Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal juli 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal juli 2013

2 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon

3 Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling CR Resultat før skatt NOK 1.077m CR% ,3 83,9 86,1 Q Q Q Forsikringsresultat NOK 448m Solid premievekst Skadeutvikling på mer normalt nivå Flomskader NOK 113m God kostnadskontroll Resultat per aksje NOK 2,00 1,80 1,60 1,40 1,78 1,90 1,80 1,20 Q Q Q Finansresultat NOK 605m (1,1%) Høy utlånsvekst og god resultatutvikling i banken 13,1% EK-avkastning før skatt * * Hittil i år, annualisert 3

4 Hovedtrekk i kvartalet Lønnsom vekst Videreutvikling tariffer Premiepåslag og stabil kundemasse i Privat Volumvekst og premiepåslag i Næringsliv og Norden Kjøp av Gouda Reiseforsikring Styrker posisjon i vekstnisje Premievolum NOK 290m Overtakelse ultimo 2013 Flomberedskap ga gode kundeopplevelser 4

5 Resultatutvikling

6 Resultat per segment NOKm Q Q YTD 2013 YTD 2012 Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter/eierrelaterte kostnader (74) (67) (152) (134) Konsernsenter/reassuranse (76) (54) (93) (49) Forsikringsresultat Pensjon og sparing Bank Finansresultat ,403 Merverdiav- og nedskrivinger immatrielle eiendeler (32) (32) (64) (64) Øvrige poster (2) 15 Resultat før skatt

7 Combined ratio Skadeforsikring Combined ratio (%) - splitt skadeprosent og kostnadsprosent 90,3 15,3 83,9 15,4 91,3 15,5 86,1 15,6 75,1 68,5 75,8 70,5 Q Q YTD 2013 YTD

8 Premieutvikling Skadeforsikring Q Q YTD 2012-YTD YTD 2013 Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat YTD 2012 Q Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOKm 8

9 Storskader* (netto) Skadeforsikring Q (Q2 2012) YTD 2013 (YTD 2012) NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader Erstatningskostnader (3.050) (283) Erstatningskostnader (6.213) (366) Skadeprosent 75,1% (68,5%) 5,4% 5,0% (6,3%) Skadeprosent 75,8% (70,5%) 5,4% 4,1% (4,2%) Privat Næringsliv Norden Baltikum KS Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum KS YTD 2013 YTD 2012 * Skadehendelse > NOK 10m 9

10 Q213 R12M Netto avvikling Skadeforsikring Avvikling i % av opptjent premie 222 3,0 2,5 Gruppeliv og Motor, trafikkforsikring (Norge) Ansvar & ulykke (Danmark) ,0 1,5 Q2 2013* Q YTD 2013* YTD Privat Næringsliv Norden Baltikum NOKm Q Q ,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Yrkesskade og sykdom (Norge) Avvikling (%), netto Gjennomsnitt * Inneholder avvikling fra de enkelte skadeforsikringssegmentene i tillegg til avvikling på konsernsenter/reassuranse. 10

11 Kostnadsutvikling Skadeforsikring Q Q YTD 2012-YTD YTD 2013 KS/Reassuranse KS/Eierr. Kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat YTD 2012 Q KS/Reassuranse KS/Eierr. Kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat Q

12 Allokering av økonomisk kapital Internt, risikobasert krav per Diversifisert (NOK mrd) Allokert diversifisering mellom segmenter (NOK mrd) Aktivarisiko (NOK mrd) 0,5 0,2 1,0 0,1 0,1 0,3 1,5 1,0 4,0 11,5 0,2 1,7 2,9 7,5 NOKm Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og sparing Bank Totalt ECR operasjonelle segmenter Aktiva risiko Totalt diversifisert inkl. aktivarisiko Økonomisk kapitalkrav 1)2) Underwriting- resultat Q22013 Resultat før skatt Q22013, andre områder Erstatnings-avsetninger, brutto, per ) Allokering av økonomisk kapital til skadeforsikringssegmentene er beregnet ved bruk av Gjensidiges internmodell. Allokeringen reflekterer kapitalkravene basert på interne vurderinger av forsikrings- og markedsrisiko. Markedsrisiko er tilsiktet minimert som følge av forutsetningen om en replikerende portefølje av finansielle instrumenter som er tilpasset vilkår, karakter og valuta for forsikringsforpliktelsenes kontantstrømmer. Internmodellen blir utviklet for å være i samsvar med Solvens II. Allokeringen reflekterer også operasjonell risiko og motpartsrisiko for reassuranse i henhold til det foreløpige forslaget for Solvens II standardmodell. 2) Allokering av kapital til Pensjon og sparing og Bank er basert på henholdsvis 10 prosent og 13,5 prosent kapitaldekning. 12

13 Konsernets kapitalposisjon per Tilgjengelig kapital ulike perspektiv* NOKmrd 11,0 5,1 Legalt 15,8 Ratingbasert 18,8 8,1 Internt risikobasert 22,5 IFRS egenkapital 23,7 7,8 11,5 13,7 * Inkluderer ikke resultat hittil i år S&P modell NOKmrd Legalt perspektiv Internt, risikobasert perspektiv Ratingbasert perspektiv Overskuddskapital A-rating* 5,1 Totalt tilgjengelig kapital 18,8 Totalt kapitalkrav for investeringsrisiko 6,0 NOKmrd Kapitalkrav Overskuddskapital Overskuddskapital mest bindene kapitalkrav Totalt kapitalkrav for forsikringsrisiko 8,8 Total diversifiseringsgevinst -1,0 Kapitalkrav A-rating 13,7 * * Før eventuell buffer 13

14 Aktivaallokering per Sikringsportefølje Balanse: NOK 33,6 mrd Gjennomsnittsdurasjon: 3,3 år Fri portefølje Balanse: NOK 17,1 mrd Gjennomsnittsdurasjon renteinstrumenter: 1,9 år 25 % 14 % 29% 3% 26% 6% 61 % 10% 10% 11% 6% Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked Øvrige obligasjoner Omløpsaksjer Eiendom High yield Konvertible obligasjoner PE-fond Annet 14

15 Finansavkastning (%) Q Q YTD 2013 YTD ,2 4,6 0,91,0 1,9 0,60,4 1,1 0,9 2,1 1,7 2,62,8 1,4 2,5 Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Total -5,8 Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Total 15

16 Prioriteringer og utsikter Utnyttelse av partnersamarbeid Løpende vurdering av vekstmuligheter Effektiv drift Stabil konkurranse og rasjonelle aktører Nye rammebetingelser Makroøkonomisk usikkerhet God kapitalsituasjon og finansiell soliditet 16

17 Tilleggsinformasjon Fjern ri

18 Nøkkeltall Konsern NOKm Q Q YTD 2013 YTD Premieinntekter, totalt Skadeprosent, skadeforsikring Kostnadsandel, skadeforsikring Forsikringsresultat, skadeforsikring Netto inntekter fra investeringer 75,1 68,5 75,8 70,5 69,9 75,5 15,3 15,4 15,5 15,6 15,5 16, Resultat før skattekostnad Periodens resultat

19 Combined ratio (%) Skadeforsikring - skadeprosent og kostnadsprosent per segment Privat Næringsliv 84,9 13,4 76,5 80,8 13,6 13,4 89,1 88,1 85,0 11,4 11,9 12,0 71,5 62,9 67,4 77,7 76,2 73,1 Q Q Norden Q Q Baltikum 86,8 18,0 74,4 17,9 82,1 17,4 92,4 91,9 95,7 26,6 29,4 28,7 68,8 56,5 64,7 65,8 62,4 67,0 Q Q Q Q

20 Diskontering av erstatningsreservene Konsern Effekt av diskontering på CR Q Forutsetninger 2,8 % Kun erstatningsavsetninger er diskontert (dvs. at avsetninger for ikke opptjent bruttopremie er udiskontert) 90,3 % 87,5 % Swap-rente i Norge og Sverige Rapportert CR Diskontering Diskontert CR Rente fastsatt av Finanstilsynet i Danmark Euroswap-rente i de baltiske landene 20

21 Kvartalsvise underwriting-resultater Skadeforsikring (369) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q NOKm 21

22 Investeringsporteføljen Stabilt hovedbidrag fra sikringsporteføljen Aktivaallokering Kvartalsvis avkastning 31 % 9 % 60 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % -12 % Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Total investeringsportefølje 22

23 Investeringsporteføljen Geografisk eksponering per Sikringsportefølje Renteinstrumenter i fri portefølje Land Andel (%) Land Andel (%) Norge 48,4 Norge 45,0 Danmark 27,1 USA 22.1 Storbritannia 6,7 Storbritannia 11,9 Sverige 5,8 Sverige 3,8 USA 3,7 Baltikum 0,1 Baltikum 1,6 Andre 17,1 Andre 6,8 23

24 Rating og motpartsrisiko Renteportefølje samlet Kreditteksponering Q Porteføljen består i hovedsak av papirer i ratede selskaper med høy kredittverdighet (Investment grade) Utstedere som ikke har offentlig rating er i hovedsak norske sparebanker, kommuner, kredittinstitusjoner samt kraftprodusenter og -distributører Split of total fixed income portfolio Rating AAA 10,841, % AA 3,096, % A 13,612, % BBB 1,977, % BB 545, % B 543, % CCC or lower 147, % Not rated 10,921, % Fixed income portfolio 41,683, % Split of total fixed income portfolio - Exposure Public sector 4,608, % Banks/financial institutions 26,136, % Corporates 10,938, % Total 41,683, % 24

25 Egenkapitalavkastning Egenkapital (NOKm) Kapitaldekning på 16,3 % (15,8% ved utløpet av 2. kvartal 2012) Solvensmargin på 542,2 % (518,4 % ved utløpet av 2. kvartal 2012) YTD 2013 YE 2012 Egenkapitalavkastning før skatt* (%) 13,1 23,8 YTD *annualisert 25

26 Norsk markedsleder posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Norge Sverige 1,2% 10,1% 25,0% 15,0% 25,2% 24,7% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Andre 19,1% 16,2% 15,5% 18,2% 29,8% Gjensidige If Lansförsäkringar Folksam Trygg Hansa Andre Danmark Baltikum 6,0% 29,4% 5,5% 12,5% 9,6% 17,3% 19,7% Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan If Andre 22,8% 21,7% 6,4% 8,4% 15,4% 13,5% 11,8% Gjensidige If Ergo BTA Seesam Codan Andre Kilder: FNO, 1. kvartal Svensk Försäkring, 1. kvartal 2013, Forsikring & Pension, 2 kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurranserapporter og egne beregninger 1. kvartal

27 Markedsleder i Norge Markedsandel Totalmarkedet Markedsandel Næringsliv 5 % 3 % 4 % 10 % 14 % 15 % 25 % 25 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Eika Codan DNB Andre 30,9 % 27,4 % 13,8 % 4,8 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Markedsandel Privat Markedsandel Landbruk 22,6 % 23,6 % 15,3 % 12,6 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 71,3 % 13,4 % 1,9 % 10,7 % Gjensidige If Tryg Eika Kilde: FNO, skadeforsikring, 1. kvartal Definisjonen av privat og næringsliv er tilpasset for å reflektere Gjensidiges forretningsmodell. Dette betyr at landbruk er regnet som del av næringsliv. 1) Sparebank1 skade og Sparebank1 liv er presentert samlet. 27

28 Norsk Naturskadepool Detaljer om ordningen Premiesats i 2013 fastsatt til 0,07 promille av brannforsikringssum Naturskader i Norge: NOK 0-600m dekkes av skadeforsikringsselskapene basert på nasjonal markedsandel NOK m dekkes av naturskadepoolens reassuranseprogram Maksimal erstatning per skadehendelse er NOK m Det er ingen øvre grense for frekvens av skader Gjenstander som er omfattet Alle bygninger og løsøre i Norge som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade Ordningen omfatter ikke driftstap, motorvogn, småbåter og enkelte andre objekter, disse avhenger av ordinær forsikringsdekning Privat eiendom som ikke kan forsikres, f.eks. veier, broer, jord og skog, kan søkes dekket gjennom Statens naturskadefond 28

29 Norsk Naturskadepool Håndtering av naturskader Kundene melder skade til eget forsikringsselskap Forsikringsselskapene melder skadene videre til FNO som koordinerer naturskadepoolen Skadeandel allokeres til selskapene basert på nasjonal markedsandel for brannforsikring Spesifikt for Gjensidige Markedsandel for Gjensidige i 2013 er beregnet til 26,7 % (Justeres i juli hvert år) Gjensidige er reassurandør for Naturskadepoolen, for sin markedsandel. Naturskaden bokføres i den måneden skaden har inntruffet Selskapene dekker av egen bok de allokerte skadekostnader 29

30 Praktisk eksempel ved naturskade i Norge Reassuranse kjøpes for å sikre konsernets kapitalposisjon og er primært et kapitalstyringsverktøy Generelt egenregningsnivå per skade/hendelse er NOK 100m Eksempel: En naturskade omfattet av Naturskadepoolen inntreffer og defineres av FNO som én hendelse. Total skade for bransjen overstiger NOK 600m. Gjensidige får allokert sin andel av NOK 600m fra poolen Gjensidige får i tillegg allokert sin andel av beløpet > NOK 600m som reassurandør for poolen Gjensidige får meldt inn skader som ikke er dekket under poolordningen (uekte natur) Gjensidiges totalskade relatert til naturskaden overstiger Gjensidiges egenregning og treffer utelukkende reassuranseprogrammet for naturskader Gjensidiges egenregning for denne skaden blir rundt NOK 100m 30

31 Investorkontakt Janne Flessum Head of Investor Relations Phone: Mobile: Linn Soltvedt Investor Relations Officer Phone: Mobile: Addresse: Drammensveien 288, Oslo. Postboks 276, NO-1326 Lysaker, Norge. 31

32 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA ( the Company ). Such information is confidential and is being provided to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions presented herein are based on general information gathered at the time of writing and are therefore subject to change without notice. While the Company relies on information obtained from sources believed to be reliable but does not guarantee its accuracy or completeness. These materials contain statements about future events and expectations that are forward-looking statements. Any statement in these materials that is not a statement of historical fact including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations is a forward-looking statement that involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company s present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. The Company assumes no obligations to update the forward-looking statements contained herein to reflect actual results, changes in assumptions or changes in factors affecting these statements. This presentation does not constitute an offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this presentation or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this presentation is subject to verification, completion and change. The contents of this presentation have not been independently verified. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company or any of its owners, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company, any selling equity holder, any member of the underwriting syndicate, or any of their respective affiliates, advisors or representatives or any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. Investors and prospective investors in securities of any issuer mentioned herein are required to make their own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of such company and the nature of the securities. Any decision to purchase securities in the context of a proposed offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in an offering circular or prospectus published in relation to such an offering. 32

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Leverandørindustriens utfordring

Leverandørindustriens utfordring part of Aker Leverandørindustriens utfordring Subsea ED&S Simen Lieungh, Konsernsjef Aker Solutions 12. januar 2010 P&T P&C 2010 Aker Solutions Aker Solutions er et globalt selskap i 30 land, men har halvparten

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord (Flerkulturelt arbeidsmiljø) Amram Hadida klubbleder, Kværner Stord 1 Kværner stord as Modul plattformsammenstilling Landanlegg

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

EU og likestilling - konsekvenser for norsk forsikring

EU og likestilling - konsekvenser for norsk forsikring EU og likestilling - konsekvenser for norsk forsikring Seminar i Aktuarforeningen 29. november 2012 Torgeir Høverstad Innhold Hva sier likestillingsdirektivet og dommen i EU-domstolen Hvordan tolker EU-Kommisjonen

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Beskyttelse mot derivatmisbruk DESEMBER 2011 pwyp.no Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt Verdien bak alle derivater

Detaljer

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Nr. 10 2013 Staff Memo Finansiell stabilitet Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer