Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen"

Transkript

1 Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen

2 Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell Erfaringer med OPS i Norge Skatt og avgift Spørsmål 2

3 Hva er OPS? 3

4 Fra regjeringsplattformen Regjeringen vil gjennomføre nødvendige investeringer for å realisere en stor satsing på infrastruktur. Nye virkemidler skal tas i bruk for å gjøre utbyggingen raskere og mer effektiv. Investere en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur Regjeringen vil etablere et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt Etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner som bygges opp over inntil 5 år. Innføre enklere regler for bruk av statens finansieringsordninger ved utbygging i regi av private, ideelle og borettslag. Bygge ut flere studentboliger og forenkle regelverket slik at det blir enklere å samarbeide med private. Opprette et eget selskap for bygging og drift av helsebygg Organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi. 4

5 Definisjon av OPS En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av det private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor Mens en tradisjonell anskaffelse baseres på en detaljert kravspesifikasjon, offentlig finansiering flere og korte kontrakter, baseres et OPS-prosjekt på: Tjenesteleveranse og ytelse over kontraktens løpetid på år Oppdragsgiver beskriver oppgaven som skal løses med funksjons- og kvalitetskrav At leverandøren prosjekterer, bygger, finansierer, drifter- og vedlikeholder investeringen i den kontraktsfestede perioden (DesignBuildFinanceOperateMaintain-kontrakt) Betaling ved levering gjennom hele kontaktens levetid, som gir insentiver til å bygge og levere tjenester med god kvalitet 6

6 OPS er en alternativ gjennomføringsform som legger til rette for riktige insentiver gjennom hele investeringens livssyklus Romprogram Arkitekt/Design Prosjektering Bygging Drift og vedlikehold Byggherrestyrte delenterpriser... X antall delenterpriser per prosjekt X antall drifts- og vedlikeholdskontrakter Offentlig privat samarbeid 7

7 Kostnadsprofil ved tradisjonell modell vs. OPS-modell Tradisjonell gjennomføring OPS-gjennomføring Kostnad Ingen betaling før fasilitet er ferdigstilt Betaling for tilgjengelinghet, drift og vedlikehold Betaling for investeringen Tid 8 Bygge fase Drifts- og vedlikeholdsfase Ved å gjøre betalingen for bygningsmassen avhengig av leveransene gjennom levetiden (tilgjengelighet, drift- og vedlikeholdsstandard) sikres riktig kvalitet i byggefasen samt vedvarende høy kvalitet gjennom hele levetiden

8 Eksempel på en kontantstrøm i 20 år i et OPS-prosjekt Gjeldsopptak Tilbakebateling av gjeld Tilbakebetaling av egenkapital Egenkapitalinnskudd Renter Skatt Byggekostnader Drifts- og vedlikeholdskostnader Årlig betaling 9

9 En OPS-kontrakt gir en leverandør samlet ansvar for design, bygging, finansiering og drift og vedlikehold Bestillerenhet OPSkontrakt OPS selskap Lån Egenkapital Teknisk rådgiver Arkitekt Drift Entreprenør Vedlikehold Underentreprenører /-leverandører: UE UE UE UE UE UE UE UE UE 10

10 Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell 11

11 Det er mange elementer ved OPS som kan bidra til kostnadseffektive løsninger og besparelser Livssyklusperspektiv Optimal risikofordeling Fleksibilitet og innovasjon Utforming av kontrakt og betalingsmekanisme Samlet konkurranse Kontraktshåndtering

12 Livssyklusperspektiv Privat sektor får et helhetlig perspektiv på utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur: Gitte krav til ytelser i hele driftsperioden Økonomiske konsekvenser av mangelfull leveranse Høyere investeringskostnader og bedre kvalitet forsvares av rimeligere drift og vedlikehold Incentiver til helhetlig og langsiktig planlegging, da OPS selskapet må ta konsekvensen av sine prioriteringer i byggefasen Konkrete krav til standard ved overlevering etter endt driftsperiode 13

13 Eksempel på en kontantstrøm i 20 år i et OPS-prosjekt Gjeldsopptak Tilbakebateling av gjeld Tilbakebetaling av egenkapital Egenkapitalinnskudd Renter Skatt Byggekostnader Drifts- og vedlikeholdskostnader Årlig betaling 14

14 Optimal risikofordeling Det utarbeides en risikomatrise som grunnlag for utforming av konkurransegrunnlaget og kontrakten Identifiserer alle vesentlige risikoforhold Fordeler ansvar mellom offentlig og privat sektor OPS selskapet tildeles ansvar for alle risikofaktorer de har mulighet til å påvirke Utbyggingskostnader Ferdigstillelsestidspunkt Drifts- og vedlikeholdskostnader Etc. 15

15 Funksjonskrav og fleksibilitet kan tilrettelegge for økt innovasjon Funksjonsbeskrivelsene må gi rom for fleksibilitet og innovasjon Det må stilles klare krav til ytelsens funksjon, men ikke til hvordan OPSselskapet skal levere ytelsen Ved at leverandøren får anledning til å se hele prosjektet under ett, vil det allerede i designfasen søkes etter effektive og nyskapende løsninger ved både bygging og påfølgende drift Lovpålagte og andre bransjespesifikke krav til tekniske standarder må gjelde Så langt som mulig la OPS-selskapet velge løsninger selv, gitt at dette tilfredsstiller ytelsens krav 16

16 Betalingsmekanismen Den gir fordelingen av ansvar og risiko mellom offentlig og privat sektor økonomisk effekt Grunnlaget for beregning av årlig vederlag til OPS-selskapet Målsettinger med betalingsmekanismen: Stille realistiske og utfordrende krav til kvalitet på tjenesten OPS-selskapet skal levere for å motta basisbeløpet Gi insentiver til å møte funksjonskravene i hele kontraktsperioden Gi insentiver til raskt å korrigere mangelfull leveranse Gi insentiver til innovasjon, kostnadseffektivitet og value for money 17

17 Konkurranse på flere elementer Effektiv konkurranse er sentralt for å oppnå kostnadseffektive løsninger En god konkurranse oppnås gjennom: Definere og avgrense prosjektet hensiktsmessig Klar politisk forankring Markedsføre prosjektet tidlig (nasjonalt og internasjonalt), innhente innspill til utforming fra privat sektor Offentlig utvikling og regulering i sluttfasen ved oppstart konkurranse Ryddig og tillitsvekkende innkjøps-prosess Prekvalifisering Tilbudsevaluering Forhandlinger Kontraktsinngåelse 18

18 Hva må til for å få gode prosjekter med vekt på innovative løsninger, god kvalitet og gunstig finansiering Konkurranse på flere elementer: design, bygging, finansiering, D&V Funksjonskrav Fleksibilitet og innovasjon Optimal risikofordeling Styringskompetanse overføres Livssyklusperspektiv Betaling ved levering Det er mange fordeler med OPS-prosjekter 19

19 Men det knytter seg også utfordringer til OPS Utfordringer til OPS er annerledes enn ved tradisjonelle offentlige investeringer og driftsmodeller, hvilket fordrer en annen kompetanse: Krav om annen bestillerkompetanse Større fokus på valg av riktig leverandør Fare for høyere transaksjonskostnader Lange kontrakter skaper økt behov for å regulere ukjente forhold Fare for dyrere finansiering Høyere krav til garantier og håndtering av eventuell konkurs - Viktig å knytte til seg rådgivere som har erfaring med OPS-gjennomføring fra bestillersiden 20

20 Erfaringer med OPS i Norge 21

21 Vegsektoren tre pilotprosjekter gjennomført som OPS E39 Klett-Bårdshaug E39 Lyngdal-Flekkefjord E18 Grimstad-Kristiansand Erfaringer OPS-selskapet er byggherre og får planlegge/prosjektere/bygge optimalt Redusert byggetid (fra 5 år til 2,5 år) Livssyklus-perspektiv (25 år) gir bedre kvalitet på vegen/tunnelene Driftsaspekter vurderes allerede ved prosjektering av vegen God trafikantservice: Godt vedlikehold på vegen, effektiv drift og høy tilgjengelighet Estetisk og miljømessig gode anlegg God trafikksikkerhet Kilde: Bilde fra E39Orkdalsvegens brosjyre 22

22 Evaluering av prøveprosjektene i 2007* Kan ikke verifiseres at prøveprosjektene har gitt lavere byggekostnad Vesentlig reduksjon i byggetid Usikkert om livssykluskostnadene er reduserte, utstrakt bruk av kjente løsninger dog noe innovasjon (asfalt ) Omfattende innovasjon på prosjektorganisering, gjennomførings-strategi, kontraktsstrategi og prosjektfinansiering Tekniske innovasjoner: vegnormalene ga lite rom for omfattende endringer fra kjente løsninger, dog reguleringsendringer initiert av OPS-selskapet Overføring av for mye risiko til privat part kan ha gitt dyrere kapitalkostnad Alt i alt konkluderes det med at den valgte modellen har vært god. 23 * Dovre International AS og Transportøkonomisk Institutt (TØI-rapport 890/2007)

23 Det har vært gjennomført flere OPS-prosjekter i andre sektorer Skoleprosjekter Persbråten vgs, Høybråten, Gran og Veitvet skole Søreide og Landås skole (Bergen) Asak skole og barnehage (Skedsmo) Vøyenenga og Rykkin skole (Bærum) Lyngdal ungdomsskole (Lyngdal) Jessheim videregående skole (Akershus fylkeskommune) Pasienthotell St. Svithun (Helse Stavanger HF) Kontor- og lagerbygg på Jaren (Politiets Data og Materiell Tjeneste) Sykehjem bo- og aktivitetssenter (Ullensaker kommune) OPS Folkebadet i Stavanger kommune VESAR: Biogassanlegg som OPS Bodø kommune: Brannstasjon som OPS Fornebubanen som OPS utredning og mulighetsstudie 24

24 Skatte- og avgiftsmessige vurderinger i OPS 25

25 Skattemessige forhold knyttet til OPS Problemstillingen er hvem som skattemessig sett anses som eier Skattemessig sett faller forholdet inn under skillet mellom finansiell og operasjonell leasing Finansiell leasing leietaker (leaser) anses som eier. Operasjonell leasing utleier (bortleaser) anses som eier Konkret vurdering av hvem som anses for å være reell eier ut fra partenes rettigheter, forpliktelser og risiko etter avtalen. Ofte er det avgjørende hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder ved utløpet av leietiden. Finansiell leasing leietakeren anses som eier også i leietiden Hvis brukeren blir eier ved utløpet av leietiden Hvis brukeren har rett og plikt til å erverve eiendelen ved utløpet av eiertiden til forhåndsbestemt pris Hvis brukeren har rett til å overta eiendelen, men ingen plikt, men forhåndsbestemt pris er satt så lav at det er altoverveiende sannsynlig at overtakelse vil finne sted Operasjonell leasing utleier anses som eier i leietiden Hvis brukeren har rett og plikt til å erverve eiendelen ved utløpet av kontraktstiden til markedspris. Hvis brukeren har rett, men ingen plikt til å overta. Konsekvenser Betydning for hvem som får de skattemessige avskrivningene Tidfesting av vederlaget kan settes til oppstart av leieperioden mulig gevinstbeskatning for OPS-selskapet tidfestet til oppstart av leieperioden. 26

26 Merverdiavgift ved OPS Utvalgte emner MVA-strategi Optimalisere mva i OPS-selskap og den offentlige bestiller Store forskjeller mellom statlige enheter på den ene siden og kommunale og fylkeskommunale enheter på den andre siden Operasjonell leasing Reell utleie Utleie av varer ordinær avgiftspliktig virksomhet Utleie av fast eiendom utenfor avgiftsområdet frivillig registrering av OPS-selskapet i Merverdiavgiftsregisteret Finansiell leasing Kredittkjøp kjøp av fast eiendom som er unntatt avgiftsplikt? Skattedirektoratet: Finansiell leasing anses som en utleietjeneste og vil være avgiftspliktig Generell uttalelse Må vurderes konkret hvem er i realiteten eier av bygget/anlegget? Spørsmålet ligger til utredning hos avgiftsmyndighetene Hvis finansiell leasing blir ansett som kjøp av fast eiendom overdragelse av justeringsrett fra OPS-selskap til kommunen? 27

27 Oppsummering 28

28 Forretningsforståelse en betingelse ved gjennomføring av OPS Bestillerkompetansen må utvikles fra «forvaltning til forretning» I et OPS prosjekt skal anskaffelsen skape en business - der OPS selskapets forretning er å oppfylle OPS avtalen og at privat sektor investerer kapital for å få avkastning på denne Det er behov for å forstå de økonomiske konsekvensene av anskaffelsen Det er behov for å forstå rollene til de ulike aktørene i OPS prosjekter (Bestiller, tilbydere, frivillige, banker, leverandører, operatører og investorer) Kontroll på skatt og avgiftsspørsmål - OPS krever en profesjonell og positiv innstilling - det skal være en samarbeidsmodell 29

29 Takk for oppmerksomheten! Sissel Husøy Partner Financial Advisory Deloitte AS Tel: Sissel har ti års erfaring fra offentlig sektor; departement, fylkeskommune og direktorat, og har lang erfaring fra bestillersiden i offentlig sektor. Hun har også erfaring fra samferdselssektoren fra Statens vegvesens internrevisjon, samferdselsplanlegging og gjennomføring av store anskaffelser. I Vegdirektoratet arbeidet hun blant annet med de tre OPS-prøveprosjektene. Hun har erfaring fra alle faser i OPS-prosjektene. Som konsulent har Sissel fokus på prosjekter som omfatter finansiell og kommersiell rådgivning i store investeringsprosjekter, utvikling av anskaffelsesstrategi, vurderinger av gjennomførbarhet og finansiell bærekraft, praktisk bistand til forberedelse og gjennomføring av konkurranseprosessen, evaluering, forhandlinger mv. Sissel har deltatt og ledet komplekse prosjekter knyttet til bygg og anlegg, samferdsel og forsvarssektoren. Sissel leder gruppen som arbeider med Investeringer, infrastruktur og OPS i Deloitte: infrastruktur/index.htm Deloitte Advokatfirma AS Eivind O.G. Ottesen Lawyer/Senior Advokat Tax & Legal Deloitte Advokatfirma AS Mobile: :

30 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AS

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Norge Mars 2012 iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Velkommen som leser av Deloitte Advokatfirma sitt nyhetsbrev «iverden». Et nyhetsbrev som skal ta for seg aktuelle nyheter innenfor forretningsområdet

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår 3 Handlingsplan konkurranse på like vilkår Bakgrunn/innledning Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer