Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat februar 2015

2 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % ,5 92,1 86,4 Q Q Q Rekordsterkt Q4 forsikringsresultat: NOK 807m 9,4 % premievekst, underliggende 5,1 % God underliggende frekvensskadeutvikling Storskader lavere enn forventningsnivå God kostnadskontroll Resultat per aksje NOK 3,00 Finansresultat NOK 367m, avkastning 0,7 % 23,3 % egenkapitalavkastning før skatt* 2,00 1,00 0,00 1,93 2,27 2,01 Q Q Q * Helårstall

3 Solid premievekst og god resultatutvikling i 2014 Leverer på finansielle mål Resultat før skatt NOK 5.400m Forsikringsresultat NOK 2.862m - 8,8 % premievekst, underliggende 4,0 % - God underliggende frekvensskadeutvikling - Storskader lavere enn forventningsnivå - Kostnadsandel 15,0 % Finansresultat NOK 2.426m, avkastning 4,3% Resultat per aksje NOK 8,38 Foreslått utbytte NOK 2.950m, NOK 5,90 per aksje 23,3 % (før skatt) Levert Mål 15 % (før skatt, til og med 2014) EKavkastning Combined 86,0 % ratio (~83,4 % disk.) Kostnadsandel 15,0 % 15 % % (~87-90 % disk.) Utbytte 70,4 % >70 % (høyt og stabilt) 3

4 Foreslått utbytte NOK 5,90 per aksje Utbytte per aksje NOK 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 10,00** Utbyttepolitikk Høye og stabile utbytter Minst 70 % av resultat etter skatt over tid Forventet fremtidig kapitalbehov hensyntas ved fastsettelse av størrelse på utbytte Overskuddskapital utover målsatt kapitalisering vil utbetales over tid 4,00 2,00 4,55 6,85 6,80 5,90 0, * * Foreslått utbytte for regnskapsåret 2014 ** Utbytte relatert til frigjøring av overskuddskapital 4

5 Styrket grunnlag for lønnsom vekst Økt kundetilfredshet og høy kundelojalitet Målrettet satsing mot nye kundegrupper Nye partneravtaler Avtalefornyelser inngått i mer konkurransepreget bedriftsmarked Oppkjøp i Danmark og Sverige Forsterket satsing i Baltikum - Implementering av konsernprosesser - Deling av beste praksis - Ytterligere forbedring av infrastruktur - Kjøp av PZU Lietuva i Litauen Omlag EUR 50m i premier Øker markedsandel Baltikum til 13 % (7 %) Gir kritisk masse for den baltiske virksomheten Betydelig potensiale for synergier Closing forventet primo tredje kvartal

6 Hovedprioriteringer frem mot 2018 Kritiske suksessfaktorer Strategiske prioriteringer Kundeorientering Analysedrevne forretningsprosesser Effektiv drift Videreutvikle multikanaldistribusjon Utvikle verdiøkende tjenester for lojalitet og preferanse Ytterligere digitalisere arbeids- og kundeprosesser Innsiktsbasert og analytisk drevet virksomhet Dynamisk organisasjons- og kompetanseutvikling

7 Resultatutvikling

8 Beste Q4 forsikringsresultat noensinne NOK m Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum (3) Konsernsenter/ eierrelaterte kostnader (79) (75) (311) (299) Konsernsenter/ reassuranse 10 (302) (120) (357) Forsikringsresultat Pensjon og sparing (16) Bank Finansresultat fra investeringsporteføljen Merverdi av- og nedskrivninger immatrielle eiendeler (39) (32) (170) (162) Øvrige poster (9) (2) (16) (6) Resultat før skatt

9 Lav combined ratio drevet av god risikoseleksjon, avviklingsgevinst og lavt innslag av storskader Combined ratio (%) splitt skadeprosent og kostnadsandel 84,5 15,3 92,1 15,2 86,0 15,0 89,2 15,3 69,2 76,9 71,0 74,0 Q Q

10 Underliggende premievekst på 5,1 % drevet av premiepåslag og volumvekst Q Q FY 2013 FY Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat 2013 Q Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOK m 10

11 Lavt omfang av storskader Q (Q4 2013) FY 2014 (FY 2013) NOK m Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader NOK m Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader Erstatningskostnader (3 664) (439) Erstatningskostnader (13 860) (907) Skadeprosent 69.2 % (76.9 %) 5.1 % 3.8 % (9.2 %) Skadeprosent 71.0 % (74.0 %) 5.2 % 4.0 % (4.8 %) Storskader per segment Storskader per segment Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter FY 2014 FY 2013 * Skadehendelse > NOK 10m 11

12 Avviklingsgevinst påvirket av kapitaliseringsrenten og redusert anslag fra naturskadepoolen Netto avvikling skadeforsikring* Avvikling i % av opptjent premie ,0 2,5 2,0 1,5 Gruppeliv og Motor ansvar (Norge) Ansvar og Ulykke (Danmark) Q Q FY 2014 FY ,0 0, ,0 (0,5) (1,0) Privat Næringsliv Norden Baltikum Q Q (1,5) (2,0) Yrkesskade og sykdom (Norge) Avvikling (%), netto Gjennomsnitt NOK m. * Inneholder avvikling fra de enkelte skadeforsikringssegmentene i tillegg til avvikling på konsernsenter/ reassuranse 12

13 God underliggende kostnadskontroll - levert 15 innen 15 Q Q FY 2013 FY FY 2014 KS/ Reass. KS/ Eierrel. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat FY 2013 Q KS/ Reass. KS/ Eierrel. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOK m 13

14 Tilfredsstillende kapitalbuffere Kapitalposisjon fra tre perspektiver Endringer i strategisk buffer etter NOK mrd NOK mrd 11,2 3,0 1,3 0,8 0,8 0,8 5,6 10,8 15,8 1,3 1,4 4,4 Legalt perspektiv Internt, risikobasert perspektiv* Ratingbasert perspektiv Rapportert strategisk buffer Effekt oppkjøp: Mondux og PZU Lietuva S&P kvantitativ vekt Oppdatert strategisk buffer, tall Kapitalkrav Teknisk buffer Utbytte Kapital > kapitalkrav Strategisk buffer * Basert på Gjensidiges forståelse av Solvens II som innebærer at Naturskadefondet og garantiordningen inngår i Tier 2 kapital 14

15 Utfordrende rentebilde - uendret risikoapetitt Finansavkastning (%) Porteføljemiks 2,3 12% 3% 11% 1,5 3% 7% 0,6 0,9 0,7 0,7 1% 7% 6% 33% 17% Sikringsportefølje Fri portefølje Total Q Q Sikringsportefølje NOK 34,7mrd Fri portefølje NOK 21,8mrd Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet 15

16 Hovedprioriteringer frem mot 2018 Strategiske prioriteringer Finansielle mål Videreutvikle multikanaldistribusjon Egenkapitalavkastning 15 % (etter skatt) Utvikle verdiøkende tjenester for lojalitet og preferanse Ytterligere digitalisere arbeids- og kundeprosesser Innsiktsbasert og analytisk drevet virksomhet Dynamisk organisasjons- og kompetanseutvikling Combined ratio Kostnadsandel Utbytte % (~87-90 % disk.) ~15 % >70 % (høyt og stabilt)

17 Tilleggsinformasjon

18 Nøkkeltall Konsern NOK m Q Q Premieinntekter, totalt Skadeprosent, skadeforsikring 69,2 76,9 71,0 74,0 69,9 Kostnadsandel, skadeforsikring 15,3 15,2 15,0 15,3 15,5 Forsikringsresultat, skadeforsikring Netto inntekter fra investeringer Resultat før skattekostnad Periodens resultat

19 Combined ratio (%) Skadeforsikring skadeprosent og kostnadsandel per segment Privat Næringsliv 78,0 80,0 83,3 12,8 12,7 13,2 65,2 67,4 70,1 85,8 83,5 85,9 11,8 10,8 11,7 74,0 72,7 74,2 Norden Q Q Baltikum Q Q ,5 17,5 94,9 89,7 18,9 17,0 102,6 30,2 88,4 93,0 24,7 25,9 68,0 76,0 72,7 72,4 63,7 67,1 Q Q Q Q

20 Effekt ved diskontering av erstatningsreserver Forutsatt Solvens II regime Effekt av diskontering på CR Q Forutsetninger 1,6 % Kun erstatningsavsetninger er diskontert (dvs. at avsetninger for ikke opptjent bruttopremie er udiskontert) 84,5 % 82,9 % Swap-rente i Norge, Sverige og Danmark Euroswap-rente i de baltiske landene Rapportert CR Diskontering Diskontert CR (SII) 20

21 Kvartalsvise forsikringsresultater Skadeforsikring (50) (250) (450) Q (369) Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 NOK m 21

22 Aktivaallokering Per Sikringsportefølje Balanse: NOK 34,7mrd Gjennomsnittsdurasjon: 3,4 år Fri portefølje Balanse: NOK 21,8mrd Gjennomsnittsdurasjon renteinstrumenter: 0,6 år 28 % 18 % 30% 7% 16% 5% 13% 54 % 8% 18% 4% Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked High yield Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet Per

23 Stabilt bidrag fra sikringsporteføljen Aktivaallokering Kvartalsvis avkastning* 8% 6% 4% 39% 2% 0% 61% -2% -4% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % -8% -10% Sikringsportefølje Fri portefølje Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Total investeringsportefølje * Tidligere tilknyttede selskaper inngår fra og med 2014 i fri portefølje. Investeringen i STB ble solgt i 1. kvartal Fra og med 2. kvartal 2014 er investeringen i SRBANK omklassifisert til ordinær aksje. 23

24 Balansert geografisk eksponering Sikringsportefølje Renteinstrumenter i fri portefølje Land Andel (%) Land Andel (%) Norge 52,6 Danmark 28,4 Storbritannia 5,8 Sverige 3,9 USA 1,6 Baltikum 1,6 Norge 31,6 USA 29,4 Storbritannia 12,7 Sverige 2,8 Danmark 2,9 Andre 6,2 Andre 20,7 * Per Geografisk fordeling relaterer seg til utstedere og reflekterer ikke faktisk valutaeksponering 24

25 Rating og motpartsrisiko Kreditteksponering Porteføljen består i hovedsak av papirer i ratede selskaper med høy kredittverdighet (investment grade) Utstedere som ikke har offisiell rating er i hovedsak norske sparebanker, kommuner, kredittinstitusjoner samt kraftprodusenter og -distributører Hoveddelen av de sikreste papirene er allokert til sikringsporteføljen Relevante benchmark for high yield og investment grade er internasjonale, brede HY og IG indekser Samlet renteportefølje Splitt samlet renteportefølje - rating NOK mrd AAA 10,7 25,0 % AA 1,8 4,1 % A 13,8 32,0 % BBB 2,5 5,9 % BB 0,8 1,8 % B 0,6 1,4 % CCC eller lavere 0,1 0,3 % Intern rating* 9,6 22,3 % Ingen rating 3,1 7,3 % Renteportefølje 43,0 100,0 % Splitt samlet renteportefølje - eksponering Stat/ offentlig sektor 4,5 10,6 % Banker/ finansinstitusjoner 25,8 59,9 % Industri 12,7 29,5 % Totalt 43,0 100,0 % Per * Intern rating rating fra tredjepart 25

26 Tilgjengelig kapital Tilgjengelig kapital ulike perspektiv NOK mrd Legalt 10,0 Ratingbasert 17,9 Internt risikobasert* 22,1 IFRS egenkapital 21,7 * Bygger på Gjensidiges forståelse av Solvens II som innebærer at Naturskadefondet og Garantiordningen inngår i Tier 2 kapital 26

27 Bro fra IFRS-kapital til tilgjengelig kapital i S&P-modellen NOK mrd 1,2 0,0 3,0 2,2 1,0 3,9 2,7 1,3 21,7 17,9 IFRS EK Ansvarlig lån Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut Aktiva justeres til markedsverdi Diskonteringseffekt erstatningsavs. (som ikke allerede disk.) samt premieavsetning Immaterielle eiendeler trekkes fra Bokført EK i Bank og Pensjon og sparing (datterselskaper) trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Tilgjengelig kapital S&P Kapitalkrav beregnes basert på balansen for konsernets skadeforsikringsvirksomhet 27

28 Bro fra IFRS-kapital til tilgjengelig kapital i internmodellen NOK mrd 1,4 0,0 3,0 2,6 1,2 1,2 2,1 3,9 1,3 21,7 20,8 22,1 IFRS EK Ansvarlig lån Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut Aktiva Diskonteringseffekt av Risikomargin justeres til markedsverdi erstatingsavestninger (som ikke allerede disk.) Solvens II beregning premieavsetninger Immaterielle eiendeler trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Tilgjengelig kapital Elementer som er nye eller endret grunnet prinsippendringer, og som påvirker overskuddskapital. Videre forklaring på de neste side. 28

29 Prinsippendringer i Gjensidiges internmodell - i henhold til Solvens II-prinsipper Endringer i henhold til Solvens II-prinsipper (Q gamle prinsipper vs rapportert Q4 2014) Tilgjengelig kapital (NOK mrd) Kapitalkrav (NOK mrd) Overskuddskapital (NOK mrd) Ansvarlig lån Gjensidige Bank 0,3 0,3 - Justering til Gjensidige Pensjonsforsikring 0,4-0,4 markedsverdi, aktiva Risikomargin Risikomargin skade -0,7-0,7 Risikomargin Gjensidige Pensjonsforsikring -0,5 - Total risikomargin -1,2-0,7-0,5 Solvens II beregning av Solvens II premieavsetning skade, diskontert fremtiding profitt hensyntatt skatt 1,6 premieavsetninger Solvens II premieavsetning Gjensidige Pensjonsforsikring, diskontert fremtidig profitt 0,5 hensyntatt skatt Total Solvens II beregning av premieavsetning 2,1 2,1 Øvrige endringer i Kapitalkrav Gjensidige Pensjonsforsikring benytter standardformelen istedetfor det - 0,7-0,7 kapitalkrav gjeldende legale kravet (kapitaldekning) Markedsrisiko for ansattes ytelsespensjonsordninger inkludert. Dette øker kapitalkravet - 0,2-0,2 og reduserer kapitaloverskuddet. Mindre modellendringer og oppdaterte parametre basert på gjennomgang av alle - 0,1-0,1 modellkomponenter Summert endring 1,5 0,5 0,9 29

30 Risikobasert kapitalposisjon basert på Gjensidiges internmodell NOK m Q Q «gamle» prinsipper Q Tilgjengelig kapital (inkl. Bank/ Gjensidige Investeringsrådgivning) Kapitalkrav (inkl. Bank/ Gjensidige Investeringsrådgivning) Overskuddskapital

31 Allokering av økonomisk kapital Internt, risikobasert krav per Aktivarisiko (NOK mrd) Allokert diversifisering mellom segmenter (NOK mrd) 2,0 1,1 2,3 Diversifisert (NOK mrd) 0,6 0,0 1,1 0,2 0,2 2,5 0,9 0,2 8,5 10,8 1,8 NOK m Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og sparing Bank Totalt ECR operasjonelle segmenter Aktivarisiko Totalt diversifisert inkl. aktivarisiko Økonomisk kapitalkrav *,** Forsikringsresultat Q (3) Resultat før skatt Q4 2014, andre områder Erstatningsavsetninger, brutto, per (16) 49 * Allokering av økonomisk kapital til skadeforsikringssegmentene er beregnet ved bruk av Gjensidiges internmodell. Allokeringen reflekterer kapitalkravene basert på interne vurderinger av forsikringsog markedsrisiko. Markedsrisiko er tilsiktet minimert som følge av forutsetningen om en replikerende portefølje av finansielle instrumenter som er tilpasset vilkår, karakter og valuta for forsikringsforpliktelsenes kontantstrømmer. Internmodellen blir utviklet for å være i samsvar med Solvens II. Allokeringen reflekterer også operasjonell risiko og motpartsrisiko for reassuranse i henhold til det foreløpige forslaget for Solvens II standardmodell. ** Allokering av kapital til Gjensidige Pensjonsforsikring er basert på standardmodellen. *** Allokering av kapital til Bank og Gjensidige Investeringsrådgivning er basert på 14,5 prosent kapitaldekning. 31

32 Egenkapitalavkastning Egenkapital (NOK m) Kapitaldekning på 18,1 % per (13,4 %) YE 2014 YE 2013 Solvensmargin på 366,5 % per (423,8 %) Egenkapitalavkastning før skatt (%) 23,3 18,3 FY 2014 FY

33 Markedsleder i Norge Markedsandel - Totalmarkedet Markedsandel - Næringsliv Markedsandel - Privat 4,9% 15,7% 25,2% 3,3% 4,1% 10,0% 13,9% 22,9% 27,8 % 25,0 % 14,9 % 23,6 % 21,7 % 13,3 % 13,8 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Eika Codan 3,9 % DNB Andre Gjensidige If Tryg Sparebank1 Gjensidige If Tryg Sparebank1 Kilder: FNO, 3. kvartal Definisjoner av Privat og Næringsliv er tilpasset for å reflektere Gjensidiges forretningsmodell. Dette betyr at landbruk er regnet som en del av Næringsliv. Fra og med 1. kvartal 2014 er bransjene barn, kritisk sykdomog behandlingsforsikring inkludert i statistikken, noe som påvirker samlet premievolum og markedsandeler. Fra og med 2. kvartal 2014 er Vardia inkludert i statistikken, noe som påvirker samlet premievolum og markedsandeler. 33

34 Posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Markedsandeler Norge Markedsandeler Sverige 1,6% 28,0% 10,0% 13,9% 25,2% 22,9% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Other 15,8% 17,9% 16,2% 18,4% 30,1% Gjensidige If Lansförsäkringar Folksam Trygg Hansa Other Markedsandeler Danmark Markedsandeler Baltikum 29,7% 6,1% 6,0% 12,3% 9,7% 17,5% 18,7% Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan If Other 23,7 % 22,8 % 7,1 % 14,0 % 12,0 % 13,1 % 7,3 % Gjensidige If Ergo BTA PZU RSA Other Kilder: FNO 3. kvartal Svensk Försäkring, 3. kvartal 2014, Forsikring & Pension, 4. kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Latvia, og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurrentrapporter og egne beregninger, 3. kvartal

35 Eierskap 10 største aksjeeiere* Geografisk fordeling frie aksjer** No Aksjeeier Andel (%) 1 Gjensidigestiftelsen 62,2 2 Folketrygdfondet 5,0 3 Deutche Bank 3,9 4 BlackRock 1,3 5 Danske Bank 1,2 6 Safe Investment Company 1,0 7 State Street Corporation 1,0 8 Thornburg Inv. Mgmt 0,9 9 DNB Asset Management 0,8 10 UBS 0,7 Total 10 largest 78,1 23% 4% 9% 7% 18% 39% Gjensidigestiftelsens eierpolitikk: Langsiktig eierskap: > 60 % Norge Nord-Amerika Storbritannia Asia Europa eks. Storbritannia og Norge Øvrig Kan akseptere redusert eierbrøk ved eventuelle oppkjøp eller kapitalutvidelser som er i samsvar med Gjensidiges overordnede strategi * Aksjeeierlisten er basert på en analyse gjennomført av Orient Capital Ltd, basert på eierregisteret i VPS per 31. desember Gjennom analysen kartlegges hvilke eiere som står bak de ulike forvalterkonti. Det kan ikke garanteres at oversikten er korrekt. **) Med frie aksjer menes totalt antall aksjer eksklusive aksjer eiet av Gjensidigestiftelsen. 35

36 Norsk Naturskadepool Detaljer om ordningen Premiesats fastsatt til 0,07 promille av brannforsikringssum Naturskader i Norge: NOK m dekkes av skadeforsikringsselskapene basert på nasjonal markedsandel NOK 1.000m m dekkes av naturskadepoolens reassuranseprogram Maksimal erstatning per skadehendelse er NOK m Det er ingen øvre grense for frekvens av skader Gjenstander som er omfattet Alle bygninger og løsøre i Norge som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade Ordningen omfatter ikke driftstap, motorvogn, småbåter og enkelte andre objekter, disse håndteres gjennom ordinær forsikringsdekning Skader på privat eiendom som ikke kan forsikres, f.eks. veier, broer, jord og skog, kan søkes dekket gjennom Statens naturskadefond 36

37 Norsk Naturskadepool Håndtering av naturskader Kundene melder skade til eget forsikringsselskap Forsikringsselskapene melder skadene videre til FNO som koordinerer naturskadepoolen Skadeandel allokeres til selskapene basert på nasjonal markedsandel for brannforsikring Spesifikt for Gjensidige Markedsandel for Gjensidige i 2015 er beregnet til 26,1 % Gjensidige er reassurandør for Naturskadepoolen, for sin markedsandel. Naturskaden bokføres i den måneden skaden har inntruffet Selskapene dekker av egen bok de allokerte skadekostnader 37

38 Reassuranse - Hovedtrekk gjeldende fra 2015 Reassuranse kjøpes for å sikre konsernets kapitalposisjon og er primært et kapitalstyringsverktøy Generelt egenregningsnivå per skade/ hendelse er rundt NOK 100m For værrelaterte hendelser er egenregningsnivå per skade/ hendelse NOK rundt 200m Maksimal egenregning per skade/hendelse som treffer flere reassuranseprogram er NOK 400m * inklusive eventuell gjeninnsettelsespremie Gjensidige vurderer dekninger utover dette dersom det gir mening i henhold til internmodellering og kapitalkrav * Gjelder fra Til og med 2014 var maksimal egenregning per skade/hendelse som treffer flere reassuranseprogram NOK 390m. 38

39 Praktisk eksempel ved naturskade i Norge Eksempel: Naturskadehendelse inntruffet i 2015 En naturskade omfattet av Naturskadepoolen inntreffer og defineres av FNO som én hendelse. Total skade for bransjen overstiger NOK 1.000m. - Gjensidige får allokert sin andel av NOK 1.000m fra poolen - Gjensidige får i tillegg allokert sin andel av beløpet > NOK 1.000m som reassurandør for poolen - Gjensidige får meldt inn skader som ikke er dekket under poolordningen (uekte natur) - Gjensidiges totalskade relatert til naturskaden overstiger Gjensidiges egenregning og treffer utelukkende reassuranseprogrammet for naturskader Gjensidiges egenregning for denne skaden blir rundt NOK 200m dersom skaden inntreffer 39

40 Disclaimer This presentation and the information contained herein have been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA (the "Company ). Such information is being provided to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions presented herein are based on general information gathered at the time of writing and are therefore subject to change without notice. The Company assumes no obligations to update or correct any of the information set out herein. These materials may contain statements about future events and expectations that are forward-looking statements. Any statement in these materials that is not a statement of historical fact including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations is a forward-looking statement that involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company s present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. The Company assumes no obligations to update the forward-looking statements contained herein to reflect actual results, changes in assumptions or changes in factors affecting these statements. This presentation does not constitute or form part of, and is not prepared or made in connection with, an offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this presentation or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this presentation is subject to verification, completion and change. The contents of this presentation have not been independently verified. While the Company relies on information obtained from sources believed to be reliable, it does not guarantee its accuracy or completeness. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company or any of its owners, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company, its affiliates or any of their respective advisors or representatives or any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. The Company's securities have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act ), and are offered and sold only outside the United States in accordance with an exemption from registration provided by Regulation S of the US Securities Act. This presentation should not form the basis of any investment decision. Investors and prospective investors in securities of any issuer mentioned herein are required to make their own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of such company and the nature of the securities. Any decision to purchase securities in the context of a proposed offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in any offering documents published in relation to such an offering. For further information about the Company, reference is made public disclosures made by the Company, such as filings made with the Oslo Stock Exchange, periodic reports and other materials available on the Company's web pages. 40

41 41

42 42

43 43

44 44 Investor relations Janne Flessum Direktør investorkontakt Mobil: Anette Bolstad Investorkontakt Mobil: Linn Soltvedt Investorkontakt Mobil: Adresse: Schweigaards gate 21, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, Norge

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Beskyttelse mot derivatmisbruk DESEMBER 2011 pwyp.no Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt Verdien bak alle derivater

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer