Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013

2 Agenda Hovedtrekk Gjensidige Pensjon og sparing Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon

3 God start på året Utvikling CR Resultat før skatt NOK 541m CR% ,3 88,4 98,8 Q Q Q Forsikringsresultat NOK 343m Underliggende på nivå med Q112 Solid premievekst Fravær av betydelige væreffekter Kostnadseffektivitet NOK 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Resultat per aksje 0,63 2,18 1,30 Q Q Q Finansresultat NOK 173m (0,3%) Nedskrivning STB NOK 611m Styrets mål at nedskrivning ikke skal påvirke utbytte for ,4% EK-avkastning før skatt * * Hittil i år, annualisert 3

4 Hovedtrekk i kvartalet Solid premievekst i alle skadesegmenter Økt aktivitet og distribusjonskraft i Norden Utvidet avtale med Nykredit styrker distribusjonen Sterk volumvekst i banken Priser for god kundeservice 4

5 Kundeutbytte øker lojalitet og attraktivitet Gjensidigestiftelsen mottar NOK 2,1 mrd i aksjeutbytte fra Gjensidige Kundeutbyttet blir over 15% av betalt premie for 2012 Stor markedskampanje også i år Bevaring og lojalitet Økt kjennskap til unik modell Potensial for økt kundemasse 5

6 Gjensidige Pensjon og sparing Konserndirektør Mats C. Gottschalk

7 Finansielle tjenester i Gjensidige Markedsstrategi Distribusjon Pensjon og sparing Pensjon: SMB Sparing: privatkunder og utvalgte institusjoner Kun Norge Gjensidiges multikanalmodell Utvalgte banker og kapitalforvaltere Bank Privatmarkedet Kun Norge Internett og mobil Kontorer i de største byene Produkt Innskuddspensjon Unit-linked Uførepensjon Investeringsplattform Boliglån Lønnskonto Sparekonto Forbruksfinansiering 7

8 Fjerde største aktør innen innskuddpensjon* Vekst i midler til forvaltning** 23,0 20,5 17,7 10,9 12,4 9,6 10,1 5,7 2,8 0,8 2,0 6,1 1,7 4,4 6,7 8,2 10,4 12, Q Pensjon Sparing *Med investeringsvalg ** NOK mrd 8

9 Betydelig markedspotensial Gunstige rammebetingelser Tjenestepensjonsreformen styrker innskuddspensjon som produkt Illustrativ markedsutvikling pensjonsmarkedet i Norge Arbeidsgivere ønsker enklere og rimeligere pensjonsordninger Betydelig mediefokus på pensjon og behov for sparing ITP Hybrid (Ny kapital) Garanti 9

10 Konkurransedyktig forretningsmodell Gode forutsetninger Disiplinert og selektiv vekst Skalerbar driftsmodell Begrenset kapitalbehov Stabilt, voksende inntektsgrunnlag Innskuddspensjon SMB marked Produktbredde Kundelojalitet 10

11 Resultatutvikling

12 Resultat per segment NOKm Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum 2 (4) 19 Konsernsenter/eierrelaterte kostnader (78) (67) (294) Konsernsenter/reassuranse (17) 5 (88) Underwriting-resultat Pensjon og sparing Bank Finansresultat Merverdiav- og nedskrivinger immatrielle eiendeler (31) (32) (127) Øvrige poster (1) Resultat før skatt

13 Combined ratio Skadeforsikring Combined ratio (%) - splitt skadeprosent og kostnadsprosent 92,3 15,7 88,4 15,7 85,3 15,5 76,6 72,6 69,9 Q Q

14 Premie- og kostnadsutvikling Skadeforsikring Premieutvikling Q Q Kostnadsutvikling Q Q NOKm Q Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum KS/Eierr. Kostnader KS/Reassuranse Q

15 Storskader* (netto) Skadeforsikring Q (Q1 2012) Rapporterte storskader per segment NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader 87 Erstatningskostnader Skadeprosent (3.162) 76,6% (72,6%) 241 5,4% 146 (83) 3,3% (1,9%) Privat Næringsliv Norden Baltikum KS Q Q * skadehendelse> 10m. 15

16 Netto avvikling Skadeforsikring Avvikling Avvikling i % av opptjent premie 120 3,0 2,5 Gruppeliv og Motor, trafikkforsikring (Norge) Ansvar & ulykke (Danmark) NOKm 34 Q Q Avvikling per segment Privat Næringsliv Norden Baltikum Q Q ,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2, Q113 R12M Yrkesskade og sykdom (Norge) Avvikling (%), netto Gjennomsnitt 16

17 Allokering av økonomisk kapital Internt, risikobasert krav per Kolonne1 Diversifisert (NOK mrd) Allokert diversifisering mellom segmenter (NOK mrd) 3,6 0,2 0,6 1,0 0,1 0,1 0,3 1,2 1,0 10,8 0,2 1,7 2,7 7,1 NOKm Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og sparing Bank Totalt ECR operasjonelle segmenter Aktiva risiko Totalt diversifisert inkl. aktivarisiko Økonomisk kapitalkrav 1)2) Underwriting- resultat Q12013 Resultat før skatt Q1 2013, andre områder Erstatnings-avsetninger, brutto, per ) Allokering av økonomisk kapital til skadeforsikringssegmentene er beregnet ved bruk av Gjensidiges internmodell. Allokeringen reflekterer kapitalkravene basert på interne vurderinger av forsikrings- og markedsrisiko. Markedsrisiko er tilsiktet minimert som følge av forutsetningen om en replikerende portefølje av finansielle instrumenter som er tilpasset vilkår, karakter og valuta for forsikringsforpliktelsenes kontantstrømmer. Internmodellen blir utviklet for å være i samsvar med Solvens II. Allokeringen reflekterer også operasjonell risiko og motpartsrisiko for reassuranse i henhold til det foreløpige forslaget for Solvens II standardmodell. 2) Allokering av kapital til Pensjon og sparing og Bank er basert på henholdsvis 10 prosent og 12 prosent kapitaldekning. 17

18 Konsernets kapitalposisjon per ,4 8,0 3,4 3,4 11,5 5,1 Tilgjengelig kapital ulike perspektiv* NOKmrd Legalt 15,8 Ratingbasert 18,9 Internt risikobasert 22,3 IFRS egenkapital 26,0 7,8 10,8 13,8 * Inkluderer ikke resultat hittil i år S&P modell NOKmrd NOKmrd Legalt perspektiv Utbytte 2012 Internt, risikobasert perspektiv Ratingbasert perspektiv Overskuddskapital mest bindene kapitalkrav Overskuddskapital Kapitalkrav Overskuddskapital A-rating* 5,1 Totalt tilgjengelig kapital 18,9 Totalt kapitalkrav for investeringsrisiko 6,1 Totalt kapitalkrav for forsikringsrisiko 8,8 Total diversifiseringsgevinst -1,0 Kapitalkrav A-rating 13,8 * * Før eventuell buffer 18

19 Aktivaallokering per Aktivaallokering, sikringsportefølje Balanse: NOK 34,2 mrd Gjennomsnittsdurasjon: 3,5 år Aktivaallokering, fri portefølje Balanse: NOK 19,0 mrd Gjennomsnittsdurasjon renteinstrumenter: 0,9 år 24 % 13 % 16% 7% 28% 5% 63 % 9% 8% 28% Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked Eiendom PE-fond Omløpsaksjer Konvertible obligasjoner Øvrige obligasjoner Annet 19

20 Finansavkastning 0,3 prosent i kvartalet Avkastning per aktivaklasse (%) 0,8 1,0 2,7 2,0 2,3-9,7 Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Q Q

21 Prioriteringer og utsikter Utnyttelse av partnersamarbeid Løpende vurdering av vekstmuligheter Operasjonell effektivitet Stabil konkurranse og rasjonelle aktører Nye rammebetingelser Makroøkonomisk usikkerhet God kapitalsituasjon og finansiell soliditet 21

22 Tilleggsinformasjon Fjern ri

23 Nøkkeltall Konsern NOKm Q Q Premieinntekter, totalt Skadeprosent, skadeforsikring 76,6 72,6 69,9 75,5 Kostnadsandel, skadeforsikring 15,7 15,7 15,5 16,4 UW-resultat, skadeforsikring Netto inntekter fra investeringer Resultat før skattekostnad Periodens resultat

24 Combined ratio (%) Skadeforsikring - skadeprosent og kostnadsprosent per segment Privat Næringsliv 88,1 86,8 80,8 13,4 13,9 13,4 91,0 86,0 85,0 12,6 12,3 12,0 74,7 72,9 67,4 78,4 73,6 73,1 Q Q Norden Q Q Baltikum 91,6 86,0 82,1 15,8 16,7 17,4 98,5 104,0 27,1 30,5 95,7 28,7 75,7 69,3 64,7 71,4 73,5 67,0 Q Q Q Q

25 Diskontering av erstatningsreservene Konsern Effekt av diskontering på CR Q Forutsetninger 3,5 % Kun erstatningsavsetninger er diskontert (dvs. at avsetninger for ikke opptjent bruttopremie er udiskontert) 92,3 % 88,8 % Swap-rente i Norge og Sverige Rapportert CR Diskontering Diskontert CR Rente fastsatt av Finanstilsynet i Danmark Euroswap-rente i de baltiske landene 25

26 Kvartalsvise underwriting-resultater Skadeforsikring (369) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q NOKm 26

27 Kapitalposisjon Konsern per Utbytte for regnskapsåret ,4 5,1 0,3 3,4 Utbytte for regnskaps året ,4 26,0 3,6 7,1 Krav til økonomisk kapital - operasjonelle segmenter Aktivarisiko* (skadeselskaper) Tillegg bindende kapitalkrav Økonomisk kapitaloverskudd i forhold til bindende kapitalkrav Bro mellom økonomisk kapital allokert og IFRS egenkapital IFRS egenkapital NOK mrd * Aktivarisiko reflekterer to komponenter: markeds- og kredittrisiko for finansinvesteringer som ikke antas å dekke skadeforsikringsforpliktelsene, samt risiko som følge av at finansinvesteringene som er ment å dekke forsikringsgjelden avviker fra den ideelle porteføljen. Eventuell diversifisering mellom aktivarisiko og forsikringsrisiko er godskrevet aktivarisiko. 27

28 Investeringsporteføljen Stabilt hovedbidrag fra sikringsporteføljen Aktivaallokering Kvartalsvis avkastning 33% 8% 59% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Total investeringsportefølje 28

29 Investeringsporteføljen Geografisk eksponering per Sikringsportefølje Renteinstrumenter i fri portefølje Land Andel (%) Land Andel (%) Norge 49,9 Norge 51,9 Danmark 25,1 USA 20,4 Storbritannia 6,6 Storbritannia 10,0 Sverige 5,9 Sverige 3,2 USA 4,2 Baltikum 0,4 Baltikum 1,3 Andre 14,2 Andre 6,9 29

30 Rating og motpartsrisiko Renteportefølje samlet Kreditteksponering Q Porteføljen består i hovedsak av papirer i ratede selskaper med høy kredittverdighet (Investment grade) Utstedere som ikke har offentlig rating er i hovedsak norske sparebanker, kommuner, kredittinstitusjoner samt kraftprodusenter og -distributører Split of total fixed income portfolio Rating AAA ,8 % AA ,9 % A ,0 % BBB ,1 % BB ,2 % B ,2 % CCC or lower ,4 % Not rated ,5 % Total ,0 % Split of total fixed income portfolio - Exposure Public sector ,4 % Banks/financial institutions ,2 % Corporates ,5 % Total ,0 % 30

31 Egenkapitalavkastning Egenkapital (NOKm) Kapitaldekning på 16,3 % (15,9 % ved utløpet av 1. kvartal 2012) Solvensmargin på 545,2 % (533,6 % ved utløpet av 1. kvartal 2012) YTD 2013 YE 2012 Egenkapitalavkastning før skatt* (%) 23,8 8,4 YTD *annualisert 31

32 Norsk markedsleder posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Norge Sverige 1% 25 % 10 % 25 % 25 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 15 % Andre 16% 19% 15% 19% 30% Gjensidige If Lansförsäkringar Folksam Trygg Hansa Andre Danmark Baltikum 6% 29% 13% 6% 17% 20% 10% Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan If Andre 25 % 22 % 6 % 8 % 14 % 13 % 13 % Gjensidige If Ergo BTA Seesam Codan Andre Kilder: FNO, 4. kvartal Svensk Försäkring, 4. kvartal 2012, Forsikring & Pension, 1. kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurranserapporter og egne beregninger 4. kvartal

33 Markedsleder i Norge Markedsandel Totalmarkedet Markedsandel Næringsliv 4% 3% 4% 10% 13% 15% 25% 25% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Terra Codan DnB Other 30,8 % 27,9 % 14,2 % 4,8 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Markedsandel Privat Markedsandel Landbruk 22,8 % 23,4 % 15,6 % 12,6 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 72,4 % 12,3 % 1,9 % 10,8 % Gjensidige If Tryg Terra Kilde: FNO, skadeforsikring, 4. kvartal Definisjonen av privat og næringsliv er tilpasset for å reflektere Gjensidiges forretningsmodell. Dette betyr at landbruk er regnet som del av næringsliv. 1) Sparebank1 skade og Sparebank1 liv er presentert samlet. 33

34 Investorkontakt Janne Flessum Head of Investor Relations Phone: Mobile: Linn Soltvedt Investor Relations Officer Phone: Mobile: Addresse: Drammensveien 288, Oslo. Postboks 276, NO-1326 Lysaker, Norge. 34

35 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA ( the Company ). Such information is confidential and is being provided to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions presented herein are based on general information gathered at the time of writing and are therefore subject to change without notice. While the Company relies on information obtained from sources believed to be reliable but does not guarantee its accuracy or completeness. These materials contain statements about future events and expectations that are forward-looking statements. Any statement in these materials that is not a statement of historical fact including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations is a forward-looking statement that involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company s present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. The Company assumes no obligations to update the forward-looking statements contained herein to reflect actual results, changes in assumptions or changes in factors affecting these statements. This presentation does not constitute an offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this presentation or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this presentation is subject to verification, completion and change. The contents of this presentation have not been independently verified. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company or any of its owners, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company, any selling equity holder, any member of the underwriting syndicate, or any of their respective affiliates, advisors or representatives or any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. Investors and prospective investors in securities of any issuer mentioned herein are required to make their own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of such company and the nature of the securities. Any decision to purchase securities in the context of a proposed offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in an offering circular or prospectus published in relation to such an offering. 35

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Agenda Hovedtrekk Strategiske initiativ Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon Sterkt resultat Resultat per aksje 1) Konsernets resultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014 15. juli 2014 Solid premievekst og rekordsterkt forsikringsresultat i kvartalet NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 81,2 Resultat per

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 1. kvartal 2014. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 1. kvartal 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Første kvartal 2014 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før.

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000 Årsrapport 2012 Gjensidige leverte et historisk godt resultat i 2012. Økt kundeorientering i kombinasjon med mer presis prising av forsikringsrisiko og mer effektiv distribusjon bidro til dette. I tillegg

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Dolphin Investor presentasjon

Dolphin Investor presentasjon Dolphin Investor presentasjon 21. April 2010 Copyright 2010. All rights reserved. 1 Disclaimer This Presentation has been produced by Dolphin Interconnect Solutions ASA (the Company") solely for use at

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Premieinntektene økte med 9,3 prosent i kvartalet, hovedsakelig

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Markedskommentar Usikkerheten rundt Kina og fremvoksende økonomier generelt kulminerte i august og førte til kraftige fall i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs falt

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Oljeprisstup: Hva betyr det for boligmarkedet? DNB Markets: Prisoppgang i vente,

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane. Oslo, 14. august 2013

Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane. Oslo, 14. august 2013 Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane Oslo, 14. august 2013 Høydepunkter Jette produksjonsstart Ivar Aasen & Gina Krog Lånefinansiering Avgrensing på Norvarg Leting

Detaljer