Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt"

Transkript

1 Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Ørjan Agdesteen 19. September 2011

2 Agenda Kort om finansielle instrumenter God regnskapsskikk (GRS) og renteswaper Rammeverk Regnskapsloven Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, etc. NRS (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser Regnskapsføring - utenfor sikring Regnskapsføring - sikring Notekrav Skatt Side 2

3 Kort om finansielle instrumenter Side 3

4 Hva forstås med finansielle instrumenter? Definisjon og eksempler ( 4)*: Kontanter og bankinnskudd Utlån, innlån, kundefordringer og leverandørgjeld Sertifikater, obligasjoner og lignende fordrings- eller gjeldsinstrumenter Aksjer, grunnfondsbevis og andeler Derivater med finansielt oppgjør Finansielle instrumenter Finansielle derivater Eksempler på derivater med finansielt oppgjør er opsjoner, tegningsretter, warrants, futurekontrakter, terminkontrakter, rente- og valutaswaper, varederivater som har avtalt oppgjør i kontanter eller i andre finansielle instrumenter og tilsvarende kontrakter som har avtalt oppgjør i kontanter eller ved å utveksle andre finansielle instrumenter * jfr. NRS (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser Side 4

5 Swapavtaler Avtale mellom to parter om å bytte kontantstrømmer i fremtiden. Avtalen spesifiserer tidspunkt for utveksling av kontantstrøm Avtalen spesifiserer hvordan man skal utveksle kontantstrøm Avtalen spesifiserer hvordan kontantstrøm skal kalkuleres Baseres normalt på en eller flere underliggende variabler Benyttes i all hovedsak for å styre risiko Mens en termin eller forward typisk kun leder til utveksling av kontantstrøm på en dato i fremtiden, vil en swap normalt omfatte flere datoer. Side 5

6 Swapavtaler Swap koster normalt ingenting å inngå, idet nåverdi av betal - motta delen oppveier hverandre. Swaper finnes i utallige varianter Renteswaper Valutaswaper Rente-valutaswaper Amortiserende swaper Step up swaper Forward swaper Puttable swaper Side 6

7 Swapavtaler I en renteswap vil for eksempel en part betale fast rente på gitte tidspunkt til den andre part på et spesifisert beløp (hovedstol eller notional amount ), og motta flytende rente på det samme spesifiserte Men trenger ikke være fast mot flytende. Kan for eksempel ha en swap med Libor 1 mnd mot Libor 6 mnd (Basis swap) I en renteswap utveksles normalt kun nettobeløpet. Benyttes bl.a. til å endre eksponering mot fastrente/flytende. Side 7

8 Eksempel renteswap endring av renteeksponering fra flytende til fast Kontantstrøm : (Utsteder) Lånebeløp (Hovedstol) Kupong Kupong Kupong Kupong Nibor 6M Nibor 6M Nibor 6M + lånebeløp (Hovedstol) Nibor 6M Nibor 6M Nibor 6M Nibor 6M Nibor 6M 4,85 % 4,85 % 4,85 % 4,85 % Side 8

9 Eksempel renteswap endring av renteeksponering fra fast til flytende Kontantstrøm: (Utsteder) Lånebeløp (Hovedstol) Kupong Kupong Kupong Kupong + lånebeløp 6,65% 6,65% (Hovedstol) 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% Nibor 6M Nibor 6M Nibor 6M Nibor 6M Side 9

10 Regnskapsføring av finansielle instrumenter Side 10

11 Finansielle instrumenter Rammeverk God regnskapsskikk (GRS) / NGAAP Lite omhandlet i norsk regnskapslovgivning og litteratur Høringsutkast om finansielle eiendeler og forpliktelser utkom i 2008 Denne standardens vedlegg A omhandler sikringsbokføring NRS(D) om finansielle instrumenter utkom høsten 2002 IFRS Egne regnskapsforskrifter for enkelte bransjer Bank/Finans/Forsikring Norsk praksis? Detaljregler med omfattende regnskapsveiledning Fundament for moderne, internasjonal praksis Side 11

12 Regnskapsloven Hovedregler finansielle instrumenter LVP Markedsverdi Regnskapsloven Sikring IAS 39 Inkl IFRS 7 Vedlegg A Alternativ 1 Alternativ 2a Alternativ 2b Side 12

13 NRS (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser Standardens struktur Innledning Virkeområde Regnskapslovens grunnleggende prinsipper og generelle og spesielle vurderingsregler Anvendelse av vurderingsreglene på Eiendeler Forpliktelser Fraregning Sikring Noteopplysninger Ikrafttredelse og overgangsregler Vedlegg A - sikring Side 13

14 Standarden* i anvendelse - 10 Markedsverdi vs. Laveste Verdis Prinsipp Når det følger av regnskapsloven, skal 5-8 anvendes i stedet for vurderingsreglene beskrevet i standardens paragraf 11 til 16. Årsregnskapsforskriften 3-2, jfr regnskapsloven 5-8.1:. Finansielle instrumenter og varederivater skal vurderes til virkelig verdi dersom de 1. Er klassifisert som omløpsmiddel, 2. Inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg og 3. Omsettes i et aktivt og likvid marked. * NRS (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser, vedlegg A. Side 14

15 Standarden i anvendelse - 12 Derivater Derivater med finansielt oppgjør er omfattet av vurderingsreglene i regnskapsloven kapittel 5 eller sikringsbestemmelsene i denne standard. Valutaderivater er pengeposter og skal regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendringer føres over resultatet. LVP gjelder dersom ikke sikring (eller RL 5-8) Valutaderivater anses dog som pengepost som skal til virkelig verdi Både urealisert tap og urealisert gevinst regnskapsføres Regelendring - høringsutkast om valuta fra 2000 sa følgende: Valutaopsjoner er i utgangspunktet et valutainstrument som bør omregnes til dagskurs. Etter regnskapslovgivningen er det bare pengeposter som skal omregnes til dagskurs. In the money opsjoner anses i denne standarden som pengepost og skal omregnes til dagskurs. Side 15

16 Derivater som ikke er pengeposter reguleres etter hovedreglene i loven Derivater av termintypen (forwards, futures, swaper, etc.) Virkelig verdi ved inngåelse er for de fleste slike derivater null. Ingen balanseføring Verdiendringer etter inngåelsen må hensyntas avhengig av situasjon eller regnskapsprinsipp LVP, handelsportefølje, sikring Depositum skal balanseføres (marginkonto aktuelt ved futures) Derivater av opsjonstypen Virkelig verdi ved inngåelse er opsjonspremie. Skal balanseføres Verdiendringer etter inngåelse må hensyntas avhengig av situasjon eller regnskapsprinsipp Side 16

17 Sikring Side 17

18 Standarden i anvendelse Sikringsbokføring Ved sikring heter det i regnskapsloven 4 1 (1) nr. 5 at gevinst og tap skal resultatføres i samme periode. Dette innebærer at gevinster og tap fra sikringsinstrumentet sammenstilles med gevinster og tap fra sikringsobjektet (para 19) Regnskapsmessig sikring skal gjennomføres etter denne standardens regler for kontantstrøm- eller verdisikring, som fremstilt i vedlegg A. Dersom kravene til sikring i vedlegg A ikke er oppfylt, vil vurderingsreglene i regnskapslovens kapittel 5 gjelde (para 20) Sikringsrelasjoner som oppfyller alle krav til regnskapsføring av sikring etter IAS 39, kan regnskapsføres i samsvar med sikringsreglene i IAS 39 (para 20) Ved bruk av regnskapsmessig sikring, skal betingelsene for bruk av regnskapsmessig sikring være oppfylt første dag i det regnskapsåret hvor regnskapsstandarden første gang anvendes (para 26) Side 18

19 Hva er sikring? Regnskapsmessig sikring forutsetter at det ligger en økonomisk sikring til grunn. Det betyr at det skal foreligge en intuitiv og rimelig økonomisk begrunnelse for sikringen. Et sikringsinstrument skal effektivt redusere virkningen av den sikrede risikoen i sikringsobjektet. Side 19

20 2 typer sikring Kontantstrøm- og verdisikring Kontantstrømsikring endring i kontantstrømmer Eksempel Valutatermin som sikrer fremtidig valutainntekter eller -kostnader Renteswap for å sikre flytende rentegjeld (swaper rentebetalinger fra flytende til fast rente) Verdisikring endring i verdier Eksempel Valutatermin for å sikre verdi på fordring i valuta Renteswap for å sikre fastrentegjeld (swaper rentebetalinger fra fast til flytende rente) Renteswap for å sikre fastrente utlån (swaper rentebetalinger fra flytende til fast rente) Side 20

21 Standarden i anvendelse Sikring kort oversikt over andre krav A3* og A4* - Sikringsdokumentasjon Må foreligge Ikke krav om kvantitativ måling av sikringseffektivitet Ikke formkrav til dokumentasjon Enklere krav enn etter IAS 39 A5* Sikringsobjekt Hva? Eksempel Eiendel, Forpliktelse, Bindende avtale, Rimelig sikker transaksjon Andel Gruppe; Ensartet mht sikret risiko Sikre en andel: sikrer de 3 første år av et 5 års lån Sikre renterisiko mot endring i NIBOR * Jfr. NRS (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser, vedlegg A. Side 21

22 Standarden i anvendelse A6-A8 - Sikringsinstrument Finansielt instrument Men ikke nødvendigvis et derivat Forfallstidspunkt Nært sammenfall mellom forfallstidspunktene i sikringsinstrumentet og sikringsobjektet Andel av instrument For eksempel kan 50% av det nominelle beløpet i en renteswap brukes som et sikringsinstrument Men ikke 5 år av en renteswap med 10 års gjenværende løpetid Sammensatt av flere instrumenter Side 22

23 A11 - Regnskapsføring sikring Alternativer IAS 39 Inkl IFRS 7 Standardens vedlegg A Alternativ 1 Alternativ 2a Alternativ 2b Side 23

24 A11 - Regnskapsføring sikring En oversikt Kontantstrømsikring Sikringsinstrument Alternativ 1 Alternativ 2a Alternativ 2b Balanseføres til virkelig verdi med motpost egenkapital Verdiendring regnskapsføres ikke Verdiendring regnskapsføres ikke Sikringsobjekt Regnskapsføres ikke Regnskapsføres ikke Regnskapsføres ikke Verdisikring Sikringsinstrument Sikringsobjekt Balanseføres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet Balanseført verdi justeres for endring i virkelig verdi av sikret risiko i sikringsperioden Balanseføres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet Balanseført verdi justeres for endring i virkelig verdi av sikret risiko i sikringsperioden Verdiendring regnskapsføres ikke Balanseføres til den verdi som reflekterer effekten av sikringen Side 24

25 A14 verdisikring Ved verdisikring skal sikringsinstrumentet vurderes til virkelig verdi, og verdiendring knyttet til sikret risiko justerer balanseført verdi av sikringsobjektet. Verdiendringene skal resultatføres løpende Merk at sikringsobjektet ikke nødvendigvis skal regnskapsføres til virkelig verdi. Dersom virkelig verdi påvirkes av flere forhold (f.eks. både rente og valuta), og man ikke har sikret alle forholdene, skal balanseført verdi av sikringsobjektet justeres med verdiendring knyttet til sikret risiko. Verdiendring som skyldes andre forhold, må vurderes i samsvar med vurderingsreglene i kapittel 5 i regnskapsloven Side 25

26 Eksempel verdisikring Virkelig verdi sikring lån Et selskap trekker opp MNOK 100 i fastrentegjeld. Lånet forrentes med 8% årlig Selskapet ønsker å sikre virkelig verdi på gjeldsforpliktelsen, og inngår en betal flytendemotta fast renteswap Dette sikrer verdien av gjelden knyttet til renteendringer i markedet Verdien på swapen ved kontraktsinngåelse er null Betal flyt Selskap Inv.bank Renteswap MNOK 100 Fastr.gjeld Motta fast 8% Betal fast 8% Långiver * Netto effekt: Variabel rente gjeld Side 26

27 Eksempel verdisikring Utvikling virkelig verdi Tidspunkt 0: Lån = 100 forfall 5 år Swap = 0 Tidspunkt : Lån = 105 Swap = 5 Tidspunkt : Lån = 102 Swap = 2 Tid Side 27

28 Eksempel verdisikring, alternativ 1 & 2 a) Regnskapsføring verdiendringer Tidsp. Bank Gjeld Swap Resultat EK Lån Verdiendr. swap 5-5 Verdiendr. lån Verdiendr. swap -3 3 Verdiendr. lån 3-3 * Bokføring av renter på lån og swap kommer i tillegg. Side 28

29 Eksempel verdisikring, alternativ 2 b) Off-balance løsningen Tidsp. Bank Gjeld Swap Resultat Lån Verdiendr. swap 0 0 Verdiendr. lån Verdiendr. swap 0 0 Verdiendr. lån 0 0 * Verdiendring regnskapsføres ikke. Bokføring av renter på lån og swap kommer i tillegg. Side 29

30 Swapavtaler Oppsummering regnskapsføring GRS Formålet med transaksjonen påvirker regnskapsføringen Grunnleggende regnskapsprinsipper og vurderingsregler gjelder Transaksjonsprinsippet og laveste verdis prinsipp Virkelig verdi ved inngåelse er for de fleste slike derivater null. Ingen balanseføring Verdiendringer etter inngåelsen må hensyntas avhengig av regnskapsprinsipp LVP, handelsportefølje, sikring Sikring 3 alternativer (1, 2 a) og 2 b)) Kontantstrømsikring: Verdiendringer regnskapsføres midlertidig mot egenkapitalen Off-balance alternativet Verdisikring: Verdiendringer resultatføres Off-balance alternativet Side 30

31 Notekrav

32 Standarden i anvendelse Notekrav Krav etter årsregnskapsforskriften og regnskapsloven Opplyse hvordan virkelig verdi er fastsatt når instrumentet er balanseført til virkelig verdi i regnskapet Sikring - omfattende opplysningskrav Type sikring Hvordan regnskapsmessig sikring er reflektert Instrumenter som inngår i sikringsrelasjonene Hvordan periodens resultat er påvirket Beløp som er ført mot egenkapitalen i perioden og akkumulert (ved kontantstrømsikring) Varigheten av foretakets sikringer, Hvordan virkelig verdi er fastsatt Periodens og akkumulerte gevinster og tap som ikke er resultatført Side 32

33 Skatt Side 33

34 Skatt Ulik regnskaps- og skattemessig behandling Behov for eget skatteregnskap Skatteloven Utgangspunkt: realisasjonsprinsippet Høyesterettsdom Spread neste rentefix Systemmessige utfordringer i forhold til etterlevelse Behandling av sikringsobjekt (lån) vs sikringsinstrument (swap) Midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig behandling Spread neste rentefix Swapper regnskapsført til virkelig verdi Sikringsobjekt langsiktig lån utenlandsk valuta (omvurderingskonto) Side 34

35 Takk for oppmerksomheten Ørjan Agdesteen ( ) Page 35

Norsk RegnskapsStandard 18. Finansielle eiendeler og forpliktelser

Norsk RegnskapsStandard 18. Finansielle eiendeler og forpliktelser Norsk RegnskapsStandard 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser (Oktober 2009. Endelig desember 2011) Innledning 1 Formålet med denne standarden er å gi en beskrivelse og regulering av regnskapsmessig

Detaljer

Finansielle instrumenter og sikringsbokføring

Finansielle instrumenter og sikringsbokføring Finansielle instrumenter og sikringsbokføring Agenda Innledning Risikoforståelse med vekt på valuta? Hva er finansielle instrumenter i regnskapet? Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter

Detaljer

Finansielle eiendeler og forpliktelser

Finansielle eiendeler og forpliktelser Kommunal regnskapsstandard nr. 11 (revidert) HU Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i foreningen GKRS 06.02.2019. Denne standarden erstatter KRS nr. 11 (F) fastsatt av styret 08.05.2014,

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Fagtreff for regnskapsrevisorer 15.11.12 Av Ailin Aastvedt telemarksforsking.no Telemarksforsking Ny standard KRS 11 Organisering Faglig bistand og skrivere

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Utkast til ny standard KRS 11 Hva vil dagen bringe? Om standarden og instrumentene Avtaletidspunktet Verdsettelse Fastrenteobligasjoner Derivater og opsjoner

Detaljer

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT?

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? Finansiell eigendelar og gjeld - kontantar og bankinnskot - utlån og innlån - sertifikat og obligasjonar - aksjar, eigenkapitalbevis og andelar - verdipapirfond - derivat

Detaljer

Bruken av derivater del II: Sikringsbokføring

Bruken av derivater del II: Sikringsbokføring Bruken av derivater del II: Sikringsbokføring under NGAAP Derivater som sikringsinstrument gir økt forutsigbarhet for bedriftens inntekter og kostnader. I denne artikkelen viser vi hvordan bidrar til å

Detaljer

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Konst. daglig leiar SF-Revisjon IKS Leiar fagkomiteen GKRS Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar NKRF Sogn og Fjordane HISTORIKK

Detaljer

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

Derivater Regnskapsmessig behandling IAS 39 Kort om IFRS 9

Derivater Regnskapsmessig behandling IAS 39 Kort om IFRS 9 Derivater Regnskapsmessig behandling IAS 39 Kort om IFRS 9 Bankenes sikringsfond høstkonferansen 19.09.2011 Geir Moen Agenda Reglene for regnskapsmessig behandling av derivater etter IAS 39 Behovet for

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

KRS nr. 11 Foreløpig standard (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser Vedlegg A

KRS nr. 11 Foreløpig standard (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser Vedlegg A Kommunal regnskapsstandard nr. 11 Foreløpig standard (F) Vedlegg til KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser vedtatt av styret i Foreningen GKRS 08.05.2014. Endret senest 15.12.2016. VEDLEGG

Detaljer

Klassifisering av finansielle instrumenter. telemarksforsking.no 1 Telemarksforsking

Klassifisering av finansielle instrumenter. telemarksforsking.no 1 Telemarksforsking Klassifisering av finansielle instrumenter telemarksforsking.no 1 Hva er et finansielt instrument? En kontrakt som gir opphav til en finansiell eiendel for en part og en finansiell forpliktelse for en

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Helgeland Boligkreditt AS fikk i februar 2009 konsesjon som finansieringsforetak. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og ble

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/65/EF. av 27. september 2001

EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/65/EF. av 27. september 2001 Nr. 23/379 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/65/EF 2003/EØS/23/69 av 27. september 2001 om endring av direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF med hensyn til verdsettingsregler for visse selskapsformers

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS AGENDA KRS 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser Lån Utdeling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2018 kl. 16.20 PDF-versjon 14. januar 2019 20.12.2018 nr. 2208 Forskrift om

Detaljer

Energinytt. Leder. Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard.

Energinytt. Leder. Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard. Norge Energy & Resources Les om: Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard Ikrafttredelse Virkeområde Regnskapslovens grunnleggende

Detaljer

Grunnleggende regnskapsprinsipper

Grunnleggende regnskapsprinsipper Grunnleggende regnskapsprinsipper Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) Kap 1 - Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner Kap 2 - Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Lov om bokføring

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Forslaget fra Finanstilsynet om IFRS-tilpasning for unoterte banker

Forslaget fra Finanstilsynet om IFRS-tilpasning for unoterte banker Forslaget fra Finanstilsynet om IFRS-tilpasning for unoterte banker Fagseminar nytt om bankregnskap og IFRS KS Agenda, 8. November Fagdirektør Sissel Krossøy Bankenes sikringsfond Innhold Bakgrunn for

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Akershus Energi Konsernet Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Generelt Akershus Energi AS vil fra og med 2007 avlegge konsernregnskap i henhold til International Financial

Detaljer

Del I GENERELL INFORMASJON

Del I GENERELL INFORMASJON Del I GENERELL INFORMASJON Undersøkelsen ble sendt ut til norske foretak. Totalt 4 besvarelser kom inn, hvorav hadde valutaeksponering. Av disse har hele undersøkelsen. respondenter er fjernet fordi de

Detaljer

Høringsnotatom endringer i regnskapsreglenefor banker og finansieringsforetak

Høringsnotatom endringer i regnskapsreglenefor banker og finansieringsforetak t2rt FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringer i regnskapsreglenefor banker og finansieringsforetak 2 I Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2

Detaljer

Informasjon om Valutarente swapper

Informasjon om Valutarente swapper Informasjon om Valutarente swapper Her kan du lese generell informasjon valutarente swapper som kan handles med Danske ank. Valutarente swapper kan handles som OTC-transaksjoner med Danske ank som motpart.

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Norsk forening for oljeregnskap og -skatt Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Didrik Thrane-Nielsen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Phonofile AS Resultatregnskap

Phonofile AS Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 1, 2 140 010 889 115 008 794 Annen driftsinntekt 1 444 672 223 077 Sum driftsinntekter 140 455 561 115 231 871 Varekostnad

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2018 kl. 16.20 PDF-versjon 14. januar 2019 20.12.2018 nr. 2206 Forskrift om

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Note 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 885 862 7 758 269 Annen driftsinntekt 1 621 194 1 676 805 Offentlige tilskudd 6 406 891 8 284 278 Sum driftsinntekter 15

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9

Sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2016 Sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 "Vil endringene knyttet til sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 føre til et finansregnskap som i større grad reflekterer

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Valuta/OCI og litt til

Valuta/OCI og litt til Valuta/OCI og litt til Erik Mamelund 12.01.2016 Hva bør vi spesielt være oppmerksom på i IFRS regnskapet? «Presentasjonsvaluta er valgfritt, og valutaomregningsdifferansen gir ikke nødvendigvis økonomisk

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2017!1 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET Virksomhetens art og hvor den drives. Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge, og som leverer verdihåndteringstjenester

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Kvartalsregnskap. Møretrygd Gjensidig Forsikring

Kvartalsregnskap. Møretrygd Gjensidig Forsikring Kvartalsregnskap 31.3 2019 Resultatregnskap Noter 31.03.2019 31.03.2018 2018 Teknisk regnskap PREMIEINNTEKTER MV Opptjente bruttopremier 37 938 036 36 118 699 160 657 808 Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer Dok.id.: 1.2.1.2.4.2.7 KRS 8 - Leieavtaler Utgave: 1.00 Skrevet av: Gjelder fra: 02.05.2012 Godkjent av: Elin Nystuen Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 Kommunal regnskapsstandard nr 8 Foreløpig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org.

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org. Årsoppgjøret 2018 Innhold: Resultat Balanse Revisors beretning Org.nr: 957 874 142 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Salgsinntekt 22 193 437 21 568 140 Annen driftsinntekt

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015

KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015 KOMØKNETT Sør-Trøndelag - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015 FINANSinnkjøp AS Frittstående rådgivingsselskap uavhengig kompetanse Tilbyr kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter uavhengig

Detaljer

Regnskapsstandarder for små foretak En oversikt over relevante regnskapsstandarder

Regnskapsstandarder for små foretak En oversikt over relevante regnskapsstandarder Regnskapsstandarder for små foretak En oversikt over relevante regnskapsstandarder Agenda Regnskapslovgivningens oppbygging. God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8) Andre relevante regnskapsstandarder

Detaljer

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING KAPITALSTYRING Konsernet har som mål å sikre tilgang på kapital slik at selskapet kan utvikles i henhold til sine vedtatte strategier. Dette innebærer at Grieg Seafood skal

Detaljer

STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS

STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskaper innenfor EU-området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS)

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser Knut Aker Agenda Erfaringer fra forrige regnskapsår Foreslåtte forskriftsendringer Oppreservering og tariffskifte Noteopplysninger Skattemessige forhold Side 2 Erfaringer

Detaljer

Tilpasning av regnskapsregler til IFRS

Tilpasning av regnskapsregler til IFRS Høringsnotat Tilpasning av regnskapsregler til IFRS Banker, kredittforetak og finansieringsforetak DATO: 12. desember 2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Kriterier for IFRS-tilpasning

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

IFRS 7 noen refleksjoner etter ett år

IFRS 7 noen refleksjoner etter ett år Regnskap Del I: IFRS 7 noen refleksjoner etter ett år IFRS 7 instrumenter opplysninger ble obligatorisk for IFRS-rapporterende foretak for 2007. Bakgrunnen for denne artikkelen er en gjennomgang av 2007-årsrapportene

Detaljer

Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN. Årsregnskap 2012

Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN. Årsregnskap 2012 Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2012 2011 Finansielle inntekter og kostnader: Gaver/donasjoner 2 113 410 500 87 802 500 Renteinntekter

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org.

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org. Årsoppgjøret 2017 Innhold: Resultat Balanse Revisors beretning Org.nr: 957 874 142 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 21 568 140 20 372 229 Sum driftsinntekter

Detaljer

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING KAPITALSTYRING Konsernet har som mål å sikre tilgang på kapital slik at selskapet kan utvikles i henhold til sine vedtatte strategier. Dette innebærer at Grieg Seafood skal

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2011 Driftsresultat før skatt på 36 millioner kroner for første kvartal, mot et driftsresultat før skatt på 17 millioner kroner

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Mer regnskapsmessig sikring under IFRS 9

Mer regnskapsmessig sikring under IFRS 9 Mer regnskapsmessig sikring under IFRS 9 IASB har over lengre tid arbeidet med å tilpasse sikringsreglene i tråd med moderne risikostyringspraksis, et arbeid som i desember 2010 resulterte i et høringsutkast

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Veiledning. Fond for urealiserte gevinster

Veiledning. Fond for urealiserte gevinster Veiledning (Oktober 2007, revidert oktober 2010) 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn, ordlyd og formål... 3 2.1 Bestemmelsens ordlyd... 4 2.2 Formålet med bestemmelsen og hvem den gjelder for... 4 2.3 Regler

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2011 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2011 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Kontantstrømoppstilling 6 Egenkapitaloppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

b) Effekt av endret vurderingsprinsipp for egentilvirkede varer i resultatregnskapet:

b) Effekt av endret vurderingsprinsipp for egentilvirkede varer i resultatregnskapet: Oppgave 1 a) Regnskapsføring av prinsippendring: Korrigert IB varebeholdning + 200.000 Korrigert IB egenkapital + 152.000 Korrigert IB utsatt skatt + 48.000 b) Effekt av endret vurderingsprinsipp for egentilvirkede

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal Styrets beretning 2 / 12 Styrets beretning 4. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2010 Resultatregnskap Noter - 30/09-10 - 30/09-09 3. Q 2010 3. Q 2009 2009

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 919 426 918 RESULTATREGNSKAP NORGES CYKLEFORBUNDS KOMPETANSESENTER AS DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer