- stiftelsen Aksjeutbytte Kundeutbytte 19

20 2. Ny utbyttepolitikk gjeldende fra og med regnskapsåret 2014 «Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile ordinære utbytter til sine aksjeeiere. Det er styrets mål at minst 70 prosent av resultat etter skatt over tid utdeles som ordinært utbytte. Ved fastsettelse av størrelsen på det ordinære utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov. Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital utover målsatt kapitalisering via ekstraordinære utbytter.» 20

21 Utbytter for regnskapsåret 2013 Foreslått ekstraordinært utbytte NOK 3,0 mrd tilsvarende NOK 6,00 per aksje Utbetales i mai 2014 Ordinært utbytte Baseres på gjeldende utbyttepolitikk Innenfor intervallet prosent Beregningsgrunnlag justeres for nedskrivning på Storebrand 21

22 3. EK-avkastning > 15% etter skatt fra og med 2015 Fremtidig kapitaldisiplin Combined ratio % Reflekterer Gjensidiges forretningsmodell og kapitalstruktur Kostnadsandel 15 % (innen 2015) EK-avkastning >15% (fra og med 2015) Kapitalisering S&P A-rating Attraktiv utbyttepolitikk >70 % (fra og med 2014) 22

23 4. Storebrand omdefineres fra strategisk til finansiell investering Gjensidiges risikoappetitt: «Gjensidige Forsikring har stor risikoappetitt innenfor kjerneområdet skadeforsikring i Norden og Baltikum. Risikoappetitten er størst innenfor områder der vi både har historikk og kompetanse. Andre forretningsområder skal bidra til konsernets totale vekst og lønnsomhet, men med en begrenset risikoappetitt» Nedsalg gjennomført, ny eierandel 20,11% Verdioptimalisering av investeringen over tid 23

24 Prioriteringer og utsikter Kapitaldisiplin Effektiv drift Løpende vurdering av vekstmuligheter Utnyttelse av partnersamarbeid 24

25 Vel møtt på nytt hovedkontor i 2014!

26 Tilleggsinformasjon Fjern ri

27 Nøkkeltall Konsern NOKm Q Q YTD 2013 YTD Premieinntekter, totalt Skadeprosent, skadeforsikring Kostnadsandel, skadeforsikring Forsikringsresultat, skadeforsikring Netto inntekter fra investeringer 67,7 68,2 73,0 69,7 69,9 75,5 14,8 14,8 15,3 15,3 15,5 16, Resultat før skattekostnad Periodens resultat

28 Combined ratio (%) Skadeforsikring - skadeprosent og kostnadsprosent per segment Privat Næringsliv Q Q Norden Q Q Baltikum Q Q Q Q

29 Effekt ved diskontering av erstatningsreserver Forutsatt Solvency II regime Effekt av diskontering på CR Q Forutsetninger 82.5 % 3.7 % 78.8 % Kun erstatningsavsetninger er diskontert (dvs. at avsetninger for ikke opptjent bruttopremie er udiskontert) Swap-rente i Norge og Sverige Rapportert CR Diskontering Diskontert CR (SII) Rente fastsatt av Finanstilsynet i Danmark Euroswap-rente i de baltiske landene 29

30 Kvartalsvise forsikringsresultater Skadeforsikring (369) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q NOKm 30

31 Investeringsporteføljen Stabilt hovedbidrag fra sikringsporteføljen Aktivaallokering Kvartalsvis avkastning 8% 6% 4% 34% 2% 0% 57% -2% -4% 9% -6% -8% -10% -12% Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Total investeringsportefølje 31

32 Investeringsporteføljen Geografisk eksponering per Sikringsportefølje Renteinstrumenter i fri portefølje Land Andel (%) Land Andel (%) Norge 49,0 Norge 56,6 Danmark 28,3 USA 15,8 Storbritannia 6,2 Storbritannia 8,0 Sverige 6,6 Sverige 3,7 USA 2,5 Baltikum 0,1 Baltikum 1,7 Andre 15,8 Andre 5,7 32

33 Rating og motpartsrisiko Renteportefølje samlet Kreditteksponering Q Porteføljen består i hovedsak av papirer i ratede selskaper med høy kredittverdighet (Investment grade) Utstedere som ikke har offentlig rating er i hovedsak norske sparebanker, kommuner, kredittinstitusjoner samt kraftprodusenter og distributører Hoveddelen av de sikreste papirene er allokert til sikringsporteføljen Relevante benchmark for high yield og investment grade er internasjonale, brede HY og IG indekser Split of total fixed income portfolio Rating AAA ,6 % AA ,6 % A ,2 % BBB ,4 % BB ,9 % B ,0 % CCC or lower ,2 % Not rated ,2 % Fixed income portfolio ,0 % Split of total fixed income portfolio - Exposure Public sector Banks/financial institutions Corporates ,1 % 59,9 % 27,0 % Total ,0 % 33

34 Egenkapitalavkastning Egenkapital (NOKm) Kapitaldekning på 15,9 % (15,9% ved utløpet av 3. kvartal 2012) 25,068 25,618 Solvensmargin på 537,0 % (525,9 % ved utløpet av 3. kvartal 2012) YTD 2013 YE 2012 Egenkapitalavkastning før skatt* (%) YTD *annualisert 34

35 Norsk markedsleder posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Norge Sverige 1.2% 24.6% 10.2% 14.9% 25.4% 25.0% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Andre 19.1% 16.1% 15.7% 18.2% 29.7% Gjensidige If Lansförsäkringar Folksam Trygg Hansa Andre Danmark Baltikum 6.0% 29.5% 5.5% 12.5% 9.6% 17.3% 19.6% Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan If Andre 8.2% 22.8% 14.5% 12.9% 22.9% 12.3% 6.4% Gjensidige If Ergo BTA Seesam Codan Andre Kilder: FNO, 2. kvartal Svensk Försäkring, 2. kvartal 2013, Forsikring & Pension, 3. kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurrent rapporter og egne beregninger 2. kvartal

36 Markedsleder i Norge Markedsandel Totalmarkedet Markedsandel Næringsliv 5% 2% 4% 10% 13% 15% 25% 25% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Eika Codan DNB Andre 30.8 % 27.9 % 13.8 % 4.9 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Markedsandel Privat Markedsandel Landbruk 22.9 % 23.7 % 15.4 % 12.5 % Gjensidige If Tryg Sparebank % 14.1 % 2.0 % 11.7 % Gjensidige If Tryg Eika Kilde: FNO, skadeforsikring, 2. kvartal Definisjonen av privat og næringsliv er tilpasset for å reflektere Gjensidiges forretningsmodell. Dette betyr at landbruk er regnet som del av næringsliv. 36

37 Investorkontakt Janne Flessum Head of Investor Relations Mobile: Anette Bolstad Investor Relations Officer Mobile: Linn Soltvedt Investor Relations Officer Mobile: Addresse: Drammensveien 288, Oslo. Postboks 276, NO-1326 Lysaker, Norge. 37

38 38

39 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA ( the Company ). Such information is confidential and is being provided to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions presented herein are based on general information gathered at the time of writing and are therefore subject to change without notice. While the Company relies on information obtained from sources believed to be reliable but does not guarantee its accuracy or completeness. These materials contain statements about future events and expectations that are forward-looking statements. Any statement in these materials that is not a statement of historical fact including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations is a forward-looking statement that involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company s present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. The Company assumes no obligations to update the forward-looking statements contained herein to reflect actual results, changes in assumptions or changes in factors affecting these statements. This presentation does not constitute an offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this presentation or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this presentation is subject to verification, completion and change. The contents of this presentation have not been independently verified. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company or any of its owners, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company, any selling equity holder, any member of the underwriting syndicate, or any of their respective affiliates, advisors or representatives or any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. Investors and prospective investors in securities of any issuer mentioned herein are required to make their own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of such company and the nature of the securities. Any decision to purchase securities in the context of a proposed offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in an offering circular or prospectus published in relation to such an offering. 39

40

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets 212: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 212 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Etterdønningene av finanskrisen Svak vekst, høy ledighet 2 BNP, sesongjustert Prosentvis

Detaljer