Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal juli 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal juli 2014

2 Solid premievekst og rekordsterkt forsikringsresultat i kvartalet NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% ,2 Resultat per aksje 2,61 90,3 83,9 Q Q Q ,78 1,90 Q Q Q Resultat før skatt NOK 1.748m Forsikringsresultat NOK 951m 8,9 % premievekst, underliggende 4,1 % Gunstig frekvensskadeutvikling Lavere innslag av storskader enn forventet 14,9 % kostnadsandel Finansresultat NOK 745m, avkastning 1,3% 23,9% EK-avkastning før skatt* * Hittil i år, annualisert 2

3 Fortsatt god konkurransekraft Stabilt antall kunder kombinert med god lønnsomhet Kontinuerlig arbeid med å tiltrekke og beholde de mest attraktive kundene - Optimal risikoprising - Effektiv multikanaldistribusjon - Produktbredde - Analysebasert kundedialog - Effektiv oppgjørsprosess - Kompetanseutvikling 3

4 Kundeutbytte på 15 prosent styrker lojalitet og preferanse Skreddersydd kundekommunikasjon og digital kampanje i juni ga rekordhøy portaltrafikk Kalkulator på nettsidene illustrerer verdi av kundeutbytte for potensielle kunder Ny kampanjeperiode til høsten vil skape ytterligere oppmerksomhet 4 4

5 Resultatutvikling

6 Gjennomgående solid utvikling NOKm Q Q YTD 2014 YTD 2013 Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter/eierrelaterte kostnader (84) (74) (157) (152) Konsernsenter/reassuranse 17 (76) (108) (93) Forsikringsresultat Pensjon og sparing Bank Finansresultat fra investeringsporteføljen Merverdi av- og nedskrivninger immaterielle eiendeler (36) (32) (73) (64) Øvrige poster (3) (0) (5) (2) Resultat før skatt

7 Gunstig frekvensskadeutvikling og lavt storskadeinnslag påvirker CR Combined ratio (%) - splitt skadeprosent og kostnadsandel 81,2 14,9 90,3 15,3 87,0 15,1 91,3 15,5 66,3 75,1 71,9 75,8 Q Q YTD 2014 YTD

8 Underliggende premievekst på 4,1 % drevet av premiepåslag og volumvekst Q Q YTD 2013 YTD (20) YTD 2014 Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat YTD 2013 Q Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOKm 8

9 Storskadeinnslag lavere enn forventet Q (Q2 2013) YTD 2014 (YTD 2013) NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader Erstatningskostnader (3 487) (231) Erstatningskostnader (6 902) (378) Skadeprosent 66,3% (75,1%) 5,3% 2,7% (5,0%) Skadeprosent 71,9% (75,8%) 5,3% 4,3% (4,1%) Storskader per segment Storskader per segment Privat Næringsliv Norden Baltikum KS Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum KS YTD 2014 YTD 2013 * Skadehendelse > NOK 10m 9

10 Avviklingsresultatet påvirket av positiv utvikling på personprodukter Netto avvikling - skadeforsikring Avvikling i % av opptjent premie 153 3,0 2,5 Gruppeliv og Motor ansvar (Norge) Ansvar & ulykke (Danmark) ,0 1,5 Q2 2014* Q2 2013* YTD 2014 YTD (8) Privat Næringsliv Norden Baltikum NOKm Q Q ,0 0,5 0,0 (0,5) (1,0) (1,5) (2,0) Q214 R12M Yrkesskade og sykdom (Norge) Avvikling (%), netto Gjennomsnitt * Inneholder avvikling fra de enkelte skadeforsikringssegmentene i tillegg til avvikling på konsernsenter/reassuranse. 10

11 God underliggende kostnadskontroll - nominell økning hovedsakelig grunnet oppkjøp Q Q YTD 2013 YTD (4) (0) (0) (0) 1 YTD 2014 KS/Reassuranse KS/Eierr. Kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat YTD 2013 Q KS/Reassuranse KS/Eierr. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOKm 11

12 Strategisk buffer og overskuddskapital redusert til NOK 2,1 mrd - negativt påvirket av omklassifisering av post i SRBANK S&P modell NOKmrd 11,1 2,1 0,8 Strategisk buffer og overskuddskapital 2,1 Totalt tilgjengelig kapital 18,3 5,9 9,6 15,5 Totalt kapitalkrav for investeringsrisiko 7,3 4,3 Totalt kapitalkrav for forsikringsrisiko 9,3 Legalt perspektiv Internt, risikobasert perspektiv Ratingbasert perspektiv Total diversifiseringsgevinst (1,2) Strategisk buffer og overskuddskapital Teknisk buffer Kapital > kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav A-rating 15,5 Teknisk buffer 5% 0,8 NOKmrd 12

13 Tilfredsstillende finansavkastning på 1,3 % - fallende renter en utfordring Finansavkastning (%) Porteføljemiks 2,0 3% 10% 2% 10% 0,8 0,9 1,3 1,3 1,1 1% 7% 8% 7% 17% 34% Sikringsportefølje Fri portefølje Q Q Total Sikringsportefølje NOK 33,5 mrd Fri portefølje NOK 20,8 mrd Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet 13

14 Prioriteringer Videreutvikle samarbeid med partnere og distributører Sikre konkurransekraft gjennom fortsatt effektiv drift Løpende vurdere vekstmuligheter i Norden og Baltikum Optimalisere balansen og sikre fortsatt kapitaldisiplin Arbeide for å sikre optimale rammebetingelser Kapitalmarkedsdag i London 25. november

15 Ambisiøse mål Combined ratio 90-93% Egenkapitalavkastning > 15% (fra og med 2015) Posisjoneringsstrategi Det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden Attraktiv utbyttepolitikk > 70% (fra og med 2014) 15

16 Tilleggsinformasjon

17 Nøkkeltall Konsern NOKm Q Q YTD 2014 YTD Premieinntekter, totalt Skadeprosent, skadeforsikring Kostnadsandel, skadeforsikring Forsikringsresultat, skadeforsikring Netto inntekter fra investeringer 66,3 75,1 71,9 75,8 74,0 69,9 14,9 15,3 15,1 15,5 15,5 15, Resultat før skattekostnad Periodens resultat

18 Combined ratio (%) Skadeforsikring - skadeprosent og kostnadsandel per segment Privat Næringsliv 76,8 12,5 84,9 83,3 13,4 13,2 79,4 11,5 89,1 85,9 11,4 11,7 64,2 71,5 70,1 67,9 77,7 74,2 Q Q Q Q Norden 84,1 86,8 89,7 16,4 18,0 17,0 67,7 68,8 72,7 Baltikum 94,2 92,4 93,0 26,6 26,6 25,9 67,6 65,8 67,1 Q Q Q Q

19 Effekt ved diskontering av erstatningsreserver Forutsatt Solvency II regime Effekt av diskontering på CR Q ,2 % 2,2 % 79,0 % Rapportert CR Diskontering Diskontert CR (SII) Forutsetninger Kun erstatningsavsetninger er diskontert (dvs. at avsetninger for ikke opptjent bruttopremie er udiskontert) Swap-rente i Norge, Sverige og Danmark Euroswap-rente i de baltiske landene 19

20 Kvartalsvise forsikringsresultater Skadeforsikring (50) (250) (450) Q (369) Q Q Q NOKm Q1 Q2 Q3 Q4 20

21 Investeringsporteføljen Stabilt hovedbidrag fra sikringsporteføljen Aktivaallokering Kvartalsvis avkastning* 8% 6% 38% 4% 2% 0% 62% -2% -4% -6% -8% -10% Sikringsportefølje Fri portefølje Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Total investeringsportefølje * Tidligere tilknyttede selskaper inngår fra og med 2014 i Fri portefølje. Investeringen i STB ble solgt i 1. kvartal Fra og med 2. kvartal er investeringen i SRBANK omklassifisert til ordinær aksje. 21

22 Aktivaallokering per Sikringsportefølje Balanse: NOK 33,5 mrd Gjennomsnittsdurasjon: 3,5 år Fri portefølje Balanse: NOK 20,8 mrd Gjennomsnittsdurasjon renteinstrumenter: 1,1 år 28 % 17 % 26% 5% 19% 5% 55 % 9% 18% 2% 15% Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked High yield Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet 22

23 Geografisk eksponering* Investeringsporteføljen Sikringsportefølje Renteinstrumenter i fri portefølje Land Andel (%) Land Andel (%) Norge 51,9 Norge 37,2 Danmark 28,1 USA 25,0 Storbritannia 6,1 Storbritannia 16,0 Sverige 4,0 Sverige 3,3 USA 2,5 Danmark 2,4 Baltikum 1,4 Andre 16,2 Andre 6,0 * Per Geografisk fordeling relaterer seg til utstedere og reflekterer ikke faktisk valutaeksponering 23

24 Rating og motpartsrisiko Renteportefølje samlet Kreditteksponering Porteføljen består i hovedsak av papirer i ratede selskaper med høy kredittverdighet (Investment grade) Utstedere som ikke har offisiell rating er i hovedsak norske sparebanker, kommuner, kredittinstitusjoner samt kraftprodusenter og -distributører Hoveddelen av de sikreste papirene er allokert til sikringsporteføljen Relevante benchmark for high yield og investment grade er internasjonale, brede HY og IG indekser Splitt samlet renteportefølje Rating NOK mrd AAA 11,6 27,3 % AA 2,1 4,9 % A 14,3 33,6 % BBB 2,5 6,0 % BB 0,6 1,5 % B 0,6 1,3 % CCC eller lavere 0,1 0,3 % Intern rating* 7,9 18,7 % Ingen rating 2,7 6,4 % Renteportefølje 42,4 100,0 % Splitt samlet renteportefølje - Eksponering Stat/ offentlig sektor 3,4 8,1 % Banker/ finansinstitusjoner 26,5 62,5 % Per *Intern rating rating fra tredjepart Industri 12,5 29,4 % Totalt 42,4 100,0 % 24

25 Allokering av økonomisk kapital Internt, risikobasert krav per Aktivarisiko (NOK mrd) Allokert diversifisering mellom segmenter (NOK mrd) Diversifisert (NOK mrd) 0,2 0,2 2,6 0,5 0,9 0,1 0,1 0,4 1,7 1,0 7,6 2,0 9,6 1,9 NOKm Økonomisk kapitalkrav *,** Forsikringsresultat Q22014 Resultat før skatt Q22014, andre områder Erstatningsavsetninger, brutto, per Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og sparing Bank Totalt ECR operasjonelle segmenter Aktiva risiko Totalt diversifisert inkl. aktivarisiko * Allokering av økonomisk kapital til skadeforsikringssegmentene er beregnet ved bruk av Gjensidiges internmodell. Allokeringen reflekterer kapitalkravene basert på interne vurderinger av forsikrings- og markedsrisiko. Markedsrisiko er tilsiktet minimert som følge av forutsetningen om en replikerende portefølje av finansielle instrumenter som er tilpasset vilkår, karakter og valuta for forsikringsforpliktelsenes kontantstrømmer. Internmodellen blir utviklet for å være i samsvar med Solvens II. Allokeringen reflekterer også operasjonell risiko og motpartsrisiko for reassuranse i henhold til det foreløpige forslaget for Solvens II standardmodell. ** Allokering av kapital til Pensjon og sparing og Bank er basert på henholdsvis 10 prosent og 14,5 prosent kapitaldekning. 25

26 Tilgjengelig kapital Tilgjengelig kapital ulike perspektiv NOKmrd Legalt 10,2 Ratingbasert 18,3 Internt risikobasert 20,7 IFRS egenkapital 21,9 Bro IFRS-kapital til tilgjengelig kapital S&P-modell Aktiva justeres til markedsverdi Diskonteringseffekt erstatningsavsetninger (som ikke allerede diskonteres) samt premieavsetning Immaterielle eiendeler trekkes fra Bokført egenkapital i Bank og Pensjon og sparing (datterselskaper) trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut Bro IFRS-kapital til tilgjengelig kapital internmodell Aktiva justeres til markedsverdi Diskonteringseffekt av erstatningsavsetninger (som ikke allerede diskonteres) Immaterielle eiendeler trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut 26

27 Egenkapitalavkastning Egenkapital (NOKm) Kapitaldekning på 19,1 % per (16,3%) Solvensmargin på 352,9% per (542,2%) YE 2013 Egenkapitalavkastning før skatt (%)* 23,9 18,3 YTD 2014 FY 2013 * Hittil i år, annualisert 27

28 Norsk markedsleder posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Norge Sverige 1,3% 26,3% 10,4% 14,2% 25,4% 23,7% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Andre 18,7% 15,7% 16,2% 18,2% 29,9% Gjensidige If Lansförsäkringar Folksam Trygg Hansa Andre Danmark Baltikum 29,0% 6,2% 6,0% 12,4% 9,9% 17,5% 19,0% Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan If Andre 23,6 % 23,4 % 8,0 % 13,7 % 12,6 % 12,4 % 6,3 % Gjensidige If Ergo BTA Seesam Codan Andre Kilder: FNO, 1. kvartal Svensk Försäkring, 1. kvartal 2014, Forsikring & Pension, 2. kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurrent rapporter og egne beregninger 1. kvartal

29 Markedsleder i Norge Markedsandel Totalmarkedet Markedsandel Næringsliv 4,6% 3,2% 4,1% 10,4% 14,4% 14,2% 25,4% 23,7% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Eika Codan DNB Andre 28,8 % 24,6 % 14,2 % 4,9 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Markedsandel Privat Markedsandel Landbruk 23,6 % 23,3 % 14,2 % 13,2 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 69,9 % 12,5 % 1,9 % 11,9 % Gjensidige If Tryg Eika Kilde: FNO, skadeforsikring, 1. kvartal Definisjonen av privat og næringsliv er tilpasset for å reflektere Gjensidiges forretningsmodell. Dette betyr at landbruk er regnet som del av næringsliv. Fra og med 1. kvartal 2014 er bransjene barn, kritisk sykdom og behandlingsforsikring inkludert i statistikken, noe som påvirker samlet premievolum og markedsandeler. 29

30 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA ( the Company ). Such information is confidential and is being provided to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions presented herein are based on general information gathered at the time of writing and are therefore subject to change without notice. While the Company relies on information obtained from sources believed to be reliable but does not guarantee its accuracy or completeness. These materials contain statements about future events and expectations that are forward-looking statements. Any statement in these materials that is not a statement of historical fact including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations is a forward-looking statement that involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company s present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. The Company assumes no obligations to update the forward-looking statements contained herein to reflect actual results, changes in assumptions or changes in factors affecting these statements. This presentation does not constitute an offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this presentation or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this presentation is subject to verification, completion and change. The contents of this presentation have not been independently verified. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company or any of its owners, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company, any selling equity holder, any member of the underwriting syndicate, or any of their respective affiliates, advisors or representatives or any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. Investors and prospective investors in securities of any issuer mentioned herein are required to make their own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of such company and the nature of the securities. Any decision to purchase securities in the context of a proposed offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in an offering circular or prospectus published in relation to such an offering. 30

31

32 32 Investor relations Janne Flessum Direktør investorkontakt Mobil: Anette Bolstad Investorkontakt Mobil: Linn Soltvedt Investorkontakt Mobil: Adresse: Schweigaards gate 21, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, Norge.

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 %

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 % Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 80 60 40 74 59 74 20-1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer