Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat februar 2015

2 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % ,5 92,1 86,4 Q Q Q Rekordsterkt Q4 forsikringsresultat: NOK 807m 9,4 % premievekst, underliggende 5,1 % God underliggende frekvensskadeutvikling Storskader lavere enn forventningsnivå God kostnadskontroll Resultat per aksje NOK 3,00 Finansresultat NOK 367m, avkastning 0,7 % 23,3 % egenkapitalavkastning før skatt* 2,00 1,00 0,00 1,93 2,27 2,01 Q Q Q * Helårstall

3 Solid premievekst og god resultatutvikling i 2014 Leverer på finansielle mål Resultat før skatt NOK 5.400m Forsikringsresultat NOK 2.862m - 8,8 % premievekst, underliggende 4,0 % - God underliggende frekvensskadeutvikling - Storskader lavere enn forventningsnivå - Kostnadsandel 15,0 % Finansresultat NOK 2.426m, avkastning 4,3% Resultat per aksje NOK 8,38 Foreslått utbytte NOK 2.950m, NOK 5,90 per aksje 23,3 % (før skatt) Levert Mål 15 % (før skatt, til og med 2014) EKavkastning Combined 86,0 % ratio (~83,4 % disk.) Kostnadsandel 15,0 % 15 % % (~87-90 % disk.) Utbytte 70,4 % >70 % (høyt og stabilt) 3

4 Foreslått utbytte NOK 5,90 per aksje Utbytte per aksje NOK 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 10,00** Utbyttepolitikk Høye og stabile utbytter Minst 70 % av resultat etter skatt over tid Forventet fremtidig kapitalbehov hensyntas ved fastsettelse av størrelse på utbytte Overskuddskapital utover målsatt kapitalisering vil utbetales over tid 4,00 2,00 4,55 6,85 6,80 5,90 0, * * Foreslått utbytte for regnskapsåret 2014 ** Utbytte relatert til frigjøring av overskuddskapital 4

5 Styrket grunnlag for lønnsom vekst Økt kundetilfredshet og høy kundelojalitet Målrettet satsing mot nye kundegrupper Nye partneravtaler Avtalefornyelser inngått i mer konkurransepreget bedriftsmarked Oppkjøp i Danmark og Sverige Forsterket satsing i Baltikum - Implementering av konsernprosesser - Deling av beste praksis - Ytterligere forbedring av infrastruktur - Kjøp av PZU Lietuva i Litauen Omlag EUR 50m i premier Øker markedsandel Baltikum til 13 % (7 %) Gir kritisk masse for den baltiske virksomheten Betydelig potensiale for synergier Closing forventet primo tredje kvartal

6 Hovedprioriteringer frem mot 2018 Kritiske suksessfaktorer Strategiske prioriteringer Kundeorientering Analysedrevne forretningsprosesser Effektiv drift Videreutvikle multikanaldistribusjon Utvikle verdiøkende tjenester for lojalitet og preferanse Ytterligere digitalisere arbeids- og kundeprosesser Innsiktsbasert og analytisk drevet virksomhet Dynamisk organisasjons- og kompetanseutvikling

7 Resultatutvikling

8 Beste Q4 forsikringsresultat noensinne NOK m Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum (3) Konsernsenter/ eierrelaterte kostnader (79) (75) (311) (299) Konsernsenter/ reassuranse 10 (302) (120) (357) Forsikringsresultat Pensjon og sparing (16) Bank Finansresultat fra investeringsporteføljen Merverdi av- og nedskrivninger immatrielle eiendeler (39) (32) (170) (162) Øvrige poster (9) (2) (16) (6) Resultat før skatt

9 Lav combined ratio drevet av god risikoseleksjon, avviklingsgevinst og lavt innslag av storskader Combined ratio (%) splitt skadeprosent og kostnadsandel 84,5 15,3 92,1 15,2 86,0 15,0 89,2 15,3 69,2 76,9 71,0 74,0 Q Q

10 Underliggende premievekst på 5,1 % drevet av premiepåslag og volumvekst Q Q FY 2013 FY Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat 2013 Q Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOK m 10

11 Lavt omfang av storskader Q (Q4 2013) FY 2014 (FY 2013) NOK m Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader NOK m Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader Erstatningskostnader (3 664) (439) Erstatningskostnader (13 860) (907) Skadeprosent 69.2 % (76.9 %) 5.1 % 3.8 % (9.2 %) Skadeprosent 71.0 % (74.0 %) 5.2 % 4.0 % (4.8 %) Storskader per segment Storskader per segment Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter FY 2014 FY 2013 * Skadehendelse > NOK 10m 11

12 Avviklingsgevinst påvirket av kapitaliseringsrenten og redusert anslag fra naturskadepoolen Netto avvikling skadeforsikring* Avvikling i % av opptjent premie ,0 2,5 2,0 1,5 Gruppeliv og Motor ansvar (Norge) Ansvar og Ulykke (Danmark) Q Q FY 2014 FY ,0 0, ,0 (0,5) (1,0) Privat Næringsliv Norden Baltikum Q Q (1,5) (2,0) Yrkesskade og sykdom (Norge) Avvikling (%), netto Gjennomsnitt NOK m. * Inneholder avvikling fra de enkelte skadeforsikringssegmentene i tillegg til avvikling på konsernsenter/ reassuranse 12

13 God underliggende kostnadskontroll - levert 15 innen 15 Q Q FY 2013 FY FY 2014 KS/ Reass. KS/ Eierrel. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat FY 2013 Q KS/ Reass. KS/ Eierrel. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOK m 13

14 Tilfredsstillende kapitalbuffere Kapitalposisjon fra tre perspektiver Endringer i strategisk buffer etter NOK mrd NOK mrd 11,2 3,0 1,3 0,8 0,8 0,8 5,6 10,8 15,8 1,3 1,4 4,4 Legalt perspektiv Internt, risikobasert perspektiv* Ratingbasert perspektiv Rapportert strategisk buffer Effekt oppkjøp: Mondux og PZU Lietuva S&P kvantitativ vekt Oppdatert strategisk buffer, tall Kapitalkrav Teknisk buffer Utbytte Kapital > kapitalkrav Strategisk buffer * Basert på Gjensidiges forståelse av Solvens II som innebærer at Naturskadefondet og garantiordningen inngår i Tier 2 kapital 14

15 Utfordrende rentebilde - uendret risikoapetitt Finansavkastning (%) Porteføljemiks 2,3 12% 3% 11% 1,5 3% 7% 0,6 0,9 0,7 0,7 1% 7% 6% 33% 17% Sikringsportefølje Fri portefølje Total Q Q Sikringsportefølje NOK 34,7mrd Fri portefølje NOK 21,8mrd Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet 15

16 Hovedprioriteringer frem mot 2018 Strategiske prioriteringer Finansielle mål Videreutvikle multikanaldistribusjon Egenkapitalavkastning 15 % (etter skatt) Utvikle verdiøkende tjenester for lojalitet og preferanse Ytterligere digitalisere arbeids- og kundeprosesser Innsiktsbasert og analytisk drevet virksomhet Dynamisk organisasjons- og kompetanseutvikling Combined ratio Kostnadsandel Utbytte % (~87-90 % disk.) ~15 % >70 % (høyt og stabilt)

17 Tilleggsinformasjon

18 Nøkkeltall Konsern NOK m Q Q Premieinntekter, totalt Skadeprosent, skadeforsikring 69,2 76,9 71,0 74,0 69,9 Kostnadsandel, skadeforsikring 15,3 15,2 15,0 15,3 15,5 Forsikringsresultat, skadeforsikring Netto inntekter fra investeringer Resultat før skattekostnad Periodens resultat

19 Combined ratio (%) Skadeforsikring skadeprosent og kostnadsandel per segment Privat Næringsliv 78,0 80,0 83,3 12,8 12,7 13,2 65,2 67,4 70,1 85,8 83,5 85,9 11,8 10,8 11,7 74,0 72,7 74,2 Norden Q Q Baltikum Q Q ,5 17,5 94,9 89,7 18,9 17,0 102,6 30,2 88,4 93,0 24,7 25,9 68,0 76,0 72,7 72,4 63,7 67,1 Q Q Q Q

20 Effekt ved diskontering av erstatningsreserver Forutsatt Solvens II regime Effekt av diskontering på CR Q Forutsetninger 1,6 % Kun erstatningsavsetninger er diskontert (dvs. at avsetninger for ikke opptjent bruttopremie er udiskontert) 84,5 % 82,9 % Swap-rente i Norge, Sverige og Danmark Euroswap-rente i de baltiske landene Rapportert CR Diskontering Diskontert CR (SII) 20

21 Kvartalsvise forsikringsresultater Skadeforsikring (50) (250) (450) Q (369) Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 NOK m 21

22 Aktivaallokering Per Sikringsportefølje Balanse: NOK 34,7mrd Gjennomsnittsdurasjon: 3,4 år Fri portefølje Balanse: NOK 21,8mrd Gjennomsnittsdurasjon renteinstrumenter: 0,6 år 28 % 18 % 30% 7% 16% 5% 13% 54 % 8% 18% 4% Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked High yield Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet Per

23 Stabilt bidrag fra sikringsporteføljen Aktivaallokering Kvartalsvis avkastning* 8% 6% 4% 39% 2% 0% 61% -2% -4% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % -8% -10% Sikringsportefølje Fri portefølje Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Total investeringsportefølje * Tidligere tilknyttede selskaper inngår fra og med 2014 i fri portefølje. Investeringen i STB ble solgt i 1. kvartal Fra og med 2. kvartal 2014 er investeringen i SRBANK omklassifisert til ordinær aksje. 23

24 Balansert geografisk eksponering Sikringsportefølje Renteinstrumenter i fri portefølje Land Andel (%) Land Andel (%) Norge 52,6 Danmark 28,4 Storbritannia 5,8 Sverige 3,9 USA 1,6 Baltikum 1,6 Norge 31,6 USA 29,4 Storbritannia 12,7 Sverige 2,8 Danmark 2,9 Andre 6,2 Andre 20,7 * Per Geografisk fordeling relaterer seg til utstedere og reflekterer ikke faktisk valutaeksponering 24

25 Rating og motpartsrisiko Kreditteksponering Porteføljen består i hovedsak av papirer i ratede selskaper med høy kredittverdighet (investment grade) Utstedere som ikke har offisiell rating er i hovedsak norske sparebanker, kommuner, kredittinstitusjoner samt kraftprodusenter og -distributører Hoveddelen av de sikreste papirene er allokert til sikringsporteføljen Relevante benchmark for high yield og investment grade er internasjonale, brede HY og IG indekser Samlet renteportefølje Splitt samlet renteportefølje - rating NOK mrd AAA 10,7 25,0 % AA 1,8 4,1 % A 13,8 32,0 % BBB 2,5 5,9 % BB 0,8 1,8 % B 0,6 1,4 % CCC eller lavere 0,1 0,3 % Intern rating* 9,6 22,3 % Ingen rating 3,1 7,3 % Renteportefølje 43,0 100,0 % Splitt samlet renteportefølje - eksponering Stat/ offentlig sektor 4,5 10,6 % Banker/ finansinstitusjoner 25,8 59,9 % Industri 12,7 29,5 % Totalt 43,0 100,0 % Per * Intern rating rating fra tredjepart 25

26 Tilgjengelig kapital Tilgjengelig kapital ulike perspektiv NOK mrd Legalt 10,0 Ratingbasert 17,9 Internt risikobasert* 22,1 IFRS egenkapital 21,7 * Bygger på Gjensidiges forståelse av Solvens II som innebærer at Naturskadefondet og Garantiordningen inngår i Tier 2 kapital 26

27 Bro fra IFRS-kapital til tilgjengelig kapital i S&P-modellen NOK mrd 1,2 0,0 3,0 2,2 1,0 3,9 2,7 1,3 21,7 17,9 IFRS EK Ansvarlig lån Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut Aktiva justeres til markedsverdi Diskonteringseffekt erstatningsavs. (som ikke allerede disk.) samt premieavsetning Immaterielle eiendeler trekkes fra Bokført EK i Bank og Pensjon og sparing (datterselskaper) trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Tilgjengelig kapital S&P Kapitalkrav beregnes basert på balansen for konsernets skadeforsikringsvirksomhet 27

28 Bro fra IFRS-kapital til tilgjengelig kapital i internmodellen NOK mrd 1,4 0,0 3,0 2,6 1,2 1,2 2,1 3,9 1,3 21,7 20,8 22,1 IFRS EK Ansvarlig lån Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut Aktiva Diskonteringseffekt av Risikomargin justeres til markedsverdi erstatingsavestninger (som ikke allerede disk.) Solvens II beregning premieavsetninger Immaterielle eiendeler trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Tilgjengelig kapital Elementer som er nye eller endret grunnet prinsippendringer, og som påvirker overskuddskapital. Videre forklaring på de neste side. 28

29 Prinsippendringer i Gjensidiges internmodell - i henhold til Solvens II-prinsipper Endringer i henhold til Solvens II-prinsipper (Q gamle prinsipper vs rapportert Q4 2014) Tilgjengelig kapital (NOK mrd) Kapitalkrav (NOK mrd) Overskuddskapital (NOK mrd) Ansvarlig lån Gjensidige Bank 0,3 0,3 - Justering til Gjensidige Pensjonsforsikring 0,4-0,4 markedsverdi, aktiva Risikomargin Risikomargin skade -0,7-0,7 Risikomargin Gjensidige Pensjonsforsikring -0,5 - Total risikomargin -1,2-0,7-0,5 Solvens II beregning av Solvens II premieavsetning skade, diskontert fremtiding profitt hensyntatt skatt 1,6 premieavsetninger Solvens II premieavsetning Gjensidige Pensjonsforsikring, diskontert fremtidig profitt 0,5 hensyntatt skatt Total Solvens II beregning av premieavsetning 2,1 2,1 Øvrige endringer i Kapitalkrav Gjensidige Pensjonsforsikring benytter standardformelen istedetfor det - 0,7-0,7 kapitalkrav gjeldende legale kravet (kapitaldekning) Markedsrisiko for ansattes ytelsespensjonsordninger inkludert. Dette øker kapitalkravet - 0,2-0,2 og reduserer kapitaloverskuddet. Mindre modellendringer og oppdaterte parametre basert på gjennomgang av alle - 0,1-0,1 modellkomponenter Summert endring 1,5 0,5 0,9 29

30 Risikobasert kapitalposisjon basert på Gjensidiges internmodell NOK m Q Q «gamle» prinsipper Q Tilgjengelig kapital (inkl. Bank/ Gjensidige Investeringsrådgivning) Kapitalkrav (inkl. Bank/ Gjensidige Investeringsrådgivning) Overskuddskapital

31 Allokering av økonomisk kapital Internt, risikobasert krav per Aktivarisiko (NOK mrd) Allokert diversifisering mellom segmenter (NOK mrd) 2,0 1,1 2,3 Diversifisert (NOK mrd) 0,6 0,0 1,1 0,2 0,2 2,5 0,9 0,2 8,5 10,8 1,8 NOK m Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og sparing Bank Totalt ECR operasjonelle segmenter Aktivarisiko Totalt diversifisert inkl. aktivarisiko Økonomisk kapitalkrav *,** Forsikringsresultat Q (3) Resultat før skatt Q4 2014, andre områder Erstatningsavsetninger, brutto, per (16) 49 * Allokering av økonomisk kapital til skadeforsikringssegmentene er beregnet ved bruk av Gjensidiges internmodell. Allokeringen reflekterer kapitalkravene basert på interne vurderinger av forsikringsog markedsrisiko. Markedsrisiko er tilsiktet minimert som følge av forutsetningen om en replikerende portefølje av finansielle instrumenter som er tilpasset vilkår, karakter og valuta for forsikringsforpliktelsenes kontantstrømmer. Internmodellen blir utviklet for å være i samsvar med Solvens II. Allokeringen reflekterer også operasjonell risiko og motpartsrisiko for reassuranse i henhold til det foreløpige forslaget for Solvens II standardmodell. ** Allokering av kapital til Gjensidige Pensjonsforsikring er basert på standardmodellen. *** Allokering av kapital til Bank og Gjensidige Investeringsrådgivning er basert på 14,5 prosent kapitaldekning. 31

32 Egenkapitalavkastning Egenkapital (NOK m) Kapitaldekning på 18,1 % per (13,4 %) YE 2014 YE 2013 Solvensmargin på 366,5 % per (423,8 %) Egenkapitalavkastning før skatt (%) 23,3 18,3 FY 2014 FY

33 Markedsleder i Norge Markedsandel - Totalmarkedet Markedsandel - Næringsliv Markedsandel - Privat 4,9% 15,7% 25,2% 3,3% 4,1% 10,0% 13,9% 22,9% 27,8 % 25,0 % 14,9 % 23,6 % 21,7 % 13,3 % 13,8 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Eika Codan 3,9 % DNB Andre Gjensidige If Tryg Sparebank1 Gjensidige If Tryg Sparebank1 Kilder: FNO, 3. kvartal Definisjoner av Privat og Næringsliv er tilpasset for å reflektere Gjensidiges forretningsmodell. Dette betyr at landbruk er regnet som en del av Næringsliv. Fra og med 1. kvartal 2014 er bransjene barn, kritisk sykdomog behandlingsforsikring inkludert i statistikken, noe som påvirker samlet premievolum og markedsandeler. Fra og med 2. kvartal 2014 er Vardia inkludert i statistikken, noe som påvirker samlet premievolum og markedsandeler. 33

34 Posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Markedsandeler Norge Markedsandeler Sverige 1,6% 28,0% 10,0% 13,9% 25,2% 22,9% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Other 15,8% 17,9% 16,2% 18,4% 30,1% Gjensidige If Lansförsäkringar Folksam Trygg Hansa Other Markedsandeler Danmark Markedsandeler Baltikum 29,7% 6,1% 6,0% 12,3% 9,7% 17,5% 18,7% Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan If Other 23,7 % 22,8 % 7,1 % 14,0 % 12,0 % 13,1 % 7,3 % Gjensidige If Ergo BTA PZU RSA Other Kilder: FNO 3. kvartal Svensk Försäkring, 3. kvartal 2014, Forsikring & Pension, 4. kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Latvia, og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurrentrapporter og egne beregninger, 3. kvartal

35 Eierskap 10 største aksjeeiere* Geografisk fordeling frie aksjer** No Aksjeeier Andel (%) 1 Gjensidigestiftelsen 62,2 2 Folketrygdfondet 5,0 3 Deutche Bank 3,9 4 BlackRock 1,3 5 Danske Bank 1,2 6 Safe Investment Company 1,0 7 State Street Corporation 1,0 8 Thornburg Inv. Mgmt 0,9 9 DNB Asset Management 0,8 10 UBS 0,7 Total 10 largest 78,1 23% 4% 9% 7% 18% 39% Gjensidigestiftelsens eierpolitikk: Langsiktig eierskap: > 60 % Norge Nord-Amerika Storbritannia Asia Europa eks. Storbritannia og Norge Øvrig Kan akseptere redusert eierbrøk ved eventuelle oppkjøp eller kapitalutvidelser som er i samsvar med Gjensidiges overordnede strategi * Aksjeeierlisten er basert på en analyse gjennomført av Orient Capital Ltd, basert på eierregisteret i VPS per 31. desember Gjennom analysen kartlegges hvilke eiere som står bak de ulike forvalterkonti. Det kan ikke garanteres at oversikten er korrekt. **) Med frie aksjer menes totalt antall aksjer eksklusive aksjer eiet av Gjensidigestiftelsen. 35

36 Norsk Naturskadepool Detaljer om ordningen Premiesats fastsatt til 0,07 promille av brannforsikringssum Naturskader i Norge: NOK m dekkes av skadeforsikringsselskapene basert på nasjonal markedsandel NOK 1.000m m dekkes av naturskadepoolens reassuranseprogram Maksimal erstatning per skadehendelse er NOK m Det er ingen øvre grense for frekvens av skader Gjenstander som er omfattet Alle bygninger og løsøre i Norge som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade Ordningen omfatter ikke driftstap, motorvogn, småbåter og enkelte andre objekter, disse håndteres gjennom ordinær forsikringsdekning Skader på privat eiendom som ikke kan forsikres, f.eks. veier, broer, jord og skog, kan søkes dekket gjennom Statens naturskadefond 36

37 Norsk Naturskadepool Håndtering av naturskader Kundene melder skade til eget forsikringsselskap Forsikringsselskapene melder skadene videre til FNO som koordinerer naturskadepoolen Skadeandel allokeres til selskapene basert på nasjonal markedsandel for brannforsikring Spesifikt for Gjensidige Markedsandel for Gjensidige i 2015 er beregnet til 26,1 % Gjensidige er reassurandør for Naturskadepoolen, for sin markedsandel. Naturskaden bokføres i den måneden skaden har inntruffet Selskapene dekker av egen bok de allokerte skadekostnader 37

38 Reassuranse - Hovedtrekk gjeldende fra 2015 Reassuranse kjøpes for å sikre konsernets kapitalposisjon og er primært et kapitalstyringsverktøy Generelt egenregningsnivå per skade/ hendelse er rundt NOK 100m For værrelaterte hendelser er egenregningsnivå per skade/ hendelse NOK rundt 200m Maksimal egenregning per skade/hendelse som treffer flere reassuranseprogram er NOK 400m * inklusive eventuell gjeninnsettelsespremie Gjensidige vurderer dekninger utover dette dersom det gir mening i henhold til internmodellering og kapitalkrav * Gjelder fra Til og med 2014 var maksimal egenregning per skade/hendelse som treffer flere reassuranseprogram NOK 390m. 38

39 Praktisk eksempel ved naturskade i Norge Eksempel: Naturskadehendelse inntruffet i 2015 En naturskade omfattet av Naturskadepoolen inntreffer og defineres av FNO som én hendelse. Total skade for bransjen overstiger NOK 1.000m. - Gjensidige får allokert sin andel av NOK 1.000m fra poolen - Gjensidige får i tillegg allokert sin andel av beløpet > NOK 1.000m som reassurandør for poolen - Gjensidige får meldt inn skader som ikke er dekket under poolordningen (uekte natur) - Gjensidiges totalskade relatert til naturskaden overstiger Gjensidiges egenregning og treffer utelukkende reassuranseprogrammet for naturskader Gjensidiges egenregning for denne skaden blir rundt NOK 200m dersom skaden inntreffer 39

40 Disclaimer This presentation and the information contained herein have been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA (the "Company ). Such information is being provided to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions presented herein are based on general information gathered at the time of writing and are therefore subject to change without notice. The Company assumes no obligations to update or correct any of the information set out herein. These materials may contain statements about future events and expectations that are forward-looking statements. Any statement in these materials that is not a statement of historical fact including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations is a forward-looking statement that involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company s present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. The Company assumes no obligations to update the forward-looking statements contained herein to reflect actual results, changes in assumptions or changes in factors affecting these statements. This presentation does not constitute or form part of, and is not prepared or made in connection with, an offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this presentation or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this presentation is subject to verification, completion and change. The contents of this presentation have not been independently verified. While the Company relies on information obtained from sources believed to be reliable, it does not guarantee its accuracy or completeness. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company or any of its owners, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company, its affiliates or any of their respective advisors or representatives or any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. The Company's securities have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act ), and are offered and sold only outside the United States in accordance with an exemption from registration provided by Regulation S of the US Securities Act. This presentation should not form the basis of any investment decision. Investors and prospective investors in securities of any issuer mentioned herein are required to make their own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of such company and the nature of the securities. Any decision to purchase securities in the context of a proposed offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in any offering documents published in relation to such an offering. For further information about the Company, reference is made public disclosures made by the Company, such as filings made with the Oslo Stock Exchange, periodic reports and other materials available on the Company's web pages. 40

41 41

42 42

43 43

44 44 Investor relations Janne Flessum Direktør investorkontakt Mobil: Anette Bolstad Investorkontakt Mobil: Linn Soltvedt Investorkontakt Mobil: Adresse: Schweigaards gate 21, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, Norge

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2014. 14. mai 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2014. 14. mai 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2014 14. mai 2014 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og god start på året Resultat per aksje NOK

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014 15. juli 2014 Solid premievekst og rekordsterkt forsikringsresultat i kvartalet NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 81,2 Resultat per

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer

Gode kundeopplevelser og stabil avkastning

Gode kundeopplevelser og stabil avkastning Gode kundeopplevelser og stabil avkastning Den store aksjekvelden, 20. november 2017 Jostein Amdal CFO Attraktiv verdiutvikling for eierne våre Solid resultathistorikk Sterk posisjon i attraktivt marked

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Agenda Hovedtrekk Strategiske initiativ Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon Sterkt resultat Resultat per aksje 1) Konsernets resultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013 Agenda Hovedtrekk Gjensidige Pensjon og sparing Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon God start på året Utvikling CR Resultat før

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q2 2012

Gjensidige Forsikring Konsern Q2 2012 Gjensidige Forsikring Konsern Q2 2012 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon Historisk godt forsikringsresultat NOK 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Resultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig februar 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig februar 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013 5. februar 2014 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Velkommen til Huset vårt 3 Norske lokalsamfunn

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal 2012. 14. februar 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal 2012. 14. februar 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal 2012 14. februar 2013 Hovedtrekk Internasjonal skadeforsikring Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon Sterk avslutning i rekordår UW Resultat

Detaljer

Gjensidige ors k ik i r ng Konsern Q1 2011

Gjensidige ors k ik i r ng Konsern Q1 2011 Gjensidige Forsikring i Konsern Q1 2011 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA ( the Company ). Such information is

Detaljer

Presentasjon for ABG Sundal Collier. 29. mai Catharina Hellerud, CFO

Presentasjon for ABG Sundal Collier. 29. mai Catharina Hellerud, CFO Presentasjon for ABG Sundal Collier 29. mai 2013 Catharina Hellerud, CFO God start på året Utvikling CR Resultat før skatt NOK 541m CR% 110 90 70 50 92,3 88,4 98,8 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2011 Forsikringsresultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q2 2011

Gjensidige Forsikring Konsern Q2 2011 Gjensidige Forsikring Konsern Q2 2011 Agenda I. Hovedtrekk II. Resultatutvikling III. Finansavkastning IV. Utsikter fremover Tilleggsinformasjon 2 Hovedtrekk i andre kvartal Beste forsikringsresultat noensinne,

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q1 2012

Gjensidige Forsikring Konsern Q1 2012 Gjensidige Forsikring Konsern Q1 2012 Agenda Hovedtrekk Økt konkurransekraft i Privat Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon Historisk godt resultat NOK 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

Detaljer

Orientering om virksomheten

Orientering om virksomheten Orientering om virksomheten ved konsernsjef Helge Leiro Baastad Generalforsamling 6. april 2017 Godt forberedt - et samfunn og forsikringsmarked i endring Samfunn Lavrente scenario og velferdsmodell som

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2011

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2011 Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2011 Agenda I. Hovedtrekk II. Pris og tariffutvikling III. Resultatutvikling IV. Finansavkastning V. Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon 2 Hovedtrekk i tredje

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA NFF - bransjeseminar, forsikring 8. mars 2012 Catharina Hellerud, CFO Sigurd Austin, Konserndirektør Næringsliv Sterk aktør i det nordiske skadeforsikringsmarkedet Markedsleder

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q og foreløpig 2011

Gjensidige Forsikring Konsern Q og foreløpig 2011 Gjensidige Forsikring Konsern Q4 2011 og foreløpig 2011 Agenda I. Hovedtrekk II. Snuoperasjon i Næringsliv III. Resultatutvikling IV. Finansavkastning V. Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad Med endringskraft som konkurransefortrinn Kitzbühel Helge Leiro Baastad Et konsern blir til Marked og vekststrategi Eierstyring og utbytte Våre konkurransefortrinn Vi bygger på en unik historie 1816-1920

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q og foreløpig 2010

Gjensidige Forsikring Konsern Q og foreløpig 2010 Gjensidige Forsikring Konsern Q4 2010 og foreløpig 2010 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA ( the Company ). Such

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q1 2010

Gjensidige Forsikring Konsern Q1 2010 Gjensidige Forsikring Konsern Q1 2010 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Q og foreløpig 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Q og foreløpig 2008 Gjensidige Forsikring konsern Q4 2008 og foreløpig 2008 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat 2014. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat 2014. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig resultat 2014 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2013 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 1. kvartal 2015. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 1. kvartal 2015 Gjensidige Forsikring Konsern 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 Hovedtrekk konsern Første kvartal 2015 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q1 2008

Gjensidige Forsikring konsern Q1 2008 Gjensidige Forsikring konsern Q1 2008 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 SSB Energivekst AS Tøffe tider Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 Thousands Økende arbeidsledighet Oljebremsen har kostet nærmere 37 000 jobber i Norge 200 180-20% Direct

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q1 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q1 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q1 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2008

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2008 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2008 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Nordic Petroleum AS Generalforsamling mars Lysaker

Nordic Petroleum AS Generalforsamling mars Lysaker Nordic Petroleum AS Generalforsamling mars 2014 Lysaker Disclaimer This document contains certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the Company and/or

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Generalforsamling 24. april 2014

Generalforsamling 24. april 2014 Generalforsamling 24. april 2014 Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører Bjørn Iversen Sak 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger Sak 3 Godkjennelse

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 2. kvartal 2017 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer