OPS (offentlig-privat-samarbeid)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPS (offentlig-privat-samarbeid)"

Transkript

1 OPS (offentlig-privat-samarbeid) Mulighet eller trussel Stavanger, Storbykonferansen september 2011

2 BDO er en av landets og verdens største revisjons- og rådgivningsvirksomheter I Norge en sammensmelting av Dybwad, BDO, Noraudit og Interrevisjon Over 100 år Ca 900 ansatte Ca kunder Kontorer over hele Norge BDO International Hovedkontor i Brüssel Nærmere 120 land Over ansatte For mer informasjon: Page 2 Client name - Event - Presentation title

3 Espen Fossum Page 3 Partner (medeier) i THEMA Consulting Group Espen Fossum har 15 års erfaring fra konsulentbransjen. Han har tidligere arbeidet i Econ Pöyry, Ernst & Young Corporate Finance og Arthur Andersen. Espen har i disse årene jobbet med finansiell og strategisk rådgivning, for både eiere, selskapsstyrer og selskapsledelse innen en rekke bransjer. Den finansielle rådgivningen har vært knyttet til gjennomføring av verdsettelser, transaksjonsbistand og prosjektfinansiering. Den strategiske rådgivningen er knyttet til gjennomføring av eierstrategiprosesser, konsernstrategiprosesser og konkret strategisk analyse og planlegging på foretningsområdenivå. Espen er utdannet MSc in Financial Economics (BI/Indiana) og er Autorisert Finansanalytiker fra NHH. Client name - Event - Presentation title

4 Morten Thuve Partner (medeier) og leder for offentlig sektor i BDO Statsautorisertrevisor, siviløkonom og tilleggsutdannelse innen matematikk og statistikk Revisjon frem til 1996, konsulent fra og med Oppdragsansvarlig, prosjektleder og sentral gjennomføringsressurs innen organisering, prosessforbedringer, restruktureringer, styringsmodeller, intern kontroll og analyser fra både store komplekse private og offentlige, og mindre virksomheter. Tidligere partner i Ernst & Young Advisory og oppdragsleder i Arthur Andersen & Co. Også erfaring fra revisjon av flere større norske børsnoterte konsern. Page 4 Client name - Event - Presentation title

5 Agenda Definisjon og avgresninger Kjennetegn Overblikk Erfaringer Muligheter og trusler Page 5 Client name - Event - Presentation title

6 Agenda Definisjon og avgresninger Kjennetegn Overblikk Erfaringer Muligheter og trusler Page 6 Client name - Event - Presentation title

7 Hva menes med OPS? Design Bygging Finansiering Drift Den offentlige oppdragsgiveren beskriver oppdraget som skal løses, ved å beskrive funksjons- og kvalitetskravene. Leverandørens oppgave blir å prosjektere, bygge, finansiere, drifte og vedlikeholde investeringen i den tidsperioden som kontrakten omfatter. Vederlaget til leverandøren betales ved en avtalt offentlig leiepris og/eller brukerbetaling.

8 En OPS-modell Kilde: Offentlig-privat samarbeid (OPS). Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver, NHO Page 8 Client name - Event - Presentation title

9 Agenda Definisjon og avgresninger Kjennetegn Overblikk Erfaringer Muligheter og trusler Page 9 Client name - Event - Presentation title

10 Kjennetegn I en tradisjonell gjennomføringsmodell etterspør den offentlige oppdragsgiveren selve objektet en vei eller bygning. I en tradisjonell gjennomføringsmodell er betalingen for eksempel av et bygg knyttet til enhetspriser, mengder og innsatsfaktorer (detaljspesifisering av input). I en OPS-modell etterspørres den funksjonen som leverandøren skal oppfylle for innbyggerne over veiens eller bygningens livsløp. I en OPS-modell er betalingen avhengig av at bygningen eller anlegget gjennom hele kontraktsperioden imøtekommer de funksjoner og kvaliteter som er avtalt (funksjonsspesifisering av output). Betalingen for bygget /anlegget skjer ved brukerbetaling og/eller avtalt offentlig leiepris. Page 10

11 OPS er en god mulighet... men det krever gode forberedelser: 1. Klar målsetting med prosjektet 2. Politisk og budsjettmessig forankring 3. Prosjektdefinering og avgrensning 4. Risikoidentifisering og allokering 5. Tilrettelegge for innovasjon og fleksibilitet 6. Effektiv betalingsmekanisme og kontraktsutforming 7. Tilrettelegge for effektiv konkurranse og finansiering

12 Klar målsetting er avgjørende for suksess! HVA ER DET OVERORDNEDE MÅLET MED PROSJEKTET? HVORFOR ANVENDE OPS? Rask utbygging? Innovasjon? Effektiv risikofordeling Kombinasjoner av dette og annet?

13 Hva skjer ved en uklar målsetting? Uklar prosjektdefinisjon og avgrensning Uklar funksjonsbeskrivelse Uklar risikofordeling Konsekvenser: Mindre interesse fra privat sektor Forsinkelser Uforutsette kostnader Uklar betalingsmekanisme

14 Kostnads besparelse og effektivisering ved OPS Det er mange elementer ved OPS som kan bidra til kostnadseffektive løsninger: Livssyklusperspektiv Optimal risikofordeling (offentlig-privat) Fleksibilitet og innovasjon Utforming av kontrakt og betalingsform Konkurranse Innkjøpsprosessen

15 Livssyklusperspektiv sikrer helhet Design Bygging Finansiering Drift OPS sikrer et helhetlig perspektiv fra planlegging til drift gjennom gitte krav til ytelse i hele driftsperioden! OPS sikrer helhetlig og langsiktig planlegging da konsekvenser av valg i investeringsfasen får betydning for driftsfasen. OPS stiller også som regel gitte krav til standard på anlegget ved endt driftsperiode (overlevering til kjøper).

16 Optimal risikofordeling sikrer hensiktsmessighet Feil risikofordeling kan resultere i for dyrt eller for risikofylt prosjekt Tildel OPS selskapet ansvar for de risiki de har mulighet til å påvirke! Risiko Bestiller OPS selskap Plan- og reguleringsrisiko Grunnerverv Prosjektteringsrisiko Bygging/Ferdigstillelse Drift og vedlikehold X X X X X

17 Fleksibilitet og innovasjon sikrer nyskaping Funksjonsbeskrivelsen må gi rom for fleksibilitet og innovasjon. Det må stilles klare krav til ytelsens funksjon, men ikke til hvordan OPS selskapet skal levere ytelsen. Lovpålagte og andre bransjespesifikke krav til tekniske standarder må gjelde. Men så langt som mulig la OPS selskapet velge løsninger selv gitt at dette tilfredsstiller kravene til ytelsen.

18 Betalingsmekanismer i en OPS-modell Kilde: Offentlig-privat samarbeid (OPS). Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver, NHO

19 Effektiv konkurranse er avgjørende for suksess Effektiv konkurranse i anskaffelsesprosessen er sentralt for å oppnå kostnadseffektive løsninger. Hvordan lage en god konkurransearena: Definere og avgrense prosjektet hensiktsmessig. Markedsføre prosjektet tidlig (nasjonalt og internasjonalt). Innhente innspill til utforming fra privat sektor. Ryddig og tillitsvekkende innkjøpsprosess som inkluderer prekvalifisering, tydelige evalueringskriterier og ikke minst bruk av konkurranse med forhandling.

20 Agenda Definisjon og avgresninger Kjennetegn Overblikk Erfaringer Muligheter og trusler Page 20 Client name - Event - Presentation title

21 Historisk perspektiv et overblikk OPS (PrivatePublicPartnership) oppstod i England på 1990-tallet, og har vært i stadig utvikling. Fokus på utvikling av offentlig infrastruktur. I utgangspunktet var OPS en alternativ finansieringsform, utviklet for å avlaste offentlige budsjetter. Ved å la private stå for investeringen og det offentlige finansiere fasiliteten gjennom en lengre driftsperiode, oppnås en annen betalingsprofil, og behov for byggefinansiering elimineres. Man observerte imidlertid også at det offentlige i en rekke prosjekter fikk bedre kvalitet og mer verdi for pengene. Dette var i utgangspunktet å regne som en bieffekt. Hovedtrenden har siden vært å videreutvikle OPS fra en finansieringsform til et politisk og strategisk virkemiddel for å bedre tjenesteleveransen til brukerne. Det har vært gjennomført flere prosjekter i Norge, hvor spesielt Vegdirektoratet har gått foran og utviklet erfaring. Helse Stavanger HF, PBFD, Pasienthotell, 2006 Politiets data- og materielltjeneste, PBFD, Kontor- og lagerbygg, 2010 Ullensaker kommune, PBFD, Sykehjem, 2002 Oslo kommune, PBFD, Videregående skole, 2008 Vegdirektoratet, E39 Klett-Bårdshaug, PBFD, 2005 E39 Lyngdal-Flekkefjord, 2006 E18 Kristiansand-Grimstad, 2009 Page 21

22 Trender og utviklingstrekk Hovedfokus synes å gå fra å være et virkemiddel for å sikre finansiering av infrastruktur til å bli et virkemiddel for innovasjon, bedre kvalitet og bedre tjenesteleveranser. OPS og partnerskapstilnærmingen synes å brukes mer innenfor områder som tidligere ble styrt som kontraktsorienterte anbudsutsettinger. OPS synes å brukes mer og mer inn i det som kan kalles velferdsstatens kjerneområder, som for eksempel skolebyggdrift og sykehjemsdrift. Økt bruk av joint venture selskaper som samarbeidsform. OPS og joint ventures brukes på flere og flere områder, ved å kommersialisere offentlige eiendeler og for eksempel forskningsresultater. Page 22

23 Agenda Definisjon og avgresninger Kjennetegn Overblikk Erfaringer Muligheter og trusler Page 23 Client name - Event - Presentation title

24 Ulike tradisjonelle offentlige organisasjonsmodeller Politisk ledelse Delegering av myndighet Administrativ ledelse Ved privatisering brytes denne linja Delegering av myndighet Brukerinvolvering Fritt brukervalg Brukergarantier Forvaltning Delegering av myndighet Brukere / innbyggere Leveranseavtale Kommunal tjenesteproduksjon Page 24 Steg 2: Konkurranseutsetting med leveranseavtale Evt. steg 4: Privatisering Privat leverandør med leveranseavtale mot kommunen Privat tjenesteproduksjon Client name - Event - Presentation title Steg 1: B-U modell m/leveranseavtale Evt. steg 2: Konkurranseutsetting med leveranseavtale Evt. steg 3: Fristilling i eget selskap Evt. steg 4: Privatisering/nedsalg

25 Oppsummering av muligheter og trusler OPS fordeler oppgaver iht. kompetanse - Offentlig konsentrerer seg om kjerneoppgavene; å sikre kvalitet for brukerne. OPS sikrer rask gjennomføring. OPS sikrer langsiktig fokus fra alle parter. OPS siker at betalinger kobles mot kvalitet Flere følger opp kvalitet i kontrakten. OPS sprer risiko dit den best kan sikres Flere følger opp kvalitet i kontrakten. OPS bidrar til innovative løsninger Alle partene har langsiktig perspektiv. OPS bidrar til at drifts- og investeringsbeslutninger ses i sammenheng. Det offentlige kan oppnå gevinster ved overføring av risiko til private fordi risikoen plasseres hos den part som mest effektivt kan håndtere den og dermed prise de ulike risikoelementer riktigst. Page 25

26 Oppsummering av muligheter og trusler OPS låser budsjettet over flere år. OPS er kompetansekrevende og det er foreløpig begrenset sentralisert og tilgjengeliggjort erfaringsmateriell og veiledning. OPS realiserer for lite innovasjon fordi tradisjonelle anskaffelsesmønstre benyttes. OPS krever at det er et effektivt leverandørmarked (og passer derfor ikke alle oppgaver og alle sektorer). OPS stiller større krav til bestillerkompetanse. OPS-anskaffelse kan være ressurskrevende. Anskaffelsesregler hindrer private initiativ. OPS gjennomføres som åpen anbudsprosess uten prekvalifisering eller forhandlinger. OPS er en offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel fra offentlig sektor, og der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor. OPS er ett av flere alternativer. Page 26

27 Kilder Offentlig-privat samarbeid (OPS). Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver, NHO, 2009 Evaluering av OPS i vegsektoren, TØI, 2007 Kartlegging og utredning av former for offentlig privat samarbeid (OPS), NHD, 2003 St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan Page 27

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Nye Molde sjukehus når og hvordan?

Nye Molde sjukehus når og hvordan? Vista Analyse AS Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus når og hvordan? Forprosjekt Er OPS et alternativ og en realistisk gjennomføringsmodell for Nye Molde sjukehus? Oslo 1.september 2005 Advokatfirmaet

Detaljer

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144

Detaljer

svaret på en effektiv organisering?

svaret på en effektiv organisering? 70 BDO INNSIKT UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR Er selskapsetableringen svaret på en effektiv organisering? Hva er konsekvensene av å organisere kommunal aktivitet i selskap? Finnes det andre organisasjonsmodeller

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

Evaluering av OPS i vegsektoren

Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen, TØI Harald Minken, TØI Glenn Steenberg, Dovre International AS Thorleif Sunde, Dovere International AS Karl-Erik Hagen, KEH-Consult TØI rapport 890/2007 Evaluering av OPS i vegsektoren

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR OPS OG LCC : AQUARAMA VISER VEI!?

FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR OPS OG LCC : AQUARAMA VISER VEI!? OPS OG LCC : AQUARAMA VISER VEI!? LCC FORUM TORSDAG 15 MAI 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert i 1935 Ca

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Kommunalt innblikk. Bedre forbedring om viktigheten av god ledelse og kontinuerlig forbedring

Kommunalt innblikk. Bedre forbedring om viktigheten av god ledelse og kontinuerlig forbedring Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr 2, 2013 Granskning en kilde til kunnskap Leie eller eie? OPS og kommuners strategier for vedlikehold og byggforvaltning

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?

Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter? Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter? Standard Norges komité SN/K 534 Sluttrapport avgitt 2. april 2013 Innhold 1. Innledning....... 3

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer