Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat februar 2015

2 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % ,5 92,1 86,4 Q Q Q Rekordsterkt Q4 forsikringsresultat: NOK 807m 9,4 % premievekst, underliggende 5,1 % God underliggende frekvensskadeutvikling Storskader lavere enn forventningsnivå God kostnadskontroll Resultat per aksje NOK 3,00 Finansresultat NOK 367m, avkastning 0,7 % 23,3 % egenkapitalavkastning før skatt* 2,00 1,00 0,00 1,93 2,27 2,01 Q Q Q * Helårstall

3 Solid premievekst og god resultatutvikling i 2014 Leverer på finansielle mål Resultat før skatt NOK 5.400m Forsikringsresultat NOK 2.862m - 8,8 % premievekst, underliggende 4,0 % - God underliggende frekvensskadeutvikling - Storskader lavere enn forventningsnivå - Kostnadsandel 15,0 % Finansresultat NOK 2.426m, avkastning 4,3% Resultat per aksje NOK 8,38 Foreslått utbytte NOK 2.950m, NOK 5,90 per aksje 23,3 % (før skatt) Levert Mål 15 % (før skatt, til og med 2014) EKavkastning Combined 86,0 % ratio (~83,4 % disk.) Kostnadsandel 15,0 % 15 % % (~87-90 % disk.) Utbytte 70,4 % >70 % (høyt og stabilt) 3

4 Foreslått utbytte NOK 5,90 per aksje Utbytte per aksje NOK 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 10,00** Utbyttepolitikk Høye og stabile utbytter Minst 70 % av resultat etter skatt over tid Forventet fremtidig kapitalbehov hensyntas ved fastsettelse av størrelse på utbytte Overskuddskapital utover målsatt kapitalisering vil utbetales over tid 4,00 2,00 4,55 6,85 6,80 5,90 0, * * Foreslått utbytte for regnskapsåret 2014 ** Utbytte relatert til frigjøring av overskuddskapital 4

5 Styrket grunnlag for lønnsom vekst Økt kundetilfredshet og høy kundelojalitet Målrettet satsing mot nye kundegrupper Nye partneravtaler Avtalefornyelser inngått i mer konkurransepreget bedriftsmarked Oppkjøp i Danmark og Sverige Forsterket satsing i Baltikum - Implementering av konsernprosesser - Deling av beste praksis - Ytterligere forbedring av infrastruktur - Kjøp av PZU Lietuva i Litauen Omlag EUR 50m i premier Øker markedsandel Baltikum til 13 % (7 %) Gir kritisk masse for den baltiske virksomheten Betydelig potensiale for synergier Closing forventet primo tredje kvartal

6 Hovedprioriteringer frem mot 2018 Kritiske suksessfaktorer Strategiske prioriteringer Kundeorientering Analysedrevne forretningsprosesser Effektiv drift Videreutvikle multikanaldistribusjon Utvikle verdiøkende tjenester for lojalitet og preferanse Ytterligere digitalisere arbeids- og kundeprosesser Innsiktsbasert og analytisk drevet virksomhet Dynamisk organisasjons- og kompetanseutvikling

7 Resultatutvikling

8 Beste Q4 forsikringsresultat noensinne NOK m Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum (3) Konsernsenter/ eierrelaterte kostnader (79) (75) (311) (299) Konsernsenter/ reassuranse 10 (302) (120) (357) Forsikringsresultat Pensjon og sparing (16) Bank Finansresultat fra investeringsporteføljen Merverdi av- og nedskrivninger immatrielle eiendeler (39) (32) (170) (162) Øvrige poster (9) (2) (16) (6) Resultat før skatt

9 Lav combined ratio drevet av god risikoseleksjon, avviklingsgevinst og lavt innslag av storskader Combined ratio (%) splitt skadeprosent og kostnadsandel 84,5 15,3 92,1 15,2 86,0 15,0 89,2 15,3 69,2 76,9 71,0 74,0 Q Q

10 Underliggende premievekst på 5,1 % drevet av premiepåslag og volumvekst Q Q FY 2013 FY Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat 2013 Q Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOK m 10

11 Lavt omfang av storskader Q (Q4 2013) FY 2014 (FY 2013) NOK m Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader NOK m Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader Erstatningskostnader (3 664) (439) Erstatningskostnader (13 860) (907) Skadeprosent 69.2 % (76.9 %) 5.1 % 3.8 % (9.2 %) Skadeprosent 71.0 % (74.0 %) 5.2 % 4.0 % (4.8 %) Storskader per segment Storskader per segment Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter FY 2014 FY 2013 * Skadehendelse > NOK 10m 11

12 Avviklingsgevinst påvirket av kapitaliseringsrenten og redusert anslag fra naturskadepoolen Netto avvikling skadeforsikring* Avvikling i % av opptjent premie ,0 2,5 2,0 1,5 Gruppeliv og Motor ansvar (Norge) Ansvar og Ulykke (Danmark) Q Q FY 2014 FY ,0 0, ,0 (0,5) (1,0) Privat Næringsliv Norden Baltikum Q Q (1,5) (2,0) Yrkesskade og sykdom (Norge) Avvikling (%), netto Gjennomsnitt NOK m. * Inneholder avvikling fra de enkelte skadeforsikringssegmentene i tillegg til avvikling på konsernsenter/ reassuranse 12

13 God underliggende kostnadskontroll - levert 15 innen 15 Q Q FY 2013 FY FY 2014 KS/ Reass. KS/ Eierrel. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat FY 2013 Q KS/ Reass. KS/ Eierrel. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOK m 13

14 Tilfredsstillende kapitalbuffere Kapitalposisjon fra tre perspektiver Endringer i strategisk buffer etter NOK mrd NOK mrd 11,2 3,0 1,3 0,8 0,8 0,8 5,6 10,8 15,8 1,3 1,4 4,4 Legalt perspektiv Internt, risikobasert perspektiv* Ratingbasert perspektiv Rapportert strategisk buffer Effekt oppkjøp: Mondux og PZU Lietuva S&P kvantitativ vekt Oppdatert strategisk buffer, tall Kapitalkrav Teknisk buffer Utbytte Kapital > kapitalkrav Strategisk buffer * Basert på Gjensidiges forståelse av Solvens II som innebærer at Naturskadefondet og garantiordningen inngår i Tier 2 kapital 14

15 Utfordrende rentebilde - uendret risikoapetitt Finansavkastning (%) Porteføljemiks 2,3 12% 3% 11% 1,5 3% 7% 0,6 0,9 0,7 0,7 1% 7% 6% 33% 17% Sikringsportefølje Fri portefølje Total Q Q Sikringsportefølje NOK 34,7mrd Fri portefølje NOK 21,8mrd Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet 15

16 Hovedprioriteringer frem mot 2018 Strategiske prioriteringer Finansielle mål Videreutvikle multikanaldistribusjon Egenkapitalavkastning 15 % (etter skatt) Utvikle verdiøkende tjenester for lojalitet og preferanse Ytterligere digitalisere arbeids- og kundeprosesser Innsiktsbasert og analytisk drevet virksomhet Dynamisk organisasjons- og kompetanseutvikling Combined ratio Kostnadsandel Utbytte % (~87-90 % disk.) ~15 % >70 % (høyt og stabilt)

17 Tilleggsinformasjon

18 Nøkkeltall Konsern NOK m Q Q Premieinntekter, totalt Skadeprosent, skadeforsikring 69,2 76,9 71,0 74,0 69,9 Kostnadsandel, skadeforsikring 15,3 15,2 15,0 15,3 15,5 Forsikringsresultat, skadeforsikring Netto inntekter fra investeringer Resultat før skattekostnad Periodens resultat

19 Combined ratio (%) Skadeforsikring skadeprosent og kostnadsandel per segment Privat Næringsliv 78,0 80,0 83,3 12,8 12,7 13,2 65,2 67,4 70,1 85,8 83,5 85,9 11,8 10,8 11,7 74,0 72,7 74,2 Norden Q Q Baltikum Q Q ,5 17,5 94,9 89,7 18,9 17,0 102,6 30,2 88,4 93,0 24,7 25,9 68,0 76,0 72,7 72,4 63,7 67,1 Q Q Q Q

20 Effekt ved diskontering av erstatningsreserver Forutsatt Solvens II regime Effekt av diskontering på CR Q Forutsetninger 1,6 % Kun erstatningsavsetninger er diskontert (dvs. at avsetninger for ikke opptjent bruttopremie er udiskontert) 84,5 % 82,9 % Swap-rente i Norge, Sverige og Danmark Euroswap-rente i de baltiske landene Rapportert CR Diskontering Diskontert CR (SII) 20

21 Kvartalsvise forsikringsresultater Skadeforsikring (50) (250) (450) Q (369) Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 NOK m 21

22 Aktivaallokering Per Sikringsportefølje Balanse: NOK 34,7mrd Gjennomsnittsdurasjon: 3,4 år Fri portefølje Balanse: NOK 21,8mrd Gjennomsnittsdurasjon renteinstrumenter: 0,6 år 28 % 18 % 30% 7% 16% 5% 13% 54 % 8% 18% 4% Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked High yield Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet Per

23 Stabilt bidrag fra sikringsporteføljen Aktivaallokering Kvartalsvis avkastning* 8% 6% 4% 39% 2% 0% 61% -2% -4% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % -8% -10% Sikringsportefølje Fri portefølje Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Total investeringsportefølje * Tidligere tilknyttede selskaper inngår fra og med 2014 i fri portefølje. Investeringen i STB ble solgt i 1. kvartal Fra og med 2. kvartal 2014 er investeringen i SRBANK omklassifisert til ordinær aksje. 23

24 Balansert geografisk eksponering Sikringsportefølje Renteinstrumenter i fri portefølje Land Andel (%) Land Andel (%) Norge 52,6 Danmark 28,4 Storbritannia 5,8 Sverige 3,9 USA 1,6 Baltikum 1,6 Norge 31,6 USA 29,4 Storbritannia 12,7 Sverige 2,8 Danmark 2,9 Andre 6,2 Andre 20,7 * Per Geografisk fordeling relaterer seg til utstedere og reflekterer ikke faktisk valutaeksponering 24

25 Rating og motpartsrisiko Kreditteksponering Porteføljen består i hovedsak av papirer i ratede selskaper med høy kredittverdighet (investment grade) Utstedere som ikke har offisiell rating er i hovedsak norske sparebanker, kommuner, kredittinstitusjoner samt kraftprodusenter og -distributører Hoveddelen av de sikreste papirene er allokert til sikringsporteføljen Relevante benchmark for high yield og investment grade er internasjonale, brede HY og IG indekser Samlet renteportefølje Splitt samlet renteportefølje - rating NOK mrd AAA 10,7 25,0 % AA 1,8 4,1 % A 13,8 32,0 % BBB 2,5 5,9 % BB 0,8 1,8 % B 0,6 1,4 % CCC eller lavere 0,1 0,3 % Intern rating* 9,6 22,3 % Ingen rating 3,1 7,3 % Renteportefølje 43,0 100,0 % Splitt samlet renteportefølje - eksponering Stat/ offentlig sektor 4,5 10,6 % Banker/ finansinstitusjoner 25,8 59,9 % Industri 12,7 29,5 % Totalt 43,0 100,0 % Per * Intern rating rating fra tredjepart 25

26 Tilgjengelig kapital Tilgjengelig kapital ulike perspektiv NOK mrd Legalt 10,0 Ratingbasert 17,9 Internt risikobasert* 22,1 IFRS egenkapital 21,7 * Bygger på Gjensidiges forståelse av Solvens II som innebærer at Naturskadefondet og Garantiordningen inngår i Tier 2 kapital 26

27 Bro fra IFRS-kapital til tilgjengelig kapital i S&P-modellen NOK mrd 1,2 0,0 3,0 2,2 1,0 3,9 2,7 1,3 21,7 17,9 IFRS EK Ansvarlig lån Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut Aktiva justeres til markedsverdi Diskonteringseffekt erstatningsavs. (som ikke allerede disk.) samt premieavsetning Immaterielle eiendeler trekkes fra Bokført EK i Bank og Pensjon og sparing (datterselskaper) trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Tilgjengelig kapital S&P Kapitalkrav beregnes basert på balansen for konsernets skadeforsikringsvirksomhet 27

28 Bro fra IFRS-kapital til tilgjengelig kapital i internmodellen NOK mrd 1,4 0,0 3,0 2,6 1,2 1,2 2,1 3,9 1,3 21,7 20,8 22,1 IFRS EK Ansvarlig lån Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut Aktiva Diskonteringseffekt av Risikomargin justeres til markedsverdi erstatingsavestninger (som ikke allerede disk.) Solvens II beregning premieavsetninger Immaterielle eiendeler trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Tilgjengelig kapital Elementer som er nye eller endret grunnet prinsippendringer, og som påvirker overskuddskapital. Videre forklaring på de neste side. 28

29 Prinsippendringer i Gjensidiges internmodell - i henhold til Solvens II-prinsipper Endringer i henhold til Solvens II-prinsipper (Q gamle prinsipper vs rapportert Q4 2014) Tilgjengelig kapital (NOK mrd) Kapitalkrav (NOK mrd) Overskuddskapital (NOK mrd) Ansvarlig lån Gjensidige Bank 0,3 0,3 - Justering til Gjensidige Pensjonsforsikring 0,4-0,4 markedsverdi, aktiva Risikomargin Risikomargin skade -0,7-0,7 Risikomargin Gjensidige Pensjonsforsikring -0,5 - Total risikomargin -1,2-0,7-0,5 Solvens II beregning av Solvens II premieavsetning skade, diskontert fremtiding profitt hensyntatt skatt 1,6 premieavsetninger Solvens II premieavsetning Gjensidige Pensjonsforsikring, diskontert fremtidig profitt 0,5 hensyntatt skatt Total Solvens II beregning av premieavsetning 2,1 2,1 Øvrige endringer i Kapitalkrav Gjensidige Pensjonsforsikring benytter standardformelen istedetfor det - 0,7-0,7 kapitalkrav gjeldende legale kravet (kapitaldekning) Markedsrisiko for ansattes ytelsespensjonsordninger inkludert. Dette øker kapitalkravet - 0,2-0,2 og reduserer kapitaloverskuddet. Mindre modellendringer og oppdaterte parametre basert på gjennomgang av alle - 0,1-0,1 modellkomponenter Summert endring 1,5 0,5 0,9 29

30 Risikobasert kapitalposisjon basert på Gjensidiges internmodell NOK m Q Q «gamle» prinsipper Q Tilgjengelig kapital (inkl. Bank/ Gjensidige Investeringsrådgivning) Kapitalkrav (inkl. Bank/ Gjensidige Investeringsrådgivning) Overskuddskapital

31 Allokering av økonomisk kapital Internt, risikobasert krav per Aktivarisiko (NOK mrd) Allokert diversifisering mellom segmenter (NOK mrd) 2,0 1,1 2,3 Diversifisert (NOK mrd) 0,6 0,0 1,1 0,2 0,2 2,5 0,9 0,2 8,5 10,8 1,8 NOK m Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og sparing Bank Totalt ECR operasjonelle segmenter Aktivarisiko Totalt diversifisert inkl. aktivarisiko Økonomisk kapitalkrav *,** Forsikringsresultat Q (3) Resultat før skatt Q4 2014, andre områder Erstatningsavsetninger, brutto, per (16) 49 * Allokering av økonomisk kapital til skadeforsikringssegmentene er beregnet ved bruk av Gjensidiges internmodell. Allokeringen reflekterer kapitalkravene basert på interne vurderinger av forsikringsog markedsrisiko. Markedsrisiko er tilsiktet minimert som følge av forutsetningen om en replikerende portefølje av finansielle instrumenter som er tilpasset vilkår, karakter og valuta for forsikringsforpliktelsenes kontantstrømmer. Internmodellen blir utviklet for å være i samsvar med Solvens II. Allokeringen reflekterer også operasjonell risiko og motpartsrisiko for reassuranse i henhold til det foreløpige forslaget for Solvens II standardmodell. ** Allokering av kapital til Gjensidige Pensjonsforsikring er basert på standardmodellen. *** Allokering av kapital til Bank og Gjensidige Investeringsrådgivning er basert på 14,5 prosent kapitaldekning. 31

32 Egenkapitalavkastning Egenkapital (NOK m) Kapitaldekning på 18,1 % per (13,4 %) YE 2014 YE 2013 Solvensmargin på 366,5 % per (423,8 %) Egenkapitalavkastning før skatt (%) 23,3 18,3 FY 2014 FY

33 Markedsleder i Norge Markedsandel - Totalmarkedet Markedsandel - Næringsliv Markedsandel - Privat 4,9% 15,7% 25,2% 3,3% 4,1% 10,0% 13,9% 22,9% 27,8 % 25,0 % 14,9 % 23,6 % 21,7 % 13,3 % 13,8 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Eika Codan 3,9 % DNB Andre Gjensidige If Tryg Sparebank1 Gjensidige If Tryg Sparebank1 Kilder: FNO, 3. kvartal Definisjoner av Privat og Næringsliv er tilpasset for å reflektere Gjensidiges forretningsmodell. Dette betyr at landbruk er regnet som en del av Næringsliv. Fra og med 1. kvartal 2014 er bransjene barn, kritisk sykdomog behandlingsforsikring inkludert i statistikken, noe som påvirker samlet premievolum og markedsandeler. Fra og med 2. kvartal 2014 er Vardia inkludert i statistikken, noe som påvirker samlet premievolum og markedsandeler. 33

34 Posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Markedsandeler Norge Markedsandeler Sverige 1,6% 28,0% 10,0% 13,9% 25,2% 22,9% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Other 15,8% 17,9% 16,2% 18,4% 30,1% Gjensidige If Lansförsäkringar Folksam Trygg Hansa Other Markedsandeler Danmark Markedsandeler Baltikum 29,7% 6,1% 6,0% 12,3% 9,7% 17,5% 18,7% Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan If Other 23,7 % 22,8 % 7,1 % 14,0 % 12,0 % 13,1 % 7,3 % Gjensidige If Ergo BTA PZU RSA Other Kilder: FNO 3. kvartal Svensk Försäkring, 3. kvartal 2014, Forsikring & Pension, 4. kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Latvia, og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurrentrapporter og egne beregninger, 3. kvartal

35 Eierskap 10 største aksjeeiere* Geografisk fordeling frie aksjer** No Aksjeeier Andel (%) 1 Gjensidigestiftelsen 62,2 2 Folketrygdfondet 5,0 3 Deutche Bank 3,9 4 BlackRock 1,3 5 Danske Bank 1,2 6 Safe Investment Company 1,0 7 State Street Corporation 1,0 8 Thornburg Inv. Mgmt 0,9 9 DNB Asset Management 0,8 10 UBS 0,7 Total 10 largest 78,1 23% 4% 9% 7% 18% 39% Gjensidigestiftelsens eierpolitikk: Langsiktig eierskap: > 60 % Norge Nord-Amerika Storbritannia Asia Europa eks. Storbritannia og Norge Øvrig Kan akseptere redusert eierbrøk ved eventuelle oppkjøp eller kapitalutvidelser som er i samsvar med Gjensidiges overordnede strategi * Aksjeeierlisten er basert på en analyse gjennomført av Orient Capital Ltd, basert på eierregisteret i VPS per 31. desember Gjennom analysen kartlegges hvilke eiere som står bak de ulike forvalterkonti. Det kan ikke garanteres at oversikten er korrekt. **) Med frie aksjer menes totalt antall aksjer eksklusive aksjer eiet av Gjensidigestiftelsen. 35

36 Norsk Naturskadepool Detaljer om ordningen Premiesats fastsatt til 0,07 promille av brannforsikringssum Naturskader i Norge: NOK m dekkes av skadeforsikringsselskapene basert på nasjonal markedsandel NOK 1.000m m dekkes av naturskadepoolens reassuranseprogram Maksimal erstatning per skadehendelse er NOK m Det er ingen øvre grense for frekvens av skader Gjenstander som er omfattet Alle bygninger og løsøre i Norge som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade Ordningen omfatter ikke driftstap, motorvogn, småbåter og enkelte andre objekter, disse håndteres gjennom ordinær forsikringsdekning Skader på privat eiendom som ikke kan forsikres, f.eks. veier, broer, jord og skog, kan søkes dekket gjennom Statens naturskadefond 36

37 Norsk Naturskadepool Håndtering av naturskader Kundene melder skade til eget forsikringsselskap Forsikringsselskapene melder skadene videre til FNO som koordinerer naturskadepoolen Skadeandel allokeres til selskapene basert på nasjonal markedsandel for brannforsikring Spesifikt for Gjensidige Markedsandel for Gjensidige i 2015 er beregnet til 26,1 % Gjensidige er reassurandør for Naturskadepoolen, for sin markedsandel. Naturskaden bokføres i den måneden skaden har inntruffet Selskapene dekker av egen bok de allokerte skadekostnader 37

38 Reassuranse - Hovedtrekk gjeldende fra 2015 Reassuranse kjøpes for å sikre konsernets kapitalposisjon og er primært et kapitalstyringsverktøy Generelt egenregningsnivå per skade/ hendelse er rundt NOK 100m For værrelaterte hendelser er egenregningsnivå per skade/ hendelse NOK rundt 200m Maksimal egenregning per skade/hendelse som treffer flere reassuranseprogram er NOK 400m * inklusive eventuell gjeninnsettelsespremie Gjensidige vurderer dekninger utover dette dersom det gir mening i henhold til internmodellering og kapitalkrav * Gjelder fra Til og med 2014 var maksimal egenregning per skade/hendelse som treffer flere reassuranseprogram NOK 390m. 38

39 Praktisk eksempel ved naturskade i Norge Eksempel: Naturskadehendelse inntruffet i 2015 En naturskade omfattet av Naturskadepoolen inntreffer og defineres av FNO som én hendelse. Total skade for bransjen overstiger NOK 1.000m. - Gjensidige får allokert sin andel av NOK 1.000m fra poolen - Gjensidige får i tillegg allokert sin andel av beløpet > NOK 1.000m som reassurandør for poolen - Gjensidige får meldt inn skader som ikke er dekket under poolordningen (uekte natur) - Gjensidiges totalskade relatert til naturskaden overstiger Gjensidiges egenregning og treffer utelukkende reassuranseprogrammet for naturskader Gjensidiges egenregning for denne skaden blir rundt NOK 200m dersom skaden inntreffer 39

40 Disclaimer This presentation and the information contained herein have been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA (the "Company ). Such information is being provided to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions presented herein are based on general information gathered at the time of writing and are therefore subject to change without notice. The Company assumes no obligations to update or correct any of the information set out herein. These materials may contain statements about future events and expectations that are forward-looking statements. Any statement in these materials that is not a statement of historical fact including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations is a forward-looking statement that involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company s present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. The Company assumes no obligations to update the forward-looking statements contained herein to reflect actual results, changes in assumptions or changes in factors affecting these statements. This presentation does not constitute or form part of, and is not prepared or made in connection with, an offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this presentation or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this presentation is subject to verification, completion and change. The contents of this presentation have not been independently verified. While the Company relies on information obtained from sources believed to be reliable, it does not guarantee its accuracy or completeness. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company or any of its owners, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company, its affiliates or any of their respective advisors or representatives or any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. The Company's securities have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act ), and are offered and sold only outside the United States in accordance with an exemption from registration provided by Regulation S of the US Securities Act. This presentation should not form the basis of any investment decision. Investors and prospective investors in securities of any issuer mentioned herein are required to make their own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of such company and the nature of the securities. Any decision to purchase securities in the context of a proposed offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in any offering documents published in relation to such an offering. For further information about the Company, reference is made public disclosures made by the Company, such as filings made with the Oslo Stock Exchange, periodic reports and other materials available on the Company's web pages. 40

41 41

42 42

43 43

44 44 Investor relations Janne Flessum Direktør investorkontakt Mobil: Anette Bolstad Investorkontakt Mobil: Linn Soltvedt Investorkontakt Mobil: Adresse: Schweigaards gate 21, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, Norge

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2014. 14. mai 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2014. 14. mai 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2014 14. mai 2014 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og god start på året Resultat per aksje NOK

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014 15. juli 2014 Solid premievekst og rekordsterkt forsikringsresultat i kvartalet NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 81,2 Resultat per

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Agenda Hovedtrekk Strategiske initiativ Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon Sterkt resultat Resultat per aksje 1) Konsernets resultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013 Agenda Hovedtrekk Gjensidige Pensjon og sparing Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon God start på året Utvikling CR Resultat før

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal 2012. 14. februar 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal 2012. 14. februar 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal 2012 14. februar 2013 Hovedtrekk Internasjonal skadeforsikring Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon Sterk avslutning i rekordår UW Resultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA NFF - bransjeseminar, forsikring 8. mars 2012 Catharina Hellerud, CFO Sigurd Austin, Konserndirektør Næringsliv Sterk aktør i det nordiske skadeforsikringsmarkedet Markedsleder

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad Med endringskraft som konkurransefortrinn Kitzbühel Helge Leiro Baastad Et konsern blir til Marked og vekststrategi Eierstyring og utbytte Våre konkurransefortrinn Vi bygger på en unik historie 1816-1920

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q1 2010

Gjensidige Forsikring Konsern Q1 2010 Gjensidige Forsikring Konsern Q1 2010 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat 2014. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat 2014. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig resultat 2014 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2013 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q1 2008

Gjensidige Forsikring konsern Q1 2008 Gjensidige Forsikring konsern Q1 2008 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 1. kvartal 2015. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 1. kvartal 2015 Gjensidige Forsikring Konsern 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 Hovedtrekk konsern Første kvartal 2015 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Generalforsamling 24. april 2014

Generalforsamling 24. april 2014 Generalforsamling 24. april 2014 Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører Bjørn Iversen Sak 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger Sak 3 Godkjennelse

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Bjørn Roger Wilhelmsen / brw@first.no Resesjonen er over! Hurra! Men økonomien er fortatt i elendig forfatning 2 2 Deflasjon

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Aker Solutions i Nord-Norge

Aker Solutions i Nord-Norge Aker Solutions i Nord-Norge Svein Oskar Nuland Senior Vice President Fabrication 2013 Aker Solutions Dette er Aker Solutions En global leverandør av ingeniørtjenester, teknologi, produktløsninger samt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer part of Aker Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer TEKNA Prosessikkerhetsseminar Henning M Exner, Bergen 3. Nov 2011 2010 Aker Solutions Innhold Forskjellige typer dreneringsanlegg Oversikt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Kvifor velja norske leverandørar? Haugesundkonferansen 5. februar 2014

Kvifor velja norske leverandørar? Haugesundkonferansen 5. februar 2014 Kvifor velja norske leverandørar? Haugesundkonferansen 5. februar 2014 Dette er Kværner 40 år med offshore-erfaring EPC-selskap 2800 tilsette Til stade i 9 land Leverandør til oljeog gassindustrien i Noreg

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Generalforsamling 25. april 2013

Generalforsamling 25. april 2013 Generalforsamling 25. april 2013 Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører Bjørn Iversen Sak 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger Sak 3 Godkjennelse

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 1. kvartal 2014. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 1. kvartal 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Første kvartal 2014 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før.

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer