Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal 2012. 14. februar 2013"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal februar 2013

2 Hovedtrekk Internasjonal skadeforsikring Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon

3 Sterk avslutning i rekordår UW Resultat Q4 Resultat før skatt NOK 1.381m MNOK Resultat per aksje NOK 2, Underwriting-resultat NOK 603m (CR 86,4%) Positiv premieutvikling Få storskader Kostnadskontroll Finansavkastning NOK 773m (1,4%) 50 Q Q Q

4 Historisk godt resultat i 2012 Resultat før skatt NOK 5.634m Resultat per aksje NOK 8,56 Underwriting-resultat NOK 2.608m Økt konkurransekraft Lønnsomhetsfokus Gunstig værsituasjon og lav frekvens Finansielle mål Faktisk 2012 CR ,3 EK-avkastning før skatt > 15% 23,8 S&P A-rating Utbytte 50-80% 80% A Finansavkastning NOK 3.005m (5,4%) Foreslått utbytte NOK 3.425m NOK 6,85 per aksje 4

5 Utbytte per aksje NOK Høyt nominelt utbytte reflekterer ekstraordinær lav skadefrekvens 2010: Lav skatt 2012: Lav frekvens ,85** Utbytteandel* 2010: 80% 2011: 83% 2012: 80%** 5 4,70 4, * Utbytte i prosent av resultat etter skatt ** Foreslått utbytte for regnskapsåret

6 Fokusområder og hendelser gjennom året Kundebevaring Optimal risikoprising Forenkling og selvbetjening Merkevarefornyelse og ny nettportal Siste tildeling bonusaksjer fra Gjensidigestiftelsen Vesentlig forbedret kundetilfredshet 6

7 Internasjonal skadeforsikring Kim Rud-Petersen, konserndirektør

8 Posisjonert for lønnsom vekst i Danmark (1) Markedsandel * Porteføljesammensetning 28,8 % 5,8 % 5,5 % 9,7 % 12,5 % 17,5 % 20,2 % Gjensidige Top Danmark Tryg Codan Alm. Brand If Andre 36 % Privat 50 % SME/Landbruk Større NL/Offentlig 14 % Distribusjon Utvikling UW-resultat og CR ** Multikanalmodell Partner Megler CR % CR UW Resultat MNOK * Forsikring & Pension 4. kvartal 2011 ** Skadeforsikring Norden 8

9 Posisjonert for lønnsom vekst i Danmark (2) Skalerbar modell Felles IT plattform Nordiske funksjoner Implementering av beste praksis Mikrotariffering Multikanal distribusjon Forenkling og automatisering Integrasjon av ny virksomhet Økt boligomsetning vekstkatalysator Utvikling boligomsetning Danmark* * Kilde: EDC (Indeksert, estimert antall boligsalg gjennom eiendomsmeglervirksomheter (villa, eierleiligheter og fritidshus) i Danmark) 9

10 Vekstpotensial i Baltikum Markedsandeler Baltikum* Markedskarakteristika 23,8 % 22,2 % 7,9 % 14,8 % 11,9 % 6,1 % 13,3 % Gjensidige If Ergo BTA Seesam Codan Andre Umodent marked Tradisjonell distribusjon Motor utgjør 57% av totalmarkedet BNP vekst** Kostnadsutvikling % f Latvia Lithauen Estland *Kilde: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurranserapporter og egne beregninger 3. kvartal **Eurostat: BNP vekst, prosentvis endring fra året før 10

11 Gjensidige har befestet posisjonen utenfor Norge Erfaring og kompetanse fra oppkjøp og integrasjon Skalerbar modell beste praksis kan utnyttes ytterligere Sterk distribusjon i dansk marked med gryende optimisme Bedre utsikter i Baltikum Lønnsomhet foran vekst 11

12 Resultatutvikling

13 Resultat per segment NOKm Q Q Privat Norge Næringsliv Norge 151 (22) Norden Baltikum Konsernsenter/eierrelaterte kostnader (80) (47) (282) (166) Konsernsenter/reassuranse (24) (5) (88) (72) Underwriting-resultat Pensjon og sparing (2) (2) Bank Finansresultat Merverdiav- og nedskrivinger immatrielle eiendeler (31) (49) (127) (181) Øvrige poster 1 (18) 16 (5) Resultat før skatt

14 Combined ratio Skadeforsikring Combined ratio (%) splitt skadeprosent og kostnadsandel 86,4 16,0 95,7 16,7 85,3 15,5 91,9 16,4 70,4 79,1 69,9 75,5 Q Q

15 Premieinntekter Skadeforsikring Premieutvikling Q Q Premieutvikling Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat 2011 Q Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOKm 15

16 Storskader* (netto) Skadeforsikring Q (Q4 2011) 2012 (2011) NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader Erstatningskostnader (3.457) (109) Erstatningskostnader (13.249) (522) Skadeprosent 70,4% (79,1%) 5,4% 0,3% (2,5%) Skadeprosent 69,9% (75,5%) 4,8% 3,3% (3,0%) Faktiske storskader per segment 69 Faktiske storskader per segment Privat Næringsliv Norden Baltikum KS Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum KS * Skadehendelse > 10m. Fra 2012 er naturhendelser inkludert. 16

17 Netto avvikling Skadeforsikring Avvikling Avvikling i % av opptjent premie ,0 Gruppeliv og Motor, trafikkforsikring (Norge) Ansvar & ulykke (Danmark) 2, Q4 2012* Q * ,0 1,5 1,0 Avvikling per segment 0,5 0, ,5-1, ,5-2,0 Yrkesskade og sykdom (Norge) Privat Næringsliv Norden Baltikum Avvikling (%), netto Gjennomsnitt NOKm Q Q * I tillegg er det på konsernsenter bokført et avviklingstap knyttet til reassuranseavtale mot Gjensidige Pensjonsforsikring på 43,1 millioner kroner i fjerde kvartal og for året

18 Driftskostnader Skadeforsikring Kostnadsutvikling Q Q Kostnadsutvikling KS/Reassuranse KS/Eierr. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat 2011 Q KS/Reassuranse KS/Eierr. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOKm 18

19 Allokering av økonomisk kapital Internt, risikobasert krav per Aktivarisiko (NOKmrd) Allokert diversifisering mellom segmenter (NOKmrd) Diversifisert (NOKmrd) 0,4 0,2 1,3 0,1 1,2 0,8 0,2 0,3 3,5 10,7 0,1 2,5 7,2 1,9 NOKm Privat Norge Næringsliv Norge Norden Baltikum Pensjon og sparing Bank Totalt ECR operasjonelle segmenter Aktiva risiko Totalt diversifisert inkl. aktivarisiko Økonomisk kapitalkrav 1)2) Underwriting- resultat Q Resultat før skatt Q4 2012, andre områder Erstatnings-avsetninger, brutto, per (2) 38 1) Allokering av økonomisk kapital til skadeforsikringssegmentene er beregnet ved bruk av Gjensidiges internmodell. Allokeringen reflekterer kapitalkravene basert på interne vurderinger av forsikrings- og markedsrisiko. Markedsrisiko er tilsiktet minimert som følge av forutsetningen om en replikerende portefølje av finansielle instrumenter som er tilpasset vilkår, karakter og valuta for forsikringsforpliktelsenes kontantstrømmer. Internmodellen blir utviklet for å være i samsvar med Solvens II. Allokeringen reflekterer også operasjonell risiko og motpartsrisiko for reassuranse i henhold til det foreløpige forslaget for Solvens II standardmodell. 2) Allokering av kapital til Pensjon og sparing og Bank er basert på henholdsvis 10 prosent og 12 prosent kapitaldekning. 19

20 Konsernets kapitalposisjon per ,4 8,3 3,4 3,4 11,3 5,3 Tilgjengelig kapital ulike perspektiv NOKmrd Legalt 15,9 Ratingbasert 18,4 Internt risikobasert 22,0 IFRS egenkapital 25,6 7,6 10,7 13,1 S&P modell NOKmrd Legalt perspektiv Kapitalkrav Overskuddskapital Internt, risikobasert perspektiv Ratingbasert perspektiv Overskuddskapital mest bindende kapitalkrav Foreslått utbytte 2012 Overskuddskapital A-rating* 5,3 Totalt tilgjengelig kapital 18,4 Totalt kapitalkrav for investeringsrisiko 5,5 Totalt kapitalkrav for forsikringssrisiko 8,6 Total diversifiseringsgevinst -1,0 Kapitalkrav A-rating 13,1 NOKmrd * Før eventuell buffer 20

21 Aktivaallokering per Aktivaallokering, sikringsportefølje Aktivaallokering, fri portefølje Balanse: NOK 33,5 mrd Gjennomsnittsdurasjon: 3,5 år Balanse: NOK 17,7 mrd Gjennomsnittsdurasjon renteinstrumenter: 1,9 år 23 % 13 % 17 % 5 % 29 % 5 % 8 % 64 % 8 % 28 % Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked PE-fond Konvertible obligasjoner Annet Eiendom Omløpsaksjer Øvrige obligasjoner 21

22 Finansavkastning 1,4 prosent i 4. kvartal og 5,4 prosent i 2012 Avkastning per aktivaklasse (%) Q (Q4 2011) Avkastning per aktivaklasse (%) 2012 (2011) 9,3 9,8 7,0 3,9 3,9 3,8 1,0 0,9 1,6 1,6 2,0 1,7 Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Q Q

23 Prioriteringer og utsikter Innføring av nye tariffer, arbeidsprosesser og verktøy i Norden Utnyttelse av partnersamarbeid Fortsatt utforsking av vekstmuligheter Nye rammebetingelser Makroøkonomisk usikkerhet God kapitalsituasjon og finansiell soliditet 23

24 Tilleggsinformasjon

25 Nøkkeltall Konsern NOKm Q Q Premieinntekter, totalt Skadeprosent, skadeforsikring 70,4 79,1 69,9 75,5 Kostnadsandel, skadeforsikring 16,0 16,7 15,5 16,4 UW-resultat, skadeforsikring Netto inntekter fra investeringer Resultat før skattekostnad Periodens resultat

26 Diskontering av erstatningsreservene Konsern Effekt av diskontering på CR Q Forutsetninger 86,4 % 3,4 % 83,0 % Kun erstatningsavsetninger er diskontert (dvs. at avsetninger for ikke opptjent bruttopremie er udiskontert) Rapportert CR Diskontering Diskontert CR Effekt av diskontering på CR 2012 Swap-rente i Norge og Sverige Rente fastsatt av Finanstilsynet i Danmark 3,6 % Euroswap-rente i de baltiske landene 85,3 % 81,7 % Rapportert CR Diskontering Diskontert CR 26

27 Kvartalsvise underwriting-resultater Skadeforsikring (369) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q NOKm 27

28 Kapitalposisjon Konsern per Foreslått utbytte for regnskapsåret ,4 5,3 0,2 3,4 Foreslått utbytte for regnskaps året ,5 6,0 22,2 7,2 Krav til økonomisk kapital - operasjonelle segmenter Aktivarisiko* (skadeselskaper) Tillegg bindende kapitalkrav Økonomisk kapitaloverskudd i forhold til bindende kapitalkrav Bro mellom økonomisk kapital allokert og IFRS egenkapital IFRS egenkapital NOK mrd * Aktivarisiko reflekterer to komponenter: markeds- og kredittrisiko for finansinvesteringer som ikke antas å dekke skadeforsikringsforpliktelsene, samt risiko som følge av at finansinvesteringene som er ment å dekke forsikringsgjelden avviker fra den ideelle porteføljen. Eventuell diversifisering mellom aktivarisiko og forsikringsrisiko er godskrevet aktivarisiko. 28

29 Investeringsporteføljen Stabilt hovedbidrag fra sikringsporteføljen Aktivaallokering Kvartalsvis avkastning 6 % 5 % 31 % 4 % 3 % 2 % 9 % 60 % 1 % 0 % -1 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q % Sikringsportefølje Tilknyttede selskaper Fri portefølje Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Total investeringsportefølje 29

30 Investeringsporteføljen Geografisk eksponering per Sikringsportefølje Renteinstrumenter i fri portefølje Land Andel (%) Land Andel (%) Norge 50,7 Norge 53,3 Danmark 24,1 USA 20,4 Storbritannia 6,2 Storbritannia 9,7 Sverige 5,8 Sverige 1,6 USA 4,3 Baltikum 0,4 Baltikum 1,6 Andre 14,6 Andre 7,4 30

31 Rating og motpartsrisiko Renteportefølje samlet Kreditteksponering Q Porteføljen består i hovedsak av papirer i ratede selskaper med høy kredittverdighet (Investment grade) Utstedere som ikke har offentlig rating er i hovedsak norske sparebanker, kommuner,kredittinstitusjoner samt kraftprodusenter og -distributører Split of total fixed income portfolio Rating AAA ,4 % AA ,3 % A ,3 % BBB ,5 % BB ,4 % B ,4 % CCC or lower ,4 % Not rated ,3 % Total ,0% Split of total fixed income portfolio - Exposure Public sector ,4 % Banks/financial institutions ,0 % Corporates ,6 % Total ,0% 31

32 Egenkapitalavkastning Egenkapital (NOKm) Kapitaldekning på 16,8 % (16,2 % ved utløpet av 2011) Solvensmargin på 545,1 % (535,2 % ved utløpet av 2011) YE 2012 YE 2011 Egenkapitalavkastning før skatt (%) 23,8 15,

33 Norsk markedsleder posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Norge Sverige 1 % 23 % 10 % 26 % Gjensidige If Tryg 16 % 25 % Sparebank1 Andre 16 % 20 % 15 % 19 % 29 % Gjensidige If Landsförsäkringar Folksam Trygg Hansa Andre Danmark Baltikum 5 % 35% 18 % 20 % 12 % 10 % Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan Andre 24 % 22 % 8 % 12 % 6 % 15 % 13 % Gjensidige If Ergo BTA Seesam Codan Andre Kilder: FNO, 3. kvartal Svensk Försäkring, 3. kvartal 2012, Forsikring & Pension, 4. kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurranserapporter og egne beregninger 3. kvartal

34 Markedsleder i Norge Markedsandel Totalmarkedet Markedsandel Næringsliv 4 % 12 % 3 % 4 % 10 % 16 % 26 % 25 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Terra Codan DnB Other 31,4% 28,5% 14,8% 4,9% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Markedsandel Privat Markedsandel Landbruk 23,5% 23,6% 16,0% 12,7% Gjensidige If Tryg Sparebank1 72,4% 12,6% 2,0% 10,7% Gjensidige If Tryg Terra Kilde: FNO, skadeforsikring, 30. september Definisjonen av privat og næringsliv er tilpasset for å reflektere Gjensidiges forretningsmodell. Dette betyr at landbruk er regnet som del av næringsliv. 1) Sparebank1 skade og Sparebank1 liv er presentert samlet. 34

35 Norsk Naturskadepool Detaljer om ordningen Premiesats i 2012 fastsatt til 0,07 promille av brannforsikringssum Naturskader i Norge: NOK 0-600m dekkes av skadeforsikringsselskapene basert på nasjonal markedsandel NOK m dekkes av naturskadepoolens reassuranseprogram Maksimal erstatning per skadehendelse er NOK m Det er ingen øvre grense for frekvens av skader Gjenstander som er omfattet Alle bygninger og løsøre i Norge som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade Ordningen omfatter ikke driftstap, motorvogn, småbåter og enkelte andre objekter, disse avhenger av ordinær forsikringsdekning Privat eiendom som ikke kan forsikres, f.eks. veier, broer, jord og skog, kan søkes dekket gjennom Statens naturskadefond 35

36 Norsk Naturskadepool Håndtering av naturskader Kundene melder skade til eget forsikringsselskap Forsikringsselskapene melder skadene videre til FNO som koordinerer naturskadepoolen Skadeandel allokeres til selskapene basert på nasjonal markedsandel for brannforsikring Spesifikt for Gjensidige Markedsandel for Gjensidige i 2013 er beregnet til 26,7 % (Justeres i juli hvert år) Gjensidige er reassurandør for Naturskadepoolen, for sin markedsandel. Naturskaden bokføres i den måneden skaden har inntruffet Selskapene dekker av egen bok de allokerte skadekostnader 36

37 Reassuranse Reassuranse kjøpes for å sikre konsernets kapitalposisjon og er primært et kapitalstyringsverktøy Generelt egenregningsnivå per skade/hendelse er NOK 100m Maksimal egenregning per skade/hendelse som treffer flere reassuranseprogram er NOK 360m inklusive eventuell gjeninnsettelsespremie Gjensidige vurderer dekninger utover dette dersom det gir mening i henhold til internmodellering og kapitalkrav. 37

38 Banklovkommisjonen og ny lov om tjenestepensjon Banklovkommisjonen leverte NOU 2013:3 i januar 2013 som beskriver overgangsreglene fra ytelsespensjon til ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring (hybrid). I utredningen foreslås det en overgangsperiode på tre år. Videre foreslår kommisjonen økte maksimalsatser for innskuddspensjon slik at disse likestilles med ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Gjensidige vil vurdere å tilby produktet, men er avventende i forhold til hva bedriftene foretar seg og produktets faktiske lønnsomhetspotensial. Trolig vil flere bedrifter omdanne sine ytelsesordninger til innskuddsbasert tjenestepensjon, et produkt som fortsatt vil være det viktigste pensjonsproduktet Gjensidige tilbyr. Ikrafttredelse for ny norsk pensjonslovgivning skal etter planen skje i

39 Investorkontakt Janne Flessum Head of Investor Relations Phone: Mobile: Linn Soltvedt Investor Relations Officer Phone: Mobile: Addresse: Drammensveien 288, Oslo. Postboks 276, NO-1326 Lysaker, Norge. 39

40 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA ( the Company ). Such information is confidential and is being provided to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions presented herein are based on general information gathered at the time of writing and are therefore subject to change without notice. While the Company relies on information obtained from sources believed to be reliable but does not guarantee its accuracy or completeness. These materials contain statements about future events and expectations that are forward-looking statements. Any statement in these materials that is not a statement of historical fact including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations is a forward-looking statement that involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company s present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. The Company assumes no obligations to update the forward-looking statements contained herein to reflect actual results, changes in assumptions or changes in factors affecting these statements. This presentation does not constitute an offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this presentation or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this presentation is subject to verification, completion and change. The contents of this presentation have not been independently verified. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company or any of its owners, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company, any selling equity holder, any member of the underwriting syndicate, or any of their respective affiliates, advisors or representatives or any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. Investors and prospective investors in securities of any issuer mentioned herein are required to make their own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of such company and the nature of the securities. Any decision to purchase securities in the context of a proposed offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in an offering circular or prospectus published in relation to such an offering. 40

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Agenda Hovedtrekk Strategiske initiativ Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon Sterkt resultat Resultat per aksje 1) Konsernets resultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 1. kvartal 2013 Agenda Hovedtrekk Gjensidige Pensjon og sparing Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon God start på året Utvikling CR Resultat før

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014 15. juli 2014 Solid premievekst og rekordsterkt forsikringsresultat i kvartalet NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 81,2 Resultat per

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2013 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 1. kvartal 2014. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 1. kvartal 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Første kvartal 2014 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før.

Detaljer

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000 Årsrapport 2012 Gjensidige leverte et historisk godt resultat i 2012. Økt kundeorientering i kombinasjon med mer presis prising av forsikringsrisiko og mer effektiv distribusjon bidro til dette. I tillegg

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Premieinntektene økte med 9,3 prosent i kvartalet, hovedsakelig

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring andre kvartal og første halvår 2008 3 HOVEDTREKK KONSERNET ANdre KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008 Premieinntekter

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Dolphin Investor presentasjon

Dolphin Investor presentasjon Dolphin Investor presentasjon 21. April 2010 Copyright 2010. All rights reserved. 1 Disclaimer This Presentation has been produced by Dolphin Interconnect Solutions ASA (the Company") solely for use at

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

resultater perspektiv

resultater perspektiv 59 ÅRSBERETNING Gjensidige-konsernet oppnådde et resultat før skatt på 3.254,0 millioner kroner i 2010. Styret foreslår at det utbetales 2.350,0 millioner kroner i utbytte, tilsvarende 80 prosent av årets

Detaljer

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste.

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste. ÅRSRAPPORT 2012 ÁÂÃÄÅÆÇÄÄÈÅÁ P.O. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no ÉÇÇÈÉÈÅÆÇÄÆ N-011 Oslo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 Org.no: NO 994 832107 Kjære fondskunde! 2012 ble et meget bra

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer