Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal oktober 2014

2 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% ,5 82,5 82,9 Q Q Q Resultat per aksje 2,00 2,66 2,50 Q Q Q Resultat før skatt NOK 1.337m Forsikringsresultat NOK 755m 6,9 % premievekst, underliggende 3,2 % God underliggende frekvensskadeutvikling Mer normalt storskadeinnslag God kostnadskontroll Finansresultat NOK 552m, avkastning 1,0% 23,8% EK-avkastning før skatt* * Hittil i år, annualisert 2

3 Utbytte for 2013 økes med NOK 2,0 mrd og finansielle mål videreføres Ny utdeling overskuddskapital NOK 2,0 mrd - Økt utbytte for regnskapsåret Eks utbytte dato 28. oktober 2014 Balanse- og kapitaloptimalisering gjennom Salg av Storebrand - Utdeling overskuddskapital NOK 3,0 mrd i mai - Utstedelse ansvarlig lån NOK 1,2 mrd Finansielle mål Egenkapitalavkastning > 15% (fra og med 2015) Combined ratio 90-93% Kostnadsandel ~ 15% 3

4 Oppdatering på kapitalsituasjon Jostein Amdal Direktør Risiko- og kapitalstyring

5 Strategisk buffer utgjør NOK 1,0 mrd - øker med tilbakeholdt overskudd ved årsslutt 10,0 2,0 1,0 0,8 Alle perspektiver justert for effekt av ansvarlig lån og vedtatt utbytte 5,1 10,2 15,7 Underliggende, små endringer i kapitalkrav og kapitaloverskudd 4,3 Legalt perspektiv Internt, risikobasert perspektiv* Ratingbasert perspektiv Kapitalkrav Kapital > kapitalkrav Teknisk buffer Strategisk buffer Utbytte NOKmrd * Bygger på vår forståelse av Solvens II der Naturskadefond og garantiordning inngår i Tier 2 kapital 5

6 Solvens II standardformel gir høyere kapitaloverskudd enn ratingperspektivet Rating mest bindende kapitalperspektiv også etter innføring av Solvens II NOK mrd per Standardformel S&P Tellende kapital 20,2 18,3 Kapitalkrav (eksklusive buffere) 15,6 15,5 Kapitaloverskudd 4,6 2,8 IFRS egenkapital vs tellende kapital Verdiendringer aktiva: Immaterielle eiendeler og merverdier obligasjoner ført til amortisert kost Verdiendringer passiva: Diskontering og risikomargin erstatningsavsetning, utsatt skattegjeld Forutsetter at naturskadefond og garantiavsetninger får uttelling under Solvens II Effekter ikke inkludert: Solvens II tilpasning premieavsetningene, skatt på kapitalkravet 6

7 Fortsatt usikkerhet rundt Solvens II Element Kapital effekt* NOK mrd Kommentar Avsetning Naturskadefond ~ (1,9) Forventes at avsetning til Naturskadefondet teller fullt ut, men med en andel som Tier2 kapital Garantiavsetning ~ (0,6) Forventes at Garantiavsetning teller fullt ut som Tier2 kapital Skatt på Solvens II verdsettelse av erstatningsavsetninger Skatt på oppløsning av sikkerhetsavsetninger Risikoreduserende effekt av utsatt skatt Solvens II verdsettelse av premieavsetning ~ (0,5) Hvis skattemessig verdsettelse inkluderer diskontering og risiko margin, vil skattebelastning oppstå ~ (0,7) Oppløsning av sikkerhetsavsetninger kan eventuelt gi skattebelastning ~ 1,0-2,0 Solvens II kapitalkrav skal regnes etter skatt når fremtidig utnyttelse av skatteposisjon er sannsynlig ~ 0,5-1,0 Solvens II premieavsetninger skal være nåverdi av fremtidige utbetalinger, profittelementet legges til kapital. Kapitalkrav for lapse risk I sum forventes balansen av de ulike elementene over å være positiv for det legale kapitaloverskuddet under Solvens II * Kapitaleffekt i internmodellen 7

8 Bro fra IFRS kapital til tilgjengelig kapital i S&P modell 22,7 1,2 2,7 2,0 1,7 1,5 3,6 2,6 1,2 17,5 IFRS egenkapital Ansvarlig lån Periodens resultat Utbytte Justering Diskonteringseffekt Immatrielle markedsverdi aktiva premie- og erstatningsavsetninger eiendeler Bokført egenkapital i Bank og Pensjon og sparing Utsatt skattegjeld Tilgjengelig kapital S&P S&P har en økonomisk tilnærming til kapital, noe som minner om Solvens II Kapitalkravet regnes på bakgrunn av balansen for skadeforsikringskonsernet Markedsverdi aktiva og diskontert verdi forpliktelser Immaterielle eiendeler og investeringer i datterselskaper som ikke er skadeforsikring trekkes ut 8

9 Oppbygging av kapitalkrav S&P modell S&P kapitalkrav NOKmrd Kredittrisiko 1,8 Renter 1,1 Aksjer 3,4 Eiendom 0,9 Annen risiko 0,3 Investeringsrisiko 7,4 Personforsikring 4,5 Motor 2,0 Kredittrisiko avhenger av rating og løpetid Kapitalkrav aksjer varierer fra 39% til 62% Aksjer inkluderer SR-bank som binder NOK 0,8 mrd Forsikringsrisiko er dels et krav på avsetninger (9-26%) og dels på premievolum (13-30%) Egen buffer for å dekke opp kortsiktige svingninger i kapitalsituasjonen som følge av endrede renter, valuta etc. Bolig/ Bygning 2,5 Andre produkter 0,4 Forsikringsrisiko 9,4 Samlet kapitalkrav 16,9 Diversifiseringseffekt (1,2) Buffer 5% 0,8 Total kapitalkrav inkludert buffer 16,5 9

10 Kapasitet ansvarlig lån begrenses av Solvens II perspektivet kapitalkrav 50% av kapitalkrav Endelig lånekapasitet påvirkes hovedsakelig av: Behandling av naturskadefondet og garantifondet i SII Endelig kapitalkrav i internmodell i SII SII perspektiv Lånekapasitet i S&P rating perspektivet utgjør 25% av tilgjengelig kapital Forutsatt at lån erstatter egenkapital Naturskadefond og garantifond Lånekapasitet* Kolonne1 * Bygger på vår forståelse av Solvens II der Naturskadefond og garantiordning inngår i Tier 2 kapital 10

11 Resultatutvikling

12 Godt forsikringsresultat NOKm Q Q YTD 2014 YTD 2013 Privat Næringsliv Norden Baltikum Konsernsenter/eierrelaterte kostnader (75) (72) (232) (224) Konsernsenter/reassuranse (23) 37 (131) (55) Forsikringsresultat Pensjon og sparing Bank Finansresultat fra investeringsporteføljen Merverdi av- og nedskrivninger immaterielle eiendeler (58) (66) (131) (130) Øvrige poster (3) (2) (8) (3) Resultat før skatt

13 CR påvirket av noe mer værskader i kvartalet Combined ratio (%) - splitt skadeprosent og kostnadsandel 85,5 14,5 82,5 14,8 86,5 88,2 14,9 15,3 71,0 67,7 71,6 73,0 Q Q YTD 2014 YTD

14 Underliggende premievekst på 3,2 % drevet av premiepåslag og volumvekst Q Q YTD 2013 YTD (35) YTD 2014 Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat YTD 2013 Q Konsernsenter Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOKm 14

15 Økt storskadeinnslag, men lavere nivå enn forventet Q (Q3 2013) YTD 2014 (YTD 2013) NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader NOKm Rapporterte erstatningskostnader Forventede storskader Rapporterte storskader Erstatningskostnader (3 294) (89) Erstatningskostnader (10 195) (467) Skadeprosent 71,0% (67,7%) 5,1% 3,8% (1,8%) Skadeprosent 71,6% (73,0%) 5,3% 4,1% (3,3%) Storskader per segment Storskader per segment Privat Næringsliv Norden Baltikum KS Q Q Privat Næringsliv Norden Baltikum KS YTD 2014 YTD 2013 * Skadehendelse > NOK 10m 15

16 Positivt avviklingsresultat Netto avvikling skadeforsikring* Avvikling i % av opptjent premie ,0 2,5 Gruppeliv og Motor ansvar (Norge) Ansvar & ulykke (Danmark) ,0 1,5 NOKm Q Q YTD 2014 YTD (5) Privat Næringsliv Norden Baltikum Q Q ,0 0,5 0,0 (0,5) (1,0) (1,5) (2,0) Q314 R12M Yrkesskade og sykdom (Norge) Avvikling (%), netto Gjennomsnitt * Inneholder avvikling fra de enkelte skadeforsikringssegmentene i tillegg til avvikling på konsernsenter/ reassuranse. 16

17 God underliggende kostnadskontroll - nominell økning hovedsakelig grunnet oppkjøp Q Q YTD 2013 YTD YTD 2014 KS/Reassuranse KS/Eierr. Kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat YTD 2013 Q KS/Reassuranse KS/Eierr. kostnader Baltikum Norden Næringsliv Privat Q NOKm 17

18 Finansavkastning på 1,0% tilfredsstillende - fallende renter en utfordring Finansavkastning (%) Porteføljemiks 2,2 3% 10% 2% 11% 1,3 1,5 1% 7% 8% 33% 0,9 0,9 1,0 8% 16% Sikringsportefølje Fri portefølje Q Q Total Sikringsportefølje NOK 33,3 mrd Fri portefølje NOK 21,8 mrd Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet 18

19 Prioriteringer Videreutvikle samarbeid med partnere og distributører Sikre konkurransekraft gjennom fortsatt effektiv drift Løpende vurdere vekstmuligheter i Norden og Baltikum Fortsatt god balanse- og kapitalstyring Arbeide for å sikre optimale rammebetingelser 19

20 Tilleggsinformasjon

21 CMD 25. november 2014 i London

22 Nøkkeltall Konsern NOKm Q Q YTD 2014 YTD Premieinntekter, totalt Skadeprosent, skadeforsikring Kostnadsandel, skadeforsikring Forsikringsresultat, skadeforsikring Netto inntekter fra investeringer 71,0 67,7 71,6 73,0 74,0 69,9 14,5 14,8 14,9 15,3 15,3 15, Resultat før skattekostnad Periodens resultat

23 Combined ratio (%) Skadeforsikring - skadeprosent og kostnadsandel per segment Privat 79,9 80,5 83,3 12,5 13,2 13,2 67,4 67,3 70,1 Næringsliv 82,3 80,2 85,9 11,4 12,0 11,7 70,9 68,2 74,2 Q Q Q Q Norden Baltikum 91,2 85,1 89,7 16,0 15,1 17,0 97,8 93,5 93,0 27,4 25,7 25,9 75,2 70,0 72,7 70,5 67,9 67,1 Q Q Q Q

24 Effekt ved diskontering av erstatningsavsetninger Forutsatt Solvency II regime Effekt av diskontering på CR Q ,5 % 2,7 % 82,8 % Rapportert CR Diskontering Diskontert CR (SII) Forutsetninger Kun erstatningsavsetninger er diskontert (dvs. at avsetninger for ikke opptjent bruttopremie er udiskontert) Swap-rente i Norge, Sverige og Danmark Euroswap-rente i de baltiske landene 24

25 Kvartalsvise forsikringsresultater Skadeforsikring (50) (250) (450) Q (369) Q Q Q NOKm Q1 Q2 Q3 Q4 25

26 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Investeringsporteføljen Stabilt hovedbidrag fra sikringsporteføljen Aktivaallokering Kvartalsvis avkastning* 8% 6% 39% 4% 2% 0% 61% -2% -4% -6% -8% -10% Sikringsportefølje Fri portefølje Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Total investeringsportefølje * Tidligere tilknyttede selskaper inngår fra og med 2014 i Fri portefølje. Investeringen i STB ble solgt i 1. kvartal Fra og med 2. kvartal 2014 er investeringen i SRBANK omklassifisert til ordinær aksje. 26

27 Aktivaallokering per Sikringsportefølje Balanse: NOK 33,3 mrd Gjennomsnittsdurasjon: 3,4 år Fri portefølje Balanse: NOK 21,8 mrd Gjennomsnittsdurasjon renteinstrumenter: 0,6 år 27 % 18 % 27% 4% 21% 5% 55 % 8% 18% 14% 3% Pengemarked Obligasjoner til amortisert kost Omløpsobligasjoner Pengemarked High yield Øvrige obligasjoner Konvertible obligasjoner Omløpsaksjer PE-fond Eiendom Annet 27

28 Geografisk eksponering* Investeringsporteføljen Sikringsportefølje Renteinstrumenter i fri portefølje Land Andel (%) Land Andel (%) Norge 52,4 Norge 35,9 Danmark 27,9 USA 24,8 Storbritannia 6,0 Storbritannia 12,0 Sverige 4,4 Sverige 8,7 USA 1,6 Danmark 2,0 Baltikum 1,6 Andre 16,6 Andre 6,0 * Per Geografisk fordeling relaterer seg til utstedere og reflekterer ikke faktisk valutaeksponering 28

29 Rating og motpartsrisiko Renteportefølje samlet Kreditteksponering Porteføljen består i hovedsak av papirer i ratede selskaper med høy kredittverdighet (Investment grade) Utstedere som ikke har offisiell rating er i hovedsak norske sparebanker, kommuner, kredittinstitusjoner samt kraftprodusenter og -distributører Hoveddelen av de sikreste papirene er allokert til sikringsporteføljen Relevante benchmark for high yield og investment grade er internasjonale, brede HY og IG indekser Splitt samlet renteportefølje Rating NOK mrd AAA 11,1 25,9 % AA 1,9 4,5 % A 14,3 33,4 % BBB 2,6 6,1 % BB 0,7 1,5 % B 0,6 1,4 % CCC eller lavere 0,1 0,3 % Intern rating* 8,5 19,9 % Ingen rating 3,0 7,0 % Renteportefølje 42,7 100,0 % Splitt samlet renteportefølje - Eksponering Stat/ offentlig sektor 3,8 8,9 % Banker/ finansinstitusjoner 26,3 61,5 % Per *Intern rating rating fra tredjepart Industri 12,6 29,6 % Totalt 42,7 100,0 % 29

30 Allokering av økonomisk kapital Internt, risikobasert krav per Aktivarisiko (NOK mrd) Allokert diversifisering mellom segmenter (NOK mrd) Diversifisert (NOK mrd) 0,2 0,2 2,6 0,5 1,0 0,1 0,1 0,4 1,7 1,0 7,7 2,5 10,2 1,8 NOKm Økonomisk kapitalkrav *,** Forsikringsresultat Q32014 Resultat før skatt Q32014, andre områder Erstatningsavsetninger, brutto, per Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og sparing Bank Totalt ECR operasjonelle segmenter Aktiva risiko Totalt diversifisert inkl. aktivarisiko * Allokering av økonomisk kapital til skadeforsikringssegmentene er beregnet ved bruk av Gjensidiges internmodell. Allokeringen reflekterer kapitalkravene basert på interne vurderinger av forsikrings- og markedsrisiko. Markedsrisiko er tilsiktet minimert som følge av forutsetningen om en replikerende portefølje av finansielle instrumenter som er tilpasset vilkår, karakter og valuta for forsikringsforpliktelsenes kontantstrømmer. Internmodellen blir utviklet for å være i samsvar med Solvens II. Allokeringen reflekterer også operasjonell risiko og motpartsrisiko for reassuranse i henhold til det foreløpige forslaget for Solvens II standardmodell. ** Allokering av kapital til Pensjon og sparing og Bank er basert på henholdsvis 10,0 prosent og 14,5 prosent kapitaldekning. 30

31 Tilgjengelig kapital Tilgjengelig kapital ulike perspektiv NOKmrd Legalt 9,4 Ratingbasert 17,5 Internt risikobasert* 20,2 IFRS egenkapital 22,7 Bro IFRS-kapital til tilgjengelig kapital S&P-modell Aktiva justeres til markedsverdi Diskonteringseffekt erstatningsavsetninger (som ikke allerede diskonteres) samt premieavsetning Immaterielle eiendeler trekkes fra Bokført egenkapital i Bank og Pensjon og sparing (datterselskaper) trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut Bro IFRS-kapital til tilgjengelig kapital internmodell Aktiva justeres til markedsverdi Diskonteringseffekt av erstatningsavsetninger (som ikke allerede diskonteres) Immaterielle eiendeler trekkes fra Utsatt skattegjeld legges til Totalresultat hittil i år telles ikke med (Q1-Q3) Avsatt, ikke utbetalt utbytte trekkes ut * Bygger på vår forståelse av Solvens II der Naturskadefond og garantiordning inngår i Tier 2 kapital 31

32 Egenkapitalavkastning Egenkapital (NOKm) Kapitaldekning** på 17,6 % per (15,9%) Solvensmargin** på 332,7% per (537,0%) YE 2013 Egenkapitalavkastning før skatt (%)* 23,8 18,3 YTD 2014 FY 2013 * Hittil i år, annualisert ** Beregningen for tredje kvartal 2014 er justert for utbytte vedtatt 20. oktober 2014 samt utstedt ansvarlig lån. 32

33 Norsk markedsleder posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Norge Sverige 1,5% 27,3% 10,1% 14,1% 25,1% 23,4% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Andre 18,2% 15,7% 16,0% 18,4% 30,2% Gjensidige If Lansförsäkringar Folksam Trygg Hansa Andre Danmark Baltikum 29,9% 6,1% 12,3% 5,9% 9,8% 17,3% 18,7% Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan If Andre 25,0 % 22,3 % 7,1 % 14,4 % 11,8 % 12,9 % 6,5 % Gjensidige If Ergo BTA Seesam RSA Andre Kilder: FNO, 2. kvartal Svensk Försäkring, 2. kvartal 2014, Forsikring & Pension, 3. kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurrent rapporter og egne beregninger 2. kvartal

34 Markedsleder i Norge Markedsandel Totalmarkedet Markedsandel Næringsliv 4,7% 3,3% 4,1% 10,1% 15,2% 14,1% 25,1% 23,4% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Eika Codan DNB Andre 27,8 % 25,3 % 15,0 % 4,1 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 Markedsandel Privat Markedsandel Landbruk 23,5 % 22,2 % 13,5 % 13,8 % Gjensidige If Tryg Sparebank1 69,9 % 12,5 % 1,9 % 11,7 % Gjensidige If Tryg Eika Kilde: FNO, skadeforsikring, 2. kvartal Definisjonen av privat og næringsliv er tilpasset for å reflektere Gjensidiges forretningsmodell. Dette betyr at landbruk er regnet som del av næringsliv. Fra og med 1. kvartal 2014 er bransjene barn, kritisk sykdom og behandlingsforsikring inkludert i statistikken, noe som påvirker samlet premievolum og markedsandeler. Fra og med 2. kvartal 2014 er Vardia inkludert i statistikken, noe som påvirker samlet premievolum og markedsandeler. 34

35 Disclaimer This presentation and the information contained herein have been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring ASA (the "Company ). Such information is being provided to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions presented herein are based on general information gathered at the time of writing and are therefore subject to change without notice. The Company assumes no obligations to update or correct any of the information set out herein. These materials may contain statements about future events and expectations that are forward-looking statements. Any statement in these materials that is not a statement of historical fact including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations is a forward-looking statement that involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company s present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. The Company assumes no obligations to update the forward-looking statements contained herein to reflect actual results, changes in assumptions or changes in factors affecting these statements. This presentation does not constitute or form part of, and is not prepared or made in connection with, an offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to subscribe for or purchase any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this presentation or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this presentation is subject to verification, completion and change. The contents of this presentation have not been independently verified. While the Company relies on information obtained from sources believed to be reliable, it does not guarantee its accuracy or completeness. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of the Company or any of its owners, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company, its affiliates or any of their respective advisors or representatives or any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. The Company's securities have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act ), and are offered and sold only outside the United States in accordance with an exemption from registration provided by Regulation S of the US Securities Act. This presentation should not form the basis of any investment decision. Investors and prospective investors in securities of any issuer mentioned herein are required to make their own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of such company and the nature of the securities. Any decision to purchase securities in the context of a proposed offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in any offering documents published in relation to such an offering. For further information about the Company, reference is made public disclosures made by the Company, such as filings made with the Oslo Stock Exchange, periodic reports and other materials available on the Company's web pages. 35

36 36 Investor relations Janne Flessum Direktør investorkontakt Mobil: Anette Bolstad Investorkontakt Mobil: Linn Soltvedt Investorkontakt Mobil: Adresse: Schweigaards gate 21, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, Norge

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 %

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 % Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 80 60 40 74 59 74 20-1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer